Gözlenen sözler bentcordialdescendantscafesharp
Paýlaşyň
sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçeРусский
daş, daş görnüş, keşp, sypat, syratguisedış görünüş, gösteriş, kisve
1) batly, güýçli hereket, itergi 2) batly itmek 3)duýdansyz iteleme, çekme, dartmak, çekmekjerk1)şiddetli ve ani çekiş, silkmek 2)silkinmek, sarsmak 3)sıçratmak
bilelikdäki kärhanajoint enterpriseortak şirket
demirgazyk sugunyreindeer ren geyiği
ýatyrma, basma, gadagan etmesuppressionsindirme, zaptetmek, baskı, tutma
utgaşdyrylmadykuncoordinatedkoordine edilmemiş
durmuşa çykýan gyzbrideevlenecek kız
taýýarlanmak, ünsüňi jemlemek; işe hyjuwly girişmek, jemlenişmek, birleşmek, duşman bilen garpyşmakbuckleeğrilmek, bükmek, toka, kopça, iliştirmek
köşeşkeep calmkendini tut
fotohabarçy, kino alyjy.cameramankameraman
ýüz görülýän aýnalooking glassayna
sogan düýbi, sogana meňzeş, elektrik lampasy, çyra, sogana meňzeş şekilde giňemek bulbçiçek soğanı, soğana benzer, ampul, elektrik lambası,
gapy ýeri, gapy gädigidoorwayantre
boýag galamycrayonboyama kalemi
ýigitladdelıkanlı, yığıt
sessiz ylalaşyktacit agreementzımnı anlaşma
edeptactincelik, zarafet, nezaket
sosial, köpçülikleýin habar beriş internet mediýada berilýän maglumatlaryň ulanyjylara peýdalylygyny we gymmatyny kesgitlemekde ulanylýan usul, reýtingengagementetkileşim
awlamakhuntıngavlanmak
gahar bilen goýulan wesýetnamalarab iratoöfke ile yapılan vasiyet
ulanylmaýan kanunabeyance lawuygulanmayan kanun
garaşmakda bolan, togtatmakabeyancebeklemede olma, askıya alma
birnaçe sözüň baş harplarynyň ýa-da ilkinji bogunynyň birleşmegi bilen emele gelen söz (mysal UN)acronymbırkaç keliemelerin baş harflarının veya ilk hecelerinin bir araya gelmesi ile oluşan kelime (örnek UN )
kazyýet işinde çözgüt çykarmakadjudicate davayı karara bağlamak
kazy, sudýaadjudicator hakım, hüküm ve karar veren kimse
gämide, gäminiň bortundaaboarduçakta, gemide
bollukda tapylmak, bol tapylmakaboundkaynamak, bolluğu olmak
tizleşdirmek, çatlaşdyrmak, ýakynlaşdyrmakaccelerate hızlandırma
tötänden, atanlykda, duýdansyzby accident aniden, beklemeksizin
öwrenişmek, endik etmek, bir zada öwrenişmekaccustomalıştırmak
akr, ölçeg birligi, (0,405 ga)acreingiziz arazi ölçüsü
geň wakalary başdan geçirmeleri gowy görýänadventurous maceraperest
terslik, bagtsyzlyk, bozuklykadversityaksilik, talihsizlik
uçar, samalýotaeroplaneuçak
jögülik, hilegärlikaffectationyapmacık tavır, özenti
täzeden, gaýtadan, ýaňadanafreshyep yeni, yeni baştan
ah, haý arman (ümlük)alasne yazık ki, heyhat
salgylanmak, ýatlamakalludegönderme yapmak, ima etmek
boýy bilenalongsideyanında, yanına
gümürtik, iki manylyambiguous belirsiz, müphem
günäňi ýuwmakmake amendatelafı etmek, kendini affettirmek
arasynda, içinde, ortasyndaamidstortasında, arasında
naşatyr spirtiliquid ammonia sıvı amonyak
antipatiýaantipathyantipati, nefret, tiksinme
saldamly, mese-mälim, täsirliappreciablesezilebilir, tefrik edilebilir, değer biçilebilir, taakdir edilebilir
ymtylyş, meýil etmeklikaspirationarzu, istek, iştiyak, yüksek bir gaye edinmek
atelýeatelieratölye, imalathane
atlantik ummanyatlantic oceanatlas okyanusu
wagşylyk, rehimsizlik, gazaplylykatrocitygaddarlık, kötülük, canavarlık
goňras renkliauburnkumral
eşidilýän, düşnükli, aýyl-saýylaudibleişitilebilir, duyulabilir,
gulak, eşidiş, eşidiş bilen baglyauralkulağa veya işitme duyusuna ait
abraýly, ynamly, ynamdarauthoritativeyetkili, itibar olanabilir, itimada layık
asmanyň göklügi, gök, dury gök, mawyazuregökyüzü, sema, gök mavisi,
1) samyrdamak,hüňürdemek, ýaňramak, 2)şyrryldamak, şarlatmak, şaglamababble1)anlaşılamaz sözler söylemek, gevezelik, saçmalamak, boşboğazlık
öwrenje, täze gelenbabesaf ve tecrübesiz kimse
barak, agaçdan ýasalan ýönekeý jaýbarrackkışlada oturmak, bağırarak tezahürat etmek
öňündenbeforehandönceden
geň galan, haýran galanbewilderedşaşkın
syýa tegmili, tegmilblotmürekkep lekesi
tagta, bortboardtahta, kereste,
güýçli, gazaply, galmagally, şowhunlyboisterousgürültücü, fırtınalı
balak, jalbarbreechepantolon
gysgalykbrevity kısalık
uçudyň gyrasybrinkuçurumun kenarı, kıyı
gyl, tüý, hüžžermek, tüýüni syh-syh etmek, gaharlanmak bristlekalın kıl, sert kıl, tüylerini kabartmak, öfkelenmek
gaşbrowkaş, alın, çehre
dawaçy, jenjelçi, gorkuzmak, ýaňsylamakbullykabadayı, zorba, zorbalık
bir etažly daça (köplenç tokaýda)bungalowtek katlı ev
alňasamak, aladalanmak,hysyrdamakbustletelaş
atalar sözibyword atasözü
talap etmekcall foristemek
esasy, iň möhüm, cardinalbellı başlı, önemli, kardinal
pikriňi üýtgetmekchange mindfikrinı değiştirmek
farfor, farfordan ýasalanchinaporselen, seramik, çini
ädikçicobbler ayakkabı tamircisi
işgärcollaboratorberaber çalışan kimse, işbirliği yapan kimse
şahtýorcollier madenci
gepleşikcolloquialkonuşma diline ait
lenç edilme, irizencommonplacebayağı, kişiliği olmayan, klişe,
göwünlik bermek, köşetme, diňdirmeconsolation teselli
köşetmek, göwünlik bermekconsoleteselli etmek, avundurmak
saýlaw okrugyconstituency seçim bölgesi
çyn ýürekden, tüýs ýürekdencordialsamimi, yürekten, candan
amatly, eşretli, rahatlycosysımsıcak, samimi
gorkuly, agyr, howply, jygbalycrucialçok ehemmiyetli, can alıcı
ýeňiň ujunyň yzyna emlenýän ýericuffmanşet, kol ağzı,
bilesigeliji,geň.täsin, gyzyklycuricuriousmeraklı
nygmat, tagamly nahar, şirin tagam, şirin zatlardaintylezzetli şey, narirn, zarif, nazik, sevimli, nefis
süýt fermasydairy farmsüt çiftliği
batyrlyk, ýüreklilik, edermenlik, batyr, edermen, gaýratlydaringcesaret, cüret etmek, meydan okuma
aýdyňlaşdyrmak, düşündirmek, şifrini açmakdecipheranlaşılır, şifre çözmek, yorumlamak,
gödek, göze ilginçdefiantküstah, cüretkar, karşı gelen, muhalif
ýaprak düşürmedefoliationyaprak dökümü
tersine hereket etmek, aç-açan garşysyna gitmek, äsgermezlik etmek, üns bermezlikdefykarşı gelmek, meydan okumak, karşı koymak
peseltmek, gowşatmak, kemeltmek, wezipesini peseltmekdegradealçaltmak, rezil etmek, rütbesini indirmek
sypaýyçylyk, ýumşaklyk, nepislik, näziklik, terlikdelicacy incelik
gülkünç, kinaýalyderisivealaycı
arzuw edilýän, islenilýän, arzyly, islegli. gerekdesirablearzu edilen
despotik, zalymlykdespoticdespot
ýigrenmekdetesttiksinmek
mynasyp, laýyk, hormatly, kemallydignified onurlu
artyklyk, abraý, hormatly at, derejedegnityhaysiyet
şaýy pul (10 sentlik)dimesent (10)
ýaňakdaky çukurjykdimplegamze
garşylyk, ters gelişlik, gabat gelmezlikdiscreapancy tutarsızlık
wyjdansyzlyk, namyssyzlykdishonourrezalet, ayıp, namussuzluk, şerefsizlik
göwnüňi geçirmek. lapyňy keç etmek, göwni geçmeklik, lapykeçlikdisillusionhayal kırıklığı
gorky, howpdismaydehşet
paýlamak, oňmak (bir zatsyz)dispense dağıtmak, tevzi etmek, üstesinden gelmek, başarmak
närazylyk displeasure hoşnutsuzluk
bir zatdan dynmak, ygtyýarynda bolmakdispose elden çıkarmak
açyk, aýdyň, düşnükli, eşidiler ýalydistinct belirgin
giňleşdirilenextendedgenişletilmiş
aşakda, aşaky etaždadownstairsaşakta, aşağı katta
matalar, mata dükanydraperykumaş ticareti
drama, dramatikdramaticdramatik, etkili, çarpıcı
ilkinji nusga, garalamadraught taslak
jins matadenimkot
pyýan adamdrunkardayyaş
gersog aýal, gersogyň aýalyduchessdüşes
gersogdukedük
sada adam, ýalan sözlemek, aldap yzyňa düşürip ýörmekdupe kandırmak
göýdükdwarfcüce
giňden gürrüň bermekdwellonbir konu üzerinde durmak
ölüp barýan, ölümiň öň ýanyndakydyingölüm, ölme, ölüm döşeğinde
bürgüteaglekartal
gulakhalka, ysyrga, teneçirear ringkulak küpesi
1) çynlakaý, ynandyryjy 2)awansearnest1) ciddi olarak, samimiyetle, gerçekten 2)avans
tiz geçmek (wagt barada)elapsegeçmek, akmak (zaman)
ruhlanan, ganat baglanelatedmutlu, memnun, sevinçli, bahtiyar
ulaltmak, götergilemekelevateyükseltmek, yüceltmek, terfi ettirmek
los, Kanada keýgielkiri boynuzlu bir geyik
başga nämewhat elsebaşka ne
ýene kimwho elsebaşka kim
başga birisomebody elsebaşka biri
başga hiç kimno one elsebaşka hiç kimse
başga bir ýerdeelsewherebaşka yerde
tabynlykdan azat ediş, zulumdan azat edişemancipation azat etme, özgür etme, serbest bırakma
derýanyň kenary, bentembankmentbent, set yapma, toprak set
bir zada girişmekembark upongirişmek, başlamak
çykgynsyz ýagdaýin case of emergencyacil durum
ýaryş, öýkünmeemulationrekabet, benzemeye çalışma, gayret
1)işli bolmak 2)adagly bolmakengaged1)meşkul, tutulmuş, 2)nişanlı
bilimli etmek, aň-bilim ýaýratmakenlightenöğretmek, bilgi vermek, aydınlatmak
besdirthat's enoughyeter
gul etmek, tabyn etmek, boýun egdirmekenslaveköleleştirmek
üýtgeşme girizenchangemakerdeğişiklik yaratan
güýçlendirmek empowerment yetkilendirme
golaýlamak, ýakynlaşmak, ýakynlaşma, çemeleşmeapproacheyaklaştırmak, yakına getirmek, yanaşmak
dinler arasyinterfaithdinlerarası
sowatlylykliteracyokuryazarlık
çüýretmekdebunkçürütmek
gaýratly, dogumly, başarjaňenterprisingaçıkgöz, uyanık, girişken
ýalbarmak, arz etmek,entreatyalvarmak
ýalbarma, haýyş etmeentreatyrica, dileğ, niyaz
dolamakenvelopsarmak
köki-damary bilen ýok etmekeradicatekökünü kurutmak
öň ýany, öňüsyrasyevearefe
öňüsyrasynda on the evearefesinde
oturylyşykevening partygece partisi
görnüp duranevidentlyaşıkar olarak, açıkça
döretmek, oýarmak, ýüze çykarmakevokeuyandırmak
götergilemek, ulatmak, hormatlamak, öwüp arşa çykarmakexaltyüceltmek
gaharlanma, gazaplanmaexcasperationöfke
adatdan daşaryexceedinglyfazlasıyla, ziyadesiyle
sport bilen meşgullanmak, maşk etmek, türgenleşmektake exerciseegzersiz yapmak
güýjenme, tijenme, gatylaşmaexertion çaba
ortaça täsirlenme möhletiaverage engagement timeortalama etkileşim süresi
kuwwaty gaçan, tapdan düşenexhaustedyorgun
güýçden gaçyrmaklyk, tapdan düşürmeklikexhaustiontükenme
görkezmek, sergide goýmak, eksponatexhibitteşhir etmek, sergilemek
sergiexhibitionfuar
sürgün, sürgün edilen adam, sürgün etmekexilesürgün, sürülme, sürgün edilen kimse
ýaşamaklyk, bar bolmaklykexistensevarlık, mevcudiyet
kelesaň, ulaldylan, artdyrylanextravagantabartılı
ýigrençabhorrencenefret
birden, duýdansyzlyk bilenabruptlyaniden
baryp bolýan, düşnükliaccesibleyanına girilebilir, içine girilebilir
bolan iş, gutarylan işaccomplished facttamamlanan iş,
aktiw, işeňňirlik bilenactivelyaktif
girmek gadagan!no admission!girmek yasak
köpden bärifor agesçoktan beri, senelerce
çürt kesik, hemişelik, düýpdenonce for allilk ve son defa olarak
baş üstünenot at allhiçte
ýagşy, bolýarall rightpeki
geň galma, täsin galmaamazementhayret, şaşkınlık
her bir adamanyoneherhangi bir kimse
daşgaryn, başgaapart frombaşga (.den)
habar tutmak, barlap görmek, haýyş etmekask afterhatırını sormak
ilki bilenat firstöncelikle
ahyry, iň soňunda, ahyrynda, iň soňyndaat lasten sonunda
köp wagt ondan ozallong beforeuzun zaman önce
ýürekdeş dostbosom friendsamimi dost, can yoldaşı
azara galmadon't bother zahmet etme
örän haýp bolupdyrwhat a botherne zahmet
giýew, körekenbrother in lawkayınbirader
halka, ilik deşigibutton holeilik, düğme, ilik açmak
seresap boluň!take care!dikkatlı ol!
halyçycarpet makerhalı dokuyan
kassacash registeryazar kasa
bir zatdan dynmakdispose ofelden çıkarmak
dermanhanadrug storeeczane
şirincuteşirin, cana yakın, sevimli
ýüzüňi gözüňi oýnatmakmake facesurat asmak
ýeňillik, aňsatlyk, mümkinçilik, amatlylykfacilitykolaylık, sühlet, serbestlik, özel bir iş için yapılmış bina
nädogry netije çykarmak, ýalňyşlykfallacysafsata
görä, üçinas far askadarıyla
modaly, modadaky, bezemen, kaşaňfashionablemodaya uygun
peýdasynain favor of lehine
gazaply, rehimsiz, gaharjaň, ýarakferociousvahşi, yırtıcı, kudurmuş
gaharlylyk, gazaplylykferocity gaddarlık
gyzzyryp, ysytma tutup, galagoplyfeverishateşli
dürbifield-glassdürbün
ýaramly, laýyk gelmekfituygunş münasip, zinde
arçafirçam ağacı
petde,flakestanecik
gar petdelerisnow flakeskar taneleri
ýakymly, tagamflavourlezzet
güllemek, gülläp ösmek, bulaýlamak, egrem-bugram çekilenflourishgelişmek, serpilmek, büyümek, gözde olmak
çalt, çalasynfluentlyakıcı
taşlanan, oklanan, zyňylanflungatılan, fırlatılan,
ýaprak, ýapraklarfoliageyapraklar, yeşillik
halk aýdymyfolk songhalk şarkısı
ahmaklyk etmekplay the fooldelilik, oynatmak, maskaralık etmek
zorlukly, zorluk bilenforciblezora dayanan, mecburi, canlı, tesirli
öňdäki planforegroundön plan
öň hatardaky, öňde baryjy, iň möhüm, iň wajypforemostbaştan gelen, en öndeki
öňünden çak edip aýtmak, öňünden bilmekforetellöngörü
berkitmefortificationkuvvetlendirme, tahkim etme
gaýduwsyzlyk, tutanerlilik, mertlik, edermenlikfortitude metanet
bölek, bölejik,drobfractionparça, kısım,
doganlykfraternalkardeşlere ait
ýeke, ýalňyz,friendlessdostu olmayan
gorkuly, elhençfrightfullkorkunç, müthiş, berbat, iğrenç
bütünleý, tüýs, gaty, kemsiz,doly suratdafullytamamen, bütünüyle, hiç olmazsa
baganadan ýa-da deriden edilen palto, possunfur coatkürk
göze ilmeýän, bildirmeýän, gizlinfurtivesinsi
alada, hasyrdy, alňasaklykfusstelaş, yaygara, tartışma
gopgun turuzmak, hasyrdamak, alada edinmek, alňasamakmake a fuss aboutyaygara koparmak
şatlykly, hezil edipgailyneşeyle
edermen, gahryman, batyrgallantheybetli, gösterişli, kahraman
galoşgalloshesgaloş
gangster, garakçy, talawçygangstergangster
ýylamakget warmısınmak
baş aýlamakgiddybaşı dönen
örän uly, ägirt uly, biçakgigantickocaman, cüsseli
sygan, sygan aýalygipsy çingene
ýalkym, ýalpyldy, nur, uçganaklar, ýyldyramak, ýalkym salmak, nur saçmakgleamışın, şua, parlaklık, ışın saçmak, pırıldamak
agşam şapagyevening glowgünbatımı ışığı
hemişe, düýbündenfor goodtemelli olarak
rehimli, hoşgöwün, ýuka ýürekli, dözümsizgood naturediyi huylu, yumşak huylu
gazlar, plgeesekazlar
kem-kemden, ýuwaş-ýuwaşdangradualderece-derece, kademeli
ammar, gallanyň mesgenigranarytahıl ambarı
belentlik, şan, gözellik, ägirt ululykgrandeurihtişam
gyrgyçgrater rende
bahyllyk etmek, görübilmezçilik etmek, gynanmak, haýpyň gelmek, aýamak, birine gaharly bolmak, grudgekıskanmak, çok görmek, kin, haset, isteksizce vermek, diş bileme
därigun powderbarut
galanteriýahaberdashery tuhafiye
ýaýdanyp, säginip, iki göwünli boluphalf heartedlyisteksiz, gevşek
elde göterilýän zenan sumkasyhand bagel çantası, kadın çantası
ynjalyksazlandyrmak, haldan düşürmek, lütüni çykarmakharrass rahatsız etmek
gämi duralgasy, ýaşyrmak, gizlin tutmakharbourliman, sığınak
şlýapa asylýanhat standşapka asmaya mahsus ayaklı askı
gyrymsy hoz agajy, açyk goňur renk, goýungöz (göz barada)hazelfındık ağacı, sarıya çalan kestane
gözi ýok ýaly, hiç zady pikir etmänheadlongpaldır küldür, önünü ardını düşünmeden
çyn ýürekden, ýüregindeat heartiçten, hakikatte, içyüzünde
ýatdan, ýat tutupby heartezbere
şoňa görä, şonuň üçin hemhenceburadan, bundan, bu sebepten
miras galan, nesilden-nesle geçýän, nesil yzarlaýjyhereditarykalıtsal
şunda, bu ýerdehereinbunda, bunun içinde
şunyň bilenherewith bu vesile ile
gahryman aýalheroinekadın kahraman
betnyşan, gelşiksizhideousçok çirkin, iğrenç
örän, judahighlyyüksek derecede, pek çok, ziyadesiyle
päsgel, böwet, kynçylykhindranceengelleme, engel, mani
nahalhanahothousesera
otag hyzmatyndaky aýalhousemaidorta hizmetçisi
ikiýüzli, ýalançyhumbug riyakârlık
ýuwaş, ýuwaşatmakhushsus
haýýar, tutgaýly, kakynlyhystericalhisterik
awatar,avataravatar
sessiz, ýuwaşinaudibleişitilemez, duyulamaz
dabaraly açylyş, wezipäni ýerine ýetirmäge dabaraly ýagdaýda girişmek, wezıpä girişmek dabarasyinauguarationresmen işe başlama, işe başlama töreni
dýum, uzynlyk ölçegi, futuň on ikiden bir bölegi, 25.4 millinchinç, 2,54 cm
dyngysyz, üznüksiz, ömürlikinceassantaralıksız
girdeji salgydyincome taxgelir vergisi
hind okeýanyindian oceanhint okyanusu
işligiň mälim formasyindicativegösteren, belirten
gahar-gazaply, gaharlananindignanthiddetlenmiş, kızmış,
gahar-gazap. gaharindignationkızıgnlık, öfke
usulsyz, ätiýaçsyzlyk bilen, kanagatsyz, edepsiz, utançsyz, gödekindiscreetdüşüncesiz, geveze, boşboğaz, agzı gevşek, saggörüsüz,
1) ynandyrmak, 2)mejbur etmekinduceikna etmek, kandırıp yaptırmak, teşvik etmek,
düşündirip bolmajak, inexplicable açıklanamaz
göz bilimiophthalmologygöz bilimi, oftalmoloji
süňk bilimiosteologykemik bilimi
böwrek biliminephrology nefroloji
bagyr bilimihepatologyhepatoloji
gan bilimihematologyhematoloji, kan bilimi
deri bilimidermatologydermatoloji
ýürek bilimicardiologykardiyoloji
saç bilimitrichologytrikoloji, saç bilimi
beýin bilimiencephilology ensefiloloji
öýjük bilimcytologysitoloji, hücrebilim
gistologiýa, dokuma bilimihistologyhistoloji, doku bilim
kömelek bilim, mikologiýamycologymikoloji, mantar bilim
wirologiýa, wirus bilimvirologyviroloji
kosmologiýa, kosmos bilimcosmologykozmoloji, evren bilim
guş bilim, ornitologiýaornithologyornitoloji. kuş bilim
miwe ýetişdirme bilimi, pomologiýapomologypomoloji, meyve yetiştirme bilimi
pedologiýa, toprak bilimpedologypedoloji, toprak bilim
howa bilim, aerologiýaaerologyhava bilimi,
aýy çagasycubyavru (ayı, kaplan, arslan)
kengury çagasyjoeyyavru kengru
guw çagasycygnetkuğu yavrusu
elli ýyllyk ýubileýgolden jubileealtın jübile
60 ýyllyk ýubileýdiamond jubileeelmas jübile
ýetmiş bäş ýyllyk ýubileýplatinum jubileeplatin jübile
ýigrimi bäş ýyllyk ýubileýsilver jubileegümüş jübile
balyklar, dürli görnüşdäki balyklarfishesbalıklar
syçanlarmicefareler
ýapraklarleavesyapraklar
dişlerteethdişler
aýaklarfeetayaklar
mysalinstancemisal getirmek, örnek
razwedkaintelligence servicegizli servis
bellenen, döredilenintendednişanlı
çalyşmak, alyşmak, çalşyrmakinterchangedeğiştirme, mübadele, mukabele
täsirini geçirmeýän (işlik)intransitivenesnesi olmayan
öňüni alyp bolmaýan, ýeňip geçip bolmaýanirresistablekarşı konulamaz, mukavement edilemez, çok kuvvetli, çok çekici
ýaýdaňjaň, töwekgel dälirresolutekararsız, ikircimil, mütereddit
howpa duçar bolmak, hatarly iş etmekjeopardizetehlikeye atmak
agaç ussasyjoinermarangoz
1) ýiti )içinden geçip barýan, süňke ornaýan 3)güýçli çydamsyz 4) ötgür, düşbi, synçy, ýitikeenkeskin, sivri, sert, şiddetli, gözü açık, zeki, akıllı, canlı
goraýjy, synçy, ýitikeepersaklayan kimse, koruyan kimse
gyra, kenarkerbkenar, yaya kaldırımın
ýadro, özen, maňyzkernelçekirdek, ruh, tahil tanesi, iç,
gulpuň açar sokulýan deşigikeyholeanahtar deliği
gyzlasskiz
merhumthe latemerhum
1) soňky 2)ýaňky 3)golaýdakylatterikisinden sonuncusu, son söylenilen, son,
gazonlawnçimen
doly ýylleap yearartık yıl, dört yılda bir gelen 366 günlük sene
jikme-jik, dolyat great lengthayrıntılarıyla, tafsilatıyla
çykarmaklet outçıkarmak
maşyna mündirip alyp gitmekgive a liftarabasına almak
benewşelilacleylak ağacı, açık mor
akylyny ýitiren, telbelunaticdeli, mecnun, akıl hastası
maniýa keselimaniamanya denilen delilik çeşidi
şeýlelik bilenin this mannerböylelikle
öýlenen, durmuşa çykanmarriedevli
jaý salyjy işgärmasonduvarcı, taşçı
enelige degişlimaternalanneliğe ait
şol wagtdameanwhilebu arada
gyzamykmeasleskızamık
gatyşmakmeddlekarışmak, vazifesi olmadık yerde araya girmek
ümsüm, ýuwaşmeekuysal, yumuşak başlı, sabırlı, alçak gönüllü
aýtmanyňda-danot to mentionbir şey değil
nebisjeň, satlyk, hakyna tutulanmencenaryçıkarcı,
entek çagamere childsadece çocuk, daha çocuk
diňe, ýönemerelysadece, ancak, yalnız, sade
tertipsiz, bulam-bujar, naharhanamesskirletmek, bozmak, karmakarışık etmek
günortanmiddayöğle vakti
şatlyk, begençmirthşenlik, cümbüş, şen, sevinç, neşeli
ýaman niýetli, ýakymsyz, bezzatmischievousyaramaz, haylaz, zarar verici
eýeçilik edýän aýal, oýnaşmistressnüfus sahibi kadın, metres
ynamsyzlyk, mistrustgüvensizlik, itimatsızlık
bir barmakly ellikmittentek barmaklı eldiven
masgaralamak,üstünden gülmekmockalay, eğlenme, maskaralık
masgaralamamockeryalay etmek
hyrsyz, tutukmorosesomurtkan, suratsız, marazi
morse kodymorse codemors alfebesi
kinomoviessinema
köpeltmemultiplicationçoğaltma
köp basgançaklymultistageçok safhalı, kısım kısım
üýşmeleň, mähellemultitudekalabalık, halk yığını
harby enjamlarmunitionscephane
maýyp etmek, görküni gaçyrmakmutilatesakat bırakmak
goýun etimuttonkoyun eti
ýeňsenapeense
gürrüň, hekaýanarrativehikaye, fıkra,
oňa garamazdannotwithstandingbuna rağmen
ýokumlynutritiousbesleyici
owes ýarmasyoatmealyulaf ezmesi
tutma, berjaý etme, observanceyapma, yerine getirme, görenek, adet, örf
söwüt, söwüt şahasyosier sepetçi söğüdü
açyk howadaout of doorsaçık havada
agdyk ýüklemekoverburdentaşıyabileceğinden fazla yük yüklemek, fazla sorumluluk vermek
artygy bilen ýerine ýetirmekoverfulfilfazla doldurmak
galoşovershoelastik, galoş
gömmek, zarba urmak, aljyratmakoverwhelmbasmak, etkilemek, bunaltmak, boğmak, başından aşmak
birek-birege kömek bermek şertnamasymutual assistance pactkarşılıklı yardımlaşma paktı
ýoldaş, dostpalarkadaş, dost
äpişge aýnasypanepencirenin cami, düz yüzey
ýiti agyry, pangsancı, şiddetli ağrı, spazm
wyjdanyň ezýet bermegipangs of consciencevicdan acısı
hereketden galmakparalysefelç
myhman jaýyparloursalon
bir tarapdan, bölekleýinpartlykısmen, kısmı, bir dereceye kadar
ýol ýasamak, taýýarlamakpave the wayherhangi bir şey için hazırlık yapmak
1)çadyr 2)pawilýonpavilionbüyük çadır, pavyon,
torfpeatyer kömürü, çürümüş bitkilerden elde edilen yakacak
1)gabyk 2)daş kesmek 3)arasallamak, sypyrmakpeelkabuğunu soymak, derisini yüzmek, kabuğu ve derisi soyulmak (güneşten)
pens (0,01 sterlin)pencepeni (sterlinin yüzde 1-i)
çakgy, çakypenknifeçakı
alty aýlyk buýra edilen saçpermanent wavepermanant, bozulmayan ondüle
edebi, mydama, bakyperpetualdaimi, sürekli, aralıksız, baki
utandyrmak, aljyratmakperplexzihnini karıştırmak, şaşırtmak
degişli bolmakpertainalakasız
ýoýlan, bozulan, ýalňyş, tersperverse sapık
atagzy, gysaçpincerskerpeten, kıskaç,
sosna agajynyň şişkasypineconeçam kozalağı
dindarpiousdindar
gözedürtme garaňkypitchdarkzifiri karanlık
ejiz, biçärepiteous acınası
rehimsizpitilesmerhametsiz, taş yürekli
okpivotmihver
bolmak, wakanyň bolmagy, goýmak, ýerleşdirmektake placeolmak, meydana gelmek, yerine geçmek
dramaturgplaywright oyun yazarı
batyrlykplucklycesur, yürekli, yiğit
günortandan soňrap.m. (post meridiem)öğleden sonra
dabaralylyk, ajaplykpomptantana, debdebe, ihtişam
deşik, öýjükporegözenek, delik
owes ýarmasyporridgeyulaf lapası
tötänden, ynamsyzprecariousgüvenilmez, istikrarsız, esassız, asılsız
öňünden duýmapressentimentönsezi
bahana, sebäppretextbahane, sözde sebep
agdyklyk edýänprevalenthüküm süren, olagelen,
baş, esasy, möhümprincipialbaş, ana, başlıca, mühim
aýratyn ýagdaýly, ýeňillikliprivilegedimtiyazlı, müşerref
dabaraly ýörüşprocessionalay, oluş, meydana çıkma, baş gösterme
tapma, gazanmak, edinmekprocuretedarik etmek, elde etmek, kazanmak, ettirmek
suflýorpromptersüflör
gudrat, keramatprovidenceilahi takdir, basiret, ilahi inayeti
pudingpuddingpuding
çylka ýer, ýumşak et, kagyz üçin çig malpulpmevye eti, meyva özü, kağıt hamuru
baryp ýatan toslamapure imaginationsaf hayalgücü
arassaçlyk, aýypsyzlykpuritytemizlik, haslık
bilgeşleýinon purposebile bile, kasten, mahsus
geň. täsinqueergarip, tuhaf
özüňi erbet duýmakfeel queertuhaf hissetmek
hasaplaşmakquitshesaplaşmak
könelen, eleşan, ýyrtykraggedeski, pürüzlü, düzensiz, yırtık
nähilli hem bolsarate, at anyher nasılsa
onuň ýaly bolsarate, at thisöyleyse
orakçyreaperorakçı
sanamak, hasaplamak, bil baglamakreckonsaymak, hesap etmek, farzetmek
gaýdyp gelmek, gaýtalanmakrecurtekrarlamak, tekrar olmak
kuwwatlanma, ýeňiljek naharrefreshmentcanlandırma, taze hayat vermek, yiyecek içecek şeyler
özüňe gelmekregain consciousness kendine gelmek, bilinci açılmak
ynamreliancegüvenme, itimat
galyndyremnantbakiye, artık,
gyjalat, aýyplama, igenmekrepproachsitem etmek, iftira etmek, kınamak, serzeniş etmek, ayıplamak
ýazgarmak, käýinç bermekreproveazarlamak, paylamak, serzeniş etmek,
gulak asyjy, resignedistifa
edermen, tutanýerli resoluteazimkar, kararlı, sebat, kuvvetli
seslenmek, ýaýratmak, tasin galdyrmak, ýaňlanmakresoundses vermek, yayılmak, yankılamak, yaygın olmak
girdejirevenuegelir, irat,
jaýryk, deşikriftyarık
malinowka guşyrobinardıç kuşu
kök goýbermektake rootkök salmak, tutunmak
köki damary bilen ýok etmekroot outkökünden sökmek
gülgün, gyzgyltrosypembe
sergezdan gezmek, bulaşmak (pikir barada)roveavare dolaşmak,
eýlemek, basalamak, mynjyratmakrumpleburuşturmak, örselemek, karmakarışık etmek
çalt ýanýan otrunning firesürekli ateş
satirasatire hiciv
gazan, pitisaucepanuzun saplı tencere
tabajyksaucerfıncan tabağı
pul ýygnamaksave uppara biriktirmek
amanat kassaö goýum banky savings banktasarruf bank
ýakmak, bişirmek, ýanyk, ýanan ýer, scaldhaşlamak, haşlayıp yakmak, yanık,
gyt, azscantykıt, çok az
galmagal etmekmake a scenehadise çıkarmak,
ýigrenç, ýigrenmekscorntepeden bakmak, küçük görme
ýigrençscornfulhakaret dolu, tepeden bakarak
deýýus, pisscoundrelalçak
dyrmaşmakscrambletırmanmak, tırmalamak, kapışmak,
şübhe, ýaýdanmak, scrupletereddüt, vicdanı elvermeme
ynjyk, näzik, wyjdanlyscrupuloustitiz, dakik, vicdanının sesini dinleyen
kürekscullküçük sandal
týulensea calffok, ayıbalığı
çydamly (adam barada)seasoneddeneyimli
pikirlenip göreýinlet me seebir bakayım
özüne ynamlyself confident kendine güven
utanjaňself conscious utangaç, sıkılgan, kendi halini çok düşünen
özüňi saklamakself controlkendine hakim olma
özbaşdakself supportkendini geçindirme
dowam etme, netijesequeldevam, son, sonuç, netice
gulserfköle
ýaranjaňservilegurusuz, slçak, hakir, aşağılık
dagan, könelenshabbykılıksız, eski püskü, pejmürde, kötü
eleşanshaggytaranmamış, yontulmamış,
şiling, iňlis pul birligishillingşiling
mätäç bolmakshort ofyetersiz olmak
öň ýanynda, tiz wagtda, birdenkä, shortlyyakında, kısaca, kabaca, terslikle
şorty, kelte balak,shortsşort, kısa pantolon
daşdan gowy görmeýän, uzakdan görmeýän, pähimsiz, shortsightedmiyop, ileriyi göremeyen, basiretsiz
pogon (harby)shoulder strapapolet, omuz nışanı
egniňi gysmakshrugomuz silkmek
garaşsyzindiebağımsız
dem almak, uludan dem almaksighiç çekmek, ah etmek, uğuldamak
edaranyň adynyň ýazuwysignboardtabela, afiş
äpişge öňi, penjire öňündäki tagta, eşik (öýüň)silleşik, kapı eşiği, pencire eşiği,
ýerleşensituatedmukim, bulunan, vaki, kain
suwuň aşagynda maskaly ýüzüşskin divingdalgıç giysisi olmadan dalma
köp gatly beýik jaýsky scraper gökdelen
gatlak daş, grifel tagtasyslatekayrak
gar arabasysledgekızak
zynjyr, zamok, halkaslide fastenerfermuar
hyrlamak, jabjynmak, arlama, hyrlamasnarlhırlamak
kineli gülki, üstünden gülmeksneerhakaretle dudak bükmek, küçümsemek, alay etmek, hakaret
hyşşyldamak, ysgamaksniffburun çekmek, havayı koklamak, koklamak
gelşikli, rahatlysnugçok rahat, sıcacık,
henize çenliso farşimdiye kadar
häzirlikçe hoşso longhoşça kalın
dabaralysolemnheybetli, ağır başlı, vakur, törenle yerine getirilen
edilas soon asderhal, hemen
ekmeksowtohum ekmek
kosmonawtspacemanastronot
goramak, tygşytlamak, tapmak, artykmaçsparekıymamak, canını bağışlamak, kurtarmak, idareli kullanmak,
garry gyz, durmuşa çykmadyk uly gyzspinsterevde kalmış kız, yaşı geçmiş kız
keýpi kök bolmakhigh spiritskeyif
göwni çökgünliklow spiritkeyifsizlik
gözellik, ajaýyplyksplendourparlaklık, şaşaa, nur, ihtişam, saltanat, derbede, tantana
köpürjikspumeköpük, köpürmek,
gyşyk gözlülik, çaşy, gyşartmak (gözi)squintşaşı olmak, gözlerini kısarak bakmak
durgunlyk, durmastagnationdurgunluk
gowy, oňatstainlesslekesiz, pak, temiz, kusursuz,
lenç edilen degişmestale jokebayat şaka
pat (küşt)stalematepata (satranç), kımıldamaz olmak
sakawlamak, pelteklemekstammerkekelemek, pepelemek,
nukdaýnazarstand pointbakış açısı
bir ýerde doňup durmakstandstillkımıldamamak, hareketsiz olmak
ildirmek, berkitmekstapletelle raptelemek, tel raptiye
belent mertebeli, beýik, şanlystatelyhaşmeti, azametli, heybetli, gösterişli
boý, uzyn boýlystatureboy, kamet, endam,
kakmaç, bifştekssteakkülbastı, biftek
ýyldyz, ýyldyzlystellaryıldızlara ait, yıldız gibi
deň ýöremekkeep in stepayak uydurmak
buga goýma, buglanan et ýa-da balykstewhafif ateşte kaynatmak, kaynamak, endişe etmek, güveç,
kompotstewed fruithaşlanmış meyve
saman aşagyndan suw göýberen, misgin sokarstill waters run deepyere bakan yürek yakar
umumy höwes döretmekmake stirtahrik etmek
ot ýakýan, koçegarstokerateşçi, ateşi karıştıran
1)ýogyn, çişik, doly 2)berkstoutkalın, kuvvetli, sağlam, iri, sert
gönistraight doğru, düz,
azaşmak, azaşan, strayyanlış yola sapmak, doğru yoldan ayrılmak
tötänden degen okstray bulletserseri kurşun
dogry, berkstrictsıkı, dikkatlı
iş taşlaýjystrikergrevci
dakmak (v2)strungtakmak, tel takmak, akort etmek
ilgençek, zaponkastudiri başlı çivi, gömleğin eğreti düğmesi
böwet, kynçylyk, päsgelstumbling blockengel, mani,
gulagyňy gapmakstunsersemlemek, şaşırtmak, afallamak
boýun egmeksubduezorla ittirmek, boyun eğdirmek
basylansubduedbaskı altında tutulan
inçeliksubtletyincelik
şäher töweregine gatnaýansuburbanbanliyöye ait, kenar mahallede oturan, varoşta olan
peýdasyna we zyýanyna bolanlarpros and conslehte ve aleyhte olanlar
gün şöhlesisunbeamgüneş ışını
gün ýagtylygysunlightgüneş ışığı
artykmaç, agdyksuperfluousfazla, lüzumsuz, gereksiz
goşmaça gymmatsurplus valueartı değer
bagjyk, guşaksuspenderspantolan askısı, çorap jartiyeri
magşuk, söýgüli, eziz, gymmatlysweetheartsevgili, tatlı
simfoniýasymphonysymphony
sink. zinkzink
zülüm, sütemyokeboyunduruk, bağ, esaret,
ýylyrak, maýylraktepidılık, sıcakça,
şondan soňthere uponbunun üzerine
arzuw etmekthirst forözlemek
geçelgethoroughfaregeçit
döwmek, üwemek, urnak, zibil, gamçylamakthrashdövmek, dayak atmak, harman dövmek, kamçılamak, çöp
aýawlylyk, aýawly, tygşytlythriftidare, tasarruf, tutum, ekonomi,
galpyldy, sandyrama, howsala düşmek, gaty tolgunmakthrillheyecan vermek, heyecanlandırmak, tesir etmek
damaryň urmaklygythrobbingkalp vurması, nabız vurması, çarpmak
kafeltilekiremit
gurluşyk agajytimberkereste
jyňňyrdamaktinkleçıngırdamak, çınlamak
reňk, öwüşgintintrenk çeşidi, hafif renk
agdarmak, düňdermektip overdevrilmek
syr bermektip offsır vermek
daraklylygyna basyp ýöremektiptoeayak parmağının ucuna basarak yöremek
ýürege düşgüç, ýürekgysdyryjytiresomesıkıcı, yorucu,
irizýäntiringsıkıcı
gury ýer gurbagasy, jaba, gurruktoadkara kurbağa
hereketiň netijesini geçirýän transitivegeçirme kabiliyeti, geçme kabiliyeti
üstünden geçmektraservegeçmek
içalylykly, ähdiýalanlyk bilentreacheroushain, haince, güvenilmez, arkadan vuran
ýöremektreadayak basmak
uly, äpettremendousheybetli, çok büyük, kocaman
biderek, boştrifleönemsiz şey, az miktar,
ýöremek (v2)trodayak basmak, yöremek
jürküldemek, jürlemektwittercıvıldamak, kıs kıs gülmek, yüreği çarpmak, cıvıltı
ukypsyz, unablebeceriksiz, yapamaz,
jedelsiz, şübhesizundeniableinkar olunmaz, söz kaldırmaz derecede iyi,
icki geýimunderclothesiç çamaşır
çözmek, açmakundoçözmek, bozmak, iptal etmek, sökmek, mahvetmek
şübhesiz, hökmanundoubtedşüphesiz, kesin,
ynjalyksyzlyk, çekinjeňlikuneasinesstedirgenlik,
meňzemeýän, oňa garanyňdaunlikebir-birine benzemeyen, farklı, ..den farklı
bagtsyzunlackyşansız
parhsyz, perwaýsyzunmovedduygusuz, istifini bozmamış
peýdasyz, girdeýjisizunprofitablekarsız, verimsiz
ak göwünli, betniýetsizunselfishkendi çıkarını düşünmeyen, cömert
durnuksyzunsteadysabit olmayan, sağlam olmayan, kararsız, kaypak
islenilmeýän, erbetunwelcomenahoş, tatsız, istenilmeyen, hoş karşılanmayan
akylsyz, makul bolmaýanunwiseakılsız, makul olmayan
mynasyp däl, gelşiksizunworthydeğmez, değimsiz, layık olmayan
gykylyk, galmagaluproargürültü, velvele, şamata
köki bilen sogurmak, ýok etmekuprootkökünden sökmek
garym-gatym, bulam-bujarupside downtepe taklak,altüst
häzirki zaman, döwrebapup to dategüncel
teatrda oturyljak ýeri görkezýän şahsushertiyatroda yer gösteren kimse
sütem etmek, zorluk bilen almakusurpzorla almak, gasbetmek, el koymak
1) peýdalylyk, 2) jemagat hyzmatlarutility1) fayda 2)kamu hizmeti
iň soňky, iň ýokaryutmosten son, en uzak, en büyük, en yüksek,en fazla
tüm garaňkyutter darknessmutlak karanlık
öňdebaryjyvanguard öncü kolu
öňde baryjyavangardöncü
lak, öwşün, lak çalmak, varnishcila, vernik, cilalamak
güýçli, höweslivehementşiddetli, ateşli,
gök ösümliklerverdureyeşillik, bitki yeşilliği,
serhetdeş bolmakverge onsınırlamak,yaklaşmak
ýeňişlivictoriousgalip, muzaffer
nejis, pis, masgaravilehabis, aşağılık, değersiz, rezil
nejis, pisvillainhain, cani, kötü
adam sesi, wokalvocalinsan sesi, vocal
žilet, žiletkawaist coatyelek
uruşwarfareharp
uruş oduny tutaşdyryjywar mongersavaşa kışkırtan kimse
harby gämiwarshipsavaş gemisi
el ýüz ýuwulýan gapwash standlavoba
güzer, kurortwatering placeiçmeler, maden suylar bulunan yer
suw pürküji bedrewatering potbahçe sulama kovası, süzgeçli kova
suw geçirmeýän, öl geçirmeýän plažwater proofsu geçirmez, yağmurluk
çykalgaway outçıkış yolu
ýogsa-daby the waybu arada, sırası gelmişken
daş, uzaklong way offuzun yol
öz diýeniňi etmekget ones own waykendi yoluna gitmek
baýwealthyzengin, servet sahibi
ýadaw, ýadamakwearyyorgun, usanmış,bıkkın, bezgin
oňatçylykwelfareiyi hal, iyilik, sıhhat, afiyet, refah,
ajaýyp!well doneaferin!
okumyş, köp okanwell readçok okumuş
emmawhereasoysa, halbuki, mademki, şartlara göre
nirä bolsada, nirede-de bolsawhereverher nereye, her nerede
geň häsiýet, geň gylykwhimkapris, saçma arzu
tüweleýwhirlwindkasırga, hortum
murt (haýwanlarda), çekgesaç,whiskersyanak sakalı, kedi bıyığı
äpişge aýnasywindow panepencere camı
ýok etmekwipe outsilmek, bozmak, yok etmek
gahar, gazapwrathöfke, gazap
çemenwreathçelenk
towlamak, sykmakwringburup sıkmak
sea mossdeniz yosunu
garakçy, garakçy gämisisea roverkorsan, korsan gemisi
talyplyga kabul etmekmatriculationöğrenci kaydı,
gurluşyk rugsadybuilding permitinşaat ruhsatı
aljyraňňylykabsence of minddalgınlık
köp ähmiýet bermezlikmake little account ofçok önemsememek
işe ýaramayanout of actionfaydasız
ençeme gezektıme and againtekrar tekrar, defaatle
ahyrsoňyafter allnihayet
merkez, orta, nokatcentremerkezi
sagat mehanizmiclock worksaat mekanizması
könelişenout of dateeskiyen
könelişenout of dateeskiyen
tapawut, parh, çaprazlyk, agzalalykdifřerencefark
tozan sorujy, tozan süpürilýän esgi, tozan süpürijidustersilgi,
samanhaysaman
TürkmenEnglishTürkçeРусский
sea mossdeniz yosunu