Gözlenen sözler
Paýlaşyň
sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumy antonymantonim
umumy garlicsarymsak
umumy inextricablyaýrylmaz
umumy sneakerssport aýakgaby
umumy spacecraftkosmos gämisi
umumy sweepersüpürgüç
umumy t-shirtfutbolka
umumy wristwatchgoşar sagady
umumyab initiobaşyndan
umumyab intestatoemlägini goýman aradan çykan
umumyabandonterk etmek
umumyabandonment1)terk etme 2)terk ediliş
umumyabate1)güýjüni ýitirmek 2)sanyny azaltmak 3)gymmaty gaçmak 4)resmi güýjini ýitirmek 5)soňlandyrmak 6)aýyrmak 7)kesip atmak
umumyabatement1)ýatyrma 2)azaldylan 3)güýjini ýitiren mukdar
umumyabatement of actionkazyýet işiniň ýatyrylmagy
umumyabatement of debtsbergilerden ýüz öwürmeklik
umumyabatement, order ofgüýjüni peseltme
umumyabbesszenan başruhany (monastyrda)
umumyabbetingöjükdirmek
umumyabbey1) monastyr 2) ybadathana
umumyabbreviate1) gysgaltmak (v) 2) gysga görnüşi (n) 3)sözleri gysgaltmak
umumyabbreviationgysgaltma
umumyabdicate1)işinden aýrylmak 2)çekilmek
umumyabdomen1)garyn boşlugy, 2) garyn
umumyabductalyp gaçmak
umumyabductionalyp gaçma
umumyabetting1)öjükdirmek 2)resmi şekilde goldamak 3)höweslendirmek 4)kömek etmek (erbet işlerde)
umumyabhorýigrenmek
umumyabhorrenceýigrenç
umumyabhorrent1)ýigrenji 2)ýigrendirýän 3)garşy çykýan
umumyabideuýmak
abide by1) düzgüne uýmak, 2) boýun bolmak
umumyabilitybaşarnyk
umumyablazeýanýan
umumyablaze with excitementduýgy doly
umumyable1)başarnykly, 2)ökde, 3)gurply, 4)ezber
umumyable to paytölege ukyply
umumyabnormaladaty däl
umumyabnormallyadatdan daşary ýagdaýda
umumyabode1)ýaşaýan ýeri (n), 2)wepaly bolmak (v) 3)gysga wagtlaýyn galynýan ýer
umumyabolish1)goýbolsun etmek, 2)syndyrmak, 3)synmak, 4)ýatyrmak
umumyabolishmentýatyrma
umumyabolition1) ýatyrylma (kanun taýdan), 2)ýatyrma 3) abolisiýa
umumyabominableýaramsyz
umumyaboriginal1)ilkidurmuş (adj), 2)ýerli, 3)ýerli adam (n)
umumyaborigine1)aborigen (n), 2)ýerli (adj)
umumyaborttaşlamak
umumyabortionçaga aldyrma
umumyabout1)barada (p), 2)degre-daş (adv), 3)hakynda (p), 4)takmyn (adv), 5)golay (p), 6)üstaşyr (p)
umumyabove1)ýokarlygyna (adv), 2)ýokarsyna (p), 3)ýokary (adv), 4)ýokaryk (adv), 5)ýokarda (adv).
umumyabrasion1)dyrnaçak, 2)sypjyryk
umumyabridgegysgaltmak
umumyabroaddaşary ýurt
umumyabrogatebozmak
umumyabrogationbozulmak
umumyabrupt1)duýdansyz 2)garaşylmazdan 3)gödek 4)yzygiderligi ýok
umumyabscess1)çyban, 2)iriň
umumyabscondgizlenmek
umumyabscondergaçgak
umumyabsence1)ýokluk, 2)nam nyşansyz giden
umumyabsentýok
umumyabsent without leaveözbaşdak işden galmaklyk
umumyabsent-mindedsölpi
umumyabsenteeýoklar, gelmedikler
umumyabsentiagaýybana
umumyabsoluteabsolýut
umumyabsolute liabilitydoly jogapkärçilik
umumyabsolute majoritydoly köplük
umumyabsolute pitchowazly ses
umumyabsolute privilegedoly artykmaçlyk
umumyabsolute rightdoly hukuk
umumyabsolute rulebirhäkimiýetlilik
umumyabsolute titledoly ygtyýarlylyk
umumyabsolutely1)düýbünden, 2)gürrüňsiz, 3)düýpgöter
umumyabsolutely drygus-gury
umumyabsolveaklamak
umumyabsorb1)siňdirmek, 2)sormak
umumyabsorbent cottonpamyk
umumyabsorption1)emmek, 2)sormak
umumyabstainsaklanmak
umumyabstentionsaklanmak
umumyabstract1)konspektirlemek (v), 2)konspekt (n), 3)abstrakt (n)
umumyabstracting electricitytogy abstragirleme
umumyabsurdbolgusyz
umumyabundance1)ýeterlik, 2)bolelinlik, 3)bereket, 4)bolçulyk, 5)köplük
umumyabundant1)bereketli, 2)barly, 3)bol
umumyabuse1)sögmek (v), 2)hyýanatçylykly peýdalanmak (v), 3)betniýetli ulanmak (v)
umumyabuse of discretionhykugyňdan hyýanatçylykly peýdalanmak
umumyabuse of officewezipäňden hyýanatçylykly peýdalanmak
umumyabuse of righthyýanatçylykly peýdalanmak
umumyabuse of rights, prohibition ofhukuklary hyýanatçylykly ulanmak
umumyabuse, childçagalara rehimsiz garamak
umumyabuse, marketsöwdada hyýanatçylykdan peýdalanmak
umumyabuse, sexualjyns jenaýatçylygy
umumyabuse, solventtöleglere hyýanatçylykly garamak
umumyabuse, substancemaddy zatlardan hyýanatçylykly peýdalanmak
umumyabusive1)paýyş, 2)göwnedegiji
umumyacademicakademiki
umumyacademic writingsakademik ýazuw
umumyacademyakademiýa
umumyaccederazylaşmak
umumyaccelerate1)tizleşdirmek, 2)çaltlandyrmak, 3)çaltlaşdyrmak, 4)tizlenmek
umumyaccelerationtizlenme
umumyaccelerator1)çaltlaşdyryjy 2)tizlendiriji
umumyaccent1)şiwe 2)aksent
umumyacceptkabul etmek
umumyacceptablemakul
umumyacceptancekabul ediş
umumyacceptance of goodsönümleri kabul etmeklik
umumyacceptance, conditionalşertler bilen razylaşmaklyk
umumyacceptance, expressaýdylanlar bilen razylaşmaklyk
umumyacceptance, impliedýagdaýlar bilen razylaşmaklyk
umumyaccess1)ygtyýar, 2)geçelge, 3)ýol
umumyaccess pointygtyýar nokady
umumyaccess providerrugsat beriji
umumyaccess to court, right ofkazyýete rugsatnama
umumyaccessibilityelýeterlilik
umumyaccessibleelýeterli
umumyaccessiontagta çykma
umumyAccession Partnership Documentylalaşygy uzaltýan dokument
umumyaccession, instrument ofylalaşyk resminamasy
umumyaccession, treaty ofbileleşigi uzaltma
umumyaccessoriesdegişli enjamlar
umumyaccessory1)enjam, 2)goldavjy gurluş
umumyaccessory before the factjenaýatdan öňki şärik
umumyaccessory claimgoşmaça talap
umumyaccessory, after the factjenaýatçylykdan soňky şäriklik
umumyaccident1)betbagtlyk, 2)heläkçilik, 3) ulag heläkçiligi, 4)awariýa, 5)betbagtlyk
umumyaccident reportýol ulag hadysady hasabaty, protokoly
umumyaccident-freeheläkçiliksiz
umumyaccidentaltötänleýin
Hukukaccidental damageseresapsyzlyk bilen ýetirilen zyýan
umumyaccidentallytötänleýin
umumyaccomendaşertnama, ýüki ibermek üçin kapitana berilýän
umumyaccommodateýerleşdirmek
umumyaccommodationýerleşdirme
umumyaccommodation billýaşaýyş tölegleri
umumyaccompanimentýoldaşlyk
umumyaccompanyýoldaş bolmak
umumyaccompliceşärik
umumyaccomplish1)tamamlanmak 2)üstesinden gelmek
umumyaccomplishedüstünlikli
umumyaccomplishmentüstünlik
umumyaccordsazlaşyk
umumyaccordance1)kybap, 2)laýyklyk
umumyaccordantsazlaşyk
umumyaccording to1) laýyklykda 2)görä 3) boýunça
umumyaccordingly1) ýagdaýa görä 2) boýunça
umumyaccordionakordeon
umumyaccounthasap
account forjogapkär bolmak
umumyaccount holderhasaby göteriji, eýesi
umumyaccount ownerhasabyň eýesi
umumyaccount, settleddüzgünleşdirilen hasap
umumyaccountabilityhasabatlylyk
umumyaccountablejogapkär
umumyaccountant1) hasapçy, 2) buhgalter
umumyaccountingbuhgalter hasabaty
umumyaccounting departmenthasaphana
umumyaccounting recordsbuhgalter hasaby
umumyaccounting standardshasabat standartlary
umumyaccounting, falseýalňyş hasap
umumyaccounts, falsification ofhasaplaryň ýalňyşlygy
umumyaccreditedynanç bildirilen
umumyaccrediting statehasaba alnan ýurdy
umumyaccretion1)köpelme, 2)ösmek
umumyaccrualkumulatiw
umumyaccrue1)artmak, 2)ösmek 3)ýygnamak 4)toplamak
umumyaccumulate1)toplamak, 2)ýygnamak
umumyaccumulation1)köpelme, 2)toplama, 3)ýatak, 3)artdyrma, 4)ýygnananma
umumyaccuracy1) mergenlik, 2) tertip-düzgün,
umumyaccurate1) rejeli, 2) tertipli, 3) ykjam
umumyaccuratelyýalňyşsyz
umumyaccusalgünäleme
umumyaccusantgünäleýji
umumyaccusation1) günäkärleme, 2)günäleme, 3) günä ýöňkeme, 4) garalama
umumyaccusation, immunity ofimmunitet, el degrilmesizlik
umumyaccusative1) aýyrgyç (adj), 2) ýeňiş düşüm (n), 3) günäkärlenýän
umumyaccusatorygünäli
umumyaccuse1) ýazgarmak, 2) günäkärlemek, 3) günälemek, 4)aýyplamak, 5) garalamak
umumyaccused1)günäli, 2)günäkärlenýän, 3)garalanýan
umumyaccused person1) güna bildirilýän, 2) kazyýetde aýyplanýan
umumyaccusergaralawjy
umumyacekorol
umumyaceticsirkeli
umumyacetoussirkeli
umumyache1) yza, 2) agyry
umumyachieve1) ýetmek, 2)gazanmak
umumyachievementüstünlik
umumyacid1) kislota (n), 2) turşy (adj), 3) turşulyk (n)
umumyacknowledgekabul etmek
umumyacknowledgement1)kabul etme, 2) dil haty
umumyacnedüwürtik
umumyacorndub gozasy
umumyacquaint1) tanyşdyrmak, 2) bilmek
umumyacquaintance1)beletçilik, 2)tanyş-biliş, 3)tanyşlyk, 4)arkadaş
umumyacquaintedbelet
umumyacquiesce1)kabul etmek, 2)dymmak arkaly
umumyacquiescencerazylaşmak
umumyacquireedinmek
umumyacquired1) satyn alnan, 2)edinilen
umumyacquis communautaireýeketäk hukuk maglumat binýady
umumyacquisitionedinme
umumyacquisition of illicit proceedsgadagan girdeýjiden peýdalanma
umumyacquisition, derivativeýalançylyk bilen edinme
umumyacquisitive prescriptionedinme üçin ygtyýarnama
umumyacquitaklamak
umumyacquittal1) aklama, 2) aklanma
umumyacquittal of crimejenaýat işi boýunça aklanma
umumyacquittedaklanan
umumyacrobatakrobat
umumyacrobaticsakrobatika
umumyacrosskese
umumyact1) kanun (n), 2)amal (n), 3)oýnamak (v), 4) hereket etmek
umumyact of GodADÝ Adatdan daşary ýagdaýlar
act onherekete geçmek
umumyactingwezipesini ýerine ýetiriji
umumyaction1) perde, 2)hereket
umumyaction related to personal rightşahsy hukuga degişli hereketler
umumyaction related to property rightmaddy hukyga degişli hereketler
umumyaction, cause ofarza üçin esas
umumyaction, matter ofhereketiň, işiň esasy
Hukukaction, right ofkazyýete ýüz tutmak hukugy
Hukukactionablekazyýete degişli hereket
umumyactions, joinder ofarzalaryň birikmesi
umumyactivateişjeňleşdirmek
umumyactive1) aktiw, 2)janly, 3)işeňňir, 4)işjeň
umumyactive voicedüýp dereje
umumyactivistaktiwist
umumyactivity1) iş, 2)işjeňlik, 3)hereket
umumyactoraktýor
umumyactressaktrisa
umumyactual1)şindiki, 2)hakyky
umumyactual damagesýüze çykan ýitgiler
umumyactual lossýüze çykan zyýan
umumyactual possessionhakyky ygtyýarlyk
umumyactual total losshakyky jemi ýitgi
umumyactually1) aslynda, 2)hakyna seretseň
umumyactuarysekretar
umumyactus reusjenaýat düzümi
umumyacupunctureakupunktura
umumyacuteýiti
umumyad hocýörite
umumyad valorembahasyna laýyk
umumyad valorem taxbahasyna görä salgyt
umumyadamanttutanýerli
umumyadapt1) adatlanmak, 2)uýgunlaşdyrmak, 3)uýgunlaşmak
umumyadaptableuýgunlaşýan
umumyadaptation1)werdiş, 2)uýgunlaşma, 3)öwrenşme
umumyadapter1)adaptor, 2)sazlaşdyryjy, 3)elektrik troýnigi
umumyadd1)gatmak, 2)gatlamak, 3)goşmak
add upgoşmak
umumyadderalahöwren
umumyaddict1)endik etmek (v), 2) narkoman (n)
umumyaddiction1)endik 2)neşekeşlik
umumyadditiongoşmaça
umumyadditionalgoşmaça
umumyadditional chargegoşmaça töleg
umumyadditivegoşmaça madda
umumyaddress1)adres (n), 2)ýüzlenme, 3)ýüzlenmek (v), 4)ýüztutma (n), 5)adres ýazmak (v)
umumyaddress for servicehyzmat üçin salgylar
umumyaddresseesalgylar
umumyadduce evidencedelil berme (subutnama berme)
umumyadeptussat
umumyadequate1)maksadalaýyk, 2)laýyk
adhere togoldamak
umumyadherentýaran
umumyadhesiveýelmeşdiriji
umumyadjacent1)ýakyn, 2)duldegşir, 3)ýanaşyk
umumyadjectivesypat
umumyadjective lawresmi hukuk
umumyadjoininggarşy
umumyadjourn1)arakesme bermek 2)yza süýşürmek
umumyadjournmentarakesme
umumyadjudicationkazyýetiň karary
umumyadjunctiongoşmaça
umumyadjust1)düzetmek, 2)sazlamak
umumyadjustablesazlap bolýan
umumyadjustersazlaýjy
umumyadjustmentsazlama
umumyadministerdolandyrmak
umumyadminister oathýolbaşçy kasamy
umumyadministration1)ýolbaşçylyk, 2) dolandyrma, 3)dolandyryş, 4)hökümet
umumyadministration of estateýer eýeçiliginden peýdalanma
umumyadministration of justicekazyýet ýolbaşçylygy
umumyadministration of justice, offenses againsthukukdan peýdalanma
umumyadministrativedolandyryş
umumyadministrative actmenejment
umumyadministrative actionbaştutanlaryň karary
umumyadministrative courtAdministratiw kazyýet
umumyadministrative lawAdministratiw hukuk
umumyAdministrative Law ChamberAdministratiw hukuk palatasy
umumyadministrative lawsuitadministratiw kazyýet işi
umumyAdministrative Procedure Actadministratiw düzgüneriniň akty
umumyadministrative regulationsadministratiw düzgünler
umumyadministrative sanctionadministratiw sanksiýa
umumyadministratordolandyryjy
Hukukadminsration chargeadminstratiw töleg
Hukukadminstration orderadminstratiw buýruk
umumyadmirablehaýran galdyryjy
umumyadmiraladmiral
umumyadmiralitydeňiz hukugy
umumyadmirationhaýran galyş
umumyadmirehaýran galmak
umumyadmissibilitymümkinçilik
umumyadmissiblemakul
umumyadmission1)kabul edilme, 2)boýun alma, 3)giriş
umumyadmission into professionhünäre giriş
umumyadmit1)boýun almak, 2)ygtyýar bermek, 3)kabul etmek
umumyadmittancekabul ediliş
umumyadmixture1)garyndy, 2)garnuw
umumyadmonishmaslahat bermek, öňüni almak
umumyadmonishmentduýduryş
umumyadmonition1)töwella, 2)pent
umumyadolescence1)ýetginjeklik, 2)juwanlyk, 3)ýigitlik
umumyadolescentýetginjek
umumyadopt1)ogullyk almak, 2)kabul etmek
umumyadopt resolutionkarar kabul etmek
umumyadopted1)öweý, 2)ogulluk, 2)ogulluk alnan
umumyadopted childogullyk
umumyadopteeogullyk alynýan
umumyadopterogullyk alýan adam
umumyadoption1)çaga alma, 2)gyzlyga alnan, 3)ogullyga alnan
umumyadorableenaýy
umumyadoresöýmek
umumyadornbezemek
umumyadornedbezelen
umumyadornment1)haşam, 2)bezeg
umumyadrift1)ykmanda (adv), 2) boş (adj) 3)akym bilen ýüzmek
umumyadrogationogulluk almak
umumyadult1)uly ýaşlylar üçin (adj), 2)ýetişen (adj), 3)uly (n), 4)kämillik ýaşyna ýeten (adj)
umumyadulterationýasama
umumyadultery1)biwepalylyk 2)zyna
umumyadvance1)çozmak (v), 2)öňegidişlik (n), 3)öňe sürmek (v), 4)ýöremek (v), 5)ösüş (n), 6) öňe gitmek (v)
umumyadvance paymenthak ujy
umumyadvanced1)ösen, 2)kämil
umumyadvanced caseötüşen ýagdaý
umumyadvancementöňegidişlik
umumyadvantage1)artykmaçlyk, 2)nebis
umumyadvantageous1)amatly, 2)artykmaç
umumyadvantageousnessamatlylyk
umumyadventitioustötänden
umumyadventurebaşdangeçirme
umumyadventurerbaşdangeçiriji
umumyadverb1)hal, 2)ahwalat
umumyadverbial participlehal işligi
umumyadversary1)garşydaş, 2)bäsdeş
umumyadverseters
umumyadvertisemahabatlandyrmak
umumyadvertisement1)reklama, 2)mahabat
umumyadvertisingmazamlama
umumyadvice1)geňeş, 2)nesihat, 3)maslahat, 4)sala, 5)sowet, 5)habardar, 6)öwüt-ündew, 7)öwüt, 8)öwüt-nesihat, 9)pent
umumyadvisabilitymaksada laýyk
umumyadvisablemakul
umumyadvise1)ündemek, 2)maslahat bermek
umumyadvisementmaslahatlaşmak
umumyadvisermaslahatçy
umumyadvisingmaslahat berme
umumyadvising bankmaslahat beriji bank
umumyadvisor1)geňeşdar, 2)maslahatçy
umumyadvisorsöwüt-nesihat
umumyadvisorymaslahat berilen
umumyadvisory opiniongeneşçiniň karary
Hukukadvocacyaklamak
umumyadvocatetarapyny tutmak
umumyaerialhowa
umumyaerobicsaerobika
umumyaerosolhowada gaýýan
umumyaestheticestetik
umumyaestheticsestetika
umumyaffable1)hoşamaý, 2)mylakatly
umumyaffair
umumyaffecttäsir etmek
umumyaffectedtäsirinde galan
umumyaffection1)höre-köşe, 2)yzgyt, 3)mähir
umumyaffectionate1)ýürekdeş, 2)mähirli
umumyaffiancenikalaşma
umumyaffiantşaýat
umumyaffidavitkepilnama
umumyaffiliation1)gyzlyga alma, 2)ogulluga alma
umumyaffinityýakynkyk
umumyaffirmtassyklamak
umumyaffirmancetassyklama
umumyaffirmance of judgementkazyýetiň çykaran kararyny güýçli hasap etmek
umumyaffirmationtassyklama
umumyaffirmative1)položitel, 2)tassyklaýjy
umumyaffix1)affiks (n), 2)goşulma (n), 3)goşmak (v)
umumyaffixationgoşulmalaşdyrma
umumyafflictynjytmak
umumyafflictionýarawsyzlyk
umumyaffluencebaýlyk
umumyaffluentbaý
umumyaffordpuly ýetmek
umumyafforesttokaýlaşdyrma
umumyafforestationtokaýlaşdyrma
umumyaffranchise 1)azatlyga çykarmak 2)erkinlige goýbermek
umumyaffrayköpçülik ýerinde uruşmak
umumyaffreightmentýüklemeklik
umumyaffreightment, contract ofýüklemek şertnamasy
umumyafloat1)suwyň üstinde 2)deňizde
umumyaforementionedýokaryda agzalyp geçilýän
umumyaforesaidýokarda agzalan
umumyaforethoughtmeýilleme
umumyafraid1)gorkuly 2)gorkmak 3)gorkan
umumyAfricaAfrika
umumyafter1)soň, 2)soňra
umumyafternoon1)öýle (n), 2)öýle (adv), 3)öýlän (adv)
umumyaftertasteçökündi
umumyafterwardssoňundan
umumyagain1)täzeden, 2)ýene, 3)gaýtadan, 4)ikilenç
umumyagainst1)garşy, 2)tersine, 3)garşysyna, 4)garşysynda, 5)garşyda, 6)gabat
umumyAgainst All Risksähli töwekgelçiliklere garşy
umumyagateagat
umumyage1)garrylyk (n), 2)gojalyk (n), 3)asyr (n), 4)ýaş (n), 5)garramak (v), 6)gojamak (v), 7)garrylyk (n)
umumyage of consentkämillik ýaşy
umumyage of marriagenika ýaşy
umumyage-matezamandaş
umumyagedgarry
umumyagency1)wekilhana, 2)agentlik
umumyagendagün tertibi
umumyagent1)araçy, 2) dellal, 3)agent, 4)jansyz, 5)içaly
umumyagent, commercialsöwda agenti
umumyaggravatebeterleşdirmek, agyrlaşdyrmak
umumyaggravated assaultagyrlaşdyrylan hüjüm
umumyaggravated damagesähli zyýanlar
umumyaggravatingbeterleşdiriji
umumyaggravation1)beterleşme 3)çylşyrymlaşma 4)ýitileşme 5)agyrlaşma
umumyaggregatedolduryjy
umumyaggregationýygnanma
umumyaggresstopulmak
umumyaggressionçozuş
umumyaggressiveurşagan
umumyaggressor1)agressor, 2)çozujy
umumyaggrieved partyzyýan çeken tarap, ýeňilen
umumyagileçalasyn
umumyagilityçalasynlyk
umumyagistpuluna mal bakmak
umumyagistmentmal bakmak uçin hukuk
umumyagistormal bakmak üçin kärendä berýän adam
umumyagitateagitirlemek
umumyagitatorgaryjy
umumyagnateýakyn, garyndaş
umumyagnationkaka tarapdan garyndaşlyk
umumyagnostic1)agnostik (adj), 2)müňkir (n)
umumyago1)mundan öň, 2)öň
umumyagony1)yza 2)azap 3)ejir
umumyagrarian lawýer hukugy
umumyagree1)oňlamak, 2)ugurlaşmak, 3)göwnemek, 4)ylalaşmak
umumyagree to divorce1)talak hatyny bermek, 2)aýrylyşmak
agree with1) ylalaşmak, 2) goldamak
umumyagreeable1)razy, 2)oňat, 3)gowy
umumyagreed1)ylalaşykly, 2)ylalaşylan
umumyagreement1)ylalyşyk, 2)ylalaşma, 3)şertnama, 4)razylyk, 5)razyçylyk
umumyagressorbasybalyjy
umumyagriculturalekerançylyk
umumyagricultural industryazyk senagaty
umumyagricultural laborerdaýhan
umumyagricultural tenancykärendeçi
umumyagriculture1)ekerançylyk, 2)oba hojalygy
umumyagriculture propertyoba hojalyk emlägi
umumyagronomistagronom
umumyagronomy1)agronomiýa,2)agronomçylyk
umumyagrotechnicalagrotehniki
umumyahead1)öňde (adj), 2)öňe (adv)
umumyaid1)ýardam (n), 2)goldaw (n), 3)haraý (n), 4)hemaýat (n), 5)goldamak (v), 6) kömek (n), 7) kömek etmek (v)
umumyaidekömekçi
umumyail1)hassalanmak, 2)ejizlemek
umumyailment1)emgek 2)näsaglyk
umumyaim1)maksat (n), 2)gezemek (n), 3)göz öňünde tutmak (v), 4) maksat etmek (v), 5)maksat (n)
aim atmaksat edinmek
umumyaiminggezeme
umumyaimless1)peýwagtyna, 2)bimaksat
umumyair1)ýelejiretmek (v), 2)howa (n), 3)şemallatmak (v)
air conditioner1) howa sowadyjy, 2) kondisioner
umumyair forcehowa güýji
umumyair forcesharby howa güýçleri
umumyair lawawiasiýa hukugy
umumyair pollutionhowanyň hapalanmagy
umumyair raidhowa hüjümi
umumyair spacehowa giňişligi
umumyair traffic serviceshowa gatnawlary hyzmatlary
umumyair vehiclehowa gämisi
umumyair waybillhowa ýükleri üçin nakladnoy
umumyair-conditionerhowa sazlaýjy
umumyaircraftuçar
umumyairheadedýeňilkelle
umumyairingtozama
umumyairlinehowaýoly
umumyairmailhowa poçtasy
umumyairplane1)samolýot, 2)uçar
umumyairport1)aeroport 2)howa menzili
umumyairshowa
umumyairshiphowa gämisi
umumyairwayhowa ýollary
umumyaisle1)geçelge, 2)koridor
umumyakhalteke horseahalteke aty
umumyalarm1)howsala (n), 2)trewoga (n), 3)ynjalyksyzlandyrmak (v), 4)duýduruş (n)
umumyalarm clockjaňly sagat
umumyalarmedrahatsyzlanmak
umumyalarming1)howsalaly, 2)alada goýýan
umumyalbatrossdeňiz guşy
umumyalbumalbom
umumyalcohol1)çakyr, 2)alkogol
umumyalcohol limit in driving, precsribedsürüji üçin spirtli içgi çägi
umumyalcohol treatment orderspirtli içgi düzediş karary
umumyalcohol-freealkogolsyz
umumyalcoholic1)içgi, 2)alkogolik
umumyalcoholismarakhorluk
umumyaldermanalderman
umumyalert1)synçy (n), 2)hüşgär (adj), 3)howsala (n), 4)ünsli (adj), 5)duýdurmak (v), 6)duýduryş (n)
umumyalertnesshüşgärlik
umumyalfalfaýorunja
umumyalgaesuwoty
umumyalias1) lakam, 2)gysga ady
umumyalias writikinji kazyýet karary
umumyalibi1) tutaryk, 2)günäsizlik subutnamasy
umumyalienkeseki
umumyalienabledaşlaşdyrylýan, döwlet haýryna alynýan
umumyalienagedaşary ýurtlynyň statusy
umumyalienate1)kesekileşmek 2)daşlaşdyrmak
umumyalienationkesekileşme
umumyalieneeemlägi adyna geçirilýän adam
umumyalienoremlägi alýan adam
umumyalightdüşmek
umumyalignhatara düzmek
umumyalikemeňzeş
umumyalimentaliment tölemek
umumyalimonyaliment
umumyalimony, temporarywagtlaýyn aliment
umumyalive1)diri. 2) janly
umumyalkaliaşgar
umumyalkali soilşorluk
umumyalkaline1) aşgar (n), 2)aşgarly (adj)
umumyall1)tutuş (adj), 2)ähli (adj), 3)hemme (adv), 4)hemmesi (n), 5)bütin (n), 6) hemme (adv), 7)bary (adv)
umumyall clearýatyň
umumyall of a suddenbirdenka
umumyall the samebarybir
umumyall the timehemişe
umumyall-outtutuşlaýyn
umumyall-roundhemmetaraplaýyn
umumyallegationgünäkärleme
umumyallegetassyklamak
Hukukallegedöňe sürülýär
umumyallegedly1)hamala, 2)aýdylşyna görä
umumyallegiancewepalylyk
umumyallergicallergik
umumyallergyallergiýa
umumyalleyseýilgäh
umumyalliance1)arkalaşyk, 2)soýuz, 3)birleşik
umumyalliedsoýuzdaş
umumyalligatoralligator
umumyallocatepaýlamak
umumyallocationpaý
umumyallocutionýüzlenme
umumyallodialdoly ygtyýarlyk bilen emläge eýe bolmak
umumyallongegoşundy
umumyallotpaý bermek
umumyallotment1)paý, 2)paýlaşdyrma, 3)mellek
umumyallotteealyjy
umumyallow1)gepletmek, 2)rugsat bermek
umumyallowance1)rugsat, 2)kömek puly
umumyalloyergin
umumyalluremaýyl etmek
umumyallusionýatlama
umumyalluviumgyrmança
umumyally1)ýoldaş, 2)soýuzdaş
umumyalmightygudratly
umumyalmondbadam
umumyalmost1)diýen ýaly, 2)takmynan, 3)tas,
umumyalmshaýyr-yhsan
umumyalone1)ýeke (adv), 2)ýeke-täk (adj), 3)täk (adj), 4)ýalňyz (adj)
umumyalong1)boýunça, 2)uzynlygynda
umumyaloudgüýçli sesli
umumyalphabet1)elipbiý, 2)harplyk, 3)harp
umumyalphabet bookharplyk
umumyalphabet letterharp
umumyalphabetic orderelipbiý tertibi
umumyalphabeticalelipbiý tertibinde
umumyalpinist1)dagçy, 2)alpinist
umumyalreadyeýýäm
umumyalrightboýar
umumyalsohem
umumyaltaraltar
umumyalter1)üýtgetmek, 2)özgertmek
umumyalteration1)üýtgeşiklik, 2)üýtgeşme
umumyaltercationtersleşik
umumyalternate1)gezekleşmek (v), 2)gezekleşýän (adj)
umumyalternation1)gezekleşme, 2)gat-gatlyk
umumyalternative1)alternatiw, 2)alternatiwa
umumyalternative contractalternatiw şertnama
umumyalternative dispute resolutionalternatiw jedel çözgüdi
umumyalternative judgementalternatiw kazyýet karary
umumyalternative obligationalternatiw borç
umumyalternative sanctionsalternatiw sanksiýalar
umumyalternative verdict alternatiw höküm
umumyalternative writalternatiw kazyýet buýrugy
umumyalthough1)bolsa-da, 2)garamazdan
umumyaltitude1)boý, 2)belentlik, 3)beýiklik
umumyaltogetherbilelikde
umumyaluminumalýumin
umumyalumnusuçurum
umumyalways1)elmydama, 2)hemişe, 3)mydama, 4)hernä
umumyalychaalça
umumyambolmak
umumyamalgamation1)goşulma 2)birleşme
umumyamassýygnanmak
umumyamassmenttoplama
umumyamateur1)öwrenje (n), 2)höwesjeň (adj), 3)gögele (n)
umumyamateurshöwesjeňler
umumyamazetäsir galdyrmak
umumyamazementtäsinlik
umumyamazing1)täsin, 2)üýtgeşik
umumyambarykenep
umumyambassadorilçi
umumyambassador extraordinary and plenipotentiaryadatdan daşary we doly ygtyýarly ilçi
umumyamberýantar
umumyambidexterambidekster
umumyambiguityikitaraplylyk
umumyambitgurşaw
umumyambition1)uly maksat, 2)hyjuw
umumyambitioustutanýerli
umumyambleýorga
umumyambulance1)tiz kömek ulagy, 2)tiz kömek
umumyambulatorystasionar
umumyambush1)duzak (n), 2)buky (n), 3)duzak gurmak
umumyambusher1)duzakçy, 2)bukuçy
umumyameliorategowulandyrmak
umumyamenablejogapkärçilikli
umumyamenable tobir zadyň öňündäki jogapkärçilik
umumyamend1)üýtgetme, goşmaça girizmek, 2)üýtgetmek
umumyamendment1)üýtgetme, 2)düzediş
umumyamendment of actionişiň düzedilmegi
umumyamendskompensasiýa, öwezi doldurma
umumyamenitygozgalmaýan emlägi ulanmak üçin ýeňillikler
umumyamentiaakylyň pesligi
umumyamercementkazyýet tarapyndan jerime töleg
umumyAmericaAmerika
umumyAmericanamerikan
umumyamiablemylakatly
umumyamicabledostlarça
umumyamitydostluk
umumyammendmentdüzediş
umumyammoniaammiak
umumyammoniac plant1)ammiak zawody, 2)gamak
umumyammunition1)ok-dari, 2)zarýadi, 3)enjam, 4)ok-däri
umumyamnesiaamneziýa
umumyamnestygünä geçmek
umumyAmnesty InternationalHalkara Günä geçiş guramasy
umumyamnesty, generalumumy günä geçiş
umumyamnesty, specialýörite günä geçiş
umumyamongarasynda
umumyamongstarasynda
umumyamortization1) ulanyp könelme 2) könelme 3)amortizasiýa
umumyamortizeamortizasiýa
umumyamotionemläkden hukugyny aýyrmak
umumyamount1)mukdar, 2)san, 3)möçber
umumyampleýeterlik
umumyamplificationgüýçlendirme
umumyamplifiergüýçlendiriji
umumyamplifygüýçlendirmek
umumyamputatekesmek
umumyamputationamputasiýa
umumyAmsterdam, Treaty ofAmsterdam Şertnamasy
umumyamulet1)doga, 2)tumar
umumyamuse1)güýmemek, 2)güldürmek
umumyamusement1)hezillik, 2)güýmenje, 3)hezillik
umumyamusing1)güýmenje, 2)hezil
umumyanbir
umumyanaemiagany azlyk
umumyanaemicanemik
umumyanaesthesianarkoz
umumyanalogousmeňzeş
umumyanaloguemeňzeş zat
umumyanalogy1)meňzeşlik, 2)analogiýa
umumyanalysis1)derňew, 2)analiz, 3)seljeriş
umumyanalyze1)seljermek, 2)derňemek
umumyanarchistanarhist
umumyanarchy1)anarhiýa, 2)eden-etdilik
umumyanatomyanatomiýa
umumyancestor1)düýptutan, 2)urugbaşy, 3)ata-baba, 4)peder
umumyancestorsata-babalar
umumyancestryata-babalar
umumyanchorlabyr
umumyanchovyançous balygy
umumyancient1)gadym (adj), 2)gadymy (adj), 3)gojaman (adj), 4)goja (n)
umumyancient settlementgadymy şäher harabaçylygy
umumyandwe
umumyand with that...galyberse-de
umumyanecdoteşorta söz
umumyanemiagany azlyk
umumyanesthesianarkoz
umumyanestheticanestetik
umumyanew1)gaýtadan, 2)täzeçe, 3)ýamaşgan, 4)ýýamaşgandan, 5)täzeden
umumyangaryemlägi ulanmak, dargatmak
umumyangel1) perişde, 2)melek
umumyanger1) gahar getirmek (v), 2)gatyrganmak, 3)gahar (n)
umumyangle1)burç, 2)çüňk, 3)ýyrtmaç
umumyangry1)gazaply, 2)gyryň, 3)gaharjaň, 4)gaharly
umumyanguishjebir
umumyanimal1)haýwan, 2)maldar, 3)iým, 4)ham, 5)janawer
umumyanimal breedermaldar
umumyanimal breedingmaldarçylyk
umumyanimal husbandrymaldarçylyk
umumyanimal kingdomhaýwanat dünýäsi
umumyanimal skinham
umumyanimal yieldmalyň baş sanynyň köpelmegi
umumyanimate1)janly (adj), 2)janlandyrmak (v)
umumyanimation1)animasiýa, 2)multiplikasiva
umumyanimosity1)duşmançylyk, 2)kine, 3)öýke
umumyanimusbet niýet
umumyanimus possidendimeniň emlägim
umumyankletopuk
umumyankletbilezik
umumyanneal1)ýakmak, 2)taplamak
umumyannexgoşundy
umumyannexationgoşulma, doldurma
umumyannihilatederbi-dagyn etmek
umumyannihilationderbi-dagyn etme
umumyanniversary1)ýyllyk (adj), 2)ýubileý
umumyannotateüýtgeşme girizmek
umumyannotation1)gysga syn 2)düşündiriş
umumyannouncebildirmek
umumyannouncement1)bildiriş, 2)yglan etme, 3)yglan
umumyannouncerbildiriji
umumyannoy1)irizmek, 2)ýürege düşmek, 3)bizar etmek
umumyannoyance1)gijilewik, 2)bizarlyk
umumyannoyingbizar ediji
umumyannualýyllyk
umumyannual activity reportýyllyk iş hasabaty
umumyannual general meetingýyllyk umumy maslahat
annual leaveýyllyk zähmet rugsady
umumyannual leave with payýyllyk tölegli zähmet rugsady
ykdysadyýetannual statementýyllyk beýanname
ykdysadyýetannual valueýyllyk gymmatlylyk
umumyannuallyher ýyl
umumyannuitantýyllyk girdeýji alýan
umumyannuityýyllyk girdeýji
umumyannul1)syndyrmak, 2)karary ýatyrmak, 3)ýatyrmak
umumyannulment1)bozma, 2)ýatyrma
umumyannulment of marriagenikanyň ýatyrylmagy
umumyanointbellemek
umumyanonymity1)anonimlik, 2)näbellilik
umumyanonymous1)anonom, 2)anonim
umumyanother1)özge, 2)başga bir
umumyanswer1)jogap bermek (v), 2)jogap
umumyanswerablejogapkär
umumyantgarynja
umumyantagonism1)ýigrenç, 2)gapma-garşylyk
umumyantagonizetersine gitmek
umumyantepaý
umumyantecedentmundan öňdäki
umumyantecedentsgeçen durmuş
umumyantedateöňki maglumatlara degişlilik
umumyantelope1)jeren, 2)keýik, 3)antilopa
umumyantennaantena
umumyantenuptialnikadan öňki
umumyantenuptial contractnikadan öňki ylalaşyk
umumyanthem1)gimn, 2)sena
umumyanthillgarynja ketek
umumyanthraxgaradalak
umumyanthropogenic influenceadam täsir etmesi
umumyanthropologyadamy öwreniş
umumyanthroposphereadam ýaýrawy
umumyantibioticantibiotik
umumyanticipateçaklamak
umumyanticipationçaklama
umumyantidoteantizäher
umumyantifreezeantifriz
umumyantinomykanuna garşylyk
umumyantiquegadymy
umumyantiquity1)gadymy (adj), 2)gadymylyk (n), 3)gadymyýet (n)
umumyantisepticantiseptika
umumyantlerssugun şahy
umumyanusanus
umumyanvilsandal
umumyanxiety1)howatyr, 2)ünji, 3)alada
umumyanxious1)rahatsyzlanmak, 2)aladaly
umumyany1)islän (adj), 2)hiç (adv), 3)kes (adv), 4)islendik (pro), 5)kes (adj)
umumyanybodyher kim
umumyanyhowhernädip
umumyanything1)nämede bolsa bir zat, 2)islenik zat
umumyanytimeislendik wagt
umumyanywayonsuzam
umumyanywhere1)islendik ýerde, 2)islendik ýere
umumyapart1)üzňe, 2)aýry
umumyapartmentkwartira
umumyapartment housejaý
umumyape1)maýmyn, 2)bijin
umumyaperitif1)aperitiw, 2)işdäaçar
umumyaperture1)açyklyk, 2)yş
umumyapex
umumyaphasiagürläp bilmezlik
umumyaphoniasesiňi ýitirmeklik
umumyapologeticötünç soraýjy
umumyapologize1)ökunmenk, 2)ötünç soramak
umumyapologyötünç
umumyapostacybir zatdan geçmek
umumyapostate1)dilden çykan, 2)ýoldan çykan
umumyapostleapostol
umumyapostropheaýyrma belgisi
umumyappgoýma
umumyappalgüýçli täsir etmek
umumyappallingelhenç
umumyapparatus1)abzal, 2)gural, 3)esbap, 4)aparat
umumyapparentmümkin
umumyapparent dangeraçyk howp
umumyapparent heirgöni mirasdüşer
umumyappeal1)ýüz tutmak (v), 2)jarnama (n), 3)arza (n), 4) ýüzlenme (n), 5)şikaýat etmek (v) 6)appelýasiýa
umumyappeal bondöwezini dolma jogapkärçiligi
umumyappeal to courtşikaýat etmek
umumyappeal, addressjarnama
umumyappealablearz edip bolýan
umumyappealingtäsirli
umumyappear1)görünmek, 2)magallaklamak, 3)peýda bolmak
umumyappearance1)mysala, 2)sypat, 3)syrat, 4)görnüş, 5)kysym, 6)keşp
umumyappeaseköşeşdirmek
umumyappellant1)ýüz tutýan tarap 2)şikaýat etýän 3)arza beriji 4)şikaýet ediji 5)arzaçy
umumyappellateýüz tutup bolýan
umumyappelleearz şikaýata jogap berýän
umumyappendgoşmak
umumyappendagegoşmaça
umumyappendantmiras bilen geçýän emläk
umumyappendicitisköriçege
umumyappendix1)goşmaça, 2)köriçege, 3)goşmaça bap
umumyappetiteişdä
umumyapplaud1)el çarpmak, 2)çapak çalmak
umumyapplause1)çarpyşyk, 2)el çarpyşma
umumyapplealma
appleal togarşy çykmak
umumyapplianceabzal
Hukukapplicabilityulanyp bilinýän
umumyapplicabledegişli
Hukukapplicable lawulanylýan kanun
umumyapplicant1)dalaşgär, 2)arzaçy, 3)ýüz tutujy
umumyapplication1)ýüz tutma, 2)goýma, 3)arza
umumyapplication of lawkanunyň ykrar edilmegi
umumyapplication, filearza bukjasy
umumyapplication, individualşahsy ýüztutmak
umumyapplication, lodgeýaşaýyş üçin arza bukjasy
umumyapplyýüz tutmak
umumyappointbellemek
umumyappointeebellenilen tarap
umumyappointerbelleýji
umumyappointment1)bellenme, 2)duşuşyk
umumyapportionbölüp bermek
umumyappositionanyklaýjy
umumyappraisal1)baha berme, 2)garaýyş
umumyappraisepikir döretmek
umumyappraiserbaha beriji
umumyappreciategadryny bilmek
umumyappreciation1)alkyş, 2)gadyr
umumyapprehendgaýgy etmek
umumyapprehension1)howatyr, 2)ätiýaç, 3)gaýgy
umumyapprehensivegaýgyly
umumyapprentice1)şägirt, 2)şägirtlik, 3)görkezme, 4)tälim, 5)görkezme
umumyapprenticeshipşägirtlik
umumyapproach1)çemeleşme (n), 2)golaýlamak (v), 3)çemeleşmek (v), 4)ýakynlaşma (n), 6)ýakynlaşmak (v)
umumyapproachablealçak
umumyappropriate1)laýyk, 2)jaýdar, 3)ýerlikli, 4)gabat gelýän
umumyappropriation1)adyna geçirme, 2)eýe çykma
umumyappropriation of paymentstölege eýeçilik
umumyapproval1)synag, 2)tassyk, 3)tekge, 4)makullamak, 5)razylyk,
umumyapprove1)makullamak, 2)razy bolmak
umumyapproverrazylyk beriji
umumyapproximate1)takmyny, 2)ýakynlaşan
umumyapproximately1)takmyn, 2)barabar
umumyapproximationçen-çak
umumyappurtenantgoşmaça zatlar
umumyapricoterik
umumyaprilaprel
umumyapron1)fartuk, 2)öňlük
umumyaproposýerlikli
umumyaptjaýdar
umumyaptitudezehin
umumyaquariumakwarium
umumyaqueductsuw ýoly
umumyaquirekuwwatlanmak
umumyarab alphabetarap elipbiýi
umumyarbiter1
umumyarbitralarbitraj
umumyarbitrarinesseden-etdilik
umumyarbitrary1)erkin, 2)garawsyz
umumyarbitratearaçy bolmak
umumyarbitration1)arbitraž, 2)araçylyk
umumyArbitration for Sport, Court ofSport Arbitraž Kazyýeti
umumyarbitration, compulsoryhökmany araçylyk
umumyarbitration, nationalmilli arbitraž
umumyarbitrator1) araçy 2)arbitr 3)ylalaşdyryjy
umumyarcegri çyzgy
umumyarcharka
umumyarch. doctortebip
umumyarchaelogistarheolog
umumyarchaeologyarheologiýa
umumyarchaic1)köne (adj), 2)könelen (adj), 3)gadymky (adj), 4)arhaik (n)
umumyarcheologicalarheologik
umumyarcheologistarheolog
umumyarcheologyarheolog
umumyarcherokçy
umumyarcheryokçulyk
umumyarchetypenusga
umumyarchipelagoarhipelag
umumyarchitect1)binagär, 2)arhitektor
umumyarchitecture1)arhitektura, 2)binägärçilik
umumyarchivearhiw
umumyarchivistarhiwiň işgäri
umumyarchwayarkaly geçelge
umumyardour1)howur 2)joşgun 3)hyjuw 4)gaýrat
umumyarebolmak
umumyarea1)zolak, 2)sebit, 3)ýaýraw, 4)meýdan
umumyarea under cropsekin meýdany
umumyarenaarena
umumyargue1)çekeleşmek, 2)dawalaşmak, 3)delillendirmek, 4)jedellendirmek, 5)jedelleşmek, 6)çekişmek
umumyargueddelilli
umumyargument1)jedel, 2)delil, 3)tutaryk, 4)dawa, 5)argument
umumyargumentative1)dawaly, 2)jedelli, 3)çekişmeçi
umumyargusiagüneýik
umumyarid1)gurak, 2)suwuz
umumyaridisationguraklaşma
umumyarise1)döremek, 2)gelip çykmak, 3)ýüze çykmak
umumyaristocracyýokarky gatlak, aristokratiýa
umumyarithmeticarifmetik
umumyarkhar1)goç, 2)aýrak
umumyarm1)gol (n), 2)ýaraglanmak (v), 3)ýaraglandyrmak (v), 4) ýarag (n)
umumyarm of lawkanunyň güýji
umumyarmament1)ýaraglanyş, 2)ýaraglanma
umumyArmanianermeni
umumyarmchairkreslo
umumyarmedýaragly
umumyarmed forcesýaragly güýçler
umumyarmfulgujak
umumyarmisticeýaraşyk
umumyarmlessgolsuz
umumyarmletbilezik
umumyarmorsowut
umumyarmoryýaraglar
umumyarmour1)esbap, 2)sowut
umumyarmpit1)goltuk, 2)goltukasty oýtum
umumyarmsýaraglar
umumyarmy1)goşun, 2)çetik, 3)leşger
umumyaroma1)ys, 2)aromat
umumyaromaticysly
umumyaround1)degre-daş (pro), 2)töwerekde (adv), 3)töwereginde (adv)
umumyarousesebäp bolmak
umumyarraigngünäkärlemek
umumyarraignmentgünäkärleme
umumyarrange1)ugurlaşmak, 2)sözleşmek, 3)tertibe salmak
umumyarrangedtertipleşdirilen
umumyarrangement1)ýerleşdirme, 2)tertibe salma
umumyarrayýygyndy
umumyarreartölenmedik karz
umumyarrearagekarzlar
umumyarrearsbergi
umumyarrest1)tussag etmek (v), 2)tussag (n), 3)tussaglyk (n)
umumyarrest of shipgäminiň tussag edilmegi
umumyarrest, falseýalňyş tussag
umumyarrestedtussag
umumyarresteetussag edilen adam
umumyarrival1)gelip ýetmek, 2)geliş, 3)baryş
umumyarrive1)gelmek, 2)barmak
arrive atbarmak
umumyarrogance1)gedemlik, 2)ulumsuluk
umumyarrogant1)gopbamsy, 2)gedem, 3)gompy, 4)ulumsy
umumyarrowok/peýkam
umumyarsenal1)tophana, 2)gorhana
umumyarsonotlama
umumyArsonistýangyny döreden adam
umumyart1)sungat, 2)çeperçilik
umumyart of ridingçapyksuwarlyk sungaty
umumyartery1)damar arteriýa
umumyartfulçeper
umumyarthritisartrit
umumyarticle1)madda, 2)makala, 3)önüm
Hukukarticles of associationesaslandyryş şertnama (şereketiň)
umumyarticulateanyklamak
umumyartifical respirationemeli dem alyş
umumyartificepirim
umumyartificial1)emeli, 2)protez, 3)ýasama, 4)emeli
umumyartificial intelligenceemeli akyl
umumyartilleryartilleriýa
umumyartillerymantopçy
umumyartisansenetçi
umumyartist1)artist, 2)aýdymçy, 3)hudožnik, 4)suratçy, 5)hünärment, 6)suratkeş
umumyartistic1)çeper (adj), 2)ussat (n), 4)sungat (n)
umumyartistryçeperçilik
umumyartlessgöwnaçyk
umumyartssungat
umumyartwork1)çeper eser, 2)sungat eseri
umumyas1)hökmünde, 2)ýaly
umumyas a resultnetijede
umumyas it werehamala
umumyas perboýunça
umumyas such, like thathol
umumyas well as1) şeýle hem, 2)şeýle-de
umumyascendýokarlanmak
umumyascendantnebere
umumyascertainadyňa geçirmek
umumyasceticismtagat
umumyascribebir zat diýip hasaplamak, goşup ýazmak
umumyasexualjynsy däl
umumyashkül
umumyash tree1) ýasen, 2) dagdan agajy
umumyash-pitkörük
umumyashamed1)utanmak, 2)utançly
umumyasheskül
umumyashoregury ýere
umumyashtrayküldan
umumyAsiaAziýa
umumyask1)haýyş etmek, 2)soraşmak, 3)dilenmek, 4)soramak, 5)çintgemek
ask inçakylyk etmek
umumyasleepukuda
umumyasparagusasparagus
umumyaspect1)aýratynlyk, 2)tarap
umumyaspersiontöhmet
umumyasphaltasfalt
umumyasphyxiabogulma
umumyasphyxiatedemikdirmek
umumyasphyxiationdemikme
umumyaspireymtylmak
umumyaspirinaspirin
umumyasportationözgäniň zadyny alma
umumyasseşek
umumyassailçozmak, topulmak
umumyassailantduşman, garşydaş
umumyassassinhakyna tutma ganhor
umumyassassinatepul üçin öldürmek
umumyassassinationöldürme
umumyassault1)tutnak (n), 2)topulma (n), 3)hüjüm (n), 4)çozuş (n), 5)çozmak (v), 6)tutnak
umumyassemblagetoplanmak
umumyassemble1)toplanmak, 2)ýygnanmak
umumyassembly1)gurultaý, 2)ýygnama, 3)ýygnak
umumyassentylalaşma
umumyassertnygtamak
umumyassertionbelli etme
umumyassertiveözüne göwnüýetik
umumyassess1)bahalandyrmak, 2)nyrhlamak
umumyassessmentbaha bermek
umumyassessorbilermen, ekspert
umumyassetbahalandyrmak
umumyassetsemläk
umumyassets, currentgysga möhletli aktiw
umumyassets, fixeduzak möhletli aktiwler
umumyassets, intangiblemaddy däl aktiwler
umumyassets, liquidnagt aktiwler
umumyassets, softgozgalmaýan ýerler
umumyassets, tangiblemaddy aktiwler
umumyasseverationtassyklama
umumyassignwezipelendirmek
umumyassigneewezipe berýän
umumyassignment1)komandirowka, 2)paýlaşdyrma, 3)ýumuş, 4)tabşyryk
umumyassignment of leaselizing buýrugy
umumyassignorygtyýar berýän adam
umumyassimilateözleşdirmek
umumyassimilationmeňzetme
umumyassist1)kömek etmek, 2)kömek bermek
umumyassistance1)ýowar, 2)ýardam, 3)kömek, 4)orunbasar, 5)medet
umumyassistantassistent
umumyassistinggoldamak
umumyassisting an offenderjenaýatkäri goldamak
umumyassociateşärik
umumyassociated1)baglanyşykly, 2)ugurdaş
umumyassociation1)bileleşik, 2)baglanşma, 3)birleşme, 4)birleşik
umumyassortedsortlanan
umumyassortmentasortiment
umumyassume1)çaklamak, 2)çenlemek, 3)saýmak
umumyassumptionsaýma
umumyassurancegozgalmaýan emlägi geçirmek hakyndaky resminama
umumyassure1)arkaýyn etmek, 2)ynandyrmak
umumyassuredkepillendirilen
umumyasteriskýyldyz belgisi
umumyasthmademgysma
umumyastonishinghaýran galdyryjy
umumyastonishment1)haýranlyk, 2)haýran galma
umumyastoundhaýran galdyrmak
umumyastrakhangaraköli
umumyastrayters
umumyastrologyastrologiýa
umumyastronaut1)komonawt, 2)kosmonawt
umumyastronomerastronom
umumyastronomyastronomiýa
umumyasylumgaçybatalga
umumyasylum seekergaçybatalga gözleýän
umumyasyndeticbaglaýjysyz
umumyatgolaýynda
umumyat largeazatlykda
umumyat once1)ur-tut, 2)derrew
umumyat parnominal bahadan
umumyat sightgöz öňünde
umumyat the right time1)wagtly-wagtynda, 2)wagtynda
umumyat the very beginningozalynda
umumyat the wrong timebiwagt
umumyat willisleg
umumyateiýmek
umumyatheismateizm
umumyatheistateist
umumyathlete1)türgen, 2)atletikaçy
umumyathleticsatletika
umumyatittudejäht
umumyatlasatlas
umumyatmosphereatmosfera
umumyatomatom
umumyatomicatom
umumyatonementöwezini doldurma
umumyatrophyjansyzlanmak
umumyattach1)ýelmemek, 2)dakmak
umumyattached1)çatylan, 2)goşulan
umumyattache`attaşe
umumyattachment1)goşma, 2)goşundy
umumyattack1)jenaýatçylyk (v), 2)hüjüm (n), 3)topulma, 4)jabjynmak (v), 5)zabt etmek (v), 6)güýjeme (n), 7)çozuş (n), 8) kakyn, 9)hüjüm etmek (v)
umumyattackerjenaýetakär
umumyattainrowaçlanmak
umumyattainment1)çatgy, 2)ilteşik, 3)ýakynlyk
umumyattempt1)synanşyk (n), 2)dyrjaşmak (v), 3)synanmak (v), 4) synanyşyk
umumyattempt on life of spouseaýalynyň janyna kast etmek
umumyattendgatnaşmak
umumyattendancegatnaşyk
umumyattendantgatnaşyjy
umumyattention1)dykgat, 2)garaşyk, 3)üns
umumyattentive1)ünsli, 2)dykgatly
umumyattentivelysiňe
umumyattenuation1)gowşama, 2)ejizleme, 3)horlanma, 4)peselme
umumyattesttassyk etmek
umumyattestationgüwä geçme
umumyattestortassyklaýan adam
umumyatticüçek
umumyattire1)geýim, 2)ýapynja
umumyattitude1)garaýyş, 2)çemeleşme
umumyattorngozgalmaýan emlägi kärendesine bermek
umumyattorneyadwokat
umumyattorneyshipaklawjy
umumyattornmentýer eýeçiligini geçirme
umumyattract1)özüňe çekmek, 2)çekmek
umumyattractiongörnükli ýer
umumyattractive1)görnükli, 2)özüne çekiji
umumyattributableaýyklanýan
umumyattribute1)aýyklaýjy (n), 2)aýyrgyç (n), 3)degişli hasaplamak (v)
umumyattributive memberaýyklaýjy agza
umumyattritionkönelmek
umumyauctionauksion
umumyauctioneerauksioner
umumyaudience1)diňleýji, 2)kabulhana, 3)auditoriýa
umumyaudioses
umumyaudit1)barlag (n), 2)barlamak (v)
umumyaudit boardaudit geňeşi
umumyaudit reportaudit hasabaty
umumyaudit, internaliçerki audit
umumyauditionsynag
umumyauditioriumauditoriýa
umumyauditor1)auditor, 2)barlagçy
umumyauditor, independentgaraşsyz auditor
umumyauditory broadcastingaudit habarlary
umumyaugerburaw
umumyaugmentköpeltmek
umumyaugustawgust
umumyauntdaýza
umumyauspice 1)hemaýatkärlik, ýagşy alamat
umumyAustraliaAwstraliýa
umumyauthenticähtibar
umumyauthenticateähtibarlamak
umumyauthenticationkesgitleme
umumyauthenticityhakykylyk
umumyauthor1)ýazar, 2)awtor
umumyauthoriserugsat bermek
umumyauthoritieshäkimiýetler
umumyauthority1)at-abraý, 2)häkimýet, 3)ygtyýarlylyk, 3)ygtyýar, 4)resmileşdirme
umumyauthorizationrugsat
umumyauthorize1)ygtyýar bermek, 2)rugsat bermek
umumyauthorizedygtyýarlandyrylan
umumyauthorized bodyygtyýarly şahs
umumyauthorized delegateynanylan adam
umumyauthorized representativeynanylan adam
umumyautoawto
umumyauto-completionawto-tamamlama
umumyauto-updateawtomatik täzelenme
umumyautocracybirhäkimiýetlilik
umumyautographawtograf
umumyautolock1)awto-beklenmek, 2)awto-gulplanmak
umumyautomateawtomatlaşdyrmak
umumyautomaticawtomatik
umumyautomationawtomatlaşdyrma
umumyautomobilemaşyn
umumyautonomousözbaşdak
umumyautonomyözbaşdaklyk
umumyautopsy1)meýidi kesip görme, 2) jeset kesme
umumyautumngüýz
umumyauxiliarykömekçi
umumyavailpeýda etmek
avail ofpursatdan peýdalanmak
umumyavailability1)barlyk, 2)elýeterlilik
umumyavailableelýeterli
umumyavalanche1)harsaň, 2)gar topalaňy
umumyavaracioushusyt
umumyavengear almak
umumyavenue1)prospekt, 2)şaýol
umumyaversubut etmek
umumyaverageortaça
umumyaverage, generalumumy ortaça baha
umumyaverage, particularýörite ortaça baha
umumyavermentsubut etme
umumyaversionýigrenç
umumyavertöňüni almak
umumyaviationawiasiýa
umumyaviation lawawiasiýa hukugy
umumyavidhöwesli
umumyavoid1)ýadyrgamak, 2)gaça durmak
umumyavoidablegaçalgaly
umumyavoidancegaçalga
umumyavowtassyklamak, boýun almak
umumyavowalboýun alma
umumyavulsionarakesilme
umumyawaitgaraşmak
umumyawakeoýa
umumyawakenoýarmak
umumyaward1)baýrak (n), 2)serpaý (n), 3)sylag (n), 4)baýrak bermek (n), 5)sylaglamak (v)
umumyawarding1)baýrak gowşurma, 2)sylaglama
umumyawarehabarly
umumyawarenesshabarlylyk
umumyawayuzaga
umumyaweyzzat
umumyawesome1)haýran galdyryjy, 2)ajaýyp
umumyawfulaýylganç
umumyawkwardemelsiz
umumyawkwardnessemelsizlik
umumyawlbiz
umumyawning1)bassyrma, 2)telär
umumyaxepalta
umumyaxisok
umumyaxle1)ok, 2)arbanyň oky, 3)maşynyň oky
umumyazimuthazimut
umumybaboon1) babuin, 2) maýmynyň görnüşi
umumybaby1)bala, 2)bäbek
umumybaby goatowlak
umumybaby hareçebşek
umumybachelorsallah
umumybachelor of lawshukuk bakalawry
umumyback1)geriş (n), 2)sagry (n), 3)ýagyrny (n), 4)syrtky (adj), 5) arka (n), 6)yzky (adj)
back downyza çekilmek
umumyback heelbadak
umumyBack landsdaşlaşdyrylan ýerler, uzakdaky raýonlar
umumyback of a horsesagry
back outsözünden dänmek
umumyBack taxessalgydyň tölenmedik bölegi
umumyback up1)ätiýaçlamak, 2)ätiýaç nusga göçürmek
umumyback-upzapas
umumybackboneoňurga
umumybackgrounddüşek
umumybackhander1)para 2)tersden urmak (tennis)
umumyBackinggoldaw
umumybackpackrýukzak
umumybackside1)syrt, 2)yz
umumybackstagesahnanyň arka tarapy
umumybackup1)ätiýaç, 2)ätiýaç nusga
umumyBackwardationharydy wagtyndan öň getirilenligi üçin bahasyny arzanlatma
umumybackwards1)yza, 2) yza tarap
umumyBackwater1) batga, 2) deryanyn suw hereket etmeýan bölegi; 3) täze pikirleri açyk bolmadyk ýer
umumybacondoňuz eti
umumybacteriabakteriýa
umumybactrian camelbugra
umumybad1)erbet, 2)myrtar, 3)pis 4)ugursyz, 5)ýaman, 6)ýaramaz
umumyBad behaviorerbet hereket
umumybad debtbatan bergiler
umumybad faithynsapsyzlyk
umumybad luckbetbagt
umumybad, difficultkötek
umumybad, poormyrtar
umumybad, sufferingpis
umumybadgenyşan
umumyBadge of fraudýalany tassyklaýan görkezme
umumybadger1)torsuk, 2)sakartorsuk
umumybadness1)betlik, 2)erbetlik, 3)betlik
umumybafflebulaşdyrmak
umumybag1)sumka 2)torba 3)bukja
umumybaggagebagaž
umumybaggy1)çişik 2)giň 3)hopul-sopul
umumybagshybagşy
umumybail1)zamun (n), 2)halas etmek (v)
umumyBail abovetussag üçin berilýän pula güwä geçme
umumyBail absolutezamun bolmak
umumyBail bondgirew jogapkärçiligi
umumyBail in errorýerine ýetirmegi gijikdirmek üçin kepillik töleg
bail outgirew goýmak
umumybaileegoraýjy
umumybailiffýerine ýetiriji
umumybailorgirew goýujy
umumybaitçeňňek iými
umumybake1)ýapmak, 2)çörek bişirmek
umumybaked1)içlekli, 2)içlik
umumybakerçörekçi
umumybakeryçörekhana
umumybalance1)terezi (n), 2)deňagramlylyk (n), 3)galyndy (n), 3)taýlamk (v), 4)deňlemek (v)
umumybalance of interestsgöterimleriň galyndysy
umumybalance of probabilitiesähtimallyklaryň gabat gelmegi
umumybalance sheetbalans
umumybalance sheet, interimwagtlaýyn balans
umumybalconybalkon
umumybald1)sakar kelle, 2)sakar
umumybale out1) howply ýagdaýlarda howa gamisinden bökmek; 2) bes etmek 3)çekilmek
umumybalk1)togtatmak, 2)päsgel bermek, 3)böwet bolmak
umumyball1)pökgi, 2)şar, 3)top, 4)ýumak,
umumyball-hootingagajy ýokardan tigirlemek
umumyballastageballast üçin töleg
umumyballerinabalerina
umumyballetbalet
umumyballisticballistik
umumyballoon1)howa şary, 2)şar, 3)howa
umumyballot1)saýlaw býulleteni (n), 2) ses bermek (v)
umumyballot boxses gutusy
umumyballot, openaçyk ses
umumyballot, secretýapyk ses
umumyballot-boxses gutusy
umumyballottmentses berme
umumybalmmelhem
umumybalmyaromatly
umumybamboobambuk
umumyban1)gadaganlyk (n), 2)gadagan etmek (v), 3)gadagan etme (n)
umumybanallenç bolmak
umumybananabanan
umumybanckazyýet
umumyband1)zolak, 2)saz topary, 3)banda, 4)şaýka
band togethertopar bolup birikmek
umumybandage1)sarag (n), 2)daňy (n), 3)daňmak (v)
umumybanderolebandrol, möhür
umumybandinghalkalama
umumybandit1)galtaman, 2)garakçy, 3)bandit
umumybanditrygarakçylyk
umumybandy-legged1)çaýşyk
umumybane1)gadagan 2)nälet 3)gargyş
umumybanglebilezik
umumybanishsürgün etmek
umumybanishmentsürgün etme
umumybank1)bank, 2)seňňer, 3)kenar, 4) ýygyndy; 5) ambar (lukmançylyk)
umumybank accountbank hasaby
umumybank billpul birligi, bank tölegi
umumybank bookbank depderçesi
umumybank cashierbank kassir, pulçy
umumybank checkbank çegi
umumybank depositbank goýumy
umumybank loanbank karzlary
umumybank of circulationemission banky
umumybank of depositgoýum banky
bank onumyt baglamak
umumybank stockbank obligasiýasy we aksiýa
umumybank, authorizedygtyýarly bank
umumybankablebank üçin ýaramly
umumybanker1)bankçy, 2)bankir
umumyBanking ActBank Kanuny
umumybanking transactionsbank amallary
umumybanknotebanknot
umumybankrupt1)batan, 2)bankrot
umumybankruptcy1)tozma, 2)batmaklyk, 3)dargama, 4)bankrotlyk
umumybankruptcy lawbatyp galmak hukugy
umumybannedgadagan edilen
umumybanner1)tug, 2)baýdak
umumybanquetbanket
umumybaptism1)baptizm 2)çokundyrmak
umumybaptizeçokundyrmak
umumybar1)zolak (n), 2)bar (n), 3)meýhana (n), 4)armatur (n), 5)gözenek (n), 6)gadagan etmek (v), 7)ýapmak (v).
umumybar associationAdwokatlar Jemgyýeti
umumybarbtiken
umumybarbarian1) wagşy, 2) zalym
umumybarbaricwagşy
umumybarbarisewagşylaşmak
umumybarbarismwagşylyk
umumybarbarouszalym
umumybarbedtikenli
umumybarber1)dellek, 2)dellekhana
umumybarber shopdellekhana
umumybarberryzirk
umumyBarbicanminara
umumybard1)bagşy, 2)ozan
umumybareýalaňaç
umumybare contractdeslapky ylalaşyk, pulsuz
umumybarefootaýakýalaňaç
umumybarelyzordan
umumybargain1)geleşik (n), 2)ylalaşyk (n), 3)söwdalaşmak
bargain fortama etmek
umumybargain moneyujundan geçirilýän pul
umumybargaineesatyn alyjy
umumybargaining, collectiveumumy söwdalaşmak, ylalaşmak
umumybargainorsatyjy
umumybargebarža
umumybark1)gabyk (n), 2)üýrme (n), 3)üýrmek (v)
umumybark, shellgabyk
umumybarleyarpa
umumybarn1)mal ýatak, 2)ammar
umumybaronbaron
umumybarrac1) garşylygyny bildirmek üçin gygyrmak; 2) goldamak üçin gygyrmak; 3) gykylyk, gaty ses
umumybarratrydawaçyllyk
umumybarredgadagan edilen
umumybarrel1)çelek, 2)nil
umumybarrengysyr
umumybarren moneygirdeýji getirmeýän pullar
umumybarrennessboşluk, hiç zat ýokluk
umumybarricade barrikada
umumybarrier1)barýer, 2)böwet, 3)germew
umumybarringgadagan etme
umumybarristeradwokat
umumybarrowdepe
umumybartenderbarmen
umumybarterçalşyrmak
umumybase1)baza, 2)esas, 3)düýp, 4)tyl, 5)aşgar, 6)harby baza
umumybase coinýasama teňňe
umumybase courtýurisdiksiýasy bolmadyk sud
umumybase rightsubordinasiýa hukugy
umumybaseballbeýzbol
umumybaseline1)esasy çyzyk, 2)başlangyç çyzygy
umumybasement1)ýerzemin, 2)podwal
umumybash upýençmek
umumybashfulutanjaň
umumybasicesasy
umumybasicallyesasan
umumybasilreýhan
umumybasin1)legen, 2)taňňyr, 3)jam
umumybasisesas
umumybasket1)kuzow, 2)sebet
umumybasketballbasketbol
umumybastboýra
umumybastardnikasyz çaga
umumybastardizenikasyz çaga diýip sutda yglan etmek
umumybastardyçaganyň nikasyz dogulmagy
umumybastardy proceedingatalyk berilmek hakyndaky sud işleri
umumybastardy processnikasyz doglan çaga üçin aliment tölegini anyklamak
umumybasteköklemek
umumybasting1)kök, 2)kökleme
umumybatýarganat
umumybathwanna
umumybath-househammam
umumybatheýuwunmak
umumybathrobehalat
umumybathroomhammam
umumybathtowelpolotense
umumybathtublegen
umumybatonhasa
umumybattalionbatalýon
umumybatterybatareýa
umumybattle1)söweş (n), 2)söweşjeň (adj)
umumybattlefieldsöweş meýdany
umumybattlementgorag diwary
umumybattlerzarpçy
umumybattleshipsöweş gämisi
umumybawlçygyrmak
umumybay1)dor, 1)aýlag
umumybay (color of a horse)dor
umumybay horsedor at
umumybay leaveslawr ýapragy
umumybayonetnaýza
umumybazaarbazar
umumybebolmak
umumybe appointedbellenilmek
umumybe at waruruşmak
umumybe awardedsylaglanmak
umumybe called upçagyrylmak
umumybe concernedgyzyklanmak
umumybe establishedberkarar bolmak
umumybe in commotionjöwlan urmak
umumybe in sessionmaslahat geçirmek
umumybe in the minorityazlyk bolup galmak
umumybe insecurealjyramak
umumybe interestedgyzyklanmak
umumybe introducedtanyşdyrylmak
umumybe mentionedagzalmak
umumybe on a visitsaparda bolmak
umumybe persecutedyzarlanmak
umumybe relateddahylly bolmak
umumybe rewardedsylaglanmak
umumybe ruined1) bozulmak, 2) ýykylmak, 3)ýumrulmak
umumybe saidagzalmak
umumybe sorry for smb-sthnebsiň agyrmak
umumybe subordinatedtabyn bolmak
umumybe toldaýdylmak
umumybe worthy ofmynasyp bolmak
umumybeach1)plýaž, 2)kenar
umumybeaconmaýak
umumybeadmonjuk
umumybeads1)hünji, 2)monjuk
umumybeakçüňk
umumybeam1)nur, 2)pürs, 3)şöhle
umumybeankösük
umumybean caperdüýedaban
umumybeanykösükli
umumybear1)aýy (n), 2)jepa çekmek (v), 3)miwelemek (v), 4)çekmek (v), 5)çydamak (v)
umumyBear armsýarag götermek
bear outmakullamak
umumybearable1)çydamly, 2)çydap bolýan
umumybeardsakgal
umumybeardedsakally
umumybearergörkeziji
umumybearing1)göwre tutuş, 2)şesterna, 3)çarh
umumybearing datemöhletli
umumybearingsugur
umumybeast1)ýyrtyjy, 2)janawer, 3)ýabany
umumybeat1)gürsüldemek (v), 2)ýençmek (v), 3)urmak (v), 4)urgy (n)
umumybeat upýençmek
umumybeatingurma
umumybeautiful1)gelşikli, 2)owadan, 3)näzenin, 4)gözel,
umumybeautiful womanowadan aýal
umumybeauty1)gelşik, 2)görk, 3)gözellik, 5)owadanlyk, 6)hüýr
umumybeavergunduz
umumybecalmköşeşmek
umumybecause1)çünki, 2)sebäbi, 3)zerarly
umumybeckoneliňi bulap çagyrmak
umumybecomebolmak
umumybecome powerfulkuwwatlanmak
umumybed1)düşek, 2)krowat, 3)ýatak, 4)gatlak
umumybedbugtagtabiti
umumybedding1)ýorgan-düşek 2)düşek
umumybedroomýatylýan otag
umumybedtimeýatarwagty
umumybeeary
umumybee-keeperbalçy
umumybeefsygyr eti
umumybeehive1)bort, 2)aryketek
umumybeenbolmak
umumybeer1)buza, 2)piwo
umumybeestingsowuz
umumybeetşugundyr
umumybeetle1)jykjyk, 2)tomzak
umumybefore1)ozal, 2)öňürti, 3)öňüsyra, 4)mundan öň, 5)öňünçä, 6)öň
umumybefore long1)köp wagt geçmänkä, 2)tiz, 3)basym
umumybefore sunsetgijara
umumybefuddledaňy bulaşyk
umumybeg1)özelenmek, 2)ýalbarmak
umumybeggar1)aşaky, 2)geday
umumybeggingýalbarmak
umumybeginbaşlamak
umumybeginneröwrenje
umumybeginning1)başlangyç, 3)baş
umumybehaveözüňi alyp barmak
umumybehavior1)özüňi alyp baryş, 2)häsiýet, 3)boluş,
umumybehavior, disorderlytertipsiz hereket
umumybehavior, goodgowy özüni alyp barşy
umumybehavior, unreasonablesebäpsiz hereket
umumybehaviour1)tertip, 2)edim-gylym, 3)özüňi alyp barma
umumybehestwesýet
umumybehind1)yzynda, 2)yzy bilen, 3)yzyna
umumybeige1)mele, 2)goňras
umumybeingbarlyk
umumybelchgägirmek
umumybelief1)ynam, 2)ynanç, 3)ygtykat
umumybelievableynanarlyk
umumybelieveynanmak
umumybelieverynançly
umumybelittlekemsitmek
umumybell1)jaň, 2)jyňňyrdy
umumybelligerenturşujy
umumybellow1)molamak (v), 2)arryldy (n)
umumybellows1)körük, 2)sanaç
umumybellwetheröňbaşçy
umumybellygaryn
umumybelly-buttongöbek
umumybelly-laughwakyrdamak
umumybelongdegişli bolmak
umumybelongings1)emläk, 2)goş-golaň, 3)goş
umumybeloved1)ýar, 2)dilber 3)söýgüli
umumybelow1)aşak, 2)ast, 3)aşakda
umumybelt1)bilbag, 2)guşak, 3)zolak, 4)kemer
umumybelugadoky
umumyBelugiandoky
umumybenchoturgyç
umumybench trialoturdaşsyz geçirilýän sud
umumybenchmarkölçeg
umumybend1)eplenmek, 2)epilmek, 3)gaýşartmak, 4)çaýşarmak, 5)egmek, 6)epmek, 7)gaňyrmak, 8)yrmak, 9)bükülmek, 10)eplemek
umumybeneathaşagynda
umumybenefactionhaýyr-yhsan
umumybenefactorsahawatçy
umumybeneficial1)haýyrly, 2)peýdaly
umumybeneficiarypeýdalanyjy
umumybenefir, fringepeýda bermek
umumybenefit1)peýda, 2) haýyr, 3)kömek puly, 4)ýagşylyk, 5)girdeýji, 6)bähbit, 7)peýdalanamk (v)
umumybenefiting without paymenttölegsiz peýdalanmak
umumybenevolenthoşniýetli
umumybentegri
umumybent; crookedegri
umumybequeathwesýet etmek
umumybequestmiras
umumybequest, generalumumy miras
umumybequest, specificýörite mis
umumybermuda grassgaraçaýyr
umumyberriesmiweler
umumyberryiýmiş
umumybeside1)ýanyna, 2)ýanynda
umumybesidesondan hem başga
umumybesiegegabamak
umumybest1)zyýada, 2) iň gowy
umumybest evidenceiň gowy görkezme
umumybestialwagşylarça
umumybestialitywagşyçylyk
umumybestowbagyş etmek
umumybet1)jedel (n), 2)jedel etmek
umumybetray1)satmak, 2)dönüklik etmek
umumybetrayal1)dönüklik, 2)ikilik
umumybetrayerdönük
umumybetrothalnikalaşma
umumybetrotheadaglamak
umumybetrothedadagly
umumybetter1)zyýada, 1)gowrak
umumybettermentgowulandyryş
umumybetweenarasynda
umumybevel1) gytaklyk. 2) çarhlamak
umumybevelling1)köwme, 2)oýma
umumybeverageiçgi
umumybeware1)howatyrlanmak, 2)ägä bolmak
umumybeyond1)daşgyn, 2)daşgary
umumybiastarap tutma
umumybibçaga öňlügi
umumyBibleInjil
umumybiblicalInjile degişli
umumybibliographybibliografiýa
umumybibliophile1)kitaphon, 2)kitapsöýüji
umumybicameral systemikipalataly ulgam, sistema
umumybicyclewelosiped
umumybid1)buýruk (n), 2)buýrmak (v), 3)teklip (n)
umumybid bondteklibiň kepilligi
umumybid riggingenjamlaşdyrma arzasy
umumybid, closedýapyk arza
umumybid, openaçyk arza
umumybid, sealedmöhürlenen arza
umumybiddersatyn alyjy
umumybiddingbaha
umumybienniallyiki ýyldan bir
umumybig1)uly, 2)ullakan
umumybig needletemen
umumybig palow pangazan
umumybigamyiki nika
umumybigotrywepalylyk
umumybikinibikini
umumybilabial consonantgoşa dodak çekimsizi
umumybilateralikitaraplaýyn
umumybilateral contractikitaraplaýyn şertnama
umumybileöt
umumybilingualikidilli
umumybilkkezzapcylyk etmek
umumybilkerkezzap
umumybill1)harytnama,. 2)töleg, 3)kanun, 4)kanun taslamasy
umumybill guraranteeweksel kepilligi
umumybill of exchangealyş çalyş tölegi
umumybill of ladingkepilligi
umumybill of particularsaýyplaýyş netijenamasy
umumybill of salesatyş tölegi
umumybill, governmenthökümet tölegi
umumybillethususy jaýlarda ýaşama
umumybilliardbilýard
umumybillionmilliard
umumybilly goatteke
umumybingapyrjak
umumybinaryikilik
umumybind1)bogmak, 2)jilitlemek, 3)dolamak
umumybind outşägirtlik
umumybindersahapçy
umumybinding1)jilt, 2)sahap, 3)birleşdiriji
umumybinding overtabşyryk, buýruk, görkezme
umumybinoculardürbi
umumybiocidejandarlary öldüriji
umumybiography1)biografiýa, 2)terjimehal
umumybiological conservationjanly tebigaty goramak
umumybiologistbiolog
umumybiologybiologiýa
umumybioscopybioskopiýa, janly organizmleriň tapylmagy
umumybiotopejandaryň ýaşaýan ýeri
umumybirchberýoza
umumybirdguş
umumybird-houseketek
umumybirthdogluş
umumybirth certificatedogluş şahadatnamasy
umumybirth controldogluş kontroly
umumybirth, registration ofdogluş hasaba alnyşy
umumybirthdaydoglan gün
umumybirthmarktäç (doglanda galan yz)
umumybirthplacedoglan ýeri
umumybiscuitköke
umumybishop1)pil, 2)ruhany
umumybit1)tike, 2)lukma, 3)dişlem
umumybitchganjyk
umumybite1)dişlemek, 2)çozmak (v), 3)tamşanmak (v), 4)garbanmak (v), 5)çeýnemek (v), 6)atagzy
umumybitingçapgyn
umumybitterhasratly
umumybitternhokgaý
umumybitternesshasrat
umumybizarregeň
umumyblackgara
umumyblack capsuduň geýýän gara şapkasy
umumyblack goldgara altyn
umumyblack mariatussadlary daşaýan wagon
umumyblack marketgara bazar
umumyblack oilgara nebit
umumyblackberryböwürslen
umumyblackbirdgarga
umumyblackboard1)tagta, 2)ýazuw tagtasy
umumyblackheaddüwürtik
umumyblacklegýalançy
umumyblacklistbellik depderi
umumyblackmail1)şantaž (n), 2)şantaž etmek
umumyblackmarketgara bazar
umumyblacksmithdemirçi
umumybladder1)siýdikhalta, 2)peşewhalta
umumyblade1)tyg, 2)gylaw, 3)pyçak, 4)orak
umumyblame1)aýyplamak (v), 2)günä (n), 3)günäkärlemek (v), 4)müýnli (n), 5)aýyplama
umumyblamelessgünäsiz
umumyblandmylaýym
umumyblank1)propusk (n), 2)boş (adj)
umumyblank billtöleg hatynyň resmi kagyzy
umumyblank cartridgepagtabent peşeň
umumyblanket1)odeýal, 2)körpeçe, 3)ýorgan
umumyblasphemyküpür gep
umumyblasttolkun
umumyblaze1)ýylpyldy (n), 2)lowurdamak (v), 3)çabrama (n)
umumybleach1)heklemek (v), 2)hek (n)
umumybleakýelden ýagyşdan goralmadyk
umumybleat1)çekremek (v), 2)mälemek
umumybleed1)ganjarmak, 2)ganamak
umumybleeding1)gan akma (n), 2)ganama (adj)
umumyblemishmenek
umumyblend1)garyndy (n), 2)çemen (n), 3)çemen baglamak (v)
umumyblendergaryjy
umumyblesspata bermek
umumyblessed1)eşretli, 2)sapaly
umumyblessingpata
umumyblindkör
umumyblind endpetik köçe
umumyblind nailingçüýi doly kakmak
umumyblind tigerrugsatsyz spirtli içgileri satmak
umumyblindfoldgözdaňy
umumyblindnesskörlük
umumyblindweedpeçek
umumyblinkýylpyldamak
umumyblissrähnet
umumyblissfulrähnetli
umumyblisterpakgarçak
umumyblitzkriegzarba
umumyblizzard1)syrgyn, 2)boran, 3)gaý
umumybloatedçişik
umumyblock1)beklemek (v), 2)bloklamak (n), 3)böwetlemek (v). 4)böwet (n), 5)beklew (n)
block off1) öňüni almak, 2) gadagan etmek
umumyblockade1)blokada, 2)gabaw
umumyblockagedykylma
umumyblogblog
umumyblondsaryýagyz
umumyblondesaryýagyz
umumyblood1)gan, 2)süýtdeş
umumyblood alcohol levelgandaky spirt derejesi
umumyblood feudgan dawasy
umumyblood moneyölen adamyň yzyndakylara berilýän pul
umumyblood pressuregan basyşy
umumyblood relationshipgan bagy
umumyblood transfusiongan goýberme
umumyblood vesselgan damary
umumybloodlessgansyz
umumybloodshedgandöküşlik
umumybloodstreamgan akymy
umumybloodyganly
umumybloomgüllemek
umumybloominggülle
umumyblossom1)nowça (n), 2)gül (n), 3)pajarlamak (v)
umumyblossoming gardenbagy bossan
umumyblotchtegmil
umumyblouseköýnek
umumyblow1) üflemek; 2) öwüsmek, 3) ýumurmak
blow up1) howa uçurmak, 2) partlatmak
umumyblubberkit ýagy
umumybluegök
umumyblue couch grassçaýyr
umumybluebelljümjüme
umumyblueberrygök iýmiş
umumybluestgöm-gök
umumybluishgögümtil
umumyblunderýalňyşlyk
umumyblunt1)dürtme gursak (n), 2)tünt (n), 3)küteltmek (v), 4)kütek (adj)
umumyblunt instrumentkütek enjam
umumybluntlyçürt-kesik
umumyblushutandyrmak
umumyblushingutandyryjy
umumyboagömülgen
umumyboarerkek doňuz
umumyboard1)tagta (n), 2)komissiýa (n), 3)müdürlik (n), 4)geňeş (n), 5)münmek (v)
umumyboard meetingdolandyryş duşuşygy
umumyboard of directorsdirektorlar geňeşi
umumyboard of directors, single-memberdirektorlar geňeşiniň ýeke agzasy
umumyboard of spokepersonsspikerleriň geňeşi
umumyboard of trusteesynamdarlaryň geňeşi
umumyboardedjebis
umumyboarded upjebis
umumyboardinginternat
umumyboarding housepansion, mebelli otaglar
umumyboast1)güplemek, 2)öwünmek, 3)magtanamak
umumyboastfulmagtanjaň
umumyboastingöwünjeňlik
umumyboat1)gaýyk, 2)naw
umumyboatmandaşaýjy
umumybob1)gaýyk, 2)jontuk
umumybobbintigir
umumybodilybeden bilen bagly
umumybodily harmten ýarasy
umumybody1)beden, 2)endam, 3)korpus, 4)jisim, 5)göwre
umumybody guardjanpena
umumybogbatgalyk
umumyboggingbatgalaşma
umumyboil1)gaýnamak (v), 2)gaýnatmak (v), 3)demlemek (v), 4)çyban (n)
umumyboiledgaýnag
umumyboiler1)gyzdyrgyç, 2)gaýnadyjy
umumyboilinggaýnaýyş
umumybold1)ýürekli, 2)mert, 3)batyr
umumyboldness1)batyrlyk, 2)ýüreklilik
umumybollgoza
umumybolster1)berklemek, 2)pugtalandyrmak
umumyboltkilt
umumybomb1)bomba (n), 2)bombalamak (v)
umumybomberbombalaýjy
umumybombingbombalama
umumybond1)zaýem, 2)bag
umumybond without valuegymmatsyz aksiýa
umumybondage1)baknalyk, 2)gulçulyk
umumybonesüňk
umumybone marrowýilik
umumybongardiagataňňyr
umumybonnetkapot
umumybonus1)sowgat, 2)pul sylagy
umumybonus sharebonus paýnama
umumybonus stocktölenmeýän aksiýalar
umumybookkitap
umumybook accounthasap depderi
umumybook debtýazgydaky bergi
umumybook keepingsöwdä kitapçasyny ýöretmek
umumybook-lover1)kitaphon, 2)kitapsöýüji
umumybookcasekitaplyk
umumybookedbellige alynan
umumybookingsargama
umumybookkeeper1)buhgalter
umumybookkeepinghasaphana
umumybookkeeping obligationhasaba alyş jogapkärçiligi
umumybookletkitapça
umumybookmarkbellik
umumybooks and recordshasaba almak
umumybooks of accounthasabat kitaplary
umumybookstorekitap dükany
umumyboom1) gaty birden çykyan ses; 2) ösüş
umumyboomagegermew pajy
umumyboost1)işletme (n), 2)işletmek (v), 3)güýçlendirmek (v)
umumyboot1)ädik, 2)üste, 3)üsteine, 4)mesi, 5)botinka
umumybooth1)kabina, 2)atýatak
umumybootsaýakgap
umumyboraxtenekar
umumyborder1)araçäk, 2)çet, 3)serhetçi, 4)erňek, 5)çäk, 6)çil, 7)gyra, 8)serhet, 9)het, 10)gaýma, 11)gyra
umumyborder gateserhet girelgesi, barlag goýberiş nokady
umumyborder guardserhetçi
umumyborderingaraçäkdeş
umumyboreburawlamak
umumyboredomiçgysgynçlyk
umumyboreholeburaw guýy
umumyboring1)gyzyksiz, 2)isgysgynç
umumyborndoglan
umumyborn alivediri dogan
umumyboronbor
umumyborrowkarz almak
umumyborrowerssuda alyjy
umumyborrowingalynma
umumyborschtborş
umumybosom1)emjek, 2)göwre heýkeli
umumyboss1)hojaýyn, 2)başlyk
umumybossybaşlyksy
umumybotigde
umumybotanicalbotanika
umumybotanybotanika
umumyboth1)ikisi, 2)ikisem
umumybother1)ýürege düşmek (v), 2)päsgel bermek (v), 3)ýürege düşme (n)
umumybottleçüýşe
umumybottom1)ast (pro), 2)düýp (n), 3)aýaguç (n), 4)teý (n), 5)syrt (n)
umumybottom land1)arna, 2)dere
umumybottom productgalyndy
umumybottom, belowast
umumybottomlessdüýpsüz
umumybottomry1)gämini saklamak (v), 2)gäminiň ýüküni goýmak (n)
umumyboughtsatyn aldy
umumybouldergaýa
umumyboulevardbulwar
umumybouncebökmek
umumybound1) anyk , bolmagy gaty mümkin; 2) meýilli; 3) mejbur; 4) bagly; 5) daş, örtük edinmek; 6) bir ýere dogry; 7) araçäk döretmek
umumyboundary1)het, 2)serhet, 3)araçäk, 4)çet, 5)sepgit
umumyboundary pathpel
umumyboundless1)çäksiz, 2)ymgyr
umumyboundsçäk, serhet
umumybountybaýrak
umumybovineemelsiz
umumybow1)tijemek (v), 2)tijenmek (v), 3)baş egme (n), 4)bantik (n), 5)gämi burny (n), 6) ýaý (n)
umumybowie knifeuzyn aw pyçagy
umumybowl1)şakäse, 2)jam, 3)okara
umumybowstringkiriç
umumybox1)gap, 2)gapyrjak, 3)guty, 4)tahyl, 5)ýaşşik, 6)gap
umumyboxerboksçy
umumyboxingboks
umumyboy1)oglan, 2)ogul
umumyboycottboýkot
umumyboyfriend1)dost (gyzlar üçin oglan dost), 2)söýgüli
umumyboyhoodoglanlyk
umumybragöwüslik
umumybrace1)arkadaýanç (n), 2)direg (n), 3)diremek (v)
umumybracelet1)bilezik, 2)ýaý
umumybrag1)öwünmek, 2)magtanmak, 3)paňlamak
umumybraggardöwünjeň
umumybraid1)saç örümi (n), 2)örmek (v)
umumybrainbeýni
umumybrain concussionbeýin sarsgyny
umumybrainwashbeýin ýuwmak
umumybrake1)tormoz (n), 2)gyrymsy agaç (n), 3)tormoz bermek
umumybrankepek
umumybranch1)şahamça (n), 2)pudaklamak (v), 3)şaha (n), 4)şahalamak (v), 5)çöp (n), 6)filial (n), 7)pudak (n)
umumybranch railroaddemir ýol
umumybranchingşahalanýan
umumybranchyşahalak
umumybrand1)tagma (n), 2)tagmalamak (v), 3)marka (n), 4)tagma basmak (v)
umumybrandedtagmaly
umumybrandingharydy söwda markasy bilen üpjün etmek
umumybrandishbulaýlamak
umumybrandy1)brendi, 2)konýak
umumybranksparotit
umumybrass1)mis, 2)bürünç
umumybrass knuckleskastet
umumybrave1)edermen, 2)batyr, 3)mert, 4)gorkmazak
umumybravely1)merdana, 2)mertlerçe
umumybravery1)pet, 2)gaýrat, 3)batyrlyk
umumybrawldawa
umumybreach1)düzgüni bozma (n), 2)bozulma (v)
umumybread1)çörek, 2)nan
umumybread and saltduz-çörek
umumybreadthinli
umumybreadwinnerekleýji
umumybreak1)tormoz (n), 2)döwmek (v), 3)maýrylmak (v), 4)mynjyramak (v), 5)böwüsmek (v), 6)arakesme (n) 7)döwülmek (v), 8)omurmak (v), 9)haraplamak (v), 10)gätmek (v), 11)döwük (adj), 12)böwüsme (n)
break awaygaçmak
break intogüýç bilen girmek
umumybreak lawkanuny bozmak
break offgoparmak
umumybreak outturmak
umumybreak timearakesme
break upaýrylyşmak
umumybreakabledöwüp bolýan
umumybreakageşikes
umumybreakdown1)bölüşdirme, 2)haraplama, 3)göwnedegme
umumyBreakdown serviceýol heläkçilik gullugy
umumybreakfast1)ertirlik, 2)ertirlik nahar
umumybreakingözgerme
umumybreakthroughböwüsme
umumybreakwaterbent
umumybreast1)döş (n), 2)emjek (n), 3)göwüs (n), 4)gursak (n)
umumybreastplatedöş esbaby
umumybreath1)dem alyş, 2)dem, 3)öwüsgin
umumybreath testdem alyş barlagy
umumybreathedem almak
umumybreathingdem alyş
umumybreathlessdem almaýan
umumybrecciabreçia
umumybreech-blockçakmak
umumybreed1)tohum (n), 2)seýislemek (v)
umumybreeding1)edep, 2)seýisleme, 3)köpeltme
umumybreeding seasonköpelmek döwri
umumybreeze1)öwüsgin, 2)şemal, 3)köwsar
umumyBrethrenüýşme
umumyBreveçagyryş haty
umumybrew1)lasyrdamak, 2)gaýnatmak
umumybrewerypiwo zawody
umumybribe1)para (n), 2)para almak (v)
umumybriberparahor
umumybriberyparahorluk
umumybrickkerpiç
umumybride1)gelneje, 2)täze gelin, 3)gelin
umumybride pricegalyň
umumybridegroom1)täze öýlenen, 2)öýlenýän ýigit
umumybridesmaidgelniň şaýady
umumybridge1)köpri, 2)seňrik
umumybridle1)kelleki (n), 2)nogtalamak (v), 3)uýan (n), 4)uýanlamak (v), 5)jylawlamak (v), 6)nogta (n), 7)nogta salmak (v), 8)owasar (n)
umumybridle a horseata uýan salmak
umumybridled horsejylawlanan
umumybrief1)maglumat bermek (v), 2)maglumatlandyrma (n), 3)gysga (adj)
umumybriefcaseportfel
umumybriefing1)brifing, 2)gysgajyk maslahat
umumybrieflygysgaça
umumybrigadebrigada
umumybrigandgarakçy
umumybrightýagty
umumybrighten1)ýagtylmak, 2)ýagtyltmak
umumybrilliance1)öwüşgin, 2)ýalpyldy, 3)reňklilik
umumybrilliant1)lowurdawuk (adj), 2)ýalpyldawk (adj), 3)röwşen (adj), 4)ýalpyldap duran (adj), 5)göwher (n), 6)genial (n)
umumybrim1)erňek, 2)gyra
umumybringgetirmek
umumyBring a suitişi gozgamak
umumybring aboutdurmuşa geçirmek
umumyBring an actionarz atmek
umumybring downpeseltmek
umumyBring intohereketlendirmek
bring off1) hötdesinden gelmek, 2) başarmak
bring up
umumybrisk1)çakgan, 2)çalasyn, 3)çalt, 4)tiz
umumybriskly1)çalasyn (adj), 2)çalt (adj), 3)çalasynlyk bilen (adv), 4)tiz (adv)
umumybrittleport
umumybroadgiňiş
umumybroadcast1)tolkun (n), 2)tolkun goýbermek (v)
umumybroadcastingefir
umumybroadclothbegres
umumybroadengiňeltmek
umumybrochurebroşýura
umumybrokeşaýlyk
umumybroken1)döwük, 2)ýyrtyk, 3)opmak
umumybroker1)araçy, 2)alypsatar, 3)dellal
umumybroker-dealerdellal-söwdagär
umumybrokeragedellalyň tutumy
umumybronzebürünç
umumybronze agebürünç asry
umumybrooch1)gülýaka, 2)broşka
umumybroodkürk
umumybrookçeşme
umumybroomsübse
umumybrotheljelephana
umumybrother1) erkek dogan, 2)aga, 3)ini
umumybrother-in-law1)ýüwürji, 2)gaýynaga, 3)giýew, 4)baldyzynyň ýoldaşy, 5)baja, 6)gaýyn ini
umumybrotherhood1)doganlyk, 2)gardaşlyk
umumybrothersaga-ini
umumybrown1)goňur, 2)mele
umumybrown algaedadran
umumybrowsegöz aýlamak
umumybrowserbrauzer
umumybruise1)seňselik, 2)gök
umumybrush1)çotga (n), 2)timar bermek (v), 3)çotgalamak (v), 4)gotaz (n)
umumybrushwoodçöpleme
umumybrutalwagşylarça
umumybrutality1)adamkärçiliksizlik, 2)wagşylyk
umumybubble1)köpürjik (n), 2)lakyrdamak (v)
umumybubblinglakyrdy
umumybuck-shotseçme
umumybucketbedre
umumybuckle1)toka (n), 2)ýüplük (n), 3)ildirmek (v), 4)toga dakmak (v)
umumybucklergalkan
umumybud1)pyntyk (n), 2)gunça (n), 3)pyntyklamak (v),
umumybuddhismBuddizm
umumyBuddhistBuddist
umumybudgegymyldamak
umumybudgetbýujet
umumybuffalo1)gäwmiş, 2)buýwol
umumybugmöjek
umumybuggerytertipsizlik
umumybuildgurmak
umumybuild uptoplamak
umumybuilder1)binaçy, 2)gurluşylçy, 3)gurujy
umumybuilding1)bina, 2)obýekt, 3)jaý, 4)ymarat, 5)gurma
umumybuilding-upçaýma
umumybuildup1)üýşürme, 2)ýygnama
umumybuiltgurmak
umumybulge1)güberçek, 2)çiş
umumybulginggüberçek
umumybulk1)lokga, 2)lükge, 3)esasy bölek
umumybulkyiri
umumybull1)öküz, 2)gäwmiş
umumybulldozerbuldozer
umumybullet1)seçme, 2)gülle, 3)ok
umumybulletinbýulleten
umumybullfightöküz urşy
umumybum1)sergezdan, 2)syrt
umumybumblebeeýabany ary
umumybump1)pakgarçak, 2)degmek (v), 3)pakgarmak (v)
bump intotötänden duşuşmak
umumybumperbufer
umumybunýagly
umumybunch1)desse, 2)hoşa, 3)salkym,
umumybundle1)düwünçek (n), 2)bogy (n), 3)desse (n), 4)desselemek (v)
umumybunkkrowat
umumybunkerbunker
umumybunnyýagly
umumybuoybuý (n)
umumyburden1)jepa (n), 2)gaýtalanyp aýdylýan bölek, 3)agram, 4)ýük, 5)ýüküni çekmek
umumybureaubýuro
umumybureaucracybýurokratiýa
umumyburglarogry
umumyburglaryogrulyk
umumyburial1)jaýlama, 2)jynaza
umumyburial ground1)gadymy mazarçylyk, 2)mazar ýeri
umumyburn1)köýmek (v), 2)garalmak (v), 3)ýanma (n), 4)ýanyk (n), 5)ýakmak (v)
burn outýanyp ýok bolmak
umumyburning1)jokrama, 2)bişirme, 3)ýanma
umumyburpgägirmek
umumyburrow1)hin, 2)süren
umumybursebirža
umumyburst1)çatlamak, 2)kürsemek
umumyburst forthpajarlamak
burst intobir zada bogulmak
umumyburstinggyrylmak
umumybury1)gömmek, 2)jaýlamak
umumybusawtobus
umumybus stopawtobus duralgasy
umumybushgyrymsylyk
umumyBushelbuşel, 36,3 litr
umumybusines nameiş ady
umumybusiness1)biznes, 2)işewürlik, 3)kärhana, 4)telekçilik, 5)iş
umumybusiness circlesişewür toparlar
umumybusiness establishmentişewür gurama
umumybusiness tenancyguramanyň kärendä alyjysy
umumybusiness tripiş sapary
umumybusiness womanişewür zenan
umumybusiness-likeedenli
umumybusiness-tripkomandirowka
umumybusinessman1)söwdagar, 2)täjir
umumybustgöwre heýkeli
umumybustardtogdary
umumybusy1)işli, 2)meşgul, 3)başagaý
umumybusy-bodygepçi
umumybut1)emma, 2)welin, 3)ýöne
umumybutcher1)gassap (n), 2)gassaplyk etmek (v)
umumybutcheryölşük
umumybutlerbaş hyzmatkär
umumybutt1)çüwde (n), 2)dykylmak (v)
umumybuttermesge
umumybutterflykebelek
umumybuttocksagry
umumybutton1)ilik, 2)knopka, 3)sadap, 4)düwme
umumybuysatyn almak
umumybuyeralyjy
umumybuzz1)hyzlamak (v), 2)şyglamak (v), 3)tarlamak (v), 4)wazzyldy (n)
umumybuzzard1)göweneg, 2)synçançy, 3)dazarkel
umumybuzzerjaň
umumyby1)üsti bilen, 2)öň, 3)çenli, 4)tarapyndan, 4)ýanynda, 5)arkaly, 6)bilen
umumyby-electionsaýlawly
umumyby-lawdüzgüne laýyklykda
umumyby-passsowulmak
umumyby-passedsowa
umumyby-productgapdal önümi
umumybye-lawkarar
umumybypassgapdal geçelge
umumybystanderşaýat
umumycabbagekelem
umumycabinkaýuta
umumycabinet1)hökümet, 2)şkaf
umumycable1)kabel, 2)sim
umumycable bridgeasma köpri
umumycabotagekabotaj
umumycacaokakao
umumycachettapawutlandyrjy belgi
umumycacklegagyldamak
umumycactuskaktus
umumycadastralkadastr boýunça
umumycadastral plankarta, kadastr
umumycadastrekadastr
umumycadaver1)meýit, 2)jeset
umumycaddyçäýnek
umumycadetkursant
umumycadgedilenip ýörmek, dilegçilik etmek
umumycadgerdilegçi
umumycaecumköriçege
umumycaesarian sectiongarny kesip alma
umumycafekafe
umumycafeterianaharhana
umumycaffeinekofein
umumycage1)kapasa, 2)gözenek
umumycake1)pirog, 2)tort
umumycalamitybetbagtçylyk
umumycalciumkalsiý
umumycalculatehasap etmek
umumycalculationhasaplama
umumycalculatorkalkulýator
umumycalendar1)kalendar, 2)senenama
umumycalf1)göle, 2)baldyr
umumycalf housedöle
umumycalico1)jir, 2)biz, 3)çit
umumycall1)atlandyrmak (v), 2)çagyrmak (v), 3)çagyryş (n), 4)jaň (n), 5)jaň etmek (v)
call backyzyna jaň etmek
umumycall in a doctorlukmany çagyrmak
umumycall moneytalap edilýänçä
call offgoýbolsun etmek
call on/uponresmi taýdan çagyrmak
umumycall-upharby gulluga çagyryş
umumycallbackyzyna çagyryş
umumycallousgabarçyk
umumycalm1)haý-küş etmek (v), 2)köşeşmek (v), 3)asuda (adj), 4)höre-köşe etmek (v), 5)rahatlanmak (v), 6)ynjalmak (v), 7)rahat (adj), 8)ýuwaş (adj), 9)asuda bolmak (v)
umumycalmly1)ine-gana, 2)mazaly
umumycalmnessasudalyk
umumycalorickaloriýaly
umumycaloriekaloriýa
umumycalumniatortöhmetçi
umumycalumnytöhmet
umumycalve1)botlamak (v), 2)guzlamak (v), 3)gölelemek (v)
umumycameldüýe
umumycamel breederdüýedar
umumycamel calfköşek
umumycamel foodlogala
umumycamel-thornýandak
umumycamera1)fotoapparat, 2)kamera
umumycamomilleçopantelpek
umumycamouflage1)bukujy lybas, 2)kamuflýaž, 3)kamuflirlemek
umumycamp1)lager (n), 2)düşelde (n), 3)düşlemek (v)
umumycampaign1)ýörüş, 2)ýygym möwsümi
umumycampsitedüşelge
umumycampusuniwersitet meýdany
umumycan1)başarmak, 2)edip bilmek
umumyCanadaKanada
umumycanalkanal
umumycancel1)ýatyrmak, 2)goýbolsun etmek
umumycancellation1)ýatyrma, 2)bozma, 3)goýbolsun, 4)güýjüni ýitirme
umumycancerdüwnük
umumycandiddogruçyl
umumycandidatekandidat
umumycandidly1)ýapyk, 2)gönümel
umumycandleşem
umumycandourgönümellik
umumycandy1)kemput, 2)süýji
umumycane1)taýak, 2)gamyş
umumycanisterkanistr
umumycannedkonserw
umumycannibaladam iýiji
umumycannibalismadamiýijilik
umumycannontop
umumycannotbilmezlik
umumycanoe1)kanoe, 2)kanoe küreklemek
umumycanondüzgünnama
umumycanon lawbuthana hukugy
umumycanopener1)otkrywalka, 2)açawaç
umumycanopytelär
umumycant1)burç, 2)erňek
umumycanteennaharhana
umumycanvas1)brezent, 2)surat
umumycanyon1)jülge, 2)zaw, 3)kanýon
umumycap1)papak, 2)silkme telpek, 3)tahýa, 4)telpek
umumycapability1)ukyp, 2)başarnyk
umumycapable1)ezber, 2)ukyply, 3)başarnykly, 4)güýçli, 5)ekabyr
umumycapacity1)sygym, 2)ukyplylyk, 3)hukuk ukyplylyk
umumycapacity for workzähmete ukyplylyk
umumycape1)ýapynja, 2)burun, 3)plaç, ýagyşda geýilýän geýim
umumycaper bushgöýül
umumycapiastussag etmek üçin karar
umumycapital1)paýtagt, 2)maýa
umumycapital letterbaş harp
umumycapital punishmentölüm jezasy
umumycapital reductionkapitalyň azaldylmagy
umumycapital stockesaslyk maýa
umumycapital, registeredhasaba alnan kapital
umumycapital, reserveters kapital
umumycapital, unpaid portion ofkapitalyň tölenmedik bölegi
umumycapitalismkapitalizm
umumycapitalistkapitalist
umumycapitalistickapitalistik
umumycapitulateboýun egmek
umumycapricious1
umumycapsicum1
umumycapsizedüňderilmek
umumycaptain1
umumycaptionat
umumycaptivatinghezil
umumycaptiveýesir
umumycaptivityýesirlik
umumycapture1)eýelemek, 2)surata alamk, 3)tutmak
umumycar1
umumycar park awtoulag duralgasy
umumycaratkarat
umumycaravan1)kerwen, 2)öý-furgon
umumycaravanseraikerwensaraý
umumycarbon1
umumycarbon dioxidekömürturşy gaz
umumycarbonatedgazly
umumycarbonizekarbonlaşdyrmak
umumycarburettorkarbýurator
umumycarcassläş
umumycard1)karta, 2)ýazmaç
umumycardboardkarton
umumycardialgia1
umumycardio-vascularýürek-damar
umumycare1)gözeg, 2)alada, 3)ideg, 4)şöwür, 5)ätiýaç
umumycare homesgarrylar öýi
umumycare, duty ofseretmek borjy
umumycareer1
umumycarefree1)biagyry, 2)aladasyz
umumycareful1)usully, 2)ätiýaçly, 3)seresap
umumycarefully1
umumycareless1)biagyry, 2)biparh, 3)hapysa, 4)aladasyz, 5)geleňsiz
umumycarelessnessgeleňsizlik
umumycaress1)höre-köşe etmek, 2)yzgyt
umumycaretgoşa dyrnak dyngy belgisi " "
umumycargo1
umumycariogenickariýes dörediji
umumycarnagegyrgynçylyk
umumycarnation1
umumycarnival1
umumycarpzagara
umumycarpenter1)agaç ussasy, 2)agaççy
umumycarpentry1)agaççylyk, 2)agaç ussaçylygy
umumycarpet1
umumycarpet weaverhalyçy
umumycarpet weavinghalyçylyk
umumycarpet-makerhalyçy
umumycarpet-makingdokma
umumycarpusgoşar
umumycarriage1)göwre tutuş, 2)paýtun
umumycarriage and insurance paid toýük we atiýaçlandyryş tölegleri
umumycarriage paid toýük tölegleri tölenen
umumycarriage, contract ofýük daşamak şertnamasy
umumycarriagewaypaýtun ýoly
umumycarrier1)ýokuşdyryjy, 2)kesel göteriji, 3)ýük daşaýjy
umumycarrot1
umumycarry1)daşamak, 2)äkitmek
carry ondowam etdirmek
umumycarry out1)ýerine ýetirmek, 2)alyp bermek
umumycart1
umumycarthorse1
umumycartilagegemirçek
umumycartilidgegemirçek
umumycartonkarton
umumycartoon1)karikatura, 2) multfilm
umumycartridge1)zarýadi, 2)peşeň, 3)patron
umumycarveoýmak
umumycarving1)nagyş, 2)oýma
umumycase1)tahyl, 3)hadysa, 4)ýagdaý, 5)guty, 6)iş
umumycase filekeýs bukjasy
umumycase lawnusga hukugy
umumycase-shotseçme
umumycaseloadlukmanyň hassalarynyň sany
umumycash1)nagt pul, 2)nagytlaşdyrmak, 3)nagt
umumycash accountnagt hasap
umumycash booknagt hasabat kitaby
umumycash deskpulhana
umumycash officepulhana
umumycash salenagt satuw
umumycash-callnagt talap edilmegi
umumycashierkassir
umumycasing knifeturba kesiji
umumycasinokazino
umumycaskçelek
umumycaskettabyt
umumycassette typekasseta, ýazgy
umumycast1)jadylamak (v), 2)sallamak (v), 3)guýmak (v), 4)oýunçylar (n)
umumycast a spelljadylamak
umumycast ironçoýun
umumycaste1)jyn, 2)synp (kasta)
umumycastingguýma
umumycastlegala
umumycastlinggala goýmak
umumycastratebiçmek
umumycastrationbiçmek
umumycasual1)tötänden, 2)tötänleýin
umumycasualtyýitgi
umumycasus belliuruş üçin bahana
umumycat1
umumycatalogkatalog
umumycatalogue1
umumycatamitebeçebazyň oglan oýnaşy
umumycatapultkatapultirlenmek
umumycatastropheheläkçilik
umumycatch1)ilmek. 2)gapmak, 3)tutmak
catch up with1) ýetişmek, 2) belli derejä etmek
umumycatching bargainsöwdalaşmak
umumycategoricallyçürt-kesik
umumycategorize1)synplara aýyrmak, 2)sypatlandyrmak, 3)bölümlere aýyrmak
umumycategorizedbölümlere aýrylan
umumycategory1)kategoriýa, 2)razrýad, 3)bölüm, 4)görnüş, 5)kategoria
umumycaterazyk bilen üpjün etmek
umumycaterpillar1
umumycathedralsobor
umumycatholicKatolik
umumycattlemal
umumycattle-breedermaldar
umumycaughttutmak
umumycauliflowerkelem
umumycausal linksebäp gatnaşygy
umumycausationsebäp
umumycause1)esas (n), 2)sebäp (n), 3)sebäp bolmak (v)
umumycaution1)habardarlyk, 2)ätiýaç
umumycautious1)aýawly, 2)ätiýaçly
umumycavalryatly esger
umumycave1)gowak (n), 2)ýumrulmak (v), 3)köwek
umumycaveatgarşylyk
umumycavernköw
umumycaviarişbil
umumycavity1)boşluk, 2)köwek
umumycayenneburç
umumyceasarSezar
umumycease1)tüketmek, 2)togtamak, 3)durmak
umumycedarkedr
umumyceilingpotolok
umumycelebrate1)dabaralanmak, 2)bellemek
umumycelebratedmeşhur
umumycelebration1)dabara, 2)bellenşik, 3)baýram, 4)toý, 5)dabara
umumyceleryselderey
umumycelibacymüjerretlik
umumycell1)öýjük, 2)kamera
umumycellar1)podwal, 2)ýerzemin
umumycellophanesellofan
umumycellulosesellýuloza
umumycement1)sement (n), 2)sementlemek (v)
umumycemetery1)mazarçylyk, 2)öwülýa, 3)mazarlyk
umumycencushasaba alyş
umumycensorsenzuraçy
umumycensorship1)öňüni alma, 2)senzura
umumycensure1)ýazgarma, 2)senzuralamak
umumycensussanaw
umumycent1
umumycenter1)merkez 2)orta 3)jümmüş
umumycentimeter1
umumycentipede1)kyrkaýak, 2)köpaýak
umumycentral1)merkezi, 2)göl
umumyCentral BankMerkezi Bank
umumyCentral Trade Registry SystemMerkezi Söwda Hasaba alyş ulgamy
umumycentralisemerkezleşdirmek
umumycenturyasyr
umumyCEOÝerine ýetiriji başlyk
umumyceramic1
umumycereal1)däne, 2)galla
umumycerebellumkiçi beýin
umumycerebral1
umumycerebral cortexgyzamyk
umumycerebrumbeýni
umumyceremonialdabaraly
umumyceremonial declarationdabaraly beýannama
umumyceremoniallydabaraly
umumyceremony1
umumycertain1)ynamly, 2)belli
umumycertainly1
umumycertainty1
umumycertificate1)şahadatnama, 2)güwä geçme, 3)şaýatnama, 4)kepilnama, 4)rugsatnama, 5)sertifikat
umumycertificate of birthdogluş şahadatnamasy
umumycertificationsertifikatlaşdyrma
umumycertify1)kepillendirmek, 2)kepil bolmak
Hukukcertiorarinähilelik basgançakly kazyýete arza
umumycervical vertebraboýun oňurgasy
umumycesiumseziý
umumycessýerli salgyt (Angliýada)
umumycessationarakesme, duruzmak
umumychaffharpyk
umumychainzynjyr
umumychain armoursowut
umumychain mailsowut
umumychain of commandtabynlyk zynjyry
umumychain reactionzynjyr reaksiýasy
umumychair1)oturgyç (n), 2)başlyklyk etmek (v)
umumychairman1
umumychairmanshipbaşlyklyk
umumychairpersonbaşlyk
umumychaletçatma
umumychalk1)hek, 2)mel
umumychalkolithic agemis-daş asry
umumychallenge1)garşysyna çykmak (v), 2)garşysyna çykma
umumychallenge of judgekazyýete garşy gitmek
umumychallenge, peremptorykesgitli çözgüt, kazyýet karary
umumychallengergarşydaş
umumychallenging1)ýowuz, 2)kyn
umumychamber1)kamera, 2)palata
umumyChamber of CommerceSöwda Palatasy
umumyChamber of Commerce, InternationalHalkara söwda palatasy
umumychambersadwokatlaryň jaýy
umumychampagneşampan
umumychampion1
umumychampionship1
umumychance1)mümkinçilik, 2)şow, 3)nesibe
umumychancellor1)rektor, 2)kansler
umumychandelier1
umumychange1)özgeriş (n), 2)özgertmek (v), 3)ownatmak (v), 4)çalyşmak (v), 5)üýtgetmek (v), 6)üýtgeme (n), 7)öwrüliş (n), 8)özgerme (n), 9)gaýtargy (n), 10)pul bölmek (v)
umumychangeableüýtgewli
umumychangesözgerişlik
umumychanging roomeşik çalşylýan otag
umumychannel1)ýaýlym, 2)hana, 3)ýap, 3)telekanal, 4)kanal
umumychantowazly gygyrmak
umumychantinglabyzly aýtma
umumychaos1)garma-gürmelik, 2)bulam-bujarlyk
umumychaoticbulam-bujar
umumychapçatlamak
umumychapelkiçi buthana
umumychaplainruhany
umumychappedgaýzykmak
umumychapterbap
umumychargara-ört bolmak
umumycharacter1)gylyk, 2)nyşan, 3)häsiýet, 4)gahryman
umumycharacter, habitgylyk
umumycharacteristic1)harakteristika, 2)mahsus, 3)häsiýet, 4)reje, 5)häsiýetli
umumycharacterizehäsiýetlendirmek
umumycharcoalkömür
umumycharge1)oklamak (v), 2)günäkärlemek (v), 3)günärleme (n), 4)aýyplamak (v), 5)zarýadlamak (v), 6)salgyt (n), 7)bahasyny alma (n), 8)zarýad (n), 9)bahasyny almak (v), 10)tabşyrmak (v)
umumycharge withgünä ýöňkemek
umumycharismaticözüne çegiji
umumycharitablegeçirimli
umumycharity1)haýyr-sahawat, 2)hemaýatkärlik
umumycharkkül
umumycharlatanşarlatan, ýalançy
umumycharmmaýyledijilik
umumycharmingmaýylediji
umumychartçyzgy
umumycharter1)tertipnama, 2)düzgünnama
umumycharter, timehukugyň wagty
umumychartererkärende alýan
umumychase1)kowgy, 2)kowalamak (v)
umumychasedzikgelenen
umumychasingzikgeleme
umumychat1)söhbet, 2)söhbet etmek, 3)lakgyldamak, 4)gürrüňdeşlik, 5)gürrüňleşmek
umumychattelsemläk
umumychatter1)warsaky (n), 2)gygyrmak (v), 3)mydyrdamak (v), 4)samahyllamak (v)
umumychauffeursürüji (hususy)
umumycheap1
umumycheat1)kezzap (n) 2)kezzaplyk (n) 3)kezzaplyk etmek (v) 4)kezzapçylyk (n) 5)aldamak (v)
umumycheatingkezzaplyk
umumycheck1)çek (n), 2)deňemek (v), 3)deňeşdirmek (v), 4)küşt bermek (v), 5)barlamak (v)
umumycheck inbarlag
check out1) barlatmak, 2) çykmak
umumycheck, drawalynan zadyň çegi
umumycheck, issuegöçürmäniň çegi
umumycheck, salesatuwyň çegi
umumycheck, writeýazuw çegi
umumycheck-offgirdeýjiden saklanma
umumycheck-up1)barlag (n), 2)barlamak (v)
umumycheckersşaşka
umumycheckmateküşt we mat
umumycheckpoint1)barlag-geçiriş nokady, 2)barlag nokady
umumycheddarpeýniriň bir görnüşi
umumycheek1)duluk, 2)çekge, 3)ýaňak
umumycheek-boneçekge
umumycheeky1)myrtar, 2)gödek
umumycheer1)göwnüňi götermek (v), 2)keýpihonluk (n), 3)keýpi görterilmek (v)
cheer upkeýpini götermek
umumycheerfulşagalaňly
umumycheese1
umumycheetahgeçigaplaň
umumychef1
umumychekcs and balanceshäkimiýetiň paýlanşygy
umumychemical1)himiki, 2)himikat
umumychemist1
umumychemistry1
umumychequeçek
umumycherishedjana-jan
umumycherry1
umumycherry plumalça
umumychess1)küşt, 2)sadranç
umumychest1)kükrek, 2)guty, 3)gursak, 4)döş, 5)sandyk
umumychestnut1)kaştan, 2)könelşen anekdot
umumychew1çitgitlemek, 3)çeýnemek
umumychewing gumsakgyç
umumychicaneyrsaramak, igenmek
umumychicaneryyrsarama, igenç
umumychick1
umumychicken1)towuk, 2)garamyk, 3)jüýje
umumychicken-poxgaramyk
umumychide1)käýemek, 2)günäkärlemek, 3)igenmek, 4)sökmek, 5)iňirdemek
umumychief1)başlyk, 2)serdar, 3)reýis, 4)baştutan
umumychief commanderserkerdebaşy
umumychief executive officerserkerde
umumychief judgeýokary kazy
umumyChief Public ProsecutorBaş Prokuror
umumychiefdomýeke-täk häkimlik
umumychieflyesasan
umumychiggersakyrtga
umumychild1)çaga, 2)perzent
umumychildbirthçaga dogurmak
umumychildhood1)çagalyk, 2)oglanlyk
umumychildishçaga ýaly
umumychildlessnessçagasyzlyk
umumychildness1
umumychildrençaga-çuga
umumychill1)ýoň (adj), 2)üşütme (n), 3)çigrek
umumychillysowuk
umumychimeşaňňyrdy
umumychimneyturba
umumychimpanzeeşimpanze
umumychin1)alkym, 2)eňek
umumyChinaHytaý
umumychinese yambadat
umumychintz1)jir, 2)çit
umumychip1)kesindi, 2)gyýçak, 3)ýonga, 4)ýontgy, 5)ýonmak
umumychirp1)şatyrdamak, 2)çakmak
umumychiseloýmak
umumychit-chatgümür-yamyr
umumychlid abuseçagany horlama
umumychocolateŞokolad
umumychoice1
umumychoirhor
umumychoke1)hopukmak, 2)düwünmek, 3)bogmak
umumycholera1)mergi, 2)gyrgyn, 3)holera
umumychoose1)saýlamak, 2)seçmek
umumychop1)gätmek, 2)kerçemek, 3)paltalamak, 4)çybyklamak, 5)kätmenlemek, 6)çapmak
umumychopperçapgy
umumychoppytolkunly
umumychopsticksHytaý taýajyklary
umumychordakord
umumychore1)hysyrdy, 2)gündelik iş, 3)ownuk iş
umumychorushor
umumychosensaýlanan
umumyChristIsa
umumychristian1)isaýy, 2)hristian
umumychristianityhristiýanlyk
umumyChristmasIsanyň dogluşy
umumychronic1)öwrendekli, 2)birsyhly gaýtalanyp durýan, 3)ölüm howply
umumychronic diseasehroniki kesel
umumychroniclehronika
umumychronologicalwagt tertipli
umumychubby1)lopbush, 2)tegelek ýüzli
umumychuckle1)hykyrdy (n), 2)hykyrdamak (v), 3)ýykyrdamak (v), 4)pykyrdamak (v)
umumychunk1)kesindi, 2)kerç
umumychurchbuthana
umumychurchyardbuthana howlusy
umumychurn1)saýmak (v), 2)ýag ýaýýan gural (n)
umumychuteturba
umumycigarsigara
umumycigaretteçilim
umumycilantrokinza
umumycinder1
umumycinema1
umumycinnamondalçyn
umumycipherşifr
umumyciphereşifrlemek
umumycircle1)aýlaw (n), 2)sirkul (n), 3)syramak (v), 4)töwerek (v), 5)tegelek (adj), 6)aýlanmak (v)
umumycirclestoparlar
umumycircuitaýlanşyk
umumycircular1)aýlawly, 2)tegelek
umumycircular stairsaýlawly basgançak
umumycirculateaýlanmak
umumycirculation1)aýlanşyk
umumycircumcisesünnet etmek
umumycircumcisionsünnet
umumycircumferencetöwerek
umumycircumstance1)ahwalat, 2)ýagdaý
umumycircumstancesýagdaýlar
umumycircumstantialýagdaýa görä
umumycircussirk
umumycisternsisterna
umumycitadelgala
umumycitation1) sitata; 2) birini kazyýete çagyrýan resmi çakylyk; 3) harby işgärleriň derejelenmegi
umumycite1)salgylanmak, 2)ýazmak
umumycitizen1)halk, 2)raýat
umumycitizens, peoplehalk
umumycitizenship1
umumycity1
umumycity hallşäher häkimligi
umumycity-builderşäher gurujy
umumycivicraýat
umumycivil1
umumyCivil CodeRaýat kodeksi
umumycivil courtraýat kazyýeti
umumycivil engineeringgurluşyk inženerligi
umumycivil lawraýat kanunlary
umumycivil liabilityraýat jogapkärçiligi
umumycivil marriageraýat nikasy
umumycivil rightsraýat hukuklary
umumycivil servantgullukçy
umumycivil servicedöwlet gullugy
umumycivil unionraýat bileleşigi
umumycivil warraýatlyk urşy
umumycivil wrongraýat tertip bozulmasy
umumycivilianraýat
umumycivilityedep-ekramlylyk
umumycivilization1
umumycivilizedmedeni
umumycladdingçaýma
umumyclaim1)talap (n), 2)talap etmek (v)
umumyclaimanttalapkär
umumyclambalykgulak
umumyclamoroushaýýar
umumyclamp1)gapjawaç (n), 2)garpyşmak (v), 3)gapjamak
umumyclan1)taýpa, 2)tire, 3)tire-taýpa
umumyclap1)el çarpmak (v), 2)çarpmak (v), 3)çapak (n), 4)çapak çalma
umumyclappingel çarpyşmalar
umumyclarification1
umumyclarifiedsaryýag
umumyclarifierdurlaýjy
umumyclarify1)saplamak, 2)takyklamak, 3)aýdyňlaşdyrmak
umumyclarinetklarnet
umumyclarity1)anyklyk, 2)durulyk
umumyclash1)çaknyşyk (n), 2)çaknyşymak (v)
umumyclasp1)ýüplük, 2)gysgyç
umumyclass1)synp, 2)razrýad, 3)klas, 4)görnüş, 5)kysym,
umumyclassic1
umumyclassical1)klassyky, 2)klassyk, 3)nusgawy
umumyclassical writerklassyk
umumyclassificationklaslandyryş
umumyclassified1)gizlin, 2)bildiriş
umumyclassifyklaslandyrmak
umumyclassmateklasdaş
umumyclatter1)şarkyldamak (v), 2)şarkyldy (n), 3)tyrkyldy (n)
umumyclausemadda
umumyclaw1)dyrnak, 2)ýumak
umumyclay1)laý, 2)tamdyr, 3)palçyk, 4)toýun, 5)toýundan
umumyclay oven for bakingtamdyr
umumyclayinesstoýunsowluk
umumyclean1)arassa, 2)päkize, 3)tämiz, 4)päk
umumycleanerýuwujy serişde
umumycleaning1
umumycleanliness1)päkizelik, 2)tämizlik, 3)arassaçylyk
umumycleanse1)taraşlamak, 2)tämizlemek
umumycleansingtaraş
umumyclear1)düşnükli (adj), 2)arassalamak (v), 3)durlamak (v), 4)dury (adj)
umumyclear daysaçyk günler
umumyclearingdurlama
umumyclearing basindurlanýan howuz
umumyclearly1)ýapyk, 2)anyk, 3)aýdyň
umumycleaveçybyklamak
umumyclergyruhanylyk
umumyclerkhat-pet işgäri
umumyclever1)berekella, 2)düşbi, 3)akylly
umumyclevernessdüşbülik
umumyclick1)basmak (v), 2)şykgyldatmak
umumyclientmüşderi
umumyclientelemüşderiler
umumycliffgaýa
umumyclimate1)howa, 2)yklym, 3)klimat
umumyclimatic accidenthowa bozulmasy
umumyclimaxiň beýik nokat
umumyclimb1)dyrmaşmak, 2)ýokary çykmak
umumyclimber1
umumyclingýapyşmak
umumyclinic1)dispanser, 2)klinika
umumyclinicalkliniki
umumyclipklip
umumyclippingsgalak-galçak
umumycloakýapynja
umumyclock1
umumyclockwisesagat ugrunda
umumyclod1)lokga, 2)tokga
umumyclose1)ýakyn (adj), 2)ýapmak (v), 3)ýummak (v), 4)golaý (adj)
umumyclose a woundýarany tikmek
close downýapmak
umumyclosed1
umumyclosed shopýapyk härhana
umumyclosed syllableýapyk bogun
umumyclosely1)duşly, 2)ýakyndan
umumycloseness1)golaýlyk, 2)ýakynlyk, 3)ysnyşyk
umumyclosest1
umumycloset1)aýakýoly, 2)eşik goýulýan şkaf
umumyclosingýapylma
umumyclosureýapylma
umumyclotgoýulaşmak
umumycloth1)begres, 2)mata
umumyclothegeýindirmek
umumyclothes1)egin-eşik, 2)eşik, 3)ildirgiç, 4)eşikler, 5)geýim-gejim, 6)gaýim-eşik
umumyclotheslinesim
umumyclothing1)eginbaş, 2)egin-eşik, 3)lybas
umumycloud1)bulut (n), 2)büremek (v)
umumycloudburstçabga
umumycloudy1)alasarmyk, 2)çytyk, 3)bulutly
umumyclovedalçyn
umumyclover1)ýorunja, 2)ajybalgaz
umumyclownmasgarabaz
umumyclub1)klub, 2)gurnak, 3)taýak
umumycluck1)käkelemek, 2)wakgyldamak
umumycluepikir
umumyclumpdesse
umumyclumsy1
umumycluster1
umumyclutchgysymlamak
umumyclutterbulam-bujarlyk
umumycoach1)tälimçi (n), 2)türgenleşdirmek (v), 3)türgenleşdiriji (n), 4)karate (n), 5)awtobus (n), 6)wagon (n)
umumycoagulation1)gan goýalmagy, 2)gan gatamasy, 3)goýalma
umumycoal1
umumycoalition1)koalisiýa, 2)birleşik
umumycoarseharsal
umumycoast1)kenar, 2)gyra
umumycoastalkenarýaka
umumycoastlinekenar çyzygy
umumycoat1)begres, 2)penjek, 3)çaýmak, 4)possun, 5)deri, 6)sütük, 7)palto
umumycoat of armstugra
umumycoating1)ýorka, 2)gat-gatlyk
umumycobaltkobalt
umumycobra1
umumycobwebkerep
umumycocain1
umumycoccyxuja
umumycock1)horaz, 2)erkeklik agzasy (paýyş), 3)mäşe
umumycockpituçar kabinasy
umumycockroach1
umumycocoa1
umumycoconut1
umumycocoon1
umumycodtreska
umumycode1)şifr, 2)şiflemek, 3)kodeks, 4)kada-kanun, 5)kod
umumycodicilgoşmaça tabşyryk
umumycoefficient1
umumycoercemejbur etmek
umumycoercionçäklendirme
umumycoexistýaşaşmak
umumycoffee1
umumycoffintabyt
umumycogitate1
umumycogon grassgyldyrgan
umumycoguarantorkepildeş
umumycohabitantbile ýaşaýan adam
umumycoil1)tegek, 2)egrem-bugram turbajyk
umumycoin1)şaýy, 2)teňňe, 3)demir pul
umumycoinagebasma
umumycoincidegabat gelmek
umumycoincidencegabatlaşma
umumycoinsurancebilelikde ätiýaçlandyrma
umumycoitusjynsy birleşme
umumycold1)sowuk, 2)düwme, 3)sowuklyk, 4)ýoň, 5)sowklama, 6)ýoňlama, 7)çigrek
umumycold-bloodednesssowukganlylyk
umumycolicsanjy
umumycollaboratehyzmatdaşlyk etmek
umumycollaborationhyszmatdaşlyk
umumycollagenkollagen
umumycollapse1)dargama (n), 2)ýumrulmak
umumycollar1)hamytlamak (n), 2)hamyt
umumycollarbone1)oňurga, 2)ýaýjyk süňki
umumycollateral1)ikitaraplaýyn, 2)girew
umumycollationdeňeşdirme
umumycolleague1)işdeş, 2)işgär, 3)kärdeş
umumycollect1)üýşürmek, 2)ýygnamak, 3)ykjamlamak
umumycollection1)kolleksiýa, 2)ýygnanşyk, 3)ýygym, 4)toplama, 5)ýygyndy
umumycollectiveköpçülikleýin
umumycollectorýygymçy
umumycollege1
umumycollide1)çakyşmak (v), 2)çaknyşmak (v)
umumycollision1)çaknyşyk, 2)çakyşma
umumycollocationsöz utgaşmasy
umumycolludedil düwüşmek
umumycollusion1
umumycollusive1
umumycologne1
umumycoloniki nokat
umumycolonel1
umumycolonial1)bakna 2)koloniýal
umumycolonizekoloniýalaşdyrmak
umumycolony1
umumycolor1)reňklemek (v), 2)reňk
umumycoloredreňkli
umumycolorful1
umumycolossal1)ägirt uly, 2)äpet
umumycolostrumowuz
umumycolour1)aýratynlyk, 2)öwüşgin, 3)reňk
umumycolouredreňkli
umumycolouringboýag
umumycolt1)taý, 2)kürre
umumycolumn1)kolonna, 2)sütün, 3)hatar
umumycomb1)darak (n), 2)tüýtmek (v), 3)kekeç (n), 4)timar bermek (v), 5)daramak (v)
umumycombat1)söweşjeň (n), 2)jeň (n), 3)jeň etmek (v)
umumycombinabilityutgaşyklyk
umumycombination1)utgaşma, 2)birleşme
umumycombine1)urnamak, 2)utgaşdyrmak, 3)sapmak, 4)birleşdirmek
umumycombined teamýygyndy topar
umumycomegelmek
come across1) öňünden çykmak, 2) garşylaşmak
come forward1) öňe çykmak, 2) özüňi görkezme
come up againstgarşy çykmak
come up withorta atmak
umumycomediankomik
umumycomedy1)komediýa (n), 2)gülkünç
umumycometkometa
umumycomfort1)tagaşyk, 2)rahatlyk
umumycomfortable1)jaýlaşykly, 2)ynjalykly, 3)tagaşykly, 4)amatly
umumycomfortably1)ornaşykly, 2)ýerdeşikli
umumycomic1
umumycomical1
umumycomingbarlyşyk
umumycomissiontabşyryk
umumycomity1) mylaýymlyk, 2) sylaşyk
umumycommaotur belgisi
umumycommand1)buýruk (n), 2)emir (n), 3)buýurmak (v), 4)höküm
umumycommandantkomendant
umumycommander1)komandir, 2)serkerde, 3)goşunbaşy
umumycommandmentkomandirlik
umumycommencebaşlamak
umumycommendgadryny bilmek
umumycommendableöwgä mynasyp
umumycommendationöwgi
umumycomment1)teswir (n), 2)teswirlemek (v), 3)düşündiriş (n), 4)düşündirmek (v)
umumycommentary1)düşündiriş, 2)teswirleme
umumycommentatordüşündiriji
umumycommerce1)aluw-satuw, 2)söwda
umumycommercial1)reklama, 2)täjirçilik, 3)mahabat, 4)mazam
umumycommercial agentsöwda agenti
umumycommercial companysöwda kompaniýasy
umumycommercial lawtäjirçilik hukugy
umumycommissarkomissar
umumycommission1)komissiýa, 2)iş topary, 3)sargyt, 4)hysyrdy
umumycommitjenaýat etmek
umumycommitmentyhlas
umumycommittekomitet
umumycommittee1)komissiýa, 2)iş topary, 3)komitet
umumycommodityharyt
umumycommodity circulationharyt dolanyşygy
umumycommodity turnoverharyt dolanyşygy
umumycommon1)umumy, 2)garamaýak
umumycommon cootsakarbulak
umumycommon erabiziň döwrümiz
umumycommon lawumumy kanunlar
umumycommon sensemakullyk
umumycommonessumumylyk
umumycommonly usedumumy ulanylýan
umumycommonwealtharkalaşyk
umumycommonwealth of independent statesgaraşsyz döwletleriň arkalaşygy
umumycommotiontolgunşyk
umumycommunekomunna
umumycommunicatehabarlaşmak
umumycommunication1)aragatnaşyk, 2)habar etme
umumycommunication, confidentiality ofaragatnaşygyň gizlinligi
umumycommunionköpçülik
umumycommuniquebeýanat
umumycommunismkommunizm
umumycommunist1)kommunist, 2)komsomol, 3)komunist
umumycommunity1)bileleşik, 2)jemgyýet
umumycommutearagatnaşmak
umumycompact1)dykyz, 2)ykjam
umumycompactordykyzlaýjy
umumycompanion1)şärik, 2)ýoldaş, 3)işdeş
umumycompanionshipişdeşlik
umumycompany1)rota, 2)kompaniýa, 3)ýoldaş. 4)dost-ýar, 5)firma
umumycompany lawhärhana hukugy
umumycomparabledeňeşdirip bolýan
umumycomparedeňeşdirmek
umumycomparison1)meňzetme, 2)deňeşdirme
umumycompartmentkupe
umumycompass1)kompas, 2)kyblanama
umumycompassion1)mähri, 2)rehim
umumycompassionate1)dözümsiz, 2)rehimli
umumycompatible1)kybap, 2)utgaşykly
umumycompatriot1)watandaş, 2)raýat, 3)ildeş
umumycompel1)puşman getirmek, 2)zorlamak
umumycompensate1)tölemek, 2)öwezini dolmak
umumycompensation1)öwez, 2)puşmana, 3)öwezlik
umumycompete1)ýaryşmak, 2)çapyşmak, 3)bäslemek
umumycompetence1)ygtyýarlylyk, 2)başarnyk, 3)habarlylyk
umumycompetent1)başarnykly, 2)habarly
umumycompetent authorityygtyýarly edara
umumycompetent courtygtyýarly kazyýet
umumycompetition1)konkurs, 2)bäsleşik, 3)bäsdeşlik, 4)ýaryş
umumycompetitivebäsleşikli
umumycompetitor1)bäsdeş, 2)ýaryşyjy
umumycompiledüzmek
umumycompilerdüzüji
umumycomplacencyarkaýynlyk
umumycomplacentarkaýyn
umumycomplain1)käýinmek, 2)şikaýat etmek, 3)zeýrenmek
umumycomplainantzyýan çeken adam
umumycomplaint1)nalyş, 2)şikaýat etme, 3)şikaýat, 4)zeýrenç, 5)nala, 6)zeýrenme
umumycomplaint, fileşikaýat bukjasy
umumycomplaint, lodgeşikaýat arzasy
umumycomplete1)şalpy-şaraň (adj), 2)hyryn-dykyn (adj), 3)tamamlanmak (v), 4)tümmek (n), 5)torsuk (n), 6)aýyrmak (v), 7)aýyrmak (v), 8)soňlamak (v), 9)ýerine ýetirmek (v), 10)komplektlemek (v), 11)komplekt (adj), 12)tamamlamak (v), 13)toplumlamak (v), 14)doly (adj)
umumycompletely1)bütinleý, 2)doly
umumycompletiontamamlama
umumycomplex1)çylşyrymly (adj), 2)toplum (n), 3)kompleks (n)
umumycomplexionkomplekslik
umumycompliancerazylyk
umumycomplicate1)kynlaşdyrmak, 2)çylşyrymlaşmak
umumycomplicatedçylşyrymly
umumycomplication1)gaýra üzülmeklik, 2)çylşyrym
umumycomplicity1)şäriklik, 2)gatnaşanlyk
umumycompliment1)öwmek (v), 2)taryp etmek (v), 3)kompliment (n), 4)süýji söz (n), 5)öwgi (n)
umumycomplyuýmak
umumycomponent1)goşulyjy, 2)kysym, 3)bölek
umumycompose1)taýyarlamak, 2)düzmek
umumycomposed1)düzüwli, 2)giň
umumycomposer1)kompozitor, 2)düzüji
umumycompositekompleksleýin
umumycomposition1)düzme, 2)düzüm, 3)eser
umumycompositorýygyjy
umumycomposuresowukganlylyk
umumycompoundgoşma
umumycompound interestgoşulan göterim
umumycompound offensebilelikde jenaýat
umumycompounding an offensejenaýaty birleşdirmek
umumycomprehenddüşünmek
umumycomprehension1)aňýetim, 2)düşünişme
umumycomprehensive programmetoplumlaýyn maksatnama
umumycompress1)kompres (n), 2)kompreslemek (v)
umumycompressed gasgysylan gaz
umumycompressiondykyzlanma
umumycompressordykyzlaýjy
umumycomprintbikanun kitap çap etmek
umumycompriseöz içine almak
umumycomprisedybarat
umumycompromise1)ylalaşyk (n), 2)ylalaşmak (v)
umumycompulsion1)jebir, 2)jepa, 3)zorluk
umumycompulsivemejbury
umumycompulsory1)mejbury, 2)hökmany
umumycomputationhasaplama
umumycomputationalhasaplaýyş
umumycomputerkompýuter
umumycomradeýoldaş
umumycomradeshipýoldaşlyk
umumyconceal1)jaýlamak, 2)ýygşyrmak, 3)gizlenmek, 4)lak bolmak
umumyconcealing identityşahsyýetini gizlemek
umumyconcedeboýun almak
umumyconceitmen-menlik
umumyconceited1)gompy, 2)gopbamsy
umumyconceiveçaga galmak
umumyconcentrateýygnamak
umumyconcentration1)toplanma, 2)jemlenme, 3)ýygnanma
umumyconcept1)konsept, 2)düşünje
umumyconception1)düşünje, 2)pikir
umumyconcern1)mesele (n), 2)degirmek (v), 3)alada (n), 4)degişlilik (n)
umumyconcern smthdahylly bolmak
umumyconcerning1)degişli, 2)baglanyşykly, 3)dogruda
umumyconcertkonsert
umumyconcertedmaslahatlaçylyk
umumyconcession1)eglişik, 2)ylalaşyk
umumyconcisetakyk
umumyconclude1)çözgüt çykarmak, 2)netijä gelmek
umumyconclusion1)gutaryş, 2)netije, 3)karar, 4)baglaşma
umumyconclusive1)jemleýji, 2)delilli
umumyconcord1)agzybirlik, 2)ylalaşma
umumyconcordantsazlaşyk
umumyconcoursehümer
umumyconcrete1)beton, 2)konkret
umumyconcussionbeýin ýaralanmagy
umumycondeitions specialaýratyn şertler
umumycondemn1)ýyl kesmek, 2)ýazgarmak
umumycondemnationýazgaryş
umumycondensationgoýulaşma
umumycondensegoýulaşmak
umumycondenseddykyz
umumycondition1)şert, 2)ýagdaý
umumyconditional1)şertli, 2)şertlendirlen
umumyconditionedşertlendirilen
umumyconditionsoňňut
umumyconditions generalumumy ýagdaýlar
umumycondolencesgynanç
umumycondominiumýaşaýyş jaýy
umumycondonemakullamak
umumyconduct1)özüňi alyp baryş (n), 2)guramak (v), 3)edim-gylym (n), 4)geçirmek (v), 5)ýöretmek (v)
umumyconduct disorderlytertipsiz alyp barmak
umumyconductor1)geçiriji, 2)dirijýor, 3)konduktor
umumyconfederationkonfederasiýa
umumyconfer1)maslahatlaşmak, 2)geňeşmek
umumyconference1)konferensiýa, 2)mejlis, 3)gurultaý, 4)maslahat
umumyconfessboýun almak
umumyconfessionboýun alma
umumyconfidantgeňeşdar
umumyconfide1)sargamak, 2)sarmak
umumyconfidenceynam
umumyconfidentynamly
umumyconfidential1)ynanjaň, 2)gizlin
umumyconfidential hearingýapyk sessiýa
umumyconfinegabamak
umumyconfinementgabaw
umumyconfirm1)tassyk etmek, 2)tassyklamak
umumyconfirmation1)ykrar etme, 2)tassyklama
umumyconfiscatedöwlete geçirmek
umumyconfiscationkonfiskasiýa
umumyconflict1)dawa, 2)çaknyşyk
umumyconflictinggapma-garşy
umumyconformlaýyk bolmak
umumyconformity1)deň gelmek, 2)kybap
umumyconfrontgarşy çykmak
umumyconfrontation1)garşylaşma, 2)gapma-garşylyk
umumyconfuse1)ýalňyşdyrmak, 2)çalşyrmak
umumyconfusinggarjaşdyryjy
umumyconfusion1)bulam-bujar, 2)seňselik, 3)garma-gürmelik, 4)garjaşlyk
umumycongealşatlamak
umumycongenitaldogabitdi
umumycongestiondyknyşyk
umumycongratulategutlamak
umumycongratulationmübärek
umumycongratulations1)gutlag, 2)gutlaglar
umumycongregationjemagat
umumycongress1)kongres, 2)gurultaý
umumycongressmankongresmen
umumyconical1)çüri, 2)zömmek 3)konus
umumyconjugation1)ýöňkeme bilen üýtgeme, 2)baglaýjy
umumyconjunctionlessbaglaýjysyz
umumyconjunctive1)baglaýjy, 2)baglaýjy kömekçi
umumyconnect1)baglamak, 2)sepleşmek, 3)seplemek, 4)çitmek
umumyconnection1)çitim, 2)baglanyşyk, 3)birikdirme, 4)arabaglanşyk, 5)aragatnaşyk, 6)baglanyşma, 7)birleşme
umumyconquer1)eýelemek, 2)basyp alamak
umumyconquest1)basyp alma, 2)basybalyş
umumyconscience1)wyždan, 2)ynsap, 3)namys
umumyconscientious1)wyždanly, 2)ynsaply, 3)halal
umumyconscientiousnesswyždanlylyk
umumyconscioushuşly
umumyconsciousness1)müýn, 2)düşünjelilik, 3)huş 4)düşünje
umumyconscriptharby gulluga çagyrmak
umumyconsecutivebirsydyrgyn
umumyconsensual1)razyçylyk boýunça, 2)meýletin
umumyconsensus1)biragyzdan ylalaşyk, 2)konsensus
umumyconsent1)ylalaşyk (n), 2)razyçylyk (n), 3)razylyk (n), 4)razylaşmak (v)
umumyconsequencenetije
umumyconsequentlynetijede
umumyconservancytebigaty goramak gullugy
umumyconservation1)konserwleşdirme, 2)saklanma
umumyconservativekonserwatiw
umumyconservatorykonserwatoriýa
umumyconsider1)hasaplamak, 2)göz öňünde tutmak, 3)nazara alamk, 4)saýmak, 5)nazarda tutmak
umumyconsiderable1)esli, 2)ähmiýetli, 3)esli
umumyconsiderably1)esli, 2)ep-esli
umumyconsiderateoýlanşykly
umumyconsideration1)oýlanma, 2)göz öňünde tutma
umumyconsidered1)hasaplanmak, 2)oýlanyşykly
umumyconsideringgörä
umumyconsignmenttoplum
umumyconsignorhökümdar
umumyconsistybarat bolmak
umumyconsistent1)kanagatly, 2)yzygider
umumyconsolidate1)pugtalandyrmak, 2)jebisleşmek
umumyconsolidation1)jebislik, 2)berkitme, 3)irileşdirme
umumyconsonant1)çekimsiz ses, 2)çekimsiz
umumyconsortiumnika birligi
umumyconspiracydildüwşük
umumyconstable polisiýa işgäri
umumyconstanceüýtgewsizlik
umumyconstancy1)üýtgewsizlik, 2)durnuklylyk
umumyconstant1)üýtgewsiz, 2)durnukly
umumyconstantlyzol
umumyconstellation1)ýyldyzlar topary, 2)ýyldyzlar toplumy
umumyconstipationiç gatama
umumyconstituent1)düzümine girýän, 2)emele getiriji
umumyconstitution1)konstitusiýa, 2)beden gurluşy, 3)esasy kanun, 4)baş kanun
umumyconstructgurmak
umumyconstruction1)gurluş, 2)desga, 3)konstruksiýa, 4)gurluşyk
umumyconsulkonsul
umumyconsulate1)konsulhana, 2)konsullyk
umumyconsult1)maslahatlaşmak, 2)geňeşmek
umumyconsultantgeňeşdar
umumyconsultation1)konsultasiýa, 2)maslahat
umumyconsumesarp etmek
umumyconsumer1)alyjy, 2)sarp ediji
umumyconsumptionsarp ediş
umumycontact1)degme (n), 2)aragatnaşyk (n), 3)galtaşma (n), 4)habarlaşylýan adam (n), 5)habarlaşmak (v), 6)gatnaşyk (n)
umumycontact orderhabarlaşmak üçin sargyt
umumycontagiousýokanç
umumycontainiçinde bolmak
umumycontainergap
umumycontaminate1)ýokuşdyrmak, 2)hapalamak
umumycontaminationhapalanma
umumycontemnorkazyýetiň kararlaryny ýerine ýetirmeýän adam
umumycontemplateoýa batmak
umumycontemplationoýlanma
umumycontemporaneouslybir wagtda
umumycontemporary1)häzirki, 2)zamandaş, 3)döwürdeş, 4)döwrebap
umumycontemptsylamazlyk
umumycontempt of courtkazyýetiň kararlaryny ýerine ýetirmezlik
umumycontemptiblesylanmaýan
umumycontent1)mazmun, 2)razy
umumycontentious jurisdictionjedelli kazyýet
umumycontentious matterjedelli kazyýet işi
umumycontentment1)razylyk, 2)kanagatlanma
umumycontest1)konkurs, 2)bäsleşik, 3)ýaryşmak (v)
umumycontextkontekst
umumycontinent1)materik, 2)yklym
umumycontinentalkontinental
umumycontinental law systemýewropa hukuk ulgamy
umumycontinental shelfdeňiz serhedi
umumycontingentkontingent
umumycontingent interestşerte bagly garaşylýan halk
umumycontinually1)durdugyça, 2)dura-bara
umumycontinuation1)dowam, 2)dowamat
umumycontinuedowam etmek
umumycontinuing situationhukuk bozulmalarynyň wagtyň geçmegi bilen güýjüni ýitirmezligi
umumycontinuityyzygiderlilik
umumycontinuity of hearingeşidişiň dowamlylygy
umumycontinuous1)birsyhly, 2)üznüksiz, 3)birsyhly
umumycontoursudur
umumycontra bonos moresahlaka ters
umumycontra legemkanuna garşy gelýän
umumycontrabandkontrabanda
umumycontraband goodsgadagan edilen harytlar
umumycontraceptiongöwreliligiň öňüni alma
umumycontraceptivegöwreliligiň öňüni alyjy
umumycontract1)potratçylyk (n), 2)şertnama (n), 3)ähtnama (n), 4)şertnama baglaşmak (v)
umumycontract actionsşertnamadan ýüzen çykan jedellerde ygtyýarlyk
umumycontract by correspondencearagatnaşyk serişdeleri bilen düzülen şertnama
umumycontract freedom ofşertnama erkinligi
umumycontract priceşertnamanyň bahasy
umumycontract, assignment ofhukuklaryň we jogapkärçilikleriň üçünji tarapa geçirilmegi
umumycontract, bilateralikitaraplaýyn jogapkärçilik getirýän şertnama
umumycontract, breach ofşertnamany ýerine ýetirmezlik
umumycontract, closedşertleriň ählisi bellenen we taraplaryň ylalaşygy bozmazdan üýtgedip bolmaýan şertnama
umumycontract, discharge ofşertnamadan ýüze çykýan karz gatnaşyklarynyň tamamlanmagy
umumycontract, executedtaraplaryň borçlaryny ýerine ýetirýän şertnamasy, taraplaryň gol çeken şertnamasy
umumycontract, executorydowam edýän şertnama
umumycontract, expressähli şertleriň taraplaryň açyk beýany bilen ýazylan şertnama
umumycontract, formalkanuny bellenilen şekil şertine laýyklykda taýýarlanan şertnama
umumycontract, formalities ofşertnamanyň hakykylygyna degişli şekil şertleri
umumycontract, frustration ofşertnama baglanyşylan wagtynda taraplaryň öňden çaklap bilmedik ýagdaýynyň netijesinde ýerine ýetirmek kynçylygyň döremegi
umumycontract, gratuitousbirtarapa jogapkärçilik ýükleýän şertnama
umumycontract, illegalkanuny ahlaga ters şertnama
umumycontract, immoralahlaga ters bolen şertnama
umumycontract, incapacity toşertnama etmak laýyklygynyň bolmazlygy
umumycontract, indivisiblebölünip bolmaýan şertnama
umumycontract, lump sumumumy gymmatly şertnama
umumycontract, non-commercialtaraplardan birini sarp edijiniň düzýän şertnama
umumycontract, openşertleriň ählisi bellenmedik şertnama
umumycontract, open-endedwagty kesgitlenmedik şertnama
umumycontract, privity ofşertnama esaslanýan gatnaşyk
umumycontract, repudiation oftaraplardan biriniň borçlaryny ýerine ýetirmegi inkär etmegi
umumycontract, rescission ofşertnamany ýatyrmak
umumycontract, root ofşertnamanyň esasy
umumycontract, severablebölüp bolýan şertnama
umumycontract, severance ofşertnamanyň galan böleginiň esasynda güýjüni dowam etdirmegi
umumycontract, unenforceablekäbir sebäplerden goralyp bolmaýan şertnama
umumycontract, unfair terms ofnähak şertnama şertleri
umumycontract, unilateralbirtaraplaýyn şertnama
umumycontract, variation ofşertnamanyň taraplaryň razylgy bilen üýtgedilmegi
umumycontract, writtenýazmaça şertnama
umumycontracting partyşertnamada taraplaryň biri
umumycontraction1)gysylma, 2)tow, 3)burgy
umumycontractorpotratçy
umumycontracts required to be in writingkanunda kesgitlenilen şekilde edilmegi çaklanylan şertnamalar
umumycontractual obligationsşertnamanyň borçlary
umumycontradict1)gapma-garşy bolmak, 2)çapraz düşmek
umumycontradictiongapma-garşylyk
umumycontradictorygapma-garşy
umumycontrarygarşydaş
umumycontrast1)gapma-garşylyk, 2)tapawut
umumycontrastinggarşy goýup deňeşdirme
umumycontrastive-comparativedegşirme-deňeşdirme
umumycontravenedüzgüni bozma
umumycontributegoşant goşmak
umumycontribution1)goşant, 2)goýum
umumycontrivetos-toslamak
umumycontrol1)kontrol (v), 2)barlag (n), 3)kontrollyk (n), 4)dolandyrmak (v), 5)geçirmek (v), 6)dolandyryş (n), 7)barlamak (v)
umumycontrollerbarlagçy
umumycontroversyçekeleşik
umumycontumacykanuny äsgermezlik
umumyconvalescence1)gutulma, 2)oňatlaşma
umumyconvene1)ýygnaga gelmek, 2)çagyrmak
umumyconvenience1)tagaşyk, 2)amatlylyk
umumyconvenient1)çeme, 2)amatly, 3)tagaşykly, 4)çemeli
umumyconvention1)maslahat, 2)gurultaý
umumyconversation1)gepleşik, 2)söhbet, 3)gürrüň, 4)söhbetdeşlik
umumyconversationalgeplemşek
umumyconverse1)gepleşmek, 2)gürrüňdeşmek
umumyconversion1)ýüzlenme, 2)geçirmeýän, 3)öwrüliş, 4)öwrülme
umumyconvertöwürmek
umumyconvexgüberçek
umumyconvey1)gowşurmak, 2)söz bilen beýan etmek, 3)gowşurmak
umumyconveyancedaşama
umumyconveyorkonweýer
umumyconvict1)ýyl kesmek 2)aýyplamak 3)höküm etmek
umumyconvictionhöküm
umumyconvinceynandyrmak
umumyconvincingynandyryjy
umumyconvocationçagyrylyş, gurultaý
umumyconvulsionçyrpynyş
umumycook1)aşpez (n), 2)bişirmek (v), 3)taýýarlamak (v), 4)powar (n)
umumycookieköke
umumycooking1)bişirme, 2)taýýarlama, 3)aşhana degişli
umumycool1)sowatmak (v), 2)salkyn (adj), 3)biperwaý (adj), 4)arkaýyn (adj), 5)sowamak (v), 6)sowukganly (adj)
umumycoolness1)seleň, 2)sowukganlylyk
umumycooperatehyzmatdaşlyk etmek
umumycooperation1)arkalaşyk, 2)hyzmatdaşlyk
umumycooperative1)kooperatiw, 2)hyzmatdaş
umumycoordinate1)utgaşdyrmak, 2)guramak
umumycoordinatedmaslahatlaçylyk
umumycoordinatingdüzmeli
umumycoordination1)düzme, 2)ylalaşma, 3)gurama
umumycoordinativedüzmeli
umumycootsakarbulak
umumycoparcenarybölünmeýän miras
umumycoparcenersmirasdaşlar
umumycopeözleşdirmek
umumycoppermis
umumycopper vesseltüňçe
umumycopy1)kopiýa (n), 2)göçürme (n), 3)nusga (n), 4)ekzemplýar (n), 5)nusgalamk (v)
umumycopyright1)döredijilik hukugy, 2)awtorlyk hukugy
umumycopyright infringementawtorlyk hukugynyň bozulmagy
umumycoral1)rif, 2)merjen
umumycord1)tanap, 2)ýüp
umumycordialitydostluk
umumycordondaşyny gurşap alma
umumycore1)özen, 2)maňyz
umumycore rightsesasy hukuklar
umumycorkdyky
umumycorkscrewdyky açyjy
umumycorn1)mekgejöwen, 2)gulpak
umumycorn lawsçörek kanunlary
umumycorn silkgulpak
umumycorncrakejokjoky
umumycorner1)çüňk, 2)burç, 3)künjek, 4)çikge
umumycornflowerdaşkekre
umumycornicegermewaç
umumycorollagül täji
umumycoronatäç
umumycoronationtäçlendirme
umumycorporal1)kapral, 2)kiçi komandir
umumycorporal of the guardçalşyryjy
umumycorporal punishmentfiziki jeza
umumycorporatekorporatiw
umumycorporate bodyýuridik şahs
umumycorporate lawkorporatiw hukuk
umumycorporate liabilitykorporatiw borçlar
umumycorporate personalityýuridik şahs
umumycorporate taxkorporatiw salgyt
umumycorporate veil, lifting theýuridik şahs perdesiniň aralanmagy nazarýeti
umumycorporation1)korporasiýa, 2)paýdarlar jemgyýeti
umumycorporation, government-owneddöwlete degişli korporasiýa
umumycorporation, multinationalköpmilletli korporasiýa
umumycorporeal propertymaddy emläk
umumycorps diplomatiquediplomatik korpus
umumycorpse1)läsh, 2)meýit, 3)jeset, 4)eser
umumycorpus delictijenaýatyň subut edilmegi ýörelgesi
umumycorpus jurismilli kanunçylyk
umumycorrect1)dürs, 2)adalatly, 3)hak, 4)mamla, 5)jaý, 6)dogry
umumycorrectedgurat
umumycorrectiondüzediş
umumycorrectional facilitydüzediş edaraly
umumycorrectional officerdüzediş edarasynyň işgäri
umumycorrectlydogry
umumycorrelationgatnaşyk
umumycorrespondhabarlaşmak
umumycorrespondence1)barabarlyk, 2)deňeçerlik, 3)habarlaşma, 4)kybap
umumycorrespondence, obstruction ofadamlaryň arasynda ýazmaça habarlaşmagyň päsgel berilmezligi günäsi
umumycorrespondenthabarçy
umumycorrespondingkybapdaş
umumycorridordäliz
umumycorroboratetassyklamak
umumycorroborated alibitassyklanan tutaryk
umumycorroborationgüýçlendirme
umumycorrosion1)pos, 2)zeňleme
umumycorruptbidüzgün
umumycorruptionbidüzgünçilik
umumycorsacgarsak
umumycortexbeýniň gabygy
umumycortisonekortizon (steroid gormony)
umumycosignerkepildeş
umumycosmeticskosmetika
umumycosmonautkosmonawt
umumycossackkazak
umumycost1)baha, 2)çykdaýjy, 3)harajat, 4)nyrh, 5)bahasy bolmak (v)
umumycost and freightsatyjynyň harydyň we logistika çykdajylaryny töleýän şertleri
umumycost, insurance and freightsatyjyň harydyň bahasyny ätiýaçlandyryş tölegini we logistiki çykdajylaryny töleýändigini aňladýar
umumycostlygymmat
umumycostsçykdajylar
umumycosts follow the eventkazyýäet çykdajylarynyň garşysyna höküm kabul edilen tarapdan alynmagy kadasy
umumycosts of proceedingskazyýet çykdajylary
umumycostumegeýim
umumycottagekotej
umumycotton1)gowaça, 2)pagta
umumycotton bollgoza
umumycotton plantgowaça
umumycotton woolpamyk
umumycotton yarnnah
umumycottonfieldgowaçalyk
umumycouch1)ýatmak, 2)gyşarmak
umumycough1)üsgülewuk (n), 2)ardynjyramak (v), 3)üsgürlewük (n), 4)üsgürmek (v), 5)üsgülewük (n)
umumycouldbilmek
umumycouncil1)geňeş, 2)maslahat, 3)ybadathana
umumycouncillorgeňeş agzasy
umumycounsel1)pent, 2)maslahat
umumycounsellor1)maslahatçy, 2)geňeşdar
umumycount1)hasap (n), 2)hasaplamak (v), 3)sanamak (v), 4)sanaw (n)
umumycount onbil baglamak
umumycountedsanly
umumycountenance1)jamal, 2)ýöňkeme
umumycounter1)kapasa, 2)garşylykly, 3)hasaplaýjy, 4)sanaýjy, 5)türme
umumycounterclaimgarşy iş gozgamak
umumycounterclaim, jurisdiction ingarşy iş gozgamakda ygtyýarlyk
umumycounterclaimantgarşy iş gozgaýan
umumycounterfeit1)galp (adj), 2)galplyk (adj), 3)galplyk etmek (v)
umumycounterfeit keygalplyk günäsi
umumycounterfeitinggalplyk etmek
umumycounterfeiting moneypulda galplyk günäsi
umumycounterfeiting of private documentýörite resminamda galplyk
umumycounterfeiting of public documentresmi dokumentde galplyk etmek
umumycounterofferşertnama hukugunda garşy teklip
umumycountlesssansyz-sajaksyz
umumycountry1)watan, 2)mekan, 3)ülke, 4)ýurt, 5)döwlet
umumycountrymanildeş
umumycountrysideoba ýeri
umumycountyetrap
umumycoupagdarlyşyk
umumycoupdetat döwlet agdarlyşygy
umumycouple1)är-aýal, 2)jübüt
umumycouplet1)bent, 2)iki setirli gazal
umumycoupontalon
umumycourage1)batyrlyk, 2)gaýrat, 3)mertlik, 4)ýüreklilik, 5)batyrlyk
umumycourageous1)batyr, 2)mert, 3)ýürekli, 4)batyr
umumycourageously1)merdana, 2)mertlerçe
umumycourse1)kurs, 2)ugur, 3)dowam
umumycourse paperýyllyk iş
umumycourt1)sud, 2)kazyýet, 3)howly, 4)meýdan
umumyCourt of Accountsýokary gözegçilik edarasy
umumycourt of assizeagyr jeza kazyýeti
umumyCourt of Cassationýokary kazyýet
umumycourt of common jurisdictionşärik ygtyýarly kazyýet
umumycourt of domicileýaşaýan ýeri kazyýeti
umumycourt of last resortiň ýokary kazyýet
umumycourt orderkazyýet karary
umumycourt registrarkazyýetiň kanselýariýasy
umumycourt reporterkazyýetiň kätibi
umumycourt, administrativeadministratiw kazyýet
umumycourt, commercialtäjirçilik kazyýeti
umumycourt, competentygtyýarly kazyýet
umumycourt, lowerikinji derejeli kazyýet
umumycourt, openaçyk kazyýet
umumycourteoussypaýy
umumycourteouslysypaýçylykly
umumycourtesy1)sypaýyçylyk, 2)sypaýylyk
umumycourthousesud jaýy
umumycourtroomsud zaly
umumycourts of civil jurisdictionhususy hukuk meselelerine seretýän kazyýet
umumycourts of criminal jurisdictionjenaýat bilen bagly işlere seretýän kazyýet
umumycourtyardhowly
umumycousin1)çykan, 2)doganoglan
umumycovenantbir iş etmegi boýun alýan şertnama
umumycovenant, restrictivegozgalmaýan emläkde çäklendirme
umumycovenanteeşertnamadaky çäklendirme özüne söz berilen
umumycovenantorşertnamadaky çäklendirmäni kepillendirýär
umumycover1)ýapmak (v), 2)gapak (n), 3)sahap (n), 4)ýapgy (n), 5)basyrmak (v), 6)buky (n), 7)jilt (n), 8)çaýmak (v), 9)gaplamak (v), 10)örtmek (v), 11) örtgi (n), 12)örtük (n)
umumycoveringpena
umumycovertgizlin
umumycovet1)emenmek, 2)ymtylmak
umumycowsygyr
umumycow calf1)göle, 2)tana, 3)gulajyn
umumycoward1)namart, 2)züwwetdin
umumycowardice1)gorkaklyk, 2)namartlyk
umumycowardly1)sarç, 2)namart
umumycowerçommalmak
umumycoworkerkärdeş
umumycoyoteşagal
umumyCPTlogistika tölenýär
umumycrableňňeç
umumycrack1)jaýryk (n), 2)şartyldy (n), 3)çat (n), 4)şatyrdy (n), 5)çatlamak (v), 6)şyrkyldatmak (v), 7)yş (n), 8)çitgitlemek (v), 9)hytyrdamak (v), 10)jaýrylmak (v), 11)pylçamak (v), 12)şartyldamak (v), 13)ýarylmak (v), 14)maýrylmak (v)
umumycracked desert areatakyrlyk
umumycrackle1)şartyldamak (v), 2)şatyrdatmak (v), 3)şarkyldamak
umumycracklingjyzzyk
umumycradlesallançak
umumycraft1)hünär, 2)senet, 3)ýasamak
umumycraftiness1)hilegärlik, 2)hokga, 3)hile, 4)şeýtanlyk
umumycraftsman1)hünärment, 2)ussat, 3)ussa, 4)ýasaýjy
umumycraftymekir
umumycraggaýa
umumycramýuwaşamak
umumycrampdamar çekme
umumycrane1)durna, 2)kran
umumycrash1)şatyrdy (n), 2)çaknyşyk (n), 3)şartyldy (n), 4)gürpüldemek (v), 5)goh (n), 6)ulag heläkçiligi (n), 7)gürpüldi (n)
umumycraterkrater
umumycraveislemek
umumycrawl1)ýorelmek, 2)pitirdemek, 3)emedeklemek, 4)süýrenmek
umumycrazy1)däli, 2)telbe
umumycreakykyrdy
umumycream1)gaýmak, 2)krem
umumycreamy1)gaýmakly (adj), 2)agaran
umumycreate1)gurmak, 2)döretmek
umumycreate a lawkanuny kabul etmek
umumycreation1)döredijilik, 2)döredilen zat, 3)döretme, 4)dörediş, 5)şahyrlyk
umumycreative1)ugurtapyjy, 2)döredijilik
umumycreative groupdöredijilik topary
umumycreativitydöredijilik
umumycreator1)dörediji, 2)ýaradan, 3)ýaradyjy, 4)perwerdigär
umumycreaturemahluk
umumycredence tablesadaka ýeri
umumycredentialsgüwänama
umumycredibility1)san-çyz, 2)ynanarlyk
umumycredit1)kredit, 2)karz
umumycredit cardkredit karty
umumycredit sale agreementbölekleýinn töleg şertnamasy
umumycreditoralgydar
umumycreed1)ynanç, 2)dini ynam, 3)ygtykat, 4)din
umumycreekçaý
umumycreep1)bukdaklamak, 2)süýrenmek, 3)ýörelmek
umumycrematemumyýalamak
umumycremationmumyýa
umumycrenellateddişli
umumycrepebyzmyk
umumycrescenttäze aý
umumycrest1)çür depe, 2)hüpük
umumycrestedçüri
umumycrevice1)yş, 2)çat
umumycrew1)ekipaž, 2)topar
umumycribsallançak
umumycricketkriket
umumycrime1)jenaýat (n), 2)jenaýatçylyk (n), 3)jenaýat etmek (v)
umumycrime scenejenaýat ýeri
umumycrime, prevention ofjenaýatyň öňüni almak
umumycriminal1)jenaýatçylyk (n), 2)jenaýatçylykly (adj), 3)jenaýatçy (n), 4)jenaýatkär (n)
umumycriminal capacityjenaýata ukyplylyk
umumycriminal organizationjenaýatçylyk gurama
umumycriminal organization, armedýaragly jenaýatçylykly gurama
umumycriminal policyjenaýat syýasaty
umumycriminal responsibilityjenaýat jogäpkärçiligi
umumycriminal sanctionjenaýat sanksiýasy
umumycrippleçolak
umumycrisiskrizis
umumycrisp1)kitirdewük, 2)aýazly
umumycriteriaölçegler
umumycriterion1)ölçeg, 2)kriteriýa, 3)ölçüt
umumycriticaltankydy
umumycritical parametersesasy görkezijiler
umumycriticismtankyt
umumycriticizetankyt etmek
umumycritique1)tankyt (n), 2)tankytlamak (v)
umumycroak1)gagyldamak, 2)warkyldamak
umumycrochetgaňyrçak
umumycrocodilekrokodil
umumycrookedegri
umumycrop1)ekin, 2)peteke, 3)gyrkmak (v), 4)hasyl (n)
umumycrop failurehasylsyzlyk
umumycrop yieldhasyllylyk
umumycross1)atanak (n), 2)haç (n), 3)çilşirmek (v), 4)aşmak (v), 5)ätlemek (v), 6)kesişmek (v)
cross outüstüni çyzmak
umumycross-countryýurt boýunça
umumycrossing1)geçiş (n), 2)kesip geçmek (v)
umumycrossroadsçatryk
umumycrosswordkrosword
umumycrouchçommalmak
umumycrow1)garga, 2)zag
umumycrowd1)hümer (n), 2)üýşmeleň (n), 3)tümmeklemek (v), 4)märeke (n)
umumycrowdeddyknyşyk
umumycrowdingdyknyşyk
umumycrown1)pür, 2)dişiň gabygy, 3)täç, 4)jyga
umumyCrudeçig
umumycrude oilgara nebit
umumycruel1)zabun 2)rehimsiz
umumycrueltygödeklik
umumycruise1)syýahat, 2)kruiz
umumycruiserkreýser
umumycrumbowuntyk
umumycrumble1)owmak, 2)owranmak, 3)pytramak
umumycrumblyýumşak
umumycrumple1)lokgalamak, 2)tokgalamk, 3)ýygyrmak
umumycrunch1)hytyrdamak, 2)hatyrdamak, 3)kibirdemek, 4)kibirdetmek, 5)hokurdamak
umumycrusadehaçly ýöriş
umumycrush1)itnişik (n), 2)dyknyşyk (n), 3)maýdalamak (v)
umumycrust1)gyňak, 3)çörek daşky gatysy
umumycrutchpişek
umumycry1)haýkylyk (n), 2)zowlatmak (v), 3)çygyrmak (v), 4)herrelmek (v), 5)pygan (n), 6)aglamak (v), 7)eňremek (v), 8)jägildemek (v), 9)haýkyrmak (v)
umumycryingagy
umumycrystal1)hrustal, 2)kristal
umumycubekub
umumycubiclekabina
umumycuckooikiatýok
umumycucumberhyýar
umumycuddlegysmyljyramak
umumyculpritgünäkär
umumycultkult
umumycultivate1)ösdürmek, 2)ýetişdirmek
umumycultivatedmedeni
umumycultivationösdürip ýetişdirme
umumycultivatorkultiwator
umumycultural1)medeni, 2)medeniýet, 3)medenýetli
umumycultural heritagemedeni miras
umumyculturemedeniýet
umumyculturedmedeniýetli
umumycumbersome1)gaba 2)Göwrümi uly 3)garasy ullakan 4)daş görnüşi uly bolan
umumycuneiform writingpahna ýazuwy
umumycunning1)hile (adj), 2)sap (adj) , 3)şeýtanlyk (n), 4)hilegärlik (n), 5)hokga (n), 6)mekirlik (adj)
umumycup1)çanak, 2)käse, 3)jam
umumycupboardşkaf
umumycupolagümmez
umumycurb1)nogta (n), 2)nogta salmak (v)
umumycure1)sagdynlaşdyrmak (v), 2)em (n), 3)melhem (n), 4) em etmek (v)
umumycurfewkomendant sagady
umumycuriositybilesigelijilik
umumycuriousbilesigeliji
umumycuriousitybilesigelijilik
umumycurl1)buýrak (adj), 2)çukutmak (v), 3)burugsamak (v)
umumycurlsgulpak
umumycurly1) buýrak. 2) buýra, 3) burum-burum
umumycurrency1)walýuta, 2)teňňe, 3)pul birligi, 4)pul
umumycurrent1)akym (n), 2)häzirki (adj)
umumycurrent accountaçyk hasap
umumycurrent assetsgysga möhletli aktiwlar
umumycurrent pricebazar bahasy
umumycurrently1)häziki wagtda, 2)şu mahal
umumycurriergönçi
umumycurryteletini bejermek
umumycurse1)nälet (n), 2)käýemek (v), 3)sögmek (v), 4)näletlemek (v), 5)lagnat (n), 6)sögünç (n)
umumycurtailmentkemeliş
umumycurtain1)perde, 2)tuty
umumycurtsyçommalmak
umumycurvatureegrilik
umumycurve1)gyşyk (adj), 2)epmek (v), 3)epilmek (v), 4)eplenmek (v), 5)egrilik (n)
umumycurvyaýlawly
umumycushiondüşek
umumycustodial interrogationgöz astyna alynan şübheliniň soraga çekilmegi
umumycustodial parentçaga howandarlyk etýän adam
umumycustodian1)hossar, 2)goraýjy
umumycustodyhossarlyk
umumycustody disputekämillik ýaşyna ýetmedik adama degişli kazyýet işi
umumycustody of childhemaýatkäri bolmaýan çaganyň eýeçiligi
umumycustody periodgöz asty wagtynyň dolmagy
umumycustody, take intotussagy göz astyna almak
umumycustom1)urp-adat, 2)adat, 3)dessur, 4)däp-dessur, 5)ýörelge
umumycustomaryadaty
umumycustomer1)alyjy, 2)müşderi
umumycustoms1)gümrükhana, 2)gümrük
umumyCustoms and Tradegümrük we söwda
umumycustoms areagümrük meýdany
umumyCustoms Codegümrük kodeksi
umumycustoms declarationgümrük beýannamasy
umumycustoms dutygümrük salgydy
umumycustoms housegümrükhana
umumycustoms officergümrükçi
umumycut1)kesmek (v), 2)biçim (n), 3)kertik (n), 4)gyrkmak (v), 5)dogramak (v), 6)kertmek (v), 7)ýyrtmak (v), 8)dilik (n), 9)biçmek (v), 10)peseldiş (n), 11)peselme (n), 12)kesik (adj)
umumycut downkemeltmek
cut down onazaltmak
cut offarabaglanyşygy ýatyrmak
umumycut out1)biçmek, 2)kesip aýyrmak
umumycutletkotlet
umumycutter1)kater,2)biçimçi, 3)kater
umumycutting1)biçim, 2)gyraňlama
umumycuttlefishjortmak
umumycybercrimekiber jenajaty
umumycycle1)sürmek (v), 2)aýlaw (n), 3)tapgyr (n)
umumycycle trackwelosiped ýoly
umumycyclicgaýtalanýan
umumycycloneharasat
umumycylindersilindr
umumyCyprusKipr
umumycystiriň
umumydab1)dürtmek (v), 2)çyrşamak (v), 3)tegmil (n), 4)degmek (v)
umumydad1)kaka, 2)däde
umumydagger1)hanjar, 2)gylyç
umumydaily1)gündizki (adj), 2)günsaýyn (adv), 3)ýatymlaýyn (adv), 4)gündelik (n)
umumydairysüýt fermasy
umumydam1)bent (n), 2)bentlemek (v), 3)böwet (n), 4)gatla (n)
umumydamage1)zyýan bermek (v), 2)zeper (n), 3)zyýan (n), 4)bozulma (n), 5)zyýançylyk (n)
umumydamage feasantbir adama degişli jandaryň başga biriniň gozgalmaýan emlägine zyýan ýetirmegi
umumydamage to property, aggravatedemläge zyýan bermegiň agyr derejesi
umumydamage to property, criminalemläge zyýan bermek günäsi
umumydamage, fireýangyn sebäpli dörän zyýan
umumydamage, latentsoňundan ýüze çykýan zyýan
umumydamages for personal injuriesfiziki zyýanyň öwezini dolmak üçin hasaplanan töleg
umumydamages, action forzyýanyň öwezini dolmak üçin iş gozgamak
umumydamages, actualhakyky zyýana garşy töleg
umumydamages, measure oföwez töleginiň hasaplanmagy
umumydamages, mitigation ofzyýanyň öňüni alyş çäreleri
umumydamages, nominalsymboliki öwez töleg
umumydamages, non-pecuniarymaddy däl öwez töleg
umumydamages, pecuniarymaddy öwez töleg
umumydamages, quantum ofýüze çykan zyýanyň öwezini doljak tölegiň mukdary
umumydamages, unliquidatedtakyk däl öwez töleg
umumyDamascusDamask
umumydamnnäletlemek
umumydamnation1)gargyş, 2)nälet
umumydamp1)yzgarly, 2)nemli, 3)çygly
umumydampençyglandyrmak
umumydampness1)zeý, 2)çyglylyk
umumydance1)tans (n), 2)tans etmek (v)
umumydancertansçy
umumydandruffgoňak
umumydangerhowp
umumydanger, materialization ofzyýan döredýän howpuň ýüze çykmagy
umumydangerous1)hatarly, 2)howply
umumydangle1)salparmak 2)çaýkanmak
umumydangling1)salpy 2)asma 3)asylyp duran
umumydare1)milt (n), 2)milt etmek (v)
umumydark1)garaňky (n), 2)garaýagyz (adj), 3)bugdaý reňk (n)
umumydarken1)garaňkyramak, 2)garaňkylaşmak
umumydarkness1)garaňkylyk, 2)tüm, 3)tümlük
umumydarling1)mähriban, 2)eziz
umumydarn1) ýamamak, 2) gargamak
umumydart1)okdurylmak (v), 2)peýkam (n)
umumydash1)garnuw (n), 2)gyryndy (n), 3)topulmak (v), 4)çozmak (v), 5)garnuw (n), 6)garyndy (n)
umumydata1)maglumatlar, 2)maglumat
umumydata-before-filingiş gozgalmagyndan öňki wagt
umumydatabase1)maglumatlar gory, 2)maglumatlar bazasy
umumydate1)hurma, 2)sene
umumydate-of-filingiş gozgalan senesi
umumydatelesssenesiz
umumydatingsene goýma
umumydativeýöneliş
umumydaubsürmek
umumydaughter1)gyzjagaz, 2)gyz
umumydaughter-in-lawgelin
umumydaunting taskkyn ýumuş
umumydawzakyja
umumydawn1)daň (n), 2)säher (n), 3)daň atmak (v), 4)ýatylmak (v)
umumydaygün
umumyday and nightgije-gündiz
umumyday certaintakyk gün
umumyday-labourergünlükçi
umumydaylight1)gündizki ýagtylyk, 2)gündiz, 3)gündiz wagty, 4)ýagtylyk
umumydaylight saving time1)tomusky wagt, 2)gündiz tygşytlaýyş wagty
umumydays of gracegoşmaça wagt
umumydaytime1)gündiz, 2)gündizine
umumydazzle1) alarmak, 2) göz gamaşdyrmak
umumydazzlingajaýyp
umumyde jurekanuna laýyklyk
umumydeactivateöçürmek
umumydead1)öli, 2)maslyk, 3)jansyz, 4)meýit, 5)wepat
umumydead bodymaslyk
umumydead letterhereketi könelişen kanun
umumydead seaÖli deňiz
umumydeadlyölüm howply
umumydeaf1)güň, 2)ker
umumydeafnesskerlik
umumydeal1)oňarmak (v), 2)geleşik (n), 3)iş ylalaşygy (n)
deal withiş salyşmak
umumydealeraraçy
umumydealingsgatnaşyklar
umumydeandekan
umumydear1)eziz (n), 2)gadyrly (adj), 3)mähriban (n)
umumydearlyýürekden
umumydeath1)ajal, 2)ölüm
umumydeath penaltyölüm jezasy
umumydeath, presumption ofölüm prezumpsiýasy
umumydeath, proof ofölümiň takyklanmagy
umumydeath, registration ofölwmi bellige almak
umumydeathsölüm-ýitim
umumydebarkationdüşürme
umumydebate1)çekişme (n), 2)jedel (n), 3)çekişme etmek (v), 4)jedelleşmek (v)
umumydebauchejenjel
umumydebilitygüýçsüzlik
umumydebris1)harabaçylyk, 2)galyndy
umumydebtbergi
umumydebt, acknowledgement ofberginiň kesgitlenmesi
umumydebt, action in denial ofbergiden halas bolmak işi
umumydebt, assignment ofberginiň geçirilmegi
umumydebt, assumption ofberginiň öz üstüne alynmagy
umumydebt, badalyp bolmajak batyk bergiler
umumydebt, bookmaliýe resminamalarynda ýazylan algylar
umumydebt, collectalgyny almak
umumydebt, judgmentbergidar
umumydebt, priorityileri tutulýan algy
umumydebt, publicdöwlet bergileri
umumydebt, unsecuredpes derejeli algylar
umumydebtorbergidar
umumydebts, preferentialilkinji tölenmeli bergiler
umumydebut1)debýut, 2)ilkinji çykyş
umumydecade1)onýyllyk, 3)dekada
umumydecantergrafim
umumydecay1)çüýremek (v), 2)çüýreme (n), 3)ýumrulma (n), 4)ýumrulmak (v)
umumydeceased1)wepat bolan (adj), 2)merhum (n), 3)wepat (n)
umumydeceithile
umumydeceitfulhilegär
umumydeceive1)aldamak, 2)hile etmek
umumyDecemberdekabr
umumydecency1)edep, 2)dogruçyllyk
umumydecentkemally
umumydecentralizationmerkezden daşlaşdyrmak
umumydeception1)aldaw, 2)pirim, 3)gözboýagçylyk, 4)aldaw
umumydeceptivealdawly
umumydecide1)ýüregine düwmek, 2)karar kabul etmek, 3)ýüregne düwmek
umumydecimalonluk
umumydecision1)çözgüt, 2)karar
umumydecision of compliancetabyn bolmak karary
umumydecision of persistencegarşy durmak karary
umumydecision, interimwagtlaýyn çözgi
umumydecision, renderkarar bermek
umumydecisive1)kesgin, 2)töwekgel, 3)üzül-kesil
umumydeckpaluba
umumydeclamationjümleleşdirme
umumydeclaration1)yglan etme, 2)jarnama, 3)beýannama, 4)jar etme
umumydeclaratory actionkesgitlemek
umumydeclaratory action, negativenegatiw kesgitlemek işi
umumydeclaratory judgmentkesgitlemek karary
umumydeclare1)yglan etmek, 2)beýan etmek
umumydeclensiondüşüm bilen üýtgeýiş
umumydecline1)kemelmek (v), 2)ret etmek (v), 3)pese düşme (n), 4)aşaklama (n), 5)peselme (n), 6)kemelme (n), 7)azalyş (n), 8)azalmak (v), 9)ýüz öwürmek (v)
umumydecode1)koddan çykarmak, 2)kod çözmek
umumydecomposeçüýremek
umumydecompositiondargama
umumydecontaminatearassalamak
umumydecorate1)haşamlamak, 2)beslemek, 3)bezemek
umumydecoratedbezelen
umumydecoration1)bezeg, 2)haşam, 3)orden
umumydecorativebezeg
umumydecrease1)kiçelmek (v), 2)azaltmak (v), 3)pese düşme (n), 4)aşaklama (n), 5)peselme (n), 6)kemelme (n), 7)azaltma (n)
umumydecree1)çözgüt, 2)ukaz, 3)perman, 4)dekret
umumydecree absolutekesgitli aýrylyşmak karary
umumydecree nisiwagytň geçmegi bilen aýrylyşmak kararyna getirýän çözgüt
umumydecree with force of lawkanun derejesindäki karar
umumydecriminalizegünälikden aýyrmak
umumydecrowingpese gaçmak
umumydedicatebagyşlamak
umumydedicatedjanypkeş
umumydedication1)janypkeşlik, 2)bagyşlama, 3)yhlas
umumydeductaýyrmak
umumydeduction1)tutup galma, 2)aýyrma, 3)deduksiýa
umumydeduction from the penaltyjezadan aýyrmak, boşatmak
umumydeed1)iş, 2)şertnama
umumydeed pollbir adamyň bir taraplaýyn beýanyny kesgitleýän resminama
umumydeem1)hasap etmek, 2)hasaplamak, 3)pikir etmek, 4)öýtmek
umumydeep1)çuň, 2)çuňňur
umumydeep holeguýtak
umumydeep sleepagyr uky
umumydeepen1)çuňaltmak, 2)çuňlaşmak
umumydeeplyçuň
umumydeersugun
umumydefacegörküni gaçyrmak
umumydefamation1)söwmek 2)töhmet
umumydefamation of the memory of deceased personadamyň hatyrasyna hormatzyslyk
umumydefamation on account of tortnähak iş sebäpli hormatsyzlyk
umumydefamation, reciprocalgarşylykly hormatsyzlyk
umumydefamatory allegationsýalan habarlardaky aýdylýanlar
umumydefault1)bellenilen (n), 2)asyl (n), 3)boýun gaçyrmak (v)
umumydefault provisiontamamlaýjy hukuk düzgüni
umumydefault, notice ofbergilä duýduryş
umumydefault, wilfulbilgeşleýin bergisini bermezlik
umumydefaulterbergisini tölemeýän
umumydefaulting partybatyp galan tarap
umumydefeasiblehukuk gatnaşygygnyň güýjüni ýitirmak ähtimallygy
umumydefeat1)ýeňmek (v), 2)ýeňiş (n), 3)ýeňliş (n)
umumydefecationtäret
umumydefect1)kem, 2)bozuklyk, 3)ýetmezçilik, 4)kem
umumydefect of formşekilde kemçilik
umumydefect, latentsoňundan ýüze çykýan kemçilik
umumydefect, patentýüze çykaryp boljak kemçilik
umumydefectivekemli
umumydefective goodsaýyply harytlar
umumydefence1)aklama, 2)goranyş, 3)goraýyş, 4)gorag, 5)goranma
umumydefence counselaklawçy
umumydefend1)goramak, 2)penalamak, 3)goranmak, 4)penalamak
umumydefendantkazyýetede jogap beriji
umumydefendergoragçy
umumydefense1)pena (n), 2)goranmak (v)
umumydefense counselözüni goraýan
umumydefense, immunity ofgoranmak eldegirilmezligi
umumydefense, independentgaraşsyz goranmak
umumydefensemangoragçy
umumydefensivegoranyş
umumydefersoňa goýmak
umumydeferencesylanşyk
umumydeferment of sentencehöküm bermegi gijä goýmaklyk
umumydeferment periodbarlag wagty
umumyDeferredsoňa goýlan
umumydefiancediýen etmezlik
umumydeficiency1)kemçilik, 2)ýetmezçilik
umumydeficit1)gytçylyk, 2)defisit
umumydefilejülge
umumydefinekesgitlemek
umumydefinite1)mälim, 2)kesgitli
umumydefinitely1)hökman (adv), 2)kesgitli (adj), 3)anyk (adj)
umumydefinition1)kesgitleme, 2)kesgitnama
umumydefinitiveymykly
umumydeflectret etmek
umumydeformed1)şumroý, 2)bigörk
umumydeformityşumroýluk
umumydefraudhile etmek
umumydeftýüwrük
umumydegenerateçüpremek
umumydegradationzaýalanma
umumydegradingkemsidiji
umumydegrading treatmentkemsitmek
umumydegree1)dereje, 2)gradus
umumydehydrate1)suwuny aýyrmak, 2)suwsuzlandyrmak
umumydehydrationsuwsuzlaşma
umumydehydratorsuw aýryjy
umumydelay1)haýallatmak, 2)haýal-ýagallyk etmek, 3)gijikdirmek, 4)eglemek
umumydelegatedelegat
umumydelegation1)wekilçilikli topar, 2)delegasiýa
umumydelete1)aýyrmak, 2)öçürmek, 3)pozmak
umumydeliberable statesatylan harydyň gowşurlmaga taýýar bolmagy
umumydeliberateýörite
umumydeliberatelybilgeşleýin
umumydeliberationberiljek kararyň maslahaty
umumydelicate1)näzik, 2)ýuka
umumydelicioustagamly
umumydelightkeýp
umumydelighted1)şat, 2)hoşwagt
umumydelightfulhezil
umumydelimitation1)çägi kesgitleme, 2)çäklendirme
umumydelineate1)kesgitlemek, 2)suratlandyrmak
umumydelinquentdüzgün bozujy
umumydeliriousgara basma
umumydeliriumsamrama ýagdaýy
umumydeliver1)dogurmak, 2)äkelmek, 3)eltmek, 4)gowşurmak, 5)ýetirmek
umumydelivery1)gowşurma, 2)tabşyryk, 3)gowşuryş
umumydelivery, writ ofgozgalmasyz etmek tabşyrygy
umumydeliverymaneltiji
umumydellköw
umumydemand1)talap (n), 2)hyrydarlyk (n), 3)isleg (n), 4)talap etmek (v), 5)talap (n)
umumydemanding1)talapkär, 2)talapediji
umumydemarcatepel çekmek
umumydemeanözüňi pese düşürmek
umumydemise chartergämi kärende şertnamasy
umumydemocracydemokratiýa
umumydemocraticdemokratik
umumydemocratic societydemokratik jemgyýet
umumydemolish1)ýumrulmak, 2)ýumurmak, 3)ýykmak
umumydemolishedweýrançylykly
umumydemondöw
umumydemonstrategörkezmek
umumydemonstrationdemonstrasiýa
umumydemonstration, unauthorizedrugsatsyz ýöreýiş
umumydemonstratordemonstrant
umumydemotederejesini peseltmek
umumyden1)süren, 2)hin
umumydenarisdinar
umumydenegrateýöňkemek
umumydenial1)inkär, 2)ýüz döndürmek
umumydenominationpuluň ýurt derejesine çalşylmagy
umumydenotationalamatlandyrma
umumydenounceýatyrmak
umumydense1)goýry, 2)goýy, 3)ýygjam, 4)dykyz, 5)gür, 6)ýygy
umumydensity1)syklyk, 2)goýulyk, 3)syk, 4)töp, 5)dykyzlyk
umumydent1)ýemşertmek (v), 2)ýemeşerme (n)
umumydental caries1)çüýrüklik, 2)dişiň çüýrükligi
umumydentedýemşik
umumydentist1)diş lukmany, 2)stomatolog
umumydenunciationýatyrmak
umumydeny1)dänmek, 2)inkär etmek
umumydepalatalizationýumşaksyzlaşdyrma
umumydepart1)ýöremek, 2)gitmek
umumydepartment1)departament, 2)bölüm
umumydeparturegidiş
umumydepend1)bagly bolmak, 2)garaşly bolmak
umumydepend on1)garaşly bolmak, 2)bagly bolmak
umumydependable1)ähtibar, 2)ynamly
umumydependencegaraşlylyk
umumydependent1)bagly, 2)elgarama, 3)garaşly, 4)golasty
umumydependent companybagly kompaniýa
umumydependent memberaýyklanýan
umumydepict1)suratlandyrmak, 2)sypatlandyrmak, 3)şekillendirmek
umumydepictionsuratlandyrma
umumydepletehorlamak
umumydepletiongutarma
umumydeploy1)hatara düzmek, 2)ýerleşdirmek
umumydeploymentýaýbaňlanmak
umumydeponentsutdan başga ýerde jogap beren tarap
umumydeport1)sürgün etmek, 2)deport etmek
umumydeportationsürgün
umumydeporting statedeport etýän ýurt
umumydeposit1)goýum, 2)çökündi, 3)girew, 4)goýum goýmak
umumydeposit, contract ofamanat şertnamasy
umumydepositaryynanylan adam
umumyDepositiongoýum
umumyDepositorgoýum goýujy
umumydepositygirew
umumydepot1)ammar, 2)garaž
umumydepravedharap
umumydepreciatearzanlatmak
umumydepreciatedarzanladylan
umumydepreciation1)peseliş, 2)peselme
umumydepresspeseltmek
umumydepression1)çökgünlik, 2)sustupeslik, 3)gol, 4)gozak, 5)oýluk, 6)depressiýa, 7)mahrum etme
umumydeprivemahrum etmek
umumydeprivedjyda
umumydepth1)çuňluk, 2)jümmüş
umumydeputy1)deputat, 2)orunbasar
umumydereliction of dutyişgäriň borçlaryny ýerine ýetirmezligi
umumyderideüstünden gülmek
umumyderivationönüm
umumyderivationalsöz ýasaýjy
umumyderivative1)ýasama, 2)önüm
umumyderiveçykarmak
umumyderivedýasama
umumyderived wordgoşulmaly söz
umumyderogable rights and freedomsçäklendirip bolýan hukuklar
umumyderogate1)kiçeltmek, 2)peseltmek, 3)kembaha garamak
umumyderogationhukugy çäklendirmek
umumyderrickburaw diňi
umumydescenddüşmek
umumydescendant1)öwlat, 2)nesil, 3)nebere
umumydescendant, linealşejere
umumydescendants1)nesil, 2)zürýat
umumydescending stresspeselýän basym
umumydescent1)eňaşak, 2)asyl
umumydescribe1)sypatlandyrmak, 2)beýan etmek, 3)suratlandyrmak
umumydescription1)beýan, 2)suratlandyrma, 3)wasp, 4)häsiýetnama
umumydescriptive provisionkesgitleýji hukuk düzgüni
umumydesert1)çöl (n), 2)gum (n), 3)çolarmak (v), 4)taşlamak (v), 5)zyňmak (v)
umumydesertedçolarmak
umumydesertergaçgak
umumydesertificationçölleşme
umumydesertion1)çolarma, 2)gaçgaklyk
umumydesertion, constructiveär aýalyň bir öýde ýaşamagyna päsgelçilik döredilmegi
umumydesertion, mutualär aýalyň bir birini taşlamagy
umumydeservemynasyp bolmak
umumydeservingmynasyp
umumydesign1)niýetlemek (v), 2)konstruksiýa (n), 3)pygyl (n), 4)nagyş (n), 5)işläp düzmek (v), 6)düzmek (v)
umumydesignateniýetlemek
umumydesignation1)niýetlenme, 2)belleme
umumydesignation of origingelip çykýan ýeri
umumydesigner1)konstruktor, 2)dizaýner
umumydesire1)isleg (n), 2)göwnemek (v), 3)höwes (n), 4)küýsemek (v), 5)meýillenmek (v), 6)myrat (n), 7)ymtylmak (v), 8)pygyl, 9)işlemek (v)
umumydesirousgöwünjeň
umumydeskparta
umumydesolateçola
umumydespair1)çäresizlik (n), 2)tamaňy üzmek (v)
umumydesperateçykgynsyz
umumydesperatelyumytsyz, tamasyz
umumydespiseýigrenmek
umumydespite of sthgaramazdan
umumydespotzalym
umumydespotismeden-etdilik
umumydessertdesert
umumydestinationgidilmeli ýer
umumydestinedmaňlaýyna ýazylan
umumydestiny1)täleý, 2)ykbal, 3)kysmat, 4)çigin
umumydestitutegaryp
umumydestroy1)opurmak, 2)syndyrmak, 3)otamak, 4)ýegsan etmek, 5)ýumurmak, 6)ýykmak, 7)ýok etmek
umumydestroyedýerle bir edilen
umumydestroyerýok ediji
umumydestruction1)hapalyk, 2)ýumurma, 3)dargatma, 4)dargama
umumydesuetudekönelişen kanun
umumydetachgoparmak
umumydetachablegopýan
umumydetachmenttopar
umumydetail1)maglumat, 2)detal
umumydetailedhemmetaraplaýyn
umumydetain1)eglemek,2)güýmemek (v), 3)saklamak (v), 4)tutup saklamak (v)
umumydetainedeglenmek
umumydetained persontussag astyna alnan adam
umumydetaineetussag
umumydetect1)ýüze çykarmak, 2)üstüni açmak, 3)anyklamak
umumydetection1)ýüze çykarma, 2)üstüni açma
umumydetectivesülçi
umumydetentiontussaglyk
umumydetention center1)tussaglyk merkezi, 2)gabawhana
umumydetention facilitytürme
umumydetention of remandtussagly kazyýet jogapjärçiligi
umumydetention ordertussag etmek karary
umumydetention order, challengingtussag etmek kararyna garşy çykmak
umumydetention order, review oftussaglyk kararynyň gözden geçirilmegi
umumydetention order, revocation oftussag etmek kararynyň ýatyrylmagy
umumydetention, pretrialsorag döwründe tussag etmek
umumydeterpäsgel bermek
umumydetergentýuwujy serişde
umumydeteriorate1)erbetlemek, 2)erbetleşmek, 3)ýaramazlaşmak, 4)haýallamak
umumydeteriorationarryklama
umumydeterminationaýgyt
umumydeterminekesgitlemek
umumydetermined1)aýgytly, 2)dogumly
umumydetonate1)partlatmak, 2)partlamak
umumydetonatorpartlaýjy
umumydetouraýlaw
umumydetractortöhmetçi
umumydevaluation1)hümmetsizlenme, 2)dewalýuasiýa
umumydevalue1)arzanlatmak, 2)bahasyny peseltmek
umumydevastateharaplamak
umumydevelop1)ösmek, 2)özleşdirmek, 3)hars
umumydevelopedösen
umumydeveloper1)işläp düzüji, 2)programmaçy, 3)düzüji
umumydevelopment1)ösüş, 2)döreýiş, 3)öňegidişlik, 4)işläp düzüş
umumydevelopment planösüş maksatnamasy
umumydevelopment, right tokämillik hukugy
umumydeverbativeişlikden ýasalan
umumydeviatesowulmak
umumydeviation1)gyşarnyk, 2)gyşarma
umumydevice1)esbap, 2)enjam
umumydevilşeýtan
umumydeviseişläp düzmek
umumydevise, generalumumy miras wesýeti
umumydevise, specificýörite miras wesýeti
umumydeviseewesýetnama bilen özüne gozgalmaýan emläk goýulan adam
umumydevisorwesýet eden adam
umumydevoidmahrum
umumydevolutionmerkezi hökümetiň ygtyýarlyklarynyň ýerli häkimýete geçirilmegi
umumydevotebagyşlamak
umumydevoted1)bagyş, 2)mynasybetli
umumydevoteemuşdak (dindar)
umumydevotion1)wepalylyk, 2)söýgi
umumydewçyg
umumydexterityçakganlyk
umumydextrousçakgan
umumydiabetessüýjülik keseli
umumydiabeticdiabetik
umumydiagnosediagnoz goýmak
umumydiagnosisdiagnoz
umumydiagonal1)egremçe, 2)depebirikdirer
umumydiagonallygytaklygyna
umumydiagramdiagramma
umumydial1)siferblat (n), 2)nomer aýlamak (v)
umumydialect1)dialekt, 2)şiwe
umumydialoggepleşik
umumydialogue1)söhbetdeşlik, 2)gepleşik
umumydiameterdiametr
umumydiamond1)göwher, 2)almaz
umumydiamond necklacegöwher monjuk
umumydiaperarlyk
umumydiarrhea1)içagyry, 2)içgeçme
umumydiarygündelik
umumydicezar
umumydickRiçard adynyň gysga görnüşi
umumydictateaýdyp ýazdyrmak
umumydictationdiktant
umumydictatordiktator
umumydictatorshipdiktatura
umumydictionarysözlük
umumydidetdi
umumydie1)ölmek, 2)aradan çykmak, 3)dünýäden ötmek, 4)wepat bolmak, 5)ýykylmak
umumydie out1)gyrgyn, 2)nesli tükenmek
umumydie, dicezar
umumydieseldizel
umumydietberhiz
umumydiffertapawutlanmak
umumydifference1)parh, 2)tapawut, 3)üýtgeşiklik
umumydifferent1)aýry, 2)dürli-dürli, 3)eýleki, 4)gaýry, 5)üýtgeşik
umumydifferentiatetapawutlandyrmak
umumydifferentiated solidaritydolandyryş geňeşi agzalarynyň tapawutly jogapkärçiligi
umumydifferentlybaşgaça
umumydifferentnesstapawut
umumydifficult1)çetin (n), 2)kyn, 3)müşgil
umumydifficulty1)kynlyk, 2)kynçylyk, 3)hyllalla
umumydiffused1)syrylmak, 2)ýaýylmak
umumydig1)gazmak, 2)dörmek, 3)dikmek, 4)dörjemek, 5)köwlemek, 6)köwmek
dig into1) gazamak, 2) düýbüne sinmek
dig up1) topragy gazmak, 2) gazuw-agratyş işini geçirmek
umumydigest1)lasyrdamak, 2)siňdirmek
umumydigestion1)iýmit siňdiriş, 2)siňdiriş
umumydiggerýer gazyjy
umumydigginggazuw
umumydigging upgazuw-agtaryş işleri
umumydigit1)san, 2)belgi, 3)sifr, 4)barmak
umumydigitalsanly
umumydigital compressionsanly gysyş
umumydigitus anularisogulhajat
umumydigitus Ibaşam barmak
umumydigitus IIsüýem barmak
umumydigitus IIIorta barmak
umumydigitus IVogulhajat
umumydigitus Vkülbike
umumydignity1)mertebe, 2)namys, 3)namysjaň, 4)mertebe
umumydigresssyrykdyrmak
umumydigressionçekilme
umumydike1)gaçy, 2)gatla, 3)böwet, 4)jar
umumydilapidatedgöwşül
umumydilapidationöý kärendesinde könelgeler
umumydilatoryişi uzaltmak
umumydilemmadilemma
umumydiligence1)yhlas, 2)işjeňňirlik
umumydiligent1)zähmetsöýer, 2)işeňňir
umumydillukrop
umumydilute1)suwutmak, 2)goşmak
umumydim1)ýitigsi, 2)ümezlemek
umumydim-wittedkörzehin
umumydimension1)gabara, 2)ölçeg, 3)möçber
umumydiminish1)kiçelmek, 2)sabamak, 3)seýreklemek, 4)ýuwaşatmak, 5)egismek
umumydiminished valuegymmatyň ýitirilmegi
umumydiminutivekiçeldiji
umumydimlybulanyk
umumydimwitkörlük
umumydin1)gowga, 2)goh
umumydin, racketgowga
umumydinenaharlanmak
umumydingyhapa
umumydiningnaharlanma
umumydining clothsaçak
umumydining roomnahar otagy
umumydinner1)agşamlyk nahar, 2)agşamlyk
umumydinosaurdinozawr
umumydipbatyrmak
umumydiphthongjübüt sesli
umumydiplomadiplom
umumyDiplomacydiplomatiýa
umumydiplomatdiplomat
umumydiplomaticdiplomatik
umumyDiplomatic agentdiplomatik wekil
umumydiplomatic assurancesdiplomatik kepillikler
umumydiplomatic corpsdiplomatik korpus
umumydiplomatic priveleges and immunitiesdiplomatik eldegirmesizlik we artykmaçlyk
umumydireörän erbet
umumydirecoctorate generalumumy müdirlik
umumydirect1)göni, 2)dogrulamak (v), 3)gönükdirmek (v), 4)ýüzlenmek (v), 5)ugrukdyrmak (v)
umumydirect causezyýany döreden sebäp
umumydirect objectgöni doldurgyç
umumydirection1)tarap, 2)görkezme, 3)ýollanma haty, 4)filmi goýma, 5)ugur, 6)tarap
umumydirection of meccakybla
umumydirections1)ýol salgy, 2)wagyz-nesihat, 3)gönükme
umumydirectly1)gömelteý, 2)gönümel, 3)gös-göni
umumydirector1)režisýor, 2)direktor, 3)müdir
umumydirectorate1)müdiriýet, 2)müdirlik
umumydirectory katalog (sanaw)
umumydirt1)çor, 2)çyrşak, 3)gäz, 4)kir
umumydirty1)hapa (adj), 2)kirletmek (v), 3)hapalamak (v), 4)kirli (adj)
umumydisabilitymaýyplyk
umumydisability benefitinwalit tölegi
umumydisability pensiondöwlet kömek puly
umumydisability, person undermaýyplygy bolan adam
umumydisability, temporarywagtlaýyn maýyplygy bolan adam
umumydisable1) zyýan, zeper ýetirmek; 2) işden saklamak, togtatmak
umumydisabled1)maýyp, 2)işe ýarawsyz
umumydisadvantage1)gelşiksizlik, 2)kemçilik
umumydisadvantageousgelşiksiz
umumydisagree1)garşy çykmak, 2)ylalaşmazlyk
umumydisagreeable1)ylalaşyksyz, 2)mähirsiz
umumydisagreement1)jetlik, 2)agzalalyk, 3)razy bolmazlyk, 4)razy
umumydisappear1)gürüm-jürüm bolmak, 2)ýitmek, 3)uçmak, 4)sumat bolmak
umumydisappearanceýitiş
umumydisappointgynandyrmak
umumydisappointinggynandyryjy
umumydisappointmentgynanç
umumydisapprovaloňlamazlyk
umumydisapproveoňlamazlyk
umumydisarmýaragsyzlandyrmak
umumydisarmament1)ýaragsyzlandyrma, 2)ýaragsyzlanma
umumydisassociatebaglanyşygy kesmek
umumydisasterbela
umumydisastroushowply
umumydisbandpytramak
umumydisbaradwokatlykdan çykarmak
umumydisbarmentadwokatlykdan çykarylmak
umumydisbeliefynamsyzlyk
umumydiscard1)çykarmak, 2)aýyrmak
umumydiscernseljermek, düşünmek, tanamak
umumydiscernibleçümhörek
umumydischarge1)aklama (n), 2)çykym (n), 3)okdan boşatmak (v), 4)azaltma (n), 5)akdyrma (n), 6)dökülme (n), 7)çykarmak (v), 8)boşatmak (v), 9)boşadylyş (n)
umumydiscipleşägirt
umumydisciplinarydisiplina degişli
umumydisciplinary actionhukuk tertibini üpjün etmäge degişli amallar
umumydisciplinary boardtertip geňeşi
umumydisciplinary incarcerationadministratiw tussag
umumydisciplinary sanctionsdisiplin jezalary
umumydiscipline1)düzgün-nyzam (n), 2)ders (n), 3)düzgün-tertip (n), 4)tertibe çagyrmak (v)
umumydisciplinedtertipli
umumydisclaimerýüz öwürmek
umumydisclose1)açmak, 2)aýan etmek
umumydisclosed reservesaýan serişdeler
umumydisclosure1)açma, 2)aýan ediş, 3)oraşan etme
umumydisclosure, duty ofbeýan jogapkärçiligi
umumydiscomfortrahatsyzlyk
umumydisconnect1)baglanyşygy kesmek, 2)aýyrmak
umumydisconnectedaragatnaşyk kesildi
umumydiscontentnägilelik
umumydiscontentednägile
umumydiscontinuanceşikaýatyň yzyna alynmagy
umumydiscontinuance of penaltyjezanyň ýatyrylmagy
umumydiscontinuance of proceedingsişiň ýatyrylmagy
umumydiscontinueduruzmak
umumydiscordagzalalyk
umumydiscount1)arzanlatma 2)indirim
umumydiscount credithasaba alyş karzy
umumydiscourage1)höwesini gaçyrmak, 2)howatyrlandyrmak
umumydiscourteousbiedep
umumydiscourtesybiedeplik
umumydiscover1)tapmak, 2)anyklamak
umumydiscovery1)tapyndy, 2)açyş
umumydiscreetätiýaçly
umumydiscrepancy1)aratapawut, 2)tapawutlylyk
umumydiscretionätiýaçlylyk
umumydiscretion, abuse ofygtyýarlygyň erbetlige ulanylmagy
umumydiscretionaryöz islegi boýunça
umumydiscretionary reservesfirmanyň öz islegi bilen goşmaça kapital ýygnamagy
umumydiscriminatekemsitme
umumydiscriminationkemsitmeklik
umumydiscrimination, positivepositiw kemsitmeklik
umumydiscrimination, prohibition ofkemsitmegiň gadagan edilmegi
umumydiscussara alyp maslahatlaşmak
umumydiscussion1)çekeleşik, 2)çekişme, 3)söhbet, 4)gürrüň 5)ara alyp maslahatlaşmak
umumydisdain1)äsgermezçilik (n), 2)äsgermezlik (v), 3)harlamak (v)
umumydisease1)syrkawlyk, 2)hassalyk, 3)kesel
umumydiseconomy1)bisarpalyk, 2)eýeçiliksizlik
umumydisembarkationdüşürme
umumydisgrace1)masgarçylyk (n), 2)uýat (n), 3)ýüzigaralyk (n), 4)masgaralamak (v)
umumydisgracefulmasgara
umumydisguise1)sumat bolmak, 2)gizlenmek
umumydisgustýigrenç
umumydisgusted1)iren, 2)ýürekbulanç, 3)ýüregedüşgünç
umumydisgusting1)ýigrenji, 2)nejis
umumydish1)tabak, 2)tagam
umumydishesgap-gaç
umumydisheveledimeşik (bulaşyp duran)
umumydishonest1)binamys (adj), 2)haram (n)
umumydishonor of billtölegden ýüz öwürmek
umumydishonor, notice oftölegden ýüz öwürmek
umumydishonourableharam
umumydisinheritmirasdan çykarmak
umumydisintegrationdargama
umumydisinterestedgöwünsiz
umumydisjointedagzala
umumydisk1)şaýba, 2)diska
umumydislocateýerinden çykarmak
umumydislocationçykyk
umumydismal1)gamly, 2)tukat, 3)gussaly, 4)tümlük
umumydismantledargatmak
umumydismisskowmak
umumydismissalişden çykarmak
umumydismissal from civil servicedöwlet gullugyndan çykarmak
umumydismissal from employmentişden boşatmak
umumydismissal statementzähmet şertnamasyny ýatyrmak
umumydismissal, notice ofzähmet şertnamasyny ýatyrylmagynyň beýan edilmegi
umumydismissal, summaryzähmet şertnamasynyň esasly ýatyrylmagy
umumydismissal, unfairsebäpsiz zähmet şertnamasynyň ýatyrylmagy
umumydismissal, wrongfulzähmet şertnamasynyň bikanun ýatyrylmagy
umumydisobediencediýen etmezlik
umumydisobedientboýnyýogyn
umumydisobedient horsekesir at
umumydisobeydiýen etmezlik
umumydisordertertipsizlik
umumydisorderly1)garagol, 2)garym-gatym
umumydispatch1)ekspedisiýa, 2)ugradyş
umumydispatcherdispetçer
umumydisperse1)çaşmak, 2)pytramak, 3)ýaýramak
umumydispersionpytratma
umumydisplaceýerini üýtgetmek
umumydisplaced personwatansyz adam
umumydisplay1)displeý (n), 2)ekran (n), 3)görkeziliş (n), 4)görkezmek (v)
umumydisposable portionreserw bölegi
umumydisposal1)taşlama, 2)zyňyş
umumydispositionýerleşdirme
umumydisproofpuja çykarma
umumydisproportionateülçegsiz
umumydisprove1)inkär etmek, 2)puja çykarmak
umumydispute1)dawa (n), 2)çekeleşmek (v), 3)jedelli mesele (n), 4)çekeleşik
umumydisqualificationygtyýarlyklary ýatyrmamk
umumydisqualification of experteksperti inkär etmek
umumydisqualification of judgekazyny red etmek
umumydisqualify experteksperti red etmek
umumydisquiet1)rahatsyzlandyrmak (v), 2)ynjalyksyzlandyrmak (v), 3)gozgalaň (n)
umumydisrespectfulsylaşyksyz
umumydisruptopurmak
umumydisruption1)opurylyşyk, 2)bozulyş
umumydissatisfaction1)nägilelik, 2)närazylyk
umumydissatisfied1)närazy, 2)nägile
umumydissentgaraýyşlardaky gapma-garşylyk
umumydissenternärazy tarap
umumydissenting opiniongarşy ses
umumydissident1)dissident (n), 2)ylalaşmaýan adam (adj)
umumydissidently1)ylalaşmazlyk bilen, 2)garşy çykmak bilen
umumydissimilationdargama
umumydissipationpytratma
umumydissociateddagynyk
umumydissolutenesskelesaňlyk
umumydissolutioneretme
umumydissolution of companykompaniýany ýatyrmak
umumydissolution of marriagenikany ýatyrmak
umumydissolveeremek
umumydistance1)aralyk, 2)menzil, 3)uzaklyk
umumydistant1)alysda, 2)uzak, 3)daş, 4)asyl
umumydistichiki setirli gazal
umumydistillationarassalama
umumydistinction1)tapawut, 2)parh
umumydistinctive1)parhly, 2)özboluşly
umumydistinguish1)parhly bolmak, 2)saýgarmak, 3)tapawutlandyrmak
umumydistinguished1)hormatly 2)görnükli 3)meşhur 4)tanymal
umumydistort1)gyşartmak, 2)ýoýmak, 3)çaýşarmak
umumydistractünsüni bölmek
umumydistractionünsüni bölme
umumydistrainemlägi konfiskasiýa etmek
umumydistrainablekonfeskasiýa edip boljak
umumydistrained property, release ofkonfeskasiýanyň ýatyrylmagy
umumydistraintemlägi konfiskasiýa etme
umumydistraint warrantýerine ýetiriş namasy
umumydistraughtaklyndan azaşan
umumydistress1)hasrat (n), 2)gynamak (v)
umumydistressedynjamak
umumydistributepaýlamak
umumydistribution1)ýaýradyş, 2)bölüniş, 3)ýerleşme, 4)paýlaşdyrma, 5)paýlama
umumydistrict1)ülke, 2)etrap
umumydistrict governoretrap häkimi
umumydistrust1)şübhe (n), 2)şübhelenmek (v)
umumydisturb1)bimaza etmek, 2)birahat etmek
umumydisturbance1)bozulma, 2)birahatlandyrmak
umumydisturbedgowgaly
umumydisturbing1)galagoply, 2)howsalaly
umumydisturbing the peacebozgakçylyk
umumyditch1)ganaw, 2)garnym, 3)gorp, 4)ýap, 5)garym
umumydithyrambaşa
umumydittyläle
umumydive1)böküş (n), 2)bökmek (v), 3)çümmek (v)
umumydiver1)çümdüriji, 2)guwwas, 3)çümmüji
umumydivergegyşarmak
umumydivergence1)deň gelmezlik, 2)üýtgeme
umumydiversedürli
umumydiversion1)ýykgynçylyk, 2)sowulma
umumydiversitydürlülik
umumydivertsowmak
umumydivide1)saka (n), 2)taraz (n), 3)bölmek (v), 4)paýlamak (v), 5)paýlaşmak (v), 6)ülemek (v)
umumydividend1)diwidend, 2)paýpeýda
umumydividend, interimaralyk paýy
umumydivisiblebölünýän
umumydivisible contractbölünip boljak jogapkärli şertnama
umumydivision1)diwiziýa, 2)bölünme, 3)bölüniş
umumydivision contractbölünmek şertnamasy
umumydivision of wordsgeçirme
umumydivision planbölünmek meýilnamasy
umumydivision reportbölünmek hasabaty
umumydivision resolutionfirmanyň bölünmäge degişli umumy mejlis karary
umumydivorce1)aýrylyşmak (v), 2) kanun taýdan nika bozma (n)
umumydivorce petitionaýrylyşmak üçin arza bermek
umumydivorce, grounds foraýrylyşmak sebäpleri
umumydizzinessbaşaýlanma
umumydizzybaşy aýlanýan
umumyDNA profilingmolekulýar genetiki seljerme
umumydoetmek
do away with1) dynmak, 2) sypmak
do withoutözbaşdak etmek
umumydoccentdosent
umumydocentdosent
umumydockgämi duralgasy
umumydock identificaitonkazyýetde şaýadyň tanamagy
umumydockerýükçi
umumydockyardgämi ussahanasy
umumydoctor1)lukman, 2)hekim, 3)tebip
umumydoctor of lawshukuk ylymlarynyň doktory
umumydoctor of medicinelukman
umumydoctrinegörkezme
umumydocument1)dokument, 2)resminama
umumydocument, publicdöwlet resminamasy
umumydocumentaryresminamalaýyn
umumydodderýylandodak
umumydodge1)sypmak, 2)sypjyklyk etmek
umumydodger1)hilegär 2)sypjyk
umumydoemaral
umumydoesetmek
umumydog1)it, 2)güjük
umumydogma1)dini taglymat, 2)dini taglymatyň düzgünleri
umumydogmaticdogmatik
umumydogmatismdogmatizm
umumydoldrums1)keýpsizlik, 2)sussypeslik
umumydoli capaxgünä işler
umumydollgurjak
umumydolphindelfin
umumydoltpekge
umumydomaineýeçilik
umumydomain, publicdöwlet emlägi
umumydomegümmez
umumydomestic1)öý (n), 2)eldeki (adj)
umumydomestic lawiçerki hukuk
umumydomestic remedyiçerki hukuk ýollary
umumydomicilehemişelik ýaşaýan ýeri
umumydominance1)agdyklyk, 2)agalyk
umumydominancyagalyk
umumydominantagdyk
umumydominant ownergozgalmaýan emlägiň eýesi
umumydominant tenantgozgalmaýan emlägiň eýesi
umumydominant tenementgozgalmaýan emläk
umumydominate1)agalyk sürmek, 2)agdyklyk etmek
umumydominationagalyk
umumydominiumemläk eýeçilik hukugy
umumydominuseýe
umumydonatehaýryna geçirmek
umumydonatio inter vivossagdyn adamlaryň organ donarlygy
umumydonatio mortis causaölümden soň organ donarlygy
umumydonation1)haýyr-yhsan, 2)haýyr-sahawat
umumydoneetmek
umumydoneemirasdüşer
umumydonkeyeşek
umumydonordonor
doodadsnäbelli zat
umumydoor1)gapy, 2)işik
umumydormitoryumumy ýaşaýyş jaýy
umumydosagedoza
umumydose equivalentdoza ekwiwalenti
umumydotnokat
umumydouble1)ikuçly (adj), 2)jübüt (n)
umumydouble insuranceiki gezek ätiýäçlandyryş
umumydouble jeopardyiki gezek iş gozgalmagy
umumydoubt1)iňkis (n), 2)şek (n), 3)şübhe (n), 4)şübhelenmek (v)
umumydoubtfulgümana
umumydoubtlessşübhesiz
umumydoughhamyr
umumydovekepderi
umumydown1)übtük, 2)aşak
umumydownfallopurlyşyk
umumydownload1)düşürmek, 2)ýüklemek
umumydownpour1)çabga, 2)jala
umumydowntownşäher merkezi
umumydowrygalyň
umumydozadose
umumydozenon iki
umumydozingoýaly-ukuly
umumydraft1)garalama, 2)taslama, 3)çagyryş
umumydraft billkanun taslamasy
umumydraft evaderharby gulluga ýarawsyz
umumydragsüýremek
drag ongaraşylandan köp wagt dowam etmek
drag outkän (gereksiz ýere) uzatmak
umumydragon1)drakon, 2)aždarha
umumydragonflyteneçir
umumydrain1)akaba (n), 2)ýitgi (n), 3)nagym (n), 4)taba gelmek (v)
umumydrainage1)guratma, 2)zeýkeş
umumydrainage manifoldzeýakaba
umumydrama1)drama, 2)pajyga
umumydramatizationsahnalaşdyrma
umumydrasticörän güýçli
umumydraughtsmangrafik
umumydraw1)deňme-deň (adj), 2)çekmek (v), 3)çyzmak (v)
draw upýazmak (şertnama, ylalaşyk)
umumydraweetöleýji
umumydrawerçeker
umumydrawing1)çyzgy (n), 2)surat (n), 3)alynmak (v), 4)çyzuw (n)
umumydrawnhutma-hut
umumydreadfulelhenç
umumydream1)arzuw (n), 2)düýş (n), 3)düýşürgemek (v), 4)hyýal (n), 5)arzuw etmek (v)
umumydreary1)tukat, 2)durgun
umumydress1)köýnek (n), 2)geýmek (v), 3)geýdirmek (v), 4)teletini bejermek (v)
umumydress upbezemek
umumydressingsarag
umumydressmakerköýnekçe
umumydried1)guradylan (adj), 2)kişde (n), 3)kak (n)
umumydried melonkak
umumydriftkaňkamak
drift apartuzaklaşmak
umumydriftweedsuwoty
umumydrill1)türgenleşikler (n), 2)burawlamak (v), 3)tälim (n), 4)buraw (n)
umumydrill columnburaw sütünini gurnama
umumydrillerburawlaýjy
umumydrillingburawlama
umumydrilling hookupburaw sütünini gurnama
umumydrilling mudburaw läbigi
umumydrink1)içmek (v), 2)içgi (n)
umumydrinkshödür
umumydrip1)damjalamak (v), 2)dammak (v), 3)sarkmak (v), 4)damja (n)
umumydrivesürmek
umumydriver1)sürügi, 2)şofýor, 3)sürüji
umumydriveway awtoulag ýoly
umumydriving licencesürüjilik şahadatnamasy
umumydriving under the influencemaddalaryň täsiri astynda ulagy dolandyrmak
umumydriving under the influence of drink or drugsmaddalaryň täsiri astynda ulagy dolandyrmak
umumydriving with alcohol concentration above prescribed limitbellenen çäkden ýokary içgili ulag dolandyrmak
umumydriving, careless and inconsiderateünssiz we bisarpa ulagy dolandyrmak
umumydrizzle1)çisňi, 2)çisňemek (v), 3)seplemek (v)
umumydronewazzyldy
umumydrop1)damja (n), 2)gaçmak (v), 2)gaçyrmak (v)
drop behindyzynda galmak
drop in1) barmak, 2) zyýarat etmek
drop offulag bilen bir ýere äkitmek
drop outagzalykdan çykmak
umumydroppingstezek
umumydrought1)gurakçylyk döwri, 2)gurakçylyk, 3)guraklyk
umumydrowngark bolmak
umumydrowsinessukylylyk
umumydrug1)derman, 2)neşe
umumydrug addictnarkoman, neşekeş
umumydrug addictionneşekeşlik
umumydrug offensesnorkotiki jenaýat
umumydrug possessionnarkotik bolmagy
umumydrug traffickingbikanun narkotiki söwda
umumydrug treatment orderneşekeşik saglyk edarasyndaky bejergisi baradaky kazyýet karary
umumydruggistdermanhanaçy
umumydrugstoredermanhana
umumydrum1)deprek, 2)dep
umumydrummerdeprekçi
umumydrunk1)pyýan (n), 2)serhoş (n), 3)içgili (adj)
umumydrunkennessserhoşlyk
umumydry1)gury (adj), 2)guramak (v), 3)çalykmak (v), 4)kakatmak (v), 5)ürgün (n), 6)kepemek (v), 7)guratmak (v), 8)kakamak (v)
umumydry-farmingdüme
umumydryerguradyjy
umumydrynessgurulyk
umumydualistic theorydualist nazaryýeti
umumydubiousşübheli
umumyduckördek
umumydue1)salgyt, 2)ýetişdirilmeli wagt, 3)tarap
umumydue and payablewagty gelen tölegler
umumydue careseresaplylyk
umumydue diligencepaýhasly hereket etmek
umumydue tosebäpli
umumyduesgatanç
umumydugout1)ýerküme, 2)gaçybatalga
umumydull1)kütek (adj), 2)küteltmek (v), 3)kütelmek (v), 4)öçgün (adj), 5)öçügsi (adj)
umumydullytutuk
umumydumb1)dilsiz, 2)lal
umumydummyemzik
umumydump truck1)zibil maşyny, 2)musurmaşyn
umumydun horsemele at
umumydunceählepus
umumydunce, doltpekge
umumydune1)alaň, 2)aňňat
umumydung1)tomazak, 2)ders
umumydung beetletomazak
umumydung, droppingstezek
umumydungeonzyndan
umumyduodenumon iki barmak içege
umumyduplicate1)nusga (n), 2)nusgalamak (v)
umumyduplication1)gaýtalanma, 2)nusgalama
umumyduplicityşikaýatlaryň birleşmesi
umumydurability1)çydamlylyk, 2)durnuklylyk
umumydurablemäkäm
umumydurante absentiaýoklugynda
umumyduration1)dowamlylyk, 2)wagt
umumyduressmejbur etme
umumyduress per minasgorkuzmak ýol bilen
umumyduring1)dowamynda, 2)döwründe
umumydusk1)iňrik (n), 2)alagaraňky (adj)
umumydust1)çaň (n), 2)kirşen (n), 3)toz (n), 4)tozan (n), 5)tozamak (v), 6)tozatmak (v)
umumydustbinzibil gutusy
umumydustinesstozanlyk
umumydustyçaňly
umumydutch auctionaçyk auksion
umumyDutch persongollandiýaly
umumyduty1)borç, 2)karz, 3)nesýe, 4)narýad, 5)parz, 6)paç, 7)salgyt
umumyduty judgekazyýet jogäpkärçiligi
umumyduty lawyeradwokatlar jemgiýetiniň bellän adwokaty
umumyduty, breach ofjogapkärçiligiň ýerine ýetirilmezligi
umumydwellerýaşaýjy
umumydwelling1)mesgen, 2)jaý, 3)ýaşaýyş jaý
umumydye1)garalamak (v), 2)boýag (n), 3)boýamak (v)
umumydye-houseboýaghana
umumydyeingreňkleme
umumydyerboýagçy
umumydynamodinamo
umumydyslexisokamakda kynçylyk çekýän adam
umumye-signatureelektron goly
umumyeachher
umumyeach otherbirek-biregi
umumyeager1)yhlasly (adj), 2)bürgüt (n)
umumyeagle owlhüwi
umumyeaglet1)balaguş, 2)ýaş bürgüt
umumyear1)gulak, 2)sümmül
umumyearachegulak agyry
umumyearlier1)öňinçä, 2)hemişe, 3)irki
umumyearlobegulagyň aşagyndaky ýumşajyk eti
umumyearly1)ir (adj), 2)ikindi (n), 3)irgözin (adv), 4)alabahar (n), 5)irki (adj), 6)ilkiagşam (n), 7)alaýaz (n)
umumyearly eveningikindi
umumyearly spring1)alabahar, 2)nowbahar
umumyearn1)eklenmek, 2)gazanmak
umumyearnest moneyalyjy tarapyndan berilen depozit
umumyearning capacity, loss ofgazanç güýjiniň ýitirilmegi
umumyearnings1)gazanç, 2)ysyrga, 3)iş haky
umumyearrings1)ysyrga, 2)gulakhalka
umumyearth1)toprak, 2)ýer, 3)zemin
umumyearthentoýundan
umumyearthenwaregolça
umumyearthing cableýereçatma kabeli
umumyearthquake1)ýer titremesi, 2)ýer titreme
umumyease1) ýeňillik, 2) ýeňilleşdirmek; 3) saklamak, bes etmek
ease off/upgolaýlaşdyrmak
umumyeasementgozgalmaýan emläk
umumyeasement in grossşahsy gozgalmaýan emläk
umumyeastgündogar
umumyEasterpasha
umumyeasterngündogar
umumyeastwardsgündogara
umumyeasy1)aňsat (adj), 2)ýönekeý
umumyeat1)iýmek, 2)iýmek-içmek, 3)otlamak, 4)garbak-gurbak etmek, 5)garbanmak
umumyeavesdroppinggepleşikleriň diňlenilmegi
umumyebbtolkunyň deňze çykmagy
umumyebb-tidegaýtgyn
umumyeccentric1)geň-enaýy, 2)gyzyk
umumyecclesiasticalruhy
umumyecheloneşelon
umumyecho1)ýaň (n), 2)ýaňlanmak
umumyeclipsegün tutulma
umumyecologyekologiýa
umumyeconomicykdysady
umumyeconomic well-beingykdysady gülläp ösüş
umumyeconomic zoneykdysady zolak
umumyeconomicaltygşytly
umumyeconomicsykdysadyýet
umumyeconomist1)ykdysatçy, 2)ykdysadyýetçi
umumyeconomizetygşytlamak
umumyeconomy1)tygşyt, 2)ykdysadyýet, 3)hojalyk, 4)tygşytlylyk
umumyedemaçiş
umumyedge1)erňek, 2)gylaw, 3)çet, 4)tyg, 5)mekan, 6)gyra, 7)etek
umumyedginggyrasy
umumyedgyýiti
umumyedibleiýmit
umumyedificationöwüt, nesihat, pent
umumyedifice1)bina, 2)ymarat
umumyedit1)redaktirlemek, 2)düzetmek, 3)üytgetmek
umumyeditingredaktirlemek
umumyeditionneşir
umumyeditorredaktor
umumyeditorialredaksiýa
umumyeditorshipredaktorlyk
umumyeducate1)terbiýelemek, 2)bilim bermek, 3)okatmak
umumyeducated1)bilimli, 2)aň-bilimli, 3)okuwly, 4)ylymly
umumyeducation1)bilim, 2)aň-bilim, 3)terbiýeleýiş, 4)magaryf, 5)terbiýe
umumyeducation, right tobilim almak hukugy
umumyeducational1)terbiýeçilik, 2)terbiýeleýjilik
umumyeducator1)magaryfçy, 2)terbiýeçi
umumyeelýylanbalyk
umumyeffect1)effekt, 2)netije, 3)täsir
umumyeffective1)netijeli, 2)täsirli
umumyeffective datehereket edýän wagty
umumyeffective repentanceaktiw puşmanlyk
umumyeffectiveness1)netijelilik, 2)täsirlilik
umumyeffectiveness, principle ofiçerki hukuk düzgüleriniň halkara hukuk düzgünlerine laýyk bolmagy ýörelgesi
umumyeffeminatelälik
umumyeffeminatenessläliklik
umumyefficaciousdegerli
umumyefficiency1)öndümlilik, 2)netijelilik
umumyefficient1)netijeli, 2)ödümli, 3)ezber
umumyefficient causegöni sebäp
umumyeffort1)tagalla, 2)yhlas
umumyeggýumurtga
umumyeggplantbadamjan
umumyegomenlik
umumyEgyptMüsür
umumyegyptian vulturegaraguş
umumyEiffle Tower Eiffel diňi
umumyeightsekiz
umumyeighteenon sekiz
umumyeighthsekizinji
umumyeightiethsegseninji
umumyeightysegsen
umumyeitherýa-da
umumyejectçykarmak
umumyelaborateçylşyrymly
umumyelaborate a lawkanuny işläp düzmek
umumyelasticçeýe
umumyelbowtirsek
umumyelder1)ýaşuly (n), 2)kethuda (n), 3)uly (adj)
umumyelder brotheraga
umumyeldingýangyç
umumyelectsaýlamak
umumyelected public postsaýlawly döwlet wezipesi
umumyelectionsaýlaw
umumyelection, generalumumy saýlawlar
umumyelectorsaýlawçy
umumyelectoral disputesaylaw jedelleri
umumyelectoral management bodysaýlaw topary
umumyelectoral registersaýlawçylaryň hasaba alynmagy
umumyelectoral systemsaýlaw ulgamy
umumyelectoratesaýlawçylar
umumyelectricelektrik
umumyelectricaltok
umumyelectricityelektrik togy
umumyelectrificationelektrifikasiýa
umumyelectrifyelektrifisirlemek
umumyelectronicelektron
umumyelectronic fund transferelektronik pul geçirilmegi
umumyelectronic information systemselektronik maglumat ulgamy
umumyelectronic signatureelektronik gol
umumyelegance1)nepislik, 2)owadanlyk, 3)nepislik
umumyelegant1)nepis, 2)sypaýy, 3)nepis
umumyelegygam-gussaly şygyr
umumyelementelement
umumyelementaryelementar
umumyelements of offensejenaýatyň elementleri
umumyelephantpil
umumyelevation1)beýiklik, 2)belentlik
umumyelevatorlift
umumyelevenon bir
umumyeligibilitygabat gelme
umumyeligiblesaýlanyp bilýän
umumyeligible for military serviceharby borçly
umumyeliminate1)ýok etmek, 2)aradan aýyrmak
umumyeliminationsanawdan çykarmak, saýlap almak, seçip almak
umumyelipsesköp nokat
umumyelixir of lifeaby-zemzem
umumyellipsisköp nokat
umumyelm1)garagaç, 2)güjüm
umumyelocution1)söz sungaty (n), 2)labyzly geplemek (v)
umumyeloquencedilewarlyk
umumyelse1)dagy (adv), 2)başga (n)
umumyelucidate düşündirmek
umumyelucidationdüşündirme
umumyeludesypmak
umumyelusivesypjyk
umumyemaciationarryklama
umumyemanategelip çykmak
umumyembarassutandyrmak
umumyembarassmenthaýa
umumyembargogadaganlyk, gadagan etme
umumyembark1)ugramak, 2)girişmek, 3)ugratmak
embark on/uponbaşlamak
umumyembarrassutandyrmak
umumyembarrassedçekinmek
umumyembarrassingutandyryjy
umumyembarrassmenthaýa
umumyembassyilçihana
umumyembattlediş-diş etmek
umumyembellishnagyşlamak
umumyembellishmentşaý
umumyemberköz
umumyembezzleogurlamak
umumyembezzlementbiderek harçlama
umumyemblem1)tugra, 2)gerb
umumyembrace1)gujak (n), 2)çyrlamak (v), 3)gujaklamak (v), 4)gujaklaşmak (v)
umumyembrace, armfullgujak
umumyembroider1)çatmak, 2)tikmek, 3)gaýamak, 4)keşdelemek, 5)keşde etmek, 6)nagyş çekmek
umumyembroideredkeşdeli
umumyembroidery1)gaýma, 2)keşde, 3)keşdeleme
umumyembryo1)şinde, 2)düwünçek, 3)şine
umumyemeraldzümerret
umumyemerge1)peýda bolmak, 2)ýüze çykmak
umumyemergence ýüze çykmagy
umumyemergency1)heläkçilik ýagdaýy (n), 2)gyssag
umumyemergency powersadatdan daşary ýagdaý ygtyýarlyklary
umumyemergency, state ofadatdan daşary ýagdaý düzgüni
umumyemigrantemigrant
umumyemigrategöçmek
umumyemigrationemigrasiýa
umumyemigre1)göçüp giden, 2)emigrant
umumyeminent1)genial (n), 2)görnükli (adj)
umumyeminent domainkonfeskasiýa
umumyemiremir
umumyemirateemirlik
umumyemission pricegoýberiş baha
umumyemitaňkawmak
umumyemolumentjemi girdeýji
umumyemotionduýgy
umumyemotionalduýguly
umumyemotiveduýguly
umumyemperorimperator
umumyemphasisnygtaýyş
umumyemphasizenygtamak
umumyemphaticähmiýetli
umumyemphatic suffixähmiýetli goşulma
umumyempireimperiýa
umumyemploy1)ýaratmak, 2)peýdalanamak, 3)ulanmak, 4)işlemek
umumyemployeeişgär
umumyemployee, full timedoly iş ýüki
umumyemployee, part timeutgaşdyryjy iş
umumyemployerişlediji
umumyemployer, principalesasy iş beriji
umumyemployment1)hyzmat, 2)hakyna tutma, 3)iş
umumyemployment contractzähmet şertnamasy
umumyemployment relationshipişgär bilen iş berijiniň arasyndaky gatnaşyk
umumyemployment securityzähmet goraglylygy
umumyemployment, on callçagyryş boýunça zähmet
umumyemptinessboşluk
umumyempty1)howaýy, 2)pak, 3)puç, 4)ýüksiz, 5)boş, 6)boşatmak (v)
umumyenable1)mümkinçilik etmek, 2)mümkinçilçik döretmek
umumyenactkanuna girizmek
umumyenactmentkanuna girizme
umumyenamel1)syrça, 2)dişiň syrçysy, 3)käşi
umumyenamellingsyrçalama
umumyencircle1)gurşawmak, 2)gabamak, 3)gurşamak
umumyencirclementgabaw
umumyenclose1)gurşap almak, 2)gabamak
umumyenclosed1)ýapyk, 2)gabalan, 3)daşy gurşalan
umumyenclosed seaiçki deňiz
umumyenclosure1)agyl, 2)at agyly, 3)aýmança
umumyencodekodlamak
umumyencounter1)duşmak (v), 2)duşuşmak (v), 3)duşuşyk (n), 4)gabatlaşma (n), 5)gabatlaşmak (v)
umumyencouragehöweslendirmek
umumyencouragementhöweslendirme
umumyencroachdüzgüni bozma
umumyencrustgaşlamak
umumyencrustationsgaş
umumyencumbranceböwet
umumyencyclopediaensiklopediýa
umumyend1)ahyr (n), 2)tamam bolmak (v), 3)tamamlamak (v), 4)gutarmak (v), 5)aýak (n), 6)tarap (n)soň
end insoňlanmak
end upjemlemek
umumyendangerhowp salmak
umumyendeavour1)synanyşmak 2)çalyşmak 3)dyrjaşmak
umumyending1)goşulma, 2)gutaryş
umumyendlesssoňsuz
umumyendlesslyhäli-şindi
umumyendorse1)goldamak, 2)gol çekmek
umumyendorseepul alyjy
umumyendorsement1)tabşyryş ýazgysy, 2)goldaw, 3)gol çekme
Hukukendorsement for assignmenttalaby başga birine geçirmek üçin tassyknama
umumyendorsement for collectionpuluň alynmagy
umumyendorsement for pledgepuluň ipotekasy
umumyendorsement in blankgolly blanka
umumyendowmentpeşgeş
umumyendurance1)berdaşlylyk, 2)çydam, 3)çydamlylyk
umumyendureçydamak
umumyenemy1)duşman, 2)ýagy
umumyenergetic1)gujurly, 2)ýagawsyz, 3)galadaw, 4)söweşjeň, 5)işeňňir
umumyenergyenergiýa
umumyenfeeblegowşatmak
umumyenforcemejbur etmek
umumyenforcementýerine ýetirmek
umumyenforcement and bankruptcy lawýerine ýetirmek we batyp galmak hukugy
umumyenforcement courtadministratiw kazyýet
umumyenforcement of judgementadministratiw karar
umumyenforcement officeadministratiw kazyýet
umumyenfranchisedöwlet tarapyndan artykmaçlyk berilmegi
umumyengage1)goşulmak, 2)gatnaşmak
umumyengagement1)adaglanma, 2)goşulyşma
umumyengine1)motor 2)hereketlendiriji
umumyengineerinžener
umumyengineeringinženerçilik
umumyEnglandAngliya
umumyEnglishiňlis
umumyengraveoýup ýazmak
umumyengravedzikgelenen
umumyengraving1)haşam, 2)zikgeleme
umumyengrossdokumendy göçürme
umumyengrossmentkanunyň soňky göçürmesi
umumyenhancegowulandyrmak
umumyenigmamatal
umumyenjoy1)hezel etmek, 2)şatlanmak, 3)hezil etmek
umumyenjoyablehezil
umumyenjoymentsapa
umumyenlargeulalmak
umumyenlargement1)giňeltme, 2)irileşdirme, 3)ulalyş
umumyenlightenedaň-bilimli
umumyenlightenment1)magaryf, 2)aň-bilim
umumyenmityduşmançylyk
umumyenormous1)mähnet, 2)ägirt
umumyenough1)bes, 2)gerk-gäbe, 3)ýeterlik
umumyenquiry1)derňew, 2)sorag, 3)agtaryş
umumyenrich1)baýlaşdyrmak, 2)baýatmak
umumyenrichedbaýan
umumyenrichmentbaýlaşdyrma
umumyenrolýazylmak
umumyenrolmentýazylyş
umumyensueeýermek
umumyensurekepil bolmak
umumyentangledbulaşyk
umumyentasisgüberçek
umumyenter1)girmek, 2)ýerleşmek, 3)girizmek
umumyenter into forcekanunyň herekete girmegi
umumyenterpreneurtelekeçi
umumyenterprisekärhana
umumyentertain1)hödürlemek, 2)güýmemek
umumyentertaininggyzykly
umumyentertainmenthezillik
umumyenthusiasm1)entuziazm, 2)ruhubelentlik, 3)gyzyklanma
umumyenthusiastic1)höwesli, 2)gyzyklanýan
umumyentire1)bitin, 2)tutuş
umumyentire contractbütinleýin şetrnama
umumyentirely1)durşuna, 2)tutuş, 3)tutuşlygyna, 4)tutuşlaýyn
umumyentiretytürkmençilik
umumyentitlehukuk bermek
umumyentitledygtyýarly
umumyentrancegirelge
umumyentrapmentgabahatçylyk
umumyentrenchmentgarym
umumyentrepotammar
umumyentrepreneur1)telekeçi, 2)hususyýetçi
umumyentrust1)tabşyrmak, 2)ýüklemek
umumyentry1)ýazgy, 2)girizme, 3)giriş
umumyenumerate1)sanamak, 2)sanap geçmek
umumyenumeration1)sanaw, 2)sanawnama
umumyenvelopebukja
umumyenvious1)bahyllyk (n), 2)görip (adj), 3)içigara (adj)
umumyenvironment1)gurşaw, 2)daşky gurşaw, 3)daş-töwerek
umumyenvironmental pollutiondaşky gurşawyň hapalanmagy
umumyenvironmental protectiondaşky gurşawy goramak
umumyenvironstöwerek
umumyenvisagegöz öňünde tutmak
umumyenvoyilçi
umumyenvy1)göriplik etmek (v), 2)bahyllyk (n), 3)görüp bilmezlik (v), 4)bahyllyk etmek
umumyephedraborjak
umumyepic poemdessan
umumyepidemicepidemiýa
umumyepidemic parotitishapgyrtma
umumyepiglottisbogazüsti kekirdewik
umumyepigraphepigraf
umumyepilepsy1)garaguş, 2)tutgaý
umumyepiloguesözsoňy
umumyepisodeepizod
umumyepithetsypatlandyrma
umumyepoch1)döwür, 2)eýýam, 3)zaman
umumyequal1)barabar (n), 2)deň (adj), 3)endigan (n)
umumyequal protection of lawskanunlaryň deň goragy
umumyequal stressbirmeňzeş basym
umumyequal, equallybarabar
umumyequaliserekwalaýzer
umumyequalitydeňlik
umumyequality before lawkanun öňünde deňlik
umumyequalizationdeňleme
umumyequalization paymentdeňleşdirme tölegi
umumyequallybarabar
umumyequanimitysowukganlylyk
umumyequationdeňleme
umumyequatorekwator
umumyequestrian1)çapyksuwar
umumyequilibriumdeňagramlylyk
umumyequip1)enjamlaşdyrmak, 2)abzallaşdyrmak
umumyequipment1)enjam, 2)enjamlaşdyrma
umumyequitableadalatly
umumyequity1)adalat, 2)adalatlylyk, 3)deňlik
umumyequivalence1)deňlik, 2)barabarlyk
umumyequivalent1)taý, 2)deň
umumyera1)döwür, 2)era, 3)eýýam, 4)zaman
umumyerasebozmak
umumyeraserpozguç
umumyerectgaldyrmak
umumyerga omnesumumy jogapkärçilik
umumyerodeoburmak
umumyerosioniýilme
umumyeroticerotik
umumyerrandýumuş
umumyerroneoustelek
umumyerror1)säwlik, 2)näsazlyk, 3)ýalňyşlyk, 4)ýalňyş
umumyerror in corporehukuky amalyň temasyndaky ýalňyşlyk
umumyerror in materiamateriýalyň aýratynlygynda ýalňyşlyk
umumyerror in negotiohukuky amalyň hilinde ýalňyşlyk
umumyerror in persona şahsyýetdäki ýalňyşlyk
umumyerror in quantitatemukadarda ýalňyşlyk
umumyerror in substantiamateriýalda ýalňyşlyk
umumyerror of factmaddy ýalňyşlyk
umumyeruptýaýramak
umumyeruptionörgün
umumyescalategüýjemek
umumyescalatoreskalator
umumyescape1)alaç (n), 2)sypmak (v), 3)ylgaw (n), 4)gaçmak (v)
umumyescapeegaçgak
umumyescort1)gorag (n), 2)goraglamak (v)
umumyescrowwagtlaýyn tussag
umumyesotericezoterik
umumyespeciallyhususanda
umumyespionageiçalylyk
umumyesquire1)ýarag göteriji, 2)jenap
umumyessay1)oçerk, 2)düzme
umumyessenceözen
umumyessential1)düýpli, 2)möhüm
umumyestablish1)kesgitlemek, 2)esaslandyrmak, 3)döretmek, 4)ýola goýmak, 5)düýbüni tutmak
umumyestablishment1)esaslandyryş, 2)düýbüni tutma
umumyestategatlak
umumyestate taxemläk salgydy
umumyesteem1)hatyra (n), 2)hezzet-hormat (n), 3)hormatlamak
umumyesteemedhormatly
umumyestimate1)hasaplamak 2)baha bermek
umumyestimationbaha bermek
umumyeternal1)baky, 2)ebedi
umumyeternity1)ebedilik. 2)bakylyk
umumyetherefir
umumyethicahlak
umumyethicsetika
umumyEthiopianefiop
umumyethnicetnik
umumyethnogenesis1)etnogenez, 2)etniki gelip çykyş
umumyethnographyetnografiya
umumyetiquetteedep-terbiýe düzgünleri
umumyetudeetýud
umumyEU(European Union) ݝewropa Bileleşigi - ݝB
umumyeuroýewro
umumyEuropeýewropa
umumyEuropean1)ýewropa, 2)ýewropaly
umumyEuropean Court of AuditorsAuditorlaryň Ýewropa Kazyýeti
umumyeuthanasiaewtanaziýa
umumyevacuateewakuirlemek
umumyevacuationewakuasiýa
umumyevadegutulmak
umumyevaluate1)nyrhlamak, 2)bahalandyrmak, 3)baha bermek
umumyevaluationbaha berme
umumyevaporatebugarmak
umumyevaporation1)tozanlatma, 2)bugarma
umumyevasion1)sapalk, 2)gaçmak
umumyevasivegaçalak-kowalak
umumyeven1)hatda (adv), 2)jübüt (adj)
even outdeň derejede bölmek
umumyeven stressýeňilleşdirilen basym
umumyevening1)giçlik, 2)agşam
umumyevenly1)deňagramly, 2)endigan
umumyevent1)hadysa, 2)waka, 3)çäre, 4)hadysa
umumyeventfulgyzgalaňly
umumyeventualahyrky
umumyeventuallynetijede
umumyeverbir wagt
umumyevergreenhemişe gök öwüsýän
umumyeverlasting1)ömürlik, 2)ebedi
umumyevery1)her (adj), 2)aýba-aý (n), 3)günaşa, 4)hersi, 5)hemme, 6)kes
umumyevery dayher gün
umumyevery, allher
umumyeverybodyhemmeler
umumyeverydayher gün
umumyeveryonebary
umumyeverythinghemme zat
umumyeverytime1)her gezek, 2)her sapar
umumyeverywherehemme ýerde
umumyevictöýden çykarmak
umumyevictionöýden çykarma
umumyeviction orderkärendesine ýaşaýjynyň öýünden çykarylmaga berilýän karar
umumyevidence1)delil, 2)subutnama, 3)şaýatlyk, 4)şaýatnama
umumyevidentäşgär
umumyevidentiaryşübhesiz
umumyevil1)hyrsyz (adj), 2)hyýanat (n), 3)içigaralyk (n), 4)içigara (adj), 5)şum (n)
umumyevolutionewolýusiýa
umumyevolve1)özgermek, 2)öwrülmek
umumyewe lambtokly
umumyex officiowezipä laýyklykda
umumyex partebirtaraplaýyn karar
umumyexact1)takyk, 2)dogry, 3)hut
umumyexactingtalapkär
umumyexactingnesstalapkärçilik
umumyexactitudetalapkärlik
umumyexactly1)nokatma-nokat (adv), 2)edil (n), 3)gyradeň (n), 4)takyk (n)
umumyexactnesstakyklyk
umumyexaggerateçişirme
umumyexaggerationçişirmek
umumyexam1)synag, 2)hasap
umumyexaminatesynag edilýän adam
umumyexamination1)derňew, 2)barlag, 3)garama, 4)ekzamen, 5)görme, 6)hasap
umumyexamine1)barlamak, 2)seretmek, 3)esetmek, 4)ýaltaklamak
umumyexaminer1)barlagçy, 2)derňewçi
umumyexample1)mysal, 2)nusga
umumyexcavategazmak
umumyexcavation1)gazuw-agtaryş işleri, 2)gazuw
umumyexcavatorekskawator
umumyexceedartyk bolmak
umumyexcellencekemsizlik
umumyexcellent1)birkemsiz, 2)kemsiz 3)örän gowy
umumyexceptbaşga
umumyexceptionkadadan çykma
umumyexceptionalaýratyn
umumyexceptional huntermergen
umumyexcerptbölek
umumyexcess1)artykmaç (adj), 2)artykmaçlyk (n)
umumyexcess of authorityygtyýarlykdan öte geçmek
umumyexcessive1)çakdanaşa, 2)çendanaşa, 3)hetdenaşa
umumyexchange1)alyş-çalyş (n), 2)çalşyk (n), 3)habarlaşmak (n), 4)çalyşma (n), 5)alyşmak (v), 6)çalşyrmak (v), 7)çalyşmak (v), 8)uşatmak (v), 9)birža (n)
umumyexchange ratealyş-çalyş kursy
umumyexciseaksiz
umumyexcise taxaksiz salgydy
umumyexcitetolgundyrmak
umumyexcited1)göçgünli, 2)joşgunly, 3)heýjanly
umumyexcitement1)tolgunyşyk, 2)humar, 3)tolgunma
umumyexcitinggöçgünli
umumyexclaim1)haýkyrmak, 2)jar etmek
umumyexclamationýüzlenme
umumyexclamation markýüzlenme belgisi
umumyexcludehasaba almazlyk
umumyexclusionhasapdan çykarma
umumyexclusion clausejogapkärçiligiň ýatyrylmagy
umumyexclusionary rulebikanun delilleriň hasaba alynmazlygy
umumyexclusive1)aýratyn, 2)hasaba alynmadyk
umumyexculpateaklamak
umumyexculpationaklama
umumyexcursion1)gezelenç, 2)ekskursiýa
umumyexcusable1)esasly, 2)sebäpli
umumyexcuse1)bahana (n), 2)bagyşlamak (v)
umumyexecute1)ýerine ýetirmek, 2)resmileşdirmek
umumyexecution1)amala aşyryş, 2)öldürme, 3)ýörediş
umumyexecutiveýerine ýetiriji
umumyexecutive orderprezidentiň karary
umumyexecutive powerýerine ýetiriji häkimiýet
umumyexecutorwesýeti ýerine ýetiriji adam
umumyexecutoryýerine ýetirilmedik
umumyexemplarnusga
umumyexemplaryçemeli
umumyexempt1)boşadylan (adj), 2)boşadylmak (v)
umumyexemptionboşadylma
umumyexemption from punishmentjogapkärçiligiň ýatyrylmagy
umumyexercise1)maşk (n), 2)tälim (n), 3)gönükme (n), 4)türgenleşmek (v), 5)bedenterbiýe (n)
umumyexertemgenmek
umumyexfoliationgatlaklara bölme
umumyexhale1)dem çykarmak, 2)dem bermek
umumyexhaust1)horlamak (v), 2)gaz çykarýan turba, 3)sarp etmek
umumyexhausted1)sustupes, 2)argyn
umumyexhaustingagyr
umumyexhaustion1)arryklama, 2)argynlyk
umumyexhibit1)eksponirlemek, 2)sergilemek
umumyexhibitionsergi
umumyexhumationölen adamy guburandan çykarmak
umumyexhumegazmak
umumyexile1)sürgün (n), 2)mejbury göçürme (n), 3)sürgün etmek (v)
umumyexistbar bolmak
umumyexistence1)durmuş, 2)heňňam, 3)güzeran, 4)barlyk
umumyexit1)çykalga (n), 2)çykmak (v)
umumyexodus1)göçme, 2)çykyş
umumyexonerateaklamak
umumyexonerationaklama
umumyexonorateaklamak
umumyexorbitantaklama
umumyexoticekzotik
umumyexpand1)giňeltmek, 2)giňelmek
umumyexpansebeýewan
umumyexpansion1)giňleme, 2)giňeltme
umumyexpatriatewatanyny terk eden adam
umumyexpatriationdaşary ýurt raýatlygyna geçmek
umumyexpect1)oslamak, 2)garaşmak, 3)hantama bolmak
umumyexpectation1)hantama, 2)tama, 3)hantamaçylyk
umumyexpectencygaraşmak
umumyexpediencyamatlylyk
umumyexpedient1)amatly (adj), 2)maksadalaýyk (n)
umumyexpedition1)iberme, 2)ekspedisiýa
umumyexpelçykarmak
umumyexpend1)harajat etmek, 2)harçlamak, 3)sowmak
umumyexpenditure1)çykdajy, 2)harç, 3)harajat, 4)harçlanyş
umumyexpense1)çykdaýjy, 2)harç, 3)çykdajy, 4)harajat
umumyexpensive1)gymmat, 2)gymmatbaha, 3)gymmatly
umumyexperiencetejribe
umumyexperiencedtejribeli
umumyexperiment1)tejribe, 2)synag
umumyexperimentaleksperiment
umumyexpert1)habarly (adj), 2)ussat (n), 3)edenli (adj), 4)hünärmen (n), 5)ekspert (n), 6)bilermen (n)
umumyexpert reportbilermen hasabaty
umumyexpertise1)bilermenlik 2)tejribelilik
umumyexpirationwagty dolma
umumyexpire1)geçmek, 2)wagty dolmak
umumyexplain1)aýdyňlaşdyrmak, 2)düşündirmek
explain awaydüşündirmek
umumyexplanation1)düşündiriş, 2)düşündirme, 3)düşünje
umumyexplanatorydüşündirişli
umumyexplanatory letterdüşündiriş haty
umumyexplicit1)göz-görtele, 2)belli, 3)anyk, 4)aç-açan
umumyexplode1)partlamak, 2)ýarylmak, 3)partlamak
umumyexploiteksplutatirlemek
umumyexploitation1)ekspluatasiýa, 2)syýahat
umumyexploresyýahat etmek
umumyexplorersyýahatçy
umumyexplosion1)partlama, 2)ýarylma
umumyexplosive1)partlama howply
umumyexplosive materialpartlaýjy madda
umumyexponentgörkeziji
umumyexport1)eksport (n), 2)eksportirlemek (v)
umumyexportereksporter
umumyexposeeksponirlemek
umumyexposure1)ekspozisiýa, 2)paş etme
umumyexpoundbeýan etmek
umumyexpress1)aňlatmak, 2)söz bilen beýan etmek, 3)bildirmek
umumyexpression1)aňlatma, 2)jümle, 3)beýan etme, 4)ýüz keşbi, 5)ýüz
umumyexpressivetäsirli
umumyexpressivitytäsirlilik
umumyexpressly1)anyk, 2)kesgitli
umumyexpropriatehukugyňdan ýüz öwürmek
umumyexpulsionkowulma
umumyextend1)batlandyrmak, 2)uzatmak, 3)süýndürmek, 4)süýnmek
umumyextension1)uzaldyş, 2)goşmaça bina, 3)parallel telefon
umumyextensive1)çuňalmak (v), 2)giň (adj)
umumyextent1)dereje, 2)gabara, 3)uzynlyk
umumyextenuationgowşamaklyk
umumyexterior1)daş (adj), 2)mysala (n), 3)daşarky (adj)
umumyexterminateýok etmek
umumyexterminationýok ediş
umumyexternal1)daşary, 2)daşky
umumyexternallygaýybana
umumyextinct1)öçen, 2)sönen
umumyextinguish1)öçmek, 2)söndürmek, 3)üzmek, 4)öçürmek
umumyextirpation1)düýbünden ýok etmek, 2)kökünden aýyrmak
umumyextolgötergimek
umumyextortgorkuzyp almak
umumyextortion1)zorlap alma, 2)gorkuzyp almak
umumyextortionateaşa, çenden aşa
umumyextortionergorkuzyp alyjy
umumyextra1)artyk (adj), 2)artykmaç (n), 3)goşmaça (n)
umumyextractçykarmak
umumyextract toothdişi sogurmak
umumyextractionköwek
umumyextraditejenaýatkäri paş etmek
umumyextraditionjenaýatkäri paş etme
umumyextrajudicialkazyýet karary bolmazdan
umumyextraordinaryadatdan daşary
umumyextraordinary resolutionadatdan daşary kararnama
umumyextrapolation1)bilinýän bir zadyň esasynda çaklama, 2)çen tutma, 3)ekstrapolýasiýa
umumyextraterritorial1)ýurduň çäginden daşynda, 2)başga planetaly
umumyextraterritorialitydaşary ýurtda kazyýet ygtyýarlygy
umumyextremegyraky
umumyextremely1)biçak, 2)juda
umumyextremityuçluk
umumyextrinsicdaşarky
umumyexultheşelle kakmak
umumyeye1)garak, 2)ikiçäk, 3)göz, 4)garak
umumyeye witnessşaýat
umumyeyeballbäbenek
umumyeyebrowgaş
umumyeyebrow dyesürme
umumyeyelashkirpik
umumyeyelidgabak
umumyeyewatergöz suwy
umumyeyewitnessşaýat
umumyfablebasnýa
umumyfabric1)mata, 2)materiýa, 3)parça
umumyfabricatetoslamak, özüňden düzmek
umumyfabulousajaýyp
umumyface1)didar (n), 2)ýönelmek (v), 3)keşp, 4)ýüz
umumyface to facepete-pet
umumyfaceted1)gyraňlanan, 2)gyraňly, 3)gapdal tarap
umumyfaciasgapdal tarap
umumyfacilitate1)aňsatlaşdyrmak, 2)ösdürmek
umumyfacinggarşysynda
umumyfact1)fakt, 2)hakykat
umumyfacta concludentianiýeti görkezýän hereketler
umumyfactionpartiýa
umumyfactor1)faktor, 2)ýagdaý, 3)görkeziji, 4)sebäp
umumyfactoragearaçylyk
umumyfactorizingaraçylyk etmeklik
umumyfactory1)fabrik, 2)zawod
umumyfactual groundshakyky sebäpler
umumyfactual impossibilitymaddy mümkünliliksizlik
umumyfacultative provisiongoşmaça hukuk düzgüni
umumyfacultyfakultet
umumyfaculty of lawhukuk fakulteti
umumyfad1)pişe, 2)güýmenje
umumyfadablesolak
umumyfade1)pyssarmak (v), 2)solmak (v), 3)sönmek, 4)süllermek
umumyfaded1)solgun, 2)myssyk
umumyfading1)solma, 2)ýitýän
umumyfailşowsuz bolmak
umumyfailureşowsuzlyk
umumyfaineantiş ýakmaz
umumyfaint1)seňselemek, 2)özünden gitmek, 3)çaşmak, 4)seňme
umumyfair1)adalatly (adj), 2)adyl (n), 3)ugurdaş (n), 4)ynsaply (adj), 5)oňat (adj), 6)ýarmaka (n), 7)park (n)
umumyfair competitionaçyk bäsleşik
umumyfair trialadyl kazyýet
umumyfair warningaçyk kesgitleme
umumyfair, justadalatly
umumyfairly1)adalatly, 2)ep-esli
umumyfairnessadalat
umumyfairwayderýa ýoly
umumyfairy1)erteki, 2)jadygöý
umumyfairytaleerteki
umumyfaith1)ynam, 2)ygtykat, 3)ynanç, 4)iman, 5)wepa, 6)din
umumyfaithful1)janköýer, 2)dindar, 3)wepaly
umumyfaithfulnesswepalylyk
umumyfaithlessbiwepa
umumyfaithlessnessbiwepalyk
umumyfake1)galp (n), 2)ýasama (adj), 3)galplyk (n), 4)galplyk etmek (v)
umumyfakeraldawçy
umumyfalconlaçyn
umumyfall1)güýz (n), 2)çökmek (v), 3)ýykylmak (v), 4)ýykylma (n), 5)pese düşme (n), 6)gaçmak (v)
fall apartdargamak
fall behindyza galmak
umumyfall illkesellemek
fall throughamala aşmazlyk
umumyfallbackyza çekiliş
umumyfallençapyk
umumyfalling-rising stresspeselýän-ýokarlaýan basym
umumyfallow1)tarp (adj), 2)maral (n)
umumyfallow deermaral
umumyfalse1)ýalan, 2)ýalandan, 3)emeli, 4)ters
umumyfalse arrestýalňyş tussag
umumyfalse personationbaşgasynyň şertnamasyny ulanmak
umumyfalse pretensesýalan beýanlar
umumyfalsehoodçypdyrma
umumyfalselysäwlik bilen
umumyfalsified1)galp, 2)ýasama
umumyfalsifygalplaşdyrmak
umumyfame1)meşhurlyk, 2)tanymallyk, 3)şöhrat, 4)çaw
umumyfamiliartanyş
umumyfamiliarizeöwrenişdirmek
umumyfamilymaşgala
umumyfamily courtmaşgala kazyýeti
umumyfamily manmaşgalaly adam
umumyfamily namemaşgala ady
umumyfamily ordermaşgala tertibi
Hukukfamily order, offenses againstmaşgala tertibine garşy jeneýatlar
umumyfamily partymaşgala agşamy
umumyfamily provisionmaşgala çykdajylary
umumyfamily trustmaşgala fondy
umumyfamineaçlyk
umumyfamliy lawmaşgala hukugy
umumyfamous1)şanly, 2)meşhur
umumyfan1)ýelpemek (n),2)janköýer (n), 3)muşdak (n), 4)ýelpewaç
umumyfanaticjanköýerlerçe
umumyfancyhyýaly
umumyfang1)azy diş 2)zäherli diş
umumyfantasticfantastika
umumyfantasyfantaziýa
umumyfar1)alys, 2)uzak, 3)daş, 4)uzaga, 5)uzak
umumyfar-sightednessuzakdan görüjilik
umumyfaretöleg
umumyfarewellhoşlaşyk
umumyfarm1)ferma, 2)hojalyk
umumyfarm business tenancylizing
umumyfarm outkärendesine bermek
umumyfarmer1)babadaýhan, 2)maldar, 3)ekerançy, 4)mülkdar, 5)fermer
umumyfarmhouseferma jaýy
umumyfarmingekerançylyk
umumyfarmlandekin meýdany
umumyfarrierat tebibi
umumyfarrowjojuklamak
umumyfarsipars dili
umumyfartherdaşrak
umumyfascinatedhaýran galan
umumyfascinatinghaýran galdyryjy
umumyfascinationhaýran galma
umumyfascismfaşizm
umumyfascistfaşist
umumyfashion1)moda, 2)biçim, 3)biçüw
umumyfast1)tiz (adj), 2)oraza (n), 3)agyz beklemek (v), 4)çalt (adj)
umumyfast estategozgalmaýan emläk
umumyfast horseýyndam at
umumyfast, quicklytiz
umumyfast-breedingguzlaňňy
umumyfasten1)daňmak, 2)örklemek, 3)daňmak
umumyfat1)semiz (adj), 2)inedördül (n)
umumyfat, plumpsemiz
umumyfat-tailed sheepguýrukly goýun
umumyfatalöldüriji
umumyfatal accidentölümli hadysa
umumyfatality1)ölüm-ýitim, 2)öldürijilik
umumyfate1)kysmat, 2)nesibe, 3)takdyr, 4)täleý, 5)ýazgyt, 6)ykbal, 7)maňlaý, 8)ülüş
umumyfather1)kaka, 2)peder, 3)däde
umumyfather-in-lawgaýyn ata
umumyfatherland1)ata watan, 2)watan
umumyfatigueýadawlyk
umumyfatnesssemizlik
umumyfatten1)parkyldamak, 2)bakmak
umumyfattened1)parkyldy (n), 2)gurat
umumyfatteningbakma
umumyfattyýagly
umumyfaucetkran
umumyfault1)günä, 2)ýazyk, 3)bozuklyk, 4)şikes
umumyfaultybozulan
umumyfaunahaýwanat dünýäsi
umumyfavor1)goldaw (n), 2)goldamak (v)
umumyfavorable1)oňaýly,2)enaýy, 3)ugurdaş
umumyfavoritesöýgüli
umumyfavourkerem
umumyfavourableýeňillikli
umumyfavourite1)söýgüli, 2)saýlanan, 3)saýlantgy
umumyfawnkeýik çagasy
umumyfaxfaks
umumyfear1)gorky (n), 2)heder (n), 3)gormak (v), 4)howatyr (n), 5)eýmenmek (v), 6)howatyrlanmak (v)
umumyfearful1)tez, 2)ürkek 3)gorkunç
umumyfearlessgaýduwsyz
umumyfearlessness1)merdanalyk, 2)gaýduwsyzlyk
umumyfeasiblemümkin
umumyfeasorkanunçykaryjy
umumyfeast1)şagalaň, 2)baýram
umumyfeatussatlyk
umumyfeather1)pero, 2)galam, 3)ýelek, 4)per
umumyfeatheredýelekli
umumyfeatherspazyl
umumyfeatureaýratynlyk
umumyFebruaryfewral
umumyfecesnejasat
umumyfed upbizar
umumyfederalfederatiw
umumyfederationfederasiýa
umumyfee1)nyrh, 2)gatanç, 3)ýygym
umumyfeeble1)ejiz, 2)gowşak, 3)ejiz
umumyfeeble-mindedkemakyl
umumyfeebleness1)ysgynsyzlyk, 2)güýçsüzlik
umumyfeed1)iýmlemek (n), 2)iým (n), 3)otarmak (v), 4)emdirmek (v), 5)iýdirmek (v), 6)iýmitlendirmek (v), 7)naharlamak (v), 8)maglumat
umumyfeed a horseata iým bermek
umumyfeedingiýmitlendirme
umumyfeeding-troughatyň ahyry
umumyfeedstockçig mal
umumyfeel1)aňmak, 2)duýmak
umumyfeelingduýgy
umumyfelleňtermek
umumyfellow1)hemra, 2)ýoldaş, 3)ýigit
umumyfellow travellerhemra
umumyfellowship1)ýoldaşlyk, 2)dostluk
umumyfelo de seözüne kast eden
umumyfelonjenaýatkär
umumyfelonyjenaýatçylyk
umumyfeltkeçe
umumyfemale1)urkaçy, 2)zenan
umumyfemale antelopemaral
umumyfemale camelmaýa
umumyfeminine1)zenan, 2)käbir dillerde artlaryň zenanlyk ýagdaýy
umumyfemuromaça
umumyfence1)aýmança, 2)haýat, 3)gorag
umumyfencergylyçlaşýançy
umumyfencing1)fehtowaniýe, 2)gylyçlaşma
umumyfenderganat
umumyfermentgor
umumyfermented1)hamyrmaýa, 2)hamyrturşy
umumyferrygämi
umumyferrymandaşaýjy
umumyfertilehasylly
umumyfertilityhasyllylyk
umumyfertilization1)tohumlandyrma, 2)dökünleme
umumyfertilizedökünlemek
umumyfertilizerdökün
umumyfesterçylpyklamak
umumyfestival1)baýram, 2)baýramçylyk, 3)festiwal, 4)şüweleň
umumyfestivityşüweleň
umumyfestoonbezeg çyralary
umumyfetal rightsembrion hukuklary
umumyfetchgetirmek
umumyfettersduşak
umumyfetusdüwünçek
umumyfeud1)gan dawasy, 2)dawa
umumyfeuilletonfelýeton
umumyfever1)ysytma, 2)howur, 3)ýoň, 4)gyzgyn, 5)üşütme
umumyfewaz
umumyfewerazrak
umumyfianceadagly
umumyfiatkanunlaýyn razyçylyk
umumyfiber1)süýüm (n), 2)süýümli
umumyfiberglassaýnasüýüm
umumyfibre1)süýüm (n), 2)süýümli (adj)
umumyfibroussüýümli
umumyfictionçeper eser
umumyfictitioustoslama
umumyfiddlealdaw
umumyfiddleraldawçy
umumyfidelityygrar
umumyfidget1)oýkanjyramak, 2)siltenjiremek
umumyfiduciaryynanylan adam
umumyfield1)meýdan, 2)şüdügär
umumyfiercezalym
umumyfieri faciasemlägi satylmagy karary
umumyfifteenon bäş
umumyfifthbäşinji
umumyfiftiethellinji
umumyfiftyelli
umumyfiginjir
umumyfight1)uruşmak (v), 2)uruş (n), 3)göreş (n), 4)göreşmek (v), 5)söweşmek (v), 6)söweş
umumyfighter1)pälwan, 2)urşujy, 3)zarpçy, 4)göreşeji
umumyfigurativeşekillendiriş
umumyfigure1)sifr, 2)şahsyýet, 3)görkeziji, 4)şekil, 5)san
figure outanyklamak
umumyfile1)igelemek (v), 2)faýl, 3)ige
umumyfilial1)perzende degişli (adj), 2)şahamça (n)
umumyfiling cabinetşkaf
umumyfill1)doldurmak, 2)ganmak, 3)gömmek, 4)bitirmek, 5)gandyrmak, 6)gapgarmak
fill outboş ýeri doldurmak
umumyfill updoldurmak
umumyfilled1)doly, 2)gömük
umumyfillerdolduryjy
umumyfilletçylka
umumyfillingdoldurmak
umumyfillybaýtal
umumyfilm1)film 2)kino 3)kinofilm
umumyfilter1)süzgüç (n), 2)süzmek (v)
umumyfilthhapalyk
umumyfilthy1)kirli, 2)hapa
umumyfiltrationsüzme
umumyfinýüzgüç
umumyfinal1)final (n), 2)gutarnykly (adj), 3)jemleýji (adj), 4)soňky (adj), 5)ahyrky (adj), 6)ahyryn (n)
umumyfinal glideyza çekiliş
umumyfinalitysoňky netije
umumyfinally1)teý-ahyr, 2)ahyry
umumyfinance1)maliýe, 2)maliýeleşdirmek
umumyfinancesmaliye serişdeleri
umumyfinancial1)maddy (adj), 2)maliýe (n)
umumyfinancial provision for childrençagalar üçin maliýe üpjünçiligi
umumyfinancial reporting standardsmaliýa hasabatlary standartlary
umumyfinancial resourcesmaliye serişdeleri
umumyfinancial statementsmaliýe tabelleri
umumyfinancial yearmaliýe ýyly
umumyfinanciermaliýeçi
umumyfinancingmaliýeleşdirme
umumyfindtapmak
umumyfind outanyklamak
umumyfind, discoverytapyndy
umumyfindertapyjy
umumyfinding1)netijenama, 2)tapyndy
umumyfine1)iri (adj), 2)jerime (n), 3)telper (n), 4)uşak (adj), 5)jerime salmak (v), 6)nesip (adj), 7)oňat (adj), 8)iri (adj)
umumyfingerbarmak
umumyfingerfulatym
umumyfingernaildyrnak
umumyfingerprintbarmak yzy
umumyfinish1)pelle (n), 2)pellehana (n), 3)uç (n), 4)soňlamak (v), 5)aýaklamak (v), 6)dynmak (v), 7)gutarmak (v), 8)paýawlamak (v), 9)tamam bolamak (v), 10)tamamlanmak (v), 11)tüketmek (v), 12)sowulmak (v)
umumyFinlandFinlandiýa
umumyfire1)lorsuldamak (v), 2)tüpeňlemek (v), 3)alaw (n), 4)ýalyn (n), 5)ýangyn (n), 6)ot açyş (n), 7)ot
umumyfire alarmot howsalalygy
umumyfire-extinguisherýangyn söndüriji
umumyfirearmotly ýarag
umumyfirearm certificateýarag rugsatnamasy
umumyfirebrand1)öjükdiriji 2)köz
umumyfirecracker1)oýunjak partlaýjy zatlardan, 2)salýut
umumyfired brickbişen kerpiç
umumyfirefightatyşyk
umumyfiremanýangyn söndüriji
umumyfireplace1)kamin, 2)ojak
umumyfirewoododun
umumyfireworkfeýerwerk
umumyfiringgözara deşik
umumyfirm1)berk (adj), 2)firma (n), 3)durnukly (adj), 4)gaýym (adj), 5)pert (adj), 6)pugta (adj), 7)töwekgel (adj), 8)üzül-kesil (adj)
umumyfirmly1)berk, 2)pugta, 3)ykjam
umumyfirmness1)berdaşlylyk, 2)pugtalyk
umumyfirst1)birinji, 2)ilkinji, 3)ilki
umumyfirst instance courtbirinji derejeli kazyýet
umumyfirst objectionsilkinji garşylyklar
umumyfiscal1)maliýe (n), 2)döwlet býujetine degişli
umumyfiscal yearhasap ýyly
umumyfish1)balyk (n), 2)luw (n), 3)balyk tutmak (v)
umumyfish-hatcherybalyk köpeldilýän ýer
umumyfishermanbalykçy
umumyfisherybalykçylyk
umumyfishingbalykçylyk
umumyfishing boatbalykçy gaýygy
umumyfishing linebalykçylyk liniýasy
umumyfishing patrolbalyk gözegçiligi
umumyfishing polebalykçylyk zonasy
umumyfissure1)ýaryk, 2)çat, 3)jaýryk
umumyfistýumruk
umumyfist-fightýumruklaşmak
umumyfistfulgysym
umumyfit1)kakyn (n), 2)ýaramly (n), 3)gabat gelmek (v), 4)gelişmek (v), 5)girmek (v)
fit inlaýyk gelmek
umumyfit outabzallaşdyrmak
umumyfitnesssagdynlyk
umumyfitterarmatura
umumyfittinggelşikli
umumyfivebäş
umumyfive-shot riflebäşatar
umumyfive-year-old sheepmaňramaz
umumyfiverbäşlik
umumyfix1)düzetmek, 2)bejermek, 3)oňarmak
fix up1) bejrrmek, 2) sazlamak
umumyfixed1)üýtgewsiz, 2)durnukly
umumyfixed assetsgozgalmaýan emläkler
umumyfixed stressdurgun basym
umumyfixed termbellenen wagt
umumyfixitydurnuklylyk
umumyfixturegurnaw
umumyflabby1)ýepbeşik, 2)ýöwsel 3)gowşak
umumyflag1)baýdak, 2)tug
umumyflag statedöwlet baýdagy
umumyflag-bearerbaýdak göteriji
umumyflagrant offenseüstünde tutmak
umumyflagshipflagman
umumyflakesoýulmak
umumyflame1)ýalyn, 2)lowurdy, 3)alaw, 4)çabyrama
umumyflamingogyzylaýak
umumyflammableot howply
umumyflankböwür
umumyflapsalgamak
umumyflare1)labyrdamak, 2)lowlamak
umumyflash1)çalt (adj), 2)ýyldramak (v), 3)ýylpyldy (n), 4)uçgun
umumyflashlightpanys
umumyflat1)ýasy, 2)tekiz
umumyflat timetussaglyk wagty
umumyflatland1)düz 2)düzlük
flatlandsdüzlük
umumyflatmatebir öýde goňşy bolup ýaşaýan adam
umumyflatten1)maşşartmak, 2)maşşarmak, 3)ýapbaşdyrmak, 4)ýapbaşmak, 5)ýasylamak 6)tekizlemek
umumyflattening1)tekizleýji, 2)ýasylaýjy
umumyflatterýallaklamak
umumyflavortagam
umumyflavoringtagamberiji
umumyflawkem
umumyflawless1)kemsiz-köstsüz, 2)kemsiz
umumyflaxkendir
umumyfleabüre
umumyfleckssyçratgy
umumyflee1)bosmak, 2)gaçmak
umumyfleecegyrkmak
umumyfleecyüpürjikli
umumyfleetflot
umumyflemish1)flamandça, 2)flamand dili
umumyfleshten
umumyflewuçmak
umumyflexýegşermek
umumyflexibility1)çeýelik, 2)maýyşgaklyk
umumyflexible1)çeýe, 2)maýyşgak
umumyflexible fundçeýe gazna
umumyflickerykjamak
umumyflight1)reýs, 2)uçuş
umumyflightinesskelpeňlik
umumyflightykelpeň
umumyfling1)pyzmak 2)zyňmak
umumyflintçakmak daşy
umumyflip1)düňdermek, 2)döndermek
umumyflip-flopşypbyk
umumyflirtnäzirgemek
umumyflirtatiousnäzli
umumyflirtingnäz
umumyfloat1)galtga (n), 2)ýüzmek (v)
umumyfloating debthereketlik karzlar
umumyfloating policyerkin ätiýaçlandyryş polisi
umumyflocksüri
umumyflogsaýmak
umumyflood1)joşgun (n), 2)sil, 3)daşgyn
umumyfloodedjoşgunly
umumyfloor1)pol, 2)gat
umumyfloristbagban
umumyflotsamsuwuň ýüzündäki döwük bölekleri
umumyflour1)harman, 2)un
umumyflow1)akar (n), 2)akym (n), 3)akmak (v)
umumyflower1)gül, 2)gülzar
umumyflower budgunça
umumyflower potgüldan
umumyflower-bedgülzar
umumyflower-growergülçi
umumyflower-growinggülçülik
umumyflowingakaba
umumyflu1)grip, 2)dümew
umumyfluctuatepasyrdamak
umumyfluctuationpasyrdy
umumyfluentarassa
umumyfluffübtük
umumyfluffinessüpürjiklilik
umumyfluid1)suwuk, 2)suwuklyk
umumyflurryhowsala
umumyflutetüýdük
umumyfluttegymyldy
umumyflutter1)gymyldy (n), 2)galgamak
umumyfly1)siňek (n), 2)uçmak (v)
umumyfoaltaýçanak
umumyfoam1)köpük (n), 2)köpürjik (n), 3)kköpürjüklemek
umumyFOBfree on board
umumyfocusüns bermek
focus onüns bermek
umumyfocusingüns jemleme
umumyfodderiým
umumyfoeduşman , garşydaş
umumyfoetusdüwünçek
umumyfog1)duman, 2)gubar, 3)ümür, 4)duman
umumyfoggy1)dumanly
umumyfold1)epin (n), 2)sepmek (v), 3)epmek (v), 4)eplemek (v), 5)eplenmek (v), 6)çöken ýer (n)
umumyfoldedegrelmek
umumyfolder1)papka, 2)bukja
umumyfoliationgatlaklaşma
umumyfolkhalk
umumyfolklorefolklor
umumyfollow1)kowalamak, 2)yzarlamak, 3)eýermek, 4)yzyna düşmek
umumyfollowing1)indi, 2)yzy bilen, 3)aşakdaky, 4)yzyndaky
umumyfomentationbuga tutma
umumyfondguwançly
umumyfondnessgadyr
umumyfontşrift
umumyfood1)aş, 2)iýmit, 3)azyk, 4)nahar
umumyfood industryazyk senagaty
umumyfood poisoningzäherlenme
umumyfoodstuffazyk
umumyfool1)paňkelle (n), 2)samsyk (adj), 3)akmak (adj)
umumyfoolishakmak
umumyfoolishlysamsyklarça
umumyfoolishnesssamsyklyk
umumyfoot1)daban, 2)aýak
umumyfootballfutbol
umumyfootballerfutbolçy
umumyfootballistfutbolçy
umumyfootpathpyýadalar üçin ýoda
umumyfootprintaýagyz
umumyfootstepädim
umumyfootwearaýakgap
umumyfoppish1)pežon (n), 2)gopbam
umumyfor1)üçin (prep), 2)sebäbi (conj)
umumyfor domestic reasonsmaşgala ýagdaýy sebäpli
umumyfor example1)meselem, 2)mysal
umumyfor salesatlyk
umumyforageiým
umumyforbearancesaklanma
umumyforbearsata-babalar
umumyforbidgadagan etmek
umumyforbidden1)gadagan, 2)haram, 3)rugsat edilmeýän
umumyforce1)gujur (n), 2)güýç (n), 3)zarp (n), 4)zor (n), 5)hal (n), 6)ysgyn (n), 7)zorlamak (v), 8)kuwwat (n), 9)gujur (n)
umumyforce majeurezerur sebäp
umumyforced1)çäresiz, 2)mejbur, 3)nalaç
umumyforceful1)gujurly, 2)esgin, 3)zor, 4)kuwwatly
umumyforciblyzoraýakdan
umumyford1)güzer, 2)ölüm
umumyforealyndaky
umumyforearm1)bilek, 2)injik
umumyforecastçaklama
umumyforecastingçaklaýyş
umumyforecloseulanmak ukybyny mahrum etmek
umumyforefather1)ata-baba, 2)peder, 3)urugbaşy, 4)nesilbaşy
umumyforefingersüýem barmak
umumyforehead1)alyn, 2)maňlaý
umumyforeign1)ýat (adj), 2)daşary ýurt dili (n), 3)daşary
umumyforeigner 1)saýra, 2)gelmişek
umumyforemanussa
umumyforemilkowuz
umumyforensickanuna degişli
umumyforeseeöňünden görmek, göz öňünde tutmak
umumyforesightgöz öňüne tutulmak
umumyforesightedgöz öňünde tutulan
umumyforest1)tokaý, 2)tokaýlyk, 3)jeňňel
umumyforestallduýdurmak
umumyforestertokaýçy
umumyforestrytokaýçylyk
umumyforever1)düýpgöter (n), 2)ömürbaky (adv), 3)düýpleýin (adv), 4)müdimi (adv), 5)elmydama (adv)
umumyforeword1)öňsöz, 2)sözbaşy, 3)giriş
umumyforfeittaşlamak
umumyforfeiturekonfiksasiýa
umumyforge1)nalamak (v), 2)körük (n)
umumyforgerygalpçylyk
umumyforget1)unutmak, 2)ýatdan çykarmak
umumyforget-me-notsyçangulak
umumyforgetfulýatdan çykýan
umumyforgive1)bagyşlamak, 2)günäsini ötmek
umumyforgivenessgünäsini ötme
umumyfork1)şaryk, 2)wilka, 3)çarşak, 4)çatryk
umumyform1)blank (n), 2)emele getirmek (v), 3)galyp (n), 4)görnüş (n), 5)forma (n), 6)ülňi (n), 7)şekil (n)
umumyform updüzmek
umumyformal1)formal, 2)resmi
umumyformalityresmilik
umumyformallyresmi
umumyformat1)biçüw, 2)format
umumyformation1) nyzam, 2)bir zadyň emele gelişi
umumyformbuildinggalyp ýasama
umumyformer1)öňki (adj), 2)hemişe (n)
umumyformerlyöňler
umumyformula1)formula, 2)aňlatma
umumyformulateformulirlemek
umumyformulationformulirowka
umumyfornicationnikasyz gatnaşyk
umumyforswearinkär etmek
umumyfortgadymy şäher harabaçylygy
umumyforth1)öňe, 2)ilerik
umumyfortiethkyrkynjy
umumyfortifyberkitmek
umumyfortnightiki hepde
umumyfortressgala
umumyfortuitous1)şowly, 2)tötänleýin
umumyfortunate1)hoşbagt, 2)maňlaýly, 3)nesibeli
umumyfortunatelybagtyna
umumyfortune1)bije, 2)nesibe, 3)kysmat, 4)maňlaý, 5)baýlyk
umumyfortune tellerbilgiç
umumyfortykyrk
umumyforumforum
umumyforward1)gaýdyp (n), 2)ilerki (n), 3)öňe (adv)
umumyforward contractwagty kesgitli şertnama
umumyfossil1)daşa dönme, 2)gazylyp alynýan, 3)galyndy
umumyfoster carealnan çagany terbiýelemek
umumyfoster child1)ogullyk, 2)gyzlyk
umumyfoster motherogullyk-gyzlyk alan ene
umumyfoulýalňyş
umumyfound1)döretmek, 2)esaslandyrmak, 3)tapmak
umumyfoundation1)fundament, 2)binýat, 3)gazna, 4)baza, 5)esas
umumyfounder1)düýptutan, 2)esaslandyryjy
umumyfoundlingtapylan çaga
umumyfountain1)fontan, 2)suw çüwdürimi, 3)çüwdürim
umumyfourdört
umumyfourteen1)össürim, 2)on dört
umumyfourthdördünji
umumyfowlguş
umumyfoxtilki
umumyfoyer1)foýe, 2)içişik
umumyfracasgopgun
umumyfractalfraktal
umumyfractional1)bölekleýin, 2)drob
umumyfracture1)gädik, 2)döwük, 3)jaýryk
umumyfragiledöwülgiç
umumyfragmentbölek
umumyfragrancehoşboýlyk
umumyfragranthoşboý
umumyfrailgowşak
umumyframe1)karkas, 2)çarçuwa 3)göwre
umumyframework1)çarçuwa, 2)çarçuwaly gurluş
umumyframework agreementçarçuwaly ylalaşyk
umumyfranchiseýeňillik
umumyfrankakýürekli
umumyfranklyaç-açan
umumyfranknessgönümellik
umumyfraternity1)gardaşlyk, 2)doganlyk
umumyfraudbidüzgünçilik
umumyfraudsterkezzap
umumyfraudulentýalan
freak out1) gaharlanmak, 2) däliremek
umumyfrecklesepgil
umumyfree1)azat (adj), 2)mugt (adj), 3)boş (adj), 4)erkana (adj), 5)erkin (adj), 6)halas bolma (n), 7)azat etme
umumyfree agencyerkinlik
umumyfree carrierFCA
umumyfree developmenterkin ösüş
umumyfree movement of capitalkapitalyň erkin hereketi
umumyfree movement of goodsharytlaryň erkin hereketi
umumyfree zoneerkin meýdançasy
umumyfree-flowbasyşsyz
umumyfree-style swimmingerkin usulda ýüzüş
umumyfreedom1)azatlyk, 2)erkinlik
umumyfreedom of religion1)dine ynanmak erkinligi, 2)din azatlygy
umumyfreedom of the individualşahsyýet azatlygy
umumyfreelanceerkin
umumyfreelancererkin işgär
umumyfreelyerkin
umumyfreeze1)doňaklyk (n), 2)doňdurmak (v), 3)şatlamak
umumyfreeze-outesasy paý eýesiniň hukugynyň ýatyrylmagy
umumyfreezerdoňduryjy
umumyfreezing1)jybar, 2)doňdurma, 3)doňma
umumyfreezing injunctionemlägiň doňdurulmagy
umumyfreezing pointdoňma nokady
umumyfreightýük
umumyfreighterýük ulagy
umumyFrenchfransuz dili
umumyfrenzyjoşgun
umumyfrequencyýygylyk
umumyfrequentýygy
umumyfrequentlyýygy-ýygydan
umumyfresconakgaşlyk sungaty
umumyfresh1)ter, 2)süýji
umumyfresh flowernowgül
umumyfreshnessterlik
umumyfretworkbyçgylamak
umumyfrictionsürtülme
umumyFridayanna
umumyfried1)pişme, 2)patrak
umumyfriend1)dost, 2)jora 3)ýoldaş, 4)boýdaş, 5)arkadaş
umumyfriendlinessmylakat
umumyfriendly1)agzybir, 2)dostlukly, 3)alçak
umumyfriendly meetingýoldaşlyk duşuşygy
umumyfriendly societydostlukly jemgyýet
umumyfriendsdost-ýar
umumyfriendship1)agzybirlik,2)dostluk, 3)ýaranlyk
umumyfrigatefregat
umumyfright1)aýylganç, 2)heder
umumyfrighten1)ürküzmek, 2)gypjyndyrmak
umumyfrightenedgorkuly
umumyfrighteninggorkunç
umumyfrillbüzme
umumyfringe1)seçek, 2)gaýma
umumyfringe benefitgoşmaça tölegler
umumyfringedseçekli
umumyfriskinessýyldanlyk
umumyfrisky1)dyzmaç, 2)ýyldan
umumyfroggurbaga
umumyfrom-dan
umumyfrom birthdoga
umumyfrom generation to generationnesilden nesle
umumyfrom now on, henceforwarddagy-duwara
umumyfrom start to finishbirin-birin
umumyfrom thatbabatdan
umumyfrom the beginningbirbada
umumyfrom the firstilkibada
umumyfrom time to timewagtal-wagtal
umumyfront1)öň (adj), 2)ýönelmek (v)
umumyfrontalmaňlaý
umumyfrontier1)araçäk, 2)serhet
umumyfrontier guardserhetçi
umumyfrontier troopsserhet goşunlary
umumyfrost1)aňzak, 2)aýaz, 3)buldurçyn, 4)burjy, 5)gyraw
umumyfrost-resistanceaýaza çydamlylyk
umumyfrostyjybar
umumyfroth1)agaran (n), 2)köpürjiklemek
umumyfrown1)çytmak (v), 2)gaş çytma (n), 3)gaş çytmak (v)
umumyfrozen1)doň, 2)şatlama, 3)doňan
umumyfruit1)iýmiş, 2)miweçillik, 3)miwe
umumyfruitful1)önjeýli, 2)hasylly
umumyfruits of a crimejenaýatyň netijeleri
umumyfruitymiweli
umumyfrumpgirdenek
umumyfruncleçyban
umumyfrustrategöwnüne degmek
umumyfrustrationsussypeslik
umumyfry1)çirkizmek, 2)gowurmak, 3)jyzyrdamak
umumyfuel1)ýangyç, 2)ýag
umumyfuel oilgazan ýangyjy
umumyfugitivegaçgak
umumyfugitive offenderýurduna berilmeli jenaýatçy
umumyfulfil1)ýerine ýetirmek, 2)berjaý etmek
umumyfulfill1)ýerine ýetirmek, 2)berjaý etmek, 3)amala aşyrmak
umumyfulfilmentberjaý
umumyfull1)dok, 2)hyryn-dykyn, 3)tükel, 4)doly,
umumyfull ageýaşy ýeten
umumyfull of somethingbir zadyň bolçylygy
umumyfull remedy actiondoly kazyýet işi
umumyfull timedoly iş güni
umumyfull(y)doly
umumyfull-bloodedetli-ganly
umumyfull-term babyýetik doglan çaga
umumyfullbackgoragçy
umumyfumblesemelemek
umumyfumestüsse
umumyfunşowhun
umumyfunction1)funksiýa (n), 2)wezipe (n), 3)işlemek
umumyfunctional majorityýönekeý köplük
umumyfund1)fond (n), 2)maliýeleşdirmek (v), 3)gazna (n)
umumyfundamentaldüýpli
umumyfundamental rightsesasy hukuklar
umumyfundingmaliýeleşdirme
umumyfundsserişde
umumyfuneral1)jaýlama, 2)ýas, 3)jynaza
umumyfuneral expensesjynaza çykdajylary
umumyfuneral repastpata
umumyfungibledeň gymmatly
umumyfungible goodsdeňeşdirilýän predmet
umumyfunguszeň
umumyfunnelguýguç
umumyfunny1)gülküli, 2)gülkünç, 3)hezil
umumyfur1)sütük, 2)possun
umumyfurious1)gaharjaň, 2)gaharly
umumyfurnace1)küre, 2)peç
umumyfurnishüpjün etmek
umumyfurnituremebel
umumyfurrowkeşlemek
umumyfurrowedkeşleýin
umumyfurrysütükli
umumyfurtherhas
umumyfurthermoremuňa goşmaça
umumyfurthestiň daş
umumyfuruncleçyban
umumyfury1)gahar, 2)gahar-gazap, 3)üzňelik
umumyfuse1)partladyjy, 2)predohranitel, 3)goraýjy
umumyfusingçaýma
umumyfutilenähak
umumyfuturegeljek
umumyfuture tensegeljek zaman
umumyfutureswagtlaýyn alyş-çalyş
umumygab1)jedirdemek, 2)gygyrmak
umumygabbergybatkeş
umumygad-flybökelek
umumygadflygögeýin
umumygaffçeňňek
umumygag1)sem etmek, 2)dymdyrmak
umumygagegirew
umumygaietybegenç
umumygain1)bähbit (n), 2)semremek (v), 3)kuwwatlanmak (v), 4)nebis (n), 5)eýelemek (v), 6)girjeji (n), 7)girdeji etmek (v)
umumygain freedomazatlyk gazanmak
umumygaitýöriş
umumygalacticgalaktika
umumygale1)boragan, 2)gom
umumygallöt
umumygall-bladderöt haltasy
umumygallerygalereýa
umumygallop1)çapmak, 2)öňürdiklemek
umumygallowsdar
umumygallstoneödüň daşy
umumygaloshesgaloş
umumygamanthusköjelik
umumygamblehumar oýnamak
umumygamblerhumarbaz
umumygamblinghumar
umumygame1)döw, 2)oýun, 3)aw
umumygamekeeperaw gözegçisi
umumygamingawçylary göz astyna saklaýan adam
umumygaming contracttemasy humar bolan şertnama
umumyGaming debtoýun bergisi
umumyGaming deviceoýun enjamy
umumygangtopar
umumygangliondüwün
umumygap1)aratapawut, 2)üzňelik, 3)boşluk
umumygape1)hoňkarmak, 2)öwelmek
umumygarage1)garaž
umumygarbage1)ýuwundy, 2)zibil, 2)taşlandylar
umumygarden1)bag, 2)bossan
umumygarden bedatyz
umumygardenerbagban
umumygardeningbagban
umumygargle1)çaýkamak, 2)bokurdagy çaýkamak, 3)çyrpmak, 4)bogazyňy çaýkamak
umumygarlandbezeg çyralary
umumygarlic1)sarymsyk, 2)ajyga
umumygarmentegin-eşik
umumygarnishbergidaryň üçünji tarapdaky konfiskasiýasy
umumygarnisheekonfiskasiýa edilen üçünji şahs
umumygarnishmentbezemek
umumygarrisongarnizon
umumygas1)gaz, 2)ýangyç
umumygas lifthowa basyşly
umumygas pipelinegaz geçiriji
umumygaskininjik
umumygasmaskgaz maskasy
umumygasolinebenzin
umumygasp1)demikmek, 2)hopukmak, 3)sojamak
umumygassygazly
umumygastric juiceaşgazan şiresi
umumygastric ulceraşgazanyň ýarasy
umumygastrointestinal bleedingaşgazanasty mäz
umumygatederweze
umumygatewayderweze
umumygather1)çöplemek, 2)ýygmak, 3)toplamak, 4)üýşürmek, 5)ýygnamak, 6)ykjamlamak, 7)düzmek, 8)toplamak
umumygathering1)ýygnak, 2)duşuşyk, 3)ýygnanşyk, 4)ýygym, 5)barlyşyk, 6)ýygnanşyk
umumygaugegiňlik
umumygauzehasa taýagy
umumygavebermek
umumygay1)mes, 2)şagalaňly, 3)şoh
umumygazedikanlap seretmek
umumygazellekeýik
umumygazettehökümet býulleteni
umumygear1)serenjam, 2)tizlik derejesi, 3)tizlik ryçagy
umumygemjöwher
umumygendarmežandarm
umumygender1)jyns, 2)jynsyýet, 3)gender
umumygeneral1)ählumumy, 2)umumy, 3)adaty
umumygeneral assemblyumumy mejlis
umumygeneral courtumumy kazyýet
umumygeneral debateumumy maslahat
umumygeneral electionsaýlawlar
umumygeneral ledgerumumy hasabat depderi
umumygeneral meetingumumy duşuşuk
umumygeneral partnershipadaty hyzmatdaşlyk
umumygeneral principles of lawhukugyň umumy ýörelgeleri
umumygeneral-intent offensesumumy maksat bilen edilýän jenaýatlar
umumygenerally1)aslynda, 2)umuman, 3)köplenç
umumygenerateöndürmek
umumygeneration1)nesil, 2)arka
umumygeneratorgenerator
umumygenerosity1)sahylyk, 2)jomartlyk, 3)kerem
umumygenerous1)rehimdar, 2)rehimli, 3)jomart, 4)sahy, 5)rehimdar, 6)rehimli
umumygenesis1)döreýiş, 2)gelip çykyş
umumygenetic fingerprintinggenetik barlagy
umumygenetically modified organismsgmolar
umumyGenevaŽenewa
umumygenial1)zehinli 2)güler ýüzlü3)alçak
umumygenitalsjyns organlary
umumygeniusgeniý
umumygenocidegenosid
umumygenrežanr
umumygentle1)tultuk, 2)näzik
umumygentlemanjentlmen
umumygentlenessýumşaklyk
umumygentlyassa
umumygenuine1)hakyky, 2)tüýs
umumygenus1)urug, 2)nesil
umumygeographergeograf
umumygeographical indicationgeografiki yşaratlar
umumygeographical signgeografiki yşarat
umumygeographygeografiýa
umumygeologygeologiýa
umumygeometrygeometriýa
umumyGeorgiaGruziýa
umumygerbilleboz syçan
umumygermmikrob
umumyGermannemes
umumygerman measlesgyzylja
umumygestationhamylalyk
umumygesture1)hereket, 2)üm
umumyget1)öwrülmek, 2)bolmak, 3)edinmek, 4)almak
umumyget a splintertiken batyrmak
get about1) hereket etmek, 2) syýahat etmek
umumyget acquaintedtanyşmak
get along (with)gowy düşünişmek
umumyget bankruptçökmek
get by1) ýaşamak, 2) güzeranyňy aýlamak
get down toişe goýulmak
umumyget freeazatlyga çykmak
umumyget iniçine girmek
umumyget married toöýlenmek
umumyget offdüşmek (ulagdan)
umumyget onmünmek
get outterk etmek
get overhötdesinden gelmek
get rid ofdynmak
get round towagt tapmak
umumyget sick1)näsaglamak, 2)syrkawlamak, 3)kesellemek
umumyget sth-smb somewheredüşürmek
get togetherduşuşmak
umumyget upturmak
umumygeysergeýzer
umumyghostarwah
umumygiant1)gigant 2)äpet uly 3)deşli adam 4)döw
umumygiant lizardzemzen
umumygiardiaiçagyry, içgeçme
umumygiddinessbaşaýlanma
umumygift1)peşeş, 2)zehin, 3)sylag
umumygift for good newssöýünji
umumygiftedzehinli
umumygiggle1)hikirdi (n), 2)hikirdemek (v), 3)hykyrdamak (v), 4)hykyrdy (n), 5)pykyrdamak (v), 6)kikirdemek (v)
umumygildingçaýylan gyzyl
umumygillžabra
umumygiltaltyn çaýylan
umumygimletburaw
umumygimp1)ökde, 2)ter, 3)ýiti
umumygin1)jin, 2)duzak, 3)gapan, 4)tor
umumygiraffežiraf
umumygirdle1)bilguşak, 2)guşak
umumygirlgyz
umumygirlfriend1)boýdaş, 2)jora, 3)gyz söýgüli
umumygive1)äbermek, 2)bermek
umumygive a speechsöz sözlemek
give awaypaýlamak
umumygive in1)boýun egmek, 2)boýun bolmak
umumygive noticehabar bermek
umumygive smb divorce1)talak hatyny bermek, 2)aýrylyşmak
umumygive the floorsöz bermek
umumygive up1)goýbolsun etmek, 2)taşlamak
umumygive-and-takealdym-berdimli
umumygivenberlen
umumygiverberiji
umumyglacierbuzluk
umumyglad1)begençli, 2)keýipli
umumygladdenbegendirmek
umumygladiolusýylangül
umumygladlyhöwesjeň
umumygladnessýagtylyk
umumyglamorjady
umumyglamorousjadyly
umumyglamouröwüşgin
umumyglance1)bakyş (n), 2)göz (n), 3)nazar (n), 4)nazara almak
umumyglandmäz
umumyglanderssap keseli
umumyglare1)mölerilmek, 2)alarylmak, 3)mölermek
umumyglass1)çüýşe, 2)stakan, 3)aýna 4)bulgur
umumyglassesäýnek
umumyglasswortçogan
umumyglaucomagarasuw
umumyglidetypmak
umumygliderplanýor (uçar)
umumyglidingaltyn çaýma
umumyglisten1)balkyldamak, 2)şöhle saçmak
umumyglitter1)lowurdamak, 2)ýyldyramak
umumyglitteryýyldyrawuk
umumyglobalglobal
umumyglobal warmingähliumumy maýylganlyk
umumyglobe1)globys, 2)ýer şary, 3)dünýä
umumygloomy1)çytyk, 2)tutuk
umumyglorifyşöhratlanmak
umumygloriousşöhratly
umumyglory1)şan, 2)şan-şöhrat
umumyglossýalpyldawuk
umumyglossarysözlük
umumyglossyparlak
umumygloveellik
umumyglowlabyrdamak
umumyglue1)elim (n), 2)ýelim (n), 3)ýelimlemek (v), 4)ýelmemek
umumyglutton1)işdämen, 2)iýermen
umumygluttonyiýermenlik
umumyglyceringliserin
umumygnashdişiňi gyjyrdatmak
umumygnat1)çirkeý, 2)çybyn
umumygnawgemirmek
umumygogitmek
umumygo back1)dolanmak, 2)yza gitmek
go in forgyzyklanmak
umumygo ondowam etmek
go throughbaşyndan geçirmek
umumygo-betweenaraçy
umumygo-slowseresaplylyk
umumygoal1)gol, 2)nyşan, 3)maksat, 4)matlap
umumygoal-keeper1)derwezeban, 2)derwezeçi
umumygoannazemzen
umumygoat1)geçi, 2)çöpür
umumygoatsdowar
umumygobletkubok
umumygodhudaý
umumygodchild1)çokundyrylan ogul, 2)çokundyrylan gyz
umumygoddessaýal hudaý
umumygodfatherçokundyran ata
umumygodmotherçokundyran ene
umumygogglesäýnek
umumygoldaltyn
umumygold clausealtyn şert
umumygold currencygyzyl pul
umumygold, goldentylla
umumygolden1)tylla, 2)altyn
umumygolden agealtyn asry
umumygolden eaglebürgüt
umumygoldfinchalatogan
umumygoldfishaltyn balyk
umumygoldsmithzergär
umumygolfgolf
umumygolfergolfçy
umumygolly
umumygood1)ýagşy (adj), 2)oňat (adj), 3)gowy (adj), 4)oňly (adj), 5)haryt (n), 6)uz (adj), 7)ýaramly (adj), 8)hoş (adj), 9)gowulyk (n)
umumygood breedingedep-ekramlylyk
umumygood deedsogap
umumygood evening1)agşamyňyz haýyrly bolsun, 2)giç ýagşy
umumygood faithgöze ýakymly, owadan
umumygood lookingnurana
umumygood mannersedep-ekramlylyk
umumygood morningertiriňiz haýyrly bolsun
umumygood nightgijäňiz rahat bolsun
umumygood-naturedýuka ýürek
umumygoodbye1)hoşlaşma, 2)sagbollaşma
umumygoodnessgowylyk
umumygoods1)haryt, 2)harytlar
umumygoodwillýagşy niýet
umumygoosegaz
umumygooseberrykryžownik
umumygoosefootselme
umumygopheralaka
umumygoresüsmek
umumygorge1)zaw, 2)açgözlük
umumygorgeousajaýyp
umumygorgetgöwher monjuk
umumygorillagorilla
umumygospelInjil bölegi
umumygossip1)gybat (n), 2)gepçi (n), 3)warsaky (n), 5)wyşyrdamak (v), 6)gybat etmek (v), 7)gybat (n)
umumygossippergybatkeş
umumygourmet1)gastronom, 2)tagambiler
umumygoutbogun agyry
umumygoverndolandyrmak
umumygovernment1)döwlet, 2)eýerme, 3)hökümet, 4)dolandyrma
umumygovernment-owned corporationdöwlet korporasiýsy
umumygovernmentaldöwlete degişli
umumygovernor1)gubernator, 2)-häkim
umumygrabgysymlamak
umumygrace1)alyhezret, 2)owadanlyk, 3)nepislik
umumygraceful1)owadan, 2)nesip
umumygraciousrehimli
umumygradationgezekleşme
umumygrade1)baha (n), 2)hil (n), 3)dereje (n), 4)dereje almak (v)
umumygradually1)dura-bara, 2)gitdigiçe, 3)kem-kemden, 4)dura-bara
umumygraduate1)aspirant, 2)okuwy gutarmak
umumygraduationuçurym bolma
umumygraft1)peýwent etmek (v), 2)sapma (n)
umumygrafterparahor
umumygraftingkesip oturtma
umumygrain1)digir,2)galla, 3)däne, 4)maňyz
umumygrainingdäneleme
umumygramgram
umumygram. predicatehabarlyk
umumygrammargrammatika
umumygrammaticalgrammatik
umumygrand1)beýik, 2)roýal
umumygrandchild1)agtyk, 2)gyz agtyk
umumygranddaughtergyz agtyk
umumygrandfather1)ata, 2)baba
umumygrandgrandsonçowluk
umumygrandiosekaşaň
umumygrandmother1)ene, 2)mama
umumygrandparent1)ene-ata, 2)baba-mama
umumygrandson1)agtyk, 2)ogul agtyk
umumygranitegranit
umumygrant1)peşgeş (n), 2)peşgeş bermek (v)
umumygranteegrant alyjy
umumygrantorygtyýar beriji
umumygranulationdäneleme
umumygrapeüzüm
umumygrapefruitgreýpfrut
umumygrapesgelinbarmak
umumygraphgrafik
umumygraphicşekillendiriş
umumygrasptutmak
umumygrassot
umumygrass snakelors
umumygrasshopperçekirtge
umumygrassyotluk
umumygrassy areaotluk
umumygrate1)süýkemek, 2)gyrmak, 3)oýkamak
umumygratefulminnetdar
umumygratinggözenek
umumygratingsgyrmança
umumygratismugt
umumygratitude1)minnetdarlyk, 2)alkyş, 3)hoşallyk
umumygratuitousmugt
umumygratuitous contractboş şertnama
umumygratuitous loanjogapkärçilikli şetrnama
umumygratuitypara bermek
umumygrave1)gör, 2)mazar, 3)gabyr
umumygrave and imminent dangeragyr we takyk howp
umumygravelçagyl
umumygravergyraňlaýjy
umumygravestonemazar daşy
umumygraveyard1)gonamçylyk, 2)öwülýä, 3)mazarlyk, 4)gabrystan, 5)mazarystan
umumygravitationdartyşma
umumygravitydartyşma
umumygravity of offensejenaýatyp agyrlygy
umumygravysous
umumygrayçal
umumygrazebakmak
umumygrazing land1)otlag, 2)öri meýdan
umumygrease1)ýag (n), 2)ýaglamak (v)
umumygreasyýagly
umumygreat1)baýry, 2)uly, 3)beýik
umumygreat grandchildgowluk
umumygreat grandfather1)kakanyň atasy, 2)ejäniň atasy
umumygreat grandmother1)kakanyň enesi, 2)ejäniň enesi
umumygreat-grandsonçowluk
umumygreatnessbeýiklik
umumygreed1)nebisjeňlik, 2)betnebislik, 3)husytlyk
umumygreedy1)aç göz, 2)betnebis, 3)husyt, 4)gysganç
umumyGreekgrek
umumygreen1)ýaşyl, 2)gök
umumygreenhouseteplisa
umumygreenlandsonar
umumygreet1)görüşmek, 2)garşylamak, 3)salamlaşmak
umumygreetinggarşylamak
umumygrenadegranat
umumygreyçal
umumygridtor
umumygrief1)hesret, 2)hasrat, 3)tukatlyk, 4)
umumygrievancenärazylyk
umumygrieve1)çygylmak, 2)tukatlanmak, 3)ynjatmak, 4)gamlandyrmak
umumygrievedgynançly
umumygriffon vulturegaraguş
umumygrill1)daglamak, 2)çişlik bişirmek
umumygrimzalym
umumygrimekir
umumygrin1)gülümjiremek, 2)syrtarmak, 3)ýyrşarmak
umumygrind1)külkelemek, 2)maýdalamak, 3)taplamak, 4)oýkamak, 5)törpülemek, 6)üwemek, 7)ýonmak
umumygrindstoneçalgy daş
umumygrip1)gysmak (v), 2)tutma (n), 3)gysma (n)
umumygrippedümew
umumygritsýarma
umumygroan1)hyklamak (v), 2)pygan (n), 3)nalama (n), 4)nalamak (v)
umumygroceriesbakaleýa
umumygrocerybazarlama
umumygroingasyk
umumygroom1)atbakar, 2)seýis 3)giýew 4)köreken
umumygroove1)çeşme, 2)ganawjyk
umumygrossharsal
umumygross domestic productjemi içerki önüm
umumygrottogowak
umumyground1)meýdança, 2)esas, 3)ýer, 4)toprak
umumyground meatdolama
umumygroundlessesassyz
umumygroundslödere
umumygroundselýapyr
umumygroundworkbinýat
umumygroup1)topar, 2)toplum, 3)kollektiw, 4)gruppa, 5)toparlanmak
umumygroupingtoparlanyşyk
umumygrovetokaýjyk
umumygrow1)köpelmek, 2)gögermek, 3)dumanlamak, 4)agralmak, 5)ýapraklamak, 6)ýagşylanmak, 7)gartaşmak, 8)önüp-ösmek, 9)idetmek, 10)ösdürmek, 11)ulalmak
umumygrow rootsgoş-golam edinmek
grow up1) ösmek, 2) ulalmak
umumygrowl1)hoňuldamak, 2)hüňürdemek, 3)hyňranmak
umumygrowngartaň
umumygrown-upullakan
umumygrowth1)ösüş, 2)ulalyş
umumygrubbedroý
umumygruesomeelhenç
umumygrumble1)hüňürdemek, 2)igenmek
umumygrumbling1)hüňürdi, 2)igenç, 3)igenjeň
umumygrumpybedroý
umumygrunthorkuldamak
umumyguarantee1)kepillendirme (n), 2)kepil (n), 3)güwä geçme (n), 4)girew (n), 5)kepillik (n), 6)zamun (n), 7)kepil bolmak (v), 8)kepillendirmek (v), 9)kepilnama (n)
umumyguarantor1)güwä geçiji, 2)kepillendiriji
umumyguarantykepillilik
umumyguard1)garawul (n), 2)gwardiýn (n), 3)gorag (n), 4)goraýjy (n), 5)garawullamak (v)
umumyguard commanderçalşyryjy
umumyguard of honourhormat garawuly
umumyguardhousetussaghana
umumyguardian1)hossar, 2)ekleýji
umumyguardianshiphossarlyk
umumyguess1)çak etmek (v), 2)çen-çak (n), 3)çaklama (n), 4)çaklamak (v)
umumyguestmyhman
umumyguesthouse1)myhmanhana, 2)myhman öýi
umumyguidance1)ýoldaşlyk, 2)gollanma
umumyguide1)gollanma (n), 2)ýolbelet (n), 3)gid (n), 4)ýoldaş bolmak (v)
umumyguidebookkömekçi kitapça
umumyguidelinesinstruksiýa
umumyguildseh
umumyguilemekirlik
umumyguilt1)ýazyk, 2)günä
umumyguilty1)günäli, 2)günäkär, 3)sebäpkär, 4)müýnli 5)ýazykly
umumyguisemaska
umumyguitargitara
umumygulf1)aýlag, 2)deňiz aýlagy
umumygullçarlak
umumygullet1)gyzylödek, 2)ödek
umumygullibility1)ynanjaňlyk, 2)sadalyk
umumygullibleynanjaň
umumygulp1)owurt (n), 2)jyňkytmak (v)
umumygumsakgyç
umumygummyşepbikli
umumygumsdiş eti
umumygun1)pistolýet, 2)top, 3)pistolet
umumygun-scopedidiwan
umumygun-sightdidiwan
umumygunlayerçeneýji
umumygunneratyjy
umumygunpowderdäri
umumygunshotgümpüldi
umumygunshot woundok ýarasy
umumygurgle1)lygyrdy (n), 2)hokurdamak (v), 3)lygyrdamak (v)
umumygurglinglakyrdy
umumygush1)joşmak (v), 2)zogdyrylmak (v), 3)suw çüwdürimi
umumygussetbegeýik
umumygust1)tüweleý (n), 2)ýelgin (n), 3)üflemek (v), 4)çabga (n)
umumygustyýelli
umumygutiçege
umumygutterternaw
umumygybeaylaw etmek
umumygymsport zaly
umumygymnasiumgimnaziýa
umumygymnastgimnast
umumygymnasticsgimnastika
umumygynecologistginekolog
umumygypsysygan
umumyhabeas corpuskazyýet karary
umumyhabit1)endik, 2)gylyk, 3)urup-adat
umumyhabitableýaşalýan ýer
umumyhabitat1)ýaýraw, 2)tebigy ýaşaýan ýeri
umumyhabitualadaty
umumyhack1)kätmen (n), 2)ýonmak (v), 3)çapmak (v), 4)döwmek (v), 5)külüň (n)
umumyhadbolupdy
umumyhagglesöwdalaşmak
umumyhail1)jöwenek, 2)doly
umumyhair1)saç, 2)tüý, 3)gyl
umumyhairbrushdarak
umumyhaircutsaç aldyrma
umumyhairdresserdellek
umumyhairstylesaç stili
umumyhairytüýlek
umumyhalf1)ýarpy (n), 2)ýarty (adj), 3)ýary (n), 4)ýarym (n)
umumyhalf bloodöweý dogan
umumyhalf brotheröweý dogan
umumyhalf siblingöweý dogan
umumyhalf sisteröweý dogan
umumyhalf-breedmitis
umumyhalf-deadçalajan
umumyhalf-deafgulagy agyr
umumyhalf-lifeýarym-bölünme periody
umumyhalf-yearýarymýyllyk
umumyhall1)zal, 2)koridor
umumyhall-mark1)tagma, 2)tagma
umumyhallowmukaddesleşdirmek
umumyhallowedmukaddes
umumyhallucinationgalýusinasiýa
umumyhallwaykoridor
umumyhalotäç
umumyhaloxylon1)ojar, 2)sazak
umumyhalter1)nogta, 2)owsar, 3)nogta
umumyhalveýarpylamak
umumyhamdoňuz eti
umumyhamburgergamburger
umumyhammer1)çekiç, 2)mäşe
umumyhammockgamak
umumyhamstergemirji haýwan
umumyhand1)el, 2)eltmek
hand backyzyna bermek
umumyhand downwesýet etmek
hand intabşyrmak
umumyhandbookel kitapçasy
umumyhandbrakeel tormozy
umumyhandcuff1)gandal, 2)zynjyr, 3)gol gandaly
umumyhandful1)goşawuç, 2)gysym, 3)ýanawuç, 4)penje
umumyhandful, clutchgysym
umumyhandicappedmaýyp
umumyhandicrafthünär
umumyhandicraftsmansenetçi
umumyhandkerchiefelýaglyk
umumyhandle1)tutawaç (n), 2)dolandyrmak (v), 3)ellemek (v)
umumyhandless1)golak, 2)golsuz
umumyhandmadehünärmentçilik
umumyhandmade riflehyrly
umumyhandsettelefon tutawajy
umumyhandshakeel silkme
umumyhandsomegörmegeý
umumyhandwriting1)ýazmaça, 2)poçerg, 3)golýazma
umumyhandyamatly
umumyhang1)asylmak, 2)semek, 3)ildirmek, 4)sallanmak
hang backislegsiz bolmak
hang ongaraşmak
hang on (to)ýapyşmak
hang outwagt geçirmek
hang uptelefony goýmak
umumyhangar1)angar, 2)asgyç
umumyhangingasgyç
umumyhanging bridgeasma köpri
umumyhankkelep
umumyhappenbolmak
umumyhappiness1)eýgilik, 2)şaklyk
umumyhappy1)eşretli, 2)sapaly, 3)şat, 4)şoh, 5)bagtly
umumyhappy timedöwran
umumyharassazar bermek
umumyharassmentazar berme
umumyharborport
harbyöýlenen
umumyhard1)gaty, 2)ýowuz, 3)müşgil, 4)şatlama,
umumyhard assetsgozgalmaýan emläkler
umumyhard moneynagt
umumyhard-foughtaldym-berdimli
umumyharden1)bekemek, 2)gatamak
umumyhardlyçala
umumyhardnessgatylyk
umumyhardshipkynçylyk
umumyhardworking1)işeňňir, 2)jepakeş, 3)zähmetsöýer
umumyhardydözümli
umumyharetowşan
umumyharemharemhana
umumyharicot beannoýba
umumyharm1)zelel, 2)zyýan, 3)hyýanat, 4)zyýan bermek
umumyharmful1)zelelli, 2)zyýanly
umumyharmlesszyýansyz
umumyharmonioussazlaşykly
umumyharmonization of lawsiçerki hukuklaryň halkara hukuklara gabat gelmegi
umumyharmony1)razylyk, 2)ylalaşyk, 3)sazlyk, 4)sazlaşyk, 5)utgaşyklyk
umumyharness1)hamyt, 2)hamytlamak
umumyharpoongarpun
umumyharriergulaty
umumyharrow1)mala (n), 2)malalamak (v), 4)borona
umumyharsh1)ýowuz, 2)gödek, 3)kyn
umumyharvest1)hasyl, 2)ýygnanşyk
umumyharvest timeýygym möwsümi
umumyharvesterkombaýn
umumyharvestinghasyl almak
umumyharvesting machinesýygyjy maşynlar
umumyhasbar
umumyhassleböwet, kynçylyk
umumyhaste1)gyssagara, 2)howlukmaçlyk, 3)gyssagara
umumyhasten howlukma
umumyhastyhowul-hara
umumyhat1)telpek 2)şyrdak
umumyhatch1)saman (n), 2)lýuk (n), 3)ýumurtgadan çykmak (v)
umumyhatchetkiçi palta
umumyhatchwaylýuk
umumyhate1)ýigrenç (n), 2)ýigrenmek (v)
umumyhateful1)ýygrenç, 2)ýigrenji
umumyhatredýigrenç
umumyhauberksowut
umumyhaughtinesstekepbirlik
umumyhaughtytekepbir
umumyhaulçekmek
umumyhave1)eýe bolmak, 2)bar bolmak, 3)bar
umumyhave sexjynsy aragatnaşyk etmek
umumyhaving a specific purposemaksatly
umumyhaving equal rightsdeňhukukly
umumyhaving no meaningmanysyz
umumyhavocbulam-bujarlyk
umumyhawkgyrgy
umumyhawsertanap
umumyhay1)bede, 2)silos
umumyhaydustpide
umumyhaystackbedelik
umumyhazardhowp
umumyhazardoushowply
umumyhazardous substancehowply madda, ýük
umumyhaze1)ümez, 2)duman
umumyhazygamaşyk
umumyheol
umumyhead1)baş (n), 2)ýönelmek (v), 3)kelle (n), 4)müdir (n), 5)başlyk (n), 6)baştutan (n), 7)reýis (n)
umumyhead forýönelmek
umumyhead of nationmilletbaşy
umumyhead of statedöwlet baştutany
head offbir ýere gitmek
umumyheadachekelleagyry
umumyheadingugur görkeziji
umumyheadlightöňki çyra
umumyheadlinebaş habar
umumyheadquarters1)ştab, 2)merkez
umumyheadquarters of companykompaniýanyň merkezi edarasy
umumyheadsetgarnitura
umumyhealsagaltmak
umumyhealertebip
umumyhealinggutulyş
umumyhealth1)hal, 2)hal-ahwal, 3)saglyk, 4)aman
umumyhealth recordsaglyk kepilnama
umumyhealthcaresaglygy saklaýyş
umumyhealthlysaglykly
umumyhealthy1)gurgun, 2)sag, 3)sagdyn, 4)sag-gurgun
umumyhealthy, wellgurgun
umumyheaptopbak
umumyheardiňlemek
umumyhearerdiňleýji
umumyhearing1)eşidiş, 2)diňleme, 3)owaz
umumyhearing of a casekazyýet işi
umumyhearsayowaza
umumyheart1)ýürek, 2)kalp
umumyheart attackýürekden tutma
umumyheartbeatýürek urgysy
umumyheartburnsary gaýnama
umumyhearthojak
umumyheartless1)birehim, 2)rehimsiz
umumyheartyykjam
umumyheat1)çog (n), 2)gyzmalyk (n), 3)howur (n), 4)jöwza (n), 5)tebit (n), 6)çoýmakn (v), 7)gyzgynlyk (n), 8)jöwza (n), 9)ýylatmak (v), 10)gyzdyrmak (v), 11)gyzmak (v), 12)ýylylyk (n)
umumyheat rashýylylyk paýlamaklyk
umumyheater1)küre, 2)ýyladyjy
umumyheating1)gyzdyrma, 2)gyzdyryjy
umumyheatwaveýylylyk
umumyheaven1)jennet, 2)behişt, 3)gök, 4)asman
umumyheavinessagram
umumyheavy1)agramly, 2)jala, 3)agyr, 4)saldamly
umumyheavy rainjala
umumyheavy showerçabga
umumyhectaregektar
umumyhecticbaşagaý
umumyhedgearaçäk
umumyhedgehogkirpi
umumyheedätiýaç
umumyheedlessünssiz
umumyheel1)ökje, 2)söbük, 3)topuk
umumyhegemonygegemoniýa
umumyheifertüwe
umumyheight1)belentlik, 2)beýiklik, 3)boý
umumyheightenbeýgeltmek
umumyheirmirasdüşer
umumyheir apparentmirasdüşer
umumyheiressmirasdüşer
umumyheirloommiras
umumyheirloomsmaşgala emlägi
umumyheirshipmirasa hukuk
umumyhelicopter1)wertolýot, 2)dikuçar
umumyheliotropeaşygoty
umumyhell1)dowzah, 2)jähennem
umumyhellosalam
umumyhelm1)şturwal, 2)gämi ruly
umumyhelmet1)şlem, 2)tuwalga
umumyhelmutskafandr
umumyhelp1)dalda (n), 2)kömek etmek (v), 3)kömek bermek (v), 4)kömek (n), 5)hemaýat (n), 6)ýardam (n), 7)kömekleşmek (v), 8)ýardam etmek (v), 9)medet (n)
umumyhelpedarkaly
umumyhelperkömekçi
umumyhelpful1)ýokumly, 2)haýyrly, 3)peýdaly
umumyhelpless1)biçäre, 2)ejiz
umumyhelplessnessbiçärelik
umumyhelvahalwa
umumyhem1)sepgit (n), 2)tikmek (v)
umumyhemisphereýarymşar
umumyhempkenep
umumyhen1)mäkiýan, 2)ketek, 3)towuk
umumyhenbanemaňgyrsak
umumyhenceforthmundan beýläk
umumyher1)ony, 2)onuň, 3)oňa
umumyheraldçapar
umumyherbdermanlyk ösümlik
umumyherd1)gylýal sürüsi, 2)süri
umumyherd of horsesýylky sürüsi
umumyhere1)şu taýda, 2)ine, 3)şu ýer, 4)bäri, 5)bärik, 6)bu ýerde, 7)ynha
umumyhere you areine
umumyhere!me
umumyhereby1)şunuň bilen, 2)şeýlelikde
umumyhereditamentswesýetsiz miras
umumyheredity1)nesil yzarlama, 2)mirasdarlyk
umumyheritagemiras
umumyhermit1)terkidünýä, 2)sergezdan
umumyhermitage1)sergezdançylyk, 2)sergezdanlyk
umumyherniaingi
umumyhero1)gahryman, 2)obraz
umumyheroic1)gahrymanlarça, 2)gahrymançylykly
umumyheroingeroin
umumyheroism1)gahrymançylyk, 2)gahrymanlyk
umumyheron1)gogur, 2)hokgar
umumyherpesdemrew
umumyherringtakgaz
umumyhersonuňky
umumyherselföz
umumyhesitate1)sagynmak, 2)säginmek, 3)haýal-ýygallyk etmek, 4)ikirjiňlenmek
umumyhesitation1)ikirjiňlenme, 2)irişme, 3)irgin
umumyhetman1)getman, 2)serdar, 3)han
umumyhewýylmamak
umumyhexagonaltyburçlyk
umumyhisalam
umumyhibernation1)gyşlama (n), 2)hasylly (v), 3)gyş ukysy
umumyhiccupsynçgylawuk
umumyhick1)gödeň (adj), 2)synçgyrmak (v), 3)gödek (adj), 4)gulak (n), 5)synçgylawuk tutmak (v)
umumyhidgizlemek
umumyhiddengizlin
umumyhide1)ýaşyrmak (v), 2)bukmak (v), 3)gizlemek (v), 4)ýygşyrmak (v), 5)gizlenme (n), 6)gizlenmek (v)
umumyhide and seek1)bukullym, 2)gizlenpeçek
umumyhierarchicalköpbasgançakly
umumyhierarchyiýerarhiýa
umumyhierarchy of normsnormlaryň iýerarhiýasy
umumyhigh1)ýokary, 2)beýik
umumyhigh schoolorta mekdep
umumyhigh seaaçyk deňiz
umumyhigh tidedaşgyn
umumyhigh-heeledişbil
umumyhigher educationýokary bilim
umumyhighest instanceiň ýokary derejeli kazyýet
umumyhighly esteemedmerhemetli
umumyhighnessalyhezret
umumyhighway1)magistral, 2)şosse, 3)şaýol, 4)magistral 5)uly ýol
umumyhighway taxgaraýol salgydy
umumyhijackalyp gaçmak
umumyhikegezelenç etmek
umumyhiker1)syýahatçy, 2)gezelenç ediji
umumyhilfortgadymy şäher harabaçylygy
umumyhill1)alaň (n), 2)baýyr (n), 3)söbük (n), 4)depe (n), 5)tümmek (adj)
umumyhillockbaýyrjyk
umumyhillybaýyrly
umumyhim1)oňa, 2)ony
umumyhimselfözi
umumyhinderkynlaşdyrmak
umumyhinderanceegleme
umumyHinduIndus
umumyhingepetle
umumyhintýaňzytma
umumyhipbut
umumyhippodromeaýlaw
umumyhippopotamusgippopotam
umumyhire1)hakyna tutma (n), 2)kireýne almak (v), 3)hakyna tutmak (v)
umumyhire outkireýine bermek
umumyhirelinghakynatutma
umumyhireriş beriji
umumyhis1)onuňky, 2)onuň
umumyhiss1)jazyrdy (adj), 2)şuwwuldy (n), 3)şyglamak (v), 4)jazyrdamak (v), 5)jazyrdy
umumyhistoriantaryhçy
umumyhistorictaryhy
umumyhistoricaltaryhy
umumyhistorical interpretationtaryhy pikir
umumyhistorytaryh
umumyhiturmak
hit backgarşylyk bermek
umumyhitchildirmek
umumyhoar frostgyraw
umumyhoarsegarjaşyk
umumyhobble1)keýtiklemek, 2)kösseklemek
umumyhobby1)güýmenje, 2)gyzyklanma
umumyhockeyhokkeý
umumyhoe1)kätmen (n), 2)kätmenlemek (v)
umumyhog1)doňuz, 2)mekejin, 3)erkek doňuz
umumyhoist1)ýokarlandyrma (n), 2)ýokarlandyrmak (v)
umumyhold1)jylawlamak, 2)ýapyşmak, 3)saklamak, 4)guramak, 5)tutmak
hold ongaraşmak
umumyhold upsaklamak
umumyholder1)saklaýjy, 2)tutawaç
umumyholding cellkapasa
umumyholding companyholding kompaniýasy
umumyholdings1)emläk, 2)eýeçilik, 3)mülk
umumyholdover tenantlizinkde harydy yzyna tabşyrylmaýan emläk
umumyhole1)çarkandak, 2)çukanak, 3)çukur, 4)çukurlyk, 5)hin, 6)deşik, 7)gorp, 8)gozak, 9)buraw guýy
umumyholiday1)baýram, 2)baýramçylyk, 3)şagalaň, 4)toý, 5)dynç alyş
umumyholinessmukaddeslik
umumyhollerazgyrylmak
umumyhollow1)pürsýçöketlik (adj), 2)puç (adj), 3)gorp (adj), 4)oýluk (n)
umumyholographöz eli bilen ýazylan resminama
umumyholy1)mukaddes, 2)öwlat
umumyHoly SeePoplyk
umumyhomagesylag-hormat
umumyhome1)öý, 2)içerki
umumyhome portýerli port
umumyhomelanddiýar
umumyhomelessöýsüz
umumyhomemade1)öýde ýasalan, 2)öýde bişirilen, 3)öýde taýýarlanan
umumyhomemakeröý hojalykçy
umumyhomepageöý sahypasy
umumyhomesicköýi küýseýän
umumyhomespunelde dokalan
umumyhomeworköý işi
umumyhomeworkingöý ofisi
umumyhomicideöldürme
umumyhomingöýe dolanýan
umumyhomogeneous1)hili-bir hili, 2)deňdeş, 3)hili-bir
umumyhomologatetassyklamak
umumyhomosexualgomoseksual
umumyhonegaýramak
umumyhonest1)akgöwünli, 2)dogruçyl, 3)wepaly, 4)wyždanly, 5)halal, 6)namysly, 7)kemally
umumyhonestlydogruçyl
umumyhonesty1)päklik, 2)wyždanlylyk, 3)halallyk, 4)namys
umumyhoneybal
umumyhoneybeebalary
umumyhoneycombary öýjügi
umumyhoneymoondurmuş toýundan soňky bal aýy
umumyhonk1)şuwlamak, 2)tarlamak
umumyhonor1)hormat (n), 2)hormatlamak (v), 3)sylag (n), 4)halallyk (n), 5)mertebe (n), 6)hormat (n)
umumyhonorablemertebeli
umumyhonoraryhormatly
umumyhonored1)at gazanan, 2)hormatly
umumyhonour1)abraý, 2)sarpa, 3)namys, 4)gadyr-gymmat, 5)gadyr, 6)hatyra, 7)ygtybar, 8)sylag
umumyhonourablehormatly
umumyhood1)kapot, 2)kapýuşon
umumyhoof1)syňral, 2)toýnak, 3)atyň toýnagy
umumyhook1)çeňňek (n), 2)tirkemek (v), 3)kiltlemek (v), 4)gaňrak (n), 5)ilişmek (v), 6)iltemek (v), 7)gaňyrçak (n)
umumyhoopgurşaw
umumyhoopoehüýpüpik
umumyhoorayura
umumyhoottarlamak
umumyhop1)böküş (n), 2)bökmek (v)
umumyhope1)tama (n), 2)umyt (n), 3)tama etmek (v), 4)umyt etmek (v)
umumyhopefultamakin
umumyhopefullyumytly
umumyhopelessgutulgysyz
umumyhorizongözýetim
umumyhorizontal1)gorizontal, 2)kese
umumyhorizontally1)keseleýin, 2)keseligine
umumyhormonegormon
umumyhorn1)şah, 2)buýnuz, 3)tüýdük
umumyhornedşahly
umumyhorneteşegary
umumyhornlesskelek
umumyhorribleelhenç
umumyhorrifyeýmendirmek
umumyhorroreýmenç
umumyhorse1)seýis, 2)at çapyşyk, 3)gylýal, 4)konki, 5)ýaby, 6)at
umumyhorse armourat esbaby
umumyhorse breederatşynas
umumyhorse meatatyň eti
umumyhorse powerat güýji
umumyhorse stablegylýal saraýy
umumyhorse trainerseýis
umumyhorse-breedergylýalçy
umumyhorse-breedingatçylyk
umumyhorse-doctorat tebibi
umumyhorse-farmat zawody
umumyhorse-herderýylkyban
umumyhorsebreedinggylýalçylyk
umumyhorseclothpalan
umumyhorsefleshatyň eti
umumyhorseman1)atly, 2)çapyksuwar
umumyhorsepondatlar üçin ýap
umumyhorseraceat çapyşyk
umumyhorses bitagyzzyryk
umumyhorseshoe1)nal, 2)atyň naly
umumyhorticulturebagbançylyk
umumyhoseşlang
umumyhosierytrikotaž
umumyhospicegonalga, düşelge
umumyhospitable1)myhmansöýer, 2)myhmansöýüji
umumyhospital1)gospital, 2)keselhana, 3)hassahana
umumyhospital orderdälihana ugratmak karary
umumyhospitality1)hezzet, 2)myhmansöýerlik
umumyhost1)hojaýyn (n), 2)hyzmat etmek (v), 3)öý eýesi bolmak (v), 4)öý eýesi (n)
umumyhostagegirew
umumyhostel1)ýatakhana 2)umumy ýaşaýyş jaýy
umumyhostessstýuardessa
umumyhostilegazaply
umumyhostility1)gazap, 2)duşmançylyk
umumyhot1)gyzgyn, 2)jokrama, 3)yssy, 4)ajy
umumyhot dry windepgek
umumyhot moneygyzgyn pul
umumyhot-houseteplisa
umumyhot-temperedgyzma
umumyhotel1)myhmanhana, 2)otel
umumyhotlinegyzgyn telefon aragatnaşygy
umumyhound1)tazy, 2)köpek
umumyhoursagat
umumyhourlysagatlaýyn
umumyhourssagatlar
umumyhours worthsagatlyk
umumyhouse1)jaýlaşdyrmak (v), 2)tam (n), 3)jaý (n)
umumyHouse of CommonsIkinji palada
umumyHouse of LordsLordlaryň palatasy
umumyhouse-warmingjaý toýy
umumyhouseboteýüzýän öý
umumyhousebreakingöý ýykmak
umumyhousehold1)hojalyk, 2)maşgala
umumyhouseholderöý eýesi
umumyhousekeeperhojalykçy
umumyhovelkülbe
umumyhow1)nädip, 2)nähili, 3)neneň
umumyhow manynäçe
umumyhow muchnäçe
umumyhowever1)bolsa-da, 2)ýöne, 3)emma
umumyhowl1)hazlamak, 2)uwlamak, 3)zörletmek
umumyhubbubşowhun
umumyhug1)gujak (n), 2)gujaklamak (v)
umumyhuge1)ägirt, 2)äpet
umumyhullgabyk
umumyhum1)güwwüldemek, 2)hyzlamak, 3)hiňlemek
umumyhuman1)ynsan, 2)adam
umumyhuman beingadam
umumyhuman dignityadam mertebesi
umumyhuman organadamzadyň bedeni
umumyhuman race1)adamzat nesli, 2)adamzat
umumyhuman rightsadam hukuklary
umumyhuman traffickingadam söwdasy
umumyhumanerehimli
umumyhumanenessadamkärçilik
umumyhumanitarian aidynsanperwerlik kömegi
umumyhumanity1)adamzat, 2)ynsanperwerlik, 3)adamkärçilik, 4)ynsanyýet
umumyhumankindadamzat
umumyhumbletürkana
umumyhumeral boneçigin süňki
umumyhumerusçigin süňki
umumyhumid1)dymyk, 2)çygly, 3)nemli, 4)yzgarly
umumyhumidity1)çyglyk, 2)çyglylyk, 3)yzgar
umumyhumiliatekemsitmek
umumyhumiliationkemsitme
umumyhumilityýuwaşlyk
umumyhummockgümmerçek
umumyhumordegişme
umumyhumorous1)gülkünç, 2)gülküli
umumyhumpörküç
umumyhumusçüýrüntgi
umumyhunchküýkertmek
umumyhunchbackedküýki
umumyhunchedbürkür
umumyhundredýüz (san)
umumyhundredthýüzünji
umumyHungaryWengriýa
umumyhunger1)ajykmak (v), 2)açlyk (n)
umumyhunger strikeaşlyk iş taşlaýşy
umumyhungry
umumyhunkkerç
umumyhunt1)aw (n), 2)awlamak (v)
umumyhunter1)awçy, 2)yrdar, 3)hyrdar
umumyhunting areaawlag
umumyhuntsman1)awçy, 2)aw gözegçisi
umumyhurdlebökdençlik
umumyhurlgaty zyňmak
umumyhurricaneharasat
umumyhurried1)alňasan, 2)gyssagly
umumyhurry1)eňmek, 2)gaýmalaşmak, 3)howlukdyrmak, 4)haýdatmak, 5)alňasamak, 6)gyssamak, 7)howlukmak
hurry uphowlukmak
umumyhurt1)öýkeli (adj), 2)agyrmak (v), 3)agyrtmak (v), 4)ynjytmak
umumyhurtfulynjydyjy
umumyhusband1)är, 2)adamsy
umumyhusbandmanýer eýesi
umumyhusbands sisterbajy
umumyhuskgabyk, bir zadyň daşy
umumyhut1)çatma, 2)küme, 3)kepbe, 4)külbe
umumyhutzpahgaýrat
umumyhyacinthsünbül
umumyhybridgibrid
umumyhybridisationçakyşdyrma
umumyhydrochloricduz turşulykly
umumyhydrogenwodorod
umumyhyenasyrtlan
umumyhygienegigiena
umumyhymn1)gimn, 2)sena
umumyhypaethrosmüjewürhana
umumyhyperboleulaltma
umumyhyphengysga kese çyzyk
umumyHypnotismgipnotizm
umumyhypnotizegipnozlamak
umumyhypnotizergözbagçy
umumyhypocoristicsöýgüli
umumyhypocrisyjögülik
umumyhypocritejögi
umumyhypocriticaljögi
umumyhypothecipoteka
umumyhypothecategirewe bermek
umumyhypothecationipoteka almak
umumyhypothecatoripoteka berýän
umumyhypothesisgipoteza
umumyhysteriaalňasama
umumyImen
umumyicebuz
umumyice creambuz gaýmak
umumyice crustbuz gabygy
umumyice crusted groundbuz gabykly ýer (buzly ýer)
umumyice skatingbuzda taýmak
umumyice-cream1)doňdurma, 2)morožny
umumyicebergaýsberg
umumyiciclebuz şelpesi
umumyicon1)şekiljik, 2)belgi
umumyicybuzly
umumyIDşahsyýeti tassyklaýan şahadatnama
umumyidea1)ideýa, 2)düşünje, 3)oý, 4)pikir, 5)taglym
umumyidealideal
umumyidentical1)birmeňzeş, 2)bir
umumyidentification1)meňzeş hasaplama, 2)bilinme 3) şahsyýetnama
umumyidentify1)meňzetmek, 2)belli etmek, 3)anyklamak
umumyidentity1)şahs, 2)şahsyýet, 3)meňzeşlik, 4)barabarlyk
umumyidentity cardşahsyýetnama
umumyideologicalideologik
umumyideologyideologiýa
umumyidiomidioma, dialekt, şiwe
umumyidiomaticidiomatik
umumyidiotakmak, kemakyl
umumyidioticakmak
umumyidle1)bikär, 2)çaman, 3)peýwagtyna, 4)ýalta
umumyidlenessýaltalyk
umumyidol1)but, 2)idol
umumyidolizeidollaşdyrmak
umumyifeger
umumyif notbolmasa
umumyif something comes upbardy-geldi
umumyiglooiglu
umumyignitetutaşmak
umumyignitiontutaşdyrma
umumyignominyuýat, masgaraçylyk, biabraýlyk, betnamlyk, binamyslyk, utandyryjy hereket
umumyignorance1)çalasowatlyk, 2)jahyllyk, 3)nadanlyk, 4)nätanyşlyk
umumyignorant1)gapyl, 2)jahyl, 3)nadan, 4)çalasowat, 5)
umumyignorantia juris neminem excusatkanuny bilmezlik bahana däl
umumyignore1)ýok hasap etmek, 2)gapyl bolmak
umumyileumýanjyk içege
umumyill1)syrkaw, 2)keselli, 3)hassa, 4)näsag
umumyill luckşowsuzlyk
umumyill-bred1)kakabaş, 2)edepsiz, 3)bibaş
umumyill-breedingbibaşlyk
umumyill-foundedesasysyz
umumyill-treatmentgödek hereket
umumyillegal1)kanunsyz, 2)kanuny däl, 3)bikanun, 4)kanunsyz
umumyillegal contractbikanun şertnama
umumyillegal entrantbikanun ýollar bilen ýurda giren adam
umumyillegal entrybikanun ýol bilen ýurda girmek
umumyillegalitybikanunlyk
umumyillegitimacybikanunlyk
umumyillegitimatehukuksyz
umumyillegitimate childnikasyz dogan çaga
umumyillicit1)bikanun, 2)ýol berilmeýän, 3)kanuna ters, 4)gizlin
umumyilliteracysowatsyzlyk
umumyilliteratesowatsyz
umumyilliсitbikanun
umumyillness1)emgek, 2)hassalyk, 3)kesel, 4)nähoşlyk, 5)näsaglyk, 6)kesellilik, 7)syrkawlyk
umumyillogicallogiki däl
umumyilluminateýagtyltmak
umumyilluminationýagtyltma, yşyklandyrma, ýagtylandyryş
umumyillusion1)gözbaglama, 2)hyýal, 3)gözbagçylyk
umumyillustratesurat bilen bezemek
umumyillustratedsuraty
umumyillustration1)illýustrasiýa, 2)şekillendirme
umumyillustrative1)illýustratiw, 2)şekillendiriş
umumyimage1)surat, 2)sypat, 3)syrat
umumyimaginary1)hyýally, 2)hakyky
umumyimagination1)hyýal 2)göz öňüne getirmek
umumyimaginative hyýaly
umumyimagine1)hyýal etmek 2) göz öňüne getirmek
umumyimbalancedeňsizlik
umumyimbibesiňdirmek, sormak, sorup almak, çekmek
umumyimbrogliosyýasy kyn ýagdaý
umumyimbuetümmeklemek, doýurmak, doýýança iýdirmek, gerk-gäbe naharlamak, doldurmak
umumyimitateöýkünmek
umumyimitation1)ýasama, 2)galp, 3)öýkünjeňlik, 4)öýkünme
umumyimmaculateter-tämiz, gapdalyna arassa, päkize, kemsiz, aýypsyz, nogsansyz, kemsiz-kössüz
umumyimmaterialujypsyz
umumyimmatureýetişmedik
umumyimmaturityçiglik, bişmedik, çig, kämilleşmedik, kemala gelmedik
umumyimmeasurable1)çäksiz, 2)çensiz
umumyimmediate1)nobatdaky, 2)nobatky, 3)bada-bat
umumyimmediately1)bada-bat, 2)zöwwe, 3)badyna
umumyimmense1)çensiz, 2)ummasyz
umumyimmerseçümdürmek
umumyimmersionçümdürme
umumyimmigrantbosgun
umumyimmigrategöçmek
umumyimmigrationimmigrasiýa
umumyimminentahmal
umumyimminent dangerýakyn howp
umumyimmoralahlaksyz
umumyimmortal1)ölmez-ýitmez, 2)ölümsiz
umumyimmortalityölümsizlik
umumyimmortalizeebedileşdirmek
umumyimmuneimmunly
umumyimmunityimmunitet, kesel ýokmazlyk, kesele garşy durmak ukyby, aýratyn hukuklylyk
umumyimmunizatonsanjym
umumyimmunizekeseliň öňüni almak
umumyimmutabilityüýtgewsizlik
umumyimpşeýtanjyk; şeýtan çagasy
umumyimpact1)täsir, 2)zarba
umumyimpairzeper ýetirmek
umumyimpartialbitarap
umumyimpartialitybitaraplyk, tarapgöýsüzlik
umumyimpassablegeçelgesiz
umumyimpassionedgyzykmak
umumyimpatiencesabyrsyzlyk
umumyimpatient1)çydamsyz, 2)sabyrsyz
umumyimpeachaýyplamak
umumyimpeachmentwezipeden aýyrma we günäleme
umumyimpelöňe itermek, öňe sürmek
umumyimpenetrableel ýetmez
umumyimperativehökman
umumyimperative provisionbuýrujy höküm
umumyimperceptiblyogrynça
umumyimperfectkemçilikli
umumyimperfect obligationkemçilikli jogäpkärçilik
umumyimperfection1)kämil dällik (adj), 2)kemlilik (n)
umumyimperialimperiýa
umumyimperial eaglegaraguş
umumyimperialismimperializm
umumyimperialisticimperialistik
umumyimpersonalşahsyýetsiz
umumyimpetusbadalga
umumyimplement1)amala aşyrmak, 2)ýerine ýetirmek, 3)durmuşa geçirmek
umumyimplementationýörediş
umumyimplicate1)işe goşmak, 2)güman etmek, 3)dahylly etmek
umumyimplication1)düşünme, 2)ýaňzytma, 3)täsir, 4)netije
umumyimploreýalbarmak, dilemek
umumyimplymany bermek
umumyimpoliteedepsiz
umumyimpolitenessedepsizlik
umumyimport1)import (n), 2)importirlemek (v)
umumyimportance1)wajyplyk, 2)ähmiýet
umumyimportant1)wajyp, 2)derwaýys, 3)möhüm, 4)dahylly
umumyimporterimport ediji, haryt satyn alyjy
umumyimportunetutanýerli
umumyimposedakmak
impose on/uponzor bilen kabul etmek
umumyimpossiblemümkin däl
umumyimpotencegujursyzlyk
umumyimpoundgorag astyna salmak
umumyimpoverishgedaýlaşmak
umumyimpregnationgöwreli etmek
umumyimpregnation by forcezor bilen göwreli etmek
umumyimpress1)täsir galdyrmak, 2)nygtamak, 3)ýasylamak
umumyimpression1)täsir, 2)neşir
umumyimpressionableduýgur
umumyimpressivetäsirli
umumyimprintyz
umumyimprisontürmä basmak
umumyimprisonmentazatlykdan mahrum etmek
umumyimprobablemümkin däl
umumyimproperýalňyş
umumyimprove1)kämilleşdirmek, 2)gowulandyrmak, 3)kämilleşmek, 4)abadanlaşdyrmak, 5)gowulaşmak
improve onözgermek
umumyimprovedgurat
umumyimprovement1)guratlyk, 2)abadançylyk, 3)gowlaşma
umumyimprovidentbisarpa
umumyimprovisegowulandyrmak
umumyimpulse1)impuls, 2)itergi
umumyimpulsiveitergi beriji
umumyimpunityjezadan boşatmak, günasini aklamak
umumyimputeaklanan jenaýat
umumyimputed offensegünä bildirmek
umumyin1)içinde, 2)bir
umumyin a big waygerim
umumyin a wordmahlasy
umumyin abstractonazary, teorik
umumyin accordance withlaýyklykda
umumyin addition to goşmaça
umumyin agreement withrazy
umumyin compliance with1)laýyklykda, 2)boýunça
umumyin concretopikirleriň gabat gelmezligi
umumyin disagreementjet
umumyin fact1)aslynda, 2)iş ýüzünde
umumyin flagrante delictojenaýatyň bolýan ýerinde üstünde tutmak
umumyin forcehereketde
umumyin generalgaraz
umumyin great detailjikme-jik
umumyin loco parentishowandarlyk hukugy berilen adam
umumyin nomineadyna
umumyin pairs, by pairsikibir
umumyin personamadam bilen bagly
umumyin publicaçyk
umumyin remhak bilen bagly bolan
umumyin spite ofgaramazdan
umumyin the front1)ilerik, 2)ilerlegini
umumyin the meantimeşol bir wagt aralygynda
umumyin the pre-dawnaladaňdan
umumyin the summertomus paslynda
umumyin truth, trulydogrusy
umumyin turns, by turns1)gezegine, 2)gezek-gezegine
umumyin-lawgaýyn
umumyinabilityçäresizlik
umumyinaccessible1)elýeter, 2)elýetersiz
umumyinaccurate1)nädogry, 2)tertipsiz
umumyinactiveaktiw däl
umumyinadequatelaýyk däl
umumyinadmissibilitykabul edip bolmazlyk
umumyinadvertentlybilmezlikden
umumyinalienability1)aýrylmazlyk, 2)bitewilik
umumyinanimatejansyz
umumyinappropriateýerliksiz
umumyinattentiveünssiz bolmak
umumyinaugurationkabul etme
umumyincapablebigaýrat
umumyincapacitatedişe ýarawsyz
umumyincapacityukypsyzlyk
umumyincarcerationtussag edilmek
umumyincendiarytutaşdyryjy
umumyincense ýakymly ysly tütetgi
umumyincenthöwes
umumyincentive1)höweslendirme, 2)itergi
umumyincessantýoknasyz
umumyincessantlytükeniksiz
umumyincestmaşgala agzalary arasynda jyns aragatnaşygy
umumyinchoate offensetamamlanmadyk jenaýat
umumyincidentwaka
umumyincidentalgidişini
umumyincidentallytötänleýin
umumyincised woundtyg ýarasy
umumyincisionkertik
umumyincisoralyn diş
umumyinciteöjükdirmek
umumyincitementöjükdirijilik
umumyinclination1)ýapgyt, 2)meýil, 3)eňňit
umumyincline1)yrmak, 2)ýapgyt
umumyinclude1)içinde bolmak, 2)gizirmek
umumyincludingşol sanda
umumyinclusiveiçine alýan
umumyincoherencekeçjelik
umumyincome1)girdeji, 2)aýlyk, 3)düwewünt, 4)gazanç
umumyincommunicadogöz asty tussaglygy
umumyincompatibilityagzalalyk
umumyincompatibleutgaşyksyz, gabat gelmeýän
umumyincompetentukypsyz
umumyincomplete1)tamamlanmadyk, 2)doly däl
umumyincomprehensibledüşnüksiz
umumyinconclusive1)gutarnykly däl, 2)gutarnyksyz, 3)netijesiz
umumyinconsiderate1)oýlanşyksyz, 2)harsal
umumyinconsistenttertipsiz
umumyinconvenienceçemesizlik
umumyinconvenientçemesiz
umumyincorporatefirma gurmak
umumyincorporeal propertymaddy däl emläk
umumyincorrect1)nädogry, 2)ters
umumyincorrigiblekelesaň
umumyincrease1)köpeltmek (v), 2)ulaltmak (v), 3)bulukmak (v), 4)ýokarlandyrmak (v), 5)artdyrma (n), 6)artmak (v), 7)köpelme (n), 8)göteriliş, 9)artyş
umumyincreasingartýan
umumyincreasinglybarha artýan
umumyincredibleynanar ýaly däl
umumyincrediblyjuda
umumyincriminatedelil görkezmek
umumyincrustationhaşamlama
umumyincrustinghaşamlaýjy
umumyincubationinkubasiýa
umumyincubatorinkubator
umumyinculcateornaşdyrmak
umumyincumbent1)häzirki, 2)hereket edýän, 3)wezipäni eýeleýän
umumyincurçekmek
umumyincurable1)aýryp bolmaýan, 2)dermansyz
umumyincurable illnessbejergisi mümkin bolmaýan hassalyk
umumyindebtedkarzyna
umumyindebtednessbergi
umumyindecencyhaýasyzlyk, ahlaksyzlyk
umumyindecent1)haýasyz, 2)ahlaksyz, 3)bihaýa
umumyindecent acthaýasyz hereket
umumyindecisionbikararlyk
umumyindeedhakykatdanda
umumyindefatigableýadawsyz
umumyindefeasible1)ýatyryp bolmaýan, 2)gorap bolmaýan
umumyindefinitenäbelli
umumyindefinite pronounnämälim çalyşmasy
umumyindefinitely1)kesgitsiz, 2)näbelli
umumyindemnify1)ätiýaçlandyrmak, 2)öwezini dolmak
umumyindentgaýşartmak
umumyindependence1)özbaşdaklyk, 2)garaşsyzlyk
umumyindependent1)özbaşdak, 2)garaşsyz
umumyindependently1)özbaşdak, 2)garaşsyz
umumyindestructiblesarsmaz
umumyindex1)indeks (n), 2)görkeziji (n), 3)sanaw (n), 4)indeksirlemek (v), 5)san görkeziji (n)
umumyindex fingersüýem barmak
umumyindexationzähmet haklarynyň baha indeksine görä düzgünleşdirilmegi
umumyIndiaHindistan
umumyIndianHindi
umumyindicategörkezmek
umumyindicationgörkeziş
umumyindicator1)görkeziji, 2)görkezgiç
umumyindictgünäkärlemek
umumyindictmentgünäleme
umumyindifference1)perhaýlyk, 2)perwaýsyzlyk, 3)biperwaýlyk
umumyindifferent1)perwaýsyz, 2)parhsyz, 3)biperwaý, 4)biparh
umumyindifferent, carelessbiparh
umumyindigentgallaç
umumyindigestioniç agyry
umumyindirect objectgytak doldurgyç
umumyindirect speechgytak gep
umumyindirectly1)gytaklaýyn, 2)aýlawly
umumyindispensable1)möhüm, 2)ýerini dolduryp bolmaýan, 3)çalşyp bolmaýan
umumyindispositionýarawsyzlyk
umumyindisputablejedelsiz
umumyindividual1)şahs (n), 2)adam (n), 3)şahsyýet (n), 4)şahsy (adj)
umumyindividual freedomşahsyýet azatlygy
umumyindivisibilitybölünmezlik
umumyindivisiblebölünmeýän
umumyIndonesianindoneziýaly
umumyindooriçerde
umumyindorsementtassyklama
umumyindorsertassyklaýjy
umumyinducementynandyrma, razy etme
umumyindustrial1)industrial, 2)senagat
umumyindustrial actioniş taşlaýyş
umumyindustrial designsenagat taslamasy
umumyindustrial disputeköpçülikleýin iş düşünişmezligi
umumyindustrializeindustrialaşdyrmak
umumyindustriouszähmetsöýer
umumyindustry1)senagat, 2)industriýa
umumyinedibleiýilmeýän
umumyineffectivenetijesiz
umumyinefficient1)ýetişiksiz, 2)öndümsiz
umumyinept1)nalajedeýin, 2)tamakin
umumyinept persontamakin
umumyineptitude1)ukypsyzlyk, 2)başarnyksyzlyk
umumyinequalitydeňsizlik
umumyinescapablealaçsyz
umumyinevitabilityalaçsyzlyk
umumyinevitable1)öňüni alyp bolmaýan, 2)gutulgysyz
umumyinexpensivearzan
umumyinexperiencedjahyl
umumyinextricably linkaýrylmaz baglanşyk
umumyinfamousbiabraý
umumyinfamous crimeabraýdan düşürýän etmiş
umumyinfamyuýat
umumyinfantçaga
umumyinfanticidedoglan çagany öldürme
umumyinfantryçagalyk
umumyinfect1)ýokuşdyrmak, 2)ýokuşmak
umumyinfectioninfeksiýa
umumyinfectious1)ýokançly (adj), 2)ýokanç (n)
umumyinfectiveýokanç
umumyinfernetijä gelmek
infer fromnetije çykarmak
umumyinferential factdogurlygy deliller bilen tassyklanan waka
umumyinferiorpes
umumyinfidelkapyr
umumyinfidelitykapyrlyk
umumyinfiltrate1)aralaşmak, 2)girmek
umumyinfiltration1)syzma, 2)aralaşmak, 3)içine girmek
umumyinfinitetükeniksiz
umumyinfinitelytükeniksiz
umumyinfinitiveişligiň nämälim galyby
umumyinfinity1)tükeniksizlik, 2)soňsuzlyk
umumyinfirmary1)hassahana, 2)midisina nokady
umumyinflammationçişme
umumyinflate1)pökretmek, 2)çişirmek, 3)çişmek, 4)gübermek
umumyinflated1)şemallatmak, 2)şemallamak
umumyinflation1)hümmetsizlenme, 2)inflýasiýa
umumyinflectioninfleksiýon
umumyinflexionsöz üýtgeýiş
umumyinflict1)zarbykdyrmak, 2)ýüklemek
inflict onkynçylyga uçramak
umumyinflict penaltyjezalandyrmak
umumyinflowýygnanma
umumyinfluence1)täsir etmek (v), 2)täsir etme (n), 3)täsir (n)
umumyinfluentialtäsirli
umumyinfluenzagrip
umumyinfluxakym
umumyinform1)idemek, 2)duýdurmak, 3)habar etmek, 4)şugullamak, 5)habar bermek
umumyinformal1)hoş, 2)resmi däl
umumyinformalitynäresmilik
umumyinformantarz şikaýet eden adam, şikaýetçi
umumyinformation1)maglumat, 2)informasiýa, 3)maglumatlar
umumyinformation pagemaglumat sahypasy
umumyinformative1)manyly, 2)derekli
umumyinformedhabarly
umumyinformed consentýüze çykan
umumyinformer1)habarçy, 2)jansyz, 3)içaly
umumyinfractiondüzgün bozma
umumyinfraredinfragyzyl
umumyinfrequentseýrek
umumyinfringedüzgüni bozmak
umumyinfringementdüzgüni bozma
umumyinfringer of the lawdüzgün bozujy
umumyinfuriategazaplandyrmak
umumyingeniousugurtapyjy
umumyingenuityugurtapyjylyk
umumyingratiateýalym-ýulum etmek
umumyingratitudegadyrsyzlyk
umumyingredientdüzümi
umumyinhabitýaşamak
umumyinhabitantýaşaýjy
umumyinhabitantsilat
umumyinhabitationýaşama
umumyinhabitedmekan
umumyinhabited areamekan
umumyinhaledem almak
umumyinherent1)içinde bar bolan, 2)mahsus
umumyinherent vicepredmetiň kemçiligi
umumyinheritmiras almak
umumyinheritancemiras
umumyinheritance taxmiras salgydy
umumyinhumanadamçylyksyz
umumyinhumanityadamkärçiliksizlik
umumyinitial1)ilkinji (adj), 2)ilki (adj), 3)başlangyç (adj), 4)başlamak (v)
umumyinitial capitalbaşlangyç kapital
umumyinitial, primaryilkinji
umumyinitially1)bada, 2)ilkibada
umumyinitiatebaşlamak
umumyinitiationbaşlama
umumyinitiative1)başlangyç, 2)inisiatiwa
umumyinjectiňňe sançmak
umumyinjection1)ukol, 2)sanjym
umumyinjunctiongadagan etme
umumyinjure1)kesdirmek, 2)ýaralamak
umumyinjuredýaraly
umumyinjuries şikesler
umumyinjury1)öýke, 2)şikes, 3)ýaralama, 4)zaýalanma, 5)ýaralanma
umumyinjusticeadalatsyzlyk
umumyinksyýa, steržen
umumyinlanddeňiz kenaryndan uzakda
umumyinland navigationderýa ulaglary
umumyinland watersiçerki suwlar
umumyinlay1)gazma haşam salma, 2)haşamlama
umumyinletbogaz
umumyinmate1)tussag, 2)ýaşaýjy
umumyinnmyhmanhana
umumyinnatedogabitdi
umumyinner1)içerki, 2)içerki, 3)içki
umumyinner sole1) petek (köwşüň petegi) 2) içki daban
umumyinnocence1)bigünälik, 2)ýazyksyzlyk
umumyinnocent1)bigünä, 2)ýazyksyz, 3)günäsiz
umumyinnovation1)täzelikçilik, 2)täzelik
umumyinnovativetäzelikçi
umumyinnovatortäzelikçi
umumyinnuendokinaýalyk, kakdyrma, yşarat bilen duýdurma
umumyinnumerableegsilmez
umumyinput1)girizilen (n), 2)giriziş (n), 3)girizmek (v)
umumyinquestresmi sorag
umumyinquire1)çintgemek, 2)eýgermek, 3)hötde gelmek, 4)çaramak
umumyinquiry1)talap, 2)çintgew
umumyinquisitivebilesigeliji
umumyins and outsesaslar
umumyinsanedäli
umumyinsane asylumruhy keseller hassahanasy
umumyinsanity1)dälilik, 2)telbelik
umumyinscriptionýazuw
umumyinsectmör-möjek
umumyinsecure1)aljyraňňy, 2)müňkür, 3)ähtibarsyz
umumyinsecurityähtibarsyzlyk
umumyinsensitivedoňýürek
umumyinseparable1)aýrylmaz, 2)bölünmeýän
umumyinsert1)sokmak, 2)goýmak, 3)salmak, 4)girizmek
umumyinsertion1)dolduryş, 2)sokma
umumyinside1)iç, 2)içeri, 3)içinde, 4)çöwre, 5)içerki, 6)içine, 7)içerde
umumyinside outçöwre
umumyinsider1)jansyz, 2)içaly
umumyinsidesiçerik
umumyinsight1)aňýetim, 2)düşgürlik
umumyinsignificantujypsyz
umumyinsincereýasama
umumyinsinuateýaňzytmak
umumyinsist1)üstünde durmak, 2)diýeniňde durmak
umumyinsistencetutanýerlilik
umumyinsistenttutanýerli
umumyinsolationgün urma
umumyinsolencesylagsyzlyk,gödeklik
umumyinsolvencybatma
umumyinsolventbergisini töläp bilmeýän
umumyinsomniaukusyzlyk
umumyinspect1)esetmek, 2)barlamak
umumyinspection1)inspeksiýa, 2)derňew
umumyinspector1)inspektor, 2)gözegçi
umumyinspirationylham
umumyinspire1)ruhlandyrmak, 2)ganatlandyrmak, 3)galkyndyrmak
umumyinspiredruhubelent
umumyinspirerruhlandyryjy
umumyinspiringruhlandyryjy
umumyinstabilitydurnuksuzlyk
umumyinstallgurnamak
umumyinstallation1)desga, 2)gurnama
umumyinstallment1)tölegiň bölegi, 2)tölege möhletlere bölünip tölenýän bölegi
umumyinstant1)maý (adj), 2)salymlyk (adj), 3)pursatlyk (adj), 4)pursat (n)
umumyinstant messagesöhbet habary
umumyinstantaneousýalpa
umumyinstantlyýalpa
umumyinstead of1)deregine, 2)derek
umumyinstepdaraklygyň öňi
umumyinstigateöjükdirmek
umumyinstigateröjükdiriji
umumyinstigationöjükdirijilik
umumyinstigatoröjükdiriji
umumyinstinctinstinkt
umumyinstinctiveinstinktiw
umumyinstituteinstitut
umumyinstitutionedara
umumyinstitutional1)edara görnüşli, 2)edara degişli, 3)edaralaýyn
umumyinstitutionalizeedaralaşdyrmak
umumyinstruct1)öwretmek, 2)gözükdirmek, 3)tälim bermek
umumyinstruction1)tabşyryk, 2)sargyt, 3)görkezme, 4)instruksiýa, 5)tälim
umumyinstructor1)instruktor, 2)mugallym, 3)terbiýeçi
umumyinstrument1)gural, 2)esbap, 3)abzal
umumyinstrumentalgerekli
umumyinstrumentsabzallar
umumyinsubordinationbuýruga boýun egmezlik
umumyinsufficient1)ýetmezçilik, 2)ýeterlik däl
umumyinsulateçetleşdirmek
umumyinsulatedçetleşmek
umumyinsulation1)izolýasiýa, 2)aýyrma
umumyinsulininsulin
umumyinsult1)kine (n), 2)nadyllyk (n), 3)kine etmek
umumyinsultingkineli
umumyinsurable interestätiýaçlandyryp bolýan bähbit
umumyinsurance1)ätiýaçlandyryş, 2)strahowaniýe
umumyinsure1)ätiýaçlandyrmak, 2)kepil bolmak
insure againstkepillendirmek
umumyinsuredätiýaçlandyrylan
umumyinsurerätiýaçlandyryjy
umumyinsurgent1)gozgalaňçy, 2)pitneçi
umumyinsurrectionaýaga galma
umumyintact1)abat (adj), 2)sazlamak (v), 3)saz (n)
umumyintactnessabatlyk
umumyintangible assetsmaddy däl aktiwler
umumyintegerbitin san
umumyintegralintegral
umumyintegratebirikdirmek
umumyintegratedintegrirlenen
umumyintegrationintegrasiýa
umumyintegrity1)bitewilik, 2)ar-namys, 3)halallyk
umumyintellect1)akyl-paýhas, 2)aň, 3)paýhas, 4)zehin
umumyintellectual1)akyldar, 2)intellektual
umumyintelligence1)zehin, 2)aňtawçy, 3)habar, 4)akyl 5)aň
umumyintelligent1)düşündirişli, 2)intelligent, 3)akylly
umumyintend1)hyýallanmak, 2)niýetlemek
umumyintense1)gyzgalaňly, 2)dartgynly
umumyintensification1)güýçlendirme, 2)güýjeme
umumyintensify1)güýçlendirmek, 2)gyzdyrmak, 3)güýjemek
umumyintensity1)gyzgynlyk, 2)depginlilik, 3)gyzgalaň, 4)gyzgynlyk
umumyintensivegyzgalaňly
umumyintentniýet
intent onkararly bolmak
umumyintention1)matlap, 2)hyýal, 3)niýet, 4)päl, 5)pygyl, 6)meýil, 7)maksat
umumyintentional1)bilgeşleýin, 2)bilkastlaýyn
umumyinter vivossag adamlaryň arasyndaky hereket
umumyinteracttäsirleşmek
umumyinteractiontäsirleşme
umumyinteractiveikitaraplaýyn
umumyinterceptgabatlamak
umumyinterchange1)çalşyk, 2)çalyşma, 3)alyş-çalyş
umumyinterchangeableçalşylýan
umumyintercityşäherara
umumyintercomaragatnaşyk sistemasy
umumyintercoursegatnaşyk
umumyinterdict1)gadagan etmek, 2)öňüne geçmek
umumyinterest1)meýil, 2)gyzyklandyrmak, 3)bähbit, 4)göterim, 5)gyzyklanma, 6)prosent
umumyinterest-freegöterimsiz
umumyinteresting1)gyzykly, 2)hezil, 3)täsirli
umumyinterethnicmilletara
umumyinterferegoşulmak
interfere withara girmek
umumyinterferencetele-radio päsgelçilikler
umumyintergovernmentalhökümetara
umumyinterimwagtlaýyn
umumyinterim decisionkazyýetiň aralyk çözgüdi
umumyinterindustrypudagara
umumyinterioriçeri
umumyinterjectionümlük
umumyintermediaryaraçy
umumyintermediate1)ara, 2)orta
umumyintermentjaýlama
umumyintermissionarakesme
umumyintermixture of goodspredmetleriň bir birine garyşmagy
umumyinternpraktikant
umumyinternal1)iç, 2)içerki
umumyinternal affairsiçeri işler
umumyinternal seaiçki deňiz
umumyinternal troopsiçerki goşunlar
umumyinternallyiçerden
umumyinternational1)milletara, 2)halkara
umumyinternational Arbitration CourtHalkara Arbitraž Kazyýeti
umumyinternational relationshalkara gatnaşyklar
umumyinternetInternet
umumyinternmentpraktika
umumyinterpellationmejlisiň hökümete sorag bermegi
umumyinterpretterjime etmek
umumyinterpretationterjime
umumyinterpretativeinterpretatiw
umumyinterpreter1)düşündiriji, 2)terjimeçi
umumyinterrelatedarabaglanşykly
umumyinterrelationbaglanyşyk
umumyinterrogatesorag etmek
umumyinterrogationsorag
umumyinterrogative pronounsorag çalyşmasy
umumyinterrogatorsülçi
umumyinterruptkesmek
umumyinterruptionarakesme
umumyintersectkesişmek
umumyintersection1)kesişme, 2)çatryk
umumyinterstatedöwletara
umumyInterstate lawdöwletara hukuk
umumyinterurbanşäherara
umumyinterval1)arakesme, 2)ara, 3)interwal, 3)aralyk
umumyintervene1)garyşmak, 2)goşulmak
umumyintervening causeýüze çykan sebäp
umumyintervenorçykyş edýän üçinji tarap
umumyintervention1)interwensiýa, 2)ara girmek, 3)goşulyşma
umumyinterview1)interwýu (n), 2)söhbetdeşlik (n), 3)söhbetdeşlik geçirmek (v), 4)interwýu almak (v)
umumyintestacyeýesiz galan miras
umumyintestatemirasy goýman aradan çykan adam
umumyintestineiçege
umumyintimacyýürekdeşlik
umumyintimateýürekdeş
umumyintimate forensic procedurebiologiki seljerme geçirmek
umumyintimate samplebiologik nusga
umumyintimidategorkuzmak
umumyintimidationgorkuzma
umumyintoiçine
umumyintolerableçydap bolmajak
umumyintolerantçydamsyz
umumyintonation1)äheň, 2)intonasiýa, 3)basym
umumyintoxicatedzähersiz
umumyintoxication1)zäherlenme, 2)zähersizlendirme
umumyintra vireswezipäniň çäklerinde
umumyintracerebral hemorrhagebeýnä gan inme
umumyintrafamilial relationshipmaşgala içi gatnaşyk
umumyintravenouswena damar içi
umumyintrepidity1)merdanalyk, 2)gaýduwsyzlyk
umumyintricateçylşyrymly
umumyintriguehile
umumyintriguinggyzykly
umumyintroducetanyşdyrmak
umumyintroduction1)giriş, 2)tanyşlyk
umumyintrovertgarasöýmez
umumyintrudekürsäp girmek
umumyintruderkürseýji
umumyIntrustynamsyzlyk
umumyintuition1)öňünden aňmaklyk, 2)duýgurlyk, 3)syzyjylyk
umumyintuitive1)duýgurlyk bilen, 2)syzyjylyk bilen
umumyinvade1)zabt etmek, 2)basyp almak
umumyinvaderbasybalyjy
umumyinvalid1)ýöremeýän, 2)ýaramaz
umumyinvalidityhakyky dällik
umumyinvaluable1)bahasyna ýetip bolmajak, 2)gymmatly
umumyinvariabilityüýtgewsizlik
umumyinvarianceüýtgewsizlik
umumyinvasionbasybalyş
umumyinvent1)oýlap tapmak, 2)tos-toslamak
umumyinvention1)tapyş, 2)oýlap-tapyş
umumyinventoroýlap tapyjy
umumyinventoryuçýot
umumyinventory ledgerinwentar depderi
umumyinverseters
umumyinvertebrateoňurgasyz
umumyinverted commasgoşa dyrnak
umumyinvest1)maýa goýmak, 2)inwestirlemek
umumyinvestigate1)barlamak, 2)derňemek
umumyinvestigation1)barlama, 2)barlag, 3)derňew
umumyinvestigativeideg-sorag
umumyinvestigatorsülçi
umumyinvestment1)goýum, 2)maýa, 3)inwestisiýa
umumyinvestormaýadar
umumyinvincible1)ýeňilmez, 2)ýeňilmezek, 3)sarsmazak
umumyinviolabilityeldegrilmesizlik
umumyinvisiblegöze görünmeýän
umumyinvitation1)çagyryş, 2)çakylyk
umumyinviteçagyrmak
umumyinvoice1)harytnama, 2)faktura
umumyinvoice pricefaktura bahasy
umumyinvoluntarilybialaç
umumyinvoluntarybiygtyýar
umumyinvolve1)gatyşmak, 2)garyşmak
umumyinvolvement1)gatyşma, 2)garyşma
umumyinwards1)içeri, 2)içerik
umumyiodineýod
umumyipso factobellenen alamat sebäbine
umumyIranEýran
umumyiridiumiridiý
umumyirishirlandiýaly
umumyiron1)ütüklemek (v), 2)demir (n), 3)ütük (n)
umumyiron agedemir asry
umumyiron hattuwalga
iron outkemçilikleri aradan aýyrmak
umumyironic1)kinaýaly, 2)ýaňsyly
umumyironicalkinaýaly
umumyirony1)kinaýa, 2)ýaňsy
umumyirrational1)irrasional, 2)akylsyz
umumyirrationalitykazyýet kararynyň standartlara tersligi
umumyirregular1)tertipsiz, 2)regulýar däl
umumyirregularitydüzgünsizlik
umumyirrelevantbaglanşyksyz
umumyirremediableöwezini dolup bolmajak
umumyirremovableaýryp bolmaýan
umumyirreplacabletapylgysyz
umumyirreproachable1)birkemsiz, 2)kemsiz
umumyirresponsibilityjogapkärçiliksizlik
umumyirresponsiblejogapkärçiliksiz
umumyirrevocabledoly işe girizilen
umumyirrigate1)suwarmak, 2)suwlamak
umumyirrigation1)joýa, 2)suwarma, 3)suwaryş, 4)suwlama
umumyirritable1)gaharjaň, 2)gyzma
umumyirritantgyjyndyryjy
umumyirritate1)gyjynmak, 2)gaharyny getirmek, 3)pitjiň atmak
umumyirritationgaharlandyrma
umumyisbolmak
umumyIslamYslam
umumyIslamabadYslamabat
umumyIslamicYslamy
umumyislandada
umumyislanderadaly
umumyisleada
umumyisolate1)çetleşdirmek, 2)aýry saklamak, 3)izolirlemek
umumyisolatedüzňe
umumyisolation1)aýratynlama, 2)izolýasiýa, 3)üzňelik, 4)çetleşdirme
umumyisolatorizolýator
umumyissuanceneşir
umumyissue1)san (n), 2)neşir (n), 3)mesele (n), 4)tema (n), 5)neşir etmek (v), 6)goýbermek (v)
umumyissue pricegoýberiş baha
umumyissuerçegi beriji
umumyissuesgymmatly kagyzlar
umumyIstanbulStambul
umumyit1)ol, 2)ony, 3)oňa
umumyitalianitalýan
umumyItalyItaliýa
umumyitch1)gijemek (v), 2)süýkenmek (v), 3)gijilewik (n)
umumyitem1)madda, 2)punkt, 3)närse
umumyitineraryýol plany
umumyits1)onuňky, 2)onuň
umumyitselfözi
umumyivorypil süňki
umumyivyçyrmaşyk
umumyjabçommaltmak, dürs ugry
umumyjabbersamyrdamak
umumyjackştepsel
umumyjackal1)şagal, 2)gyzyljagurt
umumyjackdaw1)zakyja, 2)zakyja garga
umumyjacket1)jilt 2)penjek
umumyjail1)türme (n), 2)türmä salmak (v), 3)azatlykdan mahrum etmek (v)
umumyjam1)dykmak (v), 2)böwet (n)
umumyjam jellymürepbe
umumyjammeddykylşyk
umumyjanglesdüwme, deregine ýiti, gaty, gaty aýdylýan, belent çykýan ses
umumyjanitorgapy sakçysy
umumyJanuaryýanwar
umumyJapanÝaponiýa
umumyJapaneseýapon
umumyjar1)banka, 2)küýze
umumyjaweňek
umumyjaw boneeňek süňki
umumyjaw harpgopuz
umumyjazzjaz aýdymyň görnüşi
umumyjealous1)gabanjaň, 2)görip 3)bahyl
umumyjealousy1)görübilmezçilik, 2)göripçilik, 3)bahyllyk
umumyjeansjins
umumyjeepjip
umumyjeersyrtartmak, ýigrenji gülki, kinaýaly gülki, kinaýa, ýaňsy, üstünden gülmek, ýaňsylamak
umumyjejunumaç içege
umumyjelly1)bal, 2)gel
umumyjellyfishmeduza
umumyjeopardizinghowply
umumyjeopardyhowp, gorky, töwekgelçilik
umumyjerboa1)atýalman, 2)ýalman
umumyjerksamsyk
umumyJerusalemIýerusalim
umumyjestermasgarabaz
umumyjet1)çüwdürim, 2)reaktiw uçar, 3)pürküji
umumyjet chiselçüwdürimli köwgüç
umumyjetsamýük
umumyjettisonýüki bortdan daşyna zyňmak, çykarmak
umumyjetty1)bent, 2)gaçy
umumyJewýewreý
umumyjewel1)gymmat bahaly daş, 2)göwher
umumyjewelerzergär
umumyjewelry1)şaý-sep, 2)gymmat bahaly daşlar
umumyJewishýewreý
umumyjigsawtapmaça
umumyjingle1)şyňňyrdy (n), 2)şaňlamak (v), 3)şaňňyrdamak (v), 4)tiňňirdemek (v), 5)düňňürdemek (v)
umumyjob1)iş, 2)wezipe, 3)ýumuş
umumyJobberişçi
umumyjoblessişsiz
umumyJobsiteişýeri
umumyjockeyat çapar
umumyjog1)ylgamak (v), 2)gezer (n)
umumyjoggingylgama
umumyJohnJon
umumyjoin1)baglamak, 2)girmek, 3)jebisleşmek, 4)seplemek, 5)goşulmak, 6)birleşdirmek
join ingoşulmak
join upbir topara girmek
umumyjoinderbirleşik
umumyjoinedbaglaýjy
umumyjoint1)baglanyşyk (n), 2)tikin (adj), 3)goşlan (adj), 4)bogun (n), 5)sepgit (n)
umumyjoint and severalbilelikde we yzygiderlikde
umumyjoint communiquebilelikdäki beýanat
umumyjoint enterprisejenaýata şäriklik
umumyjoint stock companyononim firma
umumyjoint tenancybilelikde eýeçilik
umumyjoint tenantsbilelikdäki eýeçilikde şärikler
umumyjoint venturebilelikdäki kärhana
umumyjointlesstikinsiz
umumyjointlybilelikde
umumyjointly acquiredbilelikde satyn alnan
umumyjoke1)degişme, 2)degişmek (v), 3)bälçireşmek (v), 4)oýun (n), 5)henek (n)
umumyjoker1)degişgen (adj), 2)wäşi (n)
umumyjokinglywäşi
umumyjolly1)şadyýan, 2)şatlykly
umumyjoltsiltemek
jot downbellik almak
umumyjournal1)žurnal, 2)gündelik
umumyjournal ledgergündelik depder
umumyjournalismžurnalistika
umumyjournalistžurnalist
umumyjourney1)syýahat, 2)sapar, 3)ýol
umumyjourneymansyýahatçy
umumyjoy1)begenç, 2)şatlyk, 3)keýip
umumyjoyful1)eşretli, 2)hoşwagt, 3)şat, 4)şatlykly, 5)şüweleň, 6)hezil
umumyjoyful timeşatlykly wagt
umumyjoyfullyşüweleňli
umumyjubileeýubileý
umumyjudge1)sudýa (n), 2)kazy (n), 3)sud (n), 4)sud etmek (v), 5)höküm etmek (v), 6)çen etmek, 7)netijä gelmek (v)
umumyjudge advocateharby adwokat
umumyjudge rapporteurreportor
umumyjudgement1)sud etme, 2)çözgüt, 3)höküm, 4)seslenme
umumyjudicialkanuny
umumyjudicial controlkazyýet gözegçiligi
umumyjudicial discretionkazynyň höküm bermek ygtyýarlygy
umumyjudicial documentskazyýet resminamalary
umumyjudicial economykazyýet ykdysadyýeti
umumyjudicial errorkazyýet ýalňyşlygy
umumyjudicial finekazyýet jerime
umumyjudicial immunityeldegirmesizlik
umumyjudicial impartialitykazylaryň tarapgöýsizligi
umumyjudicial independencekazyýet garaşsyzlygy
umumyjudicial inspectionkazyýetiň barlagy
umumyjudicial powerkazyýet häkimýeti
umumyjudicial recesskazyýet rugsady
umumyjudicial salejedelli emlägiň kazyýet karary bilen satylmagy
umumyjudicial trusteeynanylan adamyň bellenilmegi
umumyjudiciarykanuna degişli
umumyjudicious1)akylly, 2)makul
umumyjug1)küýze, 2)hum
umumyjuggleržonglýor
umumyjugglingžonglýorlyk
umumyjuice1)şire, 2)sok, 3)miwe suwy
umumyjuicy1)sokly, 2)şireli
umumyJulyiýul
umumyjump1)böküş (n), 2)bökmek (v), 3)zomp edip çykmak (v), 4)towusmak (v), 5)towsuş (n)
umumyjump-offböküp geçiş
umumyjumperböküji
umumyjunction1)uzel, 2)çatryk
umumyjuncture1)sep, 2)utgaşdyrma
umumyJuneiýun
umumyjungle1)jeňňel, 2)jeňňelik
umumyjunior1)ýaş, 2)kiçi
umumyjunior creditorkiçi kreditor
umumyjuniperarça
umumyjunkköne-küşül
umumyjunk foodgury nahar
umumyjunkieneşekeş
umumyjura in remähli adamlara garşy beýan edip bolýan hukuklar
umumyjuralkanuny
umumyjuratresmi beýannama
umumyjurekanuny
umumyjuridicalkanuny
umumyjuridical bodykazyýet organy
umumyjuridical entitykanuny adam
umumyjuridical personalityýuridiki şahs
umumyjurisconsulthukuk geňeşçisi
umumyjurisdictionýurisdiksiýa
umumyjurisdiction agreementygtyýarlyk şertnamasy
umumyjurisdiction clauseşertnamada ygtyýarlyk şerti
umumyjurisdictional errorýuridiki ýalňyşlyk
umumyjurisdictional immunitykazyýet eldegirmezligi
umumyjurisprudencehukuk öwreniş
umumyjuristýurist, hukukçy
umumyjuristicýuridiki
umumyjuror1)emin agzasy, 2)oturdaş
umumyjury1)emin, 2)eminler
umumyjury boxoturdaşlaryň ýeri
umumyjury foremanžuriniň repartýory
umumyjurymanoturdaş
umumyjuskanun
umumyjus civileraýat hukugy
umumyjus cogensumumy halkara hukuk
umumyjus gentiumhalkara hukuk
umumyjus naturaletebigy kanun
umumyjus solidoglan ýeriňden raýatlyk almak
umumyjust1)dessine, 2)şeýle, 3)ýaňja, 4)keýpine, 5)gaýta, 6)misli, 7)tüýs, 8)ýaňy, 9)hut
umumyjust asdessine
umumyjust causekanuny esas
umumyjustice1)adalatlylyk, 2)adalat, 3)ynsap
umumyjusticiabilitykazyýet ýolunyň mümkinçiligi
umumyjusticifiable offensekanunylyk sebäpleriniň bolan jenaýaty
umumyjustifiablesebäpli, esasly
umumyjustification1)delil, 2)dellendirme
umumyjustifieddelillikli
umumyjustifyaklamak
umumyjuvenile1)kämillik ýaşyna ýetmedik, 2)kiçi, 3)ýetginjek, 4)ýaş, 5)çaga
umumykaifkeýp
umumykalekelem ýapragy
umumykaleyardekin mellek
umumykangarookenguru
umumykaputdogralan
umumykaraokekaroke
umumykaratekarate
umumyKazahkgazak
umumyKazakhstanGazagystan
umumykebobkebap
umumykebob restaurantkebaphana
umumykeckgaýtarmak
umumykeelgäminiň aşak etegi
umumykeelagegiriş tölegi
umumykeennesseserdeňlik
umumykeep1)tutmak, 2)gaça durmak, 3)eýelik etmek, 4)saklamak, 5)lak bolmak, 6)goramak
keep an eye on1) seretmek, 2) bakmak
keep backyzda durmak
umumykeep in mindnazara almak
umumykeep lawkanuny berjaý etmek
keep ondowam etmek
keep up withyza galmazlyk
umumykeepingsaklanyş
umumykefirgatyk
umumykennelit üçin niýetlenen ýaşara ýer
umumyKenyankeniýaly
umumykerosenekerosin
umumyketchupketçup
umumykettle1)çäýnek, 2)kitir
umumykettledrumlitawr (orkestriň depregi)
umumykey1)açar, 2)çeşme, 3)düwme
umumykeyboardklawiatura
umumykeyguardgorama
umumykeypadklawiatura
umumykick1)depmek (v), 2)depgi (n)
kick offbaşlamak
umumykick outkowmak
umumykid1)çebiş, 2)owlak
umumykidnapadam alyp gaçmak
umumykidnappingadam alyp gaçmak
umumykidney1)böwrek, 2)noýba, 3)pyntyk
umumykidsçaga-çuga
umumykilimkilim
umumykill1)öldürmek, 2)gyrmak
umumykillerganhor
umumykilnküre
umumykilo1)kilo, 2)kilogram
umumykilogramkilogram
umumykilometerkilometr
umumykin1)asyl (adj), 2)nesil (n)
umumykind1)sort (n), 2)hoşamaý (adj), 3)hoşgylaw (adj), 4)mylaýym (adj), 5)görnüş (n)
umumykindergarten1)harplyk, 2)çagalar bagy
umumykindlymähirli
umumykindness1)mylakatlylyk, 2)hoşamaýlyk
umumykindredgaryndaşlar
umumyking1)şa, 2)patyşa
umumykingdom1)patyşalyk, 2)şatlyk
umumykinshipgaryndaşlyk
umumykinsmangaryndaş
umumykinswomangaryndaş aýal
umumykiosk1)kiosk, 2)dükança
umumykiss1)öpüş (n), 2)öpüşmek (v), 3)posa (n), 4)posa almak (v), 5)ogşaşmak (v), 6)ogşamak (v), 7)öpmek (v)
umumykittoplum
umumykitchenaşhana
umumykitebatbörek
umumykittenpişik çaga
umumykiwikiwi
umumykleptomaniakleptomania
umumyknackukyplylyk
umumyknapsackgoştorba
umumyknavehilegär, mekir
umumykneadmynçgamak
umumykneedyz
umumykneecap1)çanak, 2)dyzçanak
umumykneel1)çökermek, 2)çöke düşmek, 3)dyza çökmek
umumyknife1)pyçak (n), 2)pyçaklamak (v), 3)çakgy (n), 4)gezlik (n)
umumyknight1)at, 2)rysar, 3)atly esger
umumyknit1)örmek, 2)işmek
umumyknittingörme
umumyknobaýlawaç
umumyknock1)şarkyldy (n), 2)tyrkyldy (n), 3)çaknyşmak (v), 4)şarkyldamak (v), 5)ýykmak (v), 6)tarkyldamak (v), 7)tarsuldamak (v), 8)taýaklamak (v), 9)kakmak (v), 10)urmak (v), 11)tyrkyldamak (v)
umumyknock downdöwmek
umumyknock-out agreementauksiýanda baha artdyrmazlyk barada gizlin şertnama
umumyknockingtarkyldy
umumyknoll1)depe, 2)baýyrjyk
umumyknot1)syrma (n), 2)çitim (n), 3)düwmek (v), 4)daňmak (v), 5)düwün (n), 6)çigim (n)
umumyknow1)bilmek, 2)tanamak
know ofhabarly bolmak
umumyknow-how1)ussatlyk, 2)bir işiň ediliş ugry barada maglumat
umumyknowinglybilkastdan
umumyknowledge1)aň-bilim, 2)ylym, 3)maglumat, 4)habar
umumyknowledgeabledüşünjeli
umumyknucklebarmak bogny
umumyknuckleboneaşyk
umumykohlsürme
umumyKoranKuran
umumyKremlinKreml
umumykurdkürt
umumylaagerlager
umumylabel1)belgi, 2)etiketka
umumylabial consonantdodak çekimsizi
umumylabializationdodaklanma
umumylabiodental consonantdiş-dodak çekimsizi
umumylabor1)zähmet, 2)sanjy, 3)tow, 4)iş
umumylabor courtiş hukugy
umumylabor forceişçi güýji
umumylabor lawişçi hukugy
umumylaboratory1)laboratoriýa, 2)laborant
umumylaborergara işçi
umumylabourzähmet
umumylabyrinthlabirint
umumylace1)bagjyk (n), 2)bag (n), 3)köjemek (v)
umumylaceratetüýt-müýt etmek
umumylacerated wounddilik ýara
umumylacerationdilik ýara
umumylacheskanuny möhletiň geçmegi
umumylachrymatorinessgözýaş akyjylyk
umumylack1)kemlik (adj), 2)köst (n), 3)ätiýaç (n), 4)ýetmezçilik (adj)
umumylack of somethingbir zadyň ýetmezçiligi
umumylackadaisical1)ysgynsyz, 2)mejalsyz
umumylacquer1)lak, 2)laklamak (v)
umumylacrimal glandgözýaş mäzi
umumylactateýelin gozgamak
umumyladdermerdiwan
umumyladlegüýgüç
umumylady1)zenan, 2)hanym, 3)aýal
umumyladybirdsüýtleňňiç
umumyladybugokaraň getir süýt bereýin
umumylag behindyza galmak
umumylagansuwuň aşagyna çöken haryt
umumylagoon1)ýalpak köl, 2)ýalpak aýlag
umumylairsüren
umumylakeköl
umumylamb1)guzy, 2)tokly, 3)şyrryk
umumylame1)agsak (adj), 2)çolak (n), 3)çonak (n)
umumylament1)ahmyr etmek (v), 2)ahmyr (n), 3)çygyrmak (v)
umumylaminariadadran
umumylamp1)çyra, 2)lampa, 3)şamçyrag
umumylampshadeabažur
umumyland1)ýurt (n), 2)gondurmak (v), 3)ülke (n), 4)ýer (n), 5)gonmak (v), 6)mekan (n), 7)toprak (n), 8)meýdan (n)
umumyland certificateýer kitaby
umumyland forcesguryýer goşunlary
umumyland lawýer hukugy
umumyland ownerýer eýesi
umumyland registryýer kadastry
umumyland-locked countrysuwa çykalgasy bolmadyk ýurt
umumylanded estategozgalmaýan emläk
umumylanding1)düşürme, 2)gonuş
umumylandladymülküni kärendesine berýän aýal
umumylandlordmülküni kärendesine berýän adam
umumylandmark1)çelgi, 2)serhet belligi
umumylandownershipýer eýeçiligi
umumylandscape1)landshaft, 2)peýda, 3)peýzaž
umumylandslide1)süýşgün, 2)toprak süýşmegi, 3)gum süýşmegi
umumylane1)ýoda, 2)geçelge
umumylanguagedil
umumylanktakyr
umumylanternfanar çyra
umumylap1)etek, 2)jülge, 3)dyzyň üsti, 4)aýlaw, 5)gujak
umumylapsegöwnüçökgünlik
umumylarcenyogurlyk
umumylarddoňuz ýagy
umumylarge1)esli, 2)uly, 3)giň, 4)ägirt
umumylarge gardençarbag
umumylarge intestineýogyn içege
umumylarge-scalegiň möçberli
umumylargestiň uly
umumylarkmollatorgaý
umumylarkspurakgelinçek
umumylarvagurçuk
umumylaryngeal soundbogaz sesi
umumylarynx1)bogaz, 2)kekirdek
umumylast1)ahyrky, 2)ahyryn, 3)öten, 4)soňky, 5)iň soňky, 6)soňky gezek, 7)iň soň
umumyLast heirahyrky mirasdüşer
umumylast namefamilýa
umumylastingköp wagtlyk
umumylatchgapy ilgençegi
umumylate1)giç, 2)ikindin, 3)giçki, 4)gijä galan, 5)gijigen
umumylate afternoonikindin
umumylately1)soňky döwürde, 2)soňky wagtlarda
umumylatentýapyk
umumylater1)soň, 2)soňra, 3)soňrak
umumylatest1)täze, 2)iň soňky, 3)iň täze
umumylathetokar
umumylatitudeözbaşdaklyk
umumylaugh1)gülmek (v), 2)gülki (n), 3)hykyrdy
umumylaughablegülkünç
umumylaughinggülkünç
umumylaughtergülki
umumylaunch1)atmak, 2)başlamak, 3)işletmek
umumylaunderýuwmak
umumylaundromatkir ýuwulýan ýer
umumylaundrykirli geýimler
umumylavalawa
umumylavatoryhajathana
umumylavish1)adyl, 2)jomart
umumylavishnessjomartlyk
umumylaw1)kanun, 2)kada-kanun, 3)hukuk
umumylaw courtsud
umumylaw schoolhukuk mekdebi
umumylaw-abidingkanuny sylaýan
umumylaw-courtkazyýet
umumylawful1)kanuny, 2)hukukly
umumylawful agekämillik ýaşy
umumylawfulnesskanunçylyk
umumylawless1)bikanun, 2)hukuksyz
umumylawlessness1)hukuksyzlyk, 2)bikanunlyk, 3)kanunsyzlyk
umumylawsuitsud işi
umumylawyer1)aklawçy, 2)ýurist, 3)hukukçy
umumylaxdartgynsyz
umumylaxative1)rahatlandyryjy, 2)gowşadyjy
umumylay1)pollamak, 2)ýazmak, 3)ýaragsyzlanmak, 3)ýumurtgalamak, 4)ýerleşdirmek, 5)goýmak
umumylay daysgäminiň durmaly möhleti
umumylay offişden çykaramak
umumylayaboutsergezdan
umumylayer1)gat, 2)gatlak
umumylayer of claypagsa
umumylayeredgatlakly
umumylaying outbölüşdirme
umumylayout1)ýerleşiş, 2)tertip
umumylaziness1)ýaltalyk, 2)işýakmazlyk
umumylazy1)ýalta, 2)işýakmaz
umumylazybonesbihepbe
umumyleaotluk
umumylead1)başlyklyk etmek, 2)alyp barmak, 3)ugrukdyrmak, 4)öňüni çekmek, 5)öňde barmak
umumyleader1)serdar, 2)ýolbaşçy, 3)öňbaşçy, 4)öňdebarjy, 5)lider
umumyleadership1)başlyklyk, 2)ýolbaşçylyk, 3)baştutanlyk, 4)öňdebarjylyk, 5)liderlik
umumyleading1)öňdebaryjy, 2)abraýly
umumyleafýaprak
umumyleagueliga
umumyleak1)syrykmak (v), 2)dökmek (v), 3)jaýryk (n), 3)deşik (n), 4)syzmak (v)
leak outaç-açanlyk
umumyleakagesyzma
umumylean1)ýanamak (v), 2)ýaplanmak (v), 3)ýassanmak (v), 4)abanmak (v), 5)hor (n), 6)söýmek (v), 7)söýemek (v), 8)ýaplamak (v), 9)egilmek (v)
umumyleansesaplamak
umumyleap1)towusmak (v), 2)indermek (v), 3)pyňkyrmak (v), 4)seňkildemek (v), 5)böküş (n), 6)bökmek (v)
umumylearn1)özleşdirmek, 2)öwrenmek
umumylearning1)tälim, 2)gökezme
umumylease1)potrat (n), 2)kärendesine bermek (v), 3)kireýine bermek (v), 4)kärende (n)
umumylease periodkärende şertnamasynyň wagty
umumylease termkärendäniň möhleti
umumyleash1)örk (n), 2)örklemek (v)
umumyleasorkärendeçi
umumyleast1)iň kiçi, 2)iň az
umumyleather1)gaýyş, 2)sanaç, 3)gön, 4)deri, 5)teletin
umumyleave1)çykmak, 2)öňürtmek, 3)terk etmek, 4)taşlamak
leave outagzamazlyk
umumyleave-pass1)harby şahsyýetnama, 2)wagtlaýyn rugsat
umumyleaven1)maýa (n), 2)uýamak (v)
umumyleaveninghamyrturşy
umumylecture1)pent, 2)leksiýa, 3)sapak, 4)ders
umumyledöňüni çekmek
umumyledge1)kert, 2)rif, 3)penjire öňi
umumyleechsülük
umumyleekkeber
umumyleeward1)ýele, 2)yk
umumyleftçepki
umumyleft-behindgalak
umumyleft-handedçepbekeý
umumyleft-overgalak
umumyleftoversgalak-galçak
umumylegaýak
umumyleg-wrappingsdolak
umumylegacymiras
umumylegal1)kanuny, 2)kanunalaýyk
umumylegal accesskanuny ygtyýar
umumylegal advicehukuk maslahaty
umumylegal adviserhukuk maslahatçysy
umumylegal agekämillik ýaşy
umumylegal aidýuridiki kömek
umumylegal assistanceadwokat kömegi
umumylegal basehukuk esas
umumylegal capacityiş mümkinçiligi
umumylegal certaintyýuridiki kesgitlilik
umumylegal disabilitykanuny ýetmezçilik
umumylegal disputehukuky düşünişmezlik
umumylegal dutyhukuk jogapkärçiligi
umumylegal entityýuridiki şahs
umumylegal ethicskanuny etika
umumylegal fictionhukuky nazaryýet
umumylegal gapkanuny boşluk
umumylegal groundshukuky sebäpler
umumylegal issuehukuky mesele
umumylegal loopholeýuridiki boşluk
umumylegal medicinekriminal medisinasy
umumylegal nameady we familiýasy
umumylegal obligationkanuny borç
umumylegal orderkukuk ulgamy
umumylegal personýuridiki şahs
umumylegal positivismhukuky positiwism
umumylegal professional privilegeadwokatyň gizlin görüşmek hukugy
umumylegal relationhukuk gatnaşyk
umumylegal remedieskanuny ýollary
umumylegal requirementskanuny şertler
umumylegal rightskanuny haklar
umumylegal tenderkanuny töleg materiýaly
umumylegal uncertaintyhukuky näbelliklik
umumylegalitykanunlylyk
umumylegalization1)kanunylaşdyryş, 2)kanuny ýagdaýa getirme, 3)kanunylaşdyrmaklyk, 4)legalizasiýa
umumylegalize1)resmileşdirmek, 2)kanunlaşdyrmak
umumylegally1)kanunalaýyk, 2)kanyny
umumylegateemirasdüşer
umumylegend1)rowaýat, 2)düşündiriş
umumyleges posteriores priores contrarias abrogantsoňky kanunlar öňki kanunlary ýatyrýar
umumyleggyaýakly
umumylegibilityçümhöreklik
umumylegibleokap bolýan
umumylegionlegion
umumylegislatekanun çykarmak
umumylegislation1)kanunçylyk, 2)kanun çykarma, 3)kanun çykarjylyk
umumylegislation in forcehereket edýän kanunçylyk
umumylegislativekanuna degişli
umumylegislative actkanunçylyk akty
umumylegislative immunitykanun çykaryjylyk organyň eldegirmesizligi
umumylegislative powerkanun çykaryjy häkimýeti
umumylegislative privilegekanuny eldegirmesizlik
umumylegislative termkanun çykaryjylyk möhleti
umumylegislative yearkanyny çykaryjylyk ýyly
umumylegislatorkanun çykaryjy
umumylegislaturekanun çykaryjy organ
umumylegitimacykanunlylyk
umumylegitimatekanuny
umumylegitimationçaga bilen kakasynyň arasyndaky gan bagynyň gurulmagy
umumylegitimemiras
umumylegitimizekanunlaşdyrmak
umumylegum baccalaureushukuk bakalawry
umumylegum magisterhukuk magistry
umumyleguminouskösükli
umumyleisureboş wagt
umumylemonlimon
umumylemonadelimonad
umumylend1)karz bermek, 2)ulanmana bermek
umumylenderkarz beriji
umumylength1)uzynlyk, 2)boý, 3)dowam, 4)uzaklyk, 5)uzynlyk
umumylengthen1)uzaltmak, 2)uzatmak
umumylengthydowamly
umumylenient1)rehimli, 2)mylaýym
umumylens1)linza (n), 2)obýektiw (adj)
umumylentil1)çeçewisa, 2)merjimek
umumyleoşir
umumyleopard1)alajagaplaň, 2)gaplaň
umumylesionýitgi, zyýan
umumyless1)kiçiräk, 2)azrak
umumylesseekärendeçi
umumylessen1)azalmak, 2)kiçeltmek, 3)azaltmak
umumylessonsapak
umumylessorkärendä berýän
umumylet1)myssarmak, 2)sypdyrmak, 3)girizmek, 4)goýbermek, 5)rugsat bermek
let downgynandyrmak
umumylet usgel
umumylethal1)öldüriji, 2)ölüm howply
umumyletter1)hat, 2)harp, 3)nama
umumyletter of credenceynanç haty
umumyletter of creditakredetiw
umumyletter of honourhormat haty
umumyletter of intentniýet haty
umumyletting outgoýbermek, çykarmak, çykaryp goýbermek
umumylettuceköwreýik
umumylevel1)dereje (n), 2)endiganlamak (v), 3)düz (adj), 4)tekiz (adj)
umumyleverleňňer
umumylevysalgyt
umumylexkanun, hukuk
umumylex domiciliibir adamyň ýaşaýan ýurdunyň kanuny
umumylex forikazyýetiň ýerleşýän ýurdunyň hukugy
umumylex loci actusişiň edilen ýurdunyň kanuny
umumylex loci contractusşertnamanyň edilen ýurdunyň kanuny
umumylex loci delicti commissijenaýatyň işlän ýurdunyň kanuny
umumylex loci situsjedelli emlägiň ýerleşýän ýurdunyň kanuny
umumylex talioniskysas hukugy
umumylexemesöz birligi
umumylexicologysözşynaslyk
umumyliability1)bergi, 2)borç
umumyliability without faultkemçiliksiz jogapkärçilik
umumyliable1)borçly, 2)bergili
umumyliaisongatnaşyk
umumyliarýalançy
umumylibel1)myjabat (n), 2)töhmet (n), 3)töhmet atmak (v)
umumyliberal1)jomart, 2)liberal
umumyliberalnessjomartlyk
umumyliberateazat etmek
umumyliberationazat ediş
umumyliberty1)azatlyk, 2)erkinlik
umumylibramizan
umumylibrariankitaphanaçy
umumylibrarykitaphana
umumylicence1)razyçylyk, 2)rugsatnama, 3)ygtyýarnama
umumylicense1)ygtyýar (n), 2)ygtyýarnama (n), 3)şaýatnama (n), 4)lisenziýa (n), 4)rugsat (n), 5)lisenziýa bermek (v), 6)rugsat bermek (v)
umumylicenseelisenziýasy bar adam
umumylicensorlisenziýany berýän adam
umumylicentiousnessgödeklik
umumylick1)tamşanmak, 2)ýalamak
umumylickspittleýaranjaň
umumylicoricebuýan
umumylidgapak
umumylie1)uzanmak (v), 2)aldamak (v), 3)çäşermek (v), 4)hile (n), 5)aldatmak (v), 6)ýatmak (v), 7)ýalan (n), 8)durmak (v), 9)ýalan sözlemek (v)
umumylientöleg geçirilýänçä emlägi saklamaga hukuk
umumylieneetöleg geçirilmänligi üçin emlägi saklanan adam
umumylienoremlägi sakmaga hukugy bolan adam
umumylieutenantleýtenant
umumylife1)güzeran, 2)durmuş, 3)ömür, 4)ýaşaýyş, 5)janlylyk
umumylife imprisonmentömürboýy tussaglyk
umumylife jackethalas ediş geýimi
umumylife sentenceömürboýy tussaglyk
umumylifeboathalas ediş gaýyk
umumylifeguardhalas ediji
umumylifeless1)jansyz, 2)öli
umumylifelong1)ömürlik, 2)ömürboýy
umumylifespanömür
umumylifestyleýaşaýyş stili
umumylifetimeömürlik
umumylift1)lift (n), 2)galdyrmak (v), 3)götermek (v)
umumyliftingkötel
umumyligament1)bag, 2)baglanşyk
umumylight1)enwer, 2)çyrag, 3)ýeňil, 4)yşyk, 5)röwşen, 6)ýagty, 7)ýapyk, 8)ýagtylyk, 9)mawy
light upýagtylandyrmak
umumylight-wittedýeňilkelle
umumylightbulbçyra
umumylightenýeňletmek
umumylighter1)ýeňlemek, 2)ýeňleşmek, 3)çakmak
umumylighterageýeňilleşdirme
umumylightheartednesswäşilik
umumylighthousemaýak
umumylightingýagtylandyryş
umumylightlyçyplak
umumylightning1)ýyldyrym (n), 2)ýyldyrym çakmak (v)
umumylike1)kimin, 2)misli, 3)ýaly, 4)tüýsli
umumylike-mindedpikirdeş
umumylikelihoodçak
umumylikely1)mümkin, 2)ýaly
umumylikenmeňzetmet
umumylikeness1)meňzeşlik
umumylikewise1)şeýlede, 2)hem
umumylilacsiren
umumylilysogangül
umumylimbagza, uçluk
umumylimehek
umumylimestonehek daşy
umumylimit1)çäklendirmek (v), 2)het (n), 3)çäk (n), 4)çäklendirme (n), 5)çen (n), 6)limit (n)
umumylimitation1)çäklendirme, 2)çäklendiriş
umumylimitation clauseşertnamalarda bir tarapyň jogäpkärçiligini azaldýan beýan
umumylimitedçäklendirilen jogapkärçilik
umumylimited divorcekazyýetiň är-aýaly aýyrmagy
umumylimitingaýratynlaýjy
umumylimitlessçäksiz
umumylimp1)agsamak (v), 2)agsama (n)
umumylimpetbalykgulak
umumyline1)çyzyk, 2)setir, 3)trassa, 4)hatar, 5)zolak, 6)nobat
line uphatara düzmek
umumyline-uphatara durmak
umumylinearçyzykly
umumylinear algebraçyzykly algebra
linenzygyr
umumylinger1)haýal-ýagallyk etmek, 2)täsgenmek, 3)ykmak, 4)
umumylinguistdilçi
umumylinguistics1)dil bilimi, 2)lingwistika
umumyliningýagyrniçlik
umumylink1)aragatnaşyk, 2)baglanşyk, 3)sep, 4)zynjyr halkasy
umumylinkedbaglanyşykly
umumylinkingbaglaşdyryjy
umumylintelgermew
umumylion1)arslan, 2)ýolbars
umumylionessurkaçy arslan
umumylions eardoňuzgataňňyr
umumylions toothdoňuzgataňňyr
umumylip1)erňek, 2)dodak, 3)leb
umumylipstickpomada
umumyliquid1)suwuklyk, 2)suwuk
umumyliquid assetslikwid aktiwler
umumyliquidateýok etmek
umumyliquidatedýok edilen
umumyliquidationýatyryş
umumyliquidatorýok ediji, ýatyryjy
umumyliquidity1)elýeterlik, 2)nagt
umumyliquorlikýor
umumylisarza
umumylis alibi pendensaçylan işiň dowam etmegi
umumylis pendensşikaýatda bolmak
umumylisp1)peltek, 2)bir
umumylist1)sanaw, 2)sanawnama
umumylist of membersdüzüm sanawy
umumylisten1)diňlemek, 2)gulak asmak, 3)diňşirgemek, 4)gulak salamak
umumylistenerdiňleýji
umumylistingbellige alma
umumyliterlitr
umumyliteracy1)sowat, 2)sowgatlylyk
umumyliteral1)harma-harp (n), 2)edebi (adj)
umumyliteral rulesözli düşündiriş
umumyliterallyedebi
umumyliteraryedebi
umumyliterary criticismedebiýaty öwreniş
umumyliterary languageedebi dil
umumyliterary manedebiýatçy
umumyliterary workedebiýat eseri
umumyliteratesowatly
umumyliteratureedebiýat
umumylitiganttarap
umumylitigate1)suda bermek, 2)arz etmek
umumylitigation1)suda berme, 2)arz etme
umumylitigatorsutdaky tarap
umumylitigiousjedelli
umumylitmuslakmus
umumylitterzibil
umumylittle1)ownuk, 2)uşak, 3)kiçi, 4)az, 5)çala, 6)ownuk
umumylittle brotherini
umumylittle bustardbezbeltek
umumylittle by littleaz-azdan
umumylittle fingerkülbike
umumylittle rascalbezzat
umumylittle toekülbike
umumylive1)ýaşamak (v), 2)diri (adj), 3)janly (adj)
umumylivelihood1)eklenç, 2)güzeran
umumylively1)janly, 2)galjaň
umumyliver1)bagyr, 2)ýaşaýjy
umumyliveryresmi eşik
umumylivestock1)mal, 2)maldarçylyk, 3)baş san, 4)dowar
umumylivestock farmingmaldarçylyk
umumylivingýaşaýyş
umumyliving standardsdurmuş derejesi
umumylizard1)as, 2)hažžyk, 3)kelpeze, 4)suwulgan
umumyllamaAmerikadaky tropikal bir agaç görnüşi
umumyLLBhukukda bakalawr derejesi
umumyllcjogapkärçiligi çäklendirilen kompaniýa
umumyLLDhukukda doktorlyk derejesi
umumyLLMhukukda magistr derejesi
umumyload1)oklamak (v), 2)ýük (n), 3)ýüklemek (v)
umumyloadedýükli
umumyloaderýükçi
umumyloadingýüklemek
umumyloafykmak
umumyloam1)laý, 2)toýun
umumyloamy1)toýunsow (adj), 2)toýundan
umumyloan1)karz (n), 2)zaýom (n), 3)kredit (n), 4)karz bermek (v)
umumyloatheýigrenmek
umumylobby1)eýwan, 2)koridor
umumyLobbyinglobbiçilik
umumyLobbyistlobbiçi,
umumylobsterleňňeç
umumylocal1)oturymly, 2)ýerli
umumylocal administrationýerli häkimýet
umumylocalismýerli söz
umumylocate1)ýerleşdirmek, 2)ýerini tapmak
umumylocation1)ýerleşýän ýer, 2)ýer
umumylock1)gulp (n), 2)gulplamak (v), 3)bekleme (n), 4)beklemek (v)
umumylock-outgulplamak
umumylocksmithgulpçy ussa
umumyLockupkarser
umumylocum tenenskanuny wekil
umumylocus in quowakanyň ýeri
umumylocus regit actumhalkara hukuk ýörelgesi
umumylocus sigilimöhür ýeri
umumylocustçekirtge
umumylodge1)öý (n), 2)ýaşamak (v), 3)tünek
umumylodgerýaşaýjy
umumylodging1)ýaşaýyş ýeri, 2)jaý
umumyloft1)çerdak, 2)üçek
umumylog1)naw, 2)žurnal, 3)pürs, 4)günlük ýazgy, 5)töňňe
log inulgama girmek
log outulgamdan çykmak
umumylogiclogika
umumylogicallogiki
umumylogistics1)guramaçylyk, 2)iş gurmaçylyk
umumylogologotip
umumyloneýeke
umumylone parentene ýa-da ata
umumyloneliness1)aýralyk, 2)ýalňyzlyk, 3)ýekelik
umumylonely1)ýalňyz, 2)ýeke
umumylong1)ösgün (adj), 2)birçak (adj), 3)uzyn (adj), 4)küýsemek (v), 5)uzak (adj), 6)häli (adj), 7)köpden (adj), 8)ymtylmak (v)
umumylong fingerorta barmak
umumylong-distanceuzak aralyga
umumylong-lastingpugta
umumylong-term1)uzak möhletleýin, 2)uzak möhletli
umumylongestiň uzyn
umumylonging1)teşne,2)höwesli
umumylongitudeuzynlyk
umumyloofahmazy
umumylook1)görnüş (n), 2)seretmek (v), 3)esetmek (v), 4)görünmek (v), 5)nazar (n), 6)keşp (n), 7)garaýyş (n), 8)äňetmek (v), 9)sypat (n), 10)bakyş (n), 11)bakmak (v)
look after1) gyzyklanmak, 2) seredişmek
look ahaedöňüňe seretmek
umumylook aroundgaranjaklamak
look down onäsgermezlik
umumylook forgözlemek
umumylook forward tosabyrsyzlyk bilen garaşmak
look up tohaýran galmak
umumylooking afterideg
umumyloom1)stanok (n), 2)hellewlemek (v), 3)dokma guramasy (n)
umumyloop1)petle, 2)halka
umumyloopholegözara deşik
umumyloose1)ýumşak, 2)gowşak
umumyloosen1)çözmek, 2)ýumşamak, 3)gowşatmak
umumylootolja almak
umumylootingtalaňçylyk
umumylordlord
umumylorryýük maşyny
umumylose1)basylmak, 2)ýeňilmek, 3)ysgynsyzlandyrmak, 4)iglemek, 5)utdyrmak, 6)utulmak, 7)ýetirmek
umumyloserýeňilen
umumyloss1)ýitgi, 2)yrýa, 3)zeper, 4)zyýan, 5)ýeňliş
umumyloss leader ýitginiň lideri
umumyloss of earning capacitygazanç ukybyny ýitirmek
umumyloss of functioningfunksiýanyň ýitirilmegi
umumylost1)ýeňilen, 2)ýiten
umumylot1)takdyr (n), 2)ülüş täleý (n), 3)kysmat (n), 4)toplum (n), 5)köp (adj), 6)bije (n)
umumylot of landýer bölegi
umumylotionlosýon
umumylotterylotereýa
umumyloud1)çasly, 2)şowhunly, 3)batly, 4)gaty
umumyloudlysesli
umumyloudspeakergatygepleýji
umumylousebit
umumylovable1)eýjejik, 2)mähriban
umumylove1)mähir (n), 2)söýüşmek (v), 3)söýgi (n), 4)yşk (n), 5)söýmek (v)
umumylovely1)söýgüli, 2)enaýyja, 3)owadanja, 4)gözel, 5)mähriban, 6)eziz
umumylover1)aşyk, 2)hyrdar, 3)işjeň, 4)muşdak
umumylovingsöýýän
umumylow1)aşaky, 2)çöket, 3)pes, 4)az
umumylow placegol
umumylow qualitypes hilli
umumylow tidegaýtgyn
umumylow waterýatgyn
umumylow-lifeaşaky
umumylow-profitaz girdejili
umumylower1)aşaky (adj), 2)aşaklamak (v), 3)pesräk (adj), 4)peseltmek (v), 5)azaltmak (v), 6)peski (n)
umumylower casesetir harp
umumylowlandgol
umumylowlandsçöketlik
umumyloyal1)wepalylyk, 2)ygrarlylyk
umumyloyalty1)wepalylyk, 2)ygrarlylyk
umumylubricant1)ýag, 2)ýaglaýjy madda
umumylubricateýaglamak
umumylubricationýaglama
umumylucid intervalakyly kemçiligi bolan adamyň garşylyk protest bildirmek möhleti
umumyluck1)bagt, 2)şowlulyk
umumylucky1)maňlaýly, 2)bagtly, 3)şowly
umumyluggage1)goş-golam, 2)bagaž
umumylull1)huwwalamak, 2)hüňňermek, 3)hüwdülemek
umumylullabyhüwdi
umumylumbarbil
umumylumberagaç
umumyluminaryşamçyrag
umumylump1)kesek, 2)lokga, 3)döwüm, 4)bölek, 5)lokga
umumylump sum awardzyýan çekene umumy töleg
umumylump sum contractjemi çykdaýjysy hasaplanan şertnama
umumylump sum paymentnagt töleg
umumylump sum taxumumy salgyt
umumylunacytelbelik
umumylunar landingaýa gonuş
umumylunch1)günortanlyk nahar, 2)günortanlyk
umumylungöýken
umumylungsbagyr-öýken
umumylurch