MIWELER WE GÖK BAKJAHAÝWANLARIÝMITLERTEBIGATESPABLARULAGLARIŞLIKLERADAM ORGANLARYANTONIMLERÖÝSANLAR WE ŞEKILERHÜNÄRLERBINALARDÖWÜRLER WE REŇKLERSYPATLARAPPLIKASIÝASY

Pepper

Türkmen dilinde : Burç
I don't like peppers
Men hiç wagt burç halamok
IÝMITLER

Honey

Türkmen dilinde : Bal
Bees provide us with honey
Arylar bize bal berýär
IÝMITLER

Egg

Türkmen dilinde : Ýumurtga
He likes bread and eggs
Ol çörek we ýumurtga halaýar
IÝMITLER

Flour

Türkmen dilinde : Un
Flour is the main ingredient of cakes
Un tortyň esasy düzümidir
IÝMITLER

Rice

Türkmen dilinde : Tüwi
Rice is grown in the Asian continent
Tüwi Aziýa yklymynda ösdürilýär
IÝMITLER

Cake

Türkmen dilinde : Tort
My mother made me a sweet cake
Meniň ejem maňa süýji tort bişirdi
IÝMITLER

Sweet

Türkmen dilinde : Süýji
Eating too many sweets is bad for your teeth
Köp süýji iýmek dişleriňize zyýandyr
IÝMITLER

Water

Türkmen dilinde : Suw
Water covers 71% of the earth's surface
Suw ýer ýüzüniň 71% göterimini tutýar
IÝMITLER

Sausage

Türkmen dilinde : Şöhlat
How many sausages do you want?
Sen näçe sany şöhlat iýmek isleýärsiň?
IÝMITLER

Cheese

Türkmen dilinde : Peýnir
Cheese is made from milk
Peýnir süýtden ýasalýar
IÝMITLER

Juice

Türkmen dilinde : Miwe suwy
Children like fruit juice
Çagalar miwe suwuny halaýarlar
IÝMITLER

Ice-cream

Türkmen dilinde : Doňdurma
Ayna ate a lot of ice cream
Aýna doňdurma köp iýdi
IÝMITLER

Coffee

Türkmen dilinde : Kofe
Coffee reduces sleepiness
Kofe adamyny uklatmaýar
IÝMITLER

Biscuit

Türkmen dilinde : Köke
Do you have ingredients for this biscuit?
Sizde bu kökäniň düzümi barmy?
IÝMITLER

Salad

Türkmen dilinde : Işdäaçar
What's your favorite salad?
Seniň meşhur işdäaçaryň näme?
IÝMITLER

Salt

Türkmen dilinde : Duz
Salt is used for insect bites
Duzy mör-möjekleriň çakanda ulanylýar
IÝMITLER

Tea

Türkmen dilinde : Çaý
The homeland of the tea is China
Çaýyň watany Hytaýdyr
IÝMITLER

Bread

Türkmen dilinde : Çörek
This bread is very delicious
Bu çörek örän tagamly
IÝMITLER

Milk

Türkmen dilinde : Süýt
Milk is rich in calcium
Süýt kalsiýa baýdyr
IÝMITLER

Sunflower oil

Türkmen dilinde : Günebakar ýagy
Sunflower oil is an important ingredient for cooking
Günebakar ýagy nahar bişirmek üçin möhüm bölekdir
IÝMITLER

Macaroni

Türkmen dilinde : Makaron
Pasta is a traditional Italian meal/food
Makaron milli italýan tagamy
IÝMITLER

Chocolate

Türkmen dilinde : Şokolad
The Swiss peoples are the top chocolate lovers in the world
Şweýsariýa adamlary dünýäde iň köp şokolad söýýänlerdir
IÝMITLER

Sugar

Türkmen dilinde : Şeker
Do you put sugar in your tea?
Çaýyňyza şeker atýarsyňyzmy?
IÝMITLER

Dining cloth

Türkmen dilinde : Saçak
Turkmen cousine is rich in delicious foods
Türkmen saçagy tagamly iýmitlere baý
IÝMITLER

Meat

Türkmen dilinde : Et
Merjen eats meat very rarely
Merjen eti seýrek iýýär
IÝMITLER
Biz sözlügimizde “Makul Hyzmat” terjime merkeziniň rugsat bermegi bilen bu merkeziň nyşanyny ulandyk. “Makul Sözlükden” peýdalanmak isleýän bolsaňyz, onda, Sizi www.makulsozluk.com saýtyna çagyrýarys. Aşakdaky linkleri ulanyp Playmarket-den biziň applikasiýalarymyzy mugt göçürip ulanyp bilersiňiz.