Söz düzümleri

A

Üstüne goşmak
Emin bu oýunda üç minut goşdy.
The referee added on three minutes to this match.
Matematikada sanlary goşmak
Üçüň üstüne dördi goş.
Add up three and four.
Ylalaşmak
Sen meniň bilen ylalaşýarmysyň?
Do you agree with me?
Nyşan almak, bir zada gönükmek
Futbolçy derwezebana nyşan aldy.
The football player aims at the goal.
Gelmek, gonmak
Meret sagat altyda geler.
Meret will arrive at six o'cock.
Biri hakda soramak
Näme üçin dostuň hakda soramaýarsyň?
Why don't you ask about your friend?
Daş töweregiňden soramak
Sen daş töweregiňden sorap bilersiň.
You can ask around.

B

Gaýdyp gelmek
Arslan birnäçe içgi bilen naharhana gaýdyp geldi.
Arslan went back into the dining room with some drink.
Bile bolmak
Bu jübüt köp ýyldan bäri bile bolýarlar.
This couple have been together for many years.
Bolmak, ýokary galdyrylmak
Olaryň wagty boldy!
Their time is up!
Bir zada ynanmak
Çagalar aýaz baba ynanýarlar.
Children believe in Santa.
Degişli bolmak
Olar bu kompaniýa degişlidirler.
They belong with this company.
Üflemek, öwüsmek
Penjireden ýyly şemal öwüsdi.
A warm wind blew in through the window.
Döwmek, aýrylyşmak
Meniň kir ýuwujy maşynym döwüldi.
My washing machine has broken down.
Döwülmek, togtadylmak, bölmek
Men şokoladyň bir bölegini döwüp, ol gyza berdim.
I broke off a piece of chocolate and gave it to her.
Girmek, gaçmak, başlamak
Men bu topara girmek isleýärin.
I want break out on that team.
Arassy üzülmek
Haçan-da biz tunele girenimizde radionyň arasy üzülip başlady.
The radio started to break up when we entered the tunnel.
Sebäp bolmak
Güýçli ýagyş suw basmagyna sebäp bolýar.
Heavy rainfall brings about flooding.
Yzyna getirmek, bir zady gaýtaryp bermek
Men mugallymyma bu kitaby yzyna getirjekdigime söz berdim.
I promised my teacher to bring back this book.
Ýykmak, döwmek
Ýel köp agaçlary ýykdy.
The wind brought down many trees.
Getirmek, girizmek
Haýyş edýärin ertir kitaplaryňyzy getiriň.
Please, bring in your books tomorrow.
Çykarmak
Meniň ýegenim FIFA-nyň täze oýnuny çykarmagyna garaşyp bilmeýär.
My nephew can't wait for them to bring out the new FIFA game.
Terbiýelemek, ýetişdirmek
Ol üç gyz terbiýeleýär.
She is bringing up three daughters.

C

Çagyrmak
Lukman hassany çagyrdy.
The doctor called in the patient.
Ýatyrmak, goýbolsun etmek
Kompaniýanyň ýolbaşçysy duşuşygy goýbolsun etdi.
Head of the company called off this meeting.
Köşeşmek
Leýli köşeşmek üçin gözlerini ýumdy.
Leyli closed her eyes to calm down.
Halamak, söýmek
Ýunus alkogolly içgileri halamaýar.
Yunus don’t care for alcohol drinks.
Ýeňmek, üstünlik gazanmak, bir zady geçirmek
Leýla onlaýn bäsleşikde ýeňdi.
Leyla carried off in the online competition.
Dowam etmek
Jereniň maşgalasy köne däbi dowam etdirýärler.
Jeren's family carry on an old tradition.
Ýerine ýetirmek
Pälwan meýilnamany ýerine ýetirmek üçin elinden gelenini etdi.
Palwan did his best to carry out the plan.
Yzyndan ýetmek
Men soňrak yzyňdan ýeterin.
I will soon catch up with you.
Tok bermek
Men telefonyma zarýad bermek isleýärin.
I want charge up my mobile phone.
Registrasiýadan geçmek, ýerleşmek
Biz myhmanhananyň registrasiýasyndan geçmeli.
We have to check in at the hotel.
Bolmak, döremek
Bu nädip döredi?
How this came about?
Garşylaşmak, garşy garşa gelmek
Meýlis mundan öň bular ýaly garşylaşyp görmändi.
Meylis had never come across this before.
Bile gitmek
Sen meniň bilen bile gitmek isleýärsiňmi?
Do you want me to come along?
Gaýdyp gelmek
Haçan Juma Argentinadan gaýdyp geldi?
When did Juma come back from Argentina?
Düşmek (pese)
Bahalar pese düşende Altyn kompýuter satyn alar.
Altyn will buy a new computer when the prices come down.
Girmek
Merdan synpa girmegiňizi haýyş edýärin!
Please Merdan, come in to the class!
Sypmak
Ulagyň tekeri sypdy.
The wheel of the car came off.
Daşyna çykmak
Ol ýaňy diş lukmanyndan çykdy.
He had just come out of a dentist.
Daşdan gelmek, birini görmek
Meniň kakam şu gün ir bilen görmäge geldi.
My father came over to visit earlier today.
Biriniňkä gelmek, özüňe/huşuna gelmek
Resul bir gije agşamlyk naharyna gelmegi olara teklip etdi.
Resul suggested them to come round for dinner one night.
Başdan geçirmek, içinden geçmek
Ol operasiýany gaty gowy başdan geçirdi.
She's come through the operation very well.
Gelmek
Myhmanlar sagat 6-a gelerler.
Guests will come up at six o'clock.
Sowamak
Ezize sowamak üçin suw gerek.
Eziz needs some water to cool down.
Bil baglamak
Maňa bil baglama.
Don't count on me.
Kesmek
Ol suraty kesdi.
He cut out the picture.
Kesmek, bölmek
Bibi soňky iki çöregi kesdi.
Bibi cut up the last two bread.

D

Bagly, garaşly, bil baglamak
Biz olara bil baglap bileris.
We can depend on/rely on them.
Geýinmek
Jennet geýinmegi halaýarmy?
Does Jennet like to play dress up?
Seredip geçmek, görüp geçmek, zyýarat etmek
Men ertir görüp geçerin.
I will drop in tomorrow.

E

Öýden daşynda iýip içmek
Sen şu gün agşam daşynda iýip içmek isleýärsiňmi?
Do you want to eat out this evening?

F

Yza galmak, galmak
Baýram yza galmazlyk üçin çalt ýöre.
Bayram is walking faster not to fall behind.
Ýykylmak
Sen suwa ýykyldyňmy?
Did you fall in the water?
Gaçmak
Haçan ýapraklar gaçýar?
When do the leaves fall off?
Doldurmak, dolmak
Stadion dolmaga başlady.
Stadium started to fill up.
Bilmek, anyklamak, öwrenmek
Sen konsertiň haýsy wagtda başlaýandygyny bilip bilersiňizmi?
Can you find out what time the concert starts?
Üns bermek
Sen işiňe üns bermelisiň.
You should focus on the job.

G

Geçirip bermek, bermek, üýtgedip bermek, düşünikli etmek, kesip geçmek
Goşgyny başga dilde bermek kyn/ ýaýradylmaly maglumat şu.
It's difficult to get poem across in another language/ That is the message to get across.
Oňuşmak, düşünişmek, terk edip gitmek
Onuň bilen düşünişmek aňsatmy?
Is she easy to get along with?
Uzaklaşmak
Köpçülikden uzaklaşmak üçin indiki kenara gitdik.
We walked to the next beach to get away from the crowds.
Yza gelmek
Wepa haçan yzyna gaýdyp geler?
What time will Wepa get back?
Aşak düşmek
Aýlar basgançakdan aşak düşýär
Aylar is getting down the ladder.
Bir binanyň, ulagyň içine girmek
Laçyn ulaga mündide sürüp gitdi.
Lachyn got in the car and drove away.
Içinde oturmak, münmek
Ol uçara münüp uçdy.
He got in plane and fly away.
Transportdan düşmek
Myrat bazaryň golaýyndaky awtobusdan düşmeli.
Myrat needs to get off the bus near the bazaar.
Geýmek, münmek
Maral ene-atasyny görmek üçin Mara uçara münýär.
Maral gets on the plane to visit their parents in Mary.
Oturmak, düşünişmek, ylalaşmak
Adatça men bu otla şu duralgadan münýärin.
I usually get on a train at this train station.
Çykmak
Gürüňi goýda daşyna çyk!
Stop talking and get out of here!
Içinden geçmek
Nähili pikir edýärsiňiz biz içinden geçip bilerismi?
Do you think they can get through?
Ýygnanyşmak
Meniň maşgalam her baýramçylykda ýygnanyşýarlar.
My family get together every holiday.
Turmak
Meniň ejem irden sagat ýedide turýar.
My mother gets up at seven o'clock in the morning.
Yzyna bermek
Meniň ruçkamy yzyna bermegiňizi haýyş edýärin?
Please give back my pen?
Gowşurmak, Bermek, Tabşyrmak
Işiňizi anna gününden öň tabşyrmagyňyzy haýyş edýäris.
Please give your work in before Friday.
Paýlamak
Men suwy paýlap bilerinmi?
Can I give out water?
Goýbolsun etmek
Geldi telekeçiligini goýbolsun eder.
Geldi shall give up the business.
Öňe gitmek, dowam etmek
Bolýar geliň dowam edeliň.
All right, let's go ahead.
Uzap gitmek, gitmek
Ýodajyk derýanyň boýundan uzap gidýär.
The path goes along the river.
Dolanmak
Birnäçe ýyldan soňra kosmonawtlar Ýere dolanýarlar.
After many years austronouts go back to Earth.
Düşmek
Geliň merdiwandan aşak düşeliň.
Let's go down the stairs!
Içine girmek, gatnaşmak, topulmak
Çagalar daşary gaty sowuk, öýe giriň.
Children, it is so cold outside, so go in home.
Bir zatlar etmek üçin bir ýere gitmek
Mähri uniwersitete gitdi.
Mahri has gone off to university.
Dowam etmek
Bu duşuşygyň ýeňijisi finala çykar.
The winner of this match will go on to the final.
Çykmak
Men şu gün myhmanhanadan çykmadym.
I did not go out of the hotel today.
Gaýtadan, gözden geçirmek
Men bu goşgyny üç gezek gaýtaladym.
I have gone over this poem three times.
Ýanyndan geçip gitmek
Men maşynlaryň meni ýetip geçmesinr ýol berdim .
The railway goes past lots of beautiful cities/ I let the cars behind me go past me.
Bir ýerlerde bolmak
Olar köp syýahat edýärler/ gezyärler.
They go round quite a lot.
Içinden geçmek
Demir ýol tunelleriň içinde geçýär.
The railway goes through lots of tunnels.
Ýokary galmak
Ýokaryk galmak üçin taýyn boluň haýyş edýärin.
Please, get ready to go up there.
Biri bilen gitmek
Men seniň bilen teatra gidip bilmeýärin.
I can't go with you to the theatre.

H

Asmak
Bu çyralary Täze Ýyl arçasyna asyp bilersiňizmi?
Can you hang these lights on the Christmas tree?
Ýylatmak
Nahar örän sowuk, haýyş edýärin ýyladyp beräýiň.
The meal is so cold, please heat it up in the microwave.
Pikirlenmek, pikir gelmek, bir zada gabat gelmek
Birden meniň kelläme gowy pikir geldi.
Suddenly I hit on a good idea.
Tutmak, saklamak
Maýsa güýç bilen göz ýaşlaryny saklady.
Maysa tried hard to hold back her tears.
Ýapyşmak, saklanmak
Sen saklanyp/ garaşyp bilersiňmi?
Can you hold on?
Uzatmak
Eliňizi uzat men saňa süýji berjek.
Hold out your hand and I’ll give you sweets.
Saklanmak, yza goýulmak
Ýol hereketi ýagyş sebäpli saklandy
The traffic was held up by rain.
Howlukmak
Howlugyň we synaglaryňyzy tamamlaň.
Hurry up and finish your tests!

J

Gatnaşmak, goşulmak
Men bu seminara gatnaşyp bilerinmi?
Can I join in this seminar?
Suwa bökmek, bir zadyň içine bökmek, duýdansyz goşulmak
Men suw howzuna bökmek isleýärin.
I want to jump in to the swimming pool.

K

Ýanyňda bolmak, ýanyňda saklamak
Men öý işini ýerine ýetirenimde sözlügimi ýanymda saklaýaryn.
I keep a dictionary around when I’m doing my homework.
Daşda durmak
Çagalar köçeden daşda duruň.
Children keep away from the streets.
Gaça durmak, kowmak
Meniň kiçi oglan jigim kebelekleri kowýar.
My little brother keeps the butterflies off.
Sport oýunda başlamak
Futbol oýny agşam sagat ýedide başlady.
The football match kicked off at seven o'clock in the evening.

L

Meýilleşdirmek, beýan etmek
Arhitektor täze binanyň meýilnamalaryny beýan etdi.
The architect laid the plans out for the new building.
Goýbermek, sypdyrmak
Ol nämani çykardy/ aýyrdy?
What did he leave out?
Düzülmek, hatara durmak
Mugallym okuwçylara hatara durmagy aýtdy.
The teacher told her students to line up.
Hasaba girmek
Hasabyňyza girmegi ýatdan çykarmaň.
Don’t forget to log in to your account.
Ulgamdan çykmak
Mekan programmalary ýapdy we administrator ulgamyndan çykdy.
Mekan closed the programs and logged out from admin.
Bir adam seretmek, ideg etmek
Haçan-da gyz doganym işe gideninde men onuň gyzyna seredýärin.
When my sister goes to work, I look after her daughter.
Gözden geçirmek
Birinji gün men şäheri gözden geçirdim.
On the first day I looked around the city.
Yzyňa seretmek, ýatlamak
Meniň atam yygy yygydan özüniň ýaşlyk ýyllaryny ýatlaýar.
My grandfather often looks back at his adolescence years.
Aşak seretmek, (utanmak), özüňi beýik tutmak
Serdar penjiräni açdy-da aşak seretdi.
Serdar opened the window and looked down.
Öňe seretmek, bir zada sabyrsyzlyk bilen garyşmak
Talyplar tomus dynç alyşyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar.
Students are looking forward to the summer holidays.
Seresap bolmak, jyklamak
Haçan-da ýoldan geçeniňde seresap bol!
Look out!When you cross the road.
Daş töweregiňe seretmek, gözlemek
Maksat açarlaryny gözledi, emma tapyp bilmedi.
Maksat looked round for his keys but he couldn't find them.
Ýokaryk seretmek, gözlemek
Ýokaryk bulutlara serediň, ol örän garaňky
Look up the clouds, its very dark.

M

Bir zat etmek, bir zady başdan geçirmek
Nazar operasiýa etdirdi.
Nazar made it through surgery.
Biri ýa-da bir zat hakda pikir etmek, many çykarmak
Sen meniň tortum hakda näme pikir edýärsiň?
What do you make of my cake?
Düzmek, düşünmege çalyşmak
Bize gerekli zatlarymyzyň sanawyny düzüp bereris.
We shall make out a list of what we need.
Düzmek
Topar düzmek üçin olara bir oýunçy gerek.
They need one player to make up a team.
Garmak, bulaşdyrmak
Bu sözlemleri bulaşdyrmak aňsat.
Those sentences are easy to mix up.
Yza dolanmak, yza süýşmek, yza çekmek
Çagaňyzy köçeden yza çekmegiňizi sizden haýyş edýäris.
Please move your child back from street.
Göçüp gelmek
Olar indiki ýyl özleriniň täze öýlerine göçüp gelerler.
They will move into their new house next year.
Geçmek, dowam etmek
Geliň indiki ýumuşa geçeliň.
Let's move on to the next task.
Göçüp gitmek
Merjen bu şäherden göçüp gitmek isleýär.
Merjen wants to move out from this city.
Süýşmek
Eger-de sen süýşseň, ol ýerde bir adamlyk ýer tapylar.
There's place for another one if you move up a bit.

O

Ýadyna düşmek, bir waka bolup geçmek
Bu hat-da onuň ýadyna düşmedi.
It had not even occurred to her.
Sargamak, sargyt etmek
Bu gün meniň doglan günüm, şonuň üçin geliň nahar sargyt edeliň.
Today is my birthday that's why let's just order in meals.

P

Aradan çykmak
Siziň ataňyz haçan aradan çykdy?
When did your grandfather pass away?
Pulyny yzyna gaýtaryp bermek
Men indiki aý pulyňyzy yzyna gaýtaryp bererin.
I will pay you back next month.
Bir zat üçin tölemek
Bu önüm üçin kim tölär?
Who will pay for this product?
Saýlamak
Iň gowy oýunçy hökmünde Ronaldo saýlandy.
Ronaldo was picked out as the best player.
Galdyrmak, toplamak
Bu gazeti ýerden galdyrmagyňyzy haýyş edýärin.
Please pick up that newspaper from the floor!
Köp iýmek
Agşamlyk nahary gowy bolypdyr, şonuň üçin men köp iýdim.
The dinner was great, that's why I pigged out.
Ýuwaş bolmak
Mugallym okuwçylara ýuwaş bolmagyny aýtdy.
The teacher asked the students to pipe down.
Öykünip oýnamak, oýun bilen çemeleşmek
Ol gyz çagaka lukman we şepagat uýasy bolup oynamagy halaýardy.
She liked to play at doctors and nurses as a child.
Biri bilen oýnamak
Men Ronaldo bilen futbol oýnamak isleýärin.
I want to play football with Ronaldo.
Birikdirmek
Biz enjamlary birikdirmek isleýäris.
We want to plug in the equipment.
Görkezmek
Mugallym meniň ýalňyşlarymy görkezdi.
Teacher pointed out my mistakes.
Işletmek, açmak
Aýbölek kompýuterini işletdi we işe başlady.
Aybolek powered up her computer and started working.
Aýyrmak
Ýuwlandan soňra men bulgurlary aýyrýaryn.
After washing I put away clean glasses.
Yzyna goýmak
Okanyňyzdan soňra kitaby yzyna goýuň.
When you have finished reading put the book back.
Ýerleşdirmek, goýmak
Ol kitabyny stoluň üstünde goýdy.
He puts down his book on the table.
Goýmak
Aýna käseleri şkafyň içine goýdy.
Ayna put the cups in the cupboard.
Aýyryp goýmak, çäräni yza süýşürmek
Meniň başlygym ýygnagy ertire çenli yza süýşürdi.
My boss has put off the meeting until tomorrow.
Geýmek
Howlugyň we paltoňyzy geýmegiňizi ýatdan çykarmaň!
Hurry up and don't forget to put your coat on!
Bedeniň bir bölegini galdyrmak, söndurmek, goýmak
Haçan-da mugallym sorag berende, ähli okuwçylar ellerini galdyrdylar/ bar güyjini goýsa-da, ol gyz köp wagtlyk garşydaşyny ýeňip bilmedi
All the students put their hands out when the teacher asked questions/ Despite putting out her best effort, she was unable to beat her longtime tennis rival
Asmak, gurmak
Gurluşykçylar biziň köçämizde täze seýilgäh gurdylar.
Builders put up new park on our street.

R

Daşyna gaçyp gitmek
Sen gaçyp bilmersiň?
You can't run away.
Binanyň, öýüň içine ylgap girmek
Meniň ejem maňa öýe gara pişigiň ylgap girendigini aýtdy.
My mother said to me that a black cat ran into the house.

S

Bulaşdyrmak
Kuwwat synagyny bulaşdyrdy.
Kuwwat screwed up the test.
Satylmak, satylyp gutarmak
Konsertiň biletleri bir sagadyň içinde satyldy.
The concert tickets sold out within an hour.
Ýaýratmak, bir işe başlamak, hüjim etmek
Meniň gyz doganym öýümizi arassalamaga başlady.
My sister set about cleaning our house.
Oturtmak, ýazyp almak, kesgitlenmek
Mekdep ülňüleri direktor tarapyndan kesgitlenildi.
The school standards were set down by the principal.
Ýola düşmek
Biziň toparymyz ýagty düşenden soňra ýola düşdiler.
Our group set off after the sunrise.
Ýola çykmak
Olar syýahatyň soňky tapgyryna çykdylar.
They set out on the last stage of dairy journey.
Gurnamak
Meniň başlygym Duşenbe güni ýygnak gurnady.
My boss set up a meeting for Monday.
Özüňi görkezmek, aýnamak, öwünmek
Men öwünmegi halamaýaryn.
I don't like to show off.
Ýazylmak
Köp okuwçylar nemes kursuna ýazyldylar.
Many pupils have signed up for the German course.
Oturmak
Oturyň we meni diňläň.
Please, sit down and listen to me.
Uzak wagtlap oturmak
Meniň erkek doganym köplenç bütin gije oturar.
My brother will often sit up all night.
Pes tizlikde gitmek, haýallamak
Awtoulaglar şäherde tizligini peseldýärler.
Cars slow down in the city.
Ýokarlandyrmak
Siz ulagyňyzyň tizligini ýokarlandyryp bilersiňizmi?
Can you speed up your car?
Bölünmek, bölüşmek
Olar iki topara bölünerler.
They will split up into two groups.
Goldamak
Biz hemişe sizi goldaýarys.
We all stand by you.
Ýeriňden turmak
Okuwçylar haçan-da mugallym gelende turmagyňyzy haýyş edýärin.
Pupils please stand up when teachers come.
Öçürmek
Men hemişe gije howa sowadyjyny öçürýärin.
I always switch off the air conditioner at night.
Ýakmak
Haýyş edýärin çyralaryň ýakyň.
Please, switch on the light.

T

Äkitmek
Ofisiant gap-gaçlarymyzy äkitdi.
The waiter took our plates away.
Yzyna eltip bermek
Wepa bu kitaplary kitaphana yzyna eltip bermeli.
Wepa needs to take these books back to the library.
Utulmak, bir zady düşürmek, belläp almak
Çykyşyň esasy ýerlerini belläp alyň.
Take down the main points of the speech.
Myhman almak, düşünmek, öz içine almak
Sen meni üç gün myhman alyp bilersiňmi?
Can you take me in for three days?
Çykarmak
Haçan-da men öýe gelenimde, aýak-gaplarymy çykarýaryn.
When I come home I take off my shoes.
Almak
Jemal goşmaça iş aldy.
Jemal takes on extra work.
Almak
Awtobus awtobus duralgasynda duranda täze ýolagçylary.
The bus took on new passengers when it stopped in the bus station.
Çykarmak
Syýahat üçin olar näçe pul çykarmalydyrlar?
How much money should they take out for a trip?
Öz üstüne almak
Bu işi öz üstüme almagy makul bildim.
I have decided to take over the business.
Almak
Bu diwan otagyň köp ýerini alýar.
This sofa takes up most of the room.
Biri bilen gürleşmek
Aman mugallymy bilen telefonda gepleşýär.
Aman talks to his teacher on the phone.
Täsir etmek
Ukysyzlyk oňa täsir edip başlady.
The sleeplessness began to tell on him.
Bir zat barada pikirlenmek, oýlanmak
Sona geljekki synaglary hakda pikirlendi.
Sona thought about his future exams.
Zyňmak
Men hepdede üç gezek zibili zyňýaryn.
I just throw away trush three times a week.
Reňklemek, düzetmek
Biz otagymyzy reňklemek isleýäris.
We want to touch up our room.
Geýip görmek
Sen bu penjegi geýip görmeli.
You should try on this jacket.
Yzyňa dolanmak, yzyňa öwrülmek
Olar biraz wagtlap seýilgähde ýöräp, soňra yzyna öwrülip, yza gaýtdylar.
They walked along the park for a while, then turned around and walked back.
Yzyňa öwrülmek
Ol yzyna öwrülip, gyza gül berdi.
He turned around and give her a flower.
Yza dolanmak
Öňki sahypa dolanalyň.
Turn back to the previous page.
Peseltmek
Siz telewizory biraz peseldip bilersiňizmi?
Can you turn down the television a little?
Öçürmek
Oraz çyrany öçürmegini ýadyndan çykarypdyr.
Oraz forgot to turn off the light.
Bolmak
Bu iş biziň pikir edişimizden has kyn boldy.
The job turned out to be harder than we thought.
Beýle ýüzüne öwürmek
Mugallym bize synag kagyzlarymyzy beýle ýüzüne öwürmegimizi aýtdy.
Teacher said not to turn over our test.
Köpeltmek, beýgeltmek
Siz radionyň sesini beýgeldip bilersiňizmi?
Can you turn up the volume on the radio?

V

Ses bermek
Ol gyz soňky saýlawlarda ses berdimi?
Did she vote in the most recent election?

W

Maşklardan ýa-da sportdan öň türgenleşmek, gyzdyrmak (nahary)
Futbolçylar her oýundan öň türgenleşýärler.
Football players warm up before every match.
Gap-gaçlary ýuwmak
Meniň ejem gap-gaçlary ýuwmady.
My mother didn't wash up the plates.
Otlamak
Siz awtoulagyňyzy nädip otladyňyz?
How did you wind up your car?
Köp wagtlap pikirlenmek, işlenip düzülmek
Seniň ilkinji meýilnamaň nähili işlenip düzüldi?
How did your first plan work out?
Ýazmak
Senäni depderňize ýazyň.
Write down the date on your notebooks.
Biz sözlügimizde “Makul Hyzmat” terjime merkeziniň rugsat bermegi bilen bu merkeziň nyşanyny ulandyk. “Makul Sözlükden” peýdalanmak isleýän bolsaňyz, onda, Sizi www.makulsozluk.com saýtyna çagyrýarys. Aşakdaky linkleri ulanyp Playmarket-den biziň applikasiýalarymyzy mugt göçürip ulanyp bilersiňiz.