MIWELER WE GÖK BAKJAHAÝWANLARIÝMITLERTEBIGATESPABLARULAGLARIŞLIKLERADAM ORGANLARYANTONIMLERÖÝSANLAR WE ŞEKILERHÜNÄRLERBINALARDÖWÜRLER WE REŇKLERSYPATLARAPPLIKASIÝASY

Lawyer

Türkmen dilinde : Adwokat
Mammet was a clever and attractive young lawyer
Mämmet akylly we özüne çekiji ýaş aklawçydyr
HÜNÄRLER

Teacher

Türkmen dilinde : Mugallym
My geography teacher introduced us the world map
Geografiýa mugallymy bizi dünýäniñ kartasy bilen tanyşdyrdy
HÜNÄRLER

Doctor

Türkmen dilinde : Lukman
He wants to be a doctor in the future
Ol geljekde lukman bolmak isleýär
HÜNÄRLER

Judge

Türkmen dilinde : Kazy
The judge told us not to discuss the case
Kazy kazyýet işini ara alyp maslahatlaşmazlygy tabşyrdy
HÜNÄRLER

Policeman

Türkmen dilinde : Polisiýa Işgäri
The policeman arrested the thief
Polisiýa işgäri ogryny tussag etdi
HÜNÄRLER

Sportsman

Türkmen dilinde : Türgen
The athlete won a red medal at the Olympics
Türgen olimpiýa oýunlarynda gyzyl medal gazandy
HÜNÄRLER

Businessman

Türkmen dilinde : Işewür
An experienced businessman knows how to make money
Tejribeli telekeçi nädip pul gazanmagy bilýär
HÜNÄRLER

Cooker

Türkmen dilinde : Aşpez
The cook decorates the restaurant with sweet treats
Aşpez restorany süýji tagamlar bilen bezeýär
HÜNÄRLER

Engineer

Türkmen dilinde : Inžener
Serdar studies to become an engineer
Serdar inžener bolmak üçin okaýar
HÜNÄRLER

Pilot

Türkmen dilinde : Uçarman
My dream is to become a pilot
Meniň arzuwym uçarman bolmak
HÜNÄRLER

Soldier

Türkmen dilinde : Esger
The soldier protects the peace of our homeland
Esger watanymyzyñ asudalygyny goraýar
HÜNÄRLER

Nurse

Türkmen dilinde : Şepagat Uýasy
The nurse vaccinated the patients
Şepagat uýasy hassalara sanjym etdi
HÜNÄRLER

Seller

Türkmen dilinde : Satyjy
My mother got a kilogramm of apples from the seller
Meniň ejem satyjydan bir kilogram alma aldy
HÜNÄRLER

Hairdresser

Türkmen dilinde : Dellekçi
The hairdresser cuts the hair of people
Dellekçi adamlaryň saçyny timarlaýar
HÜNÄRLER

Dentist

Türkmen dilinde : Diş Lukmany
My son went to the dentist on Friday
Meniň oglum Anna güni diş lukmanyna gitdi
HÜNÄRLER

Journalist

Türkmen dilinde : Žurnalist
Sona's father is a journalist
Sonanyň kakasy žurnalist
HÜNÄRLER

Postman

Türkmen dilinde : Hat Gatnadýan
Postman is a person who distributes newspapers and magazines to people
Gazet, žurnallary adamlara paýlaýan adama hat gatnadýan diýilýär
HÜNÄRLER

Writer

Türkmen dilinde :  Ýazyjy
William Shakespeare is a famous writer in the world
Willia Şekspir dünýäde meşhur ýazyjy
HÜNÄRLER

Footballist

Türkmen dilinde : Futbolçy
To be good footballer you have to do regular training
Gowy futbolçy bolmak üçin yzygiderli türgenleşik işlerini alyp barmalydyr
HÜNÄRLER

Artist

Türkmen dilinde : Artist
The artist skillfully performed on the stage
Artist ussatlyk bilen sahnada çykyş etdi
HÜNÄRLER

Actor

Türkmen dilinde : Aktýor
Bred Pitt is a talented actor
Bred Pitt zehinli aktýor
HÜNÄRLER

Singer

Türkmen dilinde : Aýdymçy
Michael Jackson is popular singer in the world
Maýkl Jekson dünýäde meşhur aýdymçy
HÜNÄRLER

Painter

Türkmen dilinde : Suratkeş
The painter creates wonderful paintings
Suratkeş ajaýyp suratlary döredýär
HÜNÄRLER

Peasant

Türkmen dilinde : Daýhan
Those peasants need land to grow rice
Şol daýhanlara tüwi ösdürmek üçin meýdan gerek
HÜNÄRLER

Shepherd

Türkmen dilinde : Çopan
The shepherd looks after his flock in the field
Çopan meýdandaky sürüsine seredýär
HÜNÄRLER
Biz sözlügimizde “Makul Hyzmat” terjime merkeziniň rugsat bermegi bilen bu merkeziň nyşanyny ulandyk. “Makul Sözlükden” peýdalanmak isleýän bolsaňyz, onda, Sizi www.makulsozluk.com saýtyna çagyrýarys. Aşakdaky linkleri ulanyp Playmarket-den biziň applikasiýalarymyzy mugt göçürip ulanyp bilersiňiz.