Comments Off on “Windows” üçin Sözlük: “Makul Sözlük”

“Windows” üçin Sözlük: “Makul Sözlük”

Iňlis dilinde: Ýükläp almak üçin Internete birikmezden kompýuterlerde sözlük ulanmak isleýänler üçin täze programma işlenip düzüldi. Makul Sözlük Platformy tarapyndan “Windows” üçin sözlük-“Makul Sözlük” taýýarlandy. Mälim bolşy…
Comments Off on Idiomalar: Diller dünýäsiniň ajaýyp bir bölegi

Idiomalar: Diller dünýäsiniň ajaýyp bir bölegi

Iňlis dilinde: Iňlis dilini öwrenýän mekdep okuwçysy “cat” sözüni gözüni gyrpman “pişik”  diýip terjime etjekdigi gürrüňsizdir. Emma “dog my cats” diýen idiomany  – “it meniň pişiklerim”, meniň pişiklerim it??, it pişiklerim??  görnüşinde terjime…
Comments Off on Prefiksler we Suffiksler : Makul Sözlük hödürleýär!

Prefiksler we Suffiksler : Makul Sözlük hödürleýär!

Iňlis dilinde: Iňlis dili söz düzümi boýunça dünýäde iň baý dilleriň biri hasaplanýar.  Bu diliň sözlük gory düýp sözlere – atlara, işliklere, sypatlara … söz ýasaýyjy goşulmalaryň,…
Comments Off on Ýetilen sepgit 16 000 : Maksat 20 000

Ýetilen sepgit 16 000 : Maksat 20 000

Iňlis dilinde: Iňlis dilini suwara bilmek üçin 16000 söz ýeterlik kabul edilýär. Makul Sözlük platformy (www.makulsozluk.com)  öz ulanyjylarynyň Iňlis we Türkmen diline bolan gyzyklanmalaryny hasaba alyp öz bazasyna jemi…
Comments Off on Iňlis dilindäki nädogry işlikleri özleşdirmegiň usullary

Iňlis dilindäki nädogry işlikleri özleşdirmegiň usullary

Iňlis dilinde: Nädogry işlikler (irregular verbs) – iňlis dilinde iň bir giňden, hatda durnukly söz düzümlerinden-de ulanlylýan sözlere degişlidir. Olaryň sany – könelişenlerini we ulanyşdan galanlary hasaba…
Comments Off on Phrasal verbs ýa-da Durnukly Söz düzümleri

Phrasal verbs ýa-da Durnukly Söz düzümleri

Iňlis dilinde: Iňlis dilini aňsat we gyzykly öwrenmäge mümkinçilik döredýän Makul Sözlük Platformy ýene bir hyzmaty ýola goýýar. Iňlis dilinde iň köp ulanylýan 200 sany Phrasal  verbs (frazalogizmler) ýagny…
Comments Off on Täze Oýun: Makul Sözi Tap!

Täze Oýun: Makul Sözi Tap!

Iňlis dilinde: Iňlis dilini gyzykly öwrenmek üçin öz mümkinçiliklerini giňeldýän Makul Sözlük, ýene bir oýny hödürleýär: “Makul Sözi Tap”! Makul Sözi Tap oýnamak üçin  şu ýere basyň !…
Comments Off on Çagalar üçin sözlük indi “offline” hem işleýär

Çagalar üçin sözlük indi “offline” hem işleýär

Iňlis dilinde: “Makul sözlük” Applikasiýasy täzelendi. Siz indi täzelenen Applikasiýada Çagalar üçin ýörite taýýarlanan “Suratly sözlük” we “Oýunly sözlük” bölümlerini “offline” görnüşde hem ulanyp bilersiňiz. Mundan beýläk…
Comments Off on Çagalar Iňlis dilini Makul Sözlemler bilen aňsat öwrenýär!

Çagalar Iňlis dilini Makul Sözlemler bilen aňsat öwrenýär!

Iňlis dilinde: Çagalar indi Iňlis dilini has aňsat we gyzykly öwrenýär!  Makul Sözlük öz mümkinçiliklerini artdyrýar we täze bölümleriň üsti bilen Iňlis dilini öwrenmek isleýänler üçin goşmaça…
Comments Off on Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli ýa-da näçe wagt gerek?

Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli ýa-da näçe wagt gerek?

Iňlis dilinde: Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli soragynyň jogaby köpleri gyzyklandyrýan bolsa gerek! Şeýle hem Iňlis dilini öwrenmek üçin näçe sagat wagtymyzy dil öwrenmek üçin…
Comments Off on Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli ýa-da näçe wagt gerek?

Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli ýa-da näçe wagt gerek?

Iňlis dilinde: Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli soragynyň jogaby köpleri gyzyklandyrýan bolsa gerek! Şeýle hem Iňlis dilini öwrenmek üçin näçe sagat wagtymyzy dil öwrenmek üçin…
“Advanced” we “Proficiency” “Beginner” “Elementary” “Intermediate” “Makul Sözlem” we “Oýunly Sözlem “Oýunly Sözlük” we “Suratly Sözlük “Türkmen gyzlary” “Upper Intermediate” Aşgabat Aşgabat şäheri attestat bilen okuwa girmek biometrik pasport daşary ýurt okuw jaýlarynyň sanawy 2021 dasary yurt okuwlary 2020-2021 daşary ýurt ýokary okuw jaýlary diplom tassyk edilýän ýokary okuw jaýlar diplom tassyk etmek diplom ykrar edilýän ýokary okuw jaýlary Diplom ykrar etmek Dünýä belli dünýä belli habarlar dünýä habarlary dünýä täzelikleri global habar gyssagly habarlar gyzykly habarlar ikamet hyzmatlar iň gyzgyn habarlar iň gyzykly habarlar Iň täze habarlar Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli Iňlis dilini bilmek üçin wagt gerek konsoloslyk hyzmatlar Makul Sözlügiň “Suratly Sözlük”bölümi Migrasiýa gullugy okuwa girmek Syýasy habarlar tassyklanan uniwersitetler terjime hyzmatlary Terjime merkezi Türkiýe bilet Türkiýede okuw Türkiýede ýokary okuw jaýyna girmek Türkmenistan Türkmenistan baradaky ähli habarlar türkmenistan daşary ýurt okuwlary 2021 Türkmenistan foto Türkmenistan habar Türkmenistan haber Turkmenistan News turkmenistan sonky habarlar Türkmenistan suratlar turkmenistanyn bilim ministrligi 2020/2021 uçar reýsler watan habarlary watan habarlary şu gün 2021 ýokary okuw synaglary 2021 zagran pasport Новости Туркменистана солтан санджар туркмен айдымлары мр3 туркмен байдагы туркмен гелин гызлары туркмен гозеллери туркмен гызлары туркмен дилинде китаплар туркмен дутар сазлары туркмен жораплар туркмен итлери туркмен овадан гызлары туркмен оглан атлары туркмен суратлар туркмен тазеликлери туркмен талейнама туркмен тирелери туркмен халысы туркмен хова йоллары туркмен чырачылары туркмен шахырлары туркменистан ватан хабарлары туркменистан гызлары туркменистан новости туркменистан новости сегодня туркменистан номера телефонов туркменистан хабарлар туркменистанда тассыкланян унверситетлер туркменистанын тазеликлери туркмения фото Туркменские скакуны туркменский гороскоп
Comments Off on Kömür

Kömür

Iňlis dilinde: Coal
Comments Off on Tiz kömek ulagy

Tiz kömek ulagy

Iňlis dilinde: Ambulance
Comments Off on Kosmos gämisi

Kosmos gämisi

Iňlis dilinde: Spacecraft
Comments Off on Awtoulag

Awtoulag

Iňlis dilinde: Car
Comments Off on Gül

Gül

Iňlis dilinde: Flower
Comments Off on Aý

Iňlis dilinde: Moon
Comments Off on Derýa

Derýa

Iňlis dilinde: River
Comments Off on Müň

Müň

Iňlis dilinde: Thousand
Comments Off on Bäşburçlyk

Bäşburçlyk

Iňlis dilinde: Pentagon
Comments Off on Göniburçluk

Göniburçluk

Iňlis dilinde: Rectangle
Comments Off on Dörtburçluk

Dörtburçluk

Iňlis dilinde: Quadrangle
Comments Off on Tegelek

Tegelek

Iňlis dilinde: Circle
Comments Off on Üçburçlyk

Üçburçlyk

Iňlis dilinde: Triangle
Comments Off on Et

Et

Iňlis dilinde: Meat
Comments Off on Burç

Burç

Iňlis dilinde: Pepper
Comments Off on Saçak

Saçak

Iňlis dilinde: Dining cloth
Comments Off on Şeker

Şeker

Iňlis dilinde: Sugar
Comments Off on Şokolad

Şokolad

Iňlis dilinde: Chocolate
Comments Off on Makaron

Makaron

Iňlis dilinde: Macaroni
Comments Off on Günebakar ýagy

Günebakar ýagy

Iňlis dilinde: Sunflower oil
Comments Off on Süýt

Süýt

Iňlis dilinde: Milk
Comments Off on Çörek

Çörek

Iňlis dilinde: Bread
Comments Off on Oýnamak

Oýnamak

Iňlis dilinde: Play
Comments Off on Almak

Almak

Iňlis dilinde: Take
Comments Off on Aýtmak

Aýtmak

Iňlis dilinde: Tell
Comments Off on Bökmek

Bökmek

Iňlis dilinde: Jump
Comments Off on Jaň etmek

Jaň etmek

Iňlis dilinde: Call
Comments Off on Ýüzmek

Ýüzmek

Iňlis dilinde: Swim
Comments Off on Aýdym aýtmak

Aýdym aýtmak

Iňlis dilinde: Sing
Comments Off on Ýatmak

Ýatmak

Iňlis dilinde: Sleep
Comments Off on Turmak

Turmak

Iňlis dilinde: To stand up
Comments Off on Diňlemek

Diňlemek

Iňlis dilinde: Hear
Comments Off on Içmek

Içmek

Iňlis dilinde: To drink
Comments Off on Bişirmek

Bişirmek

Iňlis dilinde: Cook
Comments Off on Nahar iýmek

Nahar iýmek

Iňlis dilinde: To eat
Comments Off on Arassalamak

Arassalamak

Iňlis dilinde: To clean
Comments Off on Çüýşe

Çüýşe

Iňlis dilinde: Bottle
Comments Off on Çekiç

Çekiç

Iňlis dilinde: Hammer
Comments Off on Pil

Pil

Iňlis dilinde: Spade
Biz sözlügimizde “Makul Hyzmat” terjime merkeziniň rugsat bermegi bilen bu merkeziň nyşanyny ulandyk. “Makul Sözlükden” peýdalanmak isleýän bolsaňyz, onda, Sizi www.makulsozluk.com saýtyna çagyrýarys. Aşakdaky linkleri ulanyp Playmarket-den biziň applikasiýalarymyzy mugt göçürip ulanyp bilersiňiz.