MIWELER WE GÖK BAKJAHAÝWANLARIÝMITLERTEBIGATESPABLARULAGLARIŞLIKLERADAM ORGANLARYANTONIMLERÖÝSANLAR WE ŞEKILERHÜNÄRLERBINALARDÖWÜRLER WE REŇKLERSYPATLARAPPLIKASIÝASY

One

Türkmen dilinde : Bir
They have one daughter
Olaryň bir gyzy bar
SANLAR WE ŞEKILER

Two

Türkmen dilinde : Iki
In my house there are two rooms
Meniň öýümde iki otag bar
SANLAR WE ŞEKILER

Three

Türkmen dilinde : Üç
Three pupils are absent today
Şu gün üç okuwçy ýok
SANLAR WE ŞEKILER

Four

Türkmen dilinde : Dört
Four is unlucky number in Japan
Dört san Ýaponiýada şowsuz san
SANLAR WE ŞEKILER

Five

Türkmen dilinde : Bäş
She has five English classes in a week
Onuň hepdede bäş sany iňlis dili sapaklary bar
SANLAR WE ŞEKILER

Six

Türkmen dilinde : Alty
I get up at six o'clock in the morning
Men irden sagat altyda turýaryn
SANLAR WE ŞEKILER

Seven

Türkmen dilinde : Ýedi
There are seven days in a week
Bir hepdede ýedi gün bar
SANLAR WE ŞEKILER

Eight

Türkmen dilinde : Sekiz
Dursun goes to school at eight o'clock
Dursun sagat sekizde mekdebe barýar
SANLAR WE ŞEKILER

Nine

Türkmen dilinde : Dokuz
You can watch the news on the TV at nine o'clock
Sen täzelikleri telewizorda sagat dokuzda görüp bilersiň
SANLAR WE ŞEKILER

Ten

Türkmen dilinde : On
I met her after ten years
Men ony ýyldan soň gördim
SANLAR WE ŞEKILER

Thirty

Türkmen dilinde : Otuz
Give me thirty minutes please
Haýyş edýän maňa otuz minut beriň
SANLAR WE ŞEKILER

Fifty

Türkmen dilinde : Elli
Our school is fifty years old
Biziň mekdebimize elli ýaş doldy
SANLAR WE ŞEKILER

Sixty

Türkmen dilinde : Altmyş
An hour has sixty minutes
Bir sagatda altmyş minut bar
SANLAR WE ŞEKILER

Twenty

Türkmen dilinde : Ýigrimi
Twenty years is a long time
Ýigrimi ýyl uzak wagt
SANLAR WE ŞEKILER

Forty

Türkmen dilinde : Kyrk
Forty people attended the press conference
Metbugat konferensiýasyna kyrk adam gatnaşdy
SANLAR WE ŞEKILER

Seventy

Türkmen dilinde : Ýetmiş
The factory has seventy workers
Zawodda ýetmiş işçi bar
SANLAR WE ŞEKILER

Eighty

Türkmen dilinde : Segsen
My grandfather is eighty years old
Meniň atam segsen ýaşynda
SANLAR WE ŞEKILER

Ninety

Türkmen dilinde : Togsan
On highways cars have to drive at ninety kilometers per hour
Uly ýollarda ulaglar togsan kilometr tizlikde sürmeli
SANLAR WE ŞEKILER

Hundred

Türkmen dilinde : Ýüz
SANLAR WE ŞEKILER

Triangle

Türkmen dilinde : Üçburçlyk
The pyramids in Egypt are triangle
Müsürdäki piramidalar üçburçlydyr
SANLAR WE ŞEKILER

Circle

Türkmen dilinde : Tegelek
Our geometry teacher drew a circle on the blackboard
Biziň geometriýa mugallymyz tagtada tegelek çyzdy
SANLAR WE ŞEKILER

Quadrangle

Türkmen dilinde : Dörtburçluk
All angles of a quadrangle are equal
Dörtburçlugyň ähli burçlary deňdir
SANLAR WE ŞEKILER

Rectangle

Türkmen dilinde : Göniburçluk
The opposite sides of a rectangle are called parallel
Göniburçlugyň ters tarapyna parallel diýilýär
SANLAR WE ŞEKILER

Pentagon

Türkmen dilinde : Bäşburçlyk
A pentagon from the Greek pente and gonia, has meaning five and angle
Bäşburçluk grek dilinde bäş we burçy aňladýar
SANLAR WE ŞEKILER

Thousand

Türkmen dilinde : Müň
Thousands of people celebrate New Year holiday
Müňlerçe adam Täze ýyl baýramyny belleýärler
SANLAR WE ŞEKILER
Biz sözlügimizde “Makul Hyzmat” terjime merkeziniň rugsat bermegi bilen bu merkeziň nyşanyny ulandyk. “Makul Sözlükden” peýdalanmak isleýän bolsaňyz, onda, Sizi www.makulsozluk.com saýtyna çagyrýarys. Aşakdaky linkleri ulanyp Playmarket-den biziň applikasiýalarymyzy mugt göçürip ulanyp bilersiňiz.