Category: HABARLAR

“Windows” üçin Sözlük: “Makul Sözlük”

Ýükläp almak üçin Internete birikmezden kompýuterlerde sözlük ulanmak isleýänler üçin täze programma işlenip düzüldi. Makul Sözlük Platformy tarapyndan “Windows” üçin sözlük-“Makul Sözlük” taýýarlandy. Mälim bolşy ýaly, Türkmen we Iňlis dillerindäki ilkinji akylly we sesli sözlük bolan Makul sözlügi www.makulsozluk.com saýtyndan ulanyp bolýar. Şeýle hem mobil telefonlar üçin “Google Play” marketden . . . Read more

Paýlaşyň

Idiomalar: Diller dünýäsiniň ajaýyp bir bölegi

Iňlis dilini öwrenýän mekdep okuwçysy “cat” sözüni gözüni gyrpman “pişik”  diýip terjime etjekdigi gürrüňsizdir. Emma “dog my cats” diýen idiomany  – “it meniň pişiklerim”, meniň pişiklerim it??, it pişiklerim??  görnüşinde terjime edilse, elbetde, ol gülkünç hem-de düýbünden manysyz boljakdygy düşnüklidir. Onuň dogry terjimesi  1) “eýesiz galan! Haý jyn uran! 2) walla, dogrymy aýdýaryn, gara çynym” bolýar. Ýa-da . . . Read more

Paýlaşyň

Prefiksler we Suffiksler : Makul Sözlük hödürleýär!

Iňlis dili söz düzümi boýunça dünýäde iň baý dilleriň biri hasaplanýar.  Bu diliň sözlük gory düýp sözlere – atlara, işliklere, sypatlara … söz ýasaýyjy goşulmalaryň, ýagny prefiksleriň (lat. prae – öňünden, fixus – goşundy)  – asyl sözleriň öňünden goşulýan söz üýtgediji goşulmalaryň, suffiksleriň – düýp sözleriň yzyna goşulmagy arkaly artdyrylýar. . . . Read more

Paýlaşyň

Ýetilen sepgit 16 000 : Maksat 20 000

Iňlis dilini suwara bilmek üçin 16000 söz ýeterlik kabul edilýär. Makul Sözlük platformy (www.makulsozluk.com)  öz ulanyjylarynyň Iňlis we Türkmen diline bolan gyzyklanmalaryny hasaba alyp öz bazasyna jemi 16 150 sany esasy sözi ýerleşdirdi. Bazamyzdaky  Iňlis dilindäki sözleriň sinonimlerini hem hasaba alanyňda jemi 22 850 sany Türkmen dilindäki söz Makul Sözlügiň bazasynda öz . . . Read more

Paýlaşyň

Iňlis dilindäki nädogry işlikleri özleşdirmegiň usullary

Nädogry işlikler (irregular verbs) – iňlis dilinde iň bir giňden, hatda durnukly söz düzümlerinden-de ulanlylýan sözlere degişlidir. Olaryň sany – könelişenlerini we ulanyşdan galanlary hasaba almak bilen – 470 ýetýär. Olaryň häzirki zamandan tapawutlykda öten zamanda düýbünden başga söze öwrülmegi, başsyz-baratsyz, hiç bir kadasyz üýtgemegi, degişli sözleri saýlap almakda kynçylyk . . . Read more

Paýlaşyň

Phrasal verbs ýa-da Durnukly Söz düzümleri

Iňlis dilini aňsat we gyzykly öwrenmäge mümkinçilik döredýän Makul Sözlük Platformy ýene bir hyzmaty ýola goýýar. Iňlis dilinde iň köp ulanylýan 200 sany Phrasal  verbs (frazalogizmler) ýagny Durnukly Söz düzümleri Iňlis we Türkmen dillerinde Size ýetirilýär. Bu Phrasel  verbs-ler şeýle hem sözlem içinde mysallar bilen her iki dilde hem düşündirilýär. Ýakynda Phrasel  . . . Read more

Paýlaşyň

Täze Oýun: Makul Sözi Tap!

Iňlis dilini gyzykly öwrenmek üçin öz mümkinçiliklerini giňeldýän Makul Sözlük, ýene bir oýny hödürleýär: “Makul Sözi Tap”! Makul Sözi Tap oýnamak üçin  şu ýere basyň ! Bu oýny aňsatlyk bilen tapmak üçin saýtymyzyň Intellektual sahypasyna giriň we ol ýerden islän bölümiňizi saýlaň! “Makul Sözi Tap” oýnunda bir gutujykda birnäçe harp berilýär we gutujygyň . . . Read more

Paýlaşyň

Çagalar üçin sözlük indi “offline” hem işleýär

“Makul sözlük” Applikasiýasy täzelendi. Siz indi täzelenen Applikasiýada Çagalar üçin ýörite taýýarlanan “Suratly sözlük” we “Oýunly sözlük” bölümlerini “offline” görnüşde hem ulanyp bilersiňiz. Mundan beýläk çagalar internet bolmazdan hem “suratly sözlük” we “oýunly sözlük” bölümlerini ulanyp bilerler we suratlaryň üsti bilen iňlis dilini has gyzykly we aňsat özleşdirerler! Has golaý . . . Read more

Paýlaşyň

Çagalar Iňlis dilini Makul Sözlemler bilen aňsat öwrenýär!

Çagalar indi Iňlis dilini has aňsat we gyzykly öwrenýär!  Makul Sözlük öz mümkinçiliklerini artdyrýar we täze bölümleriň üsti bilen Iňlis dilini öwrenmek isleýänler üçin goşmaça şertler döredýär. Ýadyňyzda bolsa ýakynda Makul Sözlük saýtyna we Applikasiýasyna täze bölüm goşuldy we Çagalar üçin jemi 375 sözden ybarat Türkmen we Iňlis dillerindäki sözler . . . Read more

Paýlaşyň

Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli ýa-da näçe wagt gerek?

Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli soragynyň jogaby köpleri gyzyklandyrýan bolsa gerek! Şeýle hem Iňlis dilini öwrenmek üçin näçe sagat wagtymyzy dil öwrenmek üçin sarp etmeli bolarys? Biz dil baradaky halkara maglumatlary seljerip bu soraglara jogap gözledik! Bellemeli zat, iňlis dilini öwrenmek üçin diňe sözleri bilmek ýeterli bolman, eýsem, . . . Read more

Paýlaşyň

MakulSözlük Windows

 

1.MakulSozluk / Full packed 571mb
2.MakulSozluk / Minimum packed 13.2 mb