MIWELER WE GÖK BAKJAHAÝWANLARIÝMITLERTEBIGATESPABLARULAGLARIŞLIKLERADAM ORGANLARYANTONIMLERÖÝSANLAR WE ŞEKILERHÜNÄRLERBINALARDÖWÜRLER WE REŇKLERSYPATLARAPPLIKASIÝASY

Mouth

Türkmen dilinde : Agyz
The doctor asked him to open his mouth
Lukman ondan agzyny açmagyny haýyş etdi
ADAM ORGANLARY

Hand

Türkmen dilinde : El
You must wash your hands before eating/eating a meal
Siz elleriňizi nahardan öñ hökman ýuwmalydyr
ADAM ORGANLARY

Leg

Türkmen dilinde : Aýak
The player suffered an injury to his right leg
Oýunçy sag aýagyndan şikes aldy
ADAM ORGANLARY

Head

Türkmen dilinde : Kelle
The head is part of the human body
Kelle adam bedeniniň bir bölegidir
ADAM ORGANLARY

Eye

Türkmen dilinde : Göz
Maral's eyes are blue
Maralyň gözi gök reňkde
ADAM ORGANLARY

Ear

Türkmen dilinde : Gulak
The ear is considered as the human sensory organ
Gulak adamyň ses duýuş organy hasaplanylýar
ADAM ORGANLARY

Tooth

Türkmen dilinde : Diş
Clean your teeth before you go to bed
Ýatmazdan ozal dişleriňizi arassalaň
ADAM ORGANLARY

Hair

Türkmen dilinde : Saç
My friend's hair is very long
Meniň dostumyň saçy örän uzyn
ADAM ORGANLARY

Nose

Türkmen dilinde : Burun
Merdan had a knee pain
Merdanyň dyzy agyrýardy
ADAM ORGANLARY

Finger

Türkmen dilinde : Eliň Barmagy
Gozel's finger hurts
Gözeliň eliniň barmagy agyrýar
ADAM ORGANLARY

Muscle

Türkmen dilinde : Myşsa
If you actively do sport exercises, then you will have strengthened muscles
Eger siz sport bilen işjeň meşgullanýan bolsaňyz, myşsalaryňyz köp bolar
ADAM ORGANLARY

Fingernail

Türkmen dilinde : Eliň dyrnagy
Biting your nail is one of the bad habits
Dyrnagyňy dişlemek zyýanly endikleriň biridir
ADAM ORGANLARY

Eyelash

Türkmen dilinde : Kirpik
She had very beautiful and long eyelashes
Onuň örän owadan we uzyn kirpigi bardy
ADAM ORGANLARY

Eyebrow

Türkmen dilinde : Gaş
Eyebrows express emotions such as surprise, fear, happiness
Gaşlar geň galmak, gorkmak, bagtly bolmak ýaly duýgulary beýan edýär
ADAM ORGANLARY

Kidney

Türkmen dilinde : Böwrek
The kidneys are a blood purifying organ in the human body
Böwrek adam bedenindäki gany arassalaýjy organdyr
ADAM ORGANLARY

Knee

Türkmen dilinde : Dyz
Arslan hurt his knee when he fell
Arslan ýykylanda dyzyndan şikes aldy
ADAM ORGANLARY

Shoulder

Türkmen dilinde : Egin
You can grow your shoulders by swimming
Siz suwda ýüzmek bilen eginleriňizi ösdürip bilersiňiz
ADAM ORGANLARY

Lung

Türkmen dilinde : Öýken
The lungs are located in the chest cavity
Öýken döş boşlugynda ýerleşýär
ADAM ORGANLARY

Heel

Türkmen dilinde : Ökje
Staying on your feet for long days can make your heels hurt
Uzakly gün aýak üstünde durmaklyk, siziň ökjäňizi agyrdyp biler
ADAM ORGANLARY

Face

Türkmen dilinde : Ýüz
Mahri's face is very pleasant
Mähriniň ýüzi örän ýakymly
ADAM ORGANLARY

Neck

Türkmen dilinde : Boýun
The neck is a part of the body that connects the head with the body
Boýun kelle bilen göwräni birikdiriji bedeniň bir bölegidir
ADAM ORGANLARY

Toe

Türkmen dilinde : Aýagyň barmagy
His toes are long
Onuň aýagynyň barmaklary uzyn
ADAM ORGANLARY

Heart

Türkmen dilinde : Ýürek
The person has a good heart
Adamyň gowy ýüregi bar
ADAM ORGANLARY

Tongue

Türkmen dilinde : Dil
The tongue is the organ of taste
Dil tagam organydyr
ADAM ORGANLARY

Lip

Türkmen dilinde : Dodak
She has thin lips
Onuň dodaklary inçe
ADAM ORGANLARY
Biz sözlügimizde “Makul Hyzmat” terjime merkeziniň rugsat bermegi bilen bu merkeziň nyşanyny ulandyk. “Makul Sözlükden” peýdalanmak isleýän bolsaňyz, onda, Sizi www.makulsozluk.com saýtyna çagyrýarys. Aşakdaky linkleri ulanyp Playmarket-den biziň applikasiýalarymyzy mugt göçürip ulanyp bilersiňiz.