Gözlenen sözler wedding processioninterpellationaccompliceacrossaddition
Paýlaşyň
jam sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
TürkmenEnglishTürkçe(test)
1)dykmak (v), 2)böwet (n)jam1) sıkışıklı 2)takılmak
dykmak (v)jamtıkamak
böwet (n)jamengel
TürkmenEnglishTürkçe(test)
jambasinkase
jambowlçanak
jam cupkap
jam sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
TürkmenEnglishTürkçe(test)
jambasinkase
jambowlçanak
jamal, countenancesurat
jam cupkap
doňuz etihamjambon
1)dykmak (v), 2)böwet (n)jam1) sıkışıklı 2)takılmak
mürepbejam jellyReçel jölesi
dykylşykjammedsıkışmış
jamal poet

jam

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Awtoulagy ulgamy: Açylyş dabarasy
tehnologiýalar bilen en jamlaşdyrylan bu desga Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda
www.atavatan-turkmenistan.com
Saz sungatynyň taryhyndan :Arfa
we arheologlaryň ýyg jam gatnaşygynyň bolmagyny talap edýär. Sözümizi jemläp, käbir pikirleri beýan etmekçi.
www.atavatan-turkmenistan.com
Baggoýun
sermeläp ýören, bar jamly Pişek aga her ýyl baggoýunlaryň üç-dört sanysyny bakyp semredýär.
www.atavatan-turkmenistan.com
Türkmenistanda banan we sitrus önümleri öndüriler
arkaly täzeçil en jamlar bilen üpjün ediler. Toplanan tejribeleri nazara almak bilen banan,
www.atavatan-turkmenistan.com
Küştdepdi türki halklarynyň özboluşly nyşanyna öwrüldi
Baştutanymyz gözbaşyny go jaman taryhdan alyp gaýdýan bu aýdym-tasn sungatynyň türkmen halkynyň däp-dessurlary,

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!