Gözlenen sözler artsavoidancecameladjoiningkilogram
Paýlaşyň
sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
TürkmenEnglishTürkçe(test)
başyndanab initio
emlägini goýman aradan çykan ab intestato
terk etmekabandon
1)terk etme 2)terk edilişabandonment
1)güýjüni ýitirmek 2)sanyny azaltmak 3)gymmaty gaçmak 4)resmi güýjini ýitirmek 5)soňlandyrmak 6)aýyrmak 7)kesip atmakabate
maddy zatlardan hyýanatçylykly peýdalanmakabuse, substance
razylaşmakaccede
1)azatlyga çykarmak 2)erkinlige goýbermekaffranchise
alternatiw hökümalternative verdict
1)duzak (n), 2)buky (n), 3)duzak gurmakambush
1)duzakçy, 2)bukuçyambusher
gowulandyrmakameliorate
1)hemaýatkärlik, ýagşy alamat auspice
1)saýra, 2)gelmişek foreigner
TürkmenEnglishTürkçe(test)
başyndanab initio
emlägini goýman aradan çykan ab intestato
terk etmekabandon
1)terk etme 2)terk edilişabandonment
1)güýjüni ýitirmek 2)sanyny azaltmak 3)gymmaty gaçmak 4)resmi güýjini ýitirmek 5)soňlandyrmak 6)aýyrmak 7)kesip atmakabate
maddy zatlardan hyýanatçylykly peýdalanmakabuse, substance
razylaşmakaccede
1)azatlyga çykarmak 2)erkinlige goýbermekaffranchise
alternatiw hökümalternative verdict
1)duzak (n), 2)buky (n), 3)duzak gurmakambush
1)duzakçy, 2)bukuçyambusher
gowulandyrmakameliorate
1)hemaýatkärlik, ýagşy alamat auspice
1)saýra, 2)gelmişek foreigner
bring up
sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
TürkmenEnglishTürkçe(test)
antonim antonym
arassalamak (v2) cleaned
sarymsak garlic
aýrylmaz inextricably
oba arasyndaky gumak,çarkandaky ýol Rugged back road
sport aýakgaby sneakers
kosmos gämisi spacecraft
futbolka t-shirt
goşar sagady wristwatch
başyndanab initio
emlägini goýman aradan çykan ab intestato
yza sürmeaback
terk etmekabandon
1)terk etme 2)terk edilişabandonment
1)güýjüni ýitirmek 2)sanyny azaltmak 3)gymmaty gaçmak 4)resmi güýjini ýitirmek 5)soňlandyrmak 6)aýyrmak 7)kesip atmakabate
1)ýatyrma 2)azaldylan 3)güýjini ýitiren mukdarabatement1) iptal 2) azaltılmış 3) yürürlükten kaldırma
kazyýet işiniň ýatyrylmagyabatement of actionmahkeme işinin feshi
bergilerden ýüz öwürmeklik abatement of debtsborç erteleme
güýjüni peseltmeabatement, order ofazaltma emri
zenan başruhany (monastyrda)abbessbaşrahibe
öjükdirmekabbeting
1) monastyr 2) ybadathanaabbey1) manastır 2)ibadethane
1) gysgaltmak (v) 2) gysga görnüşi (n) 3)sözleri gysgaltmakabbreviate1) kısaltma (v) 2) kısa biçim (n) 3) kelimelerin kısaltması
gysgaltmaabbreviationkısaltma
1)işinden aýrylmak 2)çekilmekabdicate1) istifa 2) çekilme
1)garyn boşlugy, 2) garyn abdomen1) karın boşluğu 2) karın
garyn muskullaryabdominal muscles
garyndaky agyryabdominal pain
alyp gaçmakabductkaçırmak
alyp gaçmaabductionkaçırma
1)öjükdirmek 2)resmi şekilde goldamak 3)höweslendirmek 4)kömek etmek (erbet işlerde)abetting1) kışkırtma 2) resmi destek 3) teşvik 4) yataklık (kötülüklerde)
ýigrenmekabhoriğrenmek
ýigrençabhorrenceiğrenme
1)ýigrenji 2)ýigrendirýän 3)garşy çykýanabhorrent1) iğrenç 2) iğrendiren 3) itaatsiz
uýmakabidekatlanmak
1) düzgüne uýmak, 2) boýun bolmakabide by
başarnykabilitykabiliyet
ýanýanablazealev alev yanan
duýgy dolyablaze with excitement
1)başarnykly, 2)ökde, 3)gurply, 4)ezberable1) yetkin, 2) yetenekli, 3) güçlü, 4) yapabilen
tölege ukyplyable to payödeyebilir
adaty dälabnormalAnormal
adatdan daşary ýagdaýdaabnormallyacil durumlar
1)ýaşaýan ýeri (n), 2)wepaly bolmak (v) 3)gysga wagtlaýyn galynýan ýerabodemesken
1)goýbolsun etmek, 2)syndyrmak, 3)synmak, 4)ýatyrmakabolish1) iptal etmek 2) feshetmek 3) ortadan kaldırmak 4) kaldırmak
ýatyrmaabolishmentfesih
1) ýatyrylma (kanun taýdan), 2)ýatyrma 3) abolisiýaabolition1) fesih (yasal olarak), 2) kaldırılma 3) yürürlükten kaldırma
ýaramsyzabominableberbat
1)ilkidurmuş (adj), 2)ýerli, 3)ýerli adam (n)aboriginal1) ilkel (sıfat), 2) yerel, 3) yerlisi olan (n)
1)aborigen (n), 2)ýerli (adj)aborigine1) yerli (n), 2) yerel (sıfat)
taşlamakabortbırakmak
çaga aldyrmaabortionkürtaj
1)barada (p), 2)degre-daş (adv), 3)hakynda (p), 4)takmyn (adv), 5)golay (p), 6)üstaşyr (p)about1) Hakkında 2) ilgili 3) konusunda 4) dair 5) orada burada 6)üstünde
1)ýokarlygyna (adv), 2)ýokarsyna (p), 3)ýokary (adv), 4)ýokaryk (adv), 5)ýokarda (adv).above1) yukarıda 2) üzerinde 3) üzerine 4) yüksek 5) üstünde
1)dyrnaçak, 2)sypjyryk abrasion1) sıyrık 2)sıyırma
gysgaltmakabridgekısaltmak
daşary ýurtabroadyurt dışı
bozmakabrogateiptal etmek
bozulmakabrogationiptal
1)duýdansyz 2)garaşylmazdan 3)gödek 4)yzygiderligi ýokabrupt1) aniden 2) beklenmedik bir şekilde 3) kaba 4) sırası yok
1)çyban, 2)iriň abscess1) çıban 2) irin
gizlenmekabscondkaçıp gizlenmek
gaçgakabsconderkaçak
1)ýokluk, 2)nam nyşansyz gidenabsence1) yokluk, 2) iz bırakmadan kaybolmak
ýokabsentyok
özbaşdak işden galmaklykabsent without leavekendi başına işe gitmemezlik
sölpiabsent-mindeddalgın
ýoklar, gelmediklerabsenteedevamsızlık
gaýybanaabsentiagıyaben
absolýutabsolutemutlak
doly jogapkärçilikabsolute liabilitymutlak sorumluluk
doly köplükabsolute majoritysalt çoğunluk
owazly sesabsolute pitchmutlak avaz
ýöňkeme degişlik çalyşmasyabsolute possessive pronoun
doly artykmaçlykabsolute privilegemutlak ayrıcalık
doly hukukabsolute rightkesinlikle doğru
birhäkimiýetlilikabsolute ruletekel
doly ygtyýarlylykabsolute titlemutlak yetkililik
1)düýbünden, 2)gürrüňsiz, 3)düýpgöterabsolutely1) kesinlikle, 2) mutlaka 3) muhakkak
gus-guryabsolutely drykesinlikle kuru
aklamakabsolveaffetmek
1)siňdirmek, 2)sormakabsorb1) sindirim, 2) emme
pamykabsorbent cottonemici pamuk
1)emmek, 2)sormakabsorption1) emme 2) emilme
saklanmakabstainsakınmak
saklanmakabstentionçekimserlik
1)konspektirlemek (v), 2)konspekt (n), 3)abstrakt (n)abstract1) soyutlaştırmak 2) soyut 3) abstre
togy abstragirlemeabstracting electricityelektriği soyutlamak
bolgusyzabsurdabsürt
1)ýeterlik, 2)bolelinlik, 3)bereket, 4)bolçulyk, 5)köplükabundance1) Yeterlik, 2) Bolluk, 3) Nimet, 4) Bolluk, 5) çokluk
1)bereketli, 2)barly, 3)bol abundant1) bereketli 2) zengin 3) bol
1)sögmek (v), 2)hyýanatçylykly peýdalanmak (v), 3)betniýetli ulanmak (v)abuse1) küfür 2) kötüye kullanma 3)suistimal
hykugyňdan hyýanatçylykly peýdalanmakabuse of discretiontakdir yetkisinin kötüye kullanılması
wezipäňden hyýanatçylykly peýdalanmakabuse of officegörevi kötüye kullanmak
hyýanatçylykly peýdalanmakabuse of righthakkın kötüye kullanılması
hukuklary hyýanatçylykly ulanmakabuse of rights, prohibition ofhakların kötüye kullanılması, yasaklama
çagalara rehimsiz garamakabuse, childçocuklara istismar etmek
söwdada hyýanatçylykdan peýdalanmakabuse, marketticarette kötüye kullanım
jyns jenaýatçylygyabuse, sexualtaciz, cinsel
töleglere hyýanatçylykly garamakabuse, solventödemelerin kötüye kullanımı
maddy zatlardan hyýanatçylykly peýdalanmakabuse, substance
1)paýyş, 2)göwnedegiji abusive1) küfürlü 2) küfürbaz
akademikiacademicakademik
akademik ýazuwacademic writingsakademik yazılar
akademiki küreklemekacademical rowing
akademiýaacademyakademi
razylaşmakaccede
1)tizleşdirmek, 2)çaltlandyrmak, 3)çaltlaşdyrmak, 4)tizlenmekaccelerate1) hızlandırmak 2) hızlanmak 3)çabuklaştırmak 4) çabuk olmak
tizlenmeaccelerationhızlanma
erkin düşmegi tizleşdirme güýji,öwrümde tizligi togtamagy we merkezden daşlaşýan güýji ölçemekde ulanylýar(G)Acceleration of gravity
1)çaltlaşdyryjy 2)tizlendiriji accelerator1) hızlandırıcı 2) gaz pedalı
hereketiniň tizligini artdyrýan aýak basgyçaccelerator (accel)
1)şiwe 2)aksentaccent1) şive 2) aksan
kabul etmekacceptkabul etmek
makulacceptablekabul edilebilir
kabul edişacceptancekabul etme
önümleri kabul etmeklikacceptance of goodsmalların kabulü
şertler bilen razylaşmaklykacceptance, conditionalkoşulların kabulü
aýdylanlar bilen razylaşmaklykacceptance, expressifadelerin kabulü
ýagdaýlar bilen razylaşmaklykacceptance, implieddurumların kabulü
1)ygtyýar, 2)geçelge, 3)ýolaccess1) erişim, 2) geçit, 3) yol
ygtyýar nokadyaccess pointerişim noktası
rugsat berijiaccess providererişim sağlayıcı
kazyýete rugsatnamaaccess to court, right ofmahkemeye erişim hakkı
goşmaça energiýaaccessary (acc)
elýeterlilikaccessibilityulaşılabilirlik
elýeterliaccessibleerişilebilir
tagta çykmaaccessiontahta çıkma
ylalaşygy uzaltýan dokumentAccession Partnership DocumentOrtaklığı uzatan belge
ylalaşyk resminamasyaccession, instrument ofkatılım belgesi
bileleşigi uzaltmaaccession, treaty ofortaklığı uzatma
degişli enjamlaraccessoriesAksesuarlar
1)enjam, 2)goldavjy gurluşaccessory1) ekipman, 2) destek yapısı
jenaýatdan öňki şärikaccessory before the factcinayet öncesi suç ortağı
goşmaça talapaccessory claimek talep
jenaýatçylykdan soňky şäriklikaccessory, after the factcinayet sonrası suç ortaklığı
1)betbagtlyk, 2)heläkçilik, 3) ulag heläkçiligi, 4)awariýa, 5)betbagtlyk accident1)felaket 2) kaza 3) araba kazası
ýol ulag hadysady hasabaty, protokolyaccident reportaraba kaza raporu
heläkçiliksizaccident-freekazasız
tötänleýinaccidentaltesadüf
seresapsyzlyk bilen ýetirilen zyýanaccidental damagekazara hasar
tötänleýinaccidentallyyanlışlıkla
şertnama, ýüki ibermek üçin kapitana berilýänaccomendakargo sahibinin gemi kaptanını tayin ettiği sözleşme
ýerleşdirmekaccommodateyerleşdirmek
ýerleşdirmeaccommodationkonaklama
ýaşaýyş tölegleriaccommodation billkonaklama ödemeleri
ýoldaşlykaccompanimenteşlik
ýoldaş bolmakaccompanyeşlik etmek
şärikaccomplicesuç ortağı
1)tamamlanmak 2)üstesinden gelmek accomplish1) tamamlama 2) üstesinden gelme
üstünlikliaccomplishedbaşarılı
üstünlikaccomplishmentbaşarı
sazlaşykaccorduyum
1)kybap, 2)laýyklyk accordance1) benzerlik, 2) uygunluk
sazlaşykaccordantuyumlu
1) laýyklykda 2)görä 3) boýunça according to1) uyarınca 2) göre 3) boyunca
düzgün boýunçaaccording to the rule
1) ýagdaýa görä 2) boýunça accordingly1) duruma göre 2) boyunca
akordeonaccordionakordeon
hasapaccounthesap
jogapkär bolmakaccount for
hasaby göteriji, eýesiaccount holderhesap sahibi
hasabyň eýesiaccount ownerhesap sahibi
düzgünleşdirilen hasapaccount, settleddüzenlenmiş hesap
hasabatlylykaccountabilityhesap verebilirlik
jogapkäraccountablesorumlu
1) hasapçy, 2) buhgalteraccountant1) muhasebeci 2) sayman
buhgalter hasabatyaccountingmuhasebe hesabı
hasaphanaaccounting departmentmuhasebe departmanı
buhgalter hasabyaccounting recordsmuhasebe kayıtları
hasabat standartlaryaccounting standardsmuhasebe Standartları
ýalňyş hasapaccounting, falseyanlış hesap
hasaplaryň ýalňyşlygyaccounts, falsification ofhesaplardaki yanlışlık
ynanç bildirilenaccreditedakredite
hasaba alnan ýurdyaccrediting stateakreditasyon devleti
1)köpelme, 2)ösmekaccretion1) üreme, 2) büyüme
kumulatiwaccrualtahakkuk
1)artmak, 2)ösmek 3)ýygnamak 4)toplamakaccrue1) artış, 2) büyüme 3) birikim 4) toplama
1)toplamak, 2)ýygnamakaccumulate1) biriktirmek 2) toplama
1)köpelme, 2)toplama, 3)ýatak, 3)artdyrma, 4)ýygnananmaaccumulation1) çarpma, 2) biriktirme, 3) mevduat, 3) artış, 4) birikim
akkumulyator saklamakaccumulator
otlaýjy guralyň durşyaccumulator (acc)
1) mergenlik, 2) tertip-düzgün, accuracy1) keskin nişancı, 2) disiplin,
1) rejeli, 2) tertipli, 3) ykjam accurate1) normal, 2) düzenli, 3) mobil
ýalňyşsyzaccuratelydoğru
günälemeaccusalsuçlama
günäleýjiaccusantsuçlayıcı
1) günäkärleme, 2)günäleme, 3) günä ýöňkeme, 4) garalamaaccusation1) suçlama 2) itham 3) kınama 4) suç atma
immunitet, el degrilmesizlikaccusation, immunity ofsuçlama, dokunulmazlığı
1) aýyrgyç (adj), 2) ýeňiş düşüm (n), 3) günäkärlenýän accusative1) ayırıcı 2) sanık
ýeňiş düşümaccusative case
günäliaccusatorysuçlu
1) ýazgarmak, 2) günäkärlemek, 3) günälemek, 4)aýyplamak, 5) garalamakaccuse1) kınama 2) suçlamak 3) suçlama 4) itham etmek
1)günäli, 2)günäkärlenýän, 3)garalanýan accused1) suçlu 2) suçlanmış 3) kınanmış
1) güna bildirilýän, 2) kazyýetde aýyplanýan accused person1) hüküm giymiş, 2) mahkemede suçlanmış
garalawjyaccusersuçlayıcı
korolaceas
sirkeliaceticasetik
sirkeliacetoussirkeli
1) yza, 2) agyryache1) acı 2) ağrı
1) ýetmek, 2)gazanmakachieve1) erişmek 2)kazanmak
netije gazanmakachieve a result
üstünlikachievementkazanım
1) kislota (n), 2) turşy (adj), 3) turşulyk (n) acid1) asit 2) turşu 3) turşuluk
kabul etmekacknowledgekabul etmek
1)kabul etme, 2) dil hatyacknowledgement1) kabul 2) onay mektubu
düwürtikacnesivilce
dub gozasyacornmeşe palamudu
1) tanyşdyrmak, 2) bilmekacquainttanışma 2) bilme
1)beletçilik, 2)tanyş-biliş, 3)tanyşlyk, 4)arkadaşacquaintance1) bilgi, 2) tanıdık, 3) tanışma 4) arkadaş
beletacquaintedtanışık
1)kabul etmek, 2)dymmak arkalyacquiesce1) rıza göstermek 2) karşı çıkmamak
razylaşmakacquiescencerıza
edinmekacquireelde etmek
1) satyn alnan, 2)edinilenacquired1) satın alınmış 2) edinilmiş
ýeketäk hukuk maglumat binýadyacquis communautairetek yasal bilgi tabanı
edinmeacquisitionedinme
gadagan girdeýjiden peýdalanmaacquisition of illicit proceedsyasadışı gelirden istifade etmek
ýalançylyk bilen edinmeacquisition, derivativetürev finansal araçların satın alınması
edinme üçin ygtyýarnamaacquisitive prescriptionsatın alma reçetesi
aklamakacquitberaat ettirmek
1) aklama, 2) aklanmaacquittal1) beraat 2) beraat ettirme
jenaýat işi boýunça aklanmaacquittal of crimesuçtan beraat
aklananacquittedberaat etmiş
akrobatacrobatakrobat
akrobatikaacrobaticsakrobasi
keseacrosskarşısında
1) kanun (n), 2)amal (n), 3)oýnamak (v), 4) hereket etmekact1) hukuk (n), 2) uygulama (n), 3) oyun (v), 4) hareket
ADÝ Adatdan daşary ýagdaýlaract of GodTanrının hareketi
herekete geçmekact on
wezipesini ýerine ýetirijiactinggörevi geçici olarak yapmak
1) perde, 2)hereketaction1) aksiyon 2) hereket
hereketaction (motion,movement)
şahsy hukuga degişli hereketleraction related to personal rightkişisel haklarla ilgili eylem
maddy hukyga degişli hereketleraction related to property rightmülkiyet hakkı ile ilgili dava
gymyldy hereket aňladýan işlikaction verb
arza üçin esasaction, cause ofdava hakkı veren neden
hereketiň, işiň esasyaction, matter ofeylem meselesi
kazyýete ýüz tutmak hukugyaction, right ofdava hakkı
kazyýete degişli hereketactionablemahkemeye ait eylem
arzalaryň birikmesiactions, joinder ofbeyanların birleşmesi
işjeňleşdirmekactivateetkinleştirmek
1) aktiw, 2)janly, 3)işeňňir, 4)işjeňactive1) aktif 2) etken 3)etkin 4) faal
düýp derejeactive voiceaktif ses
aktiwistactivistaktivist
1) iş, 2)işjeňlik, 3)hereketactivity1) iş, 2) aktivite, 3) eylem
aktýoractoraktör
aktrisaactressaktris
1)şindiki, 2)hakykyactual1) şu anki 2)gerçek
ýüze çykan ýitgileractual damagesgerçek hasarlar
ýüze çykan zyýanactual lossgerçek kayıp
hakyky ygtyýarlykactual possessionfiili mülkiyet
hakyky jemi ýitgiactual total lossgerçek toplam kayıp
1) aslynda, 2)hakyna seretseňactually1) aslında 2) gerçekte
sekretaractuary1) aktüer 2) sekreter
jenaýat düzümiactus reussabıka kaydı
akupunkturaacupunctureakupunktur
ýitiacutesivri
ýöritead hocözel
bahasyna laýykad valoremfiyatına uygun
bahasyna görä salgytad valorem taxfiyatına göre vergi
tutanýerliadamantkararlı
1) adatlanmak, 2)uýgunlaşdyrmak, 3)uýgunlaşmakadapt1) adaptasyon, 2) uyum, 3) adapte olmak
uýgunlaşýanadaptableuyarlanabilir
1)werdiş, 2)uýgunlaşma, 3)öwrenşmeadaptation1) adaptasyon 2) uygunluk 3) uyum
1)adaptor, 2)sazlaşdyryjy, 3)elektrik troýnigiadapter1) adaptör, 2) regülatör, 3) elektrikli üçlü
1)gatmak, 2)gatlamak, 3)goşmakadd1) ekle 2) eklemek 3) katmak
Üstüne goşdyAdd on
goşmakadd up
alahöwrenadderengerek
1)endik etmek (v), 2) narkoman (n)addict1) bağımlılık (v), 2) bağımlı (n)
1)endik 2)neşekeşlikaddiction1) alışma 2) tiryakilik
goşmaçaadditionilave
goşmaçaadditionalek
goşmaça tölegadditional chargeek ücret
goşmaça maddaadditivekatkı madde
1)adres (n), 2)ýüzlenme, 3)ýüzlenmek (v), 4)ýüztutma (n), 5)adres ýazmak (v)address1) adres 2) hitabe 3) dilekçe 4) söylev 5) adres yazma
hyzmat üçin salgylaraddress for servicehizmet adresi
salgylaraddresseemuhatap
delil berme (subutnama berme)adduce evidencekanıt ileri sürmek
ussat adeptusta
1)maksadalaýyk, 2)laýykadequate1) amaca uygun 2) uygun
goldamakadhere to
ýaranadherentbağlı
ýelmeşdirijiadhesiveyapışkan
1)ýakyn, 2)duldegşir, 3)ýanaşykadjacent1) yakın, 2) en yakın, 3) bitişik
sypatadjectivesıfat
resmi hukukadjective lawresmi hukuk
sypatlaradjectives
garşyadjoiningkarşı
1)arakesme bermek 2)yza süýşürmek adjourn1) ara vermek 2) ertelemek
arakesmeadjournmentoturum arası
kazyýetiň kararyadjudicationhüküm
goşmaçaadjunctionek
1)düzetmek, 2)sazlamakadjust1) düzeltme 2) uyarlamak
sazlap bolýanadjustableayarlanabilir
sazlaýjyadjusterayarlayıcı
sazlamaadjustmentayarlama
dolandyrmakadministeryönetmek
ýolbaşçy kasamyadminister oathyönetici yemini
1)ýolbaşçylyk, 2) dolandyrma, 3)dolandyryş, 4)hökümetadministration1) liderlik, 2) yönetişim, 3) yönetim, 4) hükümet
ýer eýeçiliginden peýdalanmaadministration of estateemlak yönetimi
kazyýet ýolbaşçylygyadministration of justiceadalet yönetimi
hukukdan peýdalanmaadministration of justice, offenses againsthukuktan faydalanma
dolandyryşadministrativeYönetim
otlaýjy guralyň birinji toparynyň energiýasyadministrative module (am)1
otlaýjy guralyň ikinji toparynyň energiýasyadministrative module (am)2
menejmentadministrative actidari işlem
baştutanlaryň kararyadministrative actionyetkili kararı
Administratiw kazyýetadministrative courtIdare mahkemesi
Administratiw hukukadministrative lawidari hukuk
Administratiw hukuk palatasyAdministrative Law Chamberİdare Hukuku Odası
administratiw kazyýet işiadministrative lawsuitidari dava
administratiw düzgüneriniň aktyAdministrative Procedure Actİdari Prosedür Yasası
administratiw düzgünleradministrative regulationsidari düzenlemeler
administratiw sanksiýaadministrative sanctionidari yaptırım
dolandyryjyadministratoryönetici
adminstratiw tölegadminsration chargeyönetim ücreti
adminstratiw buýrukadminstration orderyönetim emri
haýran galdyryjyadmirablehayran bırakan
admiraladmiralamiral
deňiz hukugyadmiralitydeniz hukuku
haýran galyşadmirationhayranlık
haýran galmakadmirebeğenmek
mümkinçilikadmissibilitykabul edilebilirlik
makuladmissiblekabul edilebilir
1)kabul edilme, 2)boýun alma, 3)girişadmission1) kabul 2) itiraf 3) giriş
hünäre girişadmission into professionmesleğe giriş
1)boýun almak, 2)ygtyýar bermek, 3)kabul etmekadmit1) itiraf, 2) yetki, 3) kabul
kabul edilişadmittancekabul
1)garyndy, 2)garnuwadmixture1) karışım 2) karıştırma
maslahat bermek, öňüni almakadmonishtembih etmek, önlemek
duýduryşadmonishmentuyarı
1)töwella, 2)pentadmonition1) öğüt 2) tembih
1)ýetginjeklik, 2)juwanlyk, 3)ýigitlikadolescence1) ergenlik, 2) gençlik, 3) delikanlılık
ýetginjekadolescentergen
1)ogullyk almak, 2)kabul etmekadopt1) evlat edinmek 2) kabul etmek
karar kabul etmekadopt resolutionkarar kabulü
1)öweý, 2)ogulluk, 2)ogulluk alnanadopted1) üvey, 2)evlatlık 3) evlat edinme
ogullykadopted childevlatlık
ogullyk alynýanadopteeevlat edinilmiş
ogullyk alýan adamadopterevlat edinen
1)çaga alma, 2)gyzlyga alnan, 3)ogullyga alnanadoption1) çocuk edinme 2) kız çocuğu edinme 3) oğlan çocuğu edinme
enaýyadorableçok güzel
söýmekadorehayranlık duymak
bezemekadornsüslemek
bezelenadornedsüslenmiş
1)haşam, 2)bezegadornment1) lüks, 2) dekorasyon
1)ykmanda (adv), 2) boş (adj) 3)akym bilen ýüzmek adrift1) başıboş 2) boş 3) akıntıya kapılmak
ogulluk almakadrogationevlat edinme
1)uly ýaşlylar üçin (adj), 2)ýetişen (adj), 3)uly (n), 4)kämillik ýaşyna ýeten (adj)adult1) yetişkin 2) ergin 3) reşit 4)erişkin
ýasamaadulterationsahte
1)biwepalylyk 2)zynaadultery1) eşini aldatma 2) zina
1)çozmak (v), 2)öňegidişlik (n), 3)öňe sürmek (v), 4)ýöremek (v), 5)ösüş (n), 6) öňe gitmek (v)advance1) saldırı 2) ilerleme 3) ileri sürmek 4) yürüme 5) kalkınma 6) ilerlemek
hak ujyadvance paymentavans ödemesi
1)ösen, 2)kämil advanced1) gelişmiş, 2) mükemmel
ötüşen ýagdaýadvanced casezor durum
öňegidişlikadvancementilerleme
1)artykmaçlyk, 2)nebis advantage1) avantaj, 2) açgözlülük
1)amatly, 2)artykmaç advantageous1) kullanışlı, 2) avantajlı
amatlylykadvantageousnessavantajlılık
tötändenadventitioustesadüfi
başdangeçirmeadventuremacera
başdangeçirijiadventurermaceracı
1)hal, 2)ahwalatadverb1) zarf 2) belirteç
hal işligiadverbial participlezarf sıfatı
hallaradverbs
1)garşydaş, 2)bäsdeşadversary1) rakip 2) hasım
tersadverseters
mahabatlandyrmakadvertisereklam vermek
1)reklama, 2)mahabatadvertisement1) reklam 2) ilan
mazamlamaadvertisingreklâm
1)geňeş, 2)nesihat, 3)maslahat, 4)sala, 5)sowet, 5)habardar, 6)öwüt-ündew, 7)öwüt, 8)öwüt-nesihat, 9)pentadvice1) tavsiye 2)danışma 3) öğüt 4)nasihat 4)uyarı 5)fikir 6) akıl 7) bilinçli 8) konsey
maksada laýykadvisabilitytavsiye edilebilirlik
makuladvisableuygun
1)ündemek, 2)maslahat bermekadvise1) tavsiye etmek 2) öğüt vermek
maslahatlaşmakadvisementdanışmak
maslahatçyadviserdanışman
maslahat bermeadvisingtavsiye
maslahat beriji bankadvising bankdanışmanlık bankası
1)geňeşdar, 2)maslahatçyadvisor1) müşavir 2) danışman
öwüt-nesihatadvisorsdanışmanlar
maslahat berilenadvisorytavsiye eden
geneşçiniň kararyadvisory opiniontavsiye görüşü
aklamakadvocacymüdafaa
tarapyny tutmakadvocatesavunucu
howaaerialhavadan
tolkuntutar (antenna)aerial /antenna (ant)
aerobikaaerobicsaerobik
howada gaýýanaerosolaerosol
estetikaestheticestetik
estetikaaestheticsestetik
1)hoşamaý, 2)mylakatlyaffable1) nazik, 2) kibar
affairkonu
täsir etmekaffectetkilemek
täsirinde galanaffectedetkilenmiş
1)höre-köşe, 2)yzgyt, 3)mähiraffection1) şefkat 2) sevgi 3) meyil
1)ýürekdeş, 2)mähirli affectionate1) sevecen 2) kibar
nikalaşmaaffiancenişanlanmak
şaýataffiantşahit
kepilnamaaffidavitbeyanname
1)gyzlyga alma, 2)ogulluga almaaffiliation1) kız çocuğu evlet edinme 2) oğlan çocuğu evlet edinme
ýakynkykaffinityyakınlık
tassyklamakaffirmonaylamak
tassyklamaaffirmanceonaylama
kazyýetiň çykaran kararyny güýçli hasap etmekaffirmance of judgementmahkeme kararının güçlü olduğunu düşünmek
tassyklamaaffirmationonaylama
1)položitel, 2)tassyklaýjyaffirmative1) olumlu 2) onaylayıcı
1)affiks (n), 2)goşulma (n), 3)goşmak (v)affix1) ek 2)eklemek 3)takmak
goşulmalaşdyrmaaffixationekleme
ynjytmakafflictüzmek
ýarawsyzlykafflictionızdırap
baýlykaffluencezenginlik
baýaffluentzengin
puly ýetmekaffordparası yetmek
tokaýlaşdyrmaafforestağaçlandırma
tokaýlaşdyrmaafforestationağaçlandırma
1)azatlyga çykarmak 2)erkinlige goýbermekaffranchise
köpçülik ýerinde uruşmakaffraykayga kıyamet
ýüklemeklik affreightmentyükleme
ýüklemek şertnamasyaffreightment, contract ofnavlun sözleşme
Owganystan, KabulAfghanistan, Kabul
1)suwyň üstinde 2)deňizdeafloat1) su üstünde 2) denizde
ýokaryda agzalyp geçilýänaforementionedbahsi geçen
ýokarda agzalanaforesaidyukarıda bahsedilen
meýillemeaforethoughtönceden düşünülmüş
1)gorkuly 2)gorkmak 3)gorkanafraid1) korkulu 2) korkmak 3) korkmuş
AfrikaAfricaAfrika
1)soň, 2)soňraafter1)sonra 2) daha sonra
aşaky togtaýyş nokadyndan soň after bottom dead center(abcd)
ýokarky togtaýyş nokadyndan soňafter top dead center (atdc)
1)öýle (n), 2)öýle (adv), 3)öýlän (adv)afternoon1) öğle 2)öğleden sonra 3) öğlenin ardından
çökündiaftertasteçöküntü
soňundanafterwardssonradan
1)täzeden, 2)ýene, 3)gaýtadan, 4)ikilençagain1) tekrar, 2) yine 3) tekrardan 4) ikincil
1)garşy, 2)tersine, 3)garşysyna, 4)garşysynda, 5)garşyda, 6)gabatagainst1) aleyhine, 2) tersine, 3) aleyhine, 4) aleyhte 5) karşısında 6) aykırı
ähli töwekgelçiliklere garşyAgainst All RisksTüm Risklere Karşı
agatagateakik
1)garrylyk (n), 2)gojalyk (n), 3)asyr (n), 4)ýaş (n), 5)garramak (v), 6)gojamak (v), 7)garrylyk (n)age1) yaşlılık 2) yaşlanma 3) yüzyıl 4) yaş 5)ihtiyarlık 6) kocamak 7) yaşlandırmak
kämillik ýaşyage of consentreşitlik yaşı
nika ýaşyage of marriageevlilik yaşı
zamandaşage-mateyaş arkadaşı
garryagedyaşlı
1)wekilhana, 2)agentlikagency1) temsilcilik 2) ajans
gün tertibiagendagündem
1)araçy, 2) dellal, 3)agent, 4)jansyz, 5)içalyagent1) aracı, 2) komisyoncu, 3) ajan, 4) cansız, 5) casus
söwda agentiagent, commercialticari aracı
beterleşdirmek, agyrlaşdyrmakaggravateağırlaştırmak
agyrlaşdyrylan hüjümaggravated assaultağırlaştırılmış saldırı
ähli zyýanlaraggravated damagesağır hasarlar
beterleşdirijiaggravatingkötüleşdirici
1)beterleşme 3)çylşyrymlaşma 4)ýitileşme 5)agyrlaşmaaggravation1) şiddetlenme 3) komplikasyon 4) alevlenme 5) ağırlaşma
dolduryjyaggregatedoldurucu
ýygnanmaaggregationtoplanma
topulmakaggresssaldırmak
çozuşaggressionsaldırganlık
urşaganaggressiveagresif
1)agressor, 2)çozujyaggressor1) agresif 2) salgırdan
zyýan çeken tarap, ýeňilenaggrieved partymağdur taraf
çalasynagileçevik
çalasynlykagilityçeviklik
puluna mal bakmakagistparasıyla hayvancılık yapmak
mal bakmak uçin hukukagistmentmera hukuku
mal bakmak üçin kärendä berýän adamagistormera kiracısı
agitirlemekagitatepropaganda yapmak
garyjyagitatorkarıştırıcı
ýakyn, garyndaşagnatesoydaş
kaka tarapdan garyndaşlykagnationakrabalık
1)agnostik (adj), 2)müňkir (n)agnostic1) agnostik 2) inkar etmek
1)mundan öň, 2)öňago1) önce 2) daha önce
1)yza 2)azap 3)ejiragony1) acı 2) acı çekmek 3) ızdırap
ýer hukugyagrarian lawtarım hukuku
1)oňlamak, 2)ugurlaşmak, 3)göwnemek, 4)ylalaşmakagree1) onay, 2) yönlendirme, 3) hemfikir 4) anlaşma
1)talak hatyny bermek, 2)aýrylyşmakagree to divorceboşanmayı kabul etmek
1) ylalaşmak, 2) goldamakagree with
1)razy, 2)oňat, 3)gowyagreeable1) rıza 2) güzel 3) iyi
1)ylalaşykly, 2)ylalaşylanagreed1) anlaşılmış 2) anlaşmaya varılmış
1)ylalyşyk, 2)ylalaşma, 3)şertnama, 4)razylyk, 5)razyçylykagreement1) anlaşma 2) sözleşme 3) şartname 4) uzlaşma 5) razı olma
basybalyjyagressorsaldırgan
ekerançylykagriculturaltarımcılık
azyk senagatyagricultural industrytarım endüstrisi
daýhanagricultural laborertarım işçisi
kärendeçiagricultural tenancytarım yetiştiricisi
1)ekerançylyk, 2)oba hojalygyagriculture1) tarımcılık 2) tarım 3) ziraat
oba hojalyk emlägiagriculture propertytarım mülkü
agronomagronomistziraat mühendisi
1)agronomiýa,2)agronomçylykagronomy1) tarım bilimi 2) bilimsel tarım
agrotehnikiagrotechnicalagroteknik
ah!
1)öňde (adj), 2)öňe (adv)ahead1) önde 2) ileri
1)ýardam (n), 2)goldaw (n), 3)haraý (n), 4)hemaýat (n), 5)goldamak (v), 6) kömek (n), 7) kömek etmek (v)aid1) yardım 2) destek3) aygıt 4) sponsorluk 5) desteklemek 6) yardımcı olmak 7) yardımlaşmak
kömekçiaideyardımcı
1)hassalanmak, 2)ejizlemekail1)rahatsızlanmak 2)hastalanmak
1)emgek 2)näsaglykailment1) rahatsızlık 2)keyifsizlik
1)maksat (n), 2)gezemek (n), 3)göz öňünde tutmak (v), 4) maksat etmek (v), 5)maksat (n)aim1) hedef 2) maksat 3) niyet 4) amaç 5) gaye
maksat edinmekaim at
maksada ymtylmakaim for an objective
gezemeaimingnişan alma
1)peýwagtyna, 2)bimaksataimless1)amaçsız 2) gayesiz
1)ýelejiretmek (v), 2)howa (n), 3)şemallatmak (v)air1) havalandırma 2) hava 3) esinti
pnewmatik (gysylan howa bilen hereket edýän) togtadyjyair brake
howa arassalaýan enjamair cleaner (acl)
howa çalşygyair duct
howa arassalaýan süzgüçair filter (air cleaner)
howanyň sarp edilişini ölçeýan enjamair flow meter
ýangyç-howaair fuel ration (af)
howa çalşygy enjamyň başlangyç nokadyair intake
howa mukdaryny ölçeýän enjamair mass meter
howa çalşygyny üpjün edýän enjamair vent
çişýän howpsuzlyk ýassygyair bag
howa çykarmaair bleeding
pnewmatik (gysylan howa bilen hereket edýän) hereketlendirijiair cell engine
1) howa sowadyjy, 2) kondisionerair conditioner
howa güýjiair forcehava kuvvetleri
harby howa güýçleriair forcesaskeri hava kuvvetleri
awiasiýa hukugyair lawhava kanunu
howanyň hapalanmagyair pollutionhava kirliliği
howa hüjümiair raidhava saldırısı
howa giňişligiair spacehava sahası
howa gatnawlary hyzmatlaryair traffic serviceshava trafik hizmetleri
howa gämisiair vehiclehava aracı
howa ýükleri üçin nakladnoyair waybillhava yolu konşimentosu
howa sazlaýjyair-conditionerklima
çişirilen tegelekair-ring
uçaraircraftuçak
ýeňilkelleairheadedhavalı
tozamaairinghavalandırma
howaýolyairlinehavayolu
howa poçtasyairmailuçak postası
1)samolýot, 2)uçarairplaneuçak
1)aeroport 2)howa menziliairport1) havalimanı 2)havaalanı
howaairshava
howa gämisiairshiphava aracı
howa ýollaryairwayhava yolu
1)geçelge, 2)koridoraisle1) koridor 2) geçit
ahalteke atyakhalteke horseAhalteke atı
1)howsala (n), 2)trewoga (n), 3)ynjalyksyzlandyrmak (v), 4)duýduruş (n)alarm1) alarm 2) telaş 3) dehşet 4)ikaz
jaňly sagatalarm clockalarm saati
rahatsyzlanmakalarmedpaniğe kapılmış
1)howsalaly, 2)alada goýýanalarming1) endişe verici 2) korkutucu
Albaniýa, TiranaAlbania, Tirana
deňiz guşyalbatrossalbatros
albomalbumalbüm
1)çakyr, 2)alkogolalcohol1) alkol 2) içki
sürüji üçin spirtli içgi çägialcohol limit in driving, precsribedaraba kullanırken alkol sınırı
spirtli içgi düzediş kararyalcohol treatment orderalkol tedavisi emri
alkogolsyzalcohol-freealkolsüz
1)içgi, 2)alkogolikalcoholic1) alkollü 2) alkolik
arakhorlukalcoholismalkolizm
aldermanaldermanihtiyar
1)synçy (n), 2)hüşgär (adj), 3)howsala (n), 4)ünsli (adj), 5)duýdurmak (v), 6)duýduryş (n)alert1) gözlemci 2) uyarı 3) alarm 4) dikkatli 5) ikaz etmek 6) uyarı
hüşgärlikalertnessuyanıklık
ýorunjaalfalfayonca
suwotyalgaeyosun
Alžir, AlžirAlgeria, Algiers
1) lakam, 2)gysga ady alias1) takma ad 2) başka ad
ikinji kazyýet kararyalias writek bir karar veya ikinci bir karar
1) tutaryk, 2)günäsizlik subutnamasyalibi1) mazeret 2) suçsuzluk gerekçesi
kesekialienyabancı
daşlaşdyrylýan, döwlet haýryna alynýanalienableyabancılaştırmaya tabi mülkiyet
daşary ýurtlynyň statusyalienageyabancılık statüsü
1)kesekileşmek 2)daşlaşdyrmakalienate1) yabancılaştırmak 2) uzaklaştırmak
kesekileşmealienationyabancılaşma
emlägi adyna geçirilýän adamalieneemülkün yabancılaştırıldığı kişi
emlägi alýan adamalienormülkü alınmış insan
düşmekalightinmek
hatara düzmekalignhizalamak
meňzeşalikebenzer
aliment tölemekalimentnafaka ödemek
alimentalimonynafaka
wagtlaýyn alimentalimony, temporarygeçici nafaka
1)diri. 2) janlyalive1) sağ 2) diri 3) canlı
aşgaralkalialkali
şorlukalkali soilalkali toprak
1) aşgar (n), 2)aşgarly (adj)alkaline1)alkali 2) bazik
1)tutuş (adj), 2)ähli (adj), 3)hemme (adv), 4)hemmesi (n), 5)bütin (n), 6) hemme (adv), 7)bary (adv)all1) tümü 2)herşey 3) tamamı 3)bütün 4) hep 5)hepsi 6) tamamen 7)
ýatyňall cleartemiz
birdenkaall of a suddenaniden
barybir all the samefarketmez
hemişeall the timeher zaman
doly herekete getiriji (adatça,hemişe ýa-da awtomatiki herekete getirijiall wheel drive (awd)
tutuşlaýynall-outtopyekun
hemmetaraplaýynall-roundher yönden
günäkärlemeallegationsuçlama
tassyklamakallegeonaylamak
öňe sürülýärallegediddia edilen
1)hamala, 2)aýdylşyna görä allegedly1) görünüşe göre, 2) belirtildiği gibi
wepalylykallegiancebağlılık
allergikallergicalerjik
allergiýaallergyalerji
seýilgähalleypark
1)arkalaşyk, 2)soýuz, 3)birleşikalliance1) ittifak 2) birlik 3) konsey
soýuzdaşalliedmüttefik
alligatoralligatortimsah
paýlamakallocatetahsis etmek
paýallocationtahsis
ýüzlenmeallocutionhitabe
doly ygtyýarlyk bilen emläge eýe bolmakallodialtam yetkili mülke sahip olma
goşundyallongeek protokol
paý bermekallotpay etme
1)paý, 2)paýlaşdyrma, 3)mellekallotment1) tahsis 2) paylaştırmak 3) arsa
alyjyallotteetahsis alıcısı
1)gepletmek, 2)rugsat bermekallow1)izin vermek 2) konuşturmak
ýeňil erginden ýasalýan disklerallow wheels (aw)
1)rugsat, 2)kömek pulyallowance1)ödenek 2) izin
erginalloyalaşım
maýyl etmekallurecazip
ýatlamaallusionhatırlatma
gyrmançaalluviumalüvyon
1)ýoldaş, 2)soýuzdaşally1)müttefik 2) arkadaş
gudratlyalmightyyüce
badamalmondbadem
1)diýen ýaly, 2)takmynan, 3)tas, almost1) neredeyse, 2) yaklaşık, 3) adeta
haýyr-yhsanalmssadaka
1)ýeke (adv), 2)ýeke-täk (adj), 3)täk (adj), 4)ýalňyz (adj)alone1)tek başına 2) yalnız 3) kimsesiz 4)tek
1)boýunça, 2)uzynlygynda along1)boyunca 2) uzunlamasına
güýçli seslialoudyüksek sesle
1)elipbiý, 2)harplyk, 3)harpalphabet1)alfabe 2) harf 3) harflar
harplykalphabet bookalfabe kitabı
harpalphabet letteralfabe harfi
elipbiý tertibialphabetic orderalfabetik sıra
elipbiý tertibindealphabeticalalfabetik
1)dagçy, 2)alpinistalpinist1)dağcı 2) alpinist
eýýämalreadyzaten
boýaralrightpeki
hemalsoayrıca
altaraltaraltar
1)üýtgetmek, 2)özgertmekalter1)değiştirmek 2) başkalaştırmak
1)üýtgeşiklik, 2)üýtgeşmealteration1)değişiklik 2) değiştirme
tersleşikaltercationtartışma
1)gezekleşmek (v), 2)gezekleşýän (adj)alternate1)alternatif 2) öbür
1)gezekleşme, 2)gat-gatlykalternation1)dönüşüm 2) katbekat
1)alternatiw, 2)alternatiwaalternative1)alternatif 2) başka
alternatiw şertnamaalternative contractalternatif sözleşme
alternatiw jedel çözgüdialternative dispute resolutionalternatif anlaşmazlık çözümü
alternatiw kazyýet kararyalternative judgementalternatif mahkeme karar
alternatiw borçalternative obligationalternatif yükümlülük
alternatiw sanksiýalaralternative sanctionsalternatif yaptırımlar
alternatiw hökümalternative verdict
alternatiw kazyýet buýrugyalternative writalternatif mahkeme talimatı
üýtgeýän toguň generatotyalternator (alt)
1)bolsa-da, 2)garamazdanalthough1) olmasına rağmen 2) olduğu gibi
1)boý, 2)belentlik, 3)beýiklikaltitude1) rakım 2) yükseklik 3) yüksek
bilelikdealtogetherbirlikte
alýuminaluminumalüminyum
uçurumalumnusmezun
1)elmydama, 2)hemişe, 3)mydama, 4)hernäalways1)her zaman 2) daima 3)hep 4)defalarca
alçaalychakiraz eriği
bolmakamolmak
1)goşulma 2)birleşmeamalgamation1)birleşme 2) karışma
ýygnanmakamassbiriktirmek
toplamaamassmentbiriktirme
1)öwrenje (n), 2)höwesjeň (adj), 3)gögele (n)amateur1) amatör 2) öğrenici 3) olgunlaşmamış
höwesjeňleramateursamatörler
täsir galdyrmakamazeşaşırtmak
täsinlikamazementşaşkınlık
1)täsin, 2)üýtgeşikamazing1) ilginç 2) hayret verici
kenepambaryhırslı
ilçiambassadorbüyükelçi
adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçiambassador extraordinary and plenipotentiaryolağanüstü ve tam yetkili büyükelçi
ýantaramberkehribar
ambideksterambidexterçok yönlü
ikitaraplylykambiguityiki taraflılık
gurşawambitçevre
1)uly maksat, 2)hyjuwambition1) büyük amaç 2)hırs
tutanýerliambitioushırslı
ýorgaamblemırıldanmak
1)tiz kömek ulagy, 2)tiz kömekambulance1) ambulans 2) acil yardım
stasionarambulatoryseyyar
1)duzak (n), 2)buky (n), 3)duzak gurmakambush
1)duzakçy, 2)bukuçyambusher
gowulandyrmakameliorate
jogapkärçilikliamenablesorumluluklu
bir zadyň öňündäki jogapkärçilikamenable tobirşeye sorumluluk
1)üýtgetme, goşmaça girizmek, 2)üýtgetmek amend1) değişme, ekleme, 2) değişmek
1)üýtgetme, 2)düzedişamendment1)değişiklik 2) düzeltme
işiň düzedilmegiamendment of actionişin düzeltilmesi
kompensasiýa, öwezi doldurmaamendszararın karşılanması, tazminat
gozgalmaýan emlägi ulanmak üçin ýeňillikleramenitygayrimenkul kullanımına ilişkin kolaylıklar
akylyň pesligiamentiabunaklık
kazyýet tarapyndan jerime tölegamercementmahkeme tarafından para cezası verme
AmerikaAmericaAmerika
amerikanAmericanAmerikan
mylakatlyamiablesevimli
dostlarçaamicabledostane
dostlukamitydostluk
düzedişammendmentdeğişiklik
ammiakammoniaamonyak
1)ammiak zawody, 2)gamakammoniac plant1) amanyok fabrikası 2)amonyak bitkisi
1)ok-dari, 2)zarýadi, 3)enjam, 4)ok-däriammunition1) mühimmat, 2) şarj, 3) ekipman, 4)cephane
amneziýaamnesiaamnezi
günä geçmekamnestyaf
Halkara Günä geçiş guramasyAmnesty InternationalUluslararası Af Örgütü
umumy günä geçişamnesty, generalgenel af
ýörite günä geçişamnesty, specialözel af
arasyndaamongarasında
arasyndaamongstarasında
1) ulanyp könelme 2) könelme 3)amortizasiýaamortization1)amortisman 2) aşınma 3) itfa
amortizasiýaamortizeitfa etmek
emläkden hukugyny aýyrmakamotionmülkün yabancılaştırılması
1)mukdar, 2)san, 3)möçberamount1) miktar, 2) sayı, 3) hacim
ýeterlikamplebol
güýçlendirmeamplificationamplifikasyon
güýçlendirijiamplifieramplifikatör
güýçlendirmekamplifybüyütmek
kesmekamputatekesmek
amputasiýaamputationampütasyon
Amsterdam ŞertnamasyAmsterdam, Treaty ofAmsterdam Antlaşması
1)doga, 2)tumaramulet1) dua 2)muska
1)güýmemek, 2)güldürmekamuse1) eğlendirmek 2) güldürmek
1)hezillik, 2)güýmenje, 3)hezillikamusement1) eğlence 2) eğlenme 3) komiklik
1)güýmenje, 2)hezilamusing1) eğlenceli 2) komik
biranbir
anabolik steroid barlafyanabolic steroid test
anabolik steroidianabolic steroids
gany azlykanaemiaanemi
anemikanaemicanemik
narkozanaesthesiaanestezi
agyrysyzlandyryjy serişde anaesthetic
meňzeşanalogousbenzer
meňzeş zatanaloguebenzer şey
1)meňzeşlik, 2)analogiýaanalogy1) benzetme 2) analog
1)derňew, 2)analiz, 3)seljeriş analysis1)inceleme 2) analiz 3)tahlil
peşew analizianalysis urine
1)seljermek, 2)derňemekanalyzeanaliz etmek 2) incelemek
anarhistanarchistanarşist
1)anarhiýa, 2)eden-etdilikanarchy1) anarşi 2) kargaşa
anatomiýaanatomyanatomi
1)düýptutan, 2)urugbaşy, 3)ata-baba, 4)pederancestor1) önder 2) ata 3)soy 4) ecdat
ata-babalarancestorsatalar
ata-babalarancestrysoy
labyranchorçapa
direg okyanchor pin
ançous balygyanchovyhamsi
1)gadym (adj), 2)gadymy (adj), 3)gojaman (adj), 4)goja (n)ancient1) antik 2) eski 3) kocaman 4) koca
gadymy şäher harabaçylygyancient settlementantik yerleşim
weandve
galyberse-deand with that...ve bununla...
Andora, Andorra lawelýaAndorra, Andorra Vella
şorta sözanecdoteanekdot
gany azlykanemiaanemi
narkozanesthesiaanestezi
anestetikanestheticanestetik
1)gaýtadan, 2)täzeçe, 3)ýamaşgan, 4)ýýamaşgandan, 5)täzedenanew1) yeniden 2) yeni 3) tekrar 4) tekrardan 5) bir daha
emlägi ulanmak, dargatmakangary1)angarya 2) dağıtmak
1) perişde, 2)melekangel1) melek 2) iyilik meleği
1) gahar getirmek (v), 2)gatyrganmak, 3)gahar (n)anger1) öfkelenmek 2) kızmak 3) hiddet
1)burç, 2)çüňk, 3)ýyrtmaç angle1) açı 2) köşe 3)yırtmak
aerodinamik enjamyň gurluş burçyangle of attack
Angola, LuandaAngola, Luanda
1)gazaply, 2)gyryň, 3)gaharjaň, 4)gaharlyangry1) kızgın, 2) fırtınalı 3) hiddetli 4) öfkeli
jebiranguishızdırap
1)haýwan, 2)maldar, 3)iým, 4)ham, 5)janaweranimal1) hayvan, 2) hayvancı 3) yem, 4) deri 5) canavar
maldaranimal breederhayvan yetiştiricisi
maldarçylykanimal breedinghayvan yetiştiriciliği
maldarçylykanimal husbandryhayvancılık
haýwanat dünýäsianimal kingdomhayvan dünyası
hamanimal skinhayvan derisi
malyň baş sanynyň köpelmegianimal yieldhayvan sayısının çoğalması
1)janly (adj), 2)janlandyrmak (v)animate1) canlandırmak 2) canlı
1)animasiýa, 2)multiplikasivaanimation1) animasyon 2) çizgi film yapımı
1)duşmançylyk, 2)kine, 3)öýkeanimosity1) düşmanlık 2) kin 3) nefret
bet niýetanimuskötü niyet
meniň emlägimanimus possidendibir şeye sahip olma isteği
topukankleayak bileği
injik - daban bognyankle joint
topuk bognunyň şikesiankle joint injury
bilezikanklethalhal
1)ýakmak, 2)taplamakanneal1) tavlama 2) yakmak
goşundyannexek
goşulma, doldurmaannexationilhak
derbi-dagyn etmekannihilateyok etmek
derbi-dagyn etmeannihilationyok etme
1)ýyllyk (adj), 2)ýubileýanniversary1) yıldönümü 2) jübile
üýtgeşme girizmekannotatedüzetme yapmak
1)gysga syn 2)düşündirişannotation1) açıklama 2) tanımlama
bildirmekannounceduyurmak
1)bildiriş, 2)yglan etme, 3)yglan announcement1) duyuru 2) ilan etme 3) ilan
bildirijiannouncerspiker
1)irizmek, 2)ýürege düşmek, 3)bizar etmekannoy1) sinir etmek 2) huzursuz etmek 3) canını sıkmak
1)gijilewik, 2)bizarlyk annoyance1) tahriş 2)sıkıntı
bizar edijiannoyingcan sıkıcı
ýyllykannualyıllık
ýyllyk iş hasabatyannual activity reportyıllık faaliyet raporu
ýyllyk umumy maslahatannual general meetingyıllık genel kurul toplantısı
ýyllyk zähmet rugsadyannual leaveyıllık izin
ýyllyk tölegli zähmet rugsadyannual leave with payyıllık ücretli izin
ýyllyk beýannameannual statementyıllık beyan
ýyllyk gymmatlylykannual valueyıllık değer
her ýylannuallyyıllık
ýyllyk girdeýji alýanannuitantyıllık gelir alan
ýyllyk girdeýjiannuityyıllık gelir
1)syndyrmak, 2)karary ýatyrmak, 3)ýatyrmakannul1) bozmak 2) kararı iptal etmek, 3) iptal etmek
halkalaýynannular
halkalaýyn dilkawannular groove
1)bozma, 2)ýatyrmaannulment1) bozma 2) iptal
nikanyň ýatyrylmagyannulment of marriageevliliğin iptali
bellemekanointatama
1)anonimlik, 2)näbellilik anonymity1) anonimlik 2) belirsizlik
1)anonom, 2)anonimanonymous1) anonim 2) isimsiz
1)özge, 2)başga bir another1) farklı 2) bir diğeri
1)jogap bermek (v), 2)jogap answer1) cevap verme 2) cevap
jogapkäranswerablesorumlu
garynjaantkarınca
1)ýigrenç, 2)gapma-garşylykantagonism1) iğrenç 2) zıtlık
tersine gitmekantagonizealeyhine çevirmek
paýantepay
mundan öňdäkiantecedentöncül
geçen durmuşantecedentsmazi
öňki maglumatlara degişlilikantedateeski bilgilere aitlik
1)jeren, 2)keýik, 3)antilopaantelope1) antilop 2) geyik
antenaantennaanten
nikadan öňkiantenuptialnikah öncesi
nikadan öňki ylalaşykantenuptial contractnikah öncesi sözleşmesi
1)gimn, 2)senaanthem1) marş 2) ilahi
garynja ketekanthillkarınca yuvası
garadalakanthraxşarbon
adam täsir etmesianthropogenic influenceantropojenik etki
adamy öwrenişanthropologyantropoloji
adam ýaýrawyanthroposphereantroposfer
antiblokirleýän togtatyjy ulgamanti-blokcking system (abs)
antiblokirleýän ulgam (togtadyjylaryň)anti-lock brake system(alb)
sazlaýjyanti-roll bar
antibiotikantibioticantibiyotik
çaklamakanticipatetahmin etmek
çaklamaanticipationtahmin
antizäherantidotepanzehir
antifrizantifreezeantifriz
kanuna garşylykantinomykanuna aykırı
gadymyantiqueantik
1)gadymy (adj), 2)gadymylyk (n), 3)gadymyýet (n)antiquity1) antik 2) antik dönem 3) antiklik
antiseptikaantisepticantiseptik
sugun şahyantlersçatal boynuz
anusanusanüs
sandalanvilörs
1)howatyr, 2)ünji, 3)aladaanxiety1) kaygı 2)endişe 3)merak
1)rahatsyzlanmak, 2)aladalyanxious1) kaygılı 2)endişeli
1)islän (adj), 2)hiç (adv), 3)kes (adv), 4)islendik (pro), 5)kes (adj)any1) hiç 2) herhangi 3) hiçbir 4)her 5)daha
her kimanybodykimse
hernädipanyhowher neyse
1)nämede bolsa bir zat, 2)islenik zatanything1) herhangi bir şey 2) birşey
islendik wagtanytimeistediğin zaman
onsuzamanywaynasıl olsa
1)islendik ýerde, 2)islendik ýere anywhere1) herhangi bir yer 2) herhangi bir yere
1)üzňe, 2)aýryapart1) ayrı 2) uzağa
kwartiraapartmentapartman
jaýapartment houseapartman
1)maýmyn, 2)bijinapemaymun
1)aperitiw, 2)işdäaçaraperitif1) aperatif 2) iştah açıcı
1)açyklyk, 2)yşaperture1) açıklık 2) delik
apextepe
gürläp bilmezlikaphasiakonuşamamak
sesiňi ýitirmeklikaphoniaafoni
ötünç soraýjyapologeticözür dileyen
1)ökunmenk, 2)ötünç soramakapologize1) pişman olmak 2)özür dilemek
ötünçapologyözür
beýnä gan girmeapoplexy
bir zatdan geçmekapostacybirşeyden vazgeçme
1)dilden çykan, 2)ýoldan çykanapostate1) mürted 2) yoldan çıkmış
apostolapostlehavari
aýyrma belgisiapostrophekesme işareti
goýmaappuygulama
güýçli täsir etmekappalgüçlü etki
elhençappallingkorkunç
1)abzal, 2)gural, 3)esbap, 4)aparatapparatus1) alet 2) cihaz 3) aygıt 4) malzeme
mümkinapparentbariz
açyk howpapparent dangergörünür tehlike
göni mirasdüşerapparent heirgörünen varis
1)ýüz tutmak (v), 2)jarnama (n), 3)arza (n), 4) ýüzlenme (n), 5)şikaýat etmek (v) 6)appelýasiýaappeal1) başvuru 2) beyan 3) dilekçe 4)şikayet 5)temyiz 6)müracaat
öwezini dolma jogapkärçiligiappeal bondtemyiz bonosu
şikaýat etmekappeal to courtmahkemeye başvurmak
jarnamaappeal, addressbeyan
arz edip bolýanappealableitiraz edilebilir
täsirliappealingetkili
1)görünmek, 2)magallaklamak, 3)peýda bolmakappear1) görünmek 2) gözükmek 3) ortaya çıkmak
1)mysala, 2)sypat, 3)syrat, 4)görnüş, 5)kysym, 6)keşpappearance1) örnek, 2) sıfat, 3) kılık 4) tür, 5) görünüş 6) görünüm
köşeşdirmekappeaseyatıştırmak
1)ýüz tutýan tarap 2)şikaýat etýän 3)arza beriji 4)şikaýet ediji 5)arzaçyappellant1) dilekçe sahibi 2) temyiz eden 3) müracaatçı 4) şikayetçi 5) dilekçe veren
ýüz tutup bolýanappellatetemyiz
arz şikaýata jogap berýänappelleeşikayete cevap veren
goşmakappendeklemek
goşmaçaappendageek
miras bilen geçýän emläkappendantmiras ile kalan mülk
köriçegeappendicitisapandisit
1)goşmaça, 2)köriçege, 3)goşmaça bapappendix1) ek 2) ek bölüm 3) ilave
işdäappetiteiştah
1)el çarpmak, 2)çapak çalmakapplaud1) alkış 2) alkışlamak
1)çarpyşyk, 2)el çarpyşma applause1)çatışma 2) alkış
almaappleelma
garşy çykmakappleal to
abzalappliancecihaz
ulanyp bilinýänapplicabilitykullanılabilir
degişliapplicableait
ulanylýan kanunapplicable lawuygulanabilir yasa
1)dalaşgär, 2)arzaçy, 3)ýüz tutujy applicant1) aday 2) başvuru sahibi 3) müracaatçı
1)ýüz tutma, 2)goýma, 3)arzaapplication1) başvuru 2)uygulama 3) dilekçe
kanunyň ykrar edilmegiapplication of lawhukukun tanınması
arza bukjasyapplication, filedilekçe dosyası
şahsy ýüztutmakapplication, individualbireysel başvuru
ýaşaýyş üçin arza bukjasyapplication, lodgeikamet başvuru dosyası
ýüz tutmakapplybaşvurmak
bellemekappointtayin etmek
bellenilen tarapappointeeatanan kişi
belleýjiappointeratayan
1)bellenme, 2)duşuşykappointment1) randevu 2) görüşme
bölüp bermekapportionpaylaştırma
anyklaýjyappositiontanımlaycı
1)baha berme, 2)garaýyşappraisal1) değerlendirme 2)görüş
pikir döretmekappraisefikir üretmek
baha berijiappraiserdeğer biçen kimse
gadryny bilmekappreciatedeğerini bilmek
1)alkyş, 2)gadyrappreciation1) takdir 2) alkış
gaýgy etmekapprehendkaygılanmak
1)howatyr, 2)ätiýaç, 3)gaýgyapprehension1) endişe 2) kaygı 3) yedek
gaýgylyapprehensiveendişeli
1)şägirt, 2)şägirtlik, 3)görkezme, 4)tälim, 5)görkezmeapprentice1) çırak, 2) çıraklık 3) öğretim, 4) eğitim, 5) talimat
şägirtlikapprenticeshipçıraklık
1)çemeleşme (n), 2)golaýlamak (v), 3)çemeleşmek (v), 4)ýakynlaşma (n), 6)ýakynlaşmak (v)approach1) yaklaşmak 2) yanaşma 3) girişim 4)yakınlaşma 5)teşebbüs 6)yakınlaşmak
alçakapproachableyaklaşılabilir
1)laýyk, 2)jaýdar, 3)ýerlikli, 4)gabat gelýän appropriate1) uygun 2) yerinde 3) özgü 4) layık
1)adyna geçirme, 2)eýe çykmaappropriation1) el koyma 2) kendine maletme
tölege eýeçilikappropriation of paymentsödemelere sahiplenme
1)synag, 2)tassyk, 3)tekge, 4)makullamak, 5)razylyk, approval1) test, 2) onay, 3) uygun bulma 4) kabul 5) onama
1)makullamak, 2)razy bolmakapprove1) onaylamak 2) razı olmak
razylyk berijiapproveronaylayan
1)takmyny, 2)ýakynlaşan approximate1) tahmini 2)yaklaşık
1)takmyn, 2)barabarapproximately1) tahmin olarak 2)yaklaşık olarak
çen-çakapproximationyaklaşım
goşmaça zatlarappurtenantek şeyler
erikapricotkayısı
aprelaprilNisan
1)fartuk, 2)öňlük apron1) önlük 2) apron
ýerlikliaproposuygun
jaýdaraptuygun
zehinaptitudeyetenek
akwariumaquariumakvaryum
suw sportyaquatic sports
suw ýolyaqueductsu borusu
kuwwatlanmakaquiregüçlenmek
arap elipbiýiarab alphabetArap alfabesi
kazy, sudarbitersöz sahibi
arbitrajarbitraltahkim
eden-etdilikarbitrarinesskeyfilik
1)erkin, 2)garawsyzarbitrary1) keyfi 2) gaddar
araçy bolmakarbitratearabuluculuk
1)arbitraž, 2)araçylykarbitration1) tahkim 2) arabulucuk
Sport Arbitraž KazyýetiArbitration for Sport, Court ofSpor Tahkim, Mahkemesi
hökmany araçylykarbitration, compulsoryzorunlu arabuluculuk
milli arbitražarbitration, nationalulusal tahkim
1) araçy 2)arbitr 3)ylalaşdyryjyarbitrator1) hakem 2) aracı 3) uzlaştırıcı
egri çyzgyarceğri çizgi
arkaarchkule
tebiparch. doctordoktor
arheologarchaelogistarkeolog
arheologiýaarchaeologyarkeoloji
1)köne (adj), 2)könelen (adj), 3)gadymky (adj), 4)arhaik (n)archaic1) eski (sıfat), 2) modası geçmiş (sıfat), 3) antik (sıfat), 4) arkaik (n)
arheologikarcheologicalarkeolojik
arheologarcheologistarkeolog
arheologarcheologyarkeoloji
okçyarcherokçu
okçulykarcheryokçuluk
nusgaarchetypeörnek
arhipelagarchipelagotakımadalar
1)binagär, 2)arhitektorarchitect1) mimar 2) yaratıcı
1)arhitektura, 2)binägärçilikarchitecture1) mimarlık 2) mimari
arhiwarchiveArşiv
arhiwiň işgäriarchivistarşivci
arkaly geçelgearchwaykemerli yol
1)howur 2)joşgun 3)hyjuw 4)gaýratardour1) şevk 2) heyecan 3)heves 4) gayret
bolmakareolmak
1)zolak, 2)sebit, 3)ýaýraw, 4)meýdan area1) bölge, 2) yüzölçümü 3) yayılma, 4) alan
ekin meýdanyarea under cropsekinlerin altındaki alan
arenaarenaarena
Argentina, Buenos-aýresArgentina, Buenos Aires
1)çekeleşmek, 2)dawalaşmak, 3)delillendirmek, 4)jedellendirmek, 5)jedelleşmek, 6)çekişmekargue1) tartışmak, 2) münakaşa etmek 3) savunmak 4) karşı gelmek 5) tartışma yaratmak 6) tartışmak
delilliarguedispatlı
1)jedel, 2)delil, 3)tutaryk, 4)dawa, 5)argumentargument1) tartışma 2) delil 3) kanıt 4) dava 5)argüman
1)dawaly, 2)jedelli, 3)çekişmeçiargumentative1) tartışmacı 2) davacı 3) münakaşacı
güneýikargusiaargusia bitkisi
1)gurak, 2)suwuz arid1) kurak 2) susuz
guraklaşmaaridisationkuruma
1)döremek, 2)gelip çykmak, 3)ýüze çykmakarise1) ortaya çıkmak 2) doğmak 3) çıkış
peýda bolan, ýüze çykanarisen
ýokarky gatlak, aristokratiýaaristocracyaristokrasi, yüksek kademe
arifmetikarithmeticaritmetik
1)goç, 2)aýrakarkhar1) koç, 2) dağ koçu
1)gol (n), 2)ýaraglanmak (v), 3)ýaraglandyrmak (v), 4) ýarag (n)arm1) kol 2) silahlanmak 3) silahlandırmak 4)silah
tirseklikarm rest
kanunyň güýjiarm of lawhukukun gücü
eliň bilen küreklemek, gulaçlamakarm stroke
goltukarm-pit
eliň hereketiarm-pull
1)ýaraglanyş, 2)ýaraglanmaarmament1) silahlanma 2)donanım
ermeniArmanianErmeni
ýokary (elektirik enjamyň aýlanýan bölegi)armature
kresloarmchairkoltuk
ýaraglyarmedsilahlı
ýaragly güýçlerarmed forcessilahlı kuvvetler
Ermenistan, ÝerewanArmenia, Yerevan
gujakarmfulkucak dolusu
ýaraşykarmisticeateşkes
golsuzarmlesskolsuz
bilezikarmletbilezik
sowutarmorzırh
ýaraglararmorycephanelik
1)esbap, 2)sowutarmour1) zırh 2) alet
1)goltuk, 2)goltukasty oýtumarmpit1) koltuk 2)koltukaltı 3) çukur
ýaraglararmssilâh
1)goşun, 2)çetik, 3)leşgerarmy1) ordu, 2) süvari, 3) ordu
1)ys, 2)aromataroma1) aroma 2) koku
yslyaromaticaromalı
peýda boldy, ýüze çykdyarose
1)degre-daş (pro), 2)töwerekde (adv), 3)töwereginde (adv)around1) çevre 2) etrafında 3)sularında
sebäp bolmakarousesebep olmak
günäkärlemekarraignsuçlamak
günäkärlemearraignmentyargılama
1)ugurlaşmak, 2)sözleşmek, 3)tertibe salmakarrange1) düzenlemek 2) ayarlamak 3) sıralamak
tertipleşdirilenarrangeddüzenlenmiş
1)ýerleşdirme, 2)tertibe salmaarrangement1) aranjman 2) düzenleme
ýygyndyarraydizi
tölenmedik karzarrearborç
karzlararrearageborçlar
bergiarrearsborçlar
1)tussag etmek (v), 2)tussag (n), 3)tussaglyk (n)arrest1) tutuklamak 2) tutukluluk 3) hapis
gäminiň tussag edilmegiarrest of shipgeminin tutuklanması
ýalňyş tussagarrest, falseyanlış tutuklama
tussagarrestedtutuklandı
tussag edilen adamarresteetutuklanan insan
1)gelip ýetmek, 2)geliş, 3)baryşarrival1) varış 2) geliş 3) gelme
1)gelmek, 2)barmakarrive1) varmak 2) gelmek
barmakarrive at
1)gedemlik, 2)ulumsuluk arrogance1) kibir 2) küstahlık
1)gopbamsy, 2)gedem, 3)gompy, 4)ulumsyarrogant1) kibirli 29 gururlu 3) haddini bilmez 4) küstah
ok/peýkamarrowok
1)tophana, 2)gorhanaarsenal1) cephanelik 2) mühimmat deposu
otlamaarsonkundakçılık
ýangyny döreden adamArsonistkundakçı
1)sungat, 2)çeperçilikart1) sanat 2) yaratıcılık
çapyksuwarlyk sungatyart of ridingbinicilik sanatı
1)damar arteriýaarteryarter damarı
çeperartfulhünerli
artritarthritisartrit
1)madda, 2)makala, 3)önüm article1) makale 2) nesne 3) ürün
artikllerarticles
esaslandyryş şertnama (şereketiň) articles of associationkuruluş sözleşmesi
boguniçi döwükarticular fracture
anyklamakarticulatebelirlemek
emeli dem alyşartifical respirationsuni teneffüs
pirimartificehile
1)emeli, 2)protez, 3)ýasama, 4)emeliartificial1) yapay 2) suni 3) yapma 4) takma
emeli akylartificial intelligence
artilleriýaartillerytopçu
topçyartillerymantopçu
senetçiartisanzanaatkâr
1)artist, 2)aýdymçy, 3)hudožnik, 4)suratçy, 5)hünärment, 6)suratkeşartist1) sanatçı 2) şarkıcı 3) ressam 4) sanatkar 5) usta 6)artist
1)çeper (adj), 2)ussat (n), 4)sungat (n) artistic1) sanatsal 2) usta 3) sanat ruhu
çeperçilikartistryyaratıcılık
göwnaçykartlesssade
sungatartssanatlar
1)çeper eser, 2)sungat eseri artwork1) sanat eseri 2) yaratıcılık eseri
1)hökmünde, 2)ýalyas1) gibi 2) hükmünde
netijedeas a resultsonuç olarak
hamalaas it weresanki
boýunçaas pergöre
holas such, like thatbunun gibi
1) şeýle hem, 2)şeýle-deas well as1) hem de 2) yanısıra
ýokarlanmakascendyükselmek
nebereascendantnüfuzlu
adyňa geçirmekascertainismine almak
tagatasceticismçilecilik
bir zat diýip hasaplamak, goşup ýazmakascribebirşey olarak hesaplamak, birlikte yazmak
jynsy dälasexualaseksüel
külashkül
1) ýasen, 2) dagdan agajyash treedişbudak ağacı
körükash-pitkül çukuru
1)utanmak, 2)utançly ashamed1) utanmış 2) utanç duyan
külashesküller
gury ýereashorekara alan
küldanashtraykül tablası
Aziýa AsiaAsya
1)haýyş etmek, 2)soraşmak, 3)dilenmek, 4)soramak, 5)çintgemekask1) sor 2) sormak 3) istemek 4)rica etmek 5) detaylı sormak
Biri hakda soramakAsk about
Daş töweregiňden soramakAsk around
çakylyk etmekask in
ukudaasleepuykuda
asparagusasparaguskuşkonmaz
1)aýratynlyk, 2)tarapaspect1) ayrıcalık 2) taraf
tekeriň ululygyaspect ratio
töhmetaspersioniftira atmak
asfaltasphaltasfalt
bogulmaasphyxiaboğulma
demikdirmekasphyxiatenefes kesilme
demikmeasphyxiationboğulma
ymtylmakaspirepeşinde olmak
aspirinaspirinaspirin
özgäniň zadyny almaasportationbaşka birini eşyasını almak
eşekasseşek
çozmak, topulmakassailsaldırmak, saldırı
duşman, garşydaşassailantsaldırgan, düşman
hakyna tutma ganhorassassinsuikastçı
pul üçin öldürmekassassinatesuikâst düzenlemek
öldürmeassassinationsuikast
1)tutnak (n), 2)topulma (n), 3)hüjüm (n), 4)çozuş (n), 5)çozmak (v), 6)tutnakassault1) saldırı 2) hücum 3) saldırmak 4)hücum etmek 5) fiili saldırı
toplanmakassemblagetoplanma
1)toplanmak, 2)ýygnanmakassemble1) toplanmak 2) bir araya gelmek
1)gurultaý, 2)ýygnama, 3)ýygnakassembly1) kurul 2) toplantı 3) kongre
montaž,gurnamaassembly/assy (asm)
ylalaşmaassentuzlaşma
nygtamakassertileri sürmek
belli etmeassertioniddia
özüne göwnüýetikassertiveiddialı
1)bahalandyrmak, 2)nyrhlamakassess1) değerlendirmek 2) fiyatlandırmak
baha bermekassessmentdeğerlendirme
bilermen, ekspertassessoreksper, uzman
bahalandyrmakassetfiyatlandırmak
emläkassetsvarlık
gysga möhletli aktiwassets, currentkısa süreli varlıklar
uzak möhletli aktiwlerassets, fixedsabit varlıklar
maddy däl aktiwlerassets, intangiblemaddi olmayan varlıklar
nagt aktiwlerassets, liquidlikit varlıklar
gozgalmaýan ýerlerassets, softemlak
maddy aktiwlerassets, tangiblemaddi varlıklar
tassyklamaasseverationonaylama
wezipelendirmekassigngörevlendirme
ýodajyklary paýlap bermekassign lanes
wezipe berýänassigneegörevlendiren
1)komandirowka, 2)paýlaşdyrma, 3)ýumuş, 4)tabşyryk assignment1) iş gezisi, 2) tayin, 3) görevlendirme, 4) görev
lizing buýrugyassignment of leasekira devri
ygtyýar berýän adamassignoratayan
özleşdirmekassimilateözümsemek
meňzetmeassimilationbenzetme
1)kömek etmek, 2)kömek bermekassist1) yardım etmek 2) yardımcı olmak
1)ýowar, 2)ýardam, 3)kömek, 4)orunbasar, 5)medetassistance1) yardım 2) destek 3)yardımcı 4) destekçi 5) destek olma
assistentassistantyardımcı
goldamakassistingdesteklemek
jenaýatkäri goldamakassisting an offendersuçluya yardım etmek
şärikassociatesuç ortağı
1)baglanyşykly, 2)ugurdaşassociated1) ilişkili 2) aynı alanda
1)bileleşik, 2)baglanşma, 3)birleşme, 4)birleşik association1) birlik 2) birleşme 3) dernek 4) ortaklık
sortlananassortedçeşidine göre ayrılmış
asortimentassortmentçeşit
1)çaklamak, 2)çenlemek, 3)saýmakassume1) varsaymak 2) farzetmek 3) saymak
saýmaassumptionsayma
gozgalmaýan emlägi geçirmek hakyndaky resminamaassurancegayrimenkul devir belgesi
1)arkaýyn etmek, 2)ynandyrmakassure1) güvence vermek 2) inandırmak
kepillendirilenassuredgaranti veren
ýyldyz belgisiasteriskyıldız işareti
demgysmaasthmaastım
haýran galdyryjyastonishingşaşırtıcı
1)haýranlyk, 2)haýran galmaastonishment1) şaşkınlık 2) hayranlık
haýran galdyrmakastoundşaşırtmak
garaköliastrakhanastragan
tersastrayters
astrologiýaastrologyastroloji
1)komonawt, 2)kosmonawtastronaut1) astronot 2) uzay adamı
astronomastronomergökbilimci
astronomiýaastronomyastronomi
gaçybatalgaasylumiltica
gaçybatalga gözleýänasylum seekersığınmacı
baglaýjysyzasyndeticbağlantısız
golaýyndaatyakınında
azatlykdaat largeözgürlükte
1)ur-tut, 2)derrewat once1) bir defada 2) derhal
nominal bahadanat parnominal fiyat
göz öňündeat sightgöz önünde
1)wagtly-wagtynda, 2)wagtynda at the right time1) doğru zamanda 2) zamanında
ozalyndaat the very beginningöncesinde
biwagtat the wrong timeyanlış zamanda
islegat willistek
iýmekateyemek
ateizmatheismateizm
ateistatheistateist
1)türgen, 2)atletikaçyathlete1) atlet 2) sporcu
atletikaathleticsatletizm
jähtatittudekonum
atlasatlasatlas
atmosferaatmosphereatmosfer
atomatomatom
atomatomicatomik
öwezini doldurmaatonementtelafi etmek
jansyzlanmakatrophycansız kalmak
1)ýelmemek, 2)dakmakattach1) eklemek 2) yüklemek
1)çatylan, 2)goşulanattached1) ekli 2) çatılı
attaşeattache`ataşe
1)goşma, 2)goşundyattachment1) ekleme 2) ek
1)jenaýatçylyk (v), 2)hüjüm (n), 3)topulma, 4)jabjynmak (v), 5)zabt etmek (v), 6)güýjeme (n), 7)çozuş (n), 8) kakyn, 9)hüjüm etmek (v)attack1) suç 2) saldırı 3) atak 4) saldırganlık 5) istila 6) şiddet 7) hamle 8) hücum
jenaýetakärattackersaldırgan
gyraky ýarym goragçyattacking winger
rowaçlanmakattainkazanmak
1)çatgy, 2)ilteşik, 3)ýakynlykattainment1) ulaşma 2) erişme 3) yakınlık
1)synanşyk (n), 2)dyrjaşmak (v), 3)synanmak (v), 4) synanyşykattempt1) girişim 2) yeltenme 3)kalkışma 4) teşebbüs
aýalynyň janyna kast etmekattempt on life of spouseeşini öldürme
gatnaşmakattendkatılma
gatnaşykattendancekatılım
gatnaşyjyattendantkatılımcı
1)dykgat, 2)garaşyk, 3)ünsattention1) dikkat 2) ilgi 3) özen
üns beriň!attention!
1)ünsli, 2)dykgatly attentive1) dikkatli 2) ilgili
siňeattentivelydikkatlice
1)gowşama, 2)ejizleme, 3)horlanma, 4)peselme attenuation1) zayiflama 2) incelme 3) küçülme 4)azalma
tassyk etmekattesttasdik etme
güwä geçmeattestationonaylama
tassyklaýan adamattestoronaylayan kimse
üçekatticçatı katı
1)geýim, 2)ýapynjaattire1) elbise 2) giysi
1)garaýyş, 2)çemeleşmeattitude1) görüş 2) davranış
gozgalmaýan emlägi kärendesine bermekattorngayrimenkul kiralama
adwokatattorneyavukat
aklawjyattorneyshipavukatlık
ýer eýeçiligini geçirmeattornmentmülkiyet devri
1)özüňe çekmek, 2)çekmekattract1) cezbetmek 2) ilgi çekmek
görnükli ýerattractioncazibe
1)görnükli, 2)özüne çekiji attractive1) cazip 2)cazibeli
aýyklanýanattributableatfedilebilir
1)aýyklaýjy (n), 2)aýyrgyç (n), 3)degişli hasaplamak (v)attribute1) nitelik 2) sıfat 3) ilgili 4) hesaplamak
aýyklaýjy agzaattributive memberatıf üyesi
könelmekattritionyıpranma
auksionauctionaçık arttırma
auksionerauctioneeraçık artırmacı
1)diňleýji, 2)kabulhana, 3)auditoriýaaudienceseyirci1) dinleyici 2) resmi görüşme odası 3)derslik
sesaudioses
1)barlag (n), 2)barlamak (v)audit1) denetim 2) denetlemek
audit geňeşiaudit boarddenetim kurulu
audit hasabatyaudit reportteftiş raporu
içerki auditaudit, internaliç denetim
synagauditionseçme
auditoriýaauditioriumderslik
1)auditor, 2)barlagçyauditor1) denetçi 2) denetici
garaşsyz auditorauditor, independentbağımsız denetçi
audit habarlaryauditory broadcastingdenetim haberleri
burawaugerburgu
köpeltmekaugmentçoğaltmak
awgustaugustAğustos
daýzaauntteyze
1)hemaýatkärlik, ýagşy alamat auspice
AwstraliýaAustraliaAvustralya
Awstriýa, WenaAustria, Vienna
ähtibarauthenticotantik
ähtibarlamakauthenticatedoğrulamak
kesgitlemeauthenticationkimlik doğrulama
hakykylykauthenticitygerçeklik
1)ýazar, 2)awtorauthor1) yazar 2) yaratıcı
rugsat bermekauthoriseyetki vermek
häkimiýetlerauthoritiesyetkililer
1)at-abraý, 2)häkimýet, 3)ygtyýarlylyk, 3)ygtyýar, 4)resmileşdirmeauthority1) prestij, 2) otorite 3) yetki 4) itibar 4) resmiyet kazandırma
rugsatauthorizationyetki
1)ygtyýar bermek, 2)rugsat bermekauthorize1) yetki vermek 2) izin vermek
ygtyýarlandyrylanauthorizedyetkilendirilmiş
ygtyýarly şahsauthorized bodyyetkili kişi
ynanylan adamauthorized delegategüvenilen kişi
ynanylan adamauthorized representativeyetkili temsilcisi
awtoautooto
awto-tamamlamaauto-completionotomatik tamamlama
awtomatik täzelenmeauto-updateotomatik güncelleme
birhäkimiýetlilikautocracyotokrasi
awtografautographimza
1)awto-beklenmek, 2)awto-gulplanmak autolock1) otomatik kilit 2) oto-kilit
awtomatlaşdyrmakautomateotomatikleştirmek
awtomatikautomaticotomatik
awtomatik howa gapagyautomatic choke
awtomatik transmissiýa üçin suwuklykautomatic transmission fluid(atf)
hereketlendirijini dolandyrýan ulgamautomatic performance control (apc)
awtomatik herekete geçirijiautomatic shift
awtomatik transmissiýaautomatic transmission (at)
awtomatlaşdyrmaautomationotomasyon
maşynautomobileotomobil
özbaşdakautonomousözerk
özbaşdaklykautonomyözerklik
1)meýidi kesip görme, 2) jeset kesme autopsy1) otopsi 2) cesedi incelemek
güýzautumnsonbahar
kömekçiauxiliaryyardımcı
goşmaça walauxiliary shaft
goşmaça herekete geçirijiauxiliary gearbox
kömekçi işlikauxiliary verb
peýda etmekavailfayda sağlamak
pursatdan peýdalanmakavail of
1)barlyk, 2)elýeterlilikavailability1) mevcut olma 2) kullanılabilirlik
elýeterliavailablemevcut
1)harsaň, 2)gar topalaňy avalanche1) çığ 2) heyelan
husytavaraciouscimri
ar almakavengeintikam almak
1)prospekt, 2)şaýol avenue1) bulvar 2) cadde
subut etmekaverkanıtlamak
ortaçaaverageortalama
ortaça tizlikaverage speed
umumy ortaça bahaaverage, generalgenel ortalama
ýörite ortaça bahaaverage, particularözel ortalama fiyat
subut etmeavermentkanıt
ýigrençaversionnefret
öňüni almakavertönlemek
awiasiýaaviationhavacılık
awiasiýa hukugyaviation lawhavacılık hukuku
höwesliavidhırslı
1)ýadyrgamak, 2)gaça durmakavoid1) sakınmak 2) uzak durmak
gaçalgalyavoidablekaçınılabilir
gaçalgaavoidancekaçınma
tassyklamak, boýun almakavowitiraf etmek, onaylamak
boýun almaavowalitiraf
arakesilmeavulsionayrılma
garaşmakawaitbeklemek
oýaawakeuyanık
oýarmakawakenuyandırmak
oýandy,oýardyawakened / awoke
oýanan, oýaranawakened / awoken
1)baýrak (n), 2)serpaý (n), 3)sylag (n), 4)baýrak bermek (n), 5)sylaglamak (v)award1) ödül 2) mükafat 3) ödül verme 4)ödüllendirmek 5)ödenek
baýragyň eýesiaward winner
1)baýrak gowşurma, 2)sylaglamaawarding1) ödül verme 2)ödüllendirme
baýraklarawards
habarlyawarefarkında
habarlylykawarenessfarkındalık
uzagaawayuzakta
yzzatawekorku
1)haýran galdyryjy, 2)ajaýypawesome1) dehşet verici 2) harika
aýylgançawfulkorkunç
emelsizawkwardbeceriksiz
emelsizlikawkwardnessbeceriksizlik
bizawlbaykuş
1)bassyrma, 2)telärawning1) gölgellik 2)tente
paltaaxebalta
okaxiseksen
1)ok, 2)arbanyň oky, 3)maşynyň oky axle1) dingil 2) arabanın dingili
tekerleriň waly ýanýan okaxle shaft
Azerbaýjan, BakuAzerbaijan, Baku
azimutazimuthazimut
1) babuin, 2) maýmynyň görnüşibaboon1) babun 2) maymun çeşidi
1)bala, 2)bäbekbaby1) çocuk 2) bebek
owlakbaby goatkeçi yavrusu
çebşekbaby haretavşan yavrusu
sallahbachelordul erkek
hukuk bakalawrybachelor of lawshukuk fakültesi mezunu
1)geriş (n), 2)sagry (n), 3)ýagyrny (n), 4)syrtky (adj), 5) arka (n), 6)yzky (adj)back1) boynun arkası 2) belden aşağı kısmı 3)sırt 4)sırt kısmı 5)geri 6)
yzky oturgyçback seat
yzyna hereketback up
yzky aýna süpürýan enjamback wind screen wiper (b/w)
gyraky gapy,ulagyň ýük goýulýan ýeriniň gapysyback door
yza çekilmekback down
badakback heelarka topuk
arkanyň şikesiback injury
Gaýdyp gelmekBack into
daşlaşdyrylan ýerler, uzakdaky raýonlarBack landsuzaktaki ilçeler
sagryback of a horsebelden aşağı kısmı
sözünden dänmekback out
bildäki agyryback pain
basyşa garşylyk back pressure
salgydyň tölenmedik bölegiBack taxesverginin ödenmemiş kısmı
1)ätiýaçlamak, 2)ätiýaç nusga göçürmekback up1) yedeklemek 2) yedek nüsha fotokopisi
yzky penjireback window
zapasback-uprezerv
oňurgabackboneomurga
düşekbackgroundyorgan
1)para 2)tersden urmak (tennis)backhander1) rüşvet 2) tersten vuruş (tenis)
goldawBackingdestek
rýukzakbackpacksırt çantası
suwuň garşylygybackset of water
1)syrt, 2)yzbackside1) arka taraf 2) iz
sahnanyň arka tarapybackstagekulis
arkanlygyna ýüzmekbackstroke
arkanlygyna typmabackstroke gliding
arkan ýüzüjibackstroke swimmer
arkanlygyna gulaçlap ýüzmekbackstroke swimming
1)ätiýaç, 2)ätiýaç nusga backup1) yedek 2) yedek kopya
harydy wagtyndan öň getirilenligi üçin bahasyny arzanlatmaBackwardationMallar vaktinden önce teslim edildiği için fiyat kırma
1)yza, 2) yza tarap backwards1) geriye 2) geriye doğru
1) batga, 2) deryanyn suw hereket etmeýan bölegi; 3) täze pikirleri açyk bolmadyk ýerBackwater1) bataklık 2) nehrin akıntısız kısmı 3)yeni fikirlere açık olmamak
doňuz etibacondomuz eti
bakteriýabacteriabakteri
bugrabactrian cameliki hörgüçlü deve
1)erbet, 2)myrtar, 3)pis 4)ugursyz, 5)ýaman, 6)ýaramaz bad1) kötü 2) berbat 3) pis 4) uğursuz 5)çirkin 6) yaramaz
erbet hereketBad behaviorkötü davranış
batan bergilerbad debtbatmış borçlar
ynsapsyzlykbad faithinsafsızlık
betbagtbad luckbahtsız
kötekbad, difficultgüdük
myrtarbad, poorberbat
pisbad, sufferingpis
nyşanbadgenişan
ýalany tassyklaýan görkezmeBadge of fraudyalanı onyalayan talimat
1)torsuk, 2)sakartorsukbadger1) porsuk 2) sakar porsuk
badmintonbadminton
1)betlik, 2)erbetlik, 3)betlik badness1) kötülük 2) haset 3)fesat
bulaşdyrmakbafflepisletmek
1)sumka 2)torba 3)bukja bag1) çanta 2) torba 3) poşet
bagažbaggagebagaj
1)çişik 2)giň 3)hopul-sopulbaggy1) şişman 2)bol 3) torba gibi
bagşybagshyozan
1)zamun (n), 2)halas etmek (v) bail1) kefalet 2)kurtarmak
tussag üçin berilýän pula güwä geçmeBail abovepara ile kefalet
zamun bolmakBail absolutekefalet vermek
girew jogapkärçiligiBail bondkefalet sorumluluğu
ýerine ýetirmegi gijikdirmek üçin kepillik tölegBail in erroricra gecikmesi için garanti ücreti
girew goýmakbail out
goraýjybaileekoruyucu
ýerine ýetirijibailifficra memuru
girew goýujybailorkefaletçi
çeňňek iýmibaitolta yemi
1)ýapmak, 2)çörek bişirmek bake1) yapma 2) ekmek pişirmek
1)içlekli, 2)içlikbaked1) yemek çeşidi 2) içlik
çörekçibakerfırıncı
çörekhanabakeryfırın
tuwulganyň aşagyndan geçilýän gulakçynbalaclava
1)terezi (n), 2)deňagramlylyk (n), 3)galyndy (n), 3)taýlamk (v), 4)deňlemek (v)balance1) terazi 2) dengelilik 3) kalan 4)denklemek
göterimleriň galyndysybalance of interestskalan yüzde
ähtimallyklaryň gabat gelmegibalance of probabilitiesolasılıklar dengesi
balansbalance sheetbilanço
wagtlaýyn balansbalance sheet, interimara bilanço
balkonbalconybalkon
1)sakar kelle, 2)sakarbald1) dazlak 2) kel
1) howply ýagdaýlarda howa gamisinden bökmek; 2) bes etmek 3)çekilmekbale out1) tehlikeli durumlarda uçaktan atlamak; 2) iptal etmek 3) geri çekilmek
1)togtatmak, 2)päsgel bermek, 3)böwet bolmakbalk1) durdurmak 2) engel olmak 3) engel oluşturmak
1)pökgi, 2)şar, 3)top, 4)ýumak, ball1) futbol topu 2) balon 3) top 4) yumak
şarnir (mehanizmiň iki detalyny herekete getirýän birleşdiriji)ball joint
agajy ýokardan tigirlemekball-hootingagacı yukarıdan aşağı itmek
ballast üçin tölegballastagebalast için ödeme
balerinaballerinabalerin
baletballetbale
ballistikballisticbalistik
1)howa şary, 2)şar, 3)howa balloon1) balon 2) küre 3) hava
1)saýlaw býulleteni (n), 2) ses bermek (v)ballot1) oy pusulası 2) oy verme
ses gutusyballot boxoy sandığı
açyk ses ballot, openaçık oy
ýapyk sesballot, secretkapalı oy
ses gutusyballot-boxoy sandığı
ses bermeballottmentoy verme
melhembalmbalsam
aromatlybalmyaromalı
bambukbamboobambu
1)gadaganlyk (n), 2)gadagan etmek (v), 3)gadagan etme (n)ban1) yasak 2) yasaklamak 3) menetmek
lenç bolmakbanallinç olmak
bananbananamuz
kazyýetbancmahkeme
1)zolak, 2)saz topary, 3)banda, 4)şaýka band1) bölge 2) müzik grubu 3) grup 4)kötü insan grubu
topar bolup birikmekband together
1)sarag (n), 2)daňy (n), 3)daňmak (v)bandage1) sargı 2) bandaj 3) sarmak
bandrol, möhürbanderolemühür
halkalamabandinghalka oluşturma
1)galtaman, 2)garakçy, 3)bandit bandit1) yan kesici 2) eşkiya 3) haydut
garakçylykbanditryhaydutluk
1)çaýşykbandy-leggedeğri bacaklı
1)gadagan 2)nälet 3)gargyşbane1) yasak 2) lanet 3)lanetlemek
Bangladeş, DakkaBangladesh, Dacca
bilezikbanglebilezik
sürgün etmekbanishsürgün etmek
sürgün etmebanishmentsürgün
1)bank, 2)seňňer, 3)kenar, 4) ýygyndy; 5) ambar (lukmançylyk)bank1) banka, 2) banko, 3) kıyı, 4) küme; 5) set (tıbbi)
bank hasabybank accountbanka hesabı
pul birligi, bank tölegibank billpara birimi, bank ödemesi
bank depderçesibank bookbanka defteri
bank kassir, pulçybank cashierkasa çalışanı
bank çegibank checkbanka çeki
bank goýumybank depositbanka mevduatı
bank karzlarybank loanbanka borcu
emission bankybank of circulationemisyon bankası
goýum bankybank of depositmevduat bankası
umyt baglamakbank on
bank obligasiýasy we aksiýabank stockbanka hissesi
ygtyýarly bankbank, authorizedyetkili banka
bank üçin ýaramlybankablebanka için güvenli
1)bankçy, 2)bankir banker1) bankacı 2) banka memuru
Bank KanunyBanking ActBankacılık Yasası
bank amallarybanking transactionsbankacılık işlemleri
banknotbanknotebanknot
1)batan, 2)bankrot bankrupt1) iflas 2) iflas etmek
1)tozma, 2)batmaklyk, 3)dargama, 4)bankrotlyk bankruptcy1) iflas 2) batış 3) mahvolma 4)iflas etmek
batyp galmak hukugybankruptcy lawiflas kanunu
gadagan edilenbannedyasaklanan
1)tug, 2)baýdakbanner1) sancak 2) bayrak
banketbanquetziyafet
1)baptizm 2)çokundyrmakbaptism1) vaftiz 2) arındırmak
çokundyrmakbaptizevaftiz etmek
1)zolak (n), 2)bar (n), 3)meýhana (n), 4)armatur (n), 5)gözenek (n), 6)gadagan etmek (v), 7)ýapmak (v). bar1) çizgi 2) bar 3) meyhane 4) demir çubuk 5) parmaklık 6)yasaklamak 7)kapatmak
Adwokatlar Jemgyýetibar associationBaro
tikenbarbdiken
1) wagşy, 2) zalymbarbarian1) barbar 2) zalim
wagşybarbaricbarbar
wagşylaşmakbarbarisebarbarlaşmak
wagşylykbarbarismbarbarlık
zalymbarbarouszalim
tikenlibarbeddikenli
1)dellek, 2)dellekhana barber1) berber 2) berber salonu
dellekhanabarber shopberber dükkanı
zirkbarberryamberbaris
minaraBarbicanminare
1)bagşy, 2)ozan bard1) şarkıcı 2) ozan
ýalaňaçbareçıplak
deslapky ylalaşyk, pulsuzbare contractön anlaşma, ücretsiz
aýakýalaňaçbarefootyalınayak
zordanbarelyzar zor
1)geleşik (n), 2)ylalaşyk (n), 3)söwdalaşmakbargain1) kontrat 2) anlaşma 3)pazarlık etmek
tama etmekbargain for
ujundan geçirilýän pulbargain moneypazarlık parası
satyn alyjybargaineesatın alan kişi
umumy söwdalaşmak, ylalaşmakbargaining, collectivetoplu pazarlık, anlaşmak
satyjybargainorsatıcı
baržabargemavna
1)gabyk (n), 2)üýrme (n), 3)üýrmek (v)bark1) kabuk 2) bağırma 3) bağırmak
gabykbark, shellkabuk
arpabarleyarpa
1)mal ýatak, 2)ammar barn1) ahır 2) depo
atmosfera basyşybarometric pressure (baro)
baronbaronbaron
1) garşylygyny bildirmek üçin gygyrmak; 2) goldamak üçin gygyrmak; 3) gykylyk, gaty sesbarrac1) karşılık bildirmek için bağırmak 2) desteklemek için bağırmak 3) yüksek sesbaraka
dawaçyllykbarratrykavgacılık
gadagan edilenbarredyasaklı
1)çelek, 2)nil barrel1) varil 2) namlu
gysyrbarrenkısır
girdeýji getirmeýän pullarbarren moneygelir getirmeyen para
boşluk, hiç zat ýoklukbarrennessboşluk
barrikadabarricadebarikat
1)barýer, 2)böwet, 3)germew barrier1) bariyer 2) engel 3) çit
gadagan etmebarringyasaklama
adwokatbarristeravukat
depebarrowtepe
barmenbartenderbarmen
çalşyrmakbartertakas
1)baza, 2)esas, 3)düýp, 4)tyl, 5)aşgar, 6)harby baza base1) baz 2) temel 3) taban 4) üs 5)kaıde 6) askeri üs
ýasama teňňebase coinsahte para
ýurisdiksiýasy bolmadyk sudbase courtyargı yetkisi olmayan bir mahkeme
subordinasiýa hukugybase righttabi olma hakkı
beýzbolbaseballbeyzbol
1)esasy çyzyk, 2)başlangyç çyzygy baseline1)temel çizgi 2)başlangıç çizgi
1)ýerzemin, 2)podwal basement1) bodrum 2) bodrum kat
ýençmekbash uplinç etmek
utanjaňbashfulutangaç
esasybasictemel
esasanbasicallytemelde
reýhanbasilreyhan
1)legen, 2)taňňyr, 3)jambasin1) leğen 2) havza 3) kase
esasbasistemel
1)kuzow, 2)sebet basket1) gövde 2) sepet
basketbolbasketballbasketbol
boýrabastkamış
nikasyz çagabastardnikahsız çocuk
nikasyz çaga diýip sutda yglan etmekbastardizenikahsız çocuk olarak mahkeme ilanı
çaganyň nikasyz dogulmagybastardyçocuğun nikahsız dünyaya gelmesi
atalyk berilmek hakyndaky sud işleribastardy proceedingbabalık davası
nikasyz doglan çaga üçin aliment tölegini anyklamakbastardy processevlilik dışı doğan çocuk için nafaka tayini
köklemekbasteteyellemek
1)kök, 2)kökleme basting1) kök 2)kök salmak
ýarganatbatyarasa
wannabathbanyo
hammambath-househamam
ýuwunmakbatheyıkanmak
halatbathrobebornoz
hammambathroombanyo
polotensebathtowelbanyo havlusu
legenbathtubleğen
hasabatonbaton
batalýonbattaliontabur
batareýabatterypil
akkumulýatorbattery (bb/bat)
1)söweş (n), 2)söweşjeň (adj) battle1) savaş 2) savaşçı
söweş meýdanybattlefieldsavaş alanı
gorag diwarybattlementsiper
zarpçybattlersavaşçı
söweş gämisibattleshipsavaş gemisi
çygyrmakbawlbağırmak
1)dor, 1)aýlag bay1) doru 2) körfez
dorbay (color of a horse)defne (bir atın rengi)
dor atbay horsedefne atı
lawr ýapragybay leavesdefne yaprakları
naýzabayonetsüngü
bazarbazaarçarşı
bolmakbeolmak
bellenilmekbe appointedatanmak
uruşmakbe at warsavaşmak
sylaglanmakbe awardedödüllendirilmek
çagyrylmakbe called upçağrılmak
gyzyklanmakbe concernedilgilenmek
deň derejede bolmakbe equal
berkarar bolmakbe establishedoluşturmak
jöwlan urmakbe in commotionkargaşa içinde olmak
maslahat geçirmekbe in sessiontoplantı yapmak
azlyk bolup galmakbe in the minorityazınlıkta olmak
kimdir biri bilen aragatnaşyk saklamakbe in touch with
aljyramakbe insecurepaniklemek
gyzyklanmakbe interestedilgilenmek
tanyşdyrylmakbe introducedtanıştırılmak
agzalmakbe mentionedbahsedilmek
saparda bolmakbe on a visitziyaret etmek
yzarlanmakbe persecutedtakip edilmek
Pellä düzüliň!Be ready to start!
dahylly bolmakbe relatedilgili olmak
sylaglanmakbe rewardedödüllendirilmek
1) bozulmak, 2) ýykylmak, 3)ýumrulmakbe ruined1) mahvolmak 2) yıkılmak 3) dağılmak
agzalmakbe saidifade edilmek
nebsiň agyrmakbe sorry for smb-sthüzülmek
tabyn bolmakbe subordinatedtabi olmak
Bile bolmakBe together
aýdylmakbe toldsöylenmek
Bolmak, ýokary galdyrylmakBe up
mynasyp bolmakbe worthy oflayık olmak
1)plýaž, 2)kenar beach1) plaj 2) kıyı
deňiz kenar zolagybeach strip
maýakbeaconfener
monjukbeadboncuk
tekeriň daş gabynyň pakryşkasynyň gyrasybead of tire
1)hünji, 2)monjukbeads1) boncuk çeşidi 2) boncuk
çüňkbeakgaga
1)nur, 2)pürs, 3)şöhle beam1) nur 2) ağaç 3) ışın
kösükbeanfasulye
düýedabanbean caperfasulye kapari
kösüklibeanybere
1)aýy (n), 2)jepa çekmek (v), 3)miwelemek (v), 4)çekmek (v), 5)çydamak (v)bear1) ayı 2)cefa 3) meyve vermek 4) çekmek 5) katlanmak
ýarag götermekBear armssilâh taşımak
makullamakbear out
1)çydamly, 2)çydap bolýan bearable1) dayanıklı 2) katlanılabilir
sakgalbeardsakal
sakallybeardedsakallı
görkezijibearergösterge
1)göwre tutuş, 2)şesterna, 3)çarh bearing1) tam gövde 2) rulman 3)çark
möhletlibearing datetarihi
daşky halka podşipnigiň içligibearing shell
ugurbearingsyön
1)ýyrtyjy, 2)janawer, 3)ýabany beast1) yaratık 2) canavar 3) yabani
1)gürsüldemek (v), 2)ýençmek (v), 3)urmak (v), 4)urgy (n)beat1) tempo 2) dövmek 3) vurmak 4)vuruş
ýençmekbeat updövmek
uran beaten / beat
urmabeatingdayak
1)gelşikli, 2)owadan, 3)näzenin, 4)gözel, beautiful1) biçimli 2) güzel 3) nazik 4) hoş
owadan aýalbeautiful womangüzel kadın
1)gelşik, 2)görk, 3)gözellik, 5)owadanlyk, 6)hüýr beauty1) biçim 2) güzel 3) güzellik 4) nadide 5)melek
gunduzbeaverkunduz
köşeşmekbecalmsakinleşmek
boldybecame
1)çünki, 2)sebäbi, 3)zerarly because1) çünkü 2) dolayı 3) dolayısıyla
eliňi bulap çagyrmak beckonel işareti ile çağırmak
bolmakbecomeolmak
kuwwatlanmakbecome powerfulkuvvetlenmek
1)düşek, 2)krowat, 3)ýatak, 4)gatlak bed1) yorgan 2) yatak 3) tabaka 4) katman
tagtabitibedbugtahta kurusu
1)ýorgan-düşek 2)düşekbedding1) yatak takımı 2) yorgan
togtadyjynyň galybybedding pads
ýatylýan otagbedroomyatak odası
ýatarwagtybedtimeyatma süresi
arybeearı
balçybee-keeperarıcı
sygyr etibeefsığır eti
1)bort, 2)aryketek beehive1) tahta 2) arı kovanı
bolmakbeenolmak
1)buza, 2)piwobeer1) içki 2) bira
owuzbeestingstaze yavru dünyaya getiren sığırın ilk sütü
şugundyrbeetpancar
1)jykjyk, 2)tomzak beetle1) tokaç 2) böcek
1)ozal, 2)öňürti, 3)öňüsyra, 4)mundan öň, 5)öňünçä, 6)öňbefore1) önce 2) önde 3) öncesinde 4)bundan önce 5)önden 6) ön
1)köp wagt geçmänkä, 2)tiz, 3)basym before long1) çok vakit geçmeden 2) çabuk 3) hızlı
gijarabefore sunsetgün batımından önce
ýokarky togtaýyş nokadyndan öňbefore top dead center (btds)
aňy bulaşykbefuddledkafası karışık
1)özelenmek, 2)ýalbarmakbeg1) özelenmek 2) yalvarmak
başldy, başlandybegan
1)aşaky, 2)gedaybeggar1) aşağı 2) dilenci
ýalbarmakbeggingyalvarma
başlamakbeginbaşlamak
öwrenjebeginneracemi
1)başlangyç, 3)baş beginning1) başlangıç 2) baş
başan, başlan begun
özüňi alyp barmakbehavedavranış
1)özüňi alyp baryş, 2)häsiýet, 3)boluş, behavior1) davranış 2) karekter 3)tavır
tertip, özüňi alyp baryşbehavior, conduct
tertipsiz hereketbehavior, disorderlydüzensiz davranış
gowy özüni alyp barşybehavior, goodiyi davranış
sebäpsiz hereketbehavior, unreasonablesebepsiz davranış
1)tertip, 2)edim-gylym, 3)özüňi alyp barma behaviour1) düzen 2) hareket tarzı 3)davranış
wesýetbehestvasiyet
1)yzynda, 2)yzy bilen, 3)yzyna behind1) arkasında 2) arkası ile 3) arkasına
1)mele, 2)goňras beige1) kahverengi 2)bej
barlykbeingvarlık
gägirmekbelchgeğirme
Belgiýa, Brýussel Belgium, Brussels
1)ynam, 2)ynanç, 3)ygtykat belief1) inanma 2) inanç 3)itikat
ynanarlykbelievableinanılır
ynanmakbelieveinanmak
Bir zada ynanmakBelieve in
ynanmak (v2)believed
ynançlybelieverinançlı
ynanmak (V +ing)believing
kemsitmekbelittleküçümsemek
1)jaň, 2)jyňňyrdy bell1) zil 2) çıngırdak
urşujybelligerentkavgacı
1)molamak (v), 2)arryldy (n)bellow1) böğürme 2) bağırma
1)körük, 2)sanaçbellows1) körük 2) torba
öňbaşçybellwethermuhafız
garynbellykarın
göbekbelly-buttongöbek
wakyrdamakbelly-laughgöbek atmak
degişli bolmakbelongait olmak
Degişli bolmakBelong with
1)emläk, 2)goş-golaň, 3)goşbelongings1) emlak 2) pılı-pırtı 3) eşya
1)ýar, 2)dilber 3)söýgüli beloved1) yar 2) dilber 3) sevgili
1)aşak, 2)ast, 3)aşakda below1) alt 2) altı 3) altında
1)bilbag, 2)guşak, 3)zolak, 4)kemerbelt1) bel bağı 2) kayış 3) kuşak 4) kemer
dokybelugamorina balığı
dokyBelugianmorina balığı
oturgyçbenchbank
oturdaşsyz geçirilýän sudbench trialjüri olmadan yapılan yargılama
ölçegbenchmarkölçü
1)eplenmek, 2)epilmek, 3)gaýşartmak, 4)çaýşarmak, 5)egmek, 6)epmek, 7)gaňyrmak, 8)yrmak, 9)bükülmek, 10)eplemek bend1) bükmek 2) bükülmek 3) bükme 4)esnek olmak 4)eğmek 5)bükme 6)kıvırmak 7) ikna 8)bükülmek 9)bükmek
yza egilmekbend back
aşagyndabeneathaltında
haýyr-yhsanbenefactionhayır-ihsan
sahawatçybenefactorhayırsever
1)haýyrly, 2)peýdaly beneficial1) hayırlı 2) faydalı
peýdalanyjybeneficiaryyararlanıcı
peýda bermekbenefir, fringefayda sağlamak
1)peýda, 2) haýyr, 3)kömek puly, 4)ýagşylyk, 5)girdeýji, 6)bähbit, 7)peýdalanamk (v)benefit1) fayda 2) yarar 3) yardım parası 4)iyilik 5)gelir 6)çıkar 7)faydalanmak
tölegsiz peýdalanmakbenefiting without paymentödemesiz yararlanma
hoşniýetlibenevolentiyi niyetli
Benin, Porto-nowoBenin, Porto Novo
egribenteğri
egribent; crookedeğri
wesýet etmekbequeathvasiyet etmek
mirasbequestmiras bırakmak
umumy mirasbequest, generalgenel vasiyet
ýörite misbequest, specificözel bakır
garaçaýyrbermuda grassbermuda otu
miwelerberriesmeyve
iýmişberryyemiş
1)ýanyna, 2)ýanyndabeside1) yanına 2) yanında
ondan hem başgabesidesondan başka
gabamakbesiegekuşatma
1)zyýada, 2) iň gowy best1) aşırı güzel 2) en iyi
iň gowy görkezmebest evidenceen iyi kanıt
wagşylarçabestialbarbarca
wagşyçylykbestialityzalimlik
bagyş etmekbestowihsan etmek
1)jedel (n), 2)jedel etmek bet1) bahis 2) bahse girmek
1)satmak, 2)dönüklik etmek betray1) ele vermek 2) ihanet etmek
1)dönüklik, 2)ikilikbetrayal1) ihanet 2) hainlik
dönükbetrayerihanet eden
nikalaşmabetrothalnişan
adaglamakbetrothenişanlanmak
adaglybetrothednişanlı
1)zyýada, 1)gowrak better1) daha iyi 2) fazla
gowulandyryşbettermentiyileştirme
arasyndabetweenarasında
1) gytaklyk. 2) çarhlamakbevel1) eğim 2) eğimlemek
konus şekilli herekete geçirýän dişli çarhbevel gear
1)köwme, 2)oýma bevelling1) çukur 2) oyuk
içgibeverageiçecek
1)howatyrlanmak, 2)ägä bolmak beware1) endişlenmek 2) dikkatli olmak
1)daşgyn, 2)daşgary beyond1) öte 2) ötesinde
Butan, ThimphuBhutan, Thimphu
tarap tutmabiastaraf tutma
çaga öňlügibibönlük
InjilBibleİncil
Injile degişlibiblicalİncil'e ait
bibliografiýabibliographykaynakça
1)kitaphon, 2)kitapsöýüji bibliophile1) kitap sever 2) kitap hastası
ikipalataly ulgam, sistemabicameral systemçift ​​meclisli sistem
çaý sodasybicarbonate soda
buduň iki kel1eli muskulybiceps of the thigh
welosipedbicyclebisiklet
1)buýruk (n), 2)buýrmak (v), 3)teklip (n)bid1) emir 2) emetmek 3) teklif
teklibiň kepilligibid bondgeçici teminat
enjamlaşdyrma arzasybid riggingihaleye fesat karıştırma
ýapyk arzabid, closedkapalı dilekçe
açyk arzabid, openaçık dilekçe
möhürlenen arzabid, sealedmühürlü dilekçe
satyn alyjybiddersatın alıcı
bahabiddingfiyat
iki ýyldan birbienniallyiki yılda bir
1)uly, 2)ullakan big1) büyük 2)kocaman
temenbig needlebüyük iğne
gazanbig palow pankazan
iki nikabigamyçift ​​eşlilik
wepalylykbigotrybağnazlık
bikinibikinibikini
goşa dodak çekimsizibilabial consonantçift ​​sesli ünsüz
ikitaraplaýynbilateraliki taraflı
ikitaraplaýyn şertnamabilateral contractikili sözleşme
ötbilesafra
ikidillibilingualiki dilli
kezzapcylyk etmekbilkdolandırmak
kezzapbilkerdolandırıcı
1)harytnama,. 2)töleg, 3)kanun, 4)kanun taslamasy bill1) fatura 2) ödeme 3) kanun 4) yasa tasarısı
weksel kepilligi bill guraranteefatura garantisi
alyş çalyş tölegibill of exchangekambiyo senedi
kepilligibill of ladingkonşimento
aýyplaýyş netijenamasybill of particularsiddianame
satyş tölegibill of salesatış faturası
hökümet tölegibill, governmenthükümet faturası
hususy jaýlarda ýaşamabilletözel evlerde yaşam
bilýardbilliardbilardo
milliardbillionmilyar
tekebilly goatteke
gapyrjakbinçöp kutusu
ikilikbinaryikili
1)bogmak, 2)jilitlemek, 3)dolamak bind1) bağlamak 2) ciltleme 3) sarmak
şägirtlikbind outçıraklık
sahapçybinderbağlayıcı
1)jilt, 2)sahap, 3)birleşdiriji binding1) cilt 2) kapak 3) birleştirici
tabşyryk, buýruk, görkezmebinding overgörev, emir, talimat
dürbibinoculardürbün
jandarlary öldürijibiocidebiyosit
1)biografiýa, 2)terjimehalbiography1) biyografi 2) hayat bilgisi
janly tebigaty goramakbiological conservationcanli tabiatı koruma
biologbiologistbiyolog
biologiýabiologybiyoloji
bioskopiýa, janly organizmleriň tapylmagybioscopybiyoskop, canlı organizmlerin bulunması
jandaryň ýaşaýan ýeribiotopecanlının yaşadığı yer
berýozabirchhuş ağacı
guşbirdkuş
ketekbird-housekuş evi
dogluşbirthdoğum
dogluş şahadatnamasybirth certificateDoğum belgesi
dogluş kontrolybirth controldoğum kontrolü
dogluş hasaba alnyşybirth, registration ofdoğum kaydı
doglan günbirthdaydoğum günü
täç (doglanda galan yz)birthmarkdoğum lekesi
doglan ýeribirthplacedoğum yeri
kökebiscuitbisküvi
1)pil, 2)ruhany bishop1) fil 2) piskopos
1)tike, 2)lukma, 3)dişlembit1) parça 2) lokma 3) bir lokma
ganjykbitchfahişe
1)dişlemek, 2)çozmak (v), 3)tamşanmak (v), 4)garbanmak (v), 5)çeýnemek (v), 6)atagzybite1) ısırmak 2) saldırmak 3) bir parça dişlemek 4) yemek 5)çiğnemek 6) matkap
dişlenen ýarabite wound
çapgynbitingkeskin
dişlän bitten
hasratlybitteracılı
hokgaýbitternacı
hasratbitternesskeder
geňbizarretuhaf
garablacksiyah
suduň geýýän gara şapkasyblack capsiyah kap
gara altynblack goldsiyah altın
tussadlary daşaýan wagonblack mariatutukluları taşıyan vagon
gara bazarblack marketkara borsa
gara nebitblack oilsiyah petrol
böwürslenblackberryböğürtlen
gargablackbirdkarga
1)tagta, 2)ýazuw tagtasy blackboard1) tahta 2) yazı tahtası
düwürtikblackheadsivilce
ýalançyblacklegyalancı
bellik depderiblacklistnot defteri
1)şantaž (n), 2)şantaž etmekblackmail1) şantaj 2) şantaj yapmak
gara bazarblackmarketkara borsa
demirçiblacksmithdemirci
1)siýdikhalta, 2)peşewhalta bladder1) mesane 2) idrar torbası
1)tyg, 2)gylaw, 3)pyçak, 4)orak blade1) soğuk silah 2) keskin alan 3) bıçak 4) orak
1)aýyplamak (v), 2)günä (n), 3)günäkärlemek (v), 4)müýnli (n), 5)aýyplama blame1) suçlamak 2) suç 3) suçlanmak 4) suçlu 5)suçlu bulunmak
günäsizblamelesssuçsuz
mylaýymblandmülayim
1)propusk (n), 2)boş (adj)blank1) geçiş belgesi 2) boş
töleg hatynyň resmi kagyzyblank billödemenin resmi faturası
pagtabent peşeňblank cartridgekurusıkı fişek
1)odeýal, 2)körpeçe, 3)ýorgan blanket1) battaniye 2) minder 3) yorgan
küpür gepblasphemyküfür
tolkunblastdalga
1)ýylpyldy (n), 2)lowurdamak (v), 3)çabrama (n) blaze1) ışıltı 2) parıltı 3)ateş
1)heklemek (v), 2)hek (n) bleach1) ağartmak 2) ağartıcı
ýelden ýagyşdan goralmadykbleakrüzgardan ve yağmurdan korunmamış
1)çekremek (v), 2)mälemekbleat1) kısık sesle melemek 2) meleme
ganady, gan akdy,ganjardybled
1)ganjarmak, 2)ganamakbleed1) kanama 2) kanamak
1)gan akma (n), 2)ganama (adj)bleeding1) kan akmak 2) kanama
menekblemishleke
1)garyndy (n), 2)çemen (n), 3)çemen baglamak (v)blend1) karışım 2) harman 3) harmanlama
garyjyblenderkarıştırıcı
pata bermekblesstakdis etmek
1)eşretli, 2)sapaly blessed1) müreffeh, 2) keyifli
patablessinglütuf
ýalkan, minnetdarlyk bildirenblest
üfledi, (ýel, şemal) ösdiblew
körblindkör
petik köçeblind endçıkmaz sokak
çüýi doly kakmakblind nailingçiviyi tamamen çivilemek
rugsatsyz spirtli içgileri satmakblind tigerizinsiz alkollü içki satmak
gözdaňyblindfoldgözü kapatmak için kullanılan eşya
körlükblindnesskörlük
peçekblindweedkör otu
ýylpyldamakblinkışıldamak
hereketlendiriji güýjiň ösüşiblip
rähnetblissbereket
rähnetliblissfulbereketli
pakgarçakblisterkabarcık
zarbablitzkriegsaldırı
1)syrgyn, 2)boran, 3)gaý blizzard 1) kar fırtınası 2) güçlü rüzgar 3) doğal hadise
çişikbloatedşişkin
1)beklemek (v), 2)bloklamak (n), 3)böwetlemek (v). 4)böwet (n), 5)beklew (n)block1) engellemek 2) bloklamak 3) bariyer oluşturmak 4)bariyer 5)engel
1) öňüni almak, 2) gadagan etmekblock off
1)blokada, 2)gabaw blockade1) abluka 2) kuşatma
dykylmablockagetıkanıklık
blogblogblog
saryýagyzblondsarışın
saryýagyzblondesarışın
1)gan, 2)süýtdeş blood1) kan 2) kan bağı
gandaky spirt derejesiblood alcohol levelkan alkol seviyesi
gan dawasyblood feudkan davası
ölen adamyň yzyndakylara berilýän pulblood moneykan parası
gan basyşyblood pressurekan basıncı
gan bagyblood relationshipkan bağı
gan goýbermeblood transfusionkan nakli
gan damaryblood vesselkan damarı
gansyzbloodlesskansız
gandöküşlikbloodshedkan dökmek
gan akymybloodstreamkan dolaşımı
ganlybloodykanlı
güllemekbloomçiçek açma
güllebloomingçiçeklenme
1)nowça (n), 2)gül (n), 3)pajarlamak (v)blossom1) çiçeği 2) gül 3) gelişmek
bagy bossanblossoming gardençiçek açan bahçe
tegmilblotchleke
köýnekblousegömlek
1) üflemek; 2) öwüsmek, 3) ýumurmakblow1) üfleme 2) esinti 3) yerle bir etmek
Üflemek, öwüsmekBlow in
garna bolan urgyblow on the abdomen
döşe urgyblow on the chest
ýüze bolan urgyblow on the face
1) howa uçurmak, 2) partlatmakblow up
içini ýyladyjy enjamyň mehanizmi (sowadýan enjam,kondisionerblower motor
üflenen, (ýel, şemal) ösenblown
kit ýagyblubberbalina yağı
gökbluegükyüzü
çaýyrblue couch grassçayır
jümjümebluebellçançiçeği
gök iýmişblueberryyabanmersini
göm-gökbluesten mavi
gögümtilbluishmavimsi
ýalňyşlykblunderyanlışlık
1)dürtme gursak (n), 2)tünt (n), 3)küteltmek (v), 4)kütek (adj)blunt1) patavatsız 2) künt 3)körelmiş 4) kör
kütek enjamblunt instrumentkör alet
çürt-kesikbluntlyaçıkça
utandyrmakblushutandırmak
utandyryjyblushingutandırıcı
gömülgenboaboa yılanı
erkek doňuzboarerkek domuz
1)tagta (n), 2)komissiýa (n), 3)müdürlik (n), 4)geňeş (n), 5)münmek (v)board1) yazı tahtası 2) komisyon 3) müdürlük 4)konsey 5)binmek
dolandyryş duşuşygyboard meetingYönetim Kurulu Toplantısı
direktorlar geňeşiboard of directorsYönetim Kurulu
direktorlar geňeşiniň ýeke agzasyboard of directors, single-memberyönetim kurulu tek üyesi
spikerleriň geňeşiboard of spokepersonssözcü kurulu
ynamdarlaryň geňeşiboard of trusteesmütevelli heyeti
jebisboardedbirlik
jebisboarded upberaberlik
internatboardingyatılı okul
pansion, mebelli otaglarboarding housepansiyon, mobilyalı odalar
1)güplemek, 2)öwünmek, 3)magtanamak boast1) böbürlenmek 2) övünme 3) iftihar etmek
magtanjaňboastfulövünen
öwünjeňlikboastingövünme
1)gaýyk, 2)naw boat1) tekne 2) bot
daşaýjyboatmantaşıyıcı
1)gaýyk, 2)jontuk bob1) kayık 2) kırık parça
tigirbobbinbobin
dagdan typmakbobsleigh
beden bilen baglybodilybedensel
ten ýarasybodily harmyaralanma
1)beden, 2)endam, 3)korpus, 4)jisim, 5)göwre body1) beden 2) vücut 3) gövde 4)cisim 5) kütle
nowabody (bed)
göwräniň deňagramlylygybody balance
göwräniň ýagdaýybody condition
janpenabody guardkoruma
ýag goýulygybody of oil
batgalykbogbataklık
batgalaşmaboggingbataklığa saplanmak
1)gaýnamak (v), 2)gaýnatmak (v), 3)demlemek (v), 4)çyban (n)boil1) kaynama 2) kaynatmak 3)çay hazırlama 4) çıban
gaýnagboiledkaynamış
1)gyzdyrgyç, 2)gaýnadyjy boiler1) su ısıtıcı 2) su kaynatma cihazı
gaýnaýyşboilingkaynamak
1)ýürekli, 2)mert, 3)batyrbold1) cüretli 2)cesur 3) kahraman
1)batyrlyk, 2)ýüreklilik boldness1) cesaret 2) cüretlilik
Boliwiýa, SukreBolivia, Sucre
gozabollkoza
1)berklemek, 2)pugtalandyrmakbolster1) sabitlendirmek 2) pekiştirmek
kiltboltkilit
tekeriň berkidiji deşikleriniň ýerleşiş diametribolt circle
1)bomba (n), 2)bombalamak (v)bomb1) bomba 2) bombalamak
bombalaýjybomberbombardıman uçağı
bombalamabombingbombalama
1)zaýem, 2)bagbond1) bono 2) bağ
gymmatsyz aksiýabond without valuedeğeri olmayan hisse
1)baknalyk, 2)gulçulyk bondage1) esaret 2) kölelik
süňkbonekemik
ýilikbone marrowkemik iliği
gataňňyrbongardiabongardia
kapotbonnetkaput
1)sowgat, 2)pul sylagy bonus1) hediye 2) para ödülü
bonus paýnamabonus sharebedelsiz hisse
tölenmeýän aksiýalarbonus stocködenmemiş hisseler
kitapbookkitap
hasap depderibook accountmuhasebe defteri
ýazgydaky bergibook debtdeftere geçirilen borç
söwdä kitapçasyny ýöretmekbook keepingticaret defteri yürütme
1)kitaphon, 2)kitapsöýüjibook-lover1) kitap sever 2) çok kitap okuyan
kitaplykbookcasekitaplık
bellige alynanbookedkayıtlı
sargamabookingrezervasyon
1)buhgalterbookkeepermuhasebeci
hasaphanabookkeepingmuhasebe
hasaba alyş jogapkärçiligibookkeeping obligationdefter tutma yükümlülüğü
kitapçabookletkitapçık
bellikbookmarknot
hasaba almakbooks and recordskayıt ettirmek
hasabat kitaplarybooks of accounthesap kitapları
kitap dükanybookstorekitapçı
1) gaty birden çykyan ses; 2) ösüşboom1) ani bir yüksek ses 2) kalkınma
germew pajyboomagesürü vergisi
1)işletme (n), 2)işletmek (v), 3)güýçlendirmek (v)boost1) işletme 2) işletmek 3) güçlendirmek
1)ädik, 2)üste, 3)üsteine, 4)mesi, 5)botinka boot1) çizme 2)üst 3) üstesine 4) mesi 5) bot
1)kabina, 2)atýatak booth1) kabin 2) at ahırı
aýakgapbootsayakkabı
tenekarboraxboraks
1)araçäk, 2)çet, 3)serhetçi, 4)erňek, 5)çäk, 6)çil, 7)gyra, 8)serhet, 9)het, 10)gaýma, 11)gyra border1) sınır 2)kıyı 3) sınır muhafızı 4)kıyısı 5)hudut 6)tarh 7)kenar 8)hudut 9)sınır 10)kenar süsü 11)kenar
serhet girelgesi, barlag goýberiş nokadyborder gatesınır kapısı
serhetçiborder guardsınır koruması
araçäkdeşborderingsınırı olan
burawlamakboredelmek
içgysgynçlykboredomhalsizlik
buraw guýyboreholesondaj kuyusu
bor turşusyboric acid
1)gyzyksiz, 2)isgysgynç boring1) sıkıcı 2) can sıkıcı
doglanborndoğmuş
göteren, doglanborn / borne
diri doganborn alivecanlı doğmak
borboronbor
karz almakborrowödünç almak
karz almak (v2)borrowed
ssuda alyjyborrowerborçlu
alynmaborrowingalınma
borşborschtpancar çorbası
Bosniýa we Gersegowina, SaraýewoBosnia and Herzegovina, Sarajevo
1)emjek, 2)göwre heýkeli bosom1) meme 2) vücut heykeli
1)hojaýyn, 2)başlykboss1) patron 2) yönetici
başlyksybossysözü geçen
igdebotiğde
botanikabotanicalbotanik
botanikabotanybotanik
1)ikisi, 2)ikisemboth1) her ikisi 2) ikisi de
1)ýürege düşmek (v), 2)päsgel bermek (v), 3)ýürege düşme (n)bother1) rahatsız etmek 2) engel olmak 3) müsallat olma
Botswana, GaboroneBotswana, Gaborone
çüýşebottleşişe
1)ast (pro), 2)düýp (n), 3)aýaguç (n), 4)teý (n), 5)syrt (n)bottom1) alt 2) temel 3) dipteki 4) dip 5)kıç
aşaky togtaýyş nokadybottom dead center
1)arna, 2)derebottom land1) alt arazi 2) dere
galyndybottom productkalıntı
astbottom, belowalt
düýpsüzbottomlessdipsiz
1)gämini saklamak (v), 2)gäminiň ýüküni goýmak (n)bottomry1) gemini durdurmak 2) geminin yükünü yükleme
satyn aldyboughtsatın almak
gaýaboulderkaya
bulwarboulevardbulvar
bökmekbouncesıçrama
1) anyk , bolmagy gaty mümkin; 2) meýilli; 3) mejbur; 4) bagly; 5) daş, örtük edinmek; 6) bir ýere dogry; 7) araçäk döretmekbound1) somut 2)meyilli 3)mecburi 4) bağlı 5)dış, örtü 6)bir yere doğru 6)sınır oluşturmak
1)het, 2)serhet, 3)araçäk, 4)çet, 5)sepgit boundary1) had 2) sınır 3) hudut 4)aralık
pelboundary pathsınır yolu
1)çäksiz, 2)ymgyr boundless1) sınırsız 2) sonsuz
çäk, serhetboundshudut, sınır
baýrakbountyödül
emelsizbovineuyuşuk
1)tijemek (v), 2)tijenmek (v), 3)baş egme (n), 4)bantik (n), 5)gämi burny (n), 6) ýaý (n)bow1) hızlandırmak 2) hızlanmak 3) boyun eğme 4) pruva 5)gemi burnu 6) yay
uzyn aw pyçagybowie knifeuzun av bıçağı
1)şakäse, 2)jam, 3)okarabowl1) kase 2) çanak 3) tas
kiriçbowstringkiriş
1)gap, 2)gapyrjak, 3)guty, 4)tahyl, 5)ýaşşik, 6)gapbox1) kap 2) kutucuk 3) kutu 4)çekmece 5)çekmece 6) kap
boksçyboxerboksör
boksboxingboks
boks ringiboxing ring
1)oglan, 2)ogul boy1) oğlan 2) oğul
boýkotboycottboykot
1)dost (gyzlar üçin oglan dost), 2)söýgüli boyfriend1) erkek arkadaş (kızlar için) 2) sevgili
oglanlykboyhoodçocukluk
göwüslikbrasutyen
1)arkadaýanç (n), 2)direg (n), 3)diremek (v)brace1) dayanak 2) destek 3) dayanmak
1)bilezik, 2)ýaýbracelet1) bilezik 2) yay
kronşteýn (mehanizme dik kakylýan direg)bracket
1)öwünmek, 2)magtanmak, 3)paňlamak brag1) övünmek 2) iftihar etmek 3) böbürlenmek
öwünjeňbraggardövünen
1)saç örümi (n), 2)örmek (v)braid1) saç örgüsü 2) örmek
beýnibrainbeyin
beýin sarsgynybrain concussionbeyin sarsıntısı
beýin ýuwmakbrainwashbeyin yıkama
1)tormoz (n), 2)gyrymsy agaç (n), 3)tormoz bermek brake1) fren 2) çalılık 3) frenlemek
heläkçilik ýagdaýynda togtadyja kömek berýän elektron ulgamybrake assist
togtadyjynyň diskibrake disc(rotor)
togtadyjynyň galybybrake pad
togtaýyş zolagybrake band
togtadyjynyň balansybrake bias
togtadyjynyň suwuklygyny dökme,togtaýyş ulgamyndan howa çykarmabrake bleeding
togtadyjynyň barabanybrake drum
togtadyjynyň suwuklygybrake fluid
yzdan gelýän ulaga durmagy ýa-da säginmegi duýdurmak üçin ulagda yşyk görkezijibrake light
togtaýşynyň gabygybrake lining
esasy togtadyjynyň silindribrake master cylinder
öwrümden öň togtamak nokadybrake point
togtadyjynyň güýçlendirijisibrake servo
barabanly togtadyjy üçin galypbrake shoe
sagatda ýangyjyň udel sarp edilmesi (sagatda kilometr)brake specific fuel consumption (bsfc)
dolandyryjyny aýlamak bilen tekeriň togtamak mümkinçilikleribrake-turning
bölüji,ýylylyk bölüji (birnäçe gezeklik goraýjy)braker
duýduryjy yşyklarbraker lights
togtaýyş hereketibraking effect
togtadyjynyň häsýetnamasybraking performance
kepekbrankepek
1)şahamça (n), 2)pudaklamak (v), 3)şaha (n), 4)şahalamak (v), 5)çöp (n), 6)filial (n), 7)pudak (n)branch1) şube 2) dallanmak 3) budak 4) budaklanmak 5)çöp 6)şube 7)sektör
demir ýolbranch railroaddemiryolu
şahalanýanbranchingdallanma
şahalakbranchydallı
1)tagma (n), 2)tagmalamak (v), 3)marka (n), 4)tagma basmak (v)brand1) damga 2) damgalamak 3) marka 4) damga basmak
tagmalybrandeddamgalı
harydy söwda markasy bilen üpjün etmekbrandingmarkalaşma
bulaýlamakbrandishkarıştırmak
1)brendi, 2)konýak brandy1) brendi 2) konyak
parotitbranksdallar
1)mis, 2)bürünçbrass1) bakır 2) pirinç
kastetbrass knucklesmuşta
1)edermen, 2)batyr, 3)mert, 4)gorkmazak brave1) kahraman 2) yürekli 3) mert 4) cesur
1)merdana, 2)mertlerçe bravely1) cesurca 2) mertçe
1)pet, 2)gaýrat, 3)batyrlykbravery1) gözü kara 2)cesaret 3) yiğitlik
dawabrawldava
Braziliýa, BraziliaBrazil, Brasilia
1)düzgüni bozma (n), 2)bozulma (v)breach1) düzen ihlali 2) ihlal
1)çörek, 2)nanbreadekmek,nan
duz-çörekbread and saltekmek ve tuz
inlibreadthgenişlik
ekleýjibreadwinnerevin geçimini sağlayan kimse
1)tormoz (n), 2)döwmek (v), 3)maýrylmak (v), 4)mynjyramak (v), 5)böwüsmek (v), 6)arakesme (n) 7)döwülmek (v), 8)omurmak (v), 9)haraplamak (v), 10)gätmek (v), 11)döwük (adj), 12)böwüsme (n)break1) fren 2) kırmak 3) kırılmak 4)ezmek 5)bölmek 6)ara 7)kırılmak 8) yıkmak 9)zarar vermek 10)delmek 11)kırık 12)geçmek
gaçmakbreak away
Döwmek, aýrylyşmakBreak down
güýç bilen girmekbreak into
kanuny bozmakbreak lawyasayı çiğnemek
goparmakbreak off
turmakbreak outkalkmak
arakesmebreak timeteneffüs
aýrylyşmakbreak up
döwüp bolýanbreakablekırılabilir
şikesbreakagesakatlık
1)bölüşdirme, 2)haraplama, 3)göwnedegme breakdown1) parçalamak 2) zarar vermek 3) kalbini kırmak
ýol heläkçilik gullugyBreakdown serviceArıza servisi
ewakuatorbreakdown van/tow truck
1)ertirlik, 2)ertirlik naharbreakfast1) kahvaltı 2) kahvaltı yemeği
özgermebreakinggelişme
böwüsmebreakthroughatılım
bentbreakwaterdalgakıran
1)döş (n), 2)emjek (n), 3)göwüs (n), 4)gursak (n)breast1) gövde 2) meme 3) güğüs 4) kursak
döş, göwrebreast, chest
döş esbabybreastplategöğüs zırhı
bras (suwda ýüzmegiň usuly)breaststroke
1)dem alyş, 2)dem, 3)öwüsginbreath1) soluk 2) nefes 3)esinti
dem alyş barlagybreath testnefes testi
dem almakbreathenefes almak
dem alyşbreathingsoluklanmak
dem almagyň çaltlygybreathing rate
dem almaýanbreathlessnefes nefese
breçiabrecciabreş
ösdürip ýetişdiril-di, kemala getirdibred
çakmakbreech-blockçakmak
1)tohum (n), 2)seýislemek (v)breed1) nesil 2) yetiştirmek
1)edep, 2)seýisleme, 3)köpeltmebreeding1) terbiye 2) yetiştirme 3) üreme
köpelmek döwribreeding seasonüreme sezonu
1)öwüsgin, 2)şemal, 3)köwsar breeze1) esinti 2) rüzgar 3) meltem
üýşmeBrethrentoplanma
çagyryş hatyBrevedavetiye
1)lasyrdamak, 2)gaýnatmakbrew1) fazla kaynatmak 2) kaynatmak
piwo zawodybrewerybira fabrikası
1)para (n), 2)para almak (v)bribe1) rüşvet 2) rüşvet almak
parahorbriberrüşvet veren
parahorlukbriberyyolsuzluk
kerpiçbricktuğla
1)gelneje, 2)täze gelin, 3)gelin bride1) büyüğünün karısı 2) yeni gelin 3)gelin
galyňbride pricebaşlık parası
1)täze öýlenen, 2)öýlenýän ýigit bridegroom1) yeni evlenen 2) evlenecek kişi
gelniň şaýadybridesmaidgeline eşlik eden kız
1)köpri, 2)seňrik bridge1) köprü 2) tepe
1)kelleki (n), 2)nogtalamak (v), 3)uýan (n), 4)uýanlamak (v), 5)jylawlamak (v), 6)nogta (n), 7)nogta salmak (v), 8)owasar (n)bridle1) gem 2) dizginlemek 3) yular 4) yular geydirmek 5)dizginleştirmek 6)gem 7) gem vurmak 8)gem
ata uýan salmakbridle a horsebir atı dizginlemek
jylawlananbridled horsedizgin at
1)maglumat bermek (v), 2)maglumatlandyrma (n), 3)gysga (adj)brief1) bilgi vermek 2) bilgilendirmek 3) kısa
portfelbriefcaseiş çantası
1)brifing, 2)gysgajyk maslahat briefing1) bilgilendirme 2) kısa toplantı
gysgaçabrieflykısaca
brigadabrigadegrup
garakçybrigandhaydut
ýagtybrightparlak
1)ýagtylmak, 2)ýagtyltmakbrighten1) aydınlık 2) aydınlatmak
1)öwüşgin, 2)ýalpyldy, 3)reňklilikbrilliance1) ışıltı 2) parlaklık 3) renklilik
1)lowurdawuk (adj), 2)ýalpyldawk (adj), 3)röwşen (adj), 4)ýalpyldap duran (adj), 5)göwher (n), 6)genial (n)brilliant1) ışıltılı 2) parlamak 3) parlak 4)ışıl ışıl 5)pırlanta 6) zeki
1)erňek, 2)gyra brim1) kıyı 2) kenar
getirmekbringgetirmek
işi gozgamakBring a suitdava açmak
durmuşa geçirmekbring aboutuygulamak
arz atmekBring an actionarzetmek
Yzyna getirmek, bir zady gaýtaryp bermekBring back
peseltmekbring downdüşürmek
Getirmek, girizmekBring in
hereketlendirmekBring intohereketlendirme
1) hötdesinden gelmek, 2) başarmakbring off
ÇykarmakBring out
bring up
1)çakgan, 2)çalasyn, 3)çalt, 4)tizbrisk1) çevik 2) enerjik 3) hızlı 4) hareketli
1)çalasyn (adj), 2)çalt (adj), 3)çalasynlyk bilen (adv), 4)tiz (adv)briskly1) çevik 2) hızlı 3) çevik adımlarla 4) daha hızlı
portbrittleliman
giňişbroadgeniş
1)tolkun (n), 2)tolkun goýbermek (v)broadcast1) frekans 2) frekans vermek
ýaýratdy; giňden ýaýratdy; radio-telewidenýie ýaýly-my arkaly maglumatlary ýaýratdybroadcast / broadcasted
efirbroadcastingyayın
begresbroadclothçuha
giňeltmekbroadengenişletmek
broşýurabrochurebroşür
şaýlykbrokemaden para
1)döwük, 2)ýyrtyk, 3)opmakbroken1) kırık 2) kesik 3) parçalanmış
1)araçy, 2)alypsatar, 3)dellalbroker1) komisyoncu 2) simsar 3) tellal
dellal-söwdagärbroker-dealerkomisyoncu-satıcı
dellalyň tutumybrokeragekomisyoncunun vergisi
brombromine
bronhlarbronchi
bürünçbronzebronz
bürünç asrybronze agebronz çağı
1)gülýaka, 2)broşka brooch1) takı 2) broş
kürkbroodkürk
çeşmebrookdere
sübsebroomsüpürge
jelephanabrothelgenelev
1) erkek dogan, 2)aga, 3)inibrother1) erkek kardeş 2) ağabey 3) kardeş
1)ýüwürji, 2)gaýynaga, 3)giýew, 4)baldyzynyň ýoldaşy, 5)baja, 6)gaýyn inibrother-in-law1) kayın tarafı için verilen isim 2) kayınbirader 3) damat 4)enişte 5)bacanak 6)kayınbirader
1)doganlyk, 2)gardaşlyk brotherhood1) kardeşlik 2) akrabalık
aga-inibrotherskardeşler
getirdibrought
1)goňur, 2)melebrown1) kahverengi 2) solma sarı
dadranbrown algaekahverengi alg
göz aýlamakbrowsegöz gezdirmek
brauzerbrowsertarayıcı
1)seňselik, 2)gök bruise1) berelemek 2) mavi
Bruneý-darussalam, Bandar Seri BegawanBrunei-Darussalam, Bandar Seri Begawan
1)çotga (n), 2)timar bermek (v), 3)çotgalamak (v), 4)gotaz (n)brush1) fırça 2) hafif dokunuş 3) fırçalamak 4)düğme
çöplemebrushwoodtoplama
wagşylarçabrutalacımasız
1)adamkärçiliksizlik, 2)wagşylykbrutality1) gaddarlık 2) vahşet
1)köpürjik (n), 2)lakyrdamak (v)bubble1) kabarcık 2) fokurdamak
lakyrdybubblingfokurdu
seçmebuck-shotsaçma
bedrebucketkova
1)toka (n), 2)ýüplük (n), 3)ildirmek (v), 4)toga dakmak (v)buckle1) toka 2) iplik 3) tutturmak 4) toka ile tutturmak
howupsuzlyk kemerini ildirmekbuckle (up)
galkanbucklerkalkan
1)pyntyk (n), 2)gunça (n), 3)pyntyklamak (v), bud1) tomurcuk 2) filiz 3) filizlenmek
BuddizmbuddhismBudizm
BuddistBuddhistBudist
gymyldamakbudgekımıldama
býujetbudgetbütçe
1)gäwmiş, 2)buýwol buffalo1) bizon 2) bufalo
möjekbugçakal
tertipsizlikbuggerykulumparalık
gurmakbuildkurmak
toplamakbuild upbiriktirmek
1)binaçy, 2)gurluşylçy, 3)gurujy builder1) kuran 2) inşaatçı 3) kurucu
1)bina, 2)obýekt, 3)jaý, 4)ymarat, 5)gurmabuilding1) bina 2) tesis 3) apartman 4) yapı 5) kurma
çaýmabuilding-upgeliştirmek
1)üýşürme, 2)ýygnama buildup1) toplanma 2) yığılma
gurmakbuiltinşa etmek
çyrabulb
Bolgariýa, SofiýaBulgaria, Sofia
1)güberçek, 2)çişbulge1) tümsek 2) şiş
güberçekbulgingçıkıntı
1)lokga, 2)lükge, 3)esasy bölek bulk1) kütle 2) hacim 3) ana parça
iribulkybüyük
1)öküz, 2)gäwmişbull1) öküz 2) boğa
buldozerbulldozerbuldozer
1)seçme, 2)gülle, 3)ok bullet) kurşun 2) silah mermisi 3) mermi
býulletenbulletinbülten
öküz urşybullfightboğa savaşı
1)sergezdan, 2)syrtbum1) serseri 2) kıç
ýabany arybumblebeeyabani arı
1)pakgarçak, 2)degmek (v), 3)pakgarmak (v)bump1) küt 2) çarpmak 3) kabarmak
tötänden duşuşmakbump into
buferbumpertampon
bamperbumper/bulb
ýaglybunyağlı
1)desse, 2)hoşa, 3)salkym, bunch1) deste 2) demet 3) salkım
1)düwünçek (n), 2)bogy (n), 3)desse (n), 4)desselemek (v)bundle1) bohça 2) yığın 3) tomar 4) deste
krowatbunkyatak
bunkerbunkersığınak
ýaglybunnyyağlı
buý (n)buoyşamandıra
1)jepa (n), 2)gaýtalanyp aýdylýan bölek, 3)agram, 4)ýük, 5)ýüküni çekmek burden1) cefa 2) tekrarlanan parça 3) ağırlık 4)yük 5)yük taşıma
býurobureaubüro
býurokratiýabureaucracybürokrasi
ogryburglarhırsız
ogrulykburglaryhırsızlık
1)jaýlama, 2)jynaza burial1) defnetmek 2) cenaze
1)gadymy mazarçylyk, 2)mazar ýeriburial ground1) eski mezarlık 2) mezar yeri
Burkina Faso, UagaduguBurkina Faso, Ouagadougou
1)köýmek (v), 2)garalmak (v), 3)ýanma (n), 4)ýanyk (n), 5)ýakmak (v)burn1) yanmak 2) siyahlaşmak 3) yanma 4) yanık 4) yakmak
ýanyp ýok bolmakburn out
ýandy, ýakdyburned / burnt
1)jokrama, 2)bişirme, 3)ýanmaburning1) çok sıcak 2) hararetli 3) yanan
ýakyp barýan agyryburning pain
gägirmekburpgeğirmek
1)hin, 2)süren burrow1) in 2) sığınak
biržaburseborsa
1)çatlamak, 2)kürsemekburst1) çatlamak 2) ileri atılma
pajarlamakburst forthyayılmak
bir zada bogulmakburst into
gyrylmakburstingsesi kısılmak
Burundi, BužumburaBurundi, Bujumbura
1)gömmek, 2)jaýlamak bury1) gömmek 2) defnetmek
awtobusbusotobüs
awtobus duralgasybus stop
gyrymsylykbushçalı
buşel, 36,3 litrBushelKile
rezin metaldan edilenbushing
iş adybusines nameiş adı
1)biznes, 2)işewürlik, 3)kärhana, 4)telekçilik, 5)iş business1) ticaret 2) efnaflık 3) işletme 4) girişimcilik 5) iş
işewür toparlarbusiness circlesiş çevreleri
işewür guramabusiness establishmentiş kurma
guramanyň kärendä alyjysybusiness tenancyişletme kiracılığı
iş saparybusiness tripiş gezisi
işewür zenanbusiness womaniş kadını
edenlibusiness-likeiş bilen
komandirowkabusiness-tripiş gezisi
1)söwdagar, 2)täjirbusinessman1) işadamı 2) tacir
göwre heýkelibustbüst
togdarybustardtoy kuşu
1)işli, 2)meşgul, 3)başagaý busy1) faal 2) meşgul 3) işlek
gepçibusy-bodyçok konuşan
1)emma, 2)welin, 3)ýöne but1) ama 2) ancak 3) fakat
1)gassap (n), 2)gassaplyk etmek (v)butcher1) kasap 2) kasapçılık
ölşükbutcherymezbaha
baş hyzmatkärbutleruşak
1)çüwde (n), 2)dykylmak (v)butt1) ense 2)sıkışmak
mesgebuttertereyağı
kebelekbutterflykelebek
sagrybuttockkalça
1)ilik, 2)knopka, 3)sadap, 4)düwme button1) ilik 2) buton 3) ilik 4) düğme
satyn almakbuysatın almak
alyjybuyeralıcı
1)hyzlamak (v), 2)şyglamak (v), 3)tarlamak (v), 4)wazzyldy (n)buzz1) çınlamak 2) kaynama sesi 3)tırlamak 4) vızıltı
1)göweneg, 2)synçançy, 3)dazarkelbuzzard1) akbaba 2) hindi akbabası 3) şahin
jaňbuzzerzil
1)üsti bilen, 2)öň, 3)çenli, 4)tarapyndan, 4)ýanynda, 5)arkaly, 6)bilen by1) vasıtasıyla 2) göre 3)kadar 4) tarafından 5)yanında 6)yoluyla 7) ile
saýlawlyby-electionseçimle
düzgüne laýyklykdaby-lawdüzene göre
sowulmakby-passatlatma
sowaby-passedyanından geçmek
gapdal önümiby-productyan ürün
kararbye-lawkarar
gapdal geçelgebypassyan geçit
şaýatbystandertanık
C-şekili epepekC-ring
kejebek,ýygnalýan üçek,taksi (kabina)Cab(in)
kelemcabbagelahana
kaýutacabinkabin
1)hökümet, 2)şkafcabinet1) hükümet 2) kabine
1)kabel, 2)sim cable1) kablo 2) kablo yayını
asma köpricable bridgekablo köprüsü
kabeliň ujyCable shoe
kabotajcabotagekabotaj
kakaocacaokakao
tapawutlandyrjy belgicachetayrıcalık işareti
gagyldamakcacklegevezelik etmek
kaktuscactuskaktüs
kadastr boýunçacadastralkadastro
karta, kadastr cadastral planharita, kadastro planı
kadastrcadastrekadastro
1)meýit, 2)jeset cadaver1) kadavra 2) ceset
çäýnekcaddycaddysu ısıtıcısı
kursantcadetöğrenci
dilenip ýörmek, dilegçilik etmekcadgedilencilik, el açmak, avuç açmak
dilegçicadgerdilenci
köriçegecaecumkörbağırsak
garny kesip almacaesarian sectionsezeryan bölümü
kafecafekafe
naharhanacafeteriakafeterya
kofeincaffeinekafein
1)kapasa, 2)gözenekcage1) kafes 2) gözenek
1)pirog, 2)tortcake1) kek 2) pasta
betbagtçylykcalamityfelaket
kalsiýcalciumkalsiyum
hasap etmekcalculatehesaplamak
hasaplamacalculationhesaplama
kalkulýatorcalculatorhesap makinesi
1)kalendar, 2)senenamacalendar1) takvim 2) almanak
1)göle, 2)baldyrcalf1) buzağı 2) baldır
dölecalf housebuzağı evi
1)jir, 2)biz, 3)çit calico1) patiska 2) bez 3) basma
gysaçCaliper ( C)
1)atlandyrmak (v), 2)çagyrmak (v), 3)çagyryş (n), 4)jaň (n), 5)jaň etmek (v) call1) isimlendirmek 2) çağrı 3) çağırma 4) arama 5) telefon etmek
yzyna jaň etmekcall back
ÇagyrmakCall in
lukmany çagyrmakcall in a doctordoktor çağırmak
talap edilýänçäcall moneyvadesiz borç alınan para
goýbolsun etmekcall off
resmi taýdan çagyrmakcall on/upon
harby gulluga çagyryşcall-upaskere çağırmak
yzyna çagyryşcallbackgeri çağırmak
çeper gimnastikacallisthenics
gabarçykcallouskabarcık
1)haý-küş etmek (v), 2)köşeşmek (v), 3)asuda (adj), 4)höre-köşe etmek (v), 5)rahatlanmak (v), 6)ynjalmak (v), 7)rahat (adj), 8)ýuwaş (adj), 9)asuda bolmak (v)calmsakin1) sakinleşmek 2) sakin olmak 3) huzurlu 4) dizginleştirmek 5) huzurlu olmak 6) serinkanlı 7) huzur 8) yavaş 9)ağırbaşlı olmak
KöşeşmekCalm down
1)ine-gana, 2)mazalycalmly1) sakince 2) lezzetli
asudalykcalmnesssakinlik
kaloriýalycalorickalori
kaloriýacaloriekalori
töhmetçicalumniatoriftiracı
töhmetcalumnyiftira
1)botlamak (v), 2)guzlamak (v), 3)gölelemek (v)calve1) buzağılamak 2) yavrulamak 3) yavru dünyaya getirmek
eksentrik (aýlanma hereketi öňe gidýän herekete öwrülýän diskiCam
bozulma derejesiCamber
Kambodja,PnompenCambodia, Phnom Penh
geldicame
düýecameldeve
düýedarcamel breederdeve yetiştiricisi
köşekcamel calfdeve yavrusu
logalacamel fooddeve yemeği
ýandakcamel-thorndeve dikeni
1)fotoapparat, 2)kameracamera1) kamera 2) fotoğraf kamerası
Kamerun, ÝaundeCameroon, Yaoundé
çopantelpekcamomillepapatya
1)bukujy lybas, 2)kamuflýaž, 3)kamuflirlemek camouflage1) kamufle giyisi 2) kamuflaj 3) kamufle olmak
1)lager (n), 2)düşelde (n), 3)düşlemek (v)camp1) kamp 2) konak yeri 3) konaklamak
1)ýörüş, 2)ýygym möwsümi campaign1) yürüyüş 2) hasat kampanyası
düşelgecampsitekamp alanı
uniwersitet meýdanycampusüniversite yerleşkesi
paýlaýjy okCamshaft (CAM)
1)başarmak, 2)edip bilmek can1) başarmak 2) yapabilmek
Kanada CanadaKanada
Kanada, OttawaCanada, Ottawa
kanalcanalkanal
1)ýatyrmak, 2)goýbolsun etmekcancel1) feshetmek 2) iptal etmek
1)ýatyrma, 2)bozma, 3)goýbolsun, 4)güýjüni ýitirme cancellation1) iptal 2) bozma 3) fesih 4) geçersiz kılmak
düwnük cancerkanser
dogruçylcandiddürüst
kandidatcandidateaday
1)ýapyk, 2)gönümelcandidly1) kapalı 2) doğrudan
şemcandlemum
gönümellikcandouraçık sözlülük
1)kemput, 2)süýjicandy1) şeker 2) şekerleme
1)taýak, 2)gamyşcane1) sopa 2) kamış
kanistrcanisterkutu
konserwcannedkonserve
adam iýijicannibalyamyam
adamiýijilikcannibalismyamyamlık
topcannontop
bilmezlikcannotbilmemek
1)kanoe, 2)kanoe küreklemekcanoe1) kano 2) kano kullanmak
sport gämisinde/baýdarkada küreklemekcanoe-rowing
düzgünnamacanonyönetmelik
buthana hukugycanon lawibadethane kanunu
1)otkrywalka, 2)açawaçcanopener1) konserve açacağı 2) açacak
telärcanopygölgelik
1)burç, 2)erňekcant1) köşe 2) eğmek
naharhanacanteenkantin
1)brezent, 2)suratcanvas1) çadır bezi 2) tuval
1)jülge, 2)zaw, 3)kanýon canyon1) kanyon 2) vadi 3) derin vadi
1)papak, 2)silkme telpek, 3)tahýa, 4)telpek cap1) şapka 2) kep 3) kasket
1)ukyp, 2)başarnykcapability1) yetenek 2) kabiliyet
1)ezber, 2)ukyply, 3)başarnykly, 4)güýçli, 5)ekabyrcapable1) yetenekli 2) kabiliyetli 3)becerikli 4) güçlü 5)kapasiteli
1)sygym, 2)ukyplylyk, 3)hukuk ukyplylyk capacity1) hacim 2) kapasite 3) hukuksal kapasite
zähmete ukyplylykcapacity for workçalışmaya uygunluğu
1)ýapynja, 2)burun, 3)plaç, ýagyşda geýilýän geýim cape1) battaniye, 2) burun, 3) yağmurda giyilen bir elbise
göýülcaper bushkapari çalı
tussag etmek üçin kararcapiashapis kararı
1)paýtagt, 2)maýa capital1) başkent 2) sermaye
baş harpcapital letterbüyük harf
ölüm jezasycapital punishmentidam cezası
kapitalyň azaldylmagycapital reductionsermaye azaltımı
esaslyk maýacapital stocksermaye stoku
hasaba alnan kapitalcapital, registeredkayıtlı sermaye
ters kapitalcapital, reserveyedek sermaye
kapitalyň tölenmedik bölegicapital, unpaid portion ofsermayenin ödenmemiş kısmı
kapitalizmcapitalismkapitalizm
kapitalistcapitalistkapitalist
kapitalistikcapitalistickapitalist
boýun egmekcapitulateteslim olmak
ynjykcapriciouskaprisli
burçcapsicumkırmızıbiber
düňderilmekcapsizealabora olmak
kapitancaptainKaptan
atcaptionbaşlık
hezilcaptivatingeğlenceli
ýesircaptiveesir
ýesirlikcaptivitytutsaklık
1)eýelemek, 2)surata alamk, 3)tutmakcapture1) ele geçirmek 2) çekim alanına almak 3) zaptetmek
awtoulagcararaba
awtoulag duyduryş enjamyCar alarm
awtoulag duralgasycar park
awtoulag duralgasycar parking
awtoulag telefonyCar phone
awtoulag ogurlygyCar theft
awtoulag arassalaýan desgaCar wash
karatcaratayar
1)kerwen, 2)öý-furgon caravan1) kerven 2) karavan 3) seyyar ev
kerwensaraýcaravanseraikervansaray
uglerodcarbonkarbon
kömürturşy gazcarbon dioxidekarbon dioksit
uglerodyň okisiCarbon monoxide (CO)
gazlycarbonatedkarbonatlı
karbonlaşdyrmakcarbonizekömürleştirmek
karbýuratorCarburetor
karbýuratoryň goltgy enjamy Carburetor float chamber
karbýuratorcarburettorkarbüratör
läşcarcassleş
1)karta, 2)ýazmaçcard1) kart 2) kartvizit
düzgüni bozýanyň petegicard (yellow, red)
kardanly şarnir (herekete geçirijileri birleşdiriji)Cardan joint
kartoncardboardkarton
ýürekdäki galmagalcardiac murmur
sary gaýnamacardialgiakalp ağrısı
ýürek-damarcardio-vascularkardiyovasküler
ýürek-damar kesellericardiovascular diseases
ýürek -damar ulgamycardiovascular system
1)gözeg, 2)alada, 3)ideg, 4)şöwür, 5)ätiýaçcare1) bakım 2) ilgi 3) itina 4) özen 5)yedek
Halamak, söýmekCare for
garrylar öýicare homesBakım evleri
seretmek borjycare, duty ofbakım görevi
karýeracareerkariyer
1)biagyry, 2)aladasyz carefree1) dertsiz 2) kaygısız
1)usully, 2)ätiýaçly, 3)seresap careful1) dikkatli 2) özenli 3) tedbirli
seresaplycarefullydikkatli
1)biagyry, 2)biparh, 3)hapysa, 4)aladasyz, 5)geleňsizcareless1) dikkatsiz 2) pervasız 3) kayıtsız 4)ihmalkar 5) kirli
geleňsizlikcarelessnessdikkatsizlik
1)höre-köşe etmek, 2)yzgytcaress1) okşamak 2) kucaklamak
goşa dyrnak dyngy belgisi " "carettırnak işareti
ýük cargokargo
kariýes döredijicariogenickaryojenik
gyrgynçylykcarnagekatliam
dalçyncarnationkaranfil
karnawalcarnivalkarnaval
zagaracarpsazan
1)agaç ussasy, 2)agaççycarpenter1) marangoz 2) ağaç ustası
1)agaççylyk, 2)agaç ussaçylygycarpentry1) marangozluk 2) ağaç ustacılığı
halycarpethalı
halyçycarpet weaverhalı dokumacı
halyçylykcarpet weavinghalı dokuma
halyçycarpet-makerhalı üreticisi
dokmacarpet-makinghalı yapımı
bir ulagda awtoulagçylaryň toparyCarpool
goşarcarpusbilek
1)göwre tutuş, 2)paýtun carriage1) tüm vücut 2) binek arabası
ýük we atiýaçlandyryş töleglericarriage and insurance paid totaşıma ve sigorta ödemeleri
ýük tölegleri tölenencarriage paid totaşıma ücreti ödendi
ýük daşamak şertnamasycarriage, contract ofkargo sözleşmesi
paýtun ýolycarriagewaybinek araba yolu
1)ýokuşdyryjy, 2)kesel göteriji, 3)ýük daşaýjy carrier1) bulaştırıcı 2) hasta taşıyıcı 3) taşıyıcı
käşircarrothavuç
1)daşamak, 2)äkitmekcarry1) taşımak 2) götürmek
Ýeňmek, üstünlik gazanmak, bir zady geçirmekCarry of
dowam etdirmekcarry on
1)ýerine ýetirmek, 2)alyp bermekcarry out1) gerçekleştirmek 2) vermek
arabacartel arabası
işçi atcarthorseyük beygiri
gemirçekcartilagekıkırdak
gemirçekcartilidgekıkırdak
kartoncartonkarton
1)karikatura, 2) multfilmcartoon1) karikatür 2) çizgi film
1)zarýadi, 2)peşeň, 3)patron cartridge1) kartuş 2) fişek 3) kutu
oýmakcarveoymak
1)nagyş, 2)oýma carving1) nakış 2) oymacılık
1)tahyl, 3)hadysa, 4)ýagdaý, 5)guty, 6)işcase1) kasa 2) dava 3) durum 4) kutu 5)husus
keýs bukjasycase filedava dosyası
nusga hukugycase lawiçtihat
seçmecase-shotvaka çekimi
lukmanyň hassalarynyň sanycaseloaddoktor hasta sayısı
1)nagt pul, 2)nagytlaşdyrmak, 3)nagtcash1) nakit 2) peşin 3) peşin ödemek
nagt hasapcash accountnakit hesabı
nagt hasabat kitabycash bookkasa defteri
pulhanacash deskvezne
pulhanacash officekasa ofisi
nagt satuwcash salepeşin satış
nagt talap edilmegicash-callnakit talebe
kassircashierkasiyer
turba kesijicasing knifemuhafaza bıçağı
hereketlendirijiniň karteri goraýan demir gapyrjakCasing/crankcase
kazinocasinogazino
çelekcaskfıçı
tabytcaskettabut
kasseta, ýazgycassette typekaset kaydı
1)jadylamak (v), 2)sallamak (v), 3)guýmak (v), 4)oýunçylar (n) cast1) oyuncular 2) döküm 3) sallamak 4) dökümcülük
jadylamakcast a spellbüyü yapmak
çoýuncast irondökme demir
1)jyn, 2)synp (kasta)caste1) kast 2) cin
tekeriň aýlanyş okunyň boýuna gyşarma derejesiCaster
ulaga öwrülmäge ýardam edýän dik okCaster angle
guýmacastingdöküm
galacastlekale
gala goýmakcastlingsatranç adımı
biçmekcastratehadım etmek
biçmekcastrationhadım etme
1)tötänden, 2)tötänleýin casual1) sıradan 2) gelişigüzel
ýitgicasualtyzayiat
uruş üçin bahanacasus bellisavaş için bahane
pişikcatkedi
katalogcatalogkatalog
katalogcataloguekatalog
beçebazyň oglan oýnaşycatamitekatamit
katapultirlenmekcatapultmancınık
heläkçilikcatastrophefelaket
1)ilmek. 2)gapmak, 3)tutmakcatch1) yakalamak 2) kapmak 3) tutmak
tutmakcatch (hold, grasp, grab)
Yzyndan ýetmekCatch up
1) ýetişmek, 2) belli derejä etmekcatch up with
söwdalaşmakcatching bargainpazarlığı yakalamak
çürt-kesikcategoricallykesin olarak
1)synplara aýyrmak, 2)sypatlandyrmak, 3)bölümlere aýyrmak categorize1) kategorize etmek 2) sınıflandırmak 3) bölümlere ayırmak
bölümlere aýrylancategorizedkategorize edilmiş
1)kategoriýa, 2)razrýad, 3)bölüm, 4)görnüş, 5)kategoria category1) kategori 2) sınıf 3) bölüm 4) grup 5) zümre
azyk bilen üpjün etmekcatergıda temini
gurçukcaterpillartırtıl
soborcathedralkatedral
KatolikcatholicKatolik
malcattlesığır
maldarcattle-breedersığır yetiştiricisi
tutmakcaughtyakalamak
kelemcauliflowerkarnıbahar
sebäp gatnaşygycausal linknedensel bağlantı
sebäpcausationneden
1)esas (n), 2)sebäp (n), 3)sebäp bolmak (v)cause1) neden 2) sebep 3) sebep olmak
1)habardarlyk, 2)ätiýaç caution1) ihtiyat 2) tedbir
1)aýawly, 2)ätiýaçly cautious1) temkinli 2) tedbirli
atly esgercavalrysüvari
1)gowak (n), 2)ýumrulmak (v), 3)köwekcave1) mağara 2) in 2) yıkılmak
garşylykcaveatikaz
köwcavernoyuk
işbilcaviarhavyar
1)boşluk, 2)köwek cavity1) boşluk 2) oyuk
burçcayennekırmızı biber
SezarceasarSezar
1)tüketmek, 2)togtamak, 3)durmakcease1) durdurmak 2) bitirmek 3) durmak
kedrcedarsedir
potolokceilingtavan
1)dabaralanmak, 2)bellemekcelebrate1) kutlamak 2) kutlama
meşhurcelebratedünlü
1)dabara, 2)bellenşik, 3)baýram, 4)toý, 5)dabara celebration1) kutlama 2) bayram 3) düğün 4) merasim 5)tören
seldereycelerykereviz
müjerretlikcelibacybekârlık
1)öýjük, 2)kamera cell1) hücre 2) oda
1)podwal, 2)ýerzemin cellar1) bodrum 2) kiler
sellofancellophaneselofan
sellýulozacelluloseselüloz
1)sement (n), 2)sementlemek (v)cement1) çimento 2) çimentolamak
1)mazarçylyk, 2)öwülýa, 3)mazarlyk cemetery1) mezarlık 2) kabristan 3) şehitlik
hasaba alyşcencussayım
senzuraçycensorsansür
1)öňüni alma, 2)senzura censorship1) sansür 2) tedbir
1)ýazgarma, 2)senzuralamakcensure1) kınama 2) eleştiri
sanawcensussayım
sentcentsent
1)merkez 2)orta 3)jümmüşcenter1) merkez 2) odak 3) orta
agram merkeziCenter of gravity (CG)
merkezi şar görnüşli hereketlendirijiCenter sphere engine
senitmetr, centimetersantimetre
1)kyrkaýak, 2)köpaýak centipede1) kırkayak 2) çok ayak
1)merkezi, 2)göl central1) merkezi 2) kül
Merkezi BankCentral BankMerkez Bankası
merkezi pürkmeCentral fuel injection (CFI)
merkezi ýaglaýyşCentral lubrication
Merkezi ylmy kitaphanasyCentral Scientific Library
Merkezi Söwda Hasaba alyş ulgamyCentral Trade Registry SystemMerkezi Ticaret Sicil Sistemi
merkezleşdirmekcentralisemerkezileştirmek
merkeze çekýän güýji sazlaýjyCentrifugal governor
asyrcenturyyüzyıl
Ýerine ýetiriji başlykCEOGenel Kurul Başkanı
keramikiceramicseramik
1)däne, 2)galla cereal1) tahıl 2) hububat
kiçi beýincerebellumbeyincik
beýnicerebralbeyin
gyzamykcerebral cortexkızamık
beýnicerebrumbeyin
dabaralyceremonialtörenle
dabaraly beýannamaceremonial declarationtören ilanı
dabaralyceremoniallytörenle
dabaraceremonytören
1)ynamly, 2)bellicertain1) belirli 2) güvenli
gürrüňsizcertainlykesinlikle
gürrüňsizcertaintykesinlik
1)şahadatnama, 2)güwä geçme, 3)şaýatnama, 4)kepilnama, 4)rugsatnama, 5)sertifikat certificate1) sertifika, 2) ruhsat 3) diploma 4) belge 5) tasdikname 6) kimlik
dogluş şahadatnamasycertificate of birthdoğum belgesi
sertifikatlaşdyrmacertificationbelgeleme
1)kepillendirmek, 2)kepil bolmak certify1) onaylamak 2) tasdik etmek
nähilelik basgançakly kazyýete arzacertioraritemyize başvuru yazısı
boýun oňurgasycervical vertebraservikal vertebra
seziýcesiumsezyum
ýerli salgyt (Angliýada)cessyerel vergi (İngiltere)
arakesme, duruzmakcessationara, fasıla
mergenekCetane
Çad, NdjamenaChad, N’Djamena
harpykchaffsaman
zynjyrchainzıncır
sowutchain armourzincir zırh
sowutchain mailzincirden örülmüş zırh
tabynlyk zynjyrychain of commandkomuta zinciri
zynjyr reaksiýasychain reactionzincirleme reaksiyon
1)oturgyç (n), 2)başlyklyk etmek (v)chair1) sandalye 2) başkanlık etme
başlykchairmanbaşkan
başlyklykchairmanshipbaşkanlık
başlykchairpersonbaşkan
çatmachaletahşap sayfiye evi
1)hek, 2)mel chalk1) tebeşir 2) kireç taşı
mis-daş asrychalkolithic agekalkolitik çağ
1)garşysyna çykmak (v), 2)garşysyna çykma challenge1) meydan okumak 2) karşı gelmek
kazyýete garşy gitmekchallenge of judgeyargıç meydan okuması
kesgitli çözgüt, kazyýet kararychallenge, peremptoryyargı kararı, kalıcı karar
garşydaşchallengermeydan okuyan
1)ýowuz, 2)kyn challenging1) zor 2) zorlayıcı
1)kamera, 2)palata chamber1) oda 2) ticaret odası
Söwda PalatasyChamber of CommerceTicaret Odası
Halkara söwda palatasyChamber of Commerce, InternationalUluslararası Ticaret Odası
adwokatlaryň jaýychambersAvukatlar Odası
şampanchampagneşampanya
çempiýonchampionşampiyon
çempionatchampionshipşampiyonluk
1)mümkinçilik, 2)şow, 3)nesibe chance1) olanak 2) şans 3) fırsat
1)rektor, 2)kansler chancellor1) rektör 2) şansölye
lýustrachandelieravize
1)özgeriş (n), 2)özgertmek (v), 3)ownatmak (v), 4)çalyşmak (v), 5)üýtgetmek (v), 6)üýtgeme (n), 7)öwrüliş (n), 8)özgerme (n), 9)gaýtargy (n), 10)pul bölmek (v)change1) değişiklik 2)değişmek 3)bozdurmak 4)bozmak 5) değiş tokuş etmek 6)takas etmek 7) aktarmak 8)dönüşün 9)para bozdurmak
üýtgewlichangeabledeğişken
1) çalyşmak 2) üýtgetmek (V2)changed
özgerişlikchangesdeğişiklik
1)çalyşmak 2) üýtgetmek (V+ing)changing
eşik çalşylýan otagchanging roomelbise değiştirilen oda
1)ýaýlym, 2)hana, 3)ýap, 3)telekanal, 4)kanal channel1) kanal 2) su yolu 3) oluk 4) televizyon kanalı 5) nehir yatağı
owazly gygyrmakchantyüksek sesle bağırmak
labyzly aýtmachantinggüzel sesle okuma
1)garma-gürmelik, 2)bulam-bujarlykchaos1) kaos 2) kargaşa
bulam-bujarchaotickarışıklık
çatlamakchapçatlatmak
kiçi buthanachapelküçük kilise
ruhanychaplainpapaz
gaýzykmakchappedçatlak
bapchapterbölüm
gara-ört bolmakchargündelik ev işi
1)gylyk, 2)nyşan, 3)häsiýet, 4)gahryman character1) karakter 2) kişilik 3) nitelik 4) kahraman
gylykcharacter, habitözellik, huy
1)harakteristika, 2)mahsus, 3)häsiýet, 4)reje, 5)häsiýetli characteristic1) karakteristik 2) özgün 3) vasıf 4) düzen 5) nitelik
häsiýetlendirmekcharacterizekarakterize etmek
kömürcharcoalkömür
1)oklamak (v), 2)günäkärlemek (v), 3)günärleme (n), 4)aýyplamak (v), 5)zarýadlamak (v), 6)salgyt (n), 7)bahasyny alma (n), 8)zarýad (n), 9)bahasyny almak (v), 10)tabşyrmak (v)charge1) suçlama 2) suçlamak 3) şarj etmek 4) vergi 5) fiyatnı alma 6) şarj 7) ücretlendirme 8)görevlendirmek
kuwwatlandyrmaCharge (CHG)
sorulýan howany sowadyjyCharge air coder (Control Cac)
akumulýator kuwadyň çyrasyCharge indicator
Tok bermekCharge up
günä ýöňkemekcharge withsuçlamak
özüne çegijicharismatickarizmatik, etkileyici
geçirimlicharitablemerhametli
1)haýyr-sahawat, 2)hemaýatkärlikcharity1) hayır işi 2) yardımseverlik
külcharkkül
şarlatan, ýalançycharlatansahtekar, yalancı
maýyledijilikcharmcazibeli
maýyledijicharmingbüyüleyici
çyzgychartçizgi
1)tertipnama, 2)düzgünnamacharter1) tüzük 2) yönetmelik
hukugyň wagtycharter, timehukuk çizelgesi
kärende alýanchartererkiralayan
1)kowgy, 2)kowalamak (v)chase1) takip 2) kovalamak
zikgelenenchasedpara basılan
zikgelemechasingpara basma
saklaýjy bölek (şassi)Chassis
1)söhbet, 2)söhbet etmek, 3)lakgyldamak, 4)gürrüňdeşlik, 5)gürrüňleşmek chat1) sohbet 2) sohbet etmek 3) konuşma 4) konuşmak 5)hoşbeş
emläkchattelsemlak
1)warsaky (n), 2)gygyrmak (v), 3)mydyrdamak (v), 4)samahyllamak (v)chatter1) gevezelik 2) çene çalmak 3) bağırmak 4)laklak etmek
sürüji (hususy)chauffeursürücü (özel)
arzancheapucuz
1)kezzap (n) 2)kezzaplyk (n) 3)kezzaplyk etmek (v) 4)kezzapçylyk (n) 5)aldamak (v)cheat1) hile 2) hilekâr 3) aldatmak 4) dolandırmak
kezzaplykcheatinghilekârlık
1)çek (n), 2)deňemek (v), 3)deňeşdirmek (v), 4)küşt bermek (v), 5)barlamak (v)check1) kontrol 2) eşitlemek 3) karşılaştırmak 4) satranç ver 5) çek
barlag birikdirjisiCheck connector
barlagcheck inmuayene
1) barlatmak, 2) çykmakcheck out
açylyp-ýapylýan gapak, howa gapagyCheck valve,choke valve
alynan zadyň çegicheck, drawalınmış eşyanın faturası
göçürmäniň çegicheck, issuekopyalamanın faturası
satuwyň çegicheck, salesatış faturası
ýazuw çegicheck, writeyazı faturası
girdeýjiden saklanmacheck-offgelirden kaçınma
1)barlag (n), 2)barlamak (v)check-up1) kontrol 2) kontrol etmek 3) muayene
şaşkacheckersdama
küşt we matcheckmatesatranç ve mat
1)barlag-geçiriş nokady, 2)barlag nokady checkpointkontrol noktası
peýniriň bir görnüşicheddarçedar peyniri
1)duluk, 2)çekge, 3)ýaňakcheek1) yanak 2) çene
çekge süňkicheek bone
çekgecheek-boneelmacık kemiği
1)myrtar, 2)gödek cheeky1) yüzsüz 2) arsız
1)göwnüňi götermek (v), 2)keýpihonluk (n), 3)keýpi görterilmek (v)cheer1) tezahürat 2) neşeli 3) sevinç çığlığı
keýpini götermekcheer up
şagalaňlycheerfulneşeli
peýnircheesepeynir
geçigaplaňcheetahçita
aşpezchefşef
häkimiýetiň paýlanşygychekcs and balanceshükümet paylanması
1)himiki, 2)himikatchemical1) kimyasal 2) kimya
himikchemistkimyacı
himiýachemistrykimya
çekchequeçek
jana-jancherishedaziz
hozcherrykiraz
alçacherry plumkiraz eriği
1)küşt, 2)sadrançchesssatranç
küşt boýunça ýaryşchess competition
küşt mallarychess pieces
1)kükrek, 2)guty, 3)gursak, 4)döş, 5)sandykchest1) göğüs 2) kutu 3) göğüs kafesi 4) kasa
döş kapasasyndaky agyrychest pain
1)kaştan, 2)könelşen anekdotchestnut1) kestane 2) eski anekdot
1çitgitlemek, 3)çeýnemekchew1) çiğnemek 2) çiğneme
sakgyçchewing gumsakız
yrsaramak, igenmekchicanebahane bulmak
yrsarama, igençchicaneryhile
jüýjechickcivciv
1)towuk, 2)garamyk, 3)jüýje chicken1) tavuk 2) civciv 3)ödlek
garamykchicken-poxsuçiçeği
1)käýemek, 2)günäkärlemek, 3)igenmek, 4)sökmek, 5)iňirdemek chide1) azarlamak 2) suçlamak 3) çıkışmak 4) söylenmek
1)başlyk, 2)serdar, 3)reýis, 4)baştutan chief1) başkan 2) şef 3) reis 4) amir
serkerdebaşychief commanderBaşkomutan
serkerde chief executive officerbaş yönetici
ýokary kazychief judgebaş yargıç
Baş ProkurorChief Public ProsecutorBaşsavcı
ýeke-täk häkimlikchiefdomtek yönetim
esasanchieflyesas olarak
sakyrtgachiggerekin zararlısı
1)çaga, 2)perzent child1) çocuk 2) evlat
çaga dogurmakchildbirthdoğum
1)çagalyk, 2)oglanlyk childhood1) çocukluk 2) gençlik
çaga ýalychildishçocukça
çagasyzlykchildlessnessçocuksuzluk
çagalykchildnessçocukluk
çaga-çugachildrençocuklar
Çili, SantýagoChile, Santiago
1)ýoň (adj), 2)üşütme (n), 3)çigrek chill1) üşütme 2) soğuk 3) titreme
sowukchillysoğuk
şaňňyrdychimeçan
turba chimneybaca
şimpanzechimpanzeeşempanze
1)alkym, 2)eňek chin1)çene 2) çene hizası
eňegiň deňindäki beýiklige çenli çekmekchin up
HytaýChinaÇin
Hytaý, PekinChina, Beijing
badatchinese yamçince tatlı patates
1)jir, 2)çitchintz1) perdelik 2) kumaş çeşidi
1)kesindi, 2)gyýçak, 3)ýonga, 4)ýontgy, 5)ýonmakchip1) kırıntı 2) çentik 3) yonga 4) budamak
1)şatyrdamak, 2)çakmakchirp1) cıvıltı 2)cıvıldamak
oýmakchiseloymak
gümür-yamyrchit-chatGeyik sohbetler
çagany horlamachlid abuseçocuk istismarı
Şokoladchocolateçikolata
saýlamachoiceseçim
horchoirkoro
1)hopukmak, 2)düwünmek, 3)bogmakchoke1) boğulma 2) boğulmak 3)tıkanmak
1)mergi, 2)gyrgyn, 3)holera cholera1) kolera 2) katlıam 2)hastalık
1)saýlamak, 2)seçmekchoose1) seçmek 2) tercih etmek
1)gätmek, 2)kerçemek, 3)paltalamak, 4)çybyklamak, 5)kätmenlemek, 6)çapmak chop1) kesmek 2) doğramak 3) çırpmak 4)kırmak 5)yarmak 6)baltalamak
çapgychopperbalta
tolkunlychoppydalgalı
Hytaý taýajyklarychopsticksyemek çubukları
akordchordakor
1)hysyrdy, 2)gündelik iş, 3)ownuk iş chore1) küçük iş 2) günlük iş 3)sıkıcı iş
horchoruskoro
saýlady, saýlap aldychose
saýlananchosenseçilmiş
agyrynyň häsiýetichracter of pain
IsaChristİsa
1)isaýy, 2)hristianchristian1) Hıristiyan 2) Hıristiyan kimse
hristiýanlykchristianityHıristiyanlık
Isanyň dogluşyChristmasİsa'nın doğumu
1)öwrendekli, 2)birsyhly gaýtalanyp durýan, 3)ölüm howplychronic1) kronik 2) devamlı tekrarlanan 3) müzmin
hroniki keselchronic diseasekronik hastalık
dowamly şikeschronic trauma
hronikachroniclekronik
wagt tertiplichronologicalkronolojik
1)lopbush, 2)tegelek ýüzlichubby1) tombul 2) dolgun
1)hykyrdy (n), 2)hykyrdamak (v), 3)ýykyrdamak (v), 4)pykyrdamak (v)chuckle1) kıkırdama 2) kıkırdamak 3)kıkır kıkır gülme 4)kendi kendine gülme
1)kesindi, 2)kerçchunk1) yığın 2) külçe
buthanachurchkilise
buthana howlusychurchyardkilise bahçesi
1)saýmak (v), 2)ýag ýaýýan gural (n)churn1) çalkalamak 2) tereyağı yapmak
turbachuteoyuk
çakmagyň goraýjysyCig fuse
sigaracigarsigara
çilimcigarettesigara
kinza cilantroKişniş
külcinderkor
kinoteatrcinemasinema
dalçyncinnamontarçın
şifrcipherşifre
şifrlemekciphereşifre
1)aýlaw (n), 2)sirkul (n), 3)syramak (v), 4)töwerek (v), 5)tegelek (adj), 6)aýlanmak (v)circle1) daire 2) çember 3) halka 4)çevre 5)dolaşmak 6) devir
toparlarcirclesdaireler
aýlanşykcircuitdevre
1)aýlawly, 2)tegelekcircular1) dairesel 2) yuvarlak
aýlawly basgançakcircular stairsdairesel merdivenler
aýlanmakcirculatedolaşmak
1)aýlanşykcirculationdolaşım
gan aýlanyş ulgamycirculatory system
sünnet etmekcircumcisesünnet olmak
sünnetcircumcisionsünnet
töwerekcircumferenceçevre
1)ahwalat, 2)ýagdaý circumstance1) durum 2) koşul
ýagdaýlarcircumstanceskoşullar
ýagdaýa göräcircumstantialduruma göre
sirkcircussirk
sisternacisternsarnıç
galacitadelkale
1) sitata; 2) birini kazyýete çagyrýan resmi çakylyk; 3) harby işgärleriň derejelenmegi citation1) alıntı; 2) birini mahkemeye davet eden resmi bir davet; 3) askeri personelin yükseltilmesi
1)salgylanmak, 2)ýazmakcite1) alıntı yapmak 2)aktarmak
1)halk, 2)raýatcitizen1) vatandaş 2) halk
halkcitizens, peoplevatandaşlar, insanlar
watandaşlykcitizenshipvatandaşlık
şähercityşehir
şäher häkimligicity hallBelediye binası
şäher hassahanasycity hospital
şäher gurujycity-builderşehir kurucu
raýatcivicyurttaş
raýatcivilsivil
Raýat kodeksiCivil CodeMedeni Kanun
raýat kazyýeticivil courtsivil mahkeme
gurluşyk inženerligicivil engineeringinşaat mühendisliği
raýat kanunlarycivil lawsivil yasa
raýat jogapkärçiligicivil liabilitysivil sorumluluk
raýat nikasycivil marriageMedeni evlilik
raýat hukuklarycivil rightsinsan hakları
gullukçycivil servantmemur
döwlet gullugycivil servicesivil hizmet
raýat bileleşigicivil unionsivil birlik
raýatlyk urşycivil wariç savaş
raýat tertip bozulmasycivil wrongsivil düzen ihlali
raýatciviliansivil
edep-ekramlylykcivilitynezaket
medeniýetcivilizationmedeniyet
medenicivilizeduygar
çaýmacladdingkaplama
1)talap (n), 2)talap etmek (v)claim1) talep 2) talep etmek
talapkärclaimanthak iddia eden
balykgulakclamistiridye
haýýarclamorousgürültülü
1)gapjawaç (n), 2)garpyşmak (v), 3)gapjamakclamp1)kelepçe 2) kıskaç 3)kenetlemek
1)taýpa, 2)tire, 3)tire-taýpaclan1)kabile 2) boy 3) klan
1)el çarpmak (v), 2)çarpmak (v), 3)çapak (n), 4)çapak çalma clap1) el çırpmak 2) çırpmak 3)alkış 4) alkışlamak
el çarpyşmalarclappingalkışlar
anyklamaclarificationaçıklama
saryýagclarifiedaçık tereyağı
durlaýjyclarifiernetleştirici
1)saplamak, 2)takyklamak, 3)aýdyňlaşdyrmakclarify1) netleştirmek 2) aydınlaştırmak 3) netliğe kavuşturmak
klarnetclarinetklarnet
1)anyklyk, 2)durulyk clarity1) açıklık 2) saflık
1)çaknyşyk (n), 2)çaknyşymak (v)clash1) çatışma 2)çarpışma
1)ýüplük, 2)gysgyçclasp1) toka 2) iplik
1)synp, 2)razrýad, 3)klas, 4)görnüş, 5)kysym, class1) sınıf 2)ders 3) grup 4) çeşit 5)kısım
nusgawyclassicklasik
1)klassyky, 2)klassyk, 3)nusgawyclassical1) klasik 2)hümanist 3) mükemmel
klassykclassical writerklasik yazar
klaslandyryşclassificationsınıflandırma
1)gizlin, 2)bildiriş classified1) gizli 2) ilan
klaslandyrmakclassifysınıflandırmak
klasdaşclassmatesınıf arkadaşı
1)şarkyldamak (v), 2)şarkyldy (n), 3)tyrkyldy (n)clatter1) takırdamak 2) takırtı 3) gürültü
maddaclausemadde
1)dyrnak, 2)ýumakclaw1) tırnak 2) pençe
1)laý, 2)tamdyr, 3)palçyk, 4)toýun, 5)toýundan clay1) kil 2) çamur 3) balçık 4)hamur 5)çömlekçi çamuru
tamdyrclay oven for bakingkil fırın
toýunsowlukclayinesskilli
1)arassa, 2)päkize, 3)tämiz, 4)päk clean1)temiz 2) pak 3) lekesiz 4)saf
arassa suwclean water
ýuwujy serişdecleanertemizlik maddesi
tämizlemecleaningtemizlik
1)päkizelik, 2)tämizlik, 3)arassaçylykcleanliness1) temizlik 2) paklık 3) lekesizlik
1)taraşlamak, 2)tämizlemekcleanse1) temizlemek 2) arındırmak
taraşcleansingtemizlik
1)düşnükli (adj), 2)arassalamak (v), 3)durlamak (v), 4)dury (adj)clear1) anlaşılır 2) temizlemek 3) durulamak 4) saf
açyk günlerclear daystemiz günler
durlamaclearingdurulama
durlanýan howuzclearing basintemizlenmiş havuz
degip yza gaýtmaclearing kick
1)ýapyk, 2)anyk, 3)aýdyňclearly1) açıkça 2) kapalı 3)anlaşılır
çybyklamakcleaveyarmak
ruhanylykclergydin adamları
hat-pet işgäriclerkkatip
1)berekella, 2)düşbi, 3)akylly clever1) akıllı 2) zeki 3) zarif
düşbülikclevernesszeka
1)basmak (v), 2)şykgyldatmakclick1) tıklamak 2)şaklama
müşdericlientmüşteri
müşderilerclientelemüşteriler
gaýacliffuçurum
1)howa, 2)yklym, 3)klimat climate1) hava 2) iklim 3)çevre
howa bozulmasyclimatic accidentiklim kazası
iň beýik nokatclimaxdoruk
1)dyrmaşmak, 2)ýokary çykmak climb1) tırmanmak 2)yükseğe çıkmak
tanapa dyrmaşmakclimb up the rope
alpinistclimberdağcı
ýapyşmakclingsarılmak
1)dispanser, 2)klinika clinic1) klinik 2) hastane
klinikiclinicalklinik
klipclipklip
galak-galçakclippingskırpıntılar
ýapynjacloakmanto
sagatclocksaat
sagat ugrundaclockwisesaat yönünde
1)lokga, 2)tokga clod1) budak 2) toprak parçası
hapalamaClogging
1)ýakyn (adj), 2)ýapmak (v), 3)ýummak (v), 4)golaý (adj)close1) yakın 2) kapat 3)kapatmak 4)içli dışlı
ýarany tikmekclose a woundyarayı kapatmak
ýapmakclose down
ýapykclosedkapalı
ýapyk çykykclosed dislocation
ýapyk döwükclosed fracture
kelleçanagyň ýapyk döwülmesiclosed fracture of the skull
ýapyk zeperlenmeclosed injury
ýapyk ýaý (skobka) )closed parenthesis
ýapyk härhanaclosed shopkapalı dükkan
ýapyk kelleçanak-beýni şikesiclosed skull injury
ýapyk bogunclosed syllablekapalı hece
1)duşly, 2)ýakyndan closely1) içli dışlı 2) yakından
1)golaýlyk, 2)ýakynlyk, 3)ysnyşyk closeness1) yakınlık 2) sıklık 3)darlık
iň ýakynclosesten yakın
1)aýakýoly, 2)eşik goýulýan şkaf closet1) klozet 2)dolap
ýapylmaclosingkapanış
ýapylmaclosurekapatma
goýulaşmakclotpıhtı
1)begres, 2)mata cloth1) kumaş 2) giysi
geýindirmekclothegiydirmek
1)egin-eşik, 2)eşik, 3)ildirgiç, 4)eşikler, 5)geýim-gejim, 6)gaýim-eşik clothes1) elbise 2) giysi 3)üst baş 4) çamaşırlar 5) örtü 6)takım
simclotheslineçamaşır ipi
1)eginbaş, 2)egin-eşik, 3)lybasclothing1) giyim 2) elbise 3)giysi
1)bulut (n), 2)büremek (v)cloud1) bulut 2) bulutlaşma
çabgacloudburstbulut patlaması
1)alasarmyk, 2)çytyk, 3)bulutly cloudy1) bulutlu 2) muğlak 3) kapalı
dalçynclovekaranfil
1)ýorunja, 2)ajybalgaz clover1) yonca 2)tarım bitkisi
masgarabazclownpalyaço
1)klub, 2)gurnak, 3)taýakclub1) kulüp 2) dernek 3)sopa
1)käkelemek, 2)wakgyldamakcluck1) hecelemek 2) yersiz konuşmak
pikircluefikir
desseclumpküme
nalajedeýinclumsybeceriksiz
hoşaclustersalkım
köp diş-diş çarhly tigirçekCluster gear
gysymlamak clutchkapmaya çalışmak
birleşdirijiniň berkidiji podşipnigiClutch release bearing
birleşdiriji enjamClutch lining
bulam-bujarlykclutterdağınıklık
1)tälimçi (n), 2)türgenleşdirmek (v), 3)türgenleşdiriji (n), 4)karate (n), 5)awtobus (n), 6)wagon (n)coach1) teknik direktör 2) antrenör 3) antreman 4) antremancı 5) koç 6)vagon
maşkcoaching (training)
1)gan goýalmagy, 2)gan gatamasy, 3)goýalmacoagulation1)pıhtılaşma 2) kan pıhtılaşması 3)pıhtı
kömürcoalkömür
1)koalisiýa, 2)birleşikcoalition1) koalisyon 2) birlik
harsalcoarsekaba saba
1)kenar, 2)gyra coast1) kıyı 2) sahil
kenarýakacoastalkıyı
kenar çyzygycoastlinesahil şeridi
1)begres, 2)penjek, 3)çaýmak, 4)possun, 5)deri, 6)sütük, 7)paltocoat1) manto 2) palto 3)ceket 4)örtü 5)kaban 6)tabaka 7) kabuk
tugracoat of armsarması
1)ýorka, 2)gat-gatlykcoating1) kaplama 2) katbekat
kobaltcobaltkobalt
kepjebaşcobrakobra
kerepcobwebörümcek ağı
kokaincocainkokain
ujacoccyxkoksiks
1)horaz, 2)erkeklik agzasy (paýyş), 3)mäşe cock1) horoz 2) penis 3)maşa
uçar kabinasycockpitkokpit
tarakancockroachhamamböceği
kakaococoakakao
kokoscoconutHindistan cevizi
pilecocoonkoza
treskacodsazanlamak
1)şifr, 2)şiflemek, 3)kodeks, 4)kada-kanun, 5)kodcode1) şifre 2) kodu 3)kanun 4) yönetmelik 5) yasa
goşmaça tabşyrykcodicilek talimat
koeffisientcoefficientkatsayı
sürtülme görkezijisi Coefficient of friction(CF)
mejbur etmekcoercezorlama
çäklendirmecoercionsınırlama
ýaşaşmakcoexistbirlikte var olmak
kofecoffeeKahve
tabytcoffintabut
ynandyrmakcogitateikna etmek
gyldyrgancogon grasscogon çimen
kepildeşcoguarantorortak garantör
bile ýaşaýan adamcohabitantbirlikte yaşayan
1)tegek, 2)egrem-bugram turbajyk coil1) bobin 2) kangal
puržin ýaýjykCoil spring
1)şaýy, 2)teňňe, 3)demir pul coin1) madeni para 2) demir para 3)sikke
basmacoinagebozuk para
gabat gelmekcoinciderastlamak
gabatlaşmacoincidencerastlama
bilelikde ätiýaçlandyrmacoinsuranceortak güvence
jynsy birleşmecoitusçiftleşme
goşmaça gap Colant tank
1)sowuk, 2)düwme, 3)sowuklyk, 4)ýoň, 5)sowklama, 6)ýoňlama, 7)çigrek cold1) soğuk 2)soğukluk 3)donuk 4) üşümek 5)nezle 6) soğukalgınlığı
sowuk howany alýan enjamCold air intake
ýangyç garyndysyny ýyladyjyCold mixture heater (CMH)
sowuk suwcold water
sowukganlylykcold-bloodednesssoğukkanlılık
sanjycolicsancı
hyzmatdaşlyk etmekcollaborateişbirliği yapmak
hyszmatdaşlyk collaborationişbirliği
kollagencollagenkolajen
1)dargama (n), 2)ýumrulmak collapse1) çöküş 2) çökmek
1)hamytlamak (n), 2)hamyt collar1) hamut 2) tasmalamak
ýaýjykcollar bone
1)oňurga, 2)ýaýjyk süňki collarbone1) omurga 2) köprücük kemiği
1)ikitaraplaýyn, 2)girew collateral1) çift taraflı 2) teminat
deňeşdirmecollationharmanlama
1)işdeş, 2)işgär, 3)kärdeş colleague1) çalışma arkadaşı 2) meslektaş 3) iş arkadaşı
1)üýşürmek, 2)ýygnamak, 3)ykjamlamak collect1) toplamak 2)toplanmak 3) biriktirmek
1)kolleksiýa, 2)ýygnanşyk, 3)ýygym, 4)toplama, 5)ýygyndy collection1) koleksiyon 2) toplamak 3) toplama 4)derleme 5) tahsilat
köpçülikleýincollectivetoplumsal
jemleýji at sözcollective noun
ýygymçycollectorkolektör
kollejcollegekolej
1)çakyşmak (v), 2)çaknyşmak (v)collide1) çarpışma 2) çarpışmak
1)çaknyşyk, 2)çakyşma collision1) çarpışma 2) çatışma
söz utgaşmasycollocationkelime kombinasyonu
dil düwüşmekcolludegizli anlaşma yapmak
dil düwüşmecollusiongizli anlaşma
syrlycollusiveişbirlikçi
kolonýacolognekolonya
iki nokatcoloniki nokta
polkownikcolonelalbay
1)bakna 2)koloniýalcolonial1) sömürge 2) bağımlı
koloniýalaşdyrmakcolonizekolonileştirmek
koloniýa colonykoloni
1)reňklemek (v), 2)reňk color1) renk 2) boyamak
reňklicoloredrenkli
reňklicolorfulrengârenk
1)ägirt uly, 2)äpet colossal1) muazzam 2) çok büyük
owuzcolostrumkolostrum
1)aýratynlyk, 2)öwüşgin, 3)reňk colour1) renk 2) boya 3)canlılık
reňklicolouredrenkli
boýagcolouringboyama
1)taý, 2)kürrecolt1) tay 2) sıpa
Kolumbiýa,Santa-fe-de-bogotaColumbia, Bogota
1)kolonna, 2)sütün, 3)hatarcolumn1) sütun 2)kolon 3) direk 4) sıra
herekete geçirijiniň tutawajyColumn shift
1)darak (n), 2)tüýtmek (v), 3)kekeç (n), 4)timar bermek (v), 5)daramak (v)comb1) tarak 2)taramak 3)tepelik 4)fırça 5) ibik
1)söweşjeň (n), 2)jeň (n), 3)jeň etmek (v)combat1)savaşcı 2) savaş 2)mücadele
utgaşyklykcombinabilitykoordinelik
1)utgaşma, 2)birleşme combination1) kombinasyon 2) birleşme
1)urnamak, 2)utgaşdyrmak, 3)sapmak, 4)birleşdirmek combine1) birleştirmek 2) birleşme 3)koordine etmek 4)kombine etmek
utgaşdyrylan estafetacombined swimming
ýygyndy toparcombined teamkombine takım
köp görnüşlicombined,various
ýangyç ýanma bölümiCombustion chamber
gelmekcomegel
Bolmak, döremekCome about
1) öňünden çykmak, 2) garşylaşmakcome across
Bile gitmekCome along
Gaýdyp gelmekCome back
Düşmek (pese)Come down
1) öňe çykmak, 2) özüňi görkezmecome forward
GirmekCome in
SypmakCome off
Daşyna çykmakCome out
Daşdan gelmek, birini görmekCome over
Biriniňkä gelmek, özüňe/huşuna gelmekCome round
Başdan geçirmek, içinden geçmekCome through
GelmekCome up
garşy çykmakcome up against
orta atmakcome up with
komikcomediankomedyen
1)komediýa (n), 2)gülkünç comedy1) komedi 2)güldürü
kometacometkuyruklu yıldız
1)tagaşyk, 2)rahatlyk comfort1) konfor 2) rahat
1)jaýlaşykly, 2)ynjalykly, 3)tagaşykly, 4)amatlycomfortable1) rahatlık 2)konforlu 3)rahatlatıcı 4)sakin
1)ornaşykly, 2)ýerdeşikli comfortably1) rahatça 2)huzurca
wäşicomickomik
gülkünçcomicalkomik
barlyşykcominguzlaşı
tabşyrykcomissiontalimat
1) mylaýymlyk, 2) sylaşykcomity1) merhamet 2) nezaket
otur belgisicommavirgül
1)buýruk (n), 2)emir (n), 3)buýurmak (v), 4)hökümcommand1) komut 2) emir 3) buyruk 4)hüküm
komendantcommandantkumandan
1)komandir, 2)serkerde, 3)goşunbaşycommander1) komutan 2) amir 3) ordubaşı
komandirlikcommandmentkomutanlık
başlamakcommencebaşlamak
gadryny bilmekcommendkıymetini anlamak
öwgä mynasypcommendableövgüye değer
öwgicommendationövgü
1)teswir (n), 2)teswirlemek (v), 3)düşündiriş (n), 4)düşündirmek (v)comment1) yorum 2) yorumlamak 3) anlatım 4)anlatmak
1)düşündiriş, 2)teswirleme commentary1) yorumlamak 2) anlatmak
düşündirijicommentatoryorumcu
1)aluw-satuw, 2)söwda commerce1) ticaret 2) alım-satım
1)reklama, 2)täjirçilik, 3)mahabat, 4)mazam commercial1) ticari 2)reklam 3) mesleki 4)ticaret yapan
söwda agenticommercial agentticari acenta
söwda kompaniýasycommercial companyTicari şirket
täjirçilik hukugycommercial lawticaret hukuku
komissarcommissarkomiser
1)komissiýa, 2)iş topary, 3)sargyt, 4)hysyrdy commission1) komisyon 2) iş grubu 3)sipariş 4)iş yapmak
jenaýat etmekcommitcinayet işlemek
yhlascommitmentihlas
komitetcommittekomite
1)komissiýa, 2)iş topary, 3)komitetcommittee1) kurul 2) iş grubu 3) komite
harytcommodityemtia
haryt dolanyşygycommodity circulationemtia dolaşımı
haryt dolanyşygycommodity turnoveremtia cirosu
1)umumy, 2)garamaýak common1) genel 2) işçi
sakarbulakcommon cootortak koç
biziň döwrümizcommon eraortak dönem
umumy kanunlarcommon lawGenel hukuk
gönüden-göni pürkme dizelli hereketlendirijide ýangyç goýberme ulgamyCommon rail
makullykcommon sensesağduyu
umumylykcommonessyaygınlık
umumy ulanylýancommonly usedGenel olarak kullanılan
arkalaşykcommonwealthtopluluk
garaşsyz döwletleriň arkalaşygycommonwealth of independent statesbağımsız Devletler Topluluğu
tolgunşykcommotiontelaş
komunnacommunekomün
habarlaşmakcommunicateiletişim kurmak
1)aragatnaşyk, 2)habar etme communication1) iletişim 2) haberleşme
aragatnaşygyň gizlinligicommunication, confidentiality ofiletişim gizliliği
köpçülikcommunioncoğunluk
beýanatcommuniquetebliğ
kommunizmcommunismkomünizm
1)kommunist, 2)komsomol, 3)komunist communist1) komünist 2) solcu
1)bileleşik, 2)jemgyýet community1) topluluk 2) cemiyet
aragatnaşmakcommutehaberleşme
1)dykyz, 2)ykjam compact1) kompakt 2) yoğun
dykyzlaýjycompactorsıkıştırıcı
1)derdinmek 2) zeýrenmek (v+ing)compalining
1)şärik, 2)ýoldaş, 3)işdeş companion1) arkadaş 2) yoldaş 3) meklestaş
işdeşlikcompanionshiparkadaşlık
1)rota, 2)kompaniýa, 3)ýoldaş. 4)dost-ýar, 5)firma company1) şirket 2) rota 3) yoldaş 4) eşlik 5) firma 6) ortaklık
gulluk awtoulagyCompany car
härhana hukugycompany lawŞirket hukuku
deňeşdirip bolýancomparablekarşılaştırılabilir
deňeşdirme derejelericomparatives
deňeşdirmekcomparekarşılaştırmak
1)meňzetme, 2)deňeşdirme comparison1) karşılaştırma 2) benzetme
kupecompartmentbölme
1)kompas, 2)kyblanama compasspusula 2) yön gösterici
1)mähri, 2)rehimcompassion1) merhamet 2) şefkatlı
1)dözümsiz, 2)rehimli compassionate1) şefkatli 2) sevecen
1)kybap, 2)utgaşykly compatible1) uyumlu 2) benzer
1)watandaş, 2)raýat, 3)ildeş compatriot1) vatandaş 2) yurttaş 3) insan
1)puşman getirmek, 2)zorlamak compel1) zorlamak 2) pişman olmak
1)tölemek, 2)öwezini dolmak compensate1) tazmin etmek 2) ödemek
1)öwez, 2)puşmana, 3)öwezlik compensation1) tazminat 2) tazmin 2) tazmin etme
1)ýaryşmak, 2)çapyşmak, 3)bäslemek compete1) rekabet etmek 2) yarışmak 3) mücadele etmek
erkin görnüşde ýaryşmakcompete in freestyle
1)ygtyýarlylyk, 2)başarnyk, 3)habarlylyk competence1) yeterlilik 2) yetkililik 3)haberli olmak
1)başarnykly, 2)habarly competent1) yetkili 2) haberli
ygtyýarly edaracompetent authorityyetkili makam
ygtyýarly kazyýetcompetent courtYetkili mahkeme
1)konkurs, 2)bäsleşik, 3)bäsdeşlik, 4)ýaryş competition1) rekabet 2) yarış 3) yarışma 4) müsabaka
ylgaw ýodajygyndaky ýaryşcompetition on a race-track
bäsleşiklicompetitiverekabetçi
1)bäsdeş, 2)ýaryşyjy competitor1) yarışmacı 2) rekabetçi
düzmekcompilederlemek
düzüjicompilerderleyici
arkaýynlykcomplacencygönül rahatlığı
arkaýyncomplacentkayıtsız
1)käýinmek, 2)şikaýat etmek, 3)zeýrenmek complain1) şikayet 2) yakınmak 3) sızlanmak
zyýan çeken adamcomplainantzarar gören kimse
1) derdinmek 2)zeýrenmek (v2)complained
1)nalyş, 2)şikaýat etme, 3)şikaýat, 4)zeýrenç, 5)nala, 6)zeýrenme complaint1) şikayet 2) yakınma 3) dert 4) sitem 5)sızlanma 6)suçlama
şikaýat bukjasycomplaint, fileşikayet dosyası
şikaýat arzasycomplaint, lodgeşikayet dilekçesi
1)şalpy-şaraň (adj), 2)hyryn-dykyn (adj), 3)tamamlanmak (v), 4)tümmek (n), 5)torsuk (n), 6)aýyrmak (v), 7)aýyrmak (v), 8)soňlamak (v), 9)ýerine ýetirmek (v), 10)komplektlemek (v), 11)komplekt (adj), 12)tamamlamak (v), 13)toplumlamak (v), 14)doly (adj)complete1) özensiz 2) kalabalık 3) tamamlamak 4) ayırmak 5) bitirmek 6) bitiş 7) derlemek 8) derli toplu 9) eksiksiz 10) tamam 11) dolu 12)kompleks
doly çykykcomplete dislocation
doly üzikcomplete rupture
1)bütinleý, 2)doly completely1) tamamen 2) dolu
tamamlamacompletiontamamlama
1)çylşyrymly (adj), 2)toplum (n), 3)kompleks (n)complex1) karmaşık 2) kompleks 3)alan
komplekslikcomplexiongidişat
razylykcompliancerıza
1)kynlaşdyrmak, 2)çylşyrymlaşmak complicate1) karmaşıklaştırmak 2) zorlaştırmak
çylşyrymlycomplicatedkarmaşık
çylşyrymly böküşlercomplicated dives
1)gaýra üzülmeklik, 2)çylşyrym complication1) komplikasyon 2) karmaşa
1)şäriklik, 2)gatnaşanlyk complicity1) suç ortaklığı 2) yardakçılık
1)öwmek (v), 2)taryp etmek (v), 3)kompliment (n), 4)süýji söz (n), 5)öwgi (n)compliment1) iltifat 2) övmek 3) övgü 4) tatlı söz 5) iltifat etmek
uýmakcomplyuymak
1)goşulyjy, 2)kysym, 3)bölek component1) bileşen 2) parça 3)kısım
1)taýyarlamak, 2)düzmek compose1) oluşturmak 2)hazırlamak
1)düzüwli, 2)giňcomposed1) bestelenmiş 2) geniş
1)kompozitor, 2)düzüji composer1) besteci 2) besteleyen
kompleksleýincompositebileşik
1)düzme, 2)düzüm, 3)eser composition1) kompozisyon 2) dizgi 2) eser
ýygyjycompositordizgici
sowukganlylykcomposuresoğukkanlılık
goşmacompoundbileşik
goşulan göterimcompound interestbileşik faiz
bilelikde jenaýatcompound offensebileşik suç
jenaýaty birleşdirmekcompounding an offensesuçu birleştirmek
düşünmekcomprehendanlamak
1)aňýetim, 2)düşünişme comprehension1) kavrama 2) anlama
toplumlaýyn maksatnamacomprehensive programmekapsamlı program
1)kompres (n), 2)kompreslemek (v)compress1) kompres 2) sıkıştırmak
gysylan gazcompressed gassıkıştırılmış gaz
dykyzlanmacompressionsıkıştırma
dykyzlaýjycompressorkompresör
bikanun kitap çap etmekcomprintyasal olmayan kitap yayınlamak
öz içine almakcompriseiçermek
ybaratcomprisedibaret
1)ylalaşyk (n), 2)ylalaşmak (v)compromise1) uzlaşma 2) uzlaşmak
1)jebir, 2)jepa, 3)zorluk compulsion1) baskı 2) zorlama 3)mecburiyet
mejburycompulsivezorlayıcı
1)mejbury, 2)hökmany compulsory1) zorunlu 2) mecburi
hasaplamacomputationhesaplama
hasaplaýyşcomputationalhesaplamalı
kompýutercomputerbilgisayar
ýoldaşcomradeyoldaş
ýoldaşlykcomradeshipyoldaşlık
1)jaýlamak, 2)ýygşyrmak, 3)gizlenmek, 4)lak bolmak conceal1) defnetmek 2) gizlemek 3) gizli tutmak 3) saklamak
şahsyýetini gizlemekconcealing identitykimliği gizlemek
boýun almakconcedekabullenmek
men-menlikconceitkibir
1)gompy, 2)gopbamsy conceited1) kibirli 2) kendini beğenmiş
çaga galmakconceivegebe kalmak
ýygnamakconcentratetoplamak
1)toplanma, 2)jemlenme, 3)ýygnanma concentration1) konsantrasyon 1) toplama 3) toplanma
1)konsept, 2)düşünje concept1) konsept 2) düşünce
1)düşünje, 2)pikir conception1) anlayış 2) fikir
1)mesele (n), 2)degirmek (v), 3)alada (n), 4)degişlilik (n)concern1) konu 2) ilgi 3) ilgililik 4)kuruluş
dahylly bolmakconcern smthdahil olmak
1)degişli, 2)baglanyşykly, 3)dogruda concerning1) ilgili 2) bağlantılı 3) gerçeklık
konsertconcertkonser
maslahatlaçylykconcertedkararlaştırmak
1)eglişik, 2)ylalaşyk concession1) taviz 2) uzlaşı
takykconciseözlü
1)çözgüt çykarmak, 2)netijä gelmek conclude1) sonuç çıkarma 2) neticelendirmek
1)gutaryş, 2)netije, 3)karar, 4)baglaşma conclusion1) sonuç 2) karar 3) uzlaşmak 4) bitiş
1)jemleýji, 2)delilli conclusive1) kanıtlı 2) nihai
1)agzybirlik, 2)ylalaşma concord1) birlik 2) uyum
sazlaşykconcordantuyumlu
hümerconcourseizdiham
1)beton, 2)konkret concrete1) beton 2) somut
beýin ýaralanmagyconcussionbeyin sarsıntısı
beýniň çaýkanmasyconcussion of the brain
aýratyn şertlercondeitions specialözel koşullar
1)ýyl kesmek, 2)ýazgarmak condemn1) mahkum etmek 2) kınamak
ýazgaryşcondemnationkınama
goýulaşmacondensationyoğunlaşma
goýulaşmakcondenseyoğunlaştırmak
dykyzcondensedyoğun
kondensator (elektirik güýjüni ýygnamak üçin enjam)Condenser
kondensatory sowadyjy wentilýatoryň mehanizmiCondenser fan motor (CDS FAN)
1)şert, 2)ýagdaý condition1) şart 2) durum
1)şertli, 2)şertlendirlen conditional1) şartlı 2) şartlandırılmış
şertli sözlemlerconditionals
şertlendirilenconditionedşartlandırılmış
oňňutconditionsdurum
umumy ýagdaýlarconditions generalgenel koşullar
gynançcondolencesbaşsağlığı
ýaşaýyş jaýycondominiumkonut
makullamakcondoneonaylamak
1)özüňi alyp baryş (n), 2)guramak (v), 3)edim-gylym (n), 4)geçirmek (v), 5)ýöretmek (v)conduct1) davranış 2) yönetmek 3) davranış hareketleri 4) yürütmek 5)iletmek
tertipsiz alyp barmakconduct disorderlydüzensiz davranmak
geçirilýänconducted
1)geçiriji, 2)dirijýor, 3)konduktorconductor1) kondüktör 2) biletçi 3) orkestra şefi
konfederasiýaconfederationkonfederasyon
1)maslahatlaşmak, 2)geňeşmek confer1) görüşmek 2) danışmak
1)konferensiýa, 2)mejlis, 3)gurultaý, 4)maslahat conference1) konferans 2) meclis 3) kurultay 4) toplantı
boýun almakconfessitiraf etmek
boýun almaconfessionitiraf
geňeşdarconfidantdanışmancı
1)sargamak, 2)sarmak confide1) teslim 2) teslim etmek
ynamconfidencegüven
ynamlyconfidentkendine güvenen
1)ynanjaň, 2)gizlin confidential1) güven veren 2) gizli
ýapyk sessiýaconfidential hearinggizli duruşma
gabamakconfinekuşatmak
gabawconfinementkuşatma
1)tassyk etmek, 2)tassyklamak confirm1) tasdik 2) tasdik etmek
1)ykrar etme, 2)tassyklamaconfirmation1) onay 2) tasdikname
döwlete geçirmekconfiscateel koymak
konfiskasiýaconfiscationmüsadere
1)dawa, 2)çaknyşyk conflict1) anlaşmazlık 2) çatışma
gapma-garşyconflictingçelişkili
laýyk bolmakconformuyumlu olmak
1)deň gelmek, 2)kybap conformity1) uygun 2) uygun olmak
garşy çykmakconfrontkarşısına çıkmak
1)garşylaşma, 2)gapma-garşylyk confrontation1) yüzleşme 2) zıtlık
1)ýalňyşdyrmak, 2)çalşyrmak confuse1) şaşırtmak 2) değiştirmek
garjaşdyryjyconfusingkafa karıştırıcı
1)bulam-bujar, 2)seňselik, 3)garma-gürmelik, 4)garjaşlyk confusion1) bilinç bulanıklığı 2) konfüzyon 3) karmaşık 4) karıştırma
şatlamakcongealkatılaşmak
dogabitdicongenitaldoğuştan
dogabitdi çykykcongenital dislocation
dyknyşykcongestiontıkanıklık
gutlamakcongratulatetebrik etmek
mübärekcongratulationtebrik
1)gutlag, 2)gutlaglar congratulations1) tebrik 2) tebrikler
jemagatcongregationcemaat
1)kongres, 2)gurultaýcongress1) kongre 2) kurultay
kongresmencongressmankongre üyesi
1)çüri, 2)zömmek 3)konus conical1) konik 2) koni şeklinde 3) koni ile ilgili
1)ýöňkeme bilen üýtgeme, 2)baglaýjy conjugation1) fiil çekimi 2) birleşme
baglaýjyconjunction
baglaýjysyzconjunctionlessbirleşimsiz
baglaýjylarconjunctions
1)baglaýjy, 2)baglaýjy kömekçiconjunctive1) birleşik 2) bağlaç görevi yapan
1)baglamak, 2)sepleşmek, 3)seplemek, 4)çitmekconnect1) bağlanmak 29 bağlamak 3) birleştirmek 4) devreye sokmak
şatun (ulgam mehanizmiň waly bilen porşeni birleşdirýän şaý) Connecting rod
1)çitim, 2)baglanyşyk, 3)birikdirme, 4)arabaglanşyk, 5)aragatnaşyk, 6)baglanyşma, 7)birleşme connection1) bağ 2) bağlantı 3) ilişki 4) irtibat 5) iletişim 6)birleşme 7)aktarma
1)eýelemek, 2)basyp alamakconquer1) fethetmek 2) ele geçirmek
1)basyp alma, 2)basybalyş conquest1) fetih 2)zapt
1)wyždan, 2)ynsap, 3)namys conscience1) vicdan 2) namus 3) insaf
1)wyždanly, 2)ynsaply, 3)halal conscientious1) vicdanlı 2)insaflı 3) helal
wyždanlylykconscientiousnessdürüstlük
huşlyconsciousbilinçli
1)müýn, 2)düşünjelilik, 3)huş 4)düşünjeconsciousness1) bilinç 2) akıl 3) şuur 4)düşünce
harby gulluga çagyrmakconscriptaskerliğe davet etmek
birsydyrgynconsecutiveardışık
1)razyçylyk boýunça, 2)meýletin consensual1) rızaya dayalı 2) gönüllü
1)biragyzdan ylalaşyk, 2)konsensus consensus1) uzlaşma 2) konsensüs
1)ylalaşyk (n), 2)razyçylyk (n), 3)razylyk (n), 4)razylaşmak (v)consent1) razı olmak 2) rıza göstermek 3)izin 4)izin vermek
netijeconsequencesonuç
netijedeconsequentlysonuç olarak
tebigaty goramak gullugyconservancyçevre koruma
1)konserwleşdirme, 2)saklanma conservation1) konserve etme 2) muhafaza
konserwatiwconservativemuhafazakar
konserwatoriýaconservatorykonservatuvar
1)hasaplamak, 2)göz öňünde tutmak, 3)nazara alamk, 4)saýmak, 5)nazarda tutmak consider1) düşünmek 2) hesaba katmak 3) göz önünde bulundurmak 4)saymak 5) göz önüne almak
1)esli, 2)ähmiýetli, 3)esli considerable1) önemli 2) dikkate değer 3) hatırı sayılır
1)esli, 2)ep-esli considerably1) önemli ölçüde 2) hatırı sayılır ölçüde
oýlanşyklyconsiderateanlayışlı
1)oýlanma, 2)göz öňünde tutma consideration1) değerlendirme 2) göz önünde tutma
1)hasaplanmak, 2)oýlanyşyklyconsidered1) düşünülen 2) dikkate alınmış
göräconsideringgöre
toplumconsignmentgönderi
hökümdarconsignorhükümdar
ybarat bolmakconsistoluşmak
1)kanagatly, 2)yzygiderconsistent1) tutarlı 2) devamlı
1)pugtalandyrmak, 2)jebisleşmek consolidate1) pekiştirmek 2) sağlamlaştırmak
1)jebislik, 2)berkitme, 3)irileşdirme consolidation1) konsolidasyon 2) pekiştirme 3)sertleştirme
1)çekimsiz ses, 2)çekimsiz consonant1) ünsüz 2) sessiz harf
nika birligiconsortiumnika birliği
dildüwşükconspiracykomplo
polisiýa işgäriconstablepolis memuru
üýtgewsizlikconstancedeğişmemiş
1)üýtgewsizlik, 2)durnuklylyk constancy1) sabitlik 2) istikrarlık
1)üýtgewsiz, 2)durnukly constant1) sabit 2) istikrar
durnukly radiusly öwrümConstant radius corner
aýlawuň durnukly tizligini saklamak üçin şanir (mehanizmiň iki şaýyny herekete getirýän birleşdiriji)Constant velocity joint(CV)
zolconstantlysürekli
1)ýyldyzlar topary, 2)ýyldyzlar toplumyconstellation1) takımyıldız 2) yıldızlar topluluğu
iç gatamaconstipationkabızlık
1)düzümine girýän, 2)emele getiriji constituent1) meydana getiren 2) oluşturan
1)konstitusiýa, 2)beden gurluşy, 3)esasy kanun, 4)baş kanun constitution1) anayasa 2) bünye 3) yapı 4)tüzük
gurmakconstructinşa etmek
1)gurluş, 2)desga, 3)konstruksiýa, 4)gurluşyk construction1) inşaat 2) tesis 3) konstrüksiyon 4) yapım
konsulconsulkonsolos
1)konsulhana, 2)konsullyk consulate1) konsolosluk 2) konsolos binası
1)maslahatlaşmak, 2)geňeşmek consult1) danışmak 2)fikir teatisinde bulunmak
geňeşdarconsultantdanışman
1)konsultasiýa, 2)maslahat consultation1) danışma 2) konsültasyon
sarp etmekconsumetüketmek
1)alyjy, 2)sarp ediji consumer1) tüketici 2) alıcı
sarp edişconsumptiontüketim
1)degme (n), 2)aragatnaşyk (n), 3)galtaşma (n), 4)habarlaşylýan adam (n), 5)habarlaşmak (v), 6)gatnaşyk (n)contact1) temas 2) iletişim 3) bağlantı 4)irtibat kurmak 5)ilişki 6)irtibat kuran kimse
habarlaşmak üçin sargytcontact orderiletişim siparişi
ýokançcontagiousbulaşıcı
içinde bolmakcontainiçeren
gapcontainerkonteyner
1)ýokuşdyrmak, 2)hapalamakcontaminate1) bulaştırmak 2) kirletmek
hapalanmacontaminationkirlenme
kazyýetiň kararlaryny ýerine ýetirmeýän adamcontemnormahkeme kararına uymayan
oýa batmakcontemplatedüşünmek
oýlanmacontemplationtefekkür
bir wagtdacontemporaneouslyeşzamanlı olarak
1)häzirki, 2)zamandaş, 3)döwürdeş, 4)döwrebap contemporary1) çağdaş 2) modern 3) çağcıl 4)günümüze ait
sylamazlykcontemptsaygı göstermeme
kazyýetiň kararlaryny ýerine ýetirmezlikcontempt of courtmahkeme kararını yerine getirmemek
sylanmaýancontemptiblesaygı gösterilmeyen
1)mazmun, 2)razycontent1) içerik 2) memnun
jedelli kazyýetcontentious jurisdictionçekişmeli yargı
jedelli kazyýet işicontentious mattertartışmalı yargı davası
1)razylyk, 2)kanagatlanma contentment1) hoşnutluk 2) memnuniyet
1)konkurs, 2)bäsleşik, 3)ýaryşmak (v)contest1) yarışma 2) yarış 3)yarışmak
garşydaşcontestant (rival)
kontekstcontextbağlam
1)materik, 2)yklym continent1) kıta 2) anakara
kontinentalcontinentalkıtalar arası
ýewropa hukuk ulgamycontinental law systemAvrupa hukuk sistemi
deňiz serhedicontinental shelfkıta sahanlığı
kontingentcontingentkoşullu
şerte bagly garaşylýan halkcontingent interestkoşullu faiz
dowamly anesteziýacontinious/prolonged anesthesia
1)durdugyça, 2)dura-baracontinually1) sürekli 2) durmadan
1)dowam, 2)dowamatcontinuation1) devam 2) devamlı
dowam etmekcontinuedevam etmek
hukuk bozulmalarynyň wagtyň geçmegi bilen güýjüni ýitirmezligicontinuing situationhukuk ihlallerin zamanla ortadan kalkmaması
yzygiderlilikcontinuitysüreklilik
eşidişiň dowamlylygycontinuity of hearingişitme sürekliliği
1)birsyhly, 2)üznüksiz, 3)birsyhly continuous1) sürekli 2) devamlı 3) aralıksız
sudurcontourşekil
ahlaka terscontra bonos moresahlaka aykırı
kanuna garşy gelýäncontra legemyasaya karşı gelen
kontrabandacontrabandkaçakçılık
gadagan edilen harytlarcontraband goodskaçak mallar
göwreliligiň öňüni almacontraceptiondoğum kontrolü
göwreliligiň öňüni alyjycontraceptivegebeliği önleyici
1)potratçylyk (n), 2)şertnama (n), 3)ähtnama (n), 4)şertnama baglaşmak (v)contract1) sözleşme 2) anlaşma 3) kontrat 4) anlaşma yapmak
şertnamadan ýüzen çykan jedellerde ygtyýarlykcontract actionssözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda yetki
aragatnaşyk serişdeleri bilen düzülen şertnamacontract by correspondenceiletişim araçlarıyla sözleşme
şertnama erkinligicontract freedom ofsözleşme özgürlüğü
şertnamanyň bahasycontract pricekontrat ücreti
hukuklaryň we jogapkärçilikleriň üçünji tarapa geçirilmegicontract, assignment ofhakların ve sorumlulukların üçüncü bir tarafa devri
ikitaraplaýyn jogapkärçilik getirýän şertnamacontract, bilateralikili sorumluluk sözleşmesi
şertnamany ýerine ýetirmezlikcontract, breach ofsözleşme ihlali
şertleriň ählisi bellenen we taraplaryň ylalaşygy bozmazdan üýtgedip bolmaýan şertnamacontract, closedtüm şartların belirlendiği ve tarafların anlaşması ihlal edilmeden değiştirilemeyeceği bir anlaşma
şertnamadan ýüze çykýan karz gatnaşyklarynyň tamamlanmagycontract, discharge ofsözleşmeden doğan kredi ilişkisinin sona ermesi
taraplaryň borçlaryny ýerine ýetirýän şertnamasy, taraplaryň gol çeken şertnamasycontract, executedtarafların yükümlülüklerini yerine getiren bir sözleşme, taraflarca imzalanan bir anlaşma
dowam edýän şertnamacontract, executorydevam eden sözleşme
ähli şertleriň taraplaryň açyk beýany bilen ýazylan şertnamacontract, expresstaraflarca tüm şartların açık bir şekilde beyan edildiği bir anlaşma
kanuny bellenilen şekil şertine laýyklykda taýýarlanan şertnamacontract, formalyasal olarak belirlenmiş duruma uygun olarak hazırlanmış bir sözleşme
şertnamanyň hakykylygyna degişli şekil şertlericontract, formalities ofsözleşmenin geçerliliğiyle ilgili koşullar
şertnama baglanyşylan wagtynda taraplaryň öňden çaklap bilmedik ýagdaýynyň netijesinde ýerine ýetirmek kynçylygyň döremegicontract, frustration ofsözleşmenin imzalanması sırasında taraflar tarafından öngörülemeyen bir durum nedeniyle performans gösterme zorluğu
birtarapa jogapkärçilik ýükleýän şertnamacontract, gratuitoustek taraflı sorumluluk sözleşmesi
kanuny ahlaga ters şertnamacontract, illegalyasa ahlakına aykırı sözleşme
ahlaga ters bolen şertnamacontract, immoralahlaka aykırı sözleşme
şertnama etmak laýyklygynyň bolmazlygycontract, incapacity tosözleşme yapmaya uygunluk eksikliği
bölünip bolmaýan şertnamacontract, indivisiblebölünmez sözleşme
umumy gymmatly şertnamacontract, lump sumgenel değer sözleşmesi
taraplardan birini sarp edijiniň düzýän şertnamacontract, non-commercialtaraflardan birinin tüketicisi tarafından yapılan bir anlaşma
şertleriň ählisi bellenmedik şertnamacontract, opentüm şartlar belirtilmemiş bir sözleşme
wagty kesgitlenmedik şertnamacontract, open-endedSüresiz sözleşme
şertnama esaslanýan gatnaşykcontract, privity ofsözleşmeye dayalı ilişki
taraplardan biriniň borçlaryny ýerine ýetirmegi inkär etmegicontract, repudiation oftaraflardan biri tarafından ifa reddi
şertnamany ýatyrmakcontract, rescission ofsözleşme feshi
şertnamanyň esasycontract, root ofsözleşme konusu
bölüp bolýan şertnamacontract, severablebölünebilen sözleşme
şertnamanyň galan böleginiň esasynda güýjüni dowam etdirmegicontract, severance ofsözleşmenin geri kalanına göre yürürlükte kalmak
käbir sebäplerden goralyp bolmaýan şertnamacontract, unenforceableherhangi bir nedenle korunamayan bir anlaşma
nähak şertnama şertlericontract, unfair terms ofhaksız sözleşme şartları
birtaraplaýyn şertnamacontract, unilateraltek taraflı sözleşme,
şertnamanyň taraplaryň razylgy bilen üýtgedilmegicontract, variation oftarafların rızası ile sözleşmenin değiştirilmesi
ýazmaça şertnamacontract, writtenyazılı sözleşme
şertnamada taraplaryň biricontracting partysözleşme tarafı
1)gysylma, 2)tow, 3)burgy contraction1) kasılma 2) büzülme 3) daralma
potratçycontractormüteahhit
kanunda kesgitlenilen şekilde edilmegi çaklanylan şertnamalarcontracts required to be in writingyasanın öngördüğü şekilde yapılması gereken sözleşmeler
şertnamanyň borçlarycontractual obligationssözleşme yükümlülükleri
1)gapma-garşy bolmak, 2)çapraz düşmek contradict1) çelişmek 2) ters düşmek
gapma-garşylykcontradictionçelişki
gapma-garşycontradictoryçelişkili
garşydaşcontraryrakip
1)gapma-garşylyk, 2)tapawut contrast1) zıtlık 2) fark
garşy goýup deňeşdirmecontrastingkarşılıklı benzetme
degşirme-deňeşdirmecontrastive-comparativekarşılıklı karşılaştırmalı
düzgüni bozmacontravenedüzeni bozma
goşant goşmakcontributekatkıda bulunmak
1)goşant, 2)goýum contribution1) katkı 2) yatırım
tos-toslamakcontriveicat etmek
1)kontrol (v), 2)barlag (n), 3)kontrollyk (n), 4)dolandyrmak (v), 5)geçirmek (v), 6)dolandyryş (n), 7)barlamak (v)control1) kontrol 2) kontrol etme 3) yönetmek 4) hakimiyet 5)idare 6) denetim 7) sorumluluk
barlagçycontrollerkontrolör
çekeleşikcontroversyçekişmeli
kanuny äsgermezlikcontumacymahkemeye uymamak
sypjyrykcontusion
1)gutulma, 2)oňatlaşma convalescence1) iyileşme 2) sağlıklı olmak
1)ýygnaga gelmek, 2)çagyrmak convene1) toplantıya gelmek 2) davet etmek
1)tagaşyk, 2)amatlylyk convenience1) elverişlik 2) uygunluk
1)çeme, 2)amatly, 3)tagaşykly, 4)çemeliconvenient1) uygun 2) elverişli 3) kullanışlı 4)pratik
1)maslahat, 2)gurultaý convention1) toplantı 2) kurultay
1)gepleşik, 2)söhbet, 3)gürrüň, 4)söhbetdeşlik conversation1) konuşma 2) görüşme 3) sohbet 4) söyleşi
geplemşekconversationalkonuşma
1)gepleşmek, 2)gürrüňdeşmek converse1) sohbet etmek 2) konuşmak
1)ýüzlenme, 2)geçirmeýän, 3)öwrüliş, 4)öwrülme conversion1) dönüştürmek 2) değiştirme 3) başvurmak 4)çevirme
öwürmekconvertdönüştürmek
kabriolet(ýygnalýan üçekli ýeňil awtoulagyň ady)Convertible
güberçekconvexdışbükey
1)gowşurmak, 2)söz bilen beýan etmek, 3)gowşurmak convey1) iletmek 2) taşımak 3)kelime ile anlatmak
daşamaconveyancenakil
konweýerconveyorkonveyör
1)ýyl kesmek 2)aýyplamak 3)höküm etmekconvict1) mahkum 2) hüküm giymek 3)mahkum etme
hökümconvictionmahkumiyet
ynandyrmakconvinceikna etmek
ynandyryjyconvincinginandırıcı
çagyrylyş, gurultaýconvocationdavet, kurultay
çyrpynyşconvulsionçırpınma
1)aşpez (n), 2)bişirmek (v), 3)taýýarlamak (v), 4)powar (n)cook1) aşçı 2) pişirmek 3)hazırlamak 4) yemek pişirmek
bişirijicooker
kökecookiekurabiye
1)bişirme, 2)taýýarlama, 3)aşhana degişli cooking1) yemek pişirme 2) hazırlama 3) mutfağa ait
1)sowatmak (v), 2)salkyn (adj), 3)biperwaý (adj), 4)arkaýyn (adj), 5)sowamak (v), 6)sowukganly (adj)cool1) soğutma 2) serin 3)sorumsuz 4)rahat 5)soğumak 6)soğukkanlı
SowamakCool down
sowadyjy suwuklykCoolant
sowadyjy ulgamCooling system
1)seleň, 2)sowukganlylyk coolness1) serinlik 2)soğukkanlı
hyzmatdaşlyk etmekcooperateişbirliği yapmak
1)arkalaşyk, 2)hyzmatdaşlyk cooperation1) dayanışma 2) işbirliği
1)kooperatiw, 2)hyzmatdaşcooperative1) kooperatif 2) ortak
1)utgaşdyrmak, 2)guramak coordinate1) koordine etme 2) organize etme
maslahatlaçylykcoordinatedkoordine
düzmelicoordinatingkoordinasyon
1)düzme, 2)ylalaşma, 3)gurama coordination1) düzen 2) eşgüdüm 3)koordinasyon
düzmelicoordinativekoordinatif
sakarbulakcootkarınca
bölünmeýän mirascoparcenaryortak varislik
mirasdaşlarcoparcenersvaris
özleşdirmekcopeüstesinden gelmek
miscopperbakır
tüňçecopper vesselbakır kap
1)kopiýa (n), 2)göçürme (n), 3)nusga (n), 4)ekzemplýar (n), 5)nusgalamk (v)copy1) kopya 2) nüsha 3) kopyalamak 4) senet 5) suret
1)döredijilik hukugy, 2)awtorlyk hukugy copyright1) telif hakkı 2) yaratıcılık hakkı
awtorlyk hukugynyň bozulmagycopyright infringementTelif hakkı ihlali
1)rif, 2)merjen coralmercan
1)tanap, 2)ýüpcord1) kordon 2) ip
dostlukcordialitysamimiyet, dostluk
düzmelicordinate
daşyny gurşap almacordonkordon altına almak
1)özen, 2)maňyzcore1) çekirdek 2) öz
esasy hukuklarcore rightstemel haklar
dykycorktikaç
dyky açyjycorkscrewtirbuşon
1)mekgejöwen, 2)gulpak cornmısır
çörek kanunlarycorn lawsmısır kanunları
gulpakcorn silkMısır püskülü
jokjokycorncrakemısır keki
1)çüňk, 2)burç, 3)künjek, 4)çikge corner1) köşe 2) açı 3) bucak 4)ucra yer
öwrüme girmegiň zolagyCorner entry
burçdan urmacorner kick
daşkekrecornflowerPeygamber Çiçeği
germewaçcornicekorniş
gül täjicorollataçyapraklar
täçcoronataç
täçlendirmecoronationtaç giyme töreni
1)kapral, 2)kiçi komandir corporal1) onbaşı 2) küçük komutan
çalşyryjycorporal of the guardmuhafız onbaşı
fiziki jezacorporal punishmentfiziksel ceza
korporatiwcorporateKurumsal
ýuridik şahscorporate bodykurumsal yapı
korporatiw hukukcorporate lawkurumsal hukuk
korporatiw borçlarcorporate liabilitykurumsal sorumluluk
ýuridik şahscorporate personalitykurumsal kişilik
korporatiw salgytcorporate taxkurumlar vergisi
ýuridik şahs perdesiniň aralanmagy nazarýeticorporate veil, lifting thetüzel kişilik perdesinin nüfuz etme teorisi
1)korporasiýa, 2)paýdarlar jemgyýeti corporation1) şirket 2) anonim şirket
döwlete degişli korporasiýacorporation, government-owneddevlete ait şirket
köpmilletli korporasiýacorporation, multinationalçok uluslu şirket
maddy emläkcorporeal propertymaddi mülkiyet
diplomatik korpuscorps diplomatiquediplomatik temsilcilik
1)läsh, 2)meýit, 3)jeset, 4)eser corpse1) ceset 2) leş 3) eser 4)kadavra
jenaýatyň subut edilmegi ýörelgesicorpus delicticeza mahkumiyeti ilkesi
milli kanunçylykcorpus jurisulusal kanunculuk
1)dürs, 2)adalatly, 3)hak, 4)mamla, 5)jaý, 6)dogry correct1) doğru 2) uygun 3) hatasız 4) kusursuz 5)tam 6)adaletli
guratcorrecteddüzgün
düzedişcorrectiondüzeltme
düzediş edaralycorrectional facilityıslah tesisi
düzediş edarasynyň işgäricorrectional officerhapishane memuru
dogrycorrectlydoğru şekilde
gatnaşykcorrelationilişki
habarlaşmakcorrespondhaberleşmek
1)barabarlyk, 2)deňeçerlik, 3)habarlaşma, 4)kybap correspondence1) uygunluk 2) yazışma 3) haberleşme 4)benzer
adamlaryň arasynda ýazmaça habarlaşmagyň päsgel berilmezligi günäsicorrespondence, obstruction ofinsanların yazılı haberleşmesi için engel ihlali
habarçycorrespondentmuhabir
kybapdaşcorrespondingbenzer
dälizcorridortunel
tassyklamakcorroboratedoğrulamak
tassyklanan tutarykcorroborated alibidoğrulanmış mazeret
güýçlendirmecorroborationgüçlendirme
1)pos, 2)zeňleme corrosion1) aşınma 2) yıpranma
bidüzgüncorruptbozuk
bidüzgünçilikcorruptiondüzensizlik
garsakcorsackorsak
beýniň gabygycortexbeyin zarı
kortizon (steroid gormony)cortisonekortizon (steriod hormonu)
kepildeşcosignergaranti sağlayan
kosmetikacosmeticsmakyaj malzemeleri
kosmonawtcosmonautkozmonot
kazakcossackKazak
1)baha, 2)çykdaýjy, 3)harajat, 4)nyrh, 5)bahasy bolmak (v)cost1) maliyet 2) fiyat 3) zarar 4) masraf 5) mal olmak
satyjynyň harydyň we logistika çykdajylaryny töleýän şertlericost and freightsatıcının ürün ve navlun maliyeti ödeme şartları
satyjyň harydyň bahasyny ätiýaçlandyryş tölegini we logistiki çykdajylaryny töleýändigini aňladýarcost, insurance and freightsatıcının malın fiyatının sigorta maliyetini ve lojistik maliyetini ödemesi
Kosta-Rika, San-hoseCosta-Rica, San-Jose
gymmatcostlydeğer
çykdajylarcostsmaliyetler
kazyýäet çykdajylarynyň garşysyna höküm kabul edilen tarapdan alynmagy kadasycosts follow the eventMahkemenin masraflarına karşı hükmün, kararın verildiği taraftan alınması kuralı
kazyýet çykdajylarycosts of proceedingsdava masrafları
geýimcostumekostüm
Kot-d’iwuar, ÝamusukroCote d’Ivoire, Yamoussoukro
söndürmeCotout
kotejcottagevilla
1)gowaça, 2)pagta cotton1) pamuk 2) koton
gozacotton bollpamuk kozası
gowaçacotton plantpamuk bitkisi
pamykcotton woolpamuk yünü
nahcotton yarnpamuk ipliği
gowaçalykcottonfieldpamuk tarlası
1)ýatmak, 2)gyşarmak couch1) yatmak 2) dinlenmek
1)üsgülewuk (n), 2)ardynjyramak (v), 3)üsgürlewük (n), 4)üsgürmek (v), 5)üsgülewük (n)cough1) öksürük 2) öksürmek
üsgülewüge garşy demlemecough mixture
üsgürmek (v2)coughed
üsgürmek (v+ing)coughing
bilmekcouldyapabilmek
1)geňeş, 2)maslahat, 3)ybadathana council1) konsey 2) toplantı 3) ibadethane
geňeş agzasycouncillormeclis üyesi
1)pent, 2)maslahat counsel1) öğüt 2) tavsiye
1)maslahatçy, 2)geňeşdar counsellor1) danışman 2) müşavir
1)hasap (n), 2)hasaplamak (v), 3)sanamak (v), 4)sanaw (n)count1) miktar 2) hesaplamak 3)saymak 4)sayma
sanalýan atcount noun
bil baglamakcount ongüvenmek
sanlycountedsayılı
1)jamal, 2)ýöňkeme countenance1) yüz 2) surat
1)kapasa, 2)garşylykly, 3)hasaplaýjy, 4)sanaýjy, 5)türme counter1) sayaç 2) zıt 3) karşı 4) hesaplayıcı 5)hapis
garşylyklaýyn hüjümcounter attack
garşy iş gozgamakcounterclaimkarşı dava
garşy iş gozgamakda ygtyýarlykcounterclaim, jurisdiction inkarşı dava açma yetkisi
garşy iş gozgaýancounterclaimantkarşı davacı
1)galp (adj), 2)galplyk (adj), 3)galplyk etmek (v)counterfeit1) sahte 2) sahtecilik 3) kalp para
galplyk günäsicounterfeit keydolandırıcılık suçu
galplyk etmekcounterfeitingsahtecilik
pulda galplyk günäsicounterfeiting moneyparada sahtecilik
ýörite resminamda galplykcounterfeiting of private documentözel belge sahteciliği
resmi dokumentde galplyk etmekcounterfeiting of public documentresmi belgede sahtecilik
şertnama hukugunda garşy teklipcounteroffersözleşme hukukunda karşı teklif
aralyk walCountershaft
tans etmek (v+ing)counting
sansyz-sajaksyzcountlesssayısız
1)watan, 2)mekan, 3)ülke, 4)ýurt, 5)döwlet country1) ülke 2) vatan 3) yurt 4)devlet 5)mekan
ildeşcountrymantaşralı
oba ýericountrysidekırsal bölge
etrapcountyilçe
agdarlyşykcoupdarbe
döwlet agdarlyşygycoupdetathükümet darbesi
1)är-aýal, 2)jübüt couple1) çift 2) karı-koca
1)bent, 2)iki setirli gazal couplet1) beyit 2) iki satırlı mısra
taloncouponkupon
1)batyrlyk, 2)gaýrat, 3)mertlik, 4)ýüreklilik, 5)batyrlyk courage1) cesaret 2)yüreklilik 3) cesaret 4)cesurluk 5) kahramanlık
1)batyr, 2)mert, 3)ýürekli, 4)batyr courageous1) cesur 2) yürekli 3) yiğit 4)korkusuz
1)merdana, 2)mertlerçe courageously1) cesurca 2) kahramanca
1)kurs, 2)ugur, 3)dowam course1) kurs 2) yön 3) devam
ýyllyk işcourse paperdönem ödevi
1)sud, 2)kazyýet, 3)howly, 4)meýdan court1) mahkeme 2) yargı 3)avlu 4) meydan
ýokary gözegçilik edarasyCourt of AccountsSayıştay
agyr jeza kazyýeticourt of assizeağır ceza mahkemesi
ýokary kazyýetCourt of CassationYargıtay
şärik ygtyýarly kazyýetcourt of common jurisdictionortak yargı mahkemesi
ýaşaýan ýeri kazyýeticourt of domicileikamet mahkemesi
iň ýokary kazyýetcourt of last resortson çare mahkemesi
kazyýet kararycourt ordermahkeme kararı
kazyýetiň kanselýariýasycourt registrarmahkeme sicil memuru
kazyýetiň kätibicourt reportermahkeme katibi
administratiw kazyýetcourt, administrativeidari mahkeme
täjirçilik kazyýeticourt, commercialticari mahkeme
ygtyýarly kazyýetcourt, competentyetkili mahkeme
ikinji derejeli kazyýetcourt, loweralt mahkeme
açyk kazyýetcourt, openaçık mahkeme
sypaýycourteousnazik
sypaýçylyklycourteouslynazikçe
1)sypaýyçylyk, 2)sypaýylyk courtesy1) nezaket 2) incelik
sud jaýycourthouseAdliye
sud zalycourtroommahkeme salonu
hususy hukuk meselelerine seretýän kazyýetcourts of civil jurisdictionsivil yargı mahkemeleri
jenaýat bilen bagly işlere seretýän kazyýetcourts of criminal jurisdictionceza yargılama mahkemeleri
howlycourtyardavlu
1)çykan, 2)doganoglan cousin1) kuzen 2) teyze çocuğu
bir iş etmegi boýun alýan şertnamacovenantbelli bir iş sözleşmesi
gozgalmaýan emläkde çäklendirmecovenant, restrictivegayrimenkul kısıtlaması
şertnamadaky çäklendirme özüne söz berilencovenanteesözleşmedeki kısıtlama sözü
şertnamadaky çäklendirmäni kepillendirýärcovenantorsözleşmede sınırlama garanti eder
1)ýapmak (v), 2)gapak (n), 3)sahap (n), 4)ýapgy (n), 5)basyrmak (v), 6)buky (n), 7)jilt (n), 8)çaýmak (v), 9)gaplamak (v), 10)örtmek (v), 11) örtgi (n), 12)örtük (n)cover1) kapak 2) kapatmak 3) kılıf 4)örtü 5)sığınak 6)cilt 7)kap 8) kaplamak 9)örtmek 10)üzerini kapatmak
aralygy ylgap geçmekcover the distance
penacoveringkaplama
gizlincovertgizli
1)emenmek, 2)ymtylmak covet1) imrenmek 2) çok istemek
sygyrcowinek
1)göle, 2)tana, 3)gulajyncow calf1) buzağı 2) dana 3) inek buzağı
1)namart, 2)züwwetdincoward1) ödlek 2) korkak
1)gorkaklyk, 2)namartlyk cowardice1) korkaklık 2) namertlik
1)sarç, 2)namart cowardly1) korkakça 2) alçakça
çommalmakcowerçömelmek
kärdeşcoworkeriş arkadaşı
şagalcoyoteçakal
logistika tölenýärCPTlojistiğe ödeme
leňňeçcrabyengeç
1)jaýryk (n), 2)şartyldy (n), 3)çat (n), 4)şatyrdy (n), 5)çatlamak (v), 6)şyrkyldatmak (v), 7)yş (n), 8)çitgitlemek (v), 9)hytyrdamak (v), 10)jaýrylmak (v), 11)pylçamak (v), 12)şartyldamak (v), 13)ýarylmak (v), 14)maýrylmak (v)crack1) çatlak 2) şiddetle vurma 3) çatlamak 4) kırmak 5) şaklatmak 4) yarılmak 5) çatırdatmak 6) çatallaşmak 7)çökmek 8)patlatmak 9) çatırdatmak 10)çatırtı
takyrlykcracked desert areaçatlak çöl alanı
1)şartyldamak (v), 2)şatyrdatmak (v), 3)şarkyldamak crackle1) hışırtı 2) çıtırtı 3)çıtırdamak
jyzzykcracklingçatırdama
sallançakcradlebeşik
1)hünär, 2)senet, 3)ýasamak craft1) zanaat 2) hüner 3) sanat
1)hilegärlik, 2)hokga, 3)hile, 4)şeýtanlykcraftiness1) kurnazlık 2) şeytanlık 3) kurnaz 4) hile
1)hünärment, 2)ussat, 3)ussa, 4)ýasaýjycraftsman1) zanaatkar 2) usta 3)sanatçı 4)yapımcı
mekircraftykurnaz
gaýacragkayalık
ýuwaşamakcramyavaşlamak
damar çekmecrampkramp
1)durna, 2)kran crane1) turna 2) vinç
tirsekli walyň birleşdiriji boýunjygyCrank pin
tirsekli wal Crank/crankshaft
tirsekli walyň ýerleşişiCrankshaft position(CMP)
1)şatyrdy (n), 2)çaknyşyk (n), 3)şartyldy (n), 4)gürpüldemek (v), 5)goh (n), 6)ulag heläkçiligi (n), 7)gürpüldi (n)crash1) çökmek 2) çatırdı 3) kaza 4) gürültü 5) iflas 6)çatışma 7)batmak
kratercraterkrater
islemekcravearzulamak
1)ýorelmek, 2)pitirdemek, 3)emedeklemek, 4)süýrenmek crawl1) yavaş ilerleme 2) emeklemek 3) yağ yapmak 4)sürünmek
krol, gulaçlap ýüzmek marafonycrawl stroke, overarmstroke swimming marathon
1)däli, 2)telbe crazy1) çılgın 2) tembel
ykyrdycreakgıcırtı
1)gaýmak, 2)krem cream1) krem 2) kaymak
1)gaýmakly (adj), 2)agaran creamy1) kremsi 2) kaymaklı
1)gurmak, 2)döretmek create1) oluşturmak 2) inşa etmek
kanuny kabul etmekcreate a lawkanun yaratmak
1)döredijilik, 2)döredilen zat, 3)döretme, 4)dörediş, 5)şahyrlyk creation1) yaratıclık 2) yaratılmış şey 3) oluşturma 4) yaratma 5)şairlik
1)ugurtapyjy, 2)döredijilik creative1) yaratıcı 2) oluşturan
döredijilik toparycreative groupyaratıcı grup
döredijilikcreativityyaratıcılık
1)dörediji, 2)ýaradan, 3)ýaradyjy, 4)perwerdigär creator1) yaratıcı 2) kreatör 3) kurucu 4) Yaratıcı
mahlukcreatureyaratık
sadaka ýericredence tablesadaka alanı
güwänamacredentialstasdikname
1)san-çyz, 2)ynanarlyk credibility1) güvenilirlik 2) ihtimallik
1)kredit, 2)karzcredit1) kredi 2) borç
kredit kartycredit cardkredi kartı
bölekleýinn töleg şertnamasycredit sale agreementkredi satış sözleşmesi
algydarcreditoralacaklı
1)ynanç, 2)dini ynam, 3)ygtykat, 4)din creed1) inanç 2) mezhep 3) iman 4) itikat
çaýcreekdere
1)bukdaklamak, 2)süýrenmek, 3)ýörelmek creep1) sürünme 2) emeklemek 3) kayma
mumyýalamakcrematemumyalamak
mumyýacremationmumya
dişlicrenellateddişli
byzmykcrepekrep
süýşdi, emedekle-di, süýrendicrept
täze aýcrescenthilal
1)çür depe, 2)hüpük crest1) tepe 2) sorguç
çüricrestedibikli
1)yş, 2)çatcrevice1) yarık 2) gedik
1)ekipaž, 2)toparcrew1) mürettebat 2) grup
sallançakcribbeşik
kriketcricketkriket
1)jenaýat (n), 2)jenaýatçylyk (n), 3)jenaýat etmek (v)crime1) suç 2) cinayet 3) sabıka
jenaýat ýericrime sceneOlay yeri
jenaýatyň öňüni almakcrime, prevention ofsuçu önleme
1)jenaýatçylyk (n), 2)jenaýatçylykly (adj), 3)jenaýatçy (n), 4)jenaýatkär (n) criminal1) adli 2) cinayet suçu 3) cinayet suçlusu 4) sabıkalı
jenaýata ukyplylykcriminal capacitycezai ehliyet
jenaýatçylyk guramacriminal organizationsuç örgütü
ýaragly jenaýatçylykly guramacriminal organization, armedsilahlı suç örgütü
jenaýat syýasatycriminal policyceza politikası
jenaýat jogäpkärçiligicriminal responsibilitycinayet sorumluluğu
jenaýat sanksiýasycriminal sanctioncezai yaptırım
çolakcripplesakat
kriziscrisiskriz
1)kitirdewük, 2)aýazly crisp1) gevrek 2) canlı
ölçeglercriteriakriterler
1)ölçeg, 2)kriteriýa, 3)ölçüt criterion1) kriter 2) ölçü 3)ölçüt
tankydycriticalkritik
esasy görkezijilercritical parameterskritik parametreler
tankytcriticismeleştiri
tankyt etmekcriticizeeleştirmek
1)tankyt (n), 2)tankytlamak (v)critique1) eleştiri 2) eleştirmek
1)gagyldamak, 2)warkyldamak croak1) gaklamak 2) vaklamak
gaňyrçakcrochetkroşe
krokodilcrocodiletimsah
egricrookedeğri
1)ekin, 2)peteke, 3)gyrkmak (v), 4)hasyl (n)crop1) mahsul 2) ekin 3) kırpmak 4)hasat
hasylsyzlykcrop failurehasat verimsizliği
hasyllylykcrop yieldmahsul verimi
1)atanak (n), 2)haç (n), 3)çilşirmek (v), 4)aşmak (v), 5)ätlemek (v), 6)kesişmek (v)cross1) çapraz 2)kesişen 3) karşıt 4)haç 5)çaprazlama 5)atlama
ýüpjagaza degmek (çäkden çykmak)cross a line
üstüni çyzmakcross out
ýurt boýunçacross-countryMemleket boyunca
1)geçiş (n), 2)kesip geçmek (v)crossing1) geçit 2) üzerinden geçmek
ýolsuzlykda sürmek üçin doly herekete getirijili ýeňil ulaglaryň umumy adyCrossover
çatrykcrossroadskavşak
kroswordcrosswordbulmaca
çommalmakcrouchçömelmek
1)garga, 2)zagcrow1) karga 2) çığlık
1)hümer (n), 2)üýşmeleň (n), 3)tümmeklemek (v), 4)märeke (n)crowd1) kalabalık 2) izdiham 3)sürü 4)çokluk 5) cemaat
dyknyşykcrowdedizdiham
dyknyşykcrowdingkalabalık
1)pür, 2)dişiň gabygy, 3)täç, 4)jyga crown1) taç 2) dış kabuğu 3) tepe 4) taht
çigCrudeHam
gara nebitcrude oilham petrol
1)zabun 2)rehimsizcruel1) zalim 2) acımasız
gödeklikcrueltyzulüm
1)syýahat, 2)kruizcruise1) seyahet 2) seyir
berlen tizligi awtomatik taýdan saklaýan ulgamCruise control
kreýsercruiserkruvazör
owuntykcrumbkırıntı
1)owmak, 2)owranmak, 3)pytramak crumble1) ufalamak 2) parçalamak 3)dağıtmak
ýumşakcrumblyyumşak
1)lokgalamak, 2)tokgalamk, 3)ýygyrmak crumple1) buruşmak 2) buruşturmak 3) devirmek
1)hytyrdamak, 2)hatyrdamak, 3)kibirdemek, 4)kibirdetmek, 5)hokurdamak crunch1) çatırtı 2) çatırdatmak 3) hışırdatmak 4)çiğnemek 5)hışırtı
haçly ýörişcrusadeHaçlı seferi
1)itnişik (n), 2)dyknyşyk (n), 3)maýdalamak (v)crush1) ezme2) kalabalık 3)ufalamak
ýenjilen ýaracrushed wound
1)gyňak, 3)çörek daşky gatysy crust1) kabuk 2) kuru ekmek
pişekcrutchkoltuk değneği
1)haýkylyk (n), 2)zowlatmak (v), 3)çygyrmak (v), 4)herrelmek (v), 5)pygan (n), 6)aglamak (v), 7)eňremek (v), 8)jägildemek (v), 9)haýkyrmak (v)cry1) ağlamak 2) nida 3) çığlık 4) haykırış 5) feryat 6) seslenme 7) nada 8) bağırmak
agycryingağlama
1)hrustal, 2)kristal crystalkristal
Kuba, GawanaCuba, Havana
kubcubeküp
kub santimetrCubic centimetre(CC)
kabinacubiclehücre
ikiatýok cuckooguguk kuşu
hyýarcucumbersalatalık
gysmyljyramakcuddlesarılmak
günäkärculpritsuçlu
kultcultkült
1)ösdürmek, 2)ýetişdirmek cultivate1) yetiştirmek 2) büyütmek
medenicultivatedmedeni
ösdürip ýetişdirmecultivationyetiştirme
kultiwatorcultivatorkültivatör
1)medeni, 2)medeniýet, 3)medenýetlicultural1) kültürel 2) kültür 3)kültürlü
medeni mirascultural heritagekültürel Miras
medeniýetculturekültür
medeniýetliculturedkültürlü
1)gaba 2)Göwrümi uly 3)garasy ullakan 4)daş görnüşi uly bolancumbersome1) hantal 2) ağır 3) külfetli 4) kaba 5) ölçüsü büyük
pahna ýazuwycuneiform writingçivi yazısı
1)hile (adj), 2)sap (adj) , 3)şeýtanlyk (n), 4)hilegärlik (n), 5)hokga (n), 6)mekirlik (adj) cunning1) hile 2) kurnaz 3) şeytanlık 4) kurnazcılık 5)marifetli
1)çanak, 2)käse, 3)jam cup1) fincan 2 kase 3)bardak
şkafcupboarddolap
gümmezcupolakubbe
bejeriş beden terbiýesicurative gymnastics
1)nogta (n), 2)nogta salmak (v)curb1) zapt 2) zapt etmek
1)sagdynlaşdyrmak (v), 2)em (n), 3)melhem (n), 4) em etmek (v)cure1) sağlıklı yapmak 2) çare 3) melhem 4) şifa
komendant sagadycurfewsokağa çıkma yasağı
bilesigelijilikcuriositymerak
bilesigelijicuriousmeraklı
bilesigelijilikcuriousitymerak
1)buýrak (adj), 2)çukutmak (v), 3)burugsamak (v)curl1) kıvırmak 2) kıvrılmak 3) bükmek
gulpakcurlsbukleler
1) buýrak. 2) buýra, 3) burum-burumcurly1) kıvırcık 2) kıvrımlı 3) bukleli
1)walýuta, 2)teňňe, 3)pul birligi, 4)pul currency1) para birimi 2) para 3)maden para 4)senet
1)akym (n), 2)häzirki (adj)current1) akım 2) şu anki
açyk hasapcurrent accountmevcut hesap
gysga möhletli aktiwlarcurrent assetskısa süreli varlıklar
bazar bahasycurrent pricepiyasa fiyatı
1)häziki wagtda, 2)şu mahal currently1) şu anda 2) mevcut
okuw meýilnamasycurriculum
gönçicurriersepici
teletini bejermekcurrytimar etmek
1)nälet (n), 2)käýemek (v), 3)sögmek (v), 4)näletlemek (v), 5)lagnat (n), 6)sögünç (n)curse1) lanet 2) beddua 3)küfür 4) küfür etmek 5)bela 5)küfretme
kemelişcurtailmentazaltma
1)perde, 2)tuty curtain1) perde 2) bölme
çommalmakcurtsyreverans
egrilikcurvatureeğrilik
1)gyşyk (adj), 2)epmek (v), 3)epilmek (v), 4)eplenmek (v), 5)egrilik (n)curve1) eğri 2) eğmek 3) bükmek 4)eğilmek 4) bükülmek
aýlawlycurvykıvrımlı
düşekcushionminder
göz astyna alynan şübheliniň soraga çekilmegicustodial interrogationgözaltı sorgulaması
çaga howandarlyk etýän adamcustodial parentebeveyn velayeti
1)hossar, 2)goraýjy custodian1) veli 2) muhafız
hossarlykcustodyvelayet
kämillik ýaşyna ýetmedik adama degişli kazyýet işicustody disputereşit olmayanlara karşı yasal işlem
hemaýatkäri bolmaýan çaganyň eýeçiligicustody of childkoruyucusu olmayan çocuğun velayeti
göz asty wagtynyň dolmagycustody periodgözaltı süresi
tussagy göz astyna almakcustody, take intogözaltına almak
1)urp-adat, 2)adat, 3)dessur, 4)däp-dessur, 5)ýörelgecustom1) gelenek 2) adet 3) görenek 4) töre 5) adet 6) ilke
adatycustomaryalışılmış
1)alyjy, 2)müşderi customer1) müşteri 2) alıcı
1)gümrükhana, 2)gümrük customs1) gümrük 2) gümrük dairesi
gümrük we söwdaCustoms and TradeGümrük ve Ticaret
gümrük meýdanycustoms areagümrük bölgesi
gümrük kodeksiCustoms CodeGümrük Kodu
gümrük beýannamasycustoms declarationGümrük beyannamesi
gümrük salgydycustoms dutygümrük vergisi
gümrükhanacustoms houseGümrük Dairesi
gümrükçicustoms officerGümrük memuru
1)kesmek (v), 2)biçim (n), 3)kertik (n), 4)gyrkmak (v), 5)dogramak (v), 6)kertmek (v), 7)ýyrtmak (v), 8)dilik (n), 9)biçmek (v), 10)peseldiş (n), 11)peselme (n), 12)kesik (adj)cut1) kesmek 2) kesme 3) kesik 4)kesinti 6)dilim 7) parça 9) parçalamak 10)küçültme 11)dilimlemek
kemeltmekcut downkesmek
azaltmakcut down on
arabaglanyşygy ýatyrmakcut off
1)biçmek, 2)kesip aýyrmak cut out1) kesmek 2) parçalamak
Kesmek, bölmekCut up
kotletcutletkotlet
1)kater,2)biçimçi, 3)kater cutter1) kesici 2) kotra 3) keski
1)biçim, 2)gyraňlamacutting1) kesim 2) kesme
jortmakcuttlefishküçük insan
kiber jenajatycybercrimesiber suç
1)sürmek (v), 2)aýlaw (n), 3)tapgyr (n)cycle1) bisiklete binmek 2) döngü 3) aşama
welosiped ýolycycle trackBisiklet parkuru
gaýtalanýancyclicdöngüsel
harasatcyclonesiklon
silindrcylindersilindir
silindr blogyCylinder block
silindrleriň blogunyň üstki bölegi (gapdaly)Cylinder head
silindriň gilzasy (peşeňi)Cylinder liner
KiprCyprusKıbrıs
Kipr, NikosiýaCyprus, Nicosia
iriňcystkist
Çehiýa, PragaCzech Republic, Prague
1)dürtmek (v), 2)çyrşamak (v), 3)tegmil (n), 4)degmek (v)dab1) hafifçe vurmak 2)hafifçe sürmek 3)iz 4)dokunmak
1)kaka, 2)däde dad1) baba 2) babacığım
1)hanjar, 2)gylyç dagger1) hançer 2) kılıç
1)gündizki (adj), 2)günsaýyn (adv), 3)ýatymlaýyn (adv), 4)gündelik (n)daily1) günlük 2) gündelik 3) her geçen gün 4)günden güne
süýt fermasydairysüt çiftliği
1)bent (n), 2)bentlemek (v), 3)böwet (n), 4)gatla (n)dam1) baraj 2) baraj çekmek 3) set çekmek 4) engellemek
1)zyýan bermek (v), 2)zeper (n), 3)zyýan (n), 4)bozulma (n), 5)zyýançylyk (n)damage1) hasar 2) zarar 3) masraf 4) maliyet 5)bozulma 6)israf
bir adama degişli jandaryň başga biriniň gozgalmaýan emlägine zyýan ýetirmegidamage feasantbir kişiye ait başka bir canlının taşınmaz malına verilen zarar
emläge zyýan bermegiň agyr derejesidamage to property, aggravatedmülke ciddi hasar
emläge zyýan bermek günäsidamage to property, criminalmülke zarar verme suçu
ýangyn sebäpli dörän zyýandamage, fireyangın hasarı
soňundan ýüze çykýan zyýandamage, latentnihai zarar
fiziki zyýanyň öwezini dolmak üçin hasaplanan tölegdamages for personal injuriesfiziksel hasar için hesaplanmış tazminat
zyýanyň öwezini dolmak üçin iş gozgamakdamages, action fortazminat davası açmak
hakyky zyýana garşy tölegdamages, actualfiili hasara karşı ödeme
öwez töleginiň hasaplanmagydamages, measure oftazminatın hesaplanması
zyýanyň öňüni alyş çäreleridamages, mitigation ofzarar tedbirleri
symboliki öwez tölegdamages, nominalsembolik tazminat
maddy däl öwez tölegdamages, non-pecuniarymanevi tazminat
maddy öwez tölegdamages, pecuniarymaddi tazminat
ýüze çykan zyýanyň öwezini doljak tölegiň mukdarydamages, quantum ofmeydana gelen hasar için ödenecek tazminat miktarı
takyk däl öwez tölegdamages, unliquidatedbelirlenmemiş tazminat
DamaskDamascusŞam
näletlemekdamnlanetlemek
1)gargyş, 2)nälet damnation1) lanet 2) bela
1)yzgarly, 2)nemli, 3)çyglydamp1) nemli 2) ıslak 3) rutubetli
çyglandyrmakdampennemlendirmek
tüsse çykarýan amortizator (gluşitel)Damper
1)zeý, 2)çyglylyk dampness1) nem 2) rutubet
1)tans (n), 2)tans etmek (v) dance1) dans 2) dans etmek
buzuň üstünde tans etmekdance on an ice
tans etmek (v2)danced
tansçydancerdansçı
tans etmek (v+ing)dancing
goňakdandruffkepek
howpdangerTehlike
zyýan döredýän howpuň ýüze çykmagydanger, materialization ofzararlı bir tehdidin ortaya çıkması
1)hatarly, 2)howply dangerous1) tehlikeli 2) riskli
howply aýlawDangerous curve
1)salparmak 2)çaýkanmakdangle1) sallanmak 2) sarkıtmak
1)salpy 2)asma 3)asylyp durandangling1) sarkan 2) asılı tutmak 3) asılı
1)milt (n), 2)milt etmek (v)dare1) kalkışmak 2) cesaret etmek
1)garaňky (n), 2)garaýagyz (adj), 3)bugdaý reňk (n)dark1) karanlık 2)koyu renk 3) kara
1)garaňkyramak, 2)garaňkylaşmak darken1) karartmak 2) kararmak
1)garaňkylyk, 2)tüm, 3)tümlük darkness1) karanlık 2) loş 3) loşluk
1)mähriban, 2)eziz darling1) aziz 2) sevimli
1) ýamamak, 2) gargamakdarn1) yamama 2) lanetlemek
1)okdurylmak (v), 2)peýkam (n)dart1) hamle 2) ok
1)garnuw (n), 2)gyryndy (n), 3)topulmak (v), 4)çozmak (v), 5)garnuw (n), 6)garyndy (n)dash1) harman 2) kırıntı 3)hamle 4)atılım 5)harmanlamak 6)karışık
enjamlar paneli (torpedo)Dash board (instrument panel)
1)maglumatlar, 2)maglumat data1) veri 2) veriler
iş gozgalmagyndan öňki wagtdata-before-filingdosyalamadan önceki veriler
1)maglumatlar gory, 2)maglumatlar bazasy database1) veri tabanı 2) veri rezervi
1)hurma, 2)sene date1) hurma 2) tarih
iş gozgalan senesidate-of-filingdava başlama süresi
senesizdatelesstarihsiz
sene goýmadatingtarih belirlemek
ýönelişdativeyönelme
ýöneliş düşümdative case
sürmekdaubsürmek
1)gyzjagaz, 2)gyz daughter1) kız 2) kız evlat
gelindaughter-in-lawgelin
kyn ýumuşdaunting taskzor bir görev
zakyjadawküçük karga
1)daň (n), 2)säher (n), 3)daň atmak (v), 4)ýatylmak (v)dawn1) şafak 2) sabah 3) şafak sükmek 4)uyumak
gündaygün
gije-gündizday and nightgündüz ve gece
takyk günday certainkesin gün
günlükçiday-labourergündelikçi
1)gündizki ýagtylyk, 2)gündiz, 3)gündiz wagty, 4)ýagtylyk daylight1) gün ışığı 2) gündiz 3) gündiz vakti 4)ışık
1)tomusky wagt, 2)gündiz tygşytlaýyş wagtydaylight saving time1) yaz dönemi 2) günışıgından yararlanma süresi
goşmaça wagtdays of graceek zaman
1)gündiz, 2)gündizine daytime1) gündüz 2) gündüz vakti
1) alarmak, 2) göz gamaşdyrmakdazzle1) göz kamaştırmak 2) parıltı
ajaýypdazzlingbüyüleyici
kanuna laýyklykde jurehukuka uygun
öçürmekdeactivatedevre dışı bırakmak
1)öli, 2)maslyk, 3)jansyz, 4)meýit, 5)wepat dead1) ölü 2)cansız 3)ölmek 4)ceset 6)leş
maslykdead bodyceset
hereketi könelişen kanundead lettereylem dönemi eksimiş kanun
Öli deňizdead seaÖlü Deniz
ölüm howplydeadlyölümcül
1)güň, 2)ker deaf1) sağır 2) ağır işiten
kerlikdeafnesssağırlık
1)oňarmak (v), 2)geleşik (n), 3)iş ylalaşygy (n)deal1) anlaşma 2) iş sözleşmesi 3) düzeltmek
iş salyşmakdeal with
araçydealeraracı
gatnaşyklardealingsilişkiler
iş salyşdy, işledi, söwda etdi, dellallyk etdidealt
dekandeandekan
1)eziz (n), 2)gadyrly (adj), 3)mähriban (n) dear1) değerli 2)aziz 3) kıymetli
ýürekdendearlygönülden
1)ajal, 2)ölüm death1) ecel 2) ölüm
ölüm jezasydeath penaltyölüm cezası
ölüm prezumpsiýasydeath, presumption ofölüm varsayımı
ölümiň takyklanmagydeath, proof ofölüm kanıtı
ölwmi bellige almakdeath, registration ofölüm kaydı
ölüm-ýitimdeathsölümler
düşürmedebarkationayrılma
1)çekişme (n), 2)jedel (n), 3)çekişme etmek (v), 4)jedelleşmek (v)debate1) tartışma 2) müzakere 3) tartışmak 4)çekişme
jenjeldebauchedava
güýçsüzlikdebilityzayıflık
1)harabaçylyk, 2)galyndy debris1) enkaz 2) kalıntı
bergidebtborç
berginiň kesgitlenmesidebt, acknowledgement ofborç tespiti
bergiden halas bolmak işidebt, action in denial ofborcun silinmesi
berginiň geçirilmegidebt, assignment ofborcun transferi
berginiň öz üstüne alynmagydebt, assumption ofborçluluk
alyp bolmajak batyk bergilerdebt, badalınamayacak borçlar
maliýe resminamalarynda ýazylan algylardebt, bookmali belgelere kaydedilen makbuzlar
algyny almakdebt, collectborç tahsili
bergidardebt, judgmentborçlu
ileri tutulýan algydebt, priorityöncelikli borç
döwlet bergileridebt, publickamu borcu
pes derejeli algylardebt, unsecuredteminatsız borç
bergidardebtorborçlu
ilkinji tölenmeli bergilerdebts, preferentialöncelikli borçlar
1)debýut, 2)ilkinji çykyş debut1) başlangıç 2) sahneye ilk çıkış
1)onýyllyk, 3)dekada decade1) onyıl 2) onluk
grafimdecantersürahi
1)çüýremek (v), 2)çüýreme (n), 3)ýumrulma (n), 4)ýumrulmak (v)decay1) çürüme 2)bozulma 3) çürük 4)yıkılmak
1)wepat bolan (adj), 2)merhum (n), 3)wepat (n) deceased1) merhum 2) ölü 3)vefat etmiş
hiledeceitaldatma
hilegärdeceitfulhilekâr
1)aldamak, 2)hile etmek deceive1) aldatmak 2) kandırmak
dekabrDecemberAralık
1)edep, 2)dogruçyllyk decency1) edep 2) nezaket
kemallydecentterbiyeli
merkezden daşlaşdyrmakdecentralizationmerkezden uzaklaştırmak
1)aldaw, 2)pirim, 3)gözboýagçylyk, 4)aldaw deception1) aldatma 2) hile ) kandırma 4)hile yapmak
aldawlydeceptivealdatıcı
1)ýüregine düwmek, 2)karar kabul etmek, 3)ýüregne düwmek decide1) karar vermek 2) kararlaştırmak 3) belirlemek
onlukdecimalonlu
1)çözgüt, 2)karardecision1) çözüm 2) karar
tabyn bolmak kararydecision of complianceuygunluk kararı
garşy durmak kararydecision of persistenceısrar kararı
wagtlaýyn çözgidecision, interimgeçici çözüm
karar bermekdecision, renderkarar vermek
1)kesgin, 2)töwekgel, 3)üzül-kesil decisive1) kesin 2) kararlı 3) azimli
palubadeckgüverte
jümleleşdirmedeclamationhitabet
1)yglan etme, 2)jarnama, 3)beýannama, 4)jar etme declaration1) beyan 2) deklarasyon 3) beyanname 4)bildirim
kesgitlemekdeclaratory actiontespit davası
negatiw kesgitlemek işideclaratory action, negative olumsuz tespit davası
kesgitlemek kararydeclaratory judgmenttespit kararı
1)yglan etmek, 2)beýan etmek declare1) bildirmek 2) ilan etmek
düşüm bilen üýtgeýişdeclensionhece ile değişme
1)kemelmek (v), 2)ret etmek (v), 3)pese düşme (n), 4)aşaklama (n), 5)peselme (n), 6)kemelme (n), 7)azalyş (n), 8)azalmak (v), 9)ýüz öwürmek (v)decline1) düşüş 2) azalma 3)gerileme 4) çökme 5) çöküş 6) batma 7)vazgeşmek 8)yolun sonu
gaýnatmadecoction
1)koddan çykarmak, 2)kod çözmek decode1) deşifre etmek 2) kod çözmek
çüýremekdecomposeçürümek
dargamadecompositiondağılma
arassalamakdecontaminatearındırmak
1)haşamlamak, 2)beslemek, 3)bezemek decorate1) süslemek 2) dekore etmek 3) bezemek
bezelendecorateddekore edilmiş
1)bezeg, 2)haşam, 3)orden decoration1) dekorasyon 2) süs 3)nişan
bezegdecorativedekoratif
1)kiçelmek (v), 2)azaltmak (v), 3)pese düşme (n), 4)aşaklama (n), 5)peselme (n), 6)kemelme (n), 7)azaltma (n)decrease1) azaltmak 2) küçülme 3) düşüş 4) düşmek 5) azaltma 6) eksiltme
1)çözgüt, 2)ukaz, 3)perman, 4)dekret decree1) kararname 2) çözüm 3) karar 4) ferman
kesgitli aýrylyşmak kararydecree absolutemutlak boşanma kararı
wagytň geçmegi bilen aýrylyşmak kararyna getirýän çözgütdecree nisizamanla boşanma kararına yol açan karar
kanun derejesindäki karardecree with force of lawkanun hükmünde kararname
günälikden aýyrmakdecriminalizesuç olmaktan çıkarmak
pese gaçmakdecrowingucuzlamak
bagyşlamakdedicateadamak
janypkeşdedicatedadanmış
1)janypkeşlik, 2)bagyşlama, 3)yhlas dedication1) özveri 2) ithaf 3) adanmışlık
aýyrmakdeductkesinti
1)tutup galma, 2)aýyrma, 3)deduksiýa deduction1) kesinti 2) ayırma 3)indirim
jezadan aýyrmak, boşatmakdeduction from the penaltyceza kesintisi
1)iş, 2)şertnama deed1) senet 2) iş
bir adamyň bir taraplaýyn beýanyny kesgitleýän resminamadeed pollbir kişinin tek taraflı ifadesini tanımlayan bir belge
1)hasap etmek, 2)hasaplamak, 3)pikir etmek, 4)öýtmek deem1) hesaplamak 2) sanmak 3)varsaymak 4)fikir yürütmek
1)çuň, 2)çuňňur deep1) derin 2) derinlik
güýçli togtadyşDeep braking
guýtakdeep holederin delik
agyr ukydeep sleepderin uyku
çuň ýaradeep wound
1)çuňaltmak, 2)çuňlaşmak deepen1) derinleşmek 2) derinleştirmek
çuňdeeplyderinden
sugundeergeyik
görküni gaçyrmakdefacetahrif
1)söwmek 2)töhmetdefamation1) hakaret 2) iftira
adamyň hatyrasyna hormatzyslykdefamation of the memory of deceased personkişinin anısına hakaret
nähak iş sebäpli hormatsyzlykdefamation on account of torthaksız fiil nedeniyle hakaret
garşylykly hormatsyzlykdefamation, reciprocalkarşılıklı hakaret
ýalan habarlardaky aýdylýanlardefamatory allegationsyanlış haberlerde söylenenler
1)bellenilen (n), 2)asyl (n), 3)boýun gaçyrmak (v)default1) varsayılan 2) asıl 3) yerine getirmeme
tamamlaýjy hukuk düzgünidefault provisiontamamlanmış hukuk düzeni
bergilä duýduryşdefault, notice ofborçluya bildirim
bilgeşleýin bergisini bermezlikdefault, wilfulkasıtlı borcunu vermemek
bergisini tölemeýändefaulterborcunu ödemeyen
batyp galan tarapdefaulting partytemerrüde düşen taraf
hukuk gatnaşygygnyň güýjüni ýitirmak ähtimallygydefeasibleyenilebiliryasal ilişkiyi kaybetme olasılığı
1)ýeňmek (v), 2)ýeňiş (n), 3)ýeňliş (n) defeat1) yenilgi 2) devirmek 3) mağlubiyet
täretdefecationdışkılama
1)kem, 2)bozuklyk, 3)ýetmezçilik, 4)kemdefect1) kusur 2) bozuk 3)eksklik 4) arıza
şekilde kemçilikdefect of formbiçim kusuru
soňundan ýüze çykýan kemçilikdefect, latentsonunda ortaya çıkan kusur
ýüze çykaryp boljak kemçilikdefect, patentortaya çıkarabilecek kusur
kemlidefectivearızalı
aýyply harytlardefective goodsayıplı mallar
1)aklama, 2)goranyş, 3)goraýyş, 4)gorag, 5)goranma defence1) savunma 2) koruma 3) korunma 4)himaye 5)davalı
aklawçydefence counselsavunma avukatı
1)goramak, 2)penalamak, 3)goranmak, 4)penalamak defend1) savunmak 2) korumak 3) müdafaa etmek
kazyýetede jogap beriji defendantsanık
çep gyraky goragçydefende, left back
goragçydefendersavunma oyuncusu
1)pena (n), 2)goranmak (v)defense1) himaye 2) savunma
özüni goraýandefense counselsavunan
goranmak eldegirilmezligidefense, immunity ofsavunma dokunulmazlığı
garaşsyz goranmakdefense, independentbağımsız savunma
goragçydefensemansavunmacı
goranyşdefensivesavunma
soňa goýmakdeferertelemek
sylanşykdeferencesaygı
höküm bermegi gijä goýmaklykdeferment of sentencecezanın ertelenmesi
barlag wagtydeferment periodkontrol süresi
soňa goýlanDeferredertelenmiş
diýen etmezlikdefiancekarşı gelmek
1)kemçilik, 2)ýetmezçilikdeficiency1) eksiklik 2) yetersizlik
1)gytçylyk, 2)defisit deficit1) kıtlık 2) eksik
jülgedefilevadi
kesgitlemekdefinetanımlamak
1)mälim, 2)kesgitli definite1) kesin 2) belirli
bellibir tizlikdefinite speed
1)hökman (adv), 2)kesgitli (adj), 3)anyk (adj)definitely1) kesinlikle 2) kuşkusuz 2) kesin olarak
1)kesgitleme, 2)kesgitnamadefinition1) tanım 2) tanımlama
ymyklydefinitivebelirli
ret etmekdeflectreddetmek
öňki we yzky aýnalary ýyladýan enjamDefoogger (DEF)
dabanyň nädogry ösüşideformation of the foot
1)şumroý, 2)bigörk deformed1) deforme 2) şekili bozuk
şumroýlukdeformityşekil bozukluğu
hile etmekdefrauddolandırıcılık
ýüwrükdefthızlı koşan
çüpremekdegeneratedejenere
zaýalanmadegradationbozulma
kemsidijidegradingaşağılayıcı
kemsitmekdegrading treatmentaşağılayıcı muamele
1)dereje, 2)gradus degree1) derece 2) rütbe
1)suwuny aýyrmak, 2)suwsuzlandyrmak dehydrate1) kurutmak 2) suyunu almak
suwsuzlaşmadehydrationsuyunu çıkarma
suw aýryjydehydratorkurutucu
delawer badalgasy (ABŞ-da ýerleşýän Delaware start
1)haýallatmak, 2)haýal-ýagallyk etmek, 3)gijikdirmek, 4)eglemek delay1) gecikme 2) geciktirme 3)erteleme 4)bekletmek
delegatdelegatetemsilci
1)wekilçilikli topar, 2)delegasiýa delegation1) temsilci grup 2) delegasyon
1)aýyrmak, 2)öçürmek, 3)pozmak delete1) silmek 2) kapatmak 3) ayırmak
satylan harydyň gowşurlmaga taýýar bolmagydeliberable statesatılan malların teslimi için hazır olma
ýöritedeliberateözel
bilgeşleýindeliberatelykasıtlı olarak
beriljek kararyň maslahatydeliberationalınacak kararla ilgili görüşme
1)näzik, 2)ýuka delicate1) narin 2) ince
tagamlydeliciouslezzetli
keýpdelightkeyif
1)şat, 2)hoşwagt delighted1) memnun 2) hoşnut
hezildelightfulkeyifli
1)çägi kesgitleme, 2)çäklendirme delimitation1) sınırlandırma 2) limit koyma
1)kesgitlemek, 2)suratlandyrmak delineate1) belirlemek 2) taslağını çizmek
düzgün bozujydelinquenthatalı
gara basmadelirioussayıklayan
samrama ýagdaýydeliriumsayıklama durumu
1)dogurmak, 2)äkelmek, 3)eltmek, 4)gowşurmak, 5)ýetirmek deliver1) teslim etmek 2) iletmek 3) vermek 4)ulaştırmak 5)kavuşturmak
1)gowşurma, 2)tabşyryk, 3)gowşuryşdelivery1) teslimat 2) talimat 3) iletmek
gozgalmasyz etmek tabşyrygydelivery, writ ofemlak devri
eltijideliverymankurye
köwdellçukur
delta wagty (sürüjiniň 25 sekundynyň içinde pitleýn zolagyna girmegi,durmagy we ýene trass çykmagy)Delta time
delta görnüşli muskuldeltoid muscle
1)talap (n), 2)hyrydarlyk (n), 3)isleg (n), 4)talap etmek (v), 5)talap (n)demand1) talep 2) istek 3) ihtiyaç 4)talep etmek 5) istemek
1)talapkär, 2)talapediji demanding1) talepkar 2) çok şey isteyen
pel çekmekdemarcatesınırlamak
özüňi pese düşürmekdemeanalçakgönüllü
gämi kärende şertnamasydemise chartergemi kira sözleşmesi
demokratiýademocracydemokrasi
demokratikdemocraticdemokratik
Kongo, KinşasaDemocratic Republic of Congo, Kinshasa
demokratik jemgyýetdemocratic societydemokratik toplum
1)ýumrulmak, 2)ýumurmak, 3)ýykmak demolish1) yıkmak 2)imha etmek 3)tahrip etmek
weýrançylyklydemolishedyıkım
döwdemoniblis
görkezmekdemonstrategöstermek
demonstrasiýademonstrationgösteri
rugsatsyz ýöreýişdemonstration, unauthorizedizinsiz gösteri
görkezme çalyşmalarydemonstrative pronouns
demonstrantdemonstratorgösterici
derejesini peseltmekdemoterütbesini düşürmek
1)süren, 2)hin den1) in 2) mağara
dinardenarisDenaris
ýöňkemekdenegratekaralamak
1)inkär, 2)ýüz döndürmek denial1) inkar 2) reddetmek
Daniýa, KopengagenDenmark, Copenhagen
puluň ýurt derejesine çalşylmagydenominationpara devalüvasyonu
alamatlandyrmadenotationifade
ýatyrmakdenouncegeçersiz kabul etmek
1)goýry, 2)goýy, 3)ýygjam, 4)dykyz, 5)gür, 6)ýygy dense1) yoğun 2) koyu 3) sıkı 4) sık 5) sıkışık
1)syklyk, 2)goýulyk, 3)syk, 4)töp, 5)dykyzlyk density1) yoğunluk 2) sıklık 3) sıkışıklık 4)kalınlık 5) koyuluk
beýikligiň dykyzlygyDensity altitude
1)ýemşertmek (v), 2)ýemeşerme (n)dent1) çentik 2) göçük
1)çüýrüklik, 2)dişiň çüýrükligi dental caries1) çürük 2) diş çürüğü
ýemşikdentedgirintili
1)diş lukmany, 2)stomatolog dentist1) diş doktoru 2) dişçi
Diş lukmançylygy merkeziDentist Medical Centre
ýatyrmakdenunciationyatırmak
1)dänmek, 2)inkär etmek deny1) yadsımak 2) reddetmek
ýumşaksyzlaşdyrmadepalatalizationdepalatalizasyon
1)ýöremek, 2)gitmek depart1) ayrılmak 2) yürümek
1)departament, 2)bölüm department1) bölüm 2) departman
gidişdeparturekalkış
1)bagly bolmak, 2)garaşly bolmak depend1) bağlı kalmak 2) bağımlı
1)garaşly bolmak, 2)bagly bolmak depend on1) bağlı kalmak 2) bağımlı
1)ähtibar, 2)ynamly dependable1) güvenilir 2) itibarlı
garaşlylykdependencebağımlılık
1)bagly, 2)elgarama, 3)garaşly, 4)golastydependent1) bağımlı 2) bağlı 3) muhtaç 4) tabi
bagly kompaniýadependent companybağımlı şirket
aýyklanýandependent memberbağımlı üye
1)suratlandyrmak, 2)sypatlandyrmak, 3)şekillendirmek depict1) göstermek 2) resmetmek 3) çizmek
suratlandyrmadepictiontasvir
horlamakdepletehorlamak
gutarmadepletiontüketme
1)hatara düzmek, 2)ýerleşdirmek deploy1) sıraya dizmek 2) yerleştirmek
ýaýbaňlanmakdeploymentkonuşlandırma
sutdan başga ýerde jogap beren tarapdeponentmahkemeden başka bir yerde cevap veren taraf
1)sürgün etmek, 2)deport etmek deport1) sınır dışı etmek 2) sürgün etmek
sürgündeportationsınır dışı etme
deport etýän ýurtdeporting statesınır dışı eden devlet
1)goýum, 2)çökündi, 3)girew, 4)goýum goýmak deposit1) depozito 2) teminat 3)yatırılan para 4) tortu
amanat şertnamasydeposit, contract ofdepozito sözleşmesi
ynanylan adamdepositaryemanetçi
goýumDepositionyatırılan para
goýum goýujyDepositorDepozitör
girewdeposityDepozito
1)ammar, 2)garaždepot1) depo 2) garaj
harapdepravedahlaksız
arzanlatmakdepreciateucuzlamak
arzanladylandepreciateducuzlatılan
1)peseliş, 2)peselme depreciation1) değerini düşürme 2) küçülme
peseltmekdepressküçültmek
basylan döwükdepressed fracture
1)çökgünlik, 2)sustupeslik, 3)gol, 4)gozak, 5)oýluk, 6)depressiýa, 7)mahrum etme depression1) depresyon 2) bunalım 3) buhran 4)çökme 5)değerini düşürme 6) mahrum etmek 7)kol
mahrum etmekdeprivemahrum etmek
jydadeprivedmahrum
1)çuňluk, 2)jümmüş depth1) derinlik 2) dip
1)deputat, 2)orunbasar deputy1) milletvekili 2) vekil
işgäriň borçlaryny ýerine ýetirmezligidereliction of dutygörevi ihmali
üstünden gülmekderidealay etmek
önümderivationürün
söz ýasaýjyderivationaltürevsel
1)ýasama, 2)önüm derivative1) türev 2) ürün
çykarmakderivetüretmek
ýasamaderivedtüretilmiş
goşulmaly sözderived wordtüretilmiş kelime
çäklendirip bolýan hukuklarderogable rights and freedomsistisnai hak ve özgürlükler
1)kiçeltmek, 2)peseltmek, 3)kembaha garamak derogate1) küçültmek 2) azaltmak 3) alçalmak
hukugy çäklendirmekderogationhukuksal sınırlama
buraw diňiderricksondaj kulesi
düşmekdescendinmek
1)öwlat, 2)nesil, 3)neberedescendant1) torun 2) nesil 3) çocuk
şejeredescendant, linealsoy seceresi
1)nesil, 2)zürýat descendants1) nesil 2) torun
peselýän basymdescending stressazalan stres
1)eňaşak, 2)asyl descent1) alçalma 2) asıl
1)sypatlandyrmak, 2)beýan etmek, 3)suratlandyrmak describe1) tanımlamak 2) anlatmak 3) tasvir etmek
1)beýan, 2)suratlandyrma, 3)wasp, 4)häsiýetnama description1) açıklama 2) tasvir 3) anlatma 4)tarif 5)betimleme
kesgitleýji hukuk düzgünidescriptive provisiontanımlayıcı hüküm
1)çöl (n), 2)gum (n), 3)çolarmak (v), 4)taşlamak (v), 5)zyňmak (v)desert1) çöl 2I kum 3) çorak 4)terketmek 5)atmak
çolarmakdesertedıssız
gaçgakdeserterfirar
çölleşmedesertificationçölleşme
1)çolarma, 2)gaçgaklyk desertion1) firar 2) terk
är aýalyň bir öýde ýaşamagyna päsgelçilik döredilmegidesertion, constructivekarı kocanın aynı evde yaşamasını engellemesi
är aýalyň bir birini taşlamagydesertion, mutualkarı kocanın boşanması
mynasyp bolmakdeservehak etmek
mynasypdeservinglayık
1)niýetlemek (v), 2)konstruksiýa (n), 3)pygyl (n), 4)nagyş (n), 5)işläp düzmek (v), 6)düzmek (v)design1) tasarım 2) dizayn 3) proje 4) taslamk 5) hazırlamak 6)tasarlamak
niýetlemekdesignateniyetlemek
1)niýetlenme, 2)bellemedesignation1) atama 2) niyet
gelip çykýan ýeridesignation of originmenşe tanımı
1)konstruktor, 2)dizaýner designer1) tasarımcı2) modacı
1)isleg (n), 2)göwnemek (v), 3)höwes (n), 4)küýsemek (v), 5)meýillenmek (v), 6)myrat (n), 7)ymtylmak (v), 8)pygyl, 9)işlemek (v)desire1) arzu etmek 2) istek 3) şehvet 4) tutku 4) isteme 6) heves 7)dilek 9) hırs 10 ) istemek
göwünjeňdesirousarzulu
partadesksıra
çoladesolateıssız
1)çäresizlik (n), 2)tamaňy üzmek (v)despair1) umutsuzluk 2) caresizlik
çykgynsyzdesperateumutsuz
umytsyz, tamasyz desperatelyumutsuzca
ýigrenmekdespisetiksinmek
garamazdandespite of sthher şeye rağmen
zalymdespotdespot
eden-etdilikdespotismdespotluk
desertdesserttatlı
gidilmeli ýerdestinationhedef
maňlaýyna ýazylandestinedkader
1)täleý, 2)ykbal, 3)kysmat, 4)çigin destiny1)kader 2) alın yazısı 3) kısmet 4)felek
garypdestituteyoksul
1)opurmak, 2)syndyrmak, 3)otamak, 4)ýegsan etmek, 5)ýumurmak, 6)ýykmak, 7)ýok etmek destroy1) yok etmek 2) imha etmek 3) tahrip etmek 4) mahvetmek 5) harap etmek 6) tüketmek 7)ümidini tüketmek
ýerle bir edilendestroyedyerlebir edilmiş
ýok edijidestroyeryok edici
1)hapalyk, 2)ýumurma, 3)dargatma, 4)dargama destruction1) yıkım 2) imha etmek 3) tahrip etmek 4) pislik
könelişen kanundesuetudeeskimiş kanun
goparmakdetachayırmak
gopýandetachableçıkarılabilir
topardetachmentgrup
1)maglumat, 2)detal detail1) detay 2) bilgi
hemmetaraplaýyndetaileddetaylı
1)eglemek,2)güýmemek (v), 3)saklamak (v), 4)tutup saklamak (v)detain1) alıkoymak 2) vaktini almak 3) tutmak 4) hapsetmek
eglenmekdetainedgözaltına alındı
tussag astyna alnan adamdetained persontutuklu
tussagdetaineetutuklu
1)ýüze çykarmak, 2)üstüni açmak, 3)anyklamakdetect1) tespit etmek 2) ortaya çıkarmak 3) farketmek
1)ýüze çykarma, 2)üstüni açma detection1) tespit etme 2) ortaya çıkarma
sülçidetectivededektif
tussaglykdetentiongözaltı
1)tussaglyk merkezi, 2)gabawhana detention center1) gözaltı merkezi 2) ıslahevi
türmedetention facilityhapishane
tussagly kazyýet jogapjärçiligidetention of remandtutukluluk
tussag etmek kararydetention ordertutuklama kararı
tussag etmek kararyna garşy çykmakdetention order, challengingtutuklama kararına karşı gelmek
tussaglyk kararynyň gözden geçirilmegidetention order, review oftutukluluk kararının gözden geçirilmesi
tussag etmek kararynyň ýatyrylmagydetention order, revocation oftutukluluk kararının iptali
sorag döwründe tussag etmekdetention, pretrialsoruşturma döneminde tutukluluk
päsgel bermekdeterengel olmak
ýuwujy serişdedetergentdeterjan
1)erbetlemek, 2)erbetleşmek, 3)ýaramazlaşmak, 4)haýallamak deteriorate1) kötüleşmek 2) fenalaşmak 3) bozulmak 4)yavaşlamak
arryklamadeteriorationzayıflama
aýgytdeterminationkararlılık
kesgitlemekdeterminebelirlemek
ýaryşda eýelenen ýerleri kesgitlemekdetermine (announce) the places
1)aýgytly, 2)dogumly determined1) kararlı 2) azimli
1)partlatmak, 2)partlamak detonate1) patlatmak 2) infilak etmek
partlaýjydetonatorpatlayıcı
aýlawdetourdolambaçlı yol
töhmetçidetractoriftiracı
1)hümmetsizlenme, 2)dewalýuasiýa devaluation1) devalüasyon 2) paranın değerini düşürme
1)arzanlatmak, 2)bahasyny peseltmek devalue1) değerini düşürmek 2) ucuzlatmak
haraplamakdevastateharap etmek
1)ösmek, 2)özleşdirmek, 3)hars develop1) geliştirmek 2) büyükmek 3)ilerlemek
ösendevelopedgelişmiş
1)işläp düzüji, 2)programmaçy, 3)düzüji developer1) geliştirici 2) programcı 3) hazırlayıcı
1)ösüş, 2)döreýiş, 3)öňegidişlik, 4)işläp düzüş development1) geliştirme 2) üretme 3) ilerleme 4) geliştirmek
ösüş maksatnamasydevelopment planKalkınma Planı
kämillik hukugydevelopment, right tokalkınma hakkı
işlikden ýasalandeverbativefiillerden yapılmış
sowulmakdeviatesapmak
1)gyşarnyk, 2)gyşarma deviation1) eğim 2) eğilmek
1)esbap, 2)enjam device1) cihaz 2) alet
şeýtandevilşeytan
işläp düzmekdeviseplanlamak
umumy miras wesýetidevise, generalgenel miras vasiyeti
ýörite miras wesýetidevise, specificözel miras vasiyeti
wesýetnama bilen özüne gozgalmaýan emläk goýulan adamdeviseevasiyetname ile taşınmaz mala sahip olan kişi
wesýet eden adamdevisorvasiyetname bırakan insan
mahrumdevoidyoksun
merkezi hökümetiň ygtyýarlyklarynyň ýerli häkimýete geçirilmegidevolutionmerkezi hükümetin yetkilerinin yerel yönetime devri
bagyşlamakdevoteadamak
1)bagyş, 2)mynasybetli devoted1) adamak 2) münasebetli
muşdak (dindar)devoteesofu
1)wepalylyk, 2)söýgi devotion1) bağlılık 2) sevgi
çygdewçiğ
çakganlykdexterityhızlılık
çakgandextroushızlı
süýjülik keselidiabetesşeker hastalığı
diabetikdiabeticşeker hastası
diagnoz goýmakdiagnoseteşhis koymak
diagnozdiagnosisTeşhis
awtoulagynyň anyklaýyş düzgüniDiagnostic tast mode (DTM)
1)egremçe, 2)depebirikdirer diagonal1) diyagonal 2) çapraz
gytaklygynadiagonallyçapraz olarak
diagrammadiagramdiyagram
1)siferblat (n), 2)nomer aýlamak (v)dial1) çevirmek 2) tuşlamak
şkala boýunçaDial-in
1)dialekt, 2)şiwe dialect1) lehçe 2) diyalekt
gepleşikdialogdiyalog
1)söhbetdeşlik, 2)gepleşik dialogue1) diyalog 2) sözleşi
diametrdiameterçap
1)göwher, 2)almaz diamond1) elmas 2) pırlanta
göwher monjukdiamond necklaceElmas kolye
arlykdiaperbebek bezi
1)içagyry, 2)içgeçme diarrhea1) ishal 2) diyare
gündelikdiarygünlük
zardicezar
Riçard adynyň gysga görnüşidickRıçard isminin kısaltması
aýdyp ýazdyrmakdictatedikte etmek
diktantdictationdikte
diktatordictatordiktatör
diktaturadictatorshipdiktatörlük
sözlükdictionarysözlük
etdididyaptı
gelmedik (ýaryşa ýazylan emma ýaryşmaga gelmedik)Did not attend
pellehana ýetmedik,(finişe ýetdi diýip hasaplanýan sürüji gutarnykly aýlawlaryň 90%-ini ýerine ýetirmeli)Did not finish
kwalifisirlenmedik-kwalifikasiýany geçmedikDid not qualify/did not pre-qualify
1)ölmek, 2)aradan çykmak, 3)dünýäden ötmek, 4)wepat bolmak, 5)ýykylmak die1) ölmek 2) vefat etmek 3)yıkılmak 4)dünyadan göçmek 5)canı çıkmak
1)gyrgyn, 2)nesli tükenmekdie out1) nesli tükenmek 2) tükenmek
zardie, dicezar
dizeldieseldizel yakıtı
berhizdietdiyet, perhiz, beslenme rejimi
tapawutlanmakdifferfarklılık
1)parh, 2)tapawut, 3)üýtgeşiklik difference1) fark 2) ayrılık 3) değişiklik
1)aýry, 2)dürli-dürli, 3)eýleki, 4)gaýry, 5)üýtgeşik different1) farklı 2) değişik 3) çeşitli 4) başka 5)diğer
sag we çep tarapdaky tigirlerine dürli tizlikde aýlanmaga mümkinçilikberýän mehanizm (differensial)Differential
tapawutlandyrmakdifferentiateayırt etmek
dolandyryş geňeşi agzalarynyň tapawutly jogapkärçiligidifferentiated solidarityyönetim kurulu üyelerinin farklı sorumlulukları
başgaçadifferentlyfarklı
tapawutdifferentnessfarklılık
1)çetin (n), 2)kyn, 3)müşgildifficult1) zor 2) güç 3) çetin
1)kynlyk, 2)kynçylyk, 3)hyllalla difficulty1) zorluk 2) güçlük 3) sıkıntı
1)syrylmak, 2)ýaýylmakdiffused1) dağınık 2) yayılmak
diffuzorDiffuser
1)gazmak, 2)dörmek, 3)dikmek, 4)dörjemek, 5)köwlemek, 6)köwmek dig1) kazmak 2) çukur yapmak 3) deşmek 4) incelemek 5) dürtmek 6) kazı yapmak
1) gazamak, 2) düýbüne sinmekdig into
1) topragy gazmak, 2) gazuw-agratyş işini geçirmekdig up
1)lasyrdamak, 2)siňdirmek digest1) sindirmek 2) hazmetmek
1)iýmit siňdiriş, 2)siňdiriş digestion1) sindirim 2) hazım
iýmit siňdiriş ulgamynyň bozulmagydigestion trouble
ýer gazyjydiggerkazıcı
gazuwdiggingkazma
gazuw-agtaryş işleridigging upkazı işleri
1)san, 2)belgi, 3)sifr, 4)barmak digit1) hane 2) basamak 3) sayı 4)parmak
sanlydigitaldijital
sanly gysyşdigital compressiondijital sıkıştırma
ogulhajatdigitus anularisyüzük parmağı
başam barmakdigitus Ibaşparmak
süýem barmakdigitus IIişaret parmağı
orta barmakdigitus IIIorta parmak
ogulhajatdigitus IVyüzük parmak
külbikedigitus Vserçe parmak
1)mertebe, 2)namys, 3)namysjaň, 4)mertebe dignity1) haysiyet 2) asalet 3) şeref 4)yücelik
syrykdyrmakdigresskonudan ayrılmak
çekilmedigressionçekilme
1)gaçy, 2)gatla, 3)böwet, 4)jar dike1) set 2) hendek 3) kanal 4) bent
göwşüldilapidatedeskimiş
öý kärendesinde könelgelerdilapidationev kirasında eskilme
işi uzaltmakdilatoryiş uzatma
dilemmadilemmaikilem
1)yhlas, 2)işjeňňirlik diligence1) ihlas 2) çalışkanlık
1)zähmetsöýer, 2)işeňňir diligent1) çalışkan 2) işine düşkün
ukropdillDereotu
1)suwutmak, 2)goşmak dilute1) sulandırılmış 2) katmak
1)ýitigsi, 2)ümezlemek dim1) sönük 2) kararmak
körzehindim-wittedcahil
1)gabara, 2)ölçeg, 3)möçberdimension1) boyut 2) ölçü 3)miktar
1)kiçelmek, 2)sabamak, 3)seýreklemek, 4)ýuwaşatmak, 5)egismek diminish1) azaltmak 2) küçültmek 3) eksitmek 4)yavaşlatmak 5)kısmak
gymmatyň ýitirilmegidiminished valueazalan değer
kiçeldijidiminutiveküçültme
bulanykdimlybelirsiz
körlükdimwitkörlük
1)gowga, 2)goh din1) gürültü 2) şamata
gowgadin, racketçığlık
naharlanmakdineyemek yemek
hapadingypis
naharlanmadiningyemek
saçakdining clothyemek örtüsü
nahar otagydining roomyemek odası
1)agşamlyk nahar, 2)agşamlyk dinner1) akşam yemegi 2) ziyafet
dinozawrdinosaurDinozor
batyrmakdipdaldırma
ýagyň derejesini ölçeýji şýupDip stick
jübüt seslidiphthongçift ​​sesli
diplomdiplomadiploma
diplomatiýaDiplomacyDiplomasi
diplomatdiplomatdiplomat
diplomatikdiplomaticdiplomatik
diplomatik wekilDiplomatic agentDiplomatik temsilci
diplomatik kepilliklerdiplomatic assurancesdiplomatik güvenceler
diplomatik korpusdiplomatic corpsdiplomatik temsilcilik
diplomatik eldegirmesizlik we artykmaçlykdiplomatic priveleges and immunitiesdiplomatik ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar
örän erbetdireçok kötü
umumy müdirlikdirecoctorate generalgenel müdürlük
1)göni, 2)dogrulamak (v), 3)gönükdirmek (v), 4)ýüzlenmek (v), 5)ugrukdyrmak (v)direct1) direkt 2) doğrulamak 3) yöneltmek 4)hitap 5)doğrudan doğruya
zyýany döreden sebäpdirect causezararı oluşturan sebep
göni urgydirect kick
göni doldurgyçdirect objectDoğrudan nesne
başganyň sözidirect speech
1)tarap, 2)görkezme, 3)ýollanma haty, 4)filmi goýma, 5)ugur, 6)tarap direction1) yön 2) istikamet 3)kumanda 4) yönetme 5) uğur 6)taraf
kybladirection of meccakible
1)ýol salgy, 2)wagyz-nesihat, 3)gönükme directions1) talimat 2) yön gösterme 3)öğüt
1)gömelteý, 2)gönümel, 3)gös-göni directly1) direkt olarak 2) doğrudan 3) doğruca
1)režisýor, 2)direktor, 3)müdirdirector1) yönetmen 2)müdür 3) direktör
1)müdiriýet, 2)müdirlik directorate1) müdürlük 2) yönetim
katalog (sanaw)directorydizin
1)çor, 2)çyrşak, 3)gäz, 4)kir dirt1) kir 2) pislik 3) çamur 4) çerçöp
1)hapa (adj), 2)kirletmek (v), 3)hapalamak (v), 4)kirli (adj)dirty1) kirli 2) kirletmek 3) pisletmek 4) çöp
hapa howaDirty air
maýyplykdisabilitysakatlık
inwalit tölegidisability benefitsakatlık ödeneği
döwlet kömek pulydisability pensiondevlet yardım maaşı
maýyplygy bolan adamdisability, person underengelliği olan kişi
wagtlaýyn maýyplygy bolan adamdisability, temporarygeçici sakatlık
1) zyýan, zeper ýetirmek; 2) işden saklamak, togtatmakdisable1) devre dışı bırakmak 2) zarar vermek
1)maýyp, 2)işe ýarawsyz disabled1) engelli 2) özürlü 3) hizmet dışı kalmış
1)gelşiksizlik, 2)kemçilikdisadvantage1) dezavantaj 2) güzel olmayan durum
gelşiksizdisadvantageousdezavantajlı
1)garşy çykmak, 2)ylalaşmazlyk disagree1) karşı çıkmak 2) aynı fkirde olmamak
1)ylalaşyksyz, 2)mähirsiz disagreeable1) anlaşamama 2) hoş olmayan
1)jetlik, 2)agzalalyk, 3)razy bolmazlyk, 4)razy disagreement1) anlaşmazlık 2) uyuşmazlık 3) rıza göstermemek 4) rıza
1)gürüm-jürüm bolmak, 2)ýitmek, 3)uçmak, 4)sumat bolmak disappear1) kaybolmak 2) gözden kaybolmak 3)unutulup gitmek 4)yok olmak
ýitişdisappearancekaybolma
gynandyrmakdisappointhayal kırıklığına uğratmak
gynandyryjydisappointinghayal kırıklığı yaratan
gynançdisappointmenthayal kırıklığı
oňlamazlykdisapprovalonaylamama
oňlamazlykdisapproveonaylamamak
ýaragsyzlandyrmakdisarmsilahsızlandırmak
1)ýaragsyzlandyrma, 2)ýaragsyzlanma disarmament1) silahsızlanma 2) silahsizlandırmak
sökmekDisassembling
baglanyşygy kesmekdisassociateilişkisini kesmek
beladisasterfelaket
howplydisastrousfelaket
pytramakdisbanddağılmak
adwokatlykdan çykarmakdisbaravukatlıktan çıkarma
adwokatlykdan çykarylmakdisbarmentbarodan çıkarılmak
ynamsyzlykdisbeliefinançsızlık
togtatma diskiDisc brake
1)çykarmak, 2)aýyrmak discard1) çıkarmak 2) ayırmak
seljermek, düşünmek, tanamakdiscernkavramak, farketmek, anlamak
çümhörekdiscernibleyemeği az yemek
1)aklama (n), 2)çykym (n), 3)okdan boşatmak (v), 4)azaltma (n), 5)akdyrma (n), 6)dökülme (n), 7)çykarmak (v), 8)boşatmak (v), 9)boşadylyş (n)discharge1) deşarj 2) boşaltma 3) tahliye 4)terhis 5)boşaltmak 6) ateşleme 7) salıverme 9) taburcu olmak
şägirtdiscipleöğrenci
disiplina degişlidisciplinarydisiplin
hukuk tertibini üpjün etmäge degişli amallardisciplinary actionhukuk düzeninin temin edilme işleri
tertip geňeşidisciplinary boarddisiplin kurulu
administratiw tussagdisciplinary incarcerationdisiplin cezası
disiplin jezalarydisciplinary sanctionsdisiplin cezaları
1)düzgün-nyzam (n), 2)ders (n), 3)düzgün-tertip (n), 4)tertibe çagyrmak (v)discipline1) disiplin 2) ders 3) düzen 4)düzene sokmak
tertiplidisciplineddisiplinli
ýüz öwürmekdisclaimerferagatname
1)açmak, 2)aýan etmek disclose1) açmak 2) ifşa etmek
aýan serişdelerdisclosed reservesaçıklanan rezervler
1)açma, 2)aýan ediş, 3)oraşan etme disclosure1) ifşa 2) açığa çıkarma 3) ortaya çıkarma
beýan jogapkärçiligidisclosure, duty ofbeyan etme görevi
rahatsyzlykdiscomfortrahatsızlık
1)baglanyşygy kesmek, 2)aýyrmak disconnect1) bağlantıyı kesmek 2) ayırmak
aragatnaşyk kesildidisconnectedbağlantı kesildi
nägilelikdiscontenthoşnutsuzluk
nägilediscontentedhoşnutsuz
şikaýatyň yzyna alynmagydiscontinuanceşikayetin geri çekilmesi
jezanyň ýatyrylmagydiscontinuance of penaltycezanın kaldırılması
işiň ýatyrylmagydiscontinuance of proceedingseylemin feshi
duruzmakdiscontinuedurdurmak
agzalalykdiscorduyuşmazlık
1)arzanlatma 2)indirimdiscount1) indirim 2) ucuzlama
hasaba alyş karzydiscount creditindirim kredisi
1)höwesini gaçyrmak, 2)howatyrlandyrmak discourage1) vazgeçirmek 2) yıldırmak
biedepdiscourteousedepsiz
biedeplikdiscourtesysaygısızlık
1)tapmak, 2)anyklamakdiscover1) keşfetmek 2) ortaya çıkarmak
1)tapyndy, 2)açyş discovery1) keşif 2) buluş
ätiýaçlydiscreetihtiyatlı
1)aratapawut, 2)tapawutlylyk discrepancy1) fark 2) farklılık
ätiýaçlylykdiscretionihtiyatlılık
ygtyýarlygyň erbetlige ulanylmagydiscretion, abuse ofyetkiyi kötüye kullanmak
öz islegi boýunçadiscretionarykendi isteği ile
firmanyň öz islegi bilen goşmaça kapital ýygnamagydiscretionary reservesfirmanın takdirine bağlı olarak ek sermaye birikimi
kemsitmediscriminateküçümsemek
kemsitmeklikdiscriminationayrımcılık
positiw kemsitmeklikdiscrimination, positivepozitif ayrımcılık
kemsitmegiň gadagan edilmegidiscrimination, prohibition ofayrımcılık yasağı
disk zyňmakdiscus throwing
ara alyp maslahatlaşmakdiscussgörüşmek
1)çekeleşik, 2)çekişme, 3)söhbet, 4)gürrüň 5)ara alyp maslahatlaşmakdiscussion1) tartışma 2) görüşme 3) münazara 4)müzakere 5)sohbet etmek
1)äsgermezçilik (n), 2)äsgermezlik (v), 3)harlamak (v)disdain1) küçümsemek 2) tepeden bakmak 3) tenezzül etmemek
1)syrkawlyk, 2)hassalyk, 3)keseldisease1) hastalık 2) hasta 2) rahatsızlık
1)bisarpalyk, 2)eýeçiliksizlik diseconomy1) eşitsizlik, 2) sahiplik eksikliği
düşürmedisembarkationkaraya çıkma
1)masgarçylyk (n), 2)uýat (n), 3)ýüzigaralyk (n), 4)masgaralamak (v)disgrace1) rezalet 2) utanç 3)rezillik 4) yüz karası 5)ayıp
masgaradisgracefulutanç verici
1)sumat bolmak, 2)gizlenmek disguise1) saklanmak 2) kılık değiştirme
ýigrençdisgustiğrenme
1)iren, 2)ýürekbulanç, 3)ýüregedüşgünç disgusted1) iğrenmiş 2) bıkmış 3) bezmiş
1)ýigrenji, 2)nejis disgusting1) mide bulandırıcı 2) tiksindirici
1)tabak, 2)tagam dish1) tabak 2) yemek
gap-gaçdishesbulaşık
imeşik (bulaşyp duran)disheveleddarmadağınık
1)binamys (adj), 2)haram (n)dishonest1) şerefsiz 2) haram
tölegden ýüz öwürmekdishonor of billödemeyi reddetmek
tölegden ýüz öwürmekdishonor, notice ofödemeyi reddetmek
haramdishonourableharam
mirasdan çykarmakdisinheritmirastan mahrum bırakmak
dargamadisintegrationdağılma
göwünsizdisinterestedilgisiz
agzaladisjointedtutarsız
1)şaýba, 2)diska disk1) disk 2) buz hokeyi topu
ýerinden çykarmakdislocateyerinden çıkarmak
çykykdislocationçıkık
1)gamly, 2)tukat, 3)gussaly, 4)tümlük dismal1) kasvetli 2) kederli 3) sıkıntılı 4) karanlık
dargatmakdismantlesökmek
kowmakdismisskovmak
işden çykarmakdismissalişten çıkarma
döwlet gullugyndan çykarmakdismissal from civil servicekamu hizmetinden çıkarılma
işden boşatmakdismissal from employmentişten çıkarılma
zähmet şertnamasyny ýatyrmakdismissal statementiş sözleşmesini feshetmek
zähmet şertnamasyny ýatyrylmagynyň beýan edilmegidismissal, notice ofiş sözleşmesinin feshinin beyanı
zähmet şertnamasynyň esasly ýatyrylmagydismissal, summaryiş sözleşmesinin makul şekilde feshi
sebäpsiz zähmet şertnamasynyň ýatyrylmagydismissal, unfairiş sözleşmesinin sebepsiz yere iptali
zähmet şertnamasynyň bikanun ýatyrylmagydismissal, wrongfuliş sözleşmesinin yasadışı feshi
diýen etmezlikdisobedienceitaatsizlik
boýnyýogyndisobedientitaatsiz
kesir atdisobedient horseitaatsiz at
diýen etmezlikdisobeyitaatsizlik etmek
tertipsizlikdisorderdüzensizlik
1)garagol, 2)garym-gatym disorderly1) düzensiz 2) açık saçık
1)ekspedisiýa, 2)ugradyş dispatch1) sevk etmek 2) yollama
dispetçerdispatchersevk görevlisi
1)çaşmak, 2)pytramak, 3)ýaýramak disperse1) yaymak 2) dağıtmak 3) dağılma
pytratmadispersiondağılım
ýerini üýtgetmekdisplaceyerini değiştirme
watansyz adamdisplaced personvatansız
hereketlendirijiniň göwrümiDisplacement
1)displeý (n), 2)ekran (n), 3)görkeziliş (n), 4)görkezmek (v)display1) ekran 2) görüntü 3)göstermek 4) sergilemek
reserw bölegidisposable portiontek kullanımlık kısım
1)taşlama, 2)zyňyş disposal1) atmak 2) ortadan kaldırmak
ýerleşdirmedispositionyerleştirme
puja çykarmadisproofçürütmek
ülçegsizdisproportionateoransız
1)inkär etmek, 2)puja çykarmak disprove1) çürütmek 2) yalanlamak
1)dawa (n), 2)çekeleşmek (v), 3)jedelli mesele (n), 4)çekeleşik dispute1) dava 2) tartışma 3) münakaşa 3)tartışmalı konu
ygtyýarlyklary ýatyrmamkdisqualificationyetkilerin iptali
eksperti inkär etmekdisqualification of expertbilirkişinin diskalifiye edilmesi
kazyny red etmekdisqualification of judgehakimin diskalifiye edilmesi
diskwalifisirlenmekDisqualify
eksperti red etmekdisqualify expertuzman diskalifiye etmek
1)rahatsyzlandyrmak (v), 2)ynjalyksyzlandyrmak (v), 3)gozgalaň (n)disquiet1) huzursuzluk 2) rahatsızlık 3) endişe
sylaşyksyzdisrespectfulsaygısızlık
opurmakdisruptdağıtmak
1)opurylyşyk, 2)bozulyşdisruption1) bozulma 2) parçalanma
1)nägilelik, 2)närazylyk dissatisfaction1) memnuniyetsizlik 2) hoşnutsuzluk
1)närazy, 2)nägile dissatisfied1) hoşnutsuz 2) tatminsiz
garaýyşlardaky gapma-garşylykdissentfikir ayrılığı
närazy tarapdissentermemnun olmayan taraf, muhalif
garşy sesdissenting opinionkarşı oy
1)dissident (n), 2)ylalaşmaýan adam (adj)dissident1) muhalif 2) memnun olmayan insan
1)ylalaşmazlyk bilen, 2)garşy çykmak bilen dissidently1) anlaşma üzere 2) muhalif olarak
dargamadissimilationdisimilasyon
pytratmadissipationyayılma
dagynykdissociatedayrışmış
kelesaňlykdissolutenesssefahat
eretmedissolutioneritme
kompaniýany ýatyrmakdissolution of companyşirketin feshi
nikany ýatyrmakdissolution of marriageevliliğin feshi
eremekdissolveeritmek
1)aralyk, 2)menzil, 3)uzaklyk distance1) mesafe 2) uzaklık 2) ara
marafon ylgawynyň aralygydistance of marathon race
aralygynyň diapazony(çägi)Distance ranging
1)alysda, 2)uzak, 3)daş, 4)asyldistant1) uzak 2) uzakta 3) mesafeli 4)asıl
çekilme,dartylmadistension,strain,sprain
iki setirli gazaldistichiki satır gazel
arassalamadistillationtemizleme
arassalanan suwDistimed water
1)tapawut, 2)parh distinction1) ayrım 2) fark
1)parhly, 2)özboluşly distinctive1) ayırt edici 2) farklı
1)parhly bolmak, 2)saýgarmak, 3)tapawutlandyrmak distinguish1) ayırmak 2) ayırt etmek 3) ayrım yapmak
1)hormatly 2)görnükli 3)meşhur 4)tanymaldistinguished1) seçkin 2) ünlü 3)tanınmış 4) güzide
1)gyşartmak, 2)ýoýmak, 3)çaýşarmak distort1) çarpıtmak 2) saptırmak 3) yamultmak
ünsüni bölmekdistractdikkatini dağıtmak
ünsüni bölmedistractiondikkati başka yöne çekme
emlägi konfiskasiýa etmekdistrainmülke el konulması
konfeskasiýa edip boljakdistrainablemüsadere edilebilir
konfeskasiýanyň ýatyrylmagydistrained property, release ofhaciz edilecek malın iptali
emlägi konfiskasiýa etmedistrainthaciz
ýerine ýetiriş namasydistraint warrantihtiyat kararı
aklyndan azaşandistraughtperişan
1)hasrat (n), 2)gynamak (v)distress1) sıkıntı 2) ızdırap 3) üzüntü
ynjamakdistresseddertli
paýlamakdistributedağıtmak
1)ýaýradyş, 2)bölüniş, 3)ýerleşme, 4)paýlaşdyrma, 5)paýlama distribution1) dağıtım 2) dağılım 3) bölüştürme 4)düzenleme 5) yerleştirme
paýlaýjyDistributor
1)ülke, 2)etrap district1) ilçe 2) semt
etrap häkimidistrict governorkaymakam
welaýat hassahanasydistrict hospital
1)şübhe (n), 2)şübhelenmek (v)distrust1) şüphe 2) kuşku
1)bimaza etmek, 2)birahat etmek disturb1) rahatsız etmek 2) rahat vermemek
1)bozulma, 2)birahatlandyrmak disturbance1) rahatsızlık 2) bozulma
gowgalydisturbedrahatsız
1)galagoply, 2)howsalaly disturbing1) gürültülü, 2) endişeli
bozgakçylykdisturbing the peacehuzuru bozmak
1)ganaw, 2)garnym, 3)gorp, 4)ýap, 5)garym ditch1)hendek 2) suyolu 3) ark 4)sığınak 5)su kanalı
aşadithyrambaşırı
läledittyküçük şarkı
1)böküş (n), 2)bökmek (v), 3)çümmek (v)dive1) dalış 2) dalma 3) gömülmek
pagşyldatmakdive into water
1)çümdüriji, 2)guwwas, 3)çümmüjidiver1) dalgıç 2)dalış yapan kimse 3) balık adam
gyşarmakdivergeuzaklaşmak
1)deň gelmezlik, 2)üýtgeme divergence1) uyuşmazlık 2) değişme
dürlidiverseçeşitli
1)ýykgynçylyk, 2)sowulma diversion1) saptırma 2) yönelme
dürlülikdiversityçeşitlilik
sowmakdivertyönlendirmek
1)saka (n), 2)taraz (n), 3)bölmek (v), 4)paýlamak (v), 5)paýlaşmak (v), 6)ülemek (v)divide1) bölmek 2) ölçü 3) ikiye ayırmak 4) paylaşmak 5) bölüştürmek 6) ayrılmak
1)diwidend, 2)paýpeýda dividend1) kâr payı 2) bölünen sayı
aralyk paýydividend, interimara pay
tagta (suwa bökmek üçin)diving platform
bölünýändivisiblebölünebilir
bölünip boljak jogapkärli şertnamadivisible contractbölünebilir bir sorumluluk sözleşmesi
1)diwiziýa, 2)bölünme, 3)bölüniş division1) bölünme 2) bölüm 3) dağıtım
bölünmek şertnamasydivision contractbölünme sözleşmesi
geçirmedivision of wordskelimelerin bölünmesi
bölünmek meýilnamasydivision planbölünme planı
bölünmek hasabatydivision reportbölüm raporu
firmanyň bölünmäge degişli umumy mejlis kararydivision resolutionfirma bölünmesi için genel kurulunun kararı
1)aýrylyşmak (v), 2) kanun taýdan nika bozma (n) divorce1) boşanma 2) yasal olarak boşanma
aýrylyşmak üçin arza bermekdivorce petitionboşanma dilekçesi
aýrylyşmak sebäpleridivorce, grounds forboşanma gerekçesi
başaýlanmadizzinessbaş dönmesi
başy aýlanýandizzybaş döndürücü
Jibuti, JibutiDjibouti, Djibouti
molekulýar genetiki seljermeDNA profilingDNA profili
etmekdoyapmak
1) dynmak, 2) sypmakdo away with
özbaşdak etmekdo without
dosentdoccentdoktor
dosentdocentdoçent
gämi duralgasydockrıhtım
kazyýetde şaýadyň tanamagydock identificaitonmahkemede tanık kimliği
ýükçidockerliman işçisi
gämi ussahanasydockyardtersane
1)lukman, 2)hekim, 3)tebip doctor1) doktor 2) hekim 3) tabip
hukuk ylymlarynyň doktorydoctor of lawshukuk doktoru
lukmandoctor of medicineTıp doktoru
görkezmedoctrinetalimat
1)dokument, 2)resminama document1) belge 2) evrak
döwlet resminamasydocument, publicresmi belge
resminamalaýyndocumentarybelgesel
ýylandodakdodderşeytansaçı
1)sypmak, 2)sypjyklyk etmek dodge1) atlatmak 2) kaçamak yapmak
1)hilegär 2)sypjykdodger1) kaçak 2) kurnaz
maraldoedişi geyik
etmekdoesyapar
1)it, 2)güjük dog1) köpek 2) it
gyşarmalar,merkezleşmäniň bozulmagy,ugruň üýtgemegiDog leg
1)dini taglymat, 2)dini taglymatyň düzgünleri dogma1) inanç 2) dini sistem
dogmatikdogmaticdogmatik
dogmatizmdogmatismdogmatizm
1)keýpsizlik, 2)sussypeslik doldrums1) can sıkıcı 2) sıkıntılı
günä işlerdoli capaxgünah işler
gurjakdolloyuncak bebek
delfindolphinYunus
pekgedoltsalak
eýeçilikdomainsahiplenmek
döwlet emlägidomain, publicdevlet mülkiyeti
gümmezdomekubbe
1)öý (n), 2)eldeki (adj)domestic1) ev 2) yerli
içerki hukukdomestic lawiç hukuk
içerki hukuk ýollarydomestic remedyiç hukuk yolu
hemişelik ýaşaýan ýeridomicileikametgah
1)agdyklyk, 2)agalyk dominance1) hakimiyet 2) egemenlik
agalykdominancyhakimiyet
agdykdominantbaskın
gozgalmaýan emlägiň eýesidominant ownertaşınmaz emlak sahibi
gozgalmaýan emlägiň eýesidominant tenantgayrimenkul sahibi
gozgalmaýan emläkdominant tenementgayrimenkul
1)agalyk sürmek, 2)agdyklyk etmek dominate1) hakim olmak 2) baskın olmak
agalykdominationegemenlik
emläk eýeçilik hukugydominiummülkiyet hukuku
eýedominussahip
haýryna geçirmekdonatebağış
sagdyn adamlaryň organ donarlygydonatio inter vivossağlıklı insanların organ bağışı
ölümden soň organ donarlygydonatio mortis causaölümden sonra organ bağışı
1)haýyr-yhsan, 2)haýyr-sahawat donation1) bağış 2) hibe 3) yardım
etmekdoneyapmak
mirasdüşerdoneevaris
eşekdonkeyeşek
donordonorbağışçı
näbelli zatdoodads
1)gapy, 2)işik door1) kapı 2) eşik
gapyny dolandyryjy enjamDoor control device
gapynyň tutawajyDoor handle
gapynyň gulpyDoor lock
gapynyň paneliDoor panel
gapyly ýaryş awtoulagyDoor slammer
gapynyň aýnasyDoor window glass
dopingdoping
antidoping gözegçiligidoping control
antibiotikdoping control results
dopinge barlagdoping test
umumy ýaşaýyş jaýydormitoryyurt
arka muskullarydorsal muscles
dozadosagedoza
doza ekwiwalentidose equivalentdoz eşdeğeri
nokatdotnokta
1)ikuçly (adj), 2)jübüt (n)double1) çift 2) ikili
iki gezek ätiýäçlandyryşdouble insuranceçifte sigorta
iki gezek iş gozgalmagydouble jeopardyiki defa soruşturma açılması
ýokluk goşa sözlerdouble negatives
ýokarsy goşa öwrümli walDouble Over Head Camshaft (DOHC)
1)iňkis (n), 2)şek (n), 3)şübhe (n), 4)şübhelenmek (v)doubt1) şüphe 2) şüphelenmek 3) endişe 4) güvensizlik
gümanadoubtfulşüpheli
şübhesizdoubtlessşüphesiz
hamyrdoughHamur
kepderidovegüvercin
1)übtük, 2)aşakdown1) aşağı 2) altında
basyş güýji (awtoulagyň şinalaryny ýerden üzmneýän güýç)Down force
opurlyşykdownfallçöküş
1)düşürmek, 2)ýüklemekdownload1) indirmek 2)yükleme
1)çabga, 2)jaladownpour1) sağanak 2) şiddetli yağmur
şäher merkezidowntownşehir merkezi
galyňdowryçeyiz
dosedozadoza
on ikidozendüzine
oýaly-ukulydozinguyuklama
1)garalama, 2)taslama, 3)çagyryşdrafttaslak 2) proje 3) davetiye
kanun taslamasydraft billyasa tasarısı
harby gulluga ýarawsyzdraft evaderaskerlik hizmeti için uygun değil
shemany düzmeDrafting
süýremekdragsürüklemek
garaşylandan köp wagt dowam etmekdrag on
kän (gereksiz ýere) uzatmakdrag out
dreg ýaryşy (iki awtoulagyň ýokary tizligindäki ýaryş)Drag race
päsgelçiligi azaldýan ulgamDrag reduction system
1)drakon, 2)aždarha dragon1) ejderha 2) dragon
teneçirdragonflyyusufçuk
dregster (awtoralli ýaryşynda sürülýän awtoulag)Dragster
1)akaba (n), 2)ýitgi (n), 3)nagym (n), 4)taba gelmek (v)drain1) akış 2)kayıp 3) süzmek 4)akmak
dökülýän kranDrain plug
1)guratma, 2)zeýkeş drainage1) kurutma 2) drenaj
zeýakabadrainage manifolddrenaj manifoldu
1)drama, 2)pajyga drama1) dram 2) hüzün
sahnalaşdyrmadramatizationsahneleştirme
(suw we ş.m.) içdidrank
örän güýçlidrasticçok güçlü
grafikdraughtsmangrafik
1)deňme-deň (adj), 2)çekmek (v), 3)çyzmak (v)draw1) çizmek 2) resmetmek 3) beraberlik
ýazmak (şertnama, ylalaşyk)draw up
deňme-deňdraw/tie
töleýjidraweeödeme yapan kimse
çekerdrawerçekmece
1)çyzgy (n), 2)surat (n), 3)alynmak (v), 4)çyzuw (n)drawing1) çizim 2) resim 3) çizgi 4)resmetmek
hutma-hutdrawnberabere biten
elhençdreadfulkorkunç
1)arzuw (n), 2)düýş (n), 3)düýşürgemek (v), 4)hyýal (n), 5)arzuw etmek (v)dream1) rüya 2) arzu 3)rüya görmek 4)hayel 5)arzu etmek
arzuw etdi, hyýala çümdidreamed
arzuw eden, hyýala çümendreamt
1)tukat, 2)durgun dreary1) hüzünlü 2) ümitsiz
1)köýnek (n), 2)geýmek (v), 3)geýdirmek (v), 4)teletini bejermek (v)dress1) elbise 2) giymek 3) giyinmek 4)hizalamak
bezemekdress upsüslemek
saragdressingpansuman
köýnekçedressmakerterzi
süýredi, galam bilen surat çekdi, drew
aýlanyp geçmedribbling
1)guradylan (adj), 2)kişde (n), 3)kak (n)dried1) kurutulmuş 2) kurutulmuş erik 3) kurutulmuş kavun
kakdried melonkurutulmuş kavun
kaňkamakdriftsürüklenme
uzaklaşmakdrift apart
driftiň (awtoulag ýaryşynyň bir görnüşi)Drifting
suwotydriftweedyosun
1)türgenleşikler (n), 2)burawlamak (v), 3)tälim (n), 4)buraw (n)drill1) delmek 2) matkap 3) talim 4)delgi
buraw sütünini gurnamadrill columnsondaj sütununun montajı
burawlaýjydrillerdelici
burawlamadrillingsondaj
buraw sütünini gurnamadrilling hookupsondaj bağlantısı
buraw läbigidrilling mudsondaj çamuru
1)içmek (v), 2)içgi (n)drink1) içki 2) içmek
hödürdrinksiçecekler
1)damjalamak (v), 2)dammak (v), 3)sarkmak (v), 4)damja (n)drip1) damlama 2) damlalık 3)sızmak 4) damla
sürmekdrivesürmek
hereketDrive (DD)
kardanly wal,hereketlendirijili wal Drive shaft
gyraky çyzykdan çykany üçin jerimeDrive-through penalty
(awtoulagy) dolandyran, sürendriven
1)sürügi, 2)şofýor, 3)sürüji driver1) sürücü 2) şöför 3) arabacı
sürüjiniň oturgyjyDriver's seat
sürüjileriň ýygnagyDrivers'meeting
awtoulag ýolydrivewayaraba yolu
sürüjilik şahadatnamasydriving licencesürücü ehliyeti
herekete getiriji (wal)Driving shaft
maddalaryň täsiri astynda ulagy dolandyrmakdriving under the influencemaddesi etkisi altında sürmek
maddalaryň täsiri astynda ulagy dolandyrmakdriving under the influence of drink or drugsiçki veya uyuşturucu etkisi altında araba kullanmak
bellenen çäkden ýokary içgili ulag dolandyrmakdriving with alcohol concentration above prescribed limitalkol konsantrasyonu belirtilen sınırın üzerinde araç kullanmak
ünssiz we bisarpa ulagy dolandyrmakdriving, careless and inconsideratedikkatsiz ve düşüncesiz araç kullanma
1)çisňi, 2)çisňemek (v), 3)seplemek (v)drizzle1) çiselemek 2) çişeleme 3)serpiştirmek
wazzyldydronevızıltı
1)damja (n), 2)gaçmak (v), 2)gaçyrmak (v)drop1) damla 2) düşüş 3)düşürmek
yzynda galmakdrop behind
1) barmak, 2) zyýarat etmekdrop in
ulag bilen bir ýere äkitmekdrop off
agzalykdan çykmakdrop out
tezekdroppingsdışkı
1)gurakçylyk döwri, 2)gurakçylyk, 3)guraklyk drought1) kuraklık dönemi 2) kuraklık 3)kurak
(awtoulagy) dolandyrdy, sürdidrove
gark bolmakdrownboğulmak
ukylylykdrowsinessuykulu olma
1)derman, 2)neşe drug1) ilaç 2) uyuşturucu
narkoman, neşekeşdrug addictmadde bağımlısı
neşekeşlikdrug addictionuyuşturucu bağımlılığı
norkotiki jenaýatdrug offensesuyuşturucu suçları
narkotik bolmagydrug possessionuyuşturucu bulundurma
bikanun narkotiki söwdadrug traffickinguyuşturucu kaçakçılığı
neşekeşik saglyk edarasyndaky bejergisi baradaky kazyýet kararydrug treatment orderbağımlılık yapan bir sağlık tesisinde tedavi hakkında mahkeme kararı
dermanhanaçydruggisteczacı
dermanhanadrugstoreeczane
1)deprek, 2)depdrum1) davul 2) tamtam
barabanly togtadyjyDrum brake
deprekçidrummerdavulcu
1)pyýan (n), 2)serhoş (n), 3)içgili (adj)drunk1) sarhoş 2) ayyaş 3) sarhoşluk
serhoşlykdrunkennesssarhoşluk
1)gury (adj), 2)guramak (v), 3)çalykmak (v), 4)kakatmak (v), 5)ürgün (n), 6)kepemek (v), 7)guratmak (v), 8)kakamak (v)dry1) kuru 2) kurumak 3) kuak 4) kurumuş 5)sek 6) susamış 7)susatıcı 8)susuz
dümedry-farmingKuru tarım
guradyjydryerkurutucu
gurulykdrynesskuruluk
dualist nazaryýetidualistic theorydualistik teori
şübhelidubiousşüpheli
ördekduckördek
1)salgyt, 2)ýetişdirilmeli wagt, 3)tarap due1) vergi 2) zamanı gelmiş 3) taraf
wagty gelen töleglerdue and payablevadesi gelmiş ödemeler
seresaplylykdue caretitizlik
paýhasly hereket etmekdue diligenceakıllı hareket etmek
sebäplidue tonedeniyle
gatançduesaidat
1)ýerküme, 2)gaçybatalga dugout1) sığınak 2) yeraltı sığınağı
1)kütek (adj), 2)küteltmek (v), 3)kütelmek (v), 4)öçgün (adj), 5)öçügsi (adj)dull1)kör 2) körelmek 3) mat 4) renksiz 5) tatsız
kütek agyrydull pain
tutukdullymat
1)dilsiz, 2)laldumb1) dilsiz 2) sessiz
gantellerdumbbells
emzikdummyyalancı meme
1)zibil maşyny, 2)musurmaşyn dump truck1) damperli kamyon 2) çöp kamyonları
mele atdun horsedun at
ählepusdunceahmak
pekgedunce, doltahmak, aptal
1)alaň, 2)aňňat dune1) kumdan tepe 2) kum tepeciği
1)tomazak, 2)ders dung1) gübre 2) gübrelemek
tomazakdung beetlebokböceği
tezekdung, droppingsgübre, dışkı
zyndandungeonzindan
on iki barmak içegeduodenumonikiparmak bağırsağı
1)nusga (n), 2)nusgalamak (v)duplicate1) kopya 2) kopyalamak
1)gaýtalanma, 2)nusgalama duplication1) çoğaltma 2) kopyalama
şikaýatlaryň birleşmesiduplicityşikayetlerin birleşmesi
1)çydamlylyk, 2)durnuklylyk durability1) dayanıklılık 2) sağlamlık
mäkämdurabledayanıklı
ýoklugyndadurante absentiayokluğunda
1)dowamlylyk, 2)wagt duration1) devamlılık 2) süre
mejbur etmeduressbaskı
gorkuzmak ýol bilenduress per minasbaskı yapmak ile
1)dowamynda, 2)döwründe during1) sırasında 2) döneminde
1)iňrik (n), 2)alagaraňky (adj)dusk1) alacakaranlık 2) akşam karanlığı
1)çaň (n), 2)kirşen (n), 3)toz (n), 4)tozan (n), 5)tozamak (v), 6)tozatmak (v)dust1) toz 2)pudra 3) toz toprak 4)tozunu almak 5)silkmek 6)serpmek
zibil gutusydustbinÇöp kovası
tozanlykdustinesstozluluk
çaňlydustytozlu
açyk auksiondutch auctionaçık arttırma
gollandiýalyDutch personHollandalı kişi
1)borç, 2)karz, 3)nesýe, 4)narýad, 5)parz, 6)paç, 7)salgyt duty1) görev 2) vergi 3) hizmet 4) gümrük vergisi 5)ödev 6) farz 7) gümrük
kazyýet jogäpkärçiligiduty judgemahkeme sorumluluğu
adwokatlar jemgiýetiniň bellän adwokatyduty lawyerbaro tarafından atanan bir avukat
jogapkärçiligiň ýerine ýetirilmezligiduty, breach ofgörev ihlali
ýaşaýjydwellerev sahibi
1)mesgen, 2)jaý, 3)ýaşaýyş jaýdwelling1) konut 2) mesken 3) ev
1)garalamak (v), 2)boýag (n), 3)boýamak (v)dye1) boya 2) boyamak 3)boyanmak
boýaghanadye-houseboyahane
reňklemedyeingboyama
boýagçydyerboyacı
dinamodynamodinamo
dizenteriýadysentery
okamakda kynçylyk çekýän adam dyslexisokumakta zorlanan insan
elektron golye-signaturee-imza
hereachher biri
birek-biregieach otherbirbirine
1)yhlasly (adj), 2)bürgüt (n) eager1) istekli 2) kartal
hüwieagle owlkartal baykuş
1)balaguş, 2)ýaş bürgüt eaglet1) kartal yavrusu 2) yavru kartal
1)gulak, 2)sümmülear1) kulak 2) başak
gulak agyryearachekulak ağrısı
1)öňinçä, 2)hemişe, 3)irki earlier1) daha erken 2) her zaman 3) öncesinden
gulagyň aşagyndaky ýumşajyk etiearlobekulak memesi
1)ir (adj), 2)ikindi (n), 3)irgözin (adv), 4)alabahar (n), 5)irki (adj), 6)ilkiagşam (n), 7)alaýaz (n)early1) erken 2) ikindi 3)erkenden 4)önceden 5) çabuk 6) acele 7) ilk akşam
irki tapgyr,ilkinji tapgyrEarly doors
ikindiearly eveningikindi
1)alabahar, 2)nowbahar early spring1) ilkbahar 2) erken bahar
1)eklenmek, 2)gazanmak earn1) kazanmak 2) geçinmek
alyjy tarapyndan berilen depozitearnest moneyalıcı tarafından verilen depozito
gazanç güýjiniň ýitirilmegiearning capacity, loss ofkazanç değerinin kaybedilmesi
1)gazanç, 2)ysyrga, 3)iş haky earnings1) kazanç 2) kulaklık 3) iş hakı
1)ysyrga, 2)gulakhalka earringsküpeler 2) kulağa takılan eşya
1)toprak, 2)ýer, 3)zemin earth1) Dünya 2) yer 3) yeryüzü
toprak (EE)Earth (EE)
toýundanearthentopraktan
golçaearthenwareçanak çömlek
ýereçatma kabeliearthing cabletopraklama kablosu
1)ýer titremesi, 2)ýer titreme earthquake1) deprem 2) yer sarsıntısı
1) ýeňillik, 2) ýeňilleşdirmek; 3) saklamak, bes etmekease1) kolay 2) kolaylaştırmak 3)saklamak 4) dinme
golaýlaşdyrmakease off/up
gozgalmaýan emläkeasementgayrimenkul
şahsy gozgalmaýan emläkeasement in grosskişisel emlak
gündogareastDoğu
pashaEasterPaskalya
gündogareasterndoğu
gündogaraeastwardsdoğuya doğru
1)aňsat (adj), 2)ýönekeý easy1) kolay 2) basit
1)iýmek, 2)iýmek-içmek, 3)otlamak, 4)garbak-gurbak etmek, 5)garbanmakeat1) yemek 2) yemek yemek 3) tüketmek 4) içmek 5) çok yemek yemek
Öýden daşynda iýip içmekEat out
iýen, naharlananeaten
gepleşikleriň diňlenilmegieavesdroppingkonuşmaları dinlemek
tolkunyň deňze çykmagyebbdalganın denze çıkması
gaýtgynebb-tidegelgit
1)geň-enaýy, 2)gyzyk eccentric1) garip 2) eksantrik
ruhyecclesiasticaldini
eşelonechelonkademe
1)ýaň (n), 2)ýaňlanmak echo1) yankı 2) yankılamak
merkezi elektron pürküjiECI
gün tutulmaeclipsetutulma
ekologiýaecologyekoloji
ykdysadyeconomicekonomik
ykdysady gülläp ösüşeconomic well-beingekonomik refah
ykdysady zolakeconomic zoneekonomik bölge
tygşytlyeconomicalekonomik
ykdysadyýeteconomicsekonomi
1)ykdysatçy, 2)ykdysadyýetçi economist1) iktisatçı 2) ekonomist
tygşytlamakeconomizetasarruf etmek
1)tygşyt, 2)ykdysadyýet, 3)hojalyk, 4)tygşytlylyk economy1) ekonomi 2) iktisat 3) idare 4) örgüt
tygşytlylykEconomy (ECON)
Ekwador, KitoEcuador, Quito
çişedemaödem
1)erňek, 2)gylaw, 3)çet, 4)tyg, 5)mekan, 6)gyra, 7)etek edge1) kenar 2) kıyı kenar 3) kesit 4)mekan 5)kesginleştirmek 6) kenar yapmak 7) yavaş yavaş gitmek
gyrasyedgingkıyısı
ýitiedgysivri
iýmitediblegıda
öwüt, nesihat, pent edificationöğüt, tavsiye
1)bina, 2)ymarat edifice1) yapı 2) bina
1)redaktirlemek, 2)düzetmek, 3)üytgetmek edit1) düzenlemek 2) değiştirmek 3) yayına hazırlamak
redaktirlemekeditingdüzenlemek
neşireditionbaskı, yayın
redaktoreditoreditör
redaksiýaeditorialeditoryal
redaktorlykeditorshipeditörlük
1)terbiýelemek, 2)bilim bermek, 3)okatmak educate1) eğitmek 2) okumak 3) terbiyelemek
1)bilimli, 2)aň-bilimli, 3)okuwly, 4)ylymlyeducated1) eğitimli 2) okumuş 3) tahsil görmüş 4) aydın
1)bilim, 2)aň-bilim, 3)terbiýeleýiş, 4)magaryf, 5)terbiýeeducation1) eğitim 2) öğretim 3) terbiyelemek 4)terbiye 5) eğitimbilim
bilim almak hukugyeducation, right toeğitim hakkı
1)terbiýeçilik, 2)terbiýeleýjilik educational1) eğitsel 2) eğitici
1)magaryfçy, 2)terbiýeçieducator1) eğitmen 2) eğitici
ýylanbalykeelyılanbalığı
1)effekt, 2)netije, 3)täsir effect1) etki 2) efekt 3) sonuç
1)netijeli, 2)täsirli effective1) etkili 2) etkin 3)tesirli
hereket edýän wagtyeffective dategeçerlilik tarihi
aktiw puşmanlykeffective repentanceetkili pişmanlık
1)netijelilik, 2)täsirlilik effectiveness1) etkililik 2) geçerlilik
içerki hukuk düzgüleriniň halkara hukuk düzgünlerine laýyk bolmagy ýörelgesieffectiveness, principle ofiç hukukun uluslararası hukuka uygunluk ilkesi
lälikeffeminatekadınsı
läliklikeffeminatenesskadınlık
degerliefficaciousetkili
1)öndümlilik, 2)netijelilik efficiency1) verimlilik 2) etkinlilik
1)netijeli, 2)ödümli, 3)ezber efficient1) verimli 2) etkili 3)becerikli
göni sebäpefficient causeverimli sebep
1)tagalla, 2)yhlaseffort1) çaba 2) gayret
ýumurtgaeggyumurta
badamjaneggplantpatlıcan
menlikegoego
MüsürEgyptMısır
Müsür, KairEgypt, Cairo
garaguşegyptian vultureMısır akbabası
Eiffel diňiEiffle TowerEyfel Kulesi
sekizeightsekiz
on sekizeighteenonsekiz
sekizinjieighthsekizinci
segseninjieightiethsekseninci
segseneightyseksen
ýa-daeitherveya
çykarmakejectçıkarmak
Salwador, San SalwadorEl salvador, San Salvador
çylşyrymlyelaborateayrıntılı
kanuny işläp düzmekelaborate a lawyasa geliştirme
dolanyşyga sarp edilen wagt, (ýaryş üçin berlen wagt)Elapsed time
çeýeelasticesnek
tirsekelbowdirsek
tirsek bognyelbow joint
tirsegiň şikesielbow joint injury
1)ýaşuly (n), 2)kethuda (n), 3)uly (adj)elder1) yaşlı 2) büyük 3)kıdemli
agaelder brotherağabey
ýangyçeldingyıldırım
saýlamakelectseçmek
saýlawly döwlet wezipesielected public postseçilmiş devlet dairesi
saýlawelectionseçim
umumy saýlawlarelection, generalgenel seçimler
saýlawçyelectorseçmen
saylaw jedellerielectoral disputeseçim anlaşmazlığı
saýlaw toparyelectoral management bodyseçim grubu
saýlawçylaryň hasaba alynmagyelectoral registerseçim sicili
saýlaw ulgamyelectoral systemseçim sistemi
saýlawçylarelectorateseçmenler
elektrikelectricelektrik
dolandyryşyň elektrik blogyElectric control unit (ECU)
elektrik şikesielectric trauma
tokelectricalelektriksel
elektrik togyelectricityelektrik enerjisi
elektrifikasiýaelectrificationelektriklendirme
elektrifisirlemekelectrifyelektriklendirmek
elektronelectronicelektronik
togtadyjyny dolandyrýan elektron blokElectronic brake control module (EBCM)
elektron dolandyryşly geçirjiElectronic control transmission (ECT)
ýangyjyň elektron dolandyryjyly pürkülmesiElectronic Fuel Injection (EFI)
elektronik pul geçirilmegielectronic fund transferelektronik para transferi
elektronik maglumat ulgamyelectronic information systemselektronik bilgi sistemleri
elektronik golelectronic signatureelektronik İmza
1)nepislik, 2)owadanlyk, 3)nepislik elegance1) zarafet 2) şıklık 3) zariflik
1)nepis, 2)sypaýy, 3)nepis elegant1) zarif 2) şık 3)hoş
gam-gussaly şygyrelegyağıt
elementelementelement
elementarelementarytemel
jenaýatyň elementlerielements of offensesuç unsurları
pilelephantfil
1)beýiklik, 2)belentlikelevation1) yükseklik 2) büyüklük
liftelevatorasansör
on birelevenon bir
on birinjieleventh
elektron tabloeleсtronic score board
gabat gelmeeligibilityuygunluk
saýlanyp bilýäneligibleseçilebilir
harby borçlyeligible for military serviceaskerlik hizmeti için uygun
1)ýok etmek, 2)aradan aýyrmak eliminate1) elemek 2) yok etmek
ýaryşdan çykarmak (aýyrmak)eliminate (expel)
sanawdan çykarmak, saýlap almak, seçip almakelimination1) eleme 2) eliminasyon 3)seçmek
köp nokatelipseselipsler
aby-zemzemelixir of lifeyaşam iksiri
köp nokat ( .....)ellipse
köp nokatellipsisüç nokta
1)garagaç, 2)güjüm elm1) karaağaç 2) salkım
1)söz sungaty (n), 2)labyzly geplemek (v)elocution1) konuşma sanatı 2) diksiyon 3)hitabe
dilewarlykeloquencebelagat
1)dagy (adv), 2)başga (n)else1) başka 2) ilaveten
düşündirmekelucidateaydınlatmak
düşündirmeelucidationaydınlatma
sypmakeludekurtulmak
sypjykelusivekaypak
arryklamaemaciationzayıflama
gelip çykmakemanateortaya çıkmak
utandyrmakembarassutandırmak
haýaembarassmentutanç
gadaganlyk, gadagan etme embargo1) ambargo 2) yasaklama
1)ugramak, 2)girişmek, 3)ugratmak embark1) gitmek 2) girişmek 3) göndermek
başlamakembark on/upon
utandyrmakembarrassutandırmak
çekinmekembarrassedmahçup
utandyryjyembarrassingutanç verici
haýaembarrassmentutanç
ilçihanaembassybüyükelçilik
diş-diş etmekembattlesavaşmak
nagyşlamakembellishgüzelleştirmek
şaýembellishmentsüs
közemberkor, köz
ogurlamakembezzlezimmete geçirmek
biderek harçlamaembezzlementihtilas
1)tugra, 2)gerb emblem1) arma 2) amblem
1)gujak (n), 2)çyrlamak (v), 3)gujaklamak (v), 4)gujaklaşmak (v)embrace1) kuçak 2) kuçaklamak 3) kuçaklaşmak 4)sarılmak
gujakembrace, armfullkucak açmak
1)çatmak, 2)tikmek, 3)gaýamak, 4)keşdelemek, 5)keşde etmek, 6)nagyş çekmek embroider1) süslemek 2) tikmek 3)nakışla süslemek 4) nakış işlemek 5) ziynetlemek
keşdeliembroiderednakışlı
1)gaýma, 2)keşde, 3)keşdeleme embroidery1) nakış 2) oya 3) süs
1)şinde, 2)düwünçek, 3)şine embryo1) embriyo 2) cenin 3)başlangıç aşama
zümerretemeraldzümrüt
1)peýda bolmak, 2)ýüze çykmak emerge1) ortaya çıkmak 2) gün yüzüne çıkmak
ýüze çykmagyemergenceortaya çıkması
1)heläkçilik ýagdaýy (n), 2)gyssag emergency1) acil durum 2)acil vaka
ätiýaçly çykalgaEmergency exit
tiz kömek hassahanasyemergency hospital
adatdan daşary ýagdaý ygtyýarlyklaryemergency powersacil durum yetkileri
adatdan daşary ýagdaý düzgüniemergency, state ofolağanüstü hal kuralı
emigrantemigrantgöçmen
göçmekemigrategöç etmek
emigrasiýaemigrationgöç
1)göçüp giden, 2)emigrant emigre1) göçmen 2) göç eden
1)genial (n), 2)görnükli (adj)eminent1) seçkin 2) ünlü
konfeskasiýaeminent domainhaciz
emiremiremir
emirlikemirateemirlik
goýberiş bahaemission priceemisyon fiyatı
aňkawmakemitbilmemezlikten gelmek
jemi girdeýjiemolumenttoplam gelir
duýgyemotionduygu
duýgulyemotionalduygulu
duýgulyemotiveduygusal
imperatoremperorimparator
nygtaýyşemphasisvurgulama
nygtamakemphasizevurgulamak
ähmiýetliemphaticönemli
ähmiýetli goşulmaemphatic suffixönemli ekleme
imperiýaempireimparatorluk
1)ýaratmak, 2)peýdalanamak, 3)ulanmak, 4)işlemek employ1) faydalanmak 2) çalıştırmak 3) yaratma 4)kullanmak
işgäremployeeçalışan
doly iş ýükiemployee, full timetam zamanlı çalışmak
utgaşdyryjy işemployee, part timeyarı zamanlı iş, koordineli iş
işledijiemployerişveren
esasy iş berijiemployer, principalişveren müdür
1)hyzmat, 2)hakyna tutma, 3)iş employment1) iş 2) hizmet 3) iş verme
zähmet şertnamasyemployment contractiş sözleşmesi
işgär bilen iş berijiniň arasyndaky gatnaşykemployment relationshipçalışan ve işveren arasındaki ilişki
zähmet goraglylygyemployment securityistihdam güvencesi
çagyryş boýunça zähmetemployment, on callçağrı üzerine iş
ygtyýar bermek, güýçlendirmek, mümkinçilik bermekempower
boşlukemptinessboşluk
1)howaýy, 2)pak, 3)puç, 4)ýüksiz, 5)boş, 6)boşatmak (v)empty1) boş 2)yüksüz 3) boşaltmak 4) yoksun 5) anlamsız 6)pak
1)mümkinçilik etmek, 2)mümkinçilçik döretmek enable1) etkinleştirme 2) olanak vermek
kanuna girizmekenactkanun hazırlama
kanuna girizmeenactmentkanunun yürürlüğe girmesi
1)syrça, 2)dişiň syrçysy, 3)käşi enamel1) emaye 2) emay 3) sır
syrçalamaenamellingemaye kaplama
1)gurşawmak, 2)gabamak, 3)gurşamak encircle1) çevrelemek 2) kuşatmak 3) sarmak
gabawencirclementkuşatma
1)gurşap almak, 2)gabamakenclose1) çevrelemek 2) kuşatmak
1)ýapyk, 2)gabalan, 3)daşy gurşalan enclosed1) kapalı 2) kapalan 3) kuşatılan
içki deňizenclosed seakapalı deniz
1)agyl, 2)at agyly, 3)aýmança enclosure1) ahır 2) at ahırı 3) çit
kodlamakencodekodlamak
1)duşmak (v), 2)duşuşmak (v), 3)duşuşyk (n), 4)gabatlaşma (n), 5)gabatlaşmak (v)encounter1) karşılaşmak 2) rastlamak 3) görüşmek 4)görüşme
höweslendirmekencourageteşvik etmek
höweslendirmeencouragementteşvik
düzgüni bozmaencroachdüzeni bozma
gaşlamakencrustkabuk bağlamak
gaşencrustationskabuklanma
böwetencumbranceengel
ensiklopediýaencyclopediaansiklopedi
1)ahyr (n), 2)tamam bolmak (v), 3)tamamlamak (v), 4)gutarmak (v), 5)aýak (n), 6)tarap (n)soňend1) son 2) bitmek 3) bitirmek 4)taraf 5)son 6) uç
soňy,ýangyjyň (E)End (E)
soňlanmakend in
ýolyň soňyEnd of the line
jemlemekend up
howp salmakendangertehlikeye atmak
1)synanyşmak 2)çalyşmak 3)dyrjaşmakendeavour1) çaba 2) gayret 3) uğraş 4)çabalamak 5) uğraşmak
1)goşulma, 2)gutaryş ending1) bitirme 2) sona erme
soňsuzendlesssonsuz
häli-şindiendlesslySonsuza kadar
1)goldamak, 2)gol çekmekendorse1) onaylamak 2) imza atmak
pul alyjyendorseelehdar
1)tabşyryş ýazgysy, 2)goldaw, 3)gol çekme endorsement1) el yazısı not, 2) destek, 3) imza
talaby başga birine geçirmek üçin tassyknamaendorsement for assignmenttalebi başka birine devretme onayı
puluň alynmagyendorsement for collectiontahsilat için onay
puluň ipotekasyendorsement for pledgeipotek para
golly blankaendorsement in blankimzalı senet
peşgeşendowmentbağış
1)berdaşlylyk, 2)çydam, 3)çydamlylyk endurance1) dayanıklılık 2) dayanma 3) sabır
çydamakendurekatlanmak
Ene mähri merkezi Ene Myahri Maternal and Child Health Care Centre
1)duşman, 2)ýagy enemy1) düşman 2) hasım
1)gujurly, 2)ýagawsyz, 3)galadaw, 4)söweşjeň, 5)işeňňir energetic1) enerjik, 2) inatçı, 3) endişeli, 4) savaşıcı, 5) aktif
energiýaenergyenerji
energiýany tygşytlaýjy ulgamEnergy recovery system
gowşatmakenfeeblezayıf düşürmek
mejbur etmekenforcezorla yaptırmak
ýerine ýetirmekenforcementuygulamak
ýerine ýetirmek we batyp galmak hukugyenforcement and bankruptcy lawicra ve iflas hukuku
administratiw kazyýetenforcement courticra mahkemesi
administratiw kararenforcement of judgementkararın icrası
administratiw kazyýetenforcement officeicra dairesi
döwlet tarapyndan artykmaçlyk berilmegienfranchisedevlet tarafından hak tanınması
1)goşulmak, 2)gatnaşmak engage1) bağlanmak 2) ilişik
1)adaglanma, 2)goşulyşma engagement1) nişan 2) birikme
1)motor 2)hereketlendirijiengine1) motor 2) makine
hereketlendiriji, dwigatel (ENG)Engine (ENG)
silindr blogyEngine block
hereketlendirijiniň gyzgynlyk derejesini sowadyjyEngine coolant temperature (ECT/EST-S)
inženerengineermühendis
inženerçilikengineeringmühendislik
AngliyaEnglandİngiltere
iňlisEnglishİngilizce
oýup ýazmakengraveişlemek
zikgelenenengravedkazınmış
1)haşam, 2)zikgeleme engraving1) oyma 2) oymacılık
dokumendy göçürmeengrosstemize çekmek
kanunyň soňky göçürmesiengrossmentyasanın son nüshası
gowulandyrmakenhancegeliştirmek
matalenigmamuamma
1)hezel etmek, 2)şatlanmak, 3)hezil etmek enjoy1) zevk almak 2) haz almak 3) beğenmek
hezilenjoyablezevkli
sapaenjoymentzevk
ulalmakenlargebüyütme
1)giňeltme, 2)irileşdirme, 3)ulalyş enlargement1) büyütme 2) genişletme 3)yayılma
aň-bilimlienlightenedaydınlanmış
1)magaryf, 2)aň-bilim enlightenment1) aydınlanma 2) ilim irfan
duşmançylykenmitydüşmanlık
1)mähnet, 2)ägirt enormous1) muazzam2) kocaman
1)bes, 2)gerk-gäbe, 3)ýeterlik enough1) yeter 2) kafi 3) yeterli
1)derňew, 2)sorag, 3)agtaryş enquiry1) soruşturma 2) sorgu 3) tahkikat
1)baýlaşdyrmak, 2)baýatmak enrich1) zenginleştirmek 2) zengin etmek
baýanenrichedzenginleştirilmiş
baýlaşdyrmaenrichmentzenginleştirme
ýazylmakenrolkaydolmak
ýazylyşenrolmentkayıt
eýermekensuesahip etmek
kepil bolmakensuregarantiye almak
bulaşykentangledkarışmış
güberçekentasisentasis
1)girmek, 2)ýerleşmek, 3)girizmek enter1) giriş 2) girmek 3)yazılmak
kanunyň herekete girmegienter into forcekanunun yürürlüğe girmesi
telekeçienterpreneurgirişimci
kärhanaenterpriseteşebbüs
1)hödürlemek, 2)güýmemek entertain1) misafir etmek 2) eğlendirmek
gyzyklyentertainingeğlenceli
hezillikentertainmenteğlence
1)entuziazm, 2)ruhubelentlik, 3)gyzyklanmaenthusiasm1) coşku 2) heyecan 3) heves 4) coşkunluk
1)höwesli, 2)gyzyklanýan enthusiastic1) hevesli 2) istekli
1)bitin, 2)tutuşentire1) tüm 2) bütün
tutuş göwreentire body
bütinleýin şetrnamaentire contracttüm sözleşme
1)durşuna, 2)tutuş, 3)tutuşlygyna, 4)tutuşlaýyn entirely1) tamamen 2) tümüyle 3) bütünüyle 4)büsbütün
türkmençilikentiretyTürkmencilik
hukuk bermekentitlehak
ygtyýarlyentitledyetkili
girelgeentrancegiriş
gabahatçylykentrapmenthata
garymentrenchmentsiper
ammarentrepotdepo
1)telekeçi, 2)hususyýetçientrepreneur1) girişimci 2) müteahhit
1)tabşyrmak, 2)ýüklemek entrust1) emanet etmek 2)görevlendirmek
1)ýazgy, 2)girizme, 3)girişentry1) giriş 2) kayıt 3) girme
1)sanamak, 2)sanap geçmek enumerate1) saymak 2) numaralandırmak
1)sanaw, 2)sanawnama enumeration1) sayım 2) sayım listesi
bukjaenvelopezarf
1)bahyllyk (n), 2)görip (adj), 3)içigara (adj)envious1) kıskanç 2) kıskanan 3) gıpta eden
1)gurşaw, 2)daşky gurşaw, 3)daş-töwerek environment1) çevre 2) ortam 3) etraf
daşky gurşawyň hapalanmagyenvironmental pollutionçevre kirliliği
daşky gurşawy goramakenvironmental protectionçevresel koruma
töwerekenvironsçevre
göz öňünde tutmakenvisagegöz önünde bulundurmak
ilçienvoyelçi
1)göriplik etmek (v), 2)bahyllyk (n), 3)görüp bilmezlik (v), 4)bahyllyk etmek envy1) kıskançlık 2) haset 3) çekememezlik 4)kıskanmak
borjakephedraefedra
dessanepic poemdestan
epidemiýaepidemicepidemi
hapgyrtmaepidemic parotitissalgın parotit
bogazüsti kekirdewikepiglottisküçük dil
epigrafepigraphkitabesi
1)garaguş, 2)tutgaýepilepsy1) epilepsi 2) sara
sözsoňyepiloguesonsöz
epizodepisodebölüm
sypatlandyrmaepithetsıfatlandırma
1)döwür, 2)eýýam, 3)zamanepoch1) çağ 2) dönem 3) devir
amortizatorlaryň elektron dolandyrmasyEPS
1)barabar (n), 2)deň (adj), 3)endigan (n)equal1) eşit 2) denk 3)düzenli
kanunlaryň deň goragyequal protection of lawskanunların eşit korunması
birmeňzeş basymequal stresseşit stres
barabarequal, equallyeşit, denk, eş
ekwalaýzerequaliserekolayzer
deňlikequalityeşitlik
kanun öňünde deňlikequality before lawkanun önünde eşitlik
deňlemeequalizationeşitleme
deňleşdirme tölegiequalization paymentdenkleştirme ödemesi
barabarequallyeşit
sowukganlylykequanimitysakinlik, soğukkanlılık
deňlemeequationdenklem
ekwatorequatorekvator
1)çapyksuwarequestrianjokey
atçylyk sportyequestrian sport
deňagramlylykequilibriumdenge
1)enjamlaşdyrmak, 2)abzallaşdyrmak equip1) donatmak 2) kuşatmak
1)enjam, 2)enjamlaşdyrma equipment1) ekipman 2) teçhizat
adalatlyequitableadil
1)adalat, 2)adalatlylyk, 3)deňlik equity1) eşitlik 2) adaletlilik 3)denklik
1)deňlik, 2)barabarlyk equivalence1) denklik 2) eşitlik
1)taý, 2)deň equivalent1) eşdeğer 2) eşit
1)döwür, 2)era, 3)eýýam, 4)zaman era1) çağ 2) çığır 3) devir 4) zaman
bozmakerasesilmek
pozguçerasersilgi
galdyrmakerectkaldırmak
umumy jogapkärçilikerga omnesgenel sorumluluk
Eritreýa, AsmeraEritrea, Asmara
oburmakerodeaşındırmak
iýilmeerosion1) erozyon 2) aşınma
erotikeroticerotik
ýumuşerrandayak işi
telekerroneoushatalı
1)säwlik, 2)näsazlyk, 3)ýalňyşlyk, 4)ýalňyş error1) hata 2) hatalı 3) yalnışlık 4)yanılgı
hukuky amalyň temasyndaky ýalňyşlykerror in corporeyasal işlem konusunda hata
materiýalyň aýratynlygynda ýalňyşlykerror in materiahukuki işlemin konus olan eşyanın niteliğinde hata
hukuky amalyň hilinde ýalňyşlykerror in negotiohukuki işlemin mahiyetinde hata
şahsyýetdäki ýalňyşlykerror in personahukuki işleme taraf olan kişinin şahsında hata
mukadarda ýalňyşlykerror in quantitatehukuki işlemin mıktarında yapılan hata
materiýalda ýalňyşlykerror in substantiahukuki işlemin konusu olan eşyada hata
maddy ýalňyşlykerror of factmaddi hata
ýaýramakeruptpüskürmek
örgüneruptionkabarma
güýjemekescalateartırmak
eskalatorescalatoryürüyen merdiven
1)alaç (n), 2)sypmak (v), 3)ylgaw (n), 4)gaçmak (v)escape1) kaçmak 2) kaçış 3) kurtulmak 4) kurtuluş
gaçgakescapeefirari
1)gorag (n), 2)goraglamak (v)escort1) koruma 2) refakat
wagtlaýyn tussagescrowgeçici hapis, alıkoyma
ezoterikesotericezoterik
hususandaespeciallyözellikle
içalylykespionagecasusluk
1)ýarag göteriji, 2)jenap esquire1) bey 2) efendi 3) silah taşıyan
1)oçerk, 2)düzme essay1) makale 2) deneme
özenessenceesas
1)düýpli, 2)möhümessential1) başlıca 2) önemli
Esler (S harpyň görnüşinde yzygider gaýtalanýan aýlawlar)Esses
1)kesgitlemek, 2)esaslandyrmak, 3)döretmek, 4)ýola goýmak, 5)düýbüni tutmak establish1) kanıtlamak 2) kurmak 3) belirlemek 4) temeli atma 5)belirlemek
1)esaslandyryş, 2)düýbüni tutma establishment1) kuruluş 2) temelini atma
gatlakestateaşama
emläk salgydyestate taxemlak vergisi
1)hatyra (n), 2)hezzet-hormat (n), 3)hormatlamak esteem1) itibar 2) saygı göstermek 3) misafir etmek
hormatlyesteemedsaygıdeğer, saygın
1)hasaplamak 2)baha bermekestimate1) hesaplamak 2) değer biçmek
baha bermekestimationpaha biçme
Estoniýa, TallinEstonia, Tallinn
1)baky, 2)ebedi eternal1) ebedi 2) baki 3) sonsuz
1)ebedilik. 2)bakylyketernity1) sonsuzluk 2) ebedilik
efirethereter
ahlakethicetik
etikaethicsahlâk
Efiopiýa, Addis-AbebaEthiopia, Addis Ababa
efiopEthiopianEtiyopya
etnikethnicetnik
1)etnogenez, 2)etniki gelip çykyş ethnogenesis1) etnogenez 2) etnik yönden ortaya çıkmak
etnografiyaethnographyetnografya
edep-terbiýe düzgünlerietiquettegörgü kuralları
etýudetudeetüt
(European Union) ݝewropa Bileleşigi - ݝBEUAB (Avrupa Birliği)
ýewroeuroavro
ýewropaEuropeAvrupa
1)ýewropa, 2)ýewropaly European1) Avrupalı 2) Avrupa bölgesinden
Auditorlaryň Ýewropa KazyýetiEuropean Court of AuditorsAvrupa Sayıştayı
ewtanaziýaeuthanasiaötenazi
ewakuirlemekevacuatetahliye etmek
ewakuasiýaevacuationtahliye
gutulmakevadekurtulmak
1)nyrhlamak, 2)bahalandyrmak, 3)baha bermek evaluate1) paha biçmek 2) değer biçmek 3) değerlendirmek
baha bermeevaluationdeğerlendirme
bugarmakevaporatebuharlaşmak
1)tozanlatma, 2)bugarma evaporation1) buharlaşma 2) buğulaşma
buglanýan,buga öwrülýänEvaporative (EVAP)
1)sapalk, 2)gaçmakevasion1) sakınma 2) kaçınma
gaçalak-kowalakevasivekaçamak yapmaya meyilli, kaçamaklı
1)hatda (adv), 2)jübüt (adj)even1) hatta 2) çift
deň derejede bölmekeven out
ýeňilleşdirilen basymeven stresskolaylaştırılan hece
1)giçlik, 2)agşam evening1) akşam 2) suare
1)deňagramly, 2)endigan evenly1) eşit olarak 2) hizalı olarak
1)hadysa, 2)waka, 3)çäre, 4)hadysa event1) etkinlik 2) tören 3) vaka 4) hadise
gyzgalaňlyeventfulmaceralı
ahyrkyeventualnihai
netijedeeventuallySonuçta
bir wagteverbir zaman
hemişe gök öwüsýänevergreenyaprak dökmeyen
1)ömürlik, 2)ebedi everlasting1) sonsuz 2) ebedi
1)her (adj), 2)aýba-aý (n), 3)günaşa, 4)hersi, 5)hemme, 6)kes every1) her 2) her biri 3) her türlü 4 bütün
her günevery dayHer gün
herevery, allher biri
hemmelereverybodyherkes
her güneverydayHer gün
baryeveryoneherkes
hemme zateverythingherşey
1)her gezek, 2)her sapar everytime1) her zaman 2) her defa
hemme ýerdeeverywhereher yerde
öýden çykarmakevicttahliye etmek
öýden çykarmaevictiontahliye
kärendesine ýaşaýjynyň öýünden çykarylmaga berilýän karareviction orderkiracının evinden çıkarma kararı
1)delil, 2)subutnama, 3)şaýatlyk, 4)şaýatnama evidencekiracının evinden çıkarılma kararı
äşgärevidentbelirgin
şübhesizevidentiarykanıt niteliğindeki
1)hyrsyz (adj), 2)hyýanat (n), 3)içigaralyk (n), 4)içigara (adj), 5)şum (n) evil1) kötü 2)zararlı 3)kötülükçü 4) fena 5) uğursuz
ewolýusiýaevolutionevrim
1)özgermek, 2)öwrülmek evolve1) gelişmek 2) evrim geçirmek
toklyewe lambdişi kuzu
wezipä laýyklykdaex officiogöreve layıklıkda
birtaraplaýyn kararex partetek taraflı karar
1)takyk, 2)dogry, 3)hut exact1) tam 2) doğru 3)dakik
talapkärexactingtitiz
talapkärçilikexactingnesstitizlik
talapkärlikexactitudetalep edicilik
1)nokatma-nokat (adv), 2)edil (n), 3)gyradeň (n), 4)takyk (n)exactly1) kesinlikle 2) tam 3) tamı tamına 4) titizlikle
takyklykexactnesskesinlik
çişirmeexaggerateabartmak
çişirmekexaggerationabartı
1)synag, 2)hasap exam1) sınav 2) muayene
synag edilýän adamexaminatedeneme edilmiş insan
1)derňew, 2)barlag, 3)garama, 4)ekzamen, 5)görme, 6)hasap examination1) muayene 2) sınav 3) inceleme 4) tetkik 5)kontrol 6) yokluk 7) soruşturma
1)barlamak, 2)seretmek, 3)esetmek, 4)ýaltaklamak examine1) muayene etmek 2) sorgulamak 3) sorguya çekmek 4) denetlemek
1)barlagçy, 2)derňewçi examiner1) denetçi 2) müfettiş
1)mysal, 2)nusga example1) misal 2) nüsha
gazmakexcavatekazmak
1)gazuw-agtaryş işleri, 2)gazuw excavation1) kazı 2) kazı işleri
ekskawatorexcavatorekskavatör
artyk bolmakexceedfazlalık
kemsizlikexcellencemükemmellik
1)birkemsiz, 2)kemsiz 3)örän gowyexcellent1) mükemmel 2) çok iyi 3)çok güzel
başgaexceptdışında
kadadan çykmaexceptionistisna
aýratynexceptionalayrıcalık
mergenexceptional hunterolağanüstü avcı
bölekexcerptalıntı
1)artykmaç (adj), 2)artykmaçlyk (n)excess1) fazla 2) aşırılık
ygtyýarlykdan öte geçmekexcess of authorityyetki fazlası
1)çakdanaşa, 2)çendanaşa, 3)hetdenaşaexcessive1) aşırı 2) haddinden fazla 3)ölçüsüz
1)alyş-çalyş (n), 2)çalşyk (n), 3)habarlaşmak (n), 4)çalyşma (n), 5)alyşmak (v), 6)çalşyrmak (v), 7)çalyşmak (v), 8)uşatmak (v), 9)birža (n)exchange1) değiş tokuş 2)takas 3) borsa 4)haberleşme 5)değiştirme 6)bozdurmak 7) kambiyo 8) değiştirmek
alyş-çalyş kursyexchange rateDöviz kuru
aksizexcisetüketim vergisi
aksiz salgydyexcise taxÖTV
tolgundyrmakexciteheyecanlandırmak
1)göçgünli, 2)joşgunly, 3)heýjanly excited1) heyecanlı 2) hararetli 3)coşkulu
1)tolgunyşyk, 2)humar, 3)tolgunma excitement1) heyecan 2) telaş 3) kumar
göçgünliexcitingheyecan verici
1)haýkyrmak, 2)jar etmek exclaim1) haykırmak 2) ilan etmek
ýüzlenmeexclamationhitap
ýüzlenme belgisiexclamation markünlem işareti
ýüzlenme belgisi (!)exclamation point
hasaba almazlykexcludehariç tutmak
ýaryşdan çykarylanExcluded
hasapdan çykarmaexclusiondışlama
jogapkärçiligiň ýatyrylmagyexclusion clausesorumluluğun iptali
bikanun delilleriň hasaba alynmazlygyexclusionary rulekanunsuz delillerin tescillenmemesi
1)aýratyn, 2)hasaba alynmadyk exclusive1) özel 2) hariç tutulan
aklamakexculpateaklamak
aklamaexculpationaklama
1)gezelenç, 2)ekskursiýa excursion1) gezi 2)gezinti
1)esasly, 2)sebäpli excusable1) affedilebilir 2) mazur görülebilir
1)bahana (n), 2)bagyşlamak (v)excuse1) bahane 2) affetmek
1)ýerine ýetirmek, 2)resmileşdirmek execute1) yürütmek 2) resmileştirmek
ylgap, öňe aşyr atyp ýüzmeexecute a somersault onward and dive
1)amala aşyryş, 2)öldürme, 3)ýörediş execution1) uygulama 2) öldürmek 3) icra
ýerine ýetirijiexecutive1) uygulama 2) idam 3) icra
prezidentiň kararyexecutive orderCumhurbaşkanı kararı
ýerine ýetiriji häkimiýetexecutive poweryürütme gücü
wesýeti ýerine ýetiriji adamexecutoricracı
ýerine ýetirilmedikexecutoryuygulanmamış
nusgaexemplarörnek
çemeliexemplarynüshalık
1)boşadylan (adj), 2)boşadylmak (v)exempt1) muaf 2) muaf tutmak
boşadylmaexemptionmuafiyet
jogapkärçiligiň ýatyrylmagyexemption from punishmentcezadan muafiyet
1)maşk (n), 2)tälim (n), 3)gönükme (n), 4)türgenleşmek (v), 5)bedenterbiýe (n)exercise1) egzersiz yapmak 2) idman 3) talim 4)ödev 5)beden eğitimi
emgenmekexertuygulamak
gatlaklara bölmeexfoliationpul pul dökülme
1)dem çykarmak, 2)dem bermek exhale1) nefes vermek 2) nefes almak
1)horlamak (v), 2)gaz çykarýan turba, 3)sarp etmek exhaust1) egzoz 2) tüketmek 3) egzoz borusu
işlenen gazyň täzeden girizilişi (EGR)Exhaust Gas Recirculation (EGR)
gaz çykaryjy kollektorExhaust manifold
gazy çykaryjy ulgamExhaust system
1)sustupes, 2)argyn exhausted1) bezgin 2) yorgun
agyrexhaustingyorucu
1)arryklama, 2)argynlyk exhaustion1) bitkinlik 2) tükenmişlik
1)eksponirlemek, 2)sergilemek exhibit1) sergi 2) sunmak
sergiexhibitionsergi
Sergi köşgiExhibition Palace
ölen adamy guburandan çykarmakexhumationmezardan çıkarma
gazmakexhumekazmak
1)sürgün (n), 2)mejbury göçürme (n), 3)sürgün etmek (v)exile1) sürgün 2) sürülme 3) mecburi sürgün
bar bolmakexistvar olmak
1)durmuş, 2)heňňam, 3)güzeran, 4)barlyk existence1) varoluş 2) varlık 3) hayat 4) geçim
1)çykalga (n), 2)çykmak (v)exit1) çıkış 2) çıkmak
1)göçme, 2)çykyş exodus1) çıkış 2) göç
aklamakexoneratetemize çıkarmak
aklamaexonerationtemize çıkarma
aklamakexonoratetemize çıkarmak
aklamaexorbitantfahiş
ekzotikexoticekzotik
1)giňeltmek, 2)giňelmek expand1) genişletmek 2) genişlemek
beýewanexpanseyayılma
1)giňleme, 2)giňeltmeexpansion1) genişleme 2) genişlik
watanyny terk eden adamexpatriategurbetçi
daşary ýurt raýatlygyna geçmekexpatriationyabancı vatandışlığını kabul etme
1)oslamak, 2)garaşmak, 3)hantama bolmak expect1) ummak 2) beklemek 3)sanmak
1)hantama, 2)tama, 3)hantamaçylyk expectation1) beklenti 2) umut 3) ümit
garaşmakexpectencybeklenti
amatlylykexpediencymenfaat
1)amatly (adj), 2)maksadalaýyk (n)expedient1) uygun 2) uygunluk
1)iberme, 2)ekspedisiýa expedition1) sevk 2) iş seferi
çykarmakexpelkovmak
1)harajat etmek, 2)harçlamak, 3)sowmak expend1) harcama 2) tüketmek 3) sarfetmek
1)çykdajy, 2)harç, 3)harajat, 4)harçlanyş expenditure1) harcama 2) gider 3) masraf 4) tüketme
1)çykdaýjy, 2)harç, 3)çykdajy, 4)harajat expense1) masraf 2) gider 3)harcama
1)gymmat, 2)gymmatbaha, 3)gymmatly expensive1) pahalı 2) masraflı 3) değerli
tejribeexperiencedeneyim
tejribeliexperiencedTecrübeli
1)tejribe, 2)synag experiment1) deney 2) tecrübe
eksperimentexperimentaldeneysel
1)habarly (adj), 2)ussat (n), 3)edenli (adj), 4)hünärmen (n), 5)ekspert (n), 6)bilermen (n)expert1) uzman 2) bilirkişi 3) usta 4) ihtisas 5)eksper 6)erbap
bilermen hasabatyexpert reportuzman raporu
1)bilermenlik 2)tejribelilikexpertise1) uzmanlık 2) ihtisaslık
wagty dolmaexpirationsüresi dolmuş
1)geçmek, 2)wagty dolmak expire1) süresi dolmak 2) vadesi dolmak
1)aýdyňlaşdyrmak, 2)düşündirmek explain1) açıklamak 2) anlatmak
düşündirmekexplain away
1)düşündiriş, 2)düşündirme, 3)düşünje explanation1) açıklama 2) anlatma 3) düşünce
düşündirişliexplanatoryaçıklayıcı
düşündiriş hatyexplanatory letteraçıklayıcı mektup
1)göz-görtele, 2)belli, 3)anyk, 4)aç-açan explicit1) açık 2) belirgin 2) aşikar 4)belli
1)partlamak, 2)ýarylmak, 3)partlamak explode1) patlamak 2) infilak etmek 3) patlak vermek
eksplutatirlemekexploitsömürmek
1)ekspluatasiýa, 2)syýahatexploitation1) sömürü 2) seyahet
syýahat etmekexplorekeşfetmek
syýahatçyexplorerkaşif
1)partlama, 2)ýarylmaexplosion1) patlama 2) infilak etme
1)partlama howplyexplosivepatlama tehlikesi
partlaýjy maddaexplosive materialpatlayıcı madde
görkezijiexponentgösterge
1)eksport (n), 2)eksportirlemek (v)export1) ihracat 2) dışsatım
eksporterexporterihracatçı
eksponirlemekexposemaruz bırakmak
1)ekspozisiýa, 2)paş etme exposure1) maruziyet 2) açığa çıkarma
beýan etmekexpoundaçıklama
1)aňlatmak, 2)söz bilen beýan etmek, 3)bildirmek express1) ifade etmek 2) anlatmak 3)açıklamak
1)aňlatma, 2)jümle, 3)beýan etme, 4)ýüz keşbi, 5)ýüz expression1) ifade 2) anlatım 3) deyim 4)tabir 5) ibare
täsirliexpressiveetkili
täsirlilikexpressivityifade gücü
1)anyk, 2)kesgitliexpressly1) açıkça 2) anlamlı
hukugyňdan ýüz öwürmek expropriatehakkından vazgeçme
kowulmaexpulsionkovulma
1)batlandyrmak, 2)uzatmak, 3)süýndürmek, 4)süýnmek extend1) uzatmak 2) büyümek 3) genişlemek 4)hızlandırmak
1)uzaldyş, 2)goşmaça bina, 3)parallel telefon extension1) uzantı 2) ek bina 3) parallel telefon
1)çuňalmak (v), 2)giň (adj)extensive1) kapsamlı 2) yaygın
ýazyjy muskulextensors
1)dereje, 2)gabara, 3)uzynlykextent1) kapsam 2) boyut 3)uzunluk
gowşamaklyk extenuationhafifletme
1)daş (adj), 2)mysala (n), 3)daşarky (adj)exterior1) dış 2) harici 3) dış kaynaklı
ýok etmekexterminateyok etmek
ýok edişexterminationimha
1)daşary, 2)daşkyexternal1) dış 2) dış kaynaklı
gaýybanaexternallydışarıdan
1)öçen, 2)sönenextinct1) nesli tükenmiş 2) sönmüş
1)öçmek, 2)söndürmek, 3)üzmek, 4)öçürmek extinguish1) söndürmek 2) ortadan kaldırmak 3) yıkmak 4) kapatmak
1)düýbünden ýok etmek, 2)kökünden aýyrmakextirpation1) temelinden yok etme 2) kökünden yok etmek
götergimekextolyüceltmek
gorkuzyp almakextortgasp
1)zorlap alma, 2)gorkuzyp almak extortion1) gasp 2) korkutarak almak
aşa, çenden aşaextortionateaşırı
gorkuzyp alyjyextortionergaspçı
1)artyk (adj), 2)artykmaç (n), 3)goşmaça (n)extra1) ekstra 2) fazlalık 3) ek
goşmaça wagtextra time
çykarmakextractçıkarmak
dişi sogurmakextract toothdiş çekmek
köwekextractionçıkarma
jenaýatkäri paş etmekextraditesuçluyu iade etmek
jenaýatkäri paş etmeextraditionsuçluyu ortaya çıkarma
kazyýet karary bolmazdanextrajudicialmahkeme kararı olmaksızın
adatdan daşaryextraordinaryolağanüstü
adatdan daşary kararnamaextraordinary resolutionolağanüstü kararname
1)bilinýän bir zadyň esasynda çaklama, 2)çen tutma, 3)ekstrapolýasiýa extrapolation1) ekstrapolasyon 2) bilinen bir şeye dayanan varsayım
1)ýurduň çäginden daşynda, 2)başga planetaly extraterritorial1) ülke yasaları dışında olan 2)başka gezegenden
daşary ýurtda kazyýet ygtyýarlygyextraterritorialityyurtdışındaki yargı yetkisi
gyrakyextremeen uç
1)biçak, 2)juda extremely1) son derece 2) aşırı boyutta
uçlukextremity
daşarkyextrinsicdışsal
heşelle kakmakexultsevinç
1)garak, 2)ikiçäk, 3)göz, 4)garak eye1) göz 2) bakış 3) görüş 4)ilmik
şaýateye witnessgörgü tanığı
bäbenekeyeballgöz küresi
gaş eyebrowkaş
sürmeeyebrow dyekaş boyası
kirpikeyelashkirpik
gabakeyelidgöz kapağı
göz suwyeyewatergöz suyu
şaýateyewitnessgörgü tanığı
basnýafablemasal
1)mata, 2)materiýa, 3)parça fabric1) kumaş 2) dokuma 3) parça
toslamak, özüňden düzmekfabricateuydurmak
ajaýypfabulousmuhteşem
1)didar (n), 2)ýönelmek (v), 3)keşp, 4)ýüzface1) yüz 2) surat 3)yüz ifadesi 4) yönelmek
pete-petface to faceyüz yüze
1)gyraňlanan, 2)gyraňly, 3)gapdal tarap faceted1) yönlü 2) yana doğru
gapdal tarapfacias1) yana doğru 2) tabela
1)aňsatlaşdyrmak, 2)ösdürmek facilitate1) kolaylaştırmak 2) olanak tanımak
garşysyndafacingkarşı karşıya
1)fakt, 2)hakykat fact1) gerçek 2) hakikat
niýeti görkezýän hereketlerfacta concludentianiyeti gösteren eylemler
partiýafactionhizip
1)faktor, 2)ýagdaý, 3)görkeziji, 4)sebäp factor1) faktör 2) durum 3) gösterge 4) sebep
araçylykfactoragefaktöraj
araçylyk etmeklik factorizingaracılık yapmak
1)fabrik, 2)zawodfactory1) fabrika 2) üretim tesisi
zawodyň awtoulaglar toparyFactory team
hakyky sebäplerfactual groundsolgusal gerekçeler
maddy mümkünliliksizlikfactual impossibilitymaddi imkansızlık
goşmaça hukuk düzgünifacultative provisionisteğe bağlı hüküm
fakultetfacultyfakülte
hukuk fakultetifaculty of lawhukuk fakültesi
1)pişe, 2)güýmenje fad1) heves 2) merak
solakfadablesolabilir
1)pyssarmak (v), 2)solmak (v), 3)sönmek, 4)süllermek fade1) solmak 2) soldurmak 3) rengi atmak 4) rengi solmak
1)solgun, 2)myssykfaded1) solmuş 2) zayıflamış
1)solma, 2)ýitýän fading1) solma 2) rengi atma
şowsuz bolmakfailbaşarısız
iki oýny utdyrmakfail twice
şowsuzlykfailurebaşarısızlık
iş ýakmaz faineanttembel
1)seňselemek, 2)özünden gitmek, 3)çaşmak, 4)seňme faint1) baygın 2) bayılmak 3) bitkin 4)baygınlık
1)adalatly (adj), 2)adyl (n), 3)ugurdaş (n), 4)ynsaply (adj), 5)oňat (adj), 6)ýarmaka (n), 7)park (n)fair1) adil 2) adaletli 3) insaflı 4) dürüst 5) doğru 6)güzel 7) fuar 8) sergi
açyk bäsleşikfair competitionadil rekabet
adyl kazyýetfair trialadil yargılanma
açyk kesgitlemefair warningadil uyarı
adalatlyfair, justadaletli, adil
1)adalatly, 2)ep-esli fairly1) adilane 2) dürüstçe
adalatfairnessadalet
derýa ýolyfairwaynehir yolu, gemi kanalı
1)erteki, 2)jadygöý fairy1) masal 2) cadı
ertekifairytalemasal
1)ynam, 2)ygtykat, 3)ynanç, 4)iman, 5)wepa, 6)din faith1) inanç 2) iman 3) niyet 4) güven 5) sadakat 6) din
1)janköýer, 2)dindar, 3)wepalyfaithful1) sadık 2) vefalı 3) taraftar
wepalylykfaithfulnesssadakat
biwepafaithlessinançsız
biwepalykfaithlessnesssadakatsizlik
1)galp (n), 2)ýasama (adj), 3)galplyk (n), 4)galplyk etmek (v)fake1) sahte 2) taklit 3) uydurmaca 4) uyduruk
aldawçyfakersahtekâr
laçynfalconşahin
1)güýz (n), 2)çökmek (v), 3)ýykylmak (v), 4)ýykylma (n), 5)pese düşme (n), 6)gaçmak (v)fall1) sonbahar 2) düşüş3) yıkılma 4) çöküş 5)dökme 6)kaçmak
dargamakfall apart
yza galmakfall behind
kesellemekfall illhastalanmak
ÝykylmakFall in
GaçmakFall off
amala aşmazlykfall through
yza çekilişfallbackgeri çekil
çapykfallenkesilmiş
peselýän-ýokarlaýan basymfalling-rising stressdüşen-artan stres
1)tarp (adj), 2)maral (n)fallow1) ekilmemiş alan 2) nadas
maralfallow deerala geyik
1)ýalan, 2)ýalandan, 3)emeli, 4)ters false1) yanlış 2) hatalı 3)ters 4) suni
ýalňyş tussagfalse arrestyanlış tutuklama
başgasynyň şertnamasyny ulanmakfalse personationbaşkasının sözleşmesini kullanma
ýalan beýanlarfalse pretensesyanlış iddialar
çypdyrmafalsehoodyalan
säwlik bilenfalselyyanlışlık ile
1)galp, 2)ýasama falsified1) sahte 2) sahtesini yapmak
galplaşdyrmakfalsifytahrif etmek
1)meşhurlyk, 2)tanymallyk, 3)şöhrat, 4)çaw fame1) şöhret 2) ün 3) nam 4) şan
tanyşfamiliartanıdık
öwrenişdirmekfamiliarizealışmak
maşgalafamilyaile
maşgala kazyýetifamily courtAile mahkemesi
maşgalaly adamfamily manAile adamı
maşgala adyfamily namesoyadı
maşgala tertibifamily orderaile düzeni
maşgala tertibine garşy jeneýatlarfamily order, offenses against
maşgala agşamyfamily partyaile partisi
maşgala çykdajylaryfamily provisionaile giderleri
maşgala fondyfamily trustaile güveni, aile fonu
açlykfaminekıtlık
maşgala hukugyfamliy lawaile hukuku
1)şanly, 2)meşhur famous1) ünlü 2) meşhur
1)ýelpemek (n),2)janköýer (n), 3)muşdak (n), 4)ýelpewaç fan1) hayran 2) taraftar 3)fan 4) yelpaze
ýörüte ýelpewaç (wentilýator)ulgamly awtoulagFan car
ýelpewajyň (wentilýatory) herekete getirijiniň kemeriFan belt
ýelpewajyň (wentilýatoryň) muftasyFan clutch
ýelpewajyň (wentilýatoryň) örtügiFan cover
ýelpewajyň hereketlendirijisiFan motor
janköýerlerçefanaticfanatik
hyýalyfancyfantezi
1)azy diş 2)zäherli dişfang1) azıdiş 2) zehirli diş
ýelpewaç boş gidiş relesiniň aýlaw ýokarlanmasyFani/Up Relay
fantastikafantasticfantastik
fantaziýafantasyfantezi
1)alys, 2)uzak, 3)daş, 4)uzaga, 5)uzak far1) uzak 2) uzakta 3) uzağa 4) ırak
uzakdan görüjilikfar-sightednessuzak görüşlülük
tölegfareücret
hoşlaşykfarewellveda
1)ferma, 2)hojalyk farm1) çiftlik 2) çiftlik evi
lizingfarm business tenancyçiftlik işi kiracılığı
kärendesine bermekfarm outkiraya vermek
1)babadaýhan, 2)maldar, 3)ekerançy, 4)mülkdar, 5)fermerfarmer1) çiftçi 2) çiftlik sahibi 3) tarım yetiştiricisi 4) tarım üreticisi
ferma jaýyfarmhouseçiftlik evi
ekerançylykfarmingçiftçilik
ekin meýdanyfarmlandtarım arazisi
at tebibifarriernalbant
jojuklamakfarrowyavrulamak
pars dilifarsiFarsça
daşrakfartherdaha uzak
haýran galanfascinatedbüyülenmiş
haýran galdyryjyfascinatingbüyüleyici
haýran galmafascinationbüyüleyici
faşizmfascismfaşizm
faşistfascistfaşist
1)moda, 2)biçim, 3)biçüwfashion1) moda 2) tarz 3) biçim
1)tiz (adj), 2)oraza (n), 3)agyz beklemek (v), 4)çalt (adj) fast1) hızlı 2) çabuk 3) süratlı 4) oruç 5) oruç tutmak
gozgalmaýan emläkfast estatetaşınmaz emlak
ýyndam atfast horsehızlı at
ýokary tizlikli öwrümlerFast idle
tizfast, quicklyhızlı, çabuk
guzlaňňyfast-breedinghızlı üreme
1)daňmak, 2)örklemek, 3)daňmakfasten1) bağlamak 2) sabitlemek 3) bağlanmak
berkitme şaýy (zülpli kilt (bolt),nurbat,epepek (şaýba)Fasteners
iň çalt aýlawFastes lap
açlyk agyrysyfasting pain
1)semiz (adj), 2)inedördül (n)fat1) şişman 2) dolgun
semizfat, plumpşişman, tombul
guýrukly goýunfat-tailed sheepyağlı kuyruklu koyun
öldürijifatalölümcül
ölümli hadysafatal accidentölümlü kaza
1)ölüm-ýitim, 2)öldürijilik fatality1) ölüm 2) felaket
1)kysmat, 2)nesibe, 3)takdyr, 4)täleý, 5)ýazgyt, 6)ykbal, 7)maňlaý, 8)ülüş fate1) kader 2) kısmet 3) felek 4) alın yazısı 5) felaket 6)ecel 7) son 8) akibet 9 ) talih
1)kaka, 2)peder, 3)dädefather1) baba 2) peder 3) ata
gaýyn atafather-in-lawkayınpeder
1)ata watan, 2)watan fatherland1) anavatan 2) vatan
ýadawlykfatigueyorgunluk
semizlikfatnessşişmanlık
1)parkyldamak, 2)bakmakfatten1) şişmanlatmak 2) besiye çekmek
1)parkyldy (n), 2)gurat fattened1) şişmanlatılmış 2) besili
bakmafatteningbesi
ýaglyfattyyağlı
kranfaucetmusluk
1)günä, 2)ýazyk, 3)bozuklyk, 4)şikes fault1) hata 2) arıza 3) kusur 4) yanlış
bozulanfaultyhatalı
haýwanat dünýäsifaunafauna
1)goldaw (n), 2)goldamak (v)favor1) iyilik 2) yardım
1)oňaýly,2)enaýy, 3)ugurdaş favorable1) uygun 2) olumlu 3) elverişli
söýgülifavoritefavori
keremfavourlütuf
ýeňilliklifavourableayrıcalıklı
1)söýgüli, 2)saýlanan, 3)saýlantgy favourite1) favori 2) gözde 3) sevgili
keýik çagasyfawngeyik yavrusu
faksfaxfaks
1)gorky (n), 2)heder (n), 3)gormak (v), 4)howatyr (n), 5)eýmenmek (v), 6)howatyrlanmak (v)fear1) korku 2) endişe 3) kaygı 4) dehşet 5) endişe etmek 6) kuşkulanmak
1)tez, 2)ürkek 3)gorkunçfearful1) korkunç 2) korku 3) ürkek
gaýduwsyzfearlesskorkusuz
1)merdanalyk, 2)gaýduwsyzlyk fearlessness1) korkusuzluk 2) cesaret
mümkinfeasiblemümkün
kanunçykaryjyfeasoryasa tasarlayıcı
1)şagalaň, 2)baýram feast1) şölen 2) bayram
ussatlykfeatbaşarı
1)pero, 2)galam, 3)ýelek, 4)per feather1) kuş tüyü 2) tüy 3) kalem 4) pero
ýeleklifeatheredtüylü
pazylfeatherstüyler
aýratynlykfeatureözellik
fewralFebruaryŞubat
nejasatfecesdışkı
naharlady, emdirdifed
bizarfed upbıkkın
federatiwfederalfederal
federasiýafederationfederasyon
1)nyrh, 2)gatanç, 3)ýygymfee1) ücret 2) ödenek 3) ödeme
1)ejiz, 2)gowşak, 3)ejiz feeble1) zayıf 2) güçsüz 3) cılız
kemakylfeeble-mindedgeri zekalı
1)ysgynsyzlyk, 2)güýçsüzlikfeebleness1) güçsüzlük 2) kuvvetsizlik
1)iýmlemek (n), 2)iým (n), 3)otarmak (v), 4)emdirmek (v), 5)iýdirmek (v), 6)iýmitlendirmek (v), 7)naharlamak (v), 8)maglumatfeed1) beslemek 2) yem 3) otlatmak 4) beslenmek 5) bakmak 6) doyurmak 7) bilgi 8) yemek vermek
ata iým bermekfeed a horseatı beslemek
iýmitlendirmefeedingbesleme
atyň ahyryfeeding-troughat ahırı
çig malfeedstockhammadde
1)aňmak, 2)duýmak feel1) hissetmek 2) duymak
duýgyfeelingduygu
suwa aýaklaýyn bökmefeet-first dive
eňtermekfelldüşmek
1)hemra, 2)ýoldaş, 3)ýigit fellow1) dost 2) ahbap 3) yiğit
hemrafellow travelleryoldaş
1)ýoldaşlyk, 2)dostluk fellowship1) arkadaşlık 2) dostluk
özüne kast edenfelo de seintihar
jenaýatkärfelonsuçlu
jenaýatçylykfelonysuç, cinayet
keçefeltkeçe
1)urkaçy, 2)zenanfemale1) kadın 2) dişi
maralfemale antelopedişi antilop
maýafemale cameldişi deve
1)zenan, 2)käbir dillerde artlaryň zenanlyk ýagdaýy feminine1) kadınsı 2)bazı dillerde kadınsı durumlar
omaçafemuruyluk
1)aýmança, 2)haýat, 3)gorag fence1) çit 2) parmaklık 3) engel
gylyçlaşýançyfencereskrimci
1)fehtowaniýe, 2)gylyçlaşma fencingeskrim
ganatfenderkanat
ujypsyz ýol heläkçiligi Fender bender
gorfermentmayalanmak
1)hamyrmaýa, 2)hamyrturşy fermented1) fermente 2) mayalanmış
gämiferryferibot
daşaýjyferrymanferibotcu
hasyllyfertilebereketli
hasyllylykfertilityverimli hasat
1)tohumlandyrma, 2)dökünleme fertilization1) döllenme 2) gübreleme
dökünlemekfertilizegübrelemek
dökünfertilizergübre
çylpyklamakfesteriltihaplanmak
1)baýram, 2)baýramçylyk, 3)festiwal, 4)şüweleňfestival1) festival 2) bayram 3) şölen 4) tören
şüweleňfestivityşenlik
bezeg çyralaryfestoonsüs lambaları
embrion hukuklaryfetal rightsfetal haklar
getirmekfetchgetirmek
duşakfetterspranga
düwünçekfetuscenin
1)gan dawasy, 2)dawa feud1) kavga 2) kan davası
felýetonfeuilletontefrika
1)ysytma, 2)howur, 3)ýoň, 4)gyzgyn, 5)üşütmefever1) ateş 2) humma 3) hararet 4) üşütmek 5)ateşlenmek
azfewaz
azrakfewerdaha az
adaglyfiancenişanlı
kanunlaýyn razyçylykfiathukuki yetki
1)süýüm (n), 2)süýümli fiber1) iplik 2) lif
aýnasüýümfiberglassfiberglas
1)süýüm (n), 2)süýümli (adj)fibre1) iplik 2) lif
süýümlifibrouslifli
çeper eserfictionkurgu
toslamafictitioushayali
aldawfiddleüçkâğıt
aldawçyfiddlerüçkâğıtçı
ygrarfidelitysadakat
1)oýkanjyramak, 2)siltenjiremek fidget1) yerinde duramamak 2) huzursuzluk
ynanylan adamfiduciarygüvenilen insan
1)meýdan, 2)şüdügär field1) tarla 2) saha
zalymfiercezalim
emlägi satylmagy kararyfieri faciasmülkü satma kararı
on bäşfifteenon beş
bäşinjififthbeşinci
ellinjififtiethellinci
ellififtyelli
injirfigincir
1)uruşmak (v), 2)uruş (n), 3)göreş (n), 4)göreşmek (v), 5)söweşmek (v), 6)söweşfight1) kavga 2) dövüş 3)savaş 4) savaşmak 6) dövüşmek 7)mücadele
1)pälwan, 2)urşujy, 3)zarpçy, 4)göreşejifighter1) dövüşçü 2) savaşcı 3) kavgacı 4) pehlivan
şekillendirişfigurativemecazi
1)sifr, 2)şahsyýet, 3)görkeziji, 4)şekil, 5)san figure1) şekil 2) figür 3) rakam 4) şahsiyet 5) sayı
anyklamakfigure out
figuralaýyn typmakfigure skating
figuralaýyn ýüzmefigure swimming
1)igelemek (v), 2)faýl, 3)ige file1) dosya 2) eğe 3) klasör
1)perzende degişli (adj), 2)şahamça (n)filial1) evlatlık 2) şube
şkaffiling cabinetdosya dolabı
1)doldurmak, 2)ganmak, 3)gömmek, 4)bitirmek, 5)gandyrmak, 6)gapgarmakfill1) doldurmak 2) doyma 3) dolgu yapmak 4) şişirmek 5) şişmek 6)doyumluk
blanka doldurmakFill in a from
boş ýeri doldurmakfill out
doldurmakfill updoldur
1)doly, 2)gömük filled1) dolu 2) dolmuş
dolduryjyfillerdolgu maddesi
çylkafilletkemiksiz et
doldurmakfillingdoldurmak
ýangyç guýujy stansiýaFilling station
baýtalfillykısrak
1)film 2)kino 3)kinofilm film1) film 2) sinema 3) sinema filmi
1)süzgüç (n), 2)süzmek (v)filter1) filtre 2) süzgüç
hapalykfilthpislik
1)kirli, 2)hapa filthy1) pis 2) kirli
süzmefiltrationsüzme
ýüzgüçfinyüzgeç
1)final (n), 2)gutarnykly (adj), 3)jemleýji (adj), 4)soňky (adj), 5)ahyrky (adj), 6)ahyryn (n)final1) final 2) nihai 3) son 4)kesin 5) en son 6)sonuncu
estafetanyň soňky tapgyryndaky ýüzüjifinal event swimmer
yza çekilişfinal glidegeri çekilme
final oýunfinal match
final ylgawfinal race
soňky netijefinalitynihai sonuç
1)teý-ahyr, 2)ahyryfinally1) en sonunda 2) sonucunda
1)maliýe, 2)maliýeleşdirmek finance1) finans 2) mali 3) maliyeleştirmek
maliye serişdelerifinancesmali kaynak
1)maddy (adj), 2)maliýe (n)financial1) parasal 2) mali
çagalar üçin maliýe üpjünçiligifinancial provision for childrençocuklar için mali yardım
maliýa hasabatlary standartlaryfinancial reporting standardsfinansal raporlama standartları
maliye serişdelerifinancial resourcesfinansal kaynaklar
maliýe tabellerifinancial statementsmali tablolar
maliýe ýylyfinancial yearmali yıl
maliýeçifinanciermaliyeci
maliýeleşdirmefinancingfinansman
tapmakfindbulmak
anyklamakfind outbulup çıkarmak
tapyndyfind, discoverybulmak, keşif
tapyjyfinderbulucu
1)netijenama, 2)tapyndy finding1) sonuç 2) bulgu
1)iri (adj), 2)jerime (n), 3)telper (n), 4)uşak (adj), 5)jerime salmak (v), 6)nesip (adj), 7)oňat (adj), 8)iri (adj)fine1) ince 2) para cezası 3)güzel 4) hassas 5)saf 6) mükemmmel 7) ceza 8) iyi
barmakfingerparmak
atymfingerfulparmak dolusu
dyrnakfingernailtırnak
barmak yzyfingerprintparmak izi
1)pelle (n), 2)pellehana (n), 3)uç (n), 4)soňlamak (v), 5)aýaklamak (v), 6)dynmak (v), 7)gutarmak (v), 8)paýawlamak (v), 9)tamam bolamak (v), 10)tamamlanmak (v), 11)tüketmek (v), 12)sowulmak (v)finish1) bitiş 2) bitirmek 3) tamamlamak 4) bitmek 5) son vermek 6) sona erdirmek 7) harcamak 8)btiş noktası 9)tüketim 10) tüketmek
pellehana çyzygyfinish line
gutarmak (v2)finished
gutarmak (v+ing)finishing
pellehana lentasyfinishing tape
FinlandiýaFinlandFinlandiya
Finlýandiýa, HelsinkiFinland, Helsinki
1)lorsuldamak (v), 2)tüpeňlemek (v), 3)alaw (n), 4)ýalyn (n), 5)ýangyn (n), 6)ot açyş (n), 7)ot fire1) ateş 2) ateşlemek 3) ateş almak 4) yangın 5) alev 6)ocak 7) hırs
ot howsalalygyfire alarmyangın alarmı
ýangyn söndürijifire-extinguisheryangın söndürücü
otly ýaragfirearmateşli silah
ýarag rugsatnamasyfirearm certificateateşli silah sertifikası
1)öjükdiriji 2)közfirebrand1) kışkırtıcı 2) kor
1)oýunjak partlaýjy zatlardan, 2)salýut firecracker1) havai fişek 2)p oyuncak partlayıcı şeylerden
bişen kerpiçfired brickpişmiş tuğla
atyşykfirefightçatışma
ýangyn söndürijifiremanitfaiyeci
1)kamin, 2)ojak fireplace1) şömine 2) ocak
odunfirewoodyakacak odun
feýerwerkfireworkhavai fişek
gözara deşikfiringateşleme
1)berk (adj), 2)firma (n), 3)durnukly (adj), 4)gaýym (adj), 5)pert (adj), 6)pugta (adj), 7)töwekgel (adj), 8)üzül-kesil (adj)firm1) sağlam 2) firma 3) istikrar 4) keskin 5) sabit 6) katı 7) kararlı
1)berk, 2)pugta, 3)ykjam firmly1) sıkıca 2) sımsıkı 3) sıkı sıkı
1)berdaşlylyk, 2)pugtalyk firmness1) sıkılık 2) sağlamlık
1)birinji, 2)ilkinji, 3)ilki first1) ilk 2) birinci 3) ilki
birinji derejeli kazyýetfirst instance courtilk derece mahkemesi
ilkinji garşylyklarfirst objectionsilk itirazlar
soňundan brinji First of worse
ýokary derejeli ylgaýjyfirst-class (top-level) runner
esasy düzümfirst-time
1)maliýe (n), 2)döwlet býujetine degişli fiscal1) mali 2) devlet bütçesine ait
hasap ýylyfiscal yearmali yıl
1)balyk (n), 2)luw (n), 3)balyk tutmak (v) fish1) balık 2) balığa çıkmak 3) avlamak
balyk köpeldilýän ýerfish-hatcherybalık çiftliği
balykçyfishermanbalıkçı
balykçylykfisherybalıkçılık
balykçylykfishingbalık tutma
balykçy gaýygyfishing boatbalıkçı teknesi
balykçylyk liniýasyfishing lineolta ipi
balyk gözegçiligifishing patrolbalık tutma devriyesi
balykçylyk zonasyfishing polebalıkçılık bölgesi
1)ýaryk, 2)çat, 3)jaýryk fissure1) yarık 2) çatlak 3) çatlama
ýumrukfistyumruk
ýumruklaşmakfist-fightyumruk dövüşü
gysymfistfulavuç dolusu
1)kakyn (n), 2)ýaramly (n), 3)gabat gelmek (v), 4)gelişmek (v), 5)girmek (v)fit1) uygun 2) formda 3) sağlıklı 4) zinde 5) yeterli 7) layık
laýyk gelmekfit in
abzallaşdyrmakfit outdonatmak
sagdynlykfitnesssağlıklı
dar bolmak (v2)fitted
armaturafitterarmatür
gelşiklifittinguygun, layık
bäşfivebeş
5 gallon (suwuk we ürgün jisimleriň ölçeg birligi, iňlis gallony=4,54 litr,amerikan gallony=3,78 litr)Five gallons
bäşatarfive-shot riflebeş vuruşlu tüfek
maňramazfive-year-old sheepbeş yaşındaki koyun
bäşlikfiverbeş
1)düzetmek, 2)bejermek, 3)oňarmak fix1) düzeltmek 2) tamir etmek 3)sağlamak
1) bejrrmek, 2) sazlamakfix up
1)üýtgewsiz, 2)durnukly fixed1) sabit 2) istikrar
gozgalmaýan emläklerfixed assetssabit varlıklar
durgun basymfixed stresssabit stres
bellenen wagtfixed termsabit dönem
bejermek (v+ing)fixing
durnuklylykfixitysabitlik
gurnawfixtureFikstür
1)ýepbeşik, 2)ýöwsel 3)gowşakflabby1) gevşek 2) sarkık 3) yumuşak
1)baýdak, 2)tug flag1) bayrak 2) sancak
döwlet baýdagyflag statedevlet bayrağı
baýdak göterijiflag-bearerbayrak taşıyıcı
bir baýdakdan beýleki baýdaga çenli aralygy geçmekFlag-to-flag coverage
üstünde tutmakflagrant offenseapaçık suç
flagmanflagshipamiral gemisi
soýulmakflakeyolmak
1)ýalyn, 2)lowurdy, 3)alaw, 4)çabyrama flame1) alev 2) alev kırmızısı 3) alevlenmek 4) alev almak
gyzylaýakflamingoflamingo
ot howplyflammableyanıcı
böwürflankyan
salgamakflapkanat çırpmak
1)labyrdamak, 2)lowlamak flare1) parlama 2) titrek ışık
1)çalt (adj), 2)ýyldramak (v), 3)ýylpyldy (n), 4)uçgun flash1) flaş 2) parlama 3) ışıltı 4) ani ışık
öçüp-ýanýan duýduryjyFlasher
panysflashlightel feneri
1)ýasy, 2)tekiz flat1) düz 2) yatay
tekiz tegmil (awtoulag togtadylanda trassada tekeriň şinasyndan galan tegmil)Flat sport
tussaglyk wagtyflat timehapis zamanı
ýeli boşan tekerFlat tyre
1)düz 2)düzlük flatland1) düz arazi 2) düzlükler
düzlük flatlandsdüzlükler
bir öýde goňşy bolup ýaşaýan adamflatmateev arkadaşı
1)maşşartmak, 2)maşşarmak, 3)ýapbaşdyrmak, 4)ýapbaşmak, 5)ýasylamak 6)tekizlemek flatten1) düzleştirmek 2) düzlemek 3)yerle bir etmek 4) yaslamak 5) düm düz etmek 7) yassılaştırmak
1)tekizleýji, 2)ýasylaýjy flattening1) düzleştirme 2) yassılaştırma
ýallaklamakflatterpohpohlamak
tagamflavorlezzet
tagamberijiflavoringtatlandırıcı
kemflawkusur
1)kemsiz-köstsüz, 2)kemsiz flawless1) kusursuz 2) lekesiz
kendirflaxketen
bürefleapire
syçratgyflecksbenekler
1)bosmak, 2)gaçmak flee1) kaçmak 2) tüymek
gyrkmakfleecekırkmak
üpürjiklifleecyyumuşacık
flotfleetfilo
1)flamandça, 2)flamand dili flemish1) Flaman 2) Flaman dili
tenfleshbeden
uçmakflewuçtu
ýegşermekflexesnek
1)çeýelik, 2)maýyşgaklykflexibility1) esneklik 2) elastikiyet
1)çeýe, 2)maýyşgak flexible1) esnek 2) elastik
çeýe gaznaflexible fundesnek fon
epiji muskullarflexors
ykjamakflickertitreme
1)reýs, 2)uçuş flight1) uçuş 2) sefer
kelpeňlikflightinessuçukluk
kelpeňflightyuçuşan
1)pyzmak 2)zyňmakfling1) fırlatmak 2) atmak
çakmak daşyflintçakmaktaşı
1)düňdermek, 2)döndermek flip1) çevirmek 2) fiske vurmak
şypbykflip-flopterlek
näzirgemekflirtnazlanmak
näzliflirtatiousnazlı
näzflirtingflört
1)galtga (n), 2)ýüzmek (v)float1) şamandıra 2) yüzmek
hereketlik karzlarfloating debtdeğişken borç
erkin ätiýaçlandyryş polisifloating policyücretsiz sigorta poliçesi
süriflocksürü
guş toplumyflock of birds
saýmakflogkırbaç
1)joşgun (n), 2)sil, 3)daşgyn flood1) sel 2) taşkın 3) tufan
joşgunlyfloodedsular altında
1)pol, 2)gat floor1) zemin 2) kat
herekete geçirijiniň ýerde ýerleşýän tutawajyFloor shift
bagbanfloristçiçekçi
suwuň ýüzündäki döwük bölekleriflotsamsu yüzeyindeki kırık parçalar
1)harman, 2)un flour1) un 2) öğütmek
1)akar (n), 2)akym (n), 3)akmak (v)flow1) akış 2) akım 3) akıntı
1)gül, 2)gülzarflower1) çiçek 2) çiçek açma
gunçaflower budÇiçek tomurcuğu
güldanflower potsaksı
gülzarflower-bedçiçeklik
gülçiflower-growerçiçek yetiştiricisi
gülçülikflower-growingçiçek yetiştirme
akabaflowingakan
uçanflown
1)grip, 2)dümew flu1) grip 2) nezne
pasyrdamakfluctuatedalgalanmak
pasyrdyfluctuationdalgalanma
arassafluentakıcı, temiz
übtükfluffkabartmak
üpürjiklilikfluffinesskabarıklık
1)suwuk, 2)suwuklyk fluid1) sıvı 2) sıvıklık
howsalaflurrytelaş
tüýdükfluteflüt
gymyldyflutteçırpınmak
1)gymyldy (n), 2)galgamak flutter1) çırpınmak 2) pırpır etmek
1)siňek (n), 2)uçmak (v)fly1) uçmak 2) sinek
uly çarh,çarh tigriFly wheel
öwrümli aşyr atmaflying somersault
taýçanakfoaltay
1)köpük (n), 2)köpürjik (n), 3)kköpürjüklemek foam1) köpük 2) köpürtmek 3) köpürmek
free on boardFOBgüvertede teslim
üns bermekfocusodak
üns bermekfocus on
üns jemlemefocusingodaklanma
iýmfodderyem
duşman , garşydaşfoe1) düşman 2) rakip
düwünçekfoetuscenin
1)duman, 2)gubar, 3)ümür, 4)duman fog1) sis 2) duman 3) pus 4) sis basmak
ümürde ýakylan çyraFog lamp
ümürde ýakylan çyranyň lampasyFog lights
1)dumanlyfoggysisli
1)epin (n), 2)sepmek (v), 3)epmek (v), 4)eplemek (v), 5)eplenmek (v), 6)çöken ýer (n)fold1) kat 2) katlama 3) kıvrım 4) büklüm 5) katlamak
egrelmekfoldedkatlanmış
1)papka, 2)bukja folder1) klasör 2) dosya
gatlaklaşmafoliationyapraklanma
halkfolkhalk
folklorfolklorefolklor
1)kowalamak, 2)yzarlamak, 3)eýermek, 4)yzyna düşmek follow1) izlemek 2) takip et 3) kovalamaca 4) uymak
1)indi, 2)yzy bilen, 3)aşakdaky, 4)yzyndaky following1) takip etme 2) şimdi 3)aşakdaki 4) sonraki 5) izleyen
buga tutmafomentationbuhara tutma
guwançlyfondsevinçli
gadyrfondnesssevgi
şriftfontyazı tipi
1)aş, 2)iýmit, 3)azyk, 4)nahar food1) gıda 2) yiyecek 3) yemek 4) besin
azyk senagatyfood industrygıda endüstrisi
zäherlenmefood poisoninggıda zehirlenmesi
azykfoodstuffgıda maddesi
1)paňkelle (n), 2)samsyk (adj), 3)akmak (adj)fool1) aptal 2) salak 3) budala
akmakfoolishaptalca
samsyklarçafoolishlyaptalca
samsyklykfoolishnessaptallık
1)daban, 2)aýak foot1) ayak 2) dip
aýakda basylýan togtadyjyFoot brake
dabanyň şikesifoot injury
daban muskullaryfoot muscles
futbolfootballfutbol
futbol meýdançasyfootball field
futbolçyfootballer
futbolçyfootballist
pyýadalar üçin ýoda footpathpatika
aýagyzfootprintayak izi
ädimfootstepbasamak
aýakgapfootwearayakkabı
1)pežon (n), 2)gopbam foppish1) züppe 2) kendini benimseyen
1)üçin (prep), 2)sebäbi (conj)for1) için 2) dolayısıyla
maşgala ýagdaýy sebäplifor domestic reasonsev içi nedenlerden dolayı
1)meselem, 2)mysal for example1) örneğin 2) misal
satlykfor salesatılık
iýmforageyem
saklanmaforbearancesaklanma
ata-babalarforbearsatalar
gadagan etmekforbidyasaklamak
1)gadagan, 2)haram, 3)rugsat edilmeýän forbidden1) yasak 2) yasaklanmış 3) haram
1)gujur (n), 2)güýç (n), 3)zarp (n), 4)zor (n), 5)hal (n), 6)ysgyn (n), 7)zorlamak (v), 8)kuwwat (n), 9)gujur (n)force1) güç 2) kuvvet 3) zor 4) baskı 5) şiddet 6) etki 7) birlik 8) kudret
zerur sebäpforce majeuremücbir sebep
1)çäresiz, 2)mejbur, 3)nalaçforced1) zorunlu 2) mecbur 3) zoraki
mejbury sowatma aýlanyşygyForced circulation cooling
1)gujurly, 2)esgin, 3)zor, 4)kuwwatly forceful1) kuvvetli 2) güçlü 3) etkili
zoraýakdanforciblyzorla
1)güzer, 2)ölümford1) sığ 2) akım
alyndakyforeön
1)bilek, 2)injikforearmkolun ön kısmı
egin öňi şikesiforearm injury
çaklamaforecasttahmin
çaklaýyşforecastingtahmin
ulanmak ukybyny mahrum etmekforeclosekullanma olanağını mahrum etme
1)ata-baba, 2)peder, 3)urugbaşy, 4)nesilbaşyforefather1) ata 2) peder 3) soy 4) secere
süýem barmakforefingerişaret parmağı
1)alyn, 2)maňlaý foreheadalın
1)ýat (adj), 2)daşary ýurt dili (n), 3)daşary foreign1) dış 2) yabancı dil 3) yabancı
1)saýra, 2)gelmişek foreigner
ussaforemanustabaşı
owuzforemilkön süt
kanuna degişliforensicadli
öňünden görmek, göz öňünde tutmakforeseeönceden görmek
göz öňüne tutulmakforesightöngörü
göz öňünde tutulanforesightedileri görüşlü
1)tokaý, 2)tokaýlyk, 3)jeňňelforest1) orman 2) ormanlaştırmak 3) çalılık
duýdurmakforestallönlemek
tokaýçyforesterormancı
tokaýçylykforestryormancılık
1)düýpgöter (n), 2)ömürbaky (adv), 3)düýpleýin (adv), 4)müdimi (adv), 5)elmydama (adv)forever1) sonsuza dek 2) ebediyen 3) daima 4) devamlı 5) durmadan
1)öňsöz, 2)sözbaşy, 3)giriş foreword1) önsöz 2) giriş 3) makale ismi
taşlamakforfeitkaybetmek
konfiksasiýaforfeitureel koyma
günäsini ötdi, günäsini geçdiforgave
1)nalamak (v), 2)körük (n)forge1) demirhane 2) demir ocağı
galpçylykforgerysahtecilik
1)unutmak, 2)ýatdan çykarmak forget1) unutmak 2) ihmal etmek
syçangulakforget-me-notUnutma beni çiçeği
ýatdan çykýanforgetfulunutkan
1)bagyşlamak, 2)günäsini ötmek forgive1) affetmek 2) bağışlamak
günäsini öten, günäsinigeçenforgiven
günäsini ötmeforgivenessaffetme
1)şaryk, 2)wilka, 3)çarşak, 4)çatryk fork1) çatal 2) yaba 3) çatallı bel 4) kavşak
1)blank (n), 2)emele getirmek (v), 3)galyp (n), 4)görnüş (n), 5)forma (n), 6)ülňi (n), 7)şekil (n)form1) form 2) oluşturmak 3) biçim almak 4) şekil vermek 5)şekil 6) biçim 7) kalıp
düzmekform upbiçimlendirmek
Pellä düzüliň!Form up along the finishing tape!
Düzüliň!Form up!
1)formal, 2)resmi formal1) resmi 2) düzgün
resmilikformalityformalite
resmiformallyresmen
1)biçüw, 2)format format1) biçim 2) format 3) şekil
1) nyzam, 2)bir zadyň emele gelişiformation1) oluşum 2) düzen
galyp ýasamaformbuildingkalıp oluşturma
1)öňki (adj), 2)hemişe (n)former1) eski 2) her zaman
öňlerformerlyvakti zamanında
1)formula, 2)aňlatma formula1) formül 2) reçete
formula (ýaryşa gatnaşýan ulagyň görnüşi)ýaryşyFormula racing
formulirlemekformulateformüle etmek
formulirowkaformulationformülasyon
nikasyz gatnaşykfornicationzina
inkär etmekforswearinkar etmek
gadymy şäher harabaçylygyforteski kent harabeliği
1)öňe, 2)ilerik forth1) ileri 2) öne doğru
kyrkynjyfortiethkırkıncı
berkitmekfortifygüçlendirmek
iki hepdefortnightiki hafta
galafortresskale
1)şowly, 2)tötänleýin fortuitous1) tesadüfi 2) rastlantı
1)hoşbagt, 2)maňlaýly, 3)nesibeli fortunate1) şanslı 2) uğurlu 3) talihli
bagtynafortunatelyşansına
1)bije, 2)nesibe, 3)kysmat, 4)maňlaý, 5)baýlyk fortune1) şans 2) talih 3) kısmet 4) uğur
bilgiçfortune tellerfalcı
kyrkfortykırk
forumforumforum
1)gaýdyp (n), 2)ilerki (n), 3)öňe (adv)forward1) ileri 2) ön 3) ileriye doğru
wagty kesgitli şertnamaforward contractvadeli işlem sözleşmesi
1)daşa dönme, 2)gazylyp alynýan, 3)galyndy fossil1) fosil 2) taşlaşmiş 3) taşıl
alnan çagany terbiýelemekfoster carekoruyucu bakım
1)ogullyk, 2)gyzlyk foster childevlatlık
ogullyk-gyzlyk alan enefoster motherüvey anne
uruşdy, söweşdi, göreşdi fought
ýalňyşfoulyalnış
badalgadan öňki duýduryş (gök yşykdan öňki gyzyl yşyk)Foul start
1)döretmek, 2)esaslandyrmak, 3)tapmakfound1) bulmak 2) dayandırmak 3) kurmak
1)fundament, 2)binýat, 3)gazna, 4)baza, 5)esas foundation1) yapı temeli 2) temel 3) esas 4) kurum 5) asıl
1)düýptutan, 2)esaslandyryjy founder1) kurucu 2) temeli atan
tapylan çagafoundlingbulunmuş çocuk
1)fontan, 2)suw çüwdürimi, 3)çüwdürim fountain1) su fiskiyesi 2) çeşme 3) kaynak
dörtfourdört
1)össürim, 2)on dört fourteenon dört
dördünjifourthdördüncü
guşfowlkümes hayvanı
tilkifoxtilki
1)foýe, 2)içişik foyer1) fuaye 2) giriş salonu
gopgunfracaspatırtı
fraktal fractalfraktal
1)bölekleýin, 2)drobfractional1) kesirli 2)kısmi
1)gädik, 2)döwük, 3)jaýrykfracture1) kırık 2) çatlak 3) kırılma
döwülgiçfragilekırılgan
bölekfragmentparça
hoşboýlykfragrancekoku
hoşboý fragrantkokulu
gowşakfrailzayıf
1)karkas, 2)çarçuwa 3)göwre frame1) çerçeve 2) çatı 3) beden
1)çarçuwa, 2)çarçuwaly gurluş framework1) çerçeve 2) çerçeveli yapı
çarçuwaly ylalaşykframework agreementçerçeve Anlaşması
Fransiýa, ParižFrance, Paris
ýeňillikfranchiseimtiyaz
akýüreklifrankdürüst
aç-açanfranklyaçıkçası
gönümellikfranknessdürüstlük
1)gardaşlyk, 2)doganlyk fraternity1) kardeşlik 2) akrabalık
bidüzgünçilikfrauddolandırıcılık, düzensizlik
kezzapfraudsterdolandırıcı
ýalanfraudulentyalan
1) gaharlanmak, 2) däliremekfreak out
sepgilfreckleçil
1)azat (adj), 2)mugt (adj), 3)boş (adj), 4)erkana (adj), 5)erkin (adj), 6)halas bolma (n), 7)azat etmefree1) bedava 2) ücretsiz 3) serbest 4) bağımszı 5) hür 6) muaf 7)özgür
erkinlikfree agencybağımsız
FCAfree carrierücretsiz taşıyıcı
erkin ösüşfree developmentserbest büyüme
kapitalyň erkin hereketifree movement of capitalsermayenin serbest dolaşımı
harytlaryň erkin hereketifree movement of goodsmalların serbest dolaşımı
erkin awlawFree practice
erkin görnüşfree style
erkin (görnüşde) ýüzme free style swimming
erkin meýdançasyfree zoneserbest bölge
basyşsyzfree-flowserbest akış
erkin usulda ýüzüşfree-style swimmingserbest stil yüzme
1)azatlyk, 2)erkinlik freedom1) özgürlük 2) hürriyet
1)dine ynanmak erkinligi, 2)din azatlygy freedom of religiondin özgürlüğü
şahsyýet azatlygyfreedom of the individualbireyin özgürlüğü
erkinfreelanceserbest
erkin işgärfreelancerserbest çalışan
erkinfreelyözgürce
erkin ýüzmekfreestyle
erkin görnüşde ýüzmek ýaryşyfreestyle swimming relay
1)doňaklyk (n), 2)doňdurmak (v), 3)şatlamak freeze1) donmak 2) donma 3) donakalmak
esasy paý eýesiniň hukugynyň ýatyrylmagyfreeze-outana hissedarın haklarının iptali
doňduryjyfreezerdondurucu
1)jybar, 2)doňdurma, 3)doňma freezing1) dondurucu 2) donma 3) buz gibi
emlägiň doňdurulmagyfreezing injunctionemlak dondurulması
doňma nokadyfreezing pointdonma noktası
ýükfreightnavlun
ýük ulagyfreighteryük gemisi
fransuz diliFrenchFransızca
joşgunfrenzyçılgınlık
ýygylykfrequencysıklık
ýygyfrequentsık
ýygy-ýygydanfrequentlysık sık
nakgaşlyk sungatyfresconakış sanatı
1)ter, 2)süýjifresh1) taze 2) tatlı
nowgülfresh flowertaze çiçek
terlikfreshnesstazelik
byçgylamakfretworkhasır işi
sürtülmefrictionsürtünme
annaFridayCuma
1)pişme, 2)patrak fried1) kızarmış 2) kızartılmış
1)dost, 2)jora 3)ýoldaş, 4)boýdaş, 5)arkadaşfriend1) arkadaş 2) kız arkadaş 3) erkek arkadaş 4) yaşıt
mylakatfriendlinesssamimiyet
1)agzybir, 2)dostlukly, 3)alçak friendly1) arkadaş canlısı 2) dostça 3) cana yakın
ýoldaşlyk duşuşygyfriendly meetingdostça buluşma
dostlukly jemgyýetfriendly societydost toplum
dost-ýarfriendsarkadaşlar
1)agzybirlik,2)dostluk, 3)ýaranlyk friendship1) dostluk 2) birlik 3) arkadaşlık
fregatfrigatefirkateyn
1)aýylganç, 2)heder fright1) korku 2) dehşet 3) ürkü
1)ürküzmek, 2)gypjyndyrmakfrighten1) korkutmak 2) ödünü patlatmak
gorkulyfrightenedkorkmuş
gorkunçfrighteningkorkutucu
büzmefrillfırfır
1)seçek, 2)gaýma fringe1) saçak 2) püskül
goşmaça töleglerfringe benefitilave ödemeler
seçeklifringedsaçaklı
ýyldanlykfriskinesscanlılık
1)dyzmaç, 2)ýyldan frisky1) enerjik 2) oynak
gurbagafrogkurbağa
-danfromitibaren
dogafrom birthdoğumdan itibaren
nesilden neslefrom generation to generationNesilden nesile
dagy-duwarafrom now on, henceforwardşu andan itibaren, bundan böyle
birin-birinfrom start to finishbaşlangıçtan bitime
babatdanfrom thatbundan
birbadafrom the beginningbaşlangıçtan beri
ilkibadafrom the firstbirinciden
wagtal-wagtalfrom time to timezamandan zamana
1)öň (adj), 2)ýönelmek (v)front1) ön 2) yönelme
öňki mostFront axle
öňki herekete getiriji (tigirlenen)Front Wheel Drive (FWD)
maňlaýfrontalalın
1)araçäk, 2)serhetfrontier1) sınır 2) hudut
serhetçifrontier guardsınır muhafızı
serhet goşunlaryfrontier troopssınır birlikleri
1)aňzak, 2)aýaz, 3)buldurçyn, 4)burjy, 5)gyraw frost1) don 2) soğukluk 3) ayaz 4) kırağı 5) kırağı çalmak
aýaza çydamlylykfrost-resistancedonma direnci
doňmafrostbite
jybarfrostysoğuk
1)agaran (n), 2)köpürjiklemek froth1) köpük 2) köpürcük
1)çytmak (v), 2)gaş çytma (n), 3)gaş çytmak (v)frown1) kaşlarını çatmak 2) somurtmak 3) surat asmak
1)doň, 2)şatlama, 3)doňan frozen1) dondurulmuş 2) donmuş 3) donakalmış
1)iýmiş, 2)miweçillik, 3)miwefruit1) meyve 2) yemiş 3) meyvecilik
1)önjeýli, 2)hasylly fruitful1) verimli 2) kazançlı 3) meyvesi bol
jenaýatyň netijelerifruits of a crimecinayet sonuçları
miwelifruitymeyveli
girdenekfrumpkocakarı
çybanfruncleçıban
göwnüne degmekfrustratehayal kırıklığına uğratmak
sussypeslikfrustrationhüsran
1)çirkizmek, 2)gowurmak, 3)jyzyrdamak fry1) kızartmak 2) yağda kızartmak 3) kızartılmış yiyecek
1)ýangyç, 2)ýag fuel1) yakıt 2) yağ
ýangyç bakyFuel cell
ýangyç süzüji(filtr)Fuel filter
ýangyç süzüji(filtr) gyzdyryjyFuel filtr
ýangyjyň derejesiFuel level
ýangyç (benzin)geçiriji turbaFuel lines
gazan ýangyjyfuel oilakaryakıt
ýangyç sorujysyFuel pump (FP)
ýangyç guýujy,benzin guýujyFueler
gaçgakfugitivefirari
ýurduna berilmeli jenaýatçyfugitive offenderkaçak suçlu
1)ýerine ýetirmek, 2)berjaý etmek fulfil1) yerine getirmek 2) uygulamak
1)ýerine ýetirmek, 2)berjaý etmek, 3)amala aşyrmak fulfill1) yerine getirmek 2) tamamlamak 3) yapmak
berjaýfulfilmentyerine getirme
1)dok, 2)hyryn-dykyn, 3)tükel, 4)doly, full1) tam 2) dolu 3) tok 4) bol
ýaşy ýetenfull agetam yaş
bir zadyň bolçylygyfull of somethingbir şeyle dolu
doly kazyýet işifull remedy actiontam mahkeme işi
uly ölçegli ätiýaçlyk tekeriFull size spare tire
doly iş günifull timetam zamanlı iş
dolyfull(y)tamamen
etli-ganlyfull-bloodedtam kanlı
ýetik doglan çagafull-term babytam vadeli bebek
goragçyfullbackkoruyucu
semelemekfumblebecerememe
tüssefumesduman
şowhunfuneğlence
1)funksiýa (n), 2)wezipe (n), 3)işlemek function1) işlevi 2) görev 3) çalışmak
ýönekeý köplükfunctional majorityişlevsel çoğunluk
1)fond (n), 2)maliýeleşdirmek (v), 3)gazna (n)fund1) fon 2) sermaye 3) finansman
düýplifundamentaltemel
esasy hukuklarfundamental rightstemel haklar
maliýeleşdirmefundingfinansman
serişdefundspara kaynağı
1)jaýlama, 2)ýas, 3)jynaza funeral1) cenaze 2) yas 3) defin
jynaza çykdajylaryfuneral expensesCenaze masrafları
patafuneral repastcenaze yemeği
deň gymmatlyfungibleeşit fiyatlı
deňeşdirilýän predmetfungible goodsdeğiştirilebilir mallar
zeňfungusmantar
guýguçfunnelakıtıcı
1)gülküli, 2)gülkünç, 3)hezil funny1) komik 2) eğlenceli 3) gülünç
fanny awtoulagy(üsti açylýan awtoulag)Funny car
1)sütük, 2)possunfur1) kürk 2) post
1)gaharjaň, 2)gaharlyfurious1) öfkeli 2) sinirli
1)küre, 2)peçfurnace1) fırın 2) küre
üpjün etmekfurnishdöşemek
mebelfurnituremobilya
keşlemekfurrowkırıştırmak
keşleýinfurrowedçatlak
sütüklifurrykürklü
hasfurtherdaha ileri
muňa goşmaçafurthermoredahası, ilave
iň daşfurthesten uzağa
çybanfuruncleçıban
1)gahar, 2)gahar-gazap, 3)üzňelikfury1) öfke 2) hiddet 3) çılgınlık
1)partladyjy, 2)predohranitel, 3)goraýjy fuse1) sigorta 2) funye 3) fitil
goraýyş enjamlarynyň blogyFuse box(fuse panel)
goraýyş enjamlarynyň çyzygyFusible link
gorap saklamak birikmesiFusible link (FL)
çaýmafusingkaynaştırma
nähakfutilebeyhude
geljekfuturegelecek
geljek zamanyň ortak işligifuture participle
gutarnykly dowamly gekjek zamanfuture perfect progressive
gutarnykly geljek zamanfuture perfect tense
dowamly geljek zamanfuture progressive tense
geljek zamanfuture tensegelecek zaman
wagtlaýyn alyş-çalyşfuturesvadeli işlemler
1)jedirdemek, 2)gygyrmak gab1) gevezelik 2) bağırmak
gybatkeşgabbergeveze
Gabon, LibrewilGabon, Libreville
bökelekgad-flyyapışkan tip
gögeýingadflyatsineği
çeňňek gaffkanca
1)sem etmek, 2)dymdyrmak gag1) susturmak 2) ağzını tıkamak
girewgagerehin
begençgaietyneşe
1)bähbit (n), 2)semremek (v), 3)kuwwatlanmak (v), 4)nebis (n), 5)eýelemek (v), 6)girjeji (n), 7)girdeji etmek (v) gain1) kazanç 2) kar 3) yarar 4) gelir 5) kar etmek 6) ilerlemek 7) yükselme
azatlyk gazanmakgain freedomözgürlük kazanmak
ýörişgaityürüyüş
ýörişgait, walk, step
galaktikagalacticgalaktik
1)boragan, 2)gom gale1) fırtına 2) bora
ötgallsafra
öt haltasygall-bladdersafra kesesi
galereýagallerygaleri
1)çapmak, 2)öňürdiklemek gallop1) dörtnala 2) hızlı gitmek
dargallowsdarağacı
ödüň daşygallstonesafra taşı
galoşgaloshesgaloş
köjelikgamanthusOmurga çiçeği
Gambiýa, BanžulGambia, Banjul
humar oýnamakgamblekumar
humarbazgamblerkumarbaz
humargamblingkumar oynamak
1)döw, 2)oýun, 3)aw game1) oyun 2) maç 3) av
aw gözegçisigamekeeperav alanı bekçisi
awçylary göz astyna saklaýan adamgamingavcıları kontrol eden kimse
temasy humar bolan şertnamagaming contractkonusu kumar olan sözleşme
oýun bergisiGaming debtKumar borcu
oýun enjamyGaming deviceOyun cihazı
topargangçete
düwünganglionsinir düğümü
1)aratapawut, 2)üzňelik, 3)boşluk gap1) boşluk 2) fark 3) uçurum
1)hoňkarmak, 2)öwelmek gape1) ağlamak 2) esnemek
1)garažgaragegaraj
1)ýuwundy, 2)zibil, 2)taşlandylar garbage1) çöp 2) pis su 3) atık
1)bag, 2)bossan garden1) bahçe 2) yeşillik
atyzgarden bedhamak
bagbangardenerbahçıvan
bagbangardeningBahçıvanlık
1)çaýkamak, 2)bokurdagy çaýkamak, 3)çyrpmak, 4)bogazyňy çaýkamak gargle1) gargara 2) gargara yapmak 3) ağzını çalkamak
bezeg çyralarygarlandsüs lambalar
1)sarymsyk, 2)ajyga garlicSarımsak
egin-eşikgarmentgiysi
bergidaryň üçünji tarapdaky konfiskasiýasygarnishborçlunun üçüncü şahıslara el koyması
konfiskasiýa edilen üçünji şahsgarnisheehacze uğramış üçüncü şahıs
bezemekgarnishmentsüsleme
garnizongarrisonGarnizon
1)gaz, 2)ýangyçgas1) gaz 2) yakıt
howa basyşlygas liftgaz asansörü
gaz geçirijigas pipelinegaz boru hattı
prokladkaGasket
injikgaskingaskin
gaz maskasygasmaskgaz maskesi
benzingasolinebenzin
ýangyç bilen işleýän hereketlendirijiGasoline-fueled internal-combustion engine
1)demikmek, 2)hopukmak, 3)sojamak gasp1) nefes nefese kalmak 2) soluğu kesilmek 3) nefesi tutulma
gazlygassygazlı
aşgazan şiresigastric juicemide suyu
aşgazanyň ýarasygastric ulcermide ülseri
aşgazanasty mäzgastrointestinal bleedingSindirim sistemi kanaması
derwezegatekapı
derwezegatewayağ geçidi
1)çöplemek, 2)ýygmak, 3)toplamak, 4)üýşürmek, 5)ýygnamak, 6)ykjamlamak, 7)düzmek, 8)toplamak gather1) toplamak 2) toparlamak 3) biriktirmek 4) kazanmak 5)büzmek 6) kendin toplamak 7)düzenlemek
1)ýygnak, 2)duşuşyk, 3)ýygnanşyk, 4)ýygym, 5)barlyşyk, 6)ýygnanşyk gathering1) toplama 2) toplantı 3) biriktirmek 4) meclis 5)topluluk 6) kalabalık
giňlikgaugegenişlik
hasa taýagygauzegazlı bez
bermekgavevermek
1)mes, 2)şagalaňly, 3)şoh gay1) eşcinsel 2) şevhetll 3) mutlu
dikanlap seretmekgazedik dik bakmak
keýikgazelleceylan
hökümet býulletenigazettegazete, resmi gazete
1)serenjam, 2)tizlik derejesi, 3)tizlik ryçagygear1) hız seviyesi 2) hız cihazı 3) bakım
geçirijileri üýtgeme korobkasyGear box (transmission)
diş-diş reduktorGear head
jöwhergemmücevher
žandarmgendarmejandarma
1)jyns, 2)jynsyýet, 3)gendergender1) cins 2) cinsiyet 3) kadın eşitliği
1)ählumumy, 2)umumy, 3)adaty general1) genel 2) umum, 3) yaygın
umumy mejlisgeneral assemblyGenel Kurul
umumy kazyýetgeneral courtgenel mahkeme
umumy maslahatgeneral debategenel konsey
saýlawlargeneral electionGenel seçim
umumy hasabat depderigeneral ledgergenel muhasebe
umumy duşuşukgeneral meetingGenel toplantı
adaty hyzmatdaşlykgeneral partnershipGenel Ortaklık
hukugyň umumy ýörelgelerigeneral principles of lawhukukun genel ilkeleri
umumy maksat bilen edilýän jenaýatlargeneral-intent offensesgenel amaçlı suçlar
ýaýraýan agyrygeneralized pain
1)aslynda, 2)umuman, 3)köplenç generally1) genel olarak 2) genelde 3) ana hatlarıyla
öndürmekgenerateoluşturmak
1)nesil, 2)arkageneration1) nesil 2) kuşak
generatorgeneratorjeneratör
1)sahylyk, 2)jomartlyk, 3)kerem generosity1) cömertlik 2) sehâvet 3) ikram
1)rehimdar, 2)rehimli, 3)jomart, 4)sahy, 5)rehimdar, 6)rehimli generous1) cömert 2) verimli 3) eli açık 4) zengin 5) yüce gönüllü 6) bereketli
1)döreýiş, 2)gelip çykyş genesis1) yaratılış 2) doğuş
genetik barlagygenetic fingerprintinggenetik parmak izi
gmolargenetically modified organismsgenetiği değiştirilmiş organizmalar
ŽenewaGenevaCenevre
1)zehinli 2)güler ýüzlü3)alçakgenial1) güler yüzlü 2) ılımlı 3) neşeli
jyns organlarygenitalscinsel organlar
eýelik düşümgenitive case
geniýgeniusdahi
genosidgenocidesoykırım
žanrgenretür
1)tultuk, 2)näzik gentle1) nazik 2) kibar
jentlmengentlemanbeyefendi
professional däl sürüjiGentleman-driver
ýumşaklykgentlenessnezaket
assagentlynazikçe
1)hakyky, 2)tüýs genuine1) hakiki 2) özgün
1)urug, 2)nesil genus1) cins 2) familya 3) sınıf
geografgeographercoğrafyacı
geografiki yşaratlargeographical indicationcoğrafi işaret
geografiki yşaratgeographical signcoğrafi işaret
geografiýageographycoğrayfa
geologiýageologyjeoloji
geometriýageometrygeometri
GruziýaGeorgiaGürcistan
Gruziýa, TblisiGeorgia, Tblisi
boz syçangerbillekoşar fareler
mikrobgermmikrop
nemesGermanAlman
gyzyljagerman measleskızamıkçık
Germaniýa, BerlinGermany, Berlin
işliklerden ýasalan atlar (gerundlar)gerunds
hamylalykgestationgebelik
eliňi salgamakgesticulate
1)hereket, 2)üm gesture1) mimik 2) hareket
1)öwrülmek, 2)bolmak, 3)edinmek, 4)almak get1) almak 2) edinmek 3) elde etmek 4) kazanmak
tiken batyrmakget a splinterkıymık batmak
1) hereket etmek, 2) syýahat etmekget about
tanyşmakget acquaintedtanışmak
Geçirip bermek, bermek, üýtgedip bermek, düşünikli etmek, kesip geçmekGet across
Oňuşmak, düşünişmek, terk edip gitmekGet along
gowy düşünişmekget along (with)
Gaharlanmakget angry
UzaklaşmakGet away
Yza gelmekGet back
çökmekget bankruptiflas etmek
1) ýaşamak, 2) güzeranyňy aýlamakget by
Aşak düşmekGet down
işe goýulmakget down to
azatlyga çykmakget freeserbest kalmak
içine girmekget iniçeri girmek
öýlenmekget married toevlenmek
düşmek (ulagdan)get offarabadan inmek
münmekget onbinmek
terk etmekget out
hötdesinden gelmekget over
dynmakget rid of
wagt tapmakget round to
Üns beriň! Taýýarlanyň!Get set! Be ready!
1)näsaglamak, 2)syrkawlamak, 3)kesellemekget sick1) hasta olmak 2) hastalanmak 3) nezne olmak
düşürmekget sth-smb somewherebirini bir yerde indirmek
Içinden geçmekGet through
duşuşmakget together
turmakget upkalkmak
geýzergeysersıcak su kaynağı
Gana, AkkraGhana, Accra
arwahghosthayalet, hortlak
1)gigant 2)äpet uly 3)deşli adam 4)döwgiant1) dev 2) kocaman 3) koskocaman 4)çok büyük
zemzengiant lizarddev kertenkele
içagyry, içgeçmegiardiaishal
başaýlanmagiddinessbaş dönmesi
1)peşeş, 2)zehin, 3)sylaggift1) hediye 2) armağan 3) bağış
söýünjigift for good newsiyi haber için hediye
zehinligiftedyetenekli
1)hikirdi (n), 2)hikirdemek (v), 3)hykyrdamak (v), 4)hykyrdy (n), 5)pykyrdamak (v), 6)kikirdemek (v)giggle1) kıkırdama 2) kıkırdamak 3) kıkır kıkır gülmek
altyn çaýmak, altyn bilen bezemekgild
çaýylan gyzylgildingaltın kaplama
žabragillçene altı
altyn çaýylangiltaltın kaplama
altyn çaýdy, altyn bilen bezedigilt, gilded
burawgimletburgu
1)ökde, 2)ter, 3)ýitigimp1) dantel ipliği 2) sırma şerit 3) ipek şerit
1)jin, 2)duzak, 3)gapan, 4)tor gin1) cin 2) tuzak 3) kapan 4) ağ
žirafgiraffezürafa
1)bilguşak, 2)guşakgirdle1) kuşak 2) kemer
gyzgirlkız
1)boýdaş, 2)jora, 3)gyz söýgüligirlfriend1) kız arkadaşı 2) yaşıttaş 3) kız sevgilisi
1)äbermek, 2)bermek give1) vermek 2) ödemek
söz sözlemekgive a speechkonuşmak
paýlamakgive away
Yzyna bermekGive back
1)boýun egmek, 2)boýun bolmak give in1) teslim etmek 2) teslim olmak
habar bermekgive noticehaber vermek
PaýlamakGive out
1)talak hatyny bermek, 2)aýrylyşmakgive smb divorce1) boşanmak 2) boşanmak için dilekçe vermek
söz bermekgive the floorsöz vermek
1)goýbolsun etmek, 2)taşlamak give up1) vazgeçmek 2) bırakmak
aldym-berdimligive-and-takebüyük çatışma
berlen givenverilmiş
berijigiververen, verici
buzlukglacierbuzul
1)begençli, 2)keýipli glad1) memnun 2) sevinçli
begendirmekgladdensevindirmek
ýylangülgladiolusglayöl
höwesjeňgladlymemnuniyetle
ýagtylykgladnessışık
jadyglamorgöz alıcı
jadylyglamorousbüyüleyici
öwüşginglamourcazibe, çekicilik
1)bakyş (n), 2)göz (n), 3)nazar (n), 4)nazara almak glance1) bakış 2) ima 3) kısa bakış 4) göz gezdirmek
mäzglandbez
sap keseliglandersruam hastalığı
1)mölerilmek, 2)alarylmak, 3)mölermek glare1) kötü bakış 2) düşmanca bakış 3) dik dik bakmak
1)çüýşe, 2)stakan, 3)aýna 4)bulgurglass1) cam 2) bardak 3) kadeh 4) ayna 5) mercek
äýnekglassesGözlük
çoganglasswortcam kesici
garasuwglaucomaglokom
typmakglidekayma
planýor (uçar)gliderplanör
altyn çaýmaglidingaltın kaplama
1)balkyldamak, 2)şöhle saçmak glisten1) pırıltı 2) parıltı 3) parlamak
1)lowurdamak, 2)ýyldyramak glitter1) parıltı 2) parlamak
ýyldyrawukglitteryışıltılı
globalglobalküresel
ähliumumy maýylganlykglobal warmingküresel ısınma
1)globys, 2)ýer şary, 3)dünýä globe1) küre 2) dünya 3) gezegen
şarjagazglobule
1)çytyk, 2)tutuk gloomy1) kasvetli 2) loş
gyzdyryş suw (sweçasy)Glop plug
şöhratlanmakglorifyyüceltmek
şöhratlygloriousşanlı
1)şan, 2)şan-şöhrat glory1) zafar 2) şeref 3) şan
ýalpyldawukglossparlaklık
sözlükglossarysözlük
parlakglossyparlak
ellikgloveeldiven
ellik gapyrjagy,çekeriGlove box/compartment
labyrdamakglowparlamak
1)elim (n), 2)ýelim (n), 3)ýelimlemek (v), 4)ýelmemek glue1) tutkal 2) yapıştırıcı 3) yapıştırmak 4) yapışmak
1)işdämen, 2)iýermen glutton1) iştahlı 2) doymayan kimse
iýermenlikgluttonyoburluk
gliseringlyceringliserin
dişiňi gyjyrdatmakgnashdişini gıcırdatmak
1)çirkeý, 2)çybyn gnat1) sivrisinek 2) tatarcık
gemirmekgnawkemirmek
gitmekgogitmek
Öňe gitmek, dowam etmekGo ahead
Uzap gitmek, gitmekGo along
aýlanyp geçmekgo around
1)dolanmak, 2)yza gitmek go back1) dönmek 2) geri gitmek
DüşmekGo down
öwrümlerde tizligi artdyrmaGo faster through turns
Içine girmek, gatnaşmak, topulmakGo in
gyzyklanmakgo in for
Bir zatlar etmek üçin bir ýere gitmekGo off
dowam etmekgo ondevam etmek
ÇykmakGo out
ulagy dolandyryp bilmezlikGo out of control
Gaýtadan, gözden geçirmekGo over
Ýanyndan geçip gitmekGo past
Bir ýerlerde bolmakGo round
başyndan geçirmekgo through
Ýokary galmakGo up
Biri bilen gitmekGo with
araçygo-betweenaracı
seresaplylykgo-slowyavaş gitmek
1)gol, 2)nyşan, 3)maksat, 4)matlap goal1) gol 2) hedef 3) ideal 4) amaç
derwezäniň öňünden pökgini oýna girizmegoal kick
derwezeçiniň meýdançasy goal line
derwezäniň torygoal net
1)derwezeban, 2)derwezeçi goal-keeper1) kaleci 2) kaleyi koruyan
derwezeçigoalkeeper
zemzengoannakertenkele
1)geçi, 2)çöpür goat1) keçi 2) oğlak
dowargoatskeçiler
kubokgobletkadeh, kupa
hudaýgodTanrı
1)çokundyrylan ogul, 2)çokundyrylan gyz godchildvaftiz çocuğu
aýal hudaýgoddesstanrıça
çokundyran atagodfathervaftiz babası
çokundyran enegodmothervaftiz annesi
äýnekgogglesgözlük
kart(kartingde ulanylýan ýangyjy az harçlaýan awtoulag)Gokart
altyngoldaltın
altyn şertgold clausealtın madde
gyzyl pulgold currencyaltın para birimi
tyllagold, goldenaltın
1)tylla, 2)altyn golden1) altın 2) altın gibi
altyn asrygolden agealtın çağ
bürgütgolden eaglekartal
alatogangoldfinchsaka kuşu
altyn balykgoldfishsüs balığı
zergärgoldsmithkuyumcu
golfgolfgolf
golfçygolfergolfçü
gollyAllah aşkına
gidengone
1)ýagşy (adj), 2)oňat (adj), 3)gowy (adj), 4)oňly (adj), 5)haryt (n), 6)uz (adj), 7)ýaramly (adj), 8)hoş (adj), 9)gowulyk (n)good1) iyi 2) güzel 3) yararlı 4) sağlam 5) hayırlı 6) uslu 7) emin 8) çok 9)iyilik
edep-ekramlylykgood breedingterbiyeli
sogapgood deedsevap
1)agşamyňyz haýyrly bolsun, 2)giç ýagşy good evening1) iyi akşamlar 2) hayırlı akşamlar
göze ýakymly, owadangood faithbüyüleyici, güzel
nuranagood lookingiyi görünümlü
edep-ekramlylykgood mannersedepli
ertiriňiz haýyrly bolsungood morninghayırlı sabahlar
gijäňiz rahat bolsungood nightiyi geceler
ýuka ýürekgood-naturediyi kalpli
1)hoşlaşma, 2)sagbollaşma goodbye1) güle güle 2) hoşça kal
gowylykgoodnessiyilik
1)haryt, 2)harytlargoods1) mal 2) ürünler
ýagşy niýetgoodwill iyi niyet
hoşniýetli oýunlargoodwill Games
gazgoosekaz
kryžownikgooseberryBektaşi üzümü
selmegoosefootkaz ayağı
alakagophersincap
süsmekgoresüsmek
1)zaw, 2)açgözlük gorge1) geçit 2) açgözlülük
ajaýypgorgeousmuhteşem
göwher monjukgorgetkolye
gorillagorillagoril
Injil bölegigospelİncil
1)gybat (n), 2)gepçi (n), 3)warsaky (n), 5)wyşyrdamak (v), 6)gybat etmek (v), 7)gybat (n)gossip1) dedikodu 2) gevezelik 3) hoşbeş 4) dedikodu yapmak 5) çene çalmak
gybatkeşgossipperdedikoducu
aldy, edindi, (bir ýere) bardy, ýetdigot
alan, edinen, (bir ýere) baran, baryp ýetengot, gotten (amer.)
1)gastronom, 2)tagambiler gourmet1) gastronomi 2) gurme
bogun agyrygoutboyun ağırısı
dolandyrmakgovernyönetmek
1)döwlet, 2)eýerme, 3)hökümet, 4)dolandyrma government1) devlet 2) hükümet 3) yönetim
döwlet korporasiýsygovernment-owned corporationdevlet şirketi
döwlete degişligovernmentaldevlete ait
1)gubernator, 2)-häkim governor1) vali 2) yönetici
gysymlamakgrabkapmak
1)alyhezret, 2)owadanlyk, 3)nepislik grace1) ltuf 2) zarafet 3) incelik
1)owadan, 2)nesip graceful1) zarif 2) nasip
rehimligraciousmerhametli
gezekleşmegradationderecelendirme
1)baha (n), 2)hil (n), 3)dereje (n), 4)dereje almak (v)grade1) derece 2) sınıf 3) kalite 4)kademe 5) seviye
1)dura-bara, 2)gitdigiçe, 3)kem-kemden, 4)dura-bara gradually1) yavaş yavaş 2) kademeli olarak 3) azar azar 4) gitgide
1)aspirant, 2)okuwy gutarmak graduate1) mezun olmak 2) bitirmek
uçurym bolmagraduationmezuniyet
1)peýwent etmek (v), 2)sapma (n)graft1) aşılama 2) yolsuzluk
parahorgrafterrüşvetçi
kesip oturtmagraftingaktarma
1)digir,2)galla, 3)däne, 4)maňyzgrain1) tane 2) tahıl 3) granül 4)çekirdek
dänelemegrainingtaneleme
gramgramgram
habarlykgram. predicatehaberli olma
grammatikagrammardilbilgisi
grammatikgrammaticalgramer
1)beýik, 2)roýal grand1) büyük 2) soylu
halkara derejeli ýaryş,gran-priGrand-prix
1)agtyk, 2)gyz agtyk grandchild1) torun 2) kız torunu
gyz agtykgranddaughterkız torun
1)ata, 2)baba grandfather1) büyük baba 2) ata
çowlukgrandgrandsontorun
kaşaňgrandiosegörkemli
1)ene, 2)mama grandmother1) nene 2) büyükanne
1)ene-ata, 2)baba-mama grandparent1) büyükbaba 2) nene-dede
1)agtyk, 2)ogul agtyk grandsonerkek torun
münber,tomaşaçylar üçin ýerGrandstand
granitgranitegranit
1)peşgeş (n), 2)peşgeş bermek (v)grant1) hibe 2) hibe etmek
grant alyjygranteehibe alan
ygtyýar berijigrantorbağış veren
dänelemegranulationgranülasyon
üzümgrapeüzüm
greýpfrutgrapefruitgreyfurt
gelinbarmakgrapesüzüm
grafikgraphgrafik
şekillendirişgraphicgrafik
tutmakgraspkavramak
otgrassçimen
lorsgrass snakeçim yılanı
otuň üstünde oýnalýangrass-hockey
çekirtgegrasshopperçekirge
otlukgrassyçimenli
otlukgrassy areaÇimlik alan
1)süýkemek, 2)gyrmak, 3)oýkamak grate1) rende 2) rendelemek 3)ızgara
minnetdargratefulminnettar
gözenekgratingızgara
gyrmançagratingsparmaklık
mugtgratisbedava
1)minnetdarlyk, 2)alkyş, 3)hoşallykgratitude1) şükran 2) minnetdarlık 3) şükür
mugtgratuitouskarşılıksız
boş şertnamagratuitous contractkarşılıksız sözleşme
jogapkärçilikli şetrnamagratuitous loanariyet sözleşmesi
para bermekgratuityarmağan
1)gör, 2)mazar, 3)gabyr grave1) mezar 2) kabir 3) gömüt
agyr we takyk howpgrave and imminent dangerciddi ve yakın tehlike
çagylgravelçakıl
gyraňlaýjygraverkesici
mazar daşygravestonemezar taşı
1)gonamçylyk, 2)öwülýä, 3)mazarlyk, 4)gabrystan, 5)mazarystan graveyard1) mezarlık 2) kabristan
dartyşmagravitationçekim
dartyşmagravityYerçekimi
jenaýatyp agyrlygygravity of offensesuçun ağırlığı
sousgravysos
çalgraygri
bakmakgrazeotlatmak
1)otlag, 2)öri meýdan grazing land1) otlatma alanı 2) mera
1)ýag (n), 2)ýaglamak (v)grease1) yağ 2) yağlamak
ýaglaýjy şprisGrease gun
ýaglygreasyyağlı
1)baýry, 2)uly, 3)beýikgreat1) harika 2) mükemmel 3) iyi
Beýik Britaniýa, LondonGreat Britain, London
gowlukgreat grandchildtorun çocuğu
1)kakanyň atasy, 2)ejäniň atasy great grandfatherbüyük büyükbaba
1)kakanyň enesi, 2)ejäniň enesi great grandmotherbüyük büyükanne
belent päsgelçilikgreat obstacle
çowlukgreat-grandsonbüyük torunu
uly döş muskulygreater pectoral muscle
beýiklikgreatnessbüyüklük
Gresiýa, AfinaGreece, Athens
1)nebisjeňlik, 2)betnebislik, 3)husytlyk greed1) açgözlülük 2) hırs 3) cimrilik
1)aç göz, 2)betnebis, 3)husyt, 4)gysgançgreedy1) açgözlü 2) hırslı 3) cimri 4) gözü aç
grekGreekYunan
1)ýaşyl, 2)gök green1) yeşil 2) yeşillik
teplisagreenhousesera
sonargreenlandGrönland
1)görüşmek, 2)garşylamak, 3)salamlaşmakgreet1) selamlamak 2) karşılamak 3) kutlamak
salamlaşmakgreet (salute, welcome)
garşylamak greetingkarşılamak
granatgrenadeel bombası
ösdürdi, ösdürip ýetişdirdigrew
çalgreygri
torgrid
1)hesret, 2)hasrat, 3)tukatlyk, 4)grief1) keder 2) üzüntü 3) acı
närazylykgrievanceşikayet
1)çygylmak, 2)tukatlanmak, 3)ynjatmak, 4)gamlandyrmak grieve1) üzülmek 2) üzmek 3) kederlenmek 4) dert vermek
gynançlygrievedkederli
garaguşgriffon vulturekızıl akbaba
1)daglamak, 2)çişlik bişirmek grill1) kızartmak 2) izgarada et
radiatoryň (dekoratiw)gözenegiGrille
zalymgrimacımasız
kirgrimekir
1)gülümjiremek, 2)syrtarmak, 3)ýyrşarmak grin1) sırıtış 2) sırıtma 3) sırıtmak
1)külkelemek, 2)maýdalamak, 3)taplamak, 4)oýkamak, 5)törpülemek, 6)üwemek, 7)ýonmak grind1) yorucu iş 2) öğütmek 3) çektirmek 4) ezmek 5) zımparalamak 6)çalmak 7) bilemek
çalgy daşgrindstonedeğirmen taşı
1)gysmak (v), 2)tutma (n), 3)gysma (n)grip1) kavrama 2) tutmak 3) sıkı tutmak
dümewgrippegrip
gysaç,gysgyç,gysyjy enjamGripper
çagyl,daş owuntygyGrit
ýarmagritsiri taneli yulaf
1)hyklamak (v), 2)pygan (n), 3)nalama (n), 4)nalamak (v)groan1) inilti 2) inleme 3) sızlama 4) sıkıntı
bakaleýagroceriesbakkaliye
bazarlamagrocerybakkal
gasykgroinkasık
1)atbakar, 2)seýis 3)giýew 4)körekengroom1) damat 2) güvey 3) seyis 4) timar etmek
1)çeşme, 2)ganawjyk groove1) çeşme 2) oluk
harsalgrossbrüt
jemi içerki önümgross domestic productgayri safi yurtiçi hasıla
gowakgrottomağara
1)meýdança, 2)esas, 3)ýer, 4)toprak ground1) zemin 2) yer 3) temel 4) toprak
ýol yşygyGround clearance
ýeriň täsiriGround effect
dolamaground meatkıyma
esassyzgroundlessasılsız
löderegroundstortu
ýapyrgroundselkanarya otu
binýatgroundworktemel
1)topar, 2)toplum, 3)kollektiw, 4)gruppa, 5)toparlanmakgroup1) grup 2) takım 3) topluluk 4) küme 5) heyet
toparlaýyn hereketlergroup actions
toparlanyşykgroupinggruplama
tokaýjykgrovekoru
1)köpelmek, 2)gögermek, 3)dumanlamak, 4)agralmak, 5)ýapraklamak, 6)ýagşylanmak, 7)gartaşmak, 8)önüp-ösmek, 9)idetmek, 10)ösdürmek, 11)ulalmak grow1) üreme, 2) çimlenme, 3) sislenme, 4) kilo kaybı, 5) yapraklanma, 6) gelişme, 7) yaşlanma, 8) büyüme, 9) beslenme, 10) büyümek
goş-golam edinmekgrow rootseşya edinmek
1) ösmek, 2) ulalmakgrow up
1)hoňuldamak, 2)hüňürdemek, 3)hyňranmak growl1) hırlamak 2) homurdamak 3) sızlanma
gartaňgrownbüyümüş
ullakangrown-upyetişkin
1)ösüş, 2)ulalyş growth1) büyüme 2) gelişme
bedroýgrubsevimsiz
elhençgruesomekorkunç
1)hüňürdemek, 2)igenmek grumble1) homurdanma 2) söylenme
1)hüňürdi, 2)igenç, 3)igenjeňgrumbling1) homurdanan 2) şikayetçi 3) hoşnutsuz
bedroýgrumpyhuysuz
horkuldamakgrunthomurtu
1)kepillendirme (n), 2)kepil (n), 3)güwä geçme (n), 4)girew (n), 5)kepillik (n), 6)zamun (n), 7)kepil bolmak (v), 8)kepillendirmek (v), 9)kepilnama (n)guarantee1) garanti 2) kefil 3) güvence 4) teminat 5) kefalet 6) garanti vermek 7) kefil olmak 8)teminat vermek 9) güvence vermek
1)güwä geçiji, 2)kepillendiriji guarantor1) garantör 2) kefil
kepillilikguarantygaranti
1)garawul (n), 2)gwardiýn (n), 3)gorag (n), 4)goraýjy (n), 5)garawullamak (v)guard1) koruma 2) gardiyan 3) bekçi 4) muhafız 5) nöbetçi
çalşyryjyguard commandermuhafız komutanı
hormat garawulyguard of honourşeref kıtası
tussaghanaguardhousehapishane
1)hossar, 2)ekleýji guardian1) vasi 2) geçimini sağlayan
hossarlykguardianshipvesayet
Gwatemala, GwatemalaGuatemala, Guatemala City
1)çak etmek (v), 2)çen-çak (n), 3)çaklama (n), 4)çaklamak (v)guess1) tahmin 2) sanı 3) varsayım 4) sezmek
myhmanguestmisafir
myhmanlaryň toparyguest team
1)myhmanhana, 2)myhman öýiguesthouse1) misafirhane 2) konuk evi
1)ýoldaşlyk, 2)gollanma guidance1) rehberlik 2) kılavuzluk
1)gollanma (n), 2)ýolbelet (n), 3)gid (n), 4)ýoldaş bolmak (v)guide1) kılavuz 2) el kitabı 3) rehber 4) rehberlik etmek
kömekçi kitapçaguidebookrehber kitap
instruksiýaguidelinesyönergeler
sehguildlonca
mekirlikguilekurnazlık
1)ýazyk, 2)günä guilt1) suç 2) kabahat
1)günäli, 2)günäkär, 3)sebäpkär, 4)müýnli 5)ýazykly guilty1) suçlu 2) günahkar 3) kabahatlı 4) suçlu hisseden
Gwineýa, KonakriGuinea, Conakry
Gwineýa-Bisau, BisauGuinea-Bissau, Bissau
maskaguisekılık
gitaraguitargitar
1)aýlag, 2)deňiz aýlagy gulfkörfez
çarlakgullmartı
1)gyzylödek, 2)ödek gullet1) yemek borusu 2) gırtlak
1)ynanjaňlyk, 2)sadalyk gullibility1) saflık 2) kanma
ynanjaňgulliblesaf
1)owurt (n), 2)jyňkytmak (v)gulp1) yudum 2) yudumlamak
sakgyçgumsakız
şepbikligummysakızlı
diş etigumsdiş etleri
1)pistolýet, 2)top, 3)pistolet gun1) tabanca 2) silah 3) tüfek
didiwangun-scopesilah dürbünü
didiwangun-sightsilah görüşü
çeneýjigunlayersilahlı
atyjygunnertopçu
därigunpowderbarut
gümpüldigunshotsilah sesi
ok ýarasygunshot woundkurşun yarası
1)lygyrdy (n), 2)hokurdamak (v), 3)lygyrdamak (v)gurgle1) lıkırdamak 2) çağlamak 3) su sesi
lakyrdygurglinglıkırdama
1)joşmak (v), 2)zogdyrylmak (v), 3)suw çüwdürimi gush1) fışkırmak 2) .oşma 3) taşma 4)su fiskiyesi
begeýikgussetköşebent
1)tüweleý (n), 2)ýelgin (n), 3)üflemek (v), 4)çabga (n)gust1) fırtına 2) ani rüzgar 3) bora
ýelligustyfırtınalı
içegegutbağırsak
ternawgutteroluk
aylaw etmekgybedolanmak
sport zalygymspor salonu
gimnaziýagymnasiumspor salonu
gimnastgymnastjimnastikçi
gimnastika diwarygymnastic board
gimnastikagymnasticsJimnastik
ginekologgynecologistjinekolog
sygangypsyÇingene
kazyýet kararyhabeas corpusmahkeme kararı
1)endik, 2)gylyk, 3)urup-adat habit1) alışkanlık 2) huy 3) gelenek
ýaşalýan ýerhabitableyaşanabilir
1)ýaýraw, 2)tebigy ýaşaýan ýeri habitat1) doğal ortam 2) yetişme ortamı
adatyhabitualalışılmış
1)kätmen (n), 2)ýonmak (v), 3)çapmak (v), 4)döwmek (v), 5)külüň (n)hack1) çentik 2) yontmak 3) çentmek 4) doğramak 5) kesmek
bolupdyhadvardı
gan inmehaemorrhage
söwdalaşmakhagglepazarlık etmek
1)jöwenek, 2)doly hail1) sağanak 2) dolu
1)saç, 2)tüý, 3)gyl hair1) saç 2) tüy 3) kıl
darakhairbrushtarak
saç aldyrmahaircutsaç kesimi
dellekhairdresserkuaför
yza öwrüm, haýal öwrümHairpin
saç stilihairstylesaç modeli
tüýlekhairykıllı
1)ýarpy (n), 2)ýarty (adj), 3)ýary (n), 4)ýarym (n)half1) yarım 2) buçuk 2) yarı 4) devre
öweý doganhalf bloodüvey kardeş
öweý doganhalf brotherüvey erkek kardeş
öweý doganhalf siblingüvey kardeş
öweý doganhalf sisterüvey kızkardeş
mitishalf-breedmelez
çalajanhalf-deadyarı ölü
gulagy agyrhalf-deafyarı sağır
ýarym-bölünme periodyhalf-lifeyarım hayat
ýarym mil uzynlyk ýarym milli uzynlykly çagylly trekHalf-mile lengths
ýarym mile ylgaýan ylgaýjyhalf-mile runner
ýarymýyllykhalf-yearYarım yıl
1)zal, 2)koridor hall1) salon 2) koridor
1)tagma, 2)tagma hall-markkoridor işareti
mukaddesleşdirmekhallowkutsallaştırmak
mukaddeshallowedkutsal
galýusinasiýahallucinationhalüsinasyon
koridorhallwaykoridor
täçhaloışık halkası
1)ojar, 2)sazak haloxylon1) haloksilon 2) sazak bitkisi
durma, togtamahalt
1)nogta, 2)owsar, 3)nogta halter1) yular 2) asma 3) kement
ýarpylamakhalveyarıya indirmek
doňuz etihamjambon
gamburgerhamburgerHamburger
1)çekiç, 2)mäşe hammer1) çekiç 2) tokmak
gamakhammockhamak
gemirji haýwanhamstercırlak sıçan
1)el, 2)eltmek hand1) el 2) yardım
yzyna bermekhand back
duralga togtadyjynyň herekete getirijisiniň tutawajy (ryçagy)hand brake
wesýet etmekhand downmiras bırakmak
tabşyrmakhand in
estafetany bermekhand on the baton to
el nasosyhand pump
el pökgüsihandball
el kitapçasyhandbookel kitabı
el tormozyhandbrakeel freni
1)gandal, 2)zynjyr, 3)gol gandaly handcuff1) kelepçe 2) zıncır 3) kelepçelemek
1)goşawuç, 2)gysym, 3)ýanawuç, 4)penje handful1) avuç 2) avuç dolusu 3) ele avuca sığmamak
gysymhandful, clutchavuç
gandi kap ýaryşlar (bu ýaryşda dürli mümkinçilikli ýaryşyjylaryň güýçleri deňleşýärHandicap races
maýyphandicappedözürlü
hünärhandicraftel işi
senetçihandicraftsmanzanaatkar
elýaglykhandkerchiefmendil
1)tutawaç (n), 2)dolandyrmak (v), 3)ellemek (v)handle1) sap 2) kol 3) dokunmak
1)golak, 2)golsuzhandlesselsiz
hünärmentçilikhandmadeel yapımı
hyrlyhandmade rifleel yapımı tüfek
telefon tutawajyhandsetahize
el silkmehandshaketokalaşma
görmegeýhandsomeyakışıklı
1)ýazmaça, 2)poçerg, 3)golýazma handwriting1) el yazısı 2) yazı yazma işi
amatlyhandykullanışlı
1)asylmak, 2)semek, 3)ildirmek, 4)sallanmak hang1) asmak 2) takmak 3) sarkıtmak 4) asmak
islegsiz bolmakhang back
garaşmakhang on
ýapyşmakhang on (to)
wagt geçirmekhang out
telefony goýmakhang up
1)angar, 2)asgyç hangarhangar
asgyçhangingasılı
asma köprihanging bridgeasma köprü
kelephankçile
bolmakhappenolmak
1)eýgilik, 2)şaklyk happiness1) mutluluk 2) saadet
1)eşretli, 2)sapaly, 3)şat, 4)şoh, 5)bagtly happy1) mutlu 2) mesut 3) sevinçli 4) memnun 5)hoşnut
döwranhappy timemutlu zaman
azar bermekharasstaciz etmek
azar bermeharassmenttaciz
portharborliman
öýlenenharbyevlenmiş
1)gaty, 2)ýowuz, 3)müşgil, 4)şatlama, hard1) zor 2) sert 3) sıkı 4) ağır
gozgalmaýan emläklerhard assetstaşınmaz varlıklar
nagthard moneynakit para
aldym-berdimlihard-foughtzorlu
1)bekemek, 2)gatamak harden1) katılaşmak 2) sertleşmek
çalahardlyzorlukla
gatylykhardnesssertlik
kynçylykhardshipzorluk
1)işeňňir, 2)jepakeş, 3)zähmetsöýer hardworking1) çalışkan 2) gayretli 3) hamarat
dözümlihardycesur
towşanharetavşan
haremhanaharemharem
noýbaharicot beankuru fasulye
1)zelel, 2)zyýan, 3)hyýanat, 4)zyýan bermek harm1) zarar 2) hasar 3) kötülük 4) felaket
1)zelelli, 2)zyýanly harmful1) zararlı 2) muzir
zyýansyzharmlesszararsız
sazlaşyklyharmoniousuyumlu, ahenkli
içerki hukuklaryň halkara hukuklara gabat gelmegiharmonization of lawsiç hukukun uluslararası hukuka uygunluğu
1)razylyk, 2)ylalaşyk, 3)sazlyk, 4)sazlaşyk, 5)utgaşyklyk harmony1) uyum 2) ahenk 3) harmoni 4) düzen 5) armoni
1)hamyt, 2)hamytlamak harness1) kayış takımı 2) emniyet kemeri
garpunharpoonzıpkın
gulatyharrieryabani
1)mala (n), 2)malalamak (v), 4)boronaharrow1) tırmık 2) sürgü 3) tırmıklamak
1)ýowuz, 2)gödek, 3)kyn harsh1) sert 2) acımasız 3) kaba
1)hasyl, 2)ýygnanşyk harvest1) hasat 2) toplamak
ýygym möwsümiharvest timehasat zamanı
kombaýnharvesterbiçerdöver
hasyl almakharvestinghasat
ýygyjy maşynlarharvesting machineshasat makineleri
barhasvar
böwet, kynçylykhasslegüçlük
1)gyssagara, 2)howlukmaçlyk, 3)gyssagara haste1) acele 2) telaş 3) çabukluk
howlukmahastenacele etmek
howul-harahastyaceleci
1)telpek 2)şyrdak hatşapka
1)saman (n), 2)lýuk (n), 3)ýumurtgadan çykmak (v)hatch1) kapak 2) yumurtadan çıkmak 3) tarama
kiçi paltahatchetbalta
lýukhatchwayambar ağzı
1)ýigrenç (n), 2)ýigrenmek (v)hate1) nefret 2) nefret etmek
1)ýygrenç, 2)ýigrenji hateful1) nefret dolu 2)iğrenç
ýigrençhatredkin
sowuthauberkzırh yelek
tekepbirlikhaughtinesskibir
tekepbirhaughtymağrur
çekmekhaulçekmek
1)eýe bolmak, 2)bar bolmak, 3)barhave1) sahip olmak 2) elde etmek 3) var
lukmançylyk kartyny edinmekhave a medical card
jynsy aragatnaşyk etmekhave sexseks yapmak
maksatlyhaving a specific purposebelirli bir amacı olan
deňhukuklyhaving equal rightseşit haklara sahip olmak
manysyzhaving no meaninganlamsız
bulam-bujarlykhavoctahribat
gyrgyhawkşahin
tanaphawserhalat
1)bede, 2)silos hay1) saman 2) ot
pidehaydustsaman tozu
bedelikhaystacksamanlık
howphazardtehlike
howplyhazardoustehlikeli
howply madda, ýükhazardous substancetehlikeli madde
1)ümez, 2)duman haze1) pus 2) sis
gamaşykhazypuslu
olheo
1)baş (n), 2)ýönelmek (v), 3)kelle (n), 4)müdir (n), 5)başlyk (n), 6)baştutan (n), 7)reýis (n)head1) baş 2) kafa 3) ana 4) başkan 5) müdür 6) lider 7) başkan
ýönelmekhead foryönelmek
kelläniň şikesihead injury
uly çyra (fara)head light (head lamp)
salonyň yokarky örtügihead liner
milletbaşyhead of nationulusun başı
döwlet baştutanyhead of stateDevlet Başkanı
bir ýere gitmekhead off
kelleagyryheadachebaş ağrısı
ugur görkezijiheadingyön gösteren
öňki çyraheadlightfar
çep uly çyra (fara)headlin
baş habarheadlinebaşlık
1)ştab, 2)merkez headquarters1) karargah 2) merkez
kompaniýanyň merkezi edarasyheadquarters of companyşirketin merkezi
sag uly çyra (fara)headrh
ýakyn yşygyň sag farasyheadrhlwr
uzak yşygyň sag farasyheadrhupr
garnituraheadsetkulaklık
sagaltmakhealiyileşmek
tebiphealerşifacı
gutulyşhealingiyileştirme
1)hal, 2)hal-ahwal, 3)saglyk, 4)amanhealth1) sağlık 2) sıhhat 3) afiyet 4) sağlık durumu
saglyk kepilnamahealth recordsağlık raporu
saglygy saklaýyşhealthcaresağlık hizmeti
saglyklyhealthly
1)gurgun, 2)sag, 3)sagdyn, 4)sag-gurgun healthy1) sağlıklı 2) sağlığa yararlı 3) sağlam 4) kuvvetli
gurgunhealthy, wellsağlıklı, iyi
topbakheapyığın
diňlemekheardinleme
eşitdiheard
diňleýjihearer
1)eşidiş, 2)diňleme, 3)owaz hearing1) işitme 2) duyma 3) dinleme
kazyýet işihearing of a casemahkeme davası
owazahearsaysöylenti
1)ýürek, 2)kalpheart1) kalp 2) yürek
ýürekden tutmaheart attackkalp krizi
ýürek keseliheart disease
ýürek-derman damjalaryheart drops
ýürek agyrysyheartache
ýürek urgysyheartbeatkalp atışı
sary gaýnamaheartburngöğüste ağrılı yanma hissi
ojakhearthocak
1)birehim, 2)rehimsiz heartless1) kalpsiz 2) insafsız
ykjamheartysağlam
1)çog (n), 2)gyzmalyk (n), 3)howur (n), 4)jöwza (n), 5)tebit (n), 6)çoýmakn (v), 7)gyzgynlyk (n), 8)jöwza (n), 9)ýylatmak (v), 10)gyzdyrmak (v), 11)gyzmak (v), 12)ýylylyk (n)heat1) sıcaklık 2) ısı 3) ateş 4) hararet 5) bakı 6) kızıgnlık 7) acılık 8)ısıtmak
ýylylyk paýlamaklyk heat rashısı dağıtımı
ÝylatmakHeat up
1)küre, 2)ýyladyjy heater1) ısıtıcı 2) şohben
ýyladyjynyň radoatoryheater core
1)gyzdyrma, 2)gyzdyryjy heating1) ısıtma 2) ısıtan
ýylylykheatwavesıcak hava dalgası
1)jennet, 2)behişt, 3)gök, 4)asman heaven1) cennet 2) gökyüzü 3) sema 4) gök
agramheavinessağırlık
1)agramly, 2)jala, 3)agyr, 4)saldamlyheavy1) ağır 2) ağırlık 3) sert 4) şiddetli
beýik haýatheavy fencing
jalaheavy rainyoğun yağış
çabgaheavy showersağanak
gektarhectarehektar
başagaýhectictelaşlı
araçäkhedgearalık
kirpihedgehogkirpi
ätiýaçheedönemsemek
ünssizheedlessumursamaz
1)ökje, 2)söbük, 3)topuk heel1) topuk 2) ökçe 3) alçak
ökje süňkiheel bone
gegemoniýahegemonyhegemonya
tüweheiferdüve
1)belentlik, 2)beýiklik, 3)boý height1) yükseklik 2) boy 3) doruk
beýgeltmekheightenyükseltmek
mirasdüşerheirvaris
mirasdüşerheir apparentVeliaht
mirasdüşerheiressmirasçı
mirasheirloomyadigâr
maşgala emlägiheirloomsaileden kalma değerli şey
mirasa hukukheirshipmirasa hak
saklady, berkitdi, (ýygnak) geçirdi held
1)wertolýot, 2)dikuçarhelicopterhelikopter
aşygotyheliotropekediotu
1)dowzah, 2)jähennem hellcehennem
salamhelloMerhaba
salamhellow
1)şturwal, 2)gämi ruly helmdümen
1)şlem, 2)tuwalga helmetkask
skafandrhelmutdümen
1)dalda (n), 2)kömek etmek (v), 3)kömek bermek (v), 4)kömek (n), 5)hemaýat (n), 6)ýardam (n), 7)kömekleşmek (v), 8)ýardam etmek (v), 9)medet (n)help1) yardım 2 yardımcı 3) çare 4) imdat 5) çözüm 6) yardımcı olmak 7) yardım etmek
arkalyhelpedyardım etti
kömekçihelperyardımcı
1)ýokumly, 2)haýyrly, 3)peýdaly helpful1) faydalı 2) yardımcı 3) yararlı
kömekçi işlikhelping verb
1)biçäre, 2)ejiz helpless1) çaresiz 2) aciz
biçärelikhelplessnessçaresizlik
halwahelvahelva
1)sepgit (n), 2)tikmek (v)hem1) etek 2) kenar
ýarymşarhemisphereyarım küre
kenephempkenevir
1)mäkiýan, 2)ketek, 3)towuk hen1) tavuk 2) dişi tavuk 3) kümes
maňgyrsakhenbanebanotu
mundan beýläkhenceforthbundan böyle
1)ony, 2)onuň, 3)oňa her1) ona 2) onu 3) onun
çaparheraldelçi
dermanlyk ösümlikherbşifalı bitki
1)gylýal sürüsi, 2)süriherd1) sürü 2) at sürüsü
sygyr sürüsiherd of cows
ýylky sürüsiherd of horsesat sürüsü
1)şu taýda, 2)ine, 3)şu ýer, 4)bäri, 5)bärik, 6)bu ýerde, 7)ynha here1) işte 2) burada 3) buraya 4) burda
inehere you areBuyrun
mehere!İşte!
1)şunuň bilen, 2)şeýlelikde hereby1) bu vesile ile 2) bundan dolayı
wesýetsiz mirashereditamentsmiras kalan varlık
1)nesil yzarlama, 2)mirasdarlyk heredity1) kalıtım 2) soyçekim
mirasheritagemiras
1)terkidünýä, 2)sergezdan hermit1) yalnız yaşayan kimse 2) inzivaya çekilmiş kimse
1)sergezdançylyk, 2)sergezdanlykhermitageinziva yeri
ingiherniafıtık
1)gahryman, 2)obraz hero1) kahraman 2) rol
1)gahrymanlarça, 2)gahrymançylykly heroickahramanca
geroinheroineroin
1)gahrymançylyk, 2)gahrymanlyk heroism1) kahramanlık 2) kahramanca
1)gogur, 2)hokgar heronbalıkçıl
demrewherpesuçuk
takgazherringringa
onuňkyhersonunki
özherselfkendini
1)sagynmak, 2)säginmek, 3)haýal-ýygallyk etmek, 4)ikirjiňlenmek hesitate1) tereddüt etmek 2) duraksamak 3) çekinmek 4) teklemek
1)ikirjiňlenme, 2)irişme, 3)irgin hesitation1) tereddüt 2) duraksama 3) takılma
1)getman, 2)serdar, 3)han hetman1) hetman 2) han 3) lider
ýylmamakhewyontmak
altyburçlykhexagonaltıgen
salamhiSelam
1)gyşlama (n), 2)hasylly (v), 3)gyş ukysy hibernation1) kış uykusu 2) kışlama 3)hasatlı
synçgylawukhiccuphıçkırık
1)gödeň (adj), 2)synçgyrmak (v), 3)gödek (adj), 4)gulak (n), 5)synçgylawuk tutmak (v)hick1) hödük 2) hıçkırık 3) köylü 4) taşralı
gizlemekhidsaklanmak
gizlinhiddengizli
1)ýaşyrmak (v), 2)bukmak (v), 3)gizlemek (v), 4)ýygşyrmak (v), 5)gizlenme (n), 6)gizlenmek (v)hide1) saklamak 2) gizlemek 3) saklı tutmak 4) saklanmak
1)bukullym, 2)gizlenpeçek hide and seeksaklambaç
köpbasgançaklyhierarchicalhiyerarşik
iýerarhiýahierarchyhiyerarşi
normlaryň iýerarhiýasyhierarchy of normsnormlar hiyerarşisi
1)ýokary, 2)beýik highyüksek
atmosfera basyşynyň öwezini doldurma ulgamyhigh altitude compensation (HAC)
uzak aralygy ýagtylandyrýan yşykhigh beam
gan basyşyhigh bllod system
derwezäniň ýokarky burçy high corner of the goal
beýikligine bökmekhigh jump
orta mekdephigh schoollise
açyk deňizhigh seaaçık deniz
çalt ýöreýän ýokary tizliklihigh speed
daşgynhigh tideyüksek gelgit
işbilhigh-heeledyüksek topuklu
ýokary derejeli ýeňil awtoulaghigh-performance car
ýokary bilimhigher educationYüksek öğretim
ýokary okuw mekdepleriHigher educational institutions
iň ýokary derejeli kazyýethighest instanceen yüksek mahkeme
merhemetlihighly esteemedoldukça saygın
alyhezrethighnessyüce
1)magistral, 2)şosse, 3)şaýol, 4)magistral 5)uly ýolhighway1) otoyol 2) otoban 3) karayolu 4) anayol 5) ekspres yol
garaýol salgydyhighway taxotoyol vergisi
alyp gaçmakhijackkaçırmak
gezelenç etmekhikeyürüyüş
1)syýahatçy, 2)gezelenç ediji hiker1) turist 2) yürüyüş yapan
gadymy şäher harabaçylygyhilfortantik kent harabeliği
1)alaň (n), 2)baýyr (n), 3)söbük (n), 4)depe (n), 5)tümmek (adj)hill1) tepe 2) yokuş 3) tepecik 4) yığın 5)yığmak
baýyrjykhillocktepecik
baýyrlyhillytepelik
1)oňa, 2)ony himonu
özihimselfkendisi
aýagyňy yzda goýmakhind leg
kynlaşdyrmakhinderengellemek
eglemehinderanceengel
IndusHinduHindu
petlehingementeşe
ýaňzytmahintipucu
buthipkalça
çanaklyk süňkihip bone
çanaklyk-but bognyhip joint
aýlawhippodromehipodrom
gippopotamhippopotamussu aygırı
1)hakyna tutma (n), 2)kireýne almak (v), 3)hakyna tutmak (v)hire1) kiralama 2) kira 3) ücretle çalıştırmak
kireýine bermekhire outkiralamak
hakynatutmahirelingücretle çalıştırmak
iş berijihirerişveren
1)onuňky, 2)onuňhisonun
1)jazyrdy (adj), 2)şuwwuldy (n), 3)şyglamak (v), 4)jazyrdamak (v), 5)jazyrdy hiss1) tıslamak 2) ıslıklamak 3) yuhalamak
taryhçyhistoriantarihçi
taryhyhistorictarihi
taryhyhistoricaltarihi
taryhy pikirhistorical interpretationtarihsel yorum
taryhhistoryTarih
urmakhitvurmak
garşylyk bermekhit back
Pikirlenmek, pikir gelmek, bir zada gabat gelmekHit on
ildirmekhitchaksama
tirkeg dakmak üçin gurluş hitch, trailer hitch
ary maşgalasyhive of bees
gyrawhoar frostkırağı don
garjaşykhoarseboğuk
1)keýtiklemek, 2)kösseklemek