Gözlenen sözler
Siziň gözleg eden sözüňiz bazamyzda tapylmady. Iň gysga wagtda sözlük bazamyza goşarys. Eger sözlük bazamyza goşant goşup, gözleýän sözüňizi we beýleki sözleri teklip edýän bolsaňyz şu ýere basyň!
ab sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumy inextricablyaýrylmaz
umumy sneakerssport aýakgaby
umumyab initiobaşyndan
umumyab intestatoemlägini goýman aradan çykan
umumyabandonterk etmek
umumyabandonment1)terk etme 2)terk ediliş
umumyabate1)güýjüni ýitirmek 2)sanyny azaltmak 3)gymmaty gaçmak 4)resmi güýjini ýitirmek 5)soňlandyrmak 6)aýyrmak 7)kesip atmak
umumyabatement1)ýatyrma 2)azaldylan 3)güýjini ýitiren mukdar
umumyabatement of actionkazyýet işiniň ýatyrylmagy
umumyabatement of debtsbergilerden ýüz öwürmeklik
umumyabatement, order ofgüýjüni peseltme
umumyabbesszenan başruhany (monastyrda)
umumyabbetingöjükdirmek
umumyabbey1) monastyr 2) ybadathana
umumyabbreviate1) gysgaltmak (v) 2) gysga görnüşi (n) 3)sözleri gysgaltmak
umumyabbreviationgysgaltma
umumyabdicate1)işinden aýrylmak 2)çekilmek
umumyabdomen1)garyn boşlugy, 2) garyn
umumyabductalyp gaçmak
umumyabductionalyp gaçma
umumyabetting1)öjükdirmek 2)resmi şekilde goldamak 3)höweslendirmek 4)kömek etmek (erbet işlerde)
umumyabhorýigrenmek
umumyabhorrenceýigrenç
umumyabhorrent1)ýigrenji 2)ýigrendirýän 3)garşy çykýan
umumyabideuýmak
abide by1) düzgüne uýmak, 2) boýun bolmak
umumyabilitybaşarnyk
umumyablazeýanýan
umumyablaze with excitementduýgy doly
umumyable1)başarnykly, 2)ökde, 3)gurply, 4)ezber
umumyable to paytölege ukyply
umumyabnormaladaty däl
umumyabnormallyadatdan daşary ýagdaýda
umumyabode1)ýaşaýan ýeri (n), 2)wepaly bolmak (v) 3)gysga wagtlaýyn galynýan ýer
umumyabolish1)goýbolsun etmek, 2)syndyrmak, 3)synmak, 4)ýatyrmak
umumyabolishmentýatyrma
umumyabolition1) ýatyrylma (kanun taýdan), 2)ýatyrma 3) abolisiýa
umumyabominableýaramsyz
umumyaboriginal1)ilkidurmuş (adj), 2)ýerli, 3)ýerli adam (n)
umumyaborigine1)aborigen (n), 2)ýerli (adj)
umumyaborttaşlamak
umumyabortionçaga aldyrma
umumyabout1)barada (p), 2)degre-daş (adv), 3)hakynda (p), 4)takmyn (adv), 5)golay (p), 6)üstaşyr (p)
umumyabove1)ýokarlygyna (adv), 2)ýokarsyna (p), 3)ýokary (adv), 4)ýokaryk (adv), 5)ýokarda (adv).
umumyabrasion1)dyrnaçak, 2)sypjyryk
umumyabridgegysgaltmak
umumyabroaddaşary ýurt
umumyabrogatebozmak
umumyabrogationbozulmak
umumyabrupt1)duýdansyz 2)garaşylmazdan 3)gödek 4)yzygiderligi ýok
umumyabscess1)çyban, 2)iriň
umumyabscondgizlenmek
umumyabscondergaçgak
umumyabsence1)ýokluk, 2)nam nyşansyz giden
umumyabsentýok
umumyabsent without leaveözbaşdak işden galmaklyk
umumyabsent-mindedsölpi
umumyabsenteeýoklar, gelmedikler
umumyabsentiagaýybana
umumyabsoluteabsolýut
umumyabsolute liabilitydoly jogapkärçilik
umumyabsolute majoritydoly köplük
umumyabsolute pitchowazly ses
umumyabsolute privilegedoly artykmaçlyk
umumyabsolute rightdoly hukuk
umumyabsolute rulebirhäkimiýetlilik
umumyabsolute titledoly ygtyýarlylyk
umumyabsolutely1)düýbünden, 2)gürrüňsiz, 3)düýpgöter
umumyabsolutely drygus-gury
umumyabsolveaklamak
umumyabsorb1)siňdirmek, 2)sormak
umumyabsorbent cottonpamyk
umumyabsorption1)emmek, 2)sormak
umumyabstainsaklanmak
umumyabstentionsaklanmak
umumyabstract1)konspektirlemek (v), 2)konspekt (n), 3)abstrakt (n)
umumyabstracting electricitytogy abstragirleme
umumyabsurdbolgusyz
umumyabundance1)ýeterlik, 2)bolelinlik, 3)bereket, 4)bolçulyk, 5)köplük
umumyabundant1)bereketli, 2)barly, 3)bol
umumyabuse1)sögmek (v), 2)hyýanatçylykly peýdalanmak (v), 3)betniýetli ulanmak (v)
umumyabuse of discretionhykugyňdan hyýanatçylykly peýdalanmak
umumyabuse of officewezipäňden hyýanatçylykly peýdalanmak
umumyabuse of righthyýanatçylykly peýdalanmak
umumyabuse of rights, prohibition ofhukuklary hyýanatçylykly ulanmak
umumyabuse, childçagalara rehimsiz garamak
umumyabuse, marketsöwdada hyýanatçylykdan peýdalanmak
umumyabuse, sexualjyns jenaýatçylygy
umumyabuse, solventtöleglere hyýanatçylykly garamak
umumyabuse, substancemaddy zatlardan hyýanatçylykly peýdalanmak
umumyabusive1)paýyş, 2)göwnedegiji
umumyacceptkabul etmek
umumyacceptablemakul
umumyacceptancekabul ediş
umumyacceptance of goodsönümleri kabul etmeklik
umumyaccident reportýol ulag hadysady hasabaty, protokoly
umumyaccount holderhasaby göteriji, eýesi
umumyaccount ownerhasabyň eýesi
umumyaccountabilityhasabatlylyk
umumyaccountablejogapkär
umumyaccountingbuhgalter hasabaty
umumyaccounting recordsbuhgalter hasaby
umumyaccounting standardshasabat standartlary
umumyaccrediting statehasaba alnan ýurdy
umumyacknowledgekabul etmek
umumyacknowledgement1)kabul etme, 2) dil haty
umumyacquiesce1)kabul etmek, 2)dymmak arkaly
Hukukactionablekazyýete degişli hereket
umumyadaptableuýgunlaşýan
umumyadjustablesazlap bolýan
umumyadmirablehaýran galdyryjy
umumyadmission1)kabul edilme, 2)boýun alma, 3)giriş
umumyadmit1)boýun almak, 2)ygtyýar bermek, 3)kabul etmek
umumyadmittancekabul ediliş
umumyadopt1)ogullyk almak, 2)kabul etmek
umumyadopt resolutionkarar kabul etmek
umumyadorableenaýy
umumyadvertisemahabatlandyrmak
umumyadvertisement1)reklama, 2)mahabat
umumyadvice1)geňeş, 2)nesihat, 3)maslahat, 4)sala, 5)sowet, 5)habardar, 6)öwüt-ündew, 7)öwüt, 8)öwüt-nesihat, 9)pent
umumyadvisabilitymaksada laýyk
umumyadvisablemakul
umumyaffable1)hoşamaý, 2)mylakatly
umumyagainst1)garşy, 2)tersine, 3)garşysyna, 4)garşysynda, 5)garşyda, 6)gabat
umumyagreeable1)razy, 2)oňat, 3)gowy
umumyagricultural laborerdaýhan
umumyalienabledaşlaşdyrylýan, döwlet haýryna alynýan
umumyalphabet1)elipbiý, 2)harplyk, 3)harp
umumyalphabet bookharplyk
umumyalphabet letterharp
umumyalphabetic orderelipbiý tertibi
umumyalphabeticalelipbiý tertibinde
umumyamenablejogapkärçilikli
umumyamenable tobir zadyň öňündäki jogapkärçilik
umumyamiablemylakatly
umumyamicabledostlarça
umumyancestor1)düýptutan, 2)urugbaşy, 3)ata-baba, 4)peder
umumyancestorsata-babalar
umumyancestryata-babalar
umumyanchorlabyr
umumyancient settlementgadymy şäher harabaçylygy
umumyannual activity reportýyllyk iş hasabaty
umumyanonymity1)anonimlik, 2)näbellilik
umumyanswerablejogapkär
umumyapparatus1)abzal, 2)gural, 3)esbap, 4)aparat
umumyappealablearz edip bolýan
umumyapplianceabzal
Hukukapplicabilityulanyp bilinýän
umumyapplicabledegişli
Hukukapplicable lawulanylýan kanun
umumyapproachablealçak
umumyappropriate1)laýyk, 2)jaýdar, 3)ýerlikli, 4)gabat gelýän
umumyapproximately1)takmyn, 2)barabar
umumyarab alphabetarap elipbiýi
Ask aboutBiri hakda soramak
umumyassignment1)komandirowka, 2)paýlaşdyrma, 3)ýumuş, 4)tabşyryk
umumyassistant1)laborant, 2)assitent
umumyattack1)jenaýatçylyk (v), 2)hüjüm (n), 3)topulma, 4)jabjynmak (v), 5)zabt etmek (v), 6)güýjeme (n), 7)çozuş (n), 8) kakyn, 9)hüjüm etmek (v)
umumyattributableaýyklanýan
umumyaudience1)diňleýji, 2)kabulhana, 3)auditoriýa
umumyaudit reportaudit hasabaty
umumyauditory broadcastingaudit habarlary
umumyauthority1)at-abraý, 2)häkimýet, 3)ygtyýarlylyk, 3)ygtyýar, 4)resmileşdirme
umumyavailability1)barlyk, 2)elýeterlilik
umumyavailableelýeterli
umumyavoidablegaçalgaly
umumyawarehabarly
umumyawarenesshabarlylyk
umumybaboon1) babuin, 2) maýmynyň görnüşi
umumybaby1)bala, 2)bäbek
umumybaby goatowlak
umumybaby hareçebşek
umumyBail abovetussag üçin berilýän pula güwä geçme
umumyBail absolutezamun bolmak
umumybalance of probabilitiesähtimallyklaryň gabat gelmegi
umumybank accountbank hasaby
umumybankablebank üçin ýaramly
umumybark1)gabyk (n), 2)üýrme (n), 3)üýrmek (v)
umumybark, shellgabyk
umumybe establishedberkarar bolmak
umumybe subordinatedtabyn bolmak
umumybean caperdüýedaban
umumybearable1)çydamly, 2)çydap bolýan
umumybeast1)ýyrtyjy, 2)janawer, 3)ýabany
umumybecause1)çünki, 2)sebäbi, 3)zerarly
umumybedbugtagtabiti
umumybehavior, unreasonablesebäpsiz hereket
umumybelievableynanarlyk
umumybesiegegabamak
umumybilabial consonantgoşa dodak çekimsizi
umumybinding overtabşyryk, buýruk, görkezme
umumybirth, registration ofdogluş hasaba alnyşy
umumyblank cartridgepagtabent peşeň
umumyblaze1)ýylpyldy (n), 2)lowurdamak (v), 3)çabrama (n)
umumyblockade1)blokada, 2)gabaw
umumybookkeeping obligationhasaba alyş jogapkärçiligi
umumybooks and recordshasaba almak
umumybooks of accounthasabat kitaplary
umumybooth1)kabina, 2)atýatak
umumybreakabledöwüp bolýan
umumybreastplatedöş esbaby
umumybring aboutdurmuşa geçirmek
umumybumblebeeýabany ary
umumybusiness establishmentişewür gurama
umumycabbagekelem
umumycabinkaýuta
umumycabinet1)hökümet, 2)şkaf
umumycable1)kabel, 2)sim
umumycable bridgeasma köpri
umumycabotagekabotaj
umumycallousgabarçyk
umumycapability1)ukyp, 2)başarnyk
umumycapable1)ezber, 2)ukyply, 3)başarnykly, 4)güýçli, 5)ekabyr
umumycapital, registeredhasaba alnan kapital
umumycartaraba
umumycash booknagt hasabat kitaby
umumycaskettabyt
umumycaution1)habardarlyk, 2)ätiýaç
umumycelebrate1)dabaralanmak, 2)bellemek
umumycelebration1)dabara, 2)bellenşik, 3)baýram, 4)toý, 5)dabara
umumycencushasaba alyş
umumyCentral Trade Registry SystemMerkezi Söwda Hasaba alyş ulgamy
umumyceremonialdabaraly
umumyceremonial declarationdabaraly beýannama
umumyceremoniallydabaraly
umumyceremonydabara
umumychain of commandtabynlyk zynjyry
umumychangeableüýtgewli
umumychantinglabyzly aýtma
umumycharacter, habitgylyk
umumycharge1)oklamak (v), 2)günäkärlemek (v), 3)günärleme (n), 4)aýyplamak (v), 5)zarýadlamak (v), 6)salgyt (n), 7)bahasyny alma (n), 8)zarýad (n), 9)bahasyny almak (v), 10)tabşyrmak (v)
umumycharitablegeçirimli
check inhasaba durmak
umumychlid abuseçagany horlama
umumycivil liabilityraýat jogapkärçiligi
umumyclosed syllableýapyk bogun
umumycloudburstçabga
umumyclownmasgarabaz
umumycockpituçar kabinasy
umumycodicilgoşmaça tabşyryk
umumycoffintabyt
umumycohabitantbile ýaşaýan adam
umumycoincidegabat gelmek
umumycoincidencegabatlaşma
umumycollaboratehyzmatdaşlyk etmek
umumycollaborationhyszmatdaşlyk
umumycombinabilityutgaşyklyk
Come aboutBolmak, döremek
umumycomfortable1)jaýlaşykly, 2)ynjalykly, 3)tagaşykly, 4)amatly
umumycomfortably1)ornaşykly, 2)ýerdeşikli
umumycomissiontabşyryk
umumycommendableöwgä mynasyp
umumycommercial1)reklama, 2)täjirçilik, 3)mahabat, 4)mazam
umumycommunicatehabarlaşmak
umumycommunication1)aragatnaşyk, 2)habar etme
umumycomparabledeňeşdirip bolýan
umumycompetence1)ygtyýarlylyk, 2)başarnyk, 3)habarlylyk
umumycompetent1)başarnykly, 2)habarly
umumyconfinegabamak
umumyconfinementgabaw
umumycongenitaldogabitdi
umumyconnection1)çitim, 2)baglanyşyk, 3)birikdirme, 4)arabaglanşyk, 5)aragatnaşyk, 6)baglanyşma, 7)birleşme
umumyconsiderable1)esli, 2)ähmiýetli, 3)esli
umumyconsiderably1)esli, 2)ep-esli
umumyconstable polisiýa işgäri
umumycontact1)degme (n), 2)aragatnaşyk (n), 3)galtaşma (n), 4)habarlaşylýan adam (n), 5)habarlaşmak (v), 6)gatnaşyk (n)
umumycontact orderhabarlaşmak üçin sargyt
umumycontrabandkontrabanda
umumycontraband goodsgadagan edilen harytlar
umumycontract, severablebölüp bolýan şertnama
umumycontract, unenforceablekäbir sebäplerden goralyp bolmaýan şertnama
umumycorporate liabilitykorporatiw borçlar
umumycorrespondhabarlaşmak
umumycorrespondence1)barabarlyk, 2)deňeçerlik, 3)habarlaşma, 4)kybap
umumycorrespondence, obstruction ofadamlaryň arasynda ýazmaça habarlaşmagyň päsgel berilmezligi günäsi
umumycorrespondenthabarçy
umumycortexbeýniň gabygy
umumycosts follow the eventkazyýäet çykdajylarynyň garşysyna höküm kabul edilen tarapdan alynmagy kadasy
umumycrableňňeç
umumycreate a lawkanuny kabul etmek
umumycredence tablesadaka ýeri
umumycrown1)pür, 2)dişiň gabygy, 3)täç, 4)jyga
umumycruel1)zabun 2)rehimsiz
umumycubiclekabina
umumycumbersome1)gaba 2)Göwrümi uly 3)garasy ullakan 4)daş görnüşi uly bolan
cut offarabaglanyşygy ýatyrmak
umumydab1)dürtmek (v), 2)çyrşamak (v), 3)tegmil (n), 4)degmek (v)
umumydatabase1)maglumatlar gory, 2)maglumatlar bazasy
umumyday-labourergünlükçi
umumydebris1)harabaçylyk, 2)galyndy
umumydebtorbatyk galmak talaby
umumyDecemberdekabr
umumydecide1)ýüregine düwmek, 2)karar kabul etmek, 3)ýüregne düwmek
umumydecision of compliancetabyn bolmak karary
umumydecree absolutekesgitli aýrylyşmak karary
umumydefamatory allegationsýalan habarlardaky aýdylýanlar
umumydeliberable statesatylan harydyň gowşurlmaga taýýar bolmagy
umumydelivery1)gowşurma, 2)tabşyryk, 3)gowşuryş
umumydelivery, writ ofgozgalmasyz etmek tabşyrygy
umumydependable1)ähtibar, 2)ynamly
umumyderogable rights and freedomsçäklendirip bolýan hukuklar
umumydetachablegopýan
umumydetention center1)tussaglyk merkezi, 2)gabawhana
umumydiabetessüýjülik keseli
umumydiabeticdiabetik
umumydimension1)gabara, 2)ölçeg, 3)möçber
umumydiminish1)kiçelmek, 2)sabamak, 3)seýreklemek, 4)ýuwaşatmak, 5)egismek
umumydisabilitymaýyplyk
umumydisability benefitinwalit tölegi
umumydisability pensiondöwlet kömek puly
umumydisability, person undermaýyplygy bolan adam
umumydisability, temporarywagtlaýyn maýyplygy bolan adam
umumydisable1) zyýan, zeper ýetirmek; 2) işden saklamak, togtatmak
umumydisabled1)maýyp, 2)işe ýarawsyz
umumydisagreeable1)ylalaşyksyz, 2)mähirsiz
umumydiscount credithasaba alyş karzy
umumydiscretion, abuse ofygtyýarlygyň erbetlige ulanylmagy
umumydish1)tabak, 2)tagam
umumydishonourableharam
umumydisposable portionreserw bölegi
umumydistrainablekonfeskasiýa edip boljak
umumydivision reportbölünmek hasabaty
doodadsnäbelli zat
umumydownpour1)çabga, 2)jala
umumydrain1)akaba (n), 2)ýitgi (n), 3)nagym (n), 4)taba gelmek (v)
umumydrainage manifoldzeýakaba
umumydrilling mudburaw läbigi
umumydriving with alcohol concentration above prescribed limitbellenen çäkden ýokary içgili ulag dolandyrmak
umumydue and payablewagty gelen tölegler
umumydurability1)çydamlylyk, 2)durnuklylyk
umumydurablemäkäm
umumydurante absentiaýoklugynda
umumyearly1)ir (adj), 2)ikindi (n), 3)irgözin (adv), 4)alabahar (n), 5)irki (adj), 6)ilkiagşam (n), 7)alaýaz (n)
umumyearly spring1)alabahar, 2)nowbahar
umumyearthing cableýereçatma kabeli
umumyelaborateçylşyrymly
umumyelaborate a lawkanuny işläp düzmek
umumyelectoral registersaýlawçylaryň hasaba alynmagy
umumyeligibilitygabat gelme
umumyelixir of lifeaby-zemzem
umumyelocution1)söz sungaty (n), 2)labyzly geplemek (v)
umumyenable1)mümkinçilik etmek, 2)mümkinçilçik döretmek
umumyencircle1)gurşawmak, 2)gabamak, 3)gurşamak
umumyencirclementgabaw
umumyenclose1)gurşap almak, 2)gabamak
umumyenclosed1)ýapyk, 2)gabalan, 3)daşy gurşalan
umumyencounter1)duşmak (v), 2)duşuşmak (v), 3)duşuşyk (n), 4)gabatlaşma (n), 5)gabatlaşmak (v)
umumyendorsement1)tabşyryş ýazgysy, 2)goldaw, 3)gol çekme
Hukukendorsement for assignmenttalaby başga birine geçirmek üçin tassyknama
umumyenjoyablehezil
umumyenough1)bes, 2)gerk-gäbe, 3)ýeterlik
umumyentrapmentgabahatçylyk
umumyentrust1)tabşyrmak, 2)ýüklemek
umumyequal1)barabar (n), 2)deň (adj), 3)endigan (n)
umumyequal, equallybarabar
umumyequallybarabar
umumyequip1)enjamlaşdyrmak, 2)abzallaşdyrmak
umumyequitableadalatly
umumyequivalence1)deňlik, 2)barabarlyk
umumyestablish1)kesgitlemek, 2)esaslandyrmak, 3)döretmek, 4)ýola goýmak, 5)düýbüni tutmak
umumyestablishment1)esaslandyryş, 2)düýbüni tutma
umumyexchange1)alyş-çalyş (n), 2)çalşyk (n), 3)habarlaşmak (n), 4)çalyşma (n), 5)alyşmak (v), 6)çalşyrmak (v), 7)çalyşmak (v), 8)uşatmak (v), 9)birža (n)
umumyexcludehasaba almazlyk
umumyexclusionary rulebikanun delilleriň hasaba alynmazlygy
umumyexclusive1)aýratyn, 2)hasaba alynmadyk
umumyexcusable1)esasly, 2)sebäpli
umumyexpert1)habarly (adj), 2)ussat (n), 3)edenli (adj), 4)hünärmen (n), 5)ekspert (n), 6)bilermen (n)
umumyexpert reportbilermen hasabaty
umumyextent1)dereje, 2)gabara, 3)uzynlyk
umumyeyeballbäbenek
umumyeyelidgabak
umumyfablebasnýa
umumyfabric1)mata, 2)materiýa, 3)parça
umumyfabricatetoslamak, özüňden düzmek
umumyfabulousajaýyp
umumyfactory1)fabrik, 2)zawod
umumyfadablesolak
umumyfarmer1)babadaýhan, 2)maldar, 3)ekerançy, 4)mülkdar, 5)fermer
umumyfavorable1)oňaýly,2)enaýy, 3)ugurdaş
umumyfavourableýeňillikli
umumyfeminine1)zenan, 2)käbir dillerde artlaryň zenanlyk ýagdaýy
umumyfiling cabinetşkaf
umumyfinancial reporting standardsmaliýa hasabatlary standartlary
umumyfinancial statementsmaliýe tabelleri
umumyfit1)kakyn (n), 2)ýaramly (n), 3)gabat gelmek (v), 4)gelişmek (v), 5)girmek (v)
umumyfit outabzallaşdyrmak
umumyflabby1)ýepbeşik, 2)ýöwsel 3)gowşak
umumyflame1)ýalyn, 2)lowurdy, 3)alaw, 4)çabyrama
umumyflammableot howply
umumyflare1)labyrdamak, 2)lowlamak
umumyflowingakaba
umumyfoot1)daban, 2)aýak
umumyfor1)üçin (prep), 2)sebäbi (conj)
umumyforbearsata-babalar
umumyforefather1)ata-baba, 2)peder, 3)urugbaşy, 4)nesilbaşy
umumyfortgadymy şäher harabaçylygy
umumyfrom thatbabatdan
umumyfull-term babyýetik doglan çaga
umumygab1)jedirdemek, 2)gygyrmak
umumygabbergybatkeş
umumygeneral ledgerumumy hasabat depderi
get about1) hereket etmek, 2) syýahat etmek
umumygillžabra
umumygive1)äbermek, 2)bermek
Give inGowşurmak, Bermek, Tabşyrmak
umumygive noticehabar bermek
umumyglowlabyrdamak
umumygrabgysymlamak
umumygram. predicatehabarlyk
umumygrandfather1)ata, 2)baba
umumygrandparent1)ene-ata, 2)baba-mama
umumygrave1)gör, 2)mazar, 3)gabyr
umumygraveyard1)gonamçylyk, 2)öwülýä, 3)mazarlyk, 4)gabrystan, 5)mazarystan
umumygust1)tüweleý (n), 2)ýelgin (n), 3)üflemek (v), 4)çabga (n)
umumyhabeas corpuskazyýet karary
umumyhabit1)endik, 2)gylyk, 3)urup-adat
umumyhabitableýaşalýan ýer
umumyhabitat1)ýaýraw, 2)tebigy ýaşaýan ýeri
umumyhabitualadaty
hand intabşyrmak
umumyharmonization of lawsiçerki hukuklaryň halkara hukuklara gabat gelmegi
umumyheadlinebaş habar
umumyheadquarters1)ştab, 2)merkez
umumyheavy showerçabga
umumyhilfortgadymy şäher harabaçylygy
Hit onPikirlenmek, pikir gelmek, bir zada gabat gelmek
umumyholdover tenantlizinkde harydy yzyna tabşyrylmaýan emläk
umumyhonorablemertebeli
umumyhonour1)abraý, 2)sarpa, 3)namys, 4)gadyr-gymmat, 5)gadyr, 6)hatyra, 7)ygtybar, 8)sylag
umumyhonourablehormatly
umumyhorse1)seýis, 2)at çapyşyk, 3)gylýal, 4)konki, 5)ýaby, 6)at
umumyhorse armourat esbaby
umumyhorse stablegylýal saraýy
umumyhospitable1)myhmansöýer, 2)myhmansöýüji
umumyhullgabyk
umumyhuskgabyk, bir zadyň daşy
umumyice crustbuz gabygy
umumyice crusted groundbuz gabykly ýer (buzly ýer)
umumyidentity1)şahs, 2)şahsyýet, 3)meňzeşlik, 4)barabarlyk
umumyignominyuýat, masgaraçylyk, biabraýlyk, betnamlyk, binamyslyk, utandyryjy hereket
umumyill-bred1)kakabaş, 2)edepsiz, 3)bibaş
umumyimbuetümmeklemek, doýurmak, doýýança iýdirmek, gerk-gäbe naharlamak, doldurmak
umumyimmeasurable1)çäksiz, 2)çensiz
umumyimmutabilityüýtgewsizlik
umumyimpassablegeçelgesiz
umumyimpatiencesabyrsyzlyk
umumyimpatient1)çydamsyz, 2)sabyrsyz
umumyimpenetrableel ýetmez
impose on/uponzor bilen kabul etmek
umumyimpressionableduýgur
umumyimprobablemümkin däl
umumyimprove1)kämilleşdirmek, 2)gowulandyrmak, 3)kämilleşmek, 4)abadanlaşdyrmak, 5)gowulaşmak
umumyimprovement1)guratlyk, 2)abadançylyk, 3)gowlaşma
umumyin abstractonazary, teorik
umumyin concretopikirleriň gabat gelmezligi
umumyinabilityçäresizlik
umumyinadmissibilitykabul edip bolmazlyk
umumyinalienability1)aýrylmazlyk, 2)bitewilik
umumyinaugurationkabul etme
umumyincapablebigaýrat
umumyincompatibleutgaşyksyz, gabat gelmeýän
umumyincurable1)aýryp bolmaýan, 2)dermansyz
umumyincurable illnessbejergisi mümkin bolmaýan hassalyk
umumyindefatigableýadawsyz
umumyindefinitenäbelli
umumyindefinitely1)kesgitsiz, 2)näbelli
umumyindispensable1)möhüm, 2)ýerini dolduryp bolmaýan, 3)çalşyp bolmaýan
umumyindisputablejedelsiz
umumyinescapablealaçsyz
umumyinevitabilityalaçsyzlyk
umumyinevitable1)öňüni alyp bolmaýan, 2)gutulgysyz
umumyinextricably linkaýrylmaz baglanşyk
umumyinfamousbiabraý
umumyinfamous crimeabraýdan düşürýän etmiş
umumyinform1)idemek, 2)duýdurmak, 3)habar etmek, 4)şugullamak, 5)habar bermek
umumyinformedhabarly
umumyinformer1)habarçy, 2)jansyz, 3)içaly
umumyinhabitýaşamak
umumyinhabitantýaşaýjy
umumyinhabitantsilat
umumyinhabitationýaşama
umumyinhabitedmekan
umumyinhabited areamekan
umumyinnatedogabitdi
umumyinner sole1) petek (köwşüň petegi) 2) içki daban
umumyinnumerableegsilmez
umumyinseparable1)aýrylmaz, 2)bölünmeýän
umumyinstabilitydurnuksuzlyk
umumyinstant messagesöhbet habary
umumyinstruction1)tabşyryk, 2)sargyt, 3)görkezme, 4)instruksiýa, 5)tälim
umumyinstrument1)gural, 2)esbap, 3)abzal
umumyinstrumentsabzallar
umumyinsurable interestätiýaçlandyryp bolýan bähbit
umumyintact1)abat (adj), 2)sazlamak (v), 3)saz (n)
umumyintactnessabatlyk
umumyintelligence1)zehin, 2)aňtawçy, 3)habar, 4)akyl 5)aň
umumyinterceptgabatlamak
umumyinterchangeableçalşylýan
umumyinterrelatedarabaglanşykly
umumyintolerableçydap bolmajak
umumyinvade1)zabt etmek, 2)basyp almak
umumyinvaluable1)bahasyna ýetip bolmajak, 2)gymmatly
umumyinvariabilityüýtgewsizlik
umumyinviolabilityeldegrilmesizlik
umumyipso factobellenen alamat sebäbine
umumyirremediableöwezini dolup bolmajak
umumyirremovableaýryp bolmaýan
umumyirreplacabletapylgysyz
umumyirreproachable1)birkemsiz, 2)kemsiz
umumyirrevocabledoly işe girizilen
umumyirritable1)gaharjaň, 2)gyzma
umumyIslamabadYslamabat
umumyjabçommaltmak, dürs ugry
umumyjabbersamyrdamak
umumyjealous1)gabanjaň, 2)görip 3)bahyl
umumyjestermasgarabaz
umumyjusticiabilitykazyýet ýolunyň mümkinçiligi
umumyjusticifiable offensekanunylyk sebäpleriniň bolan jenaýaty
umumyjustifiablesebäpli, esasly
know ofhabarly bolmak
umumyknowledge1)aň-bilim, 2)ylym, 3)maglumat, 4)habar
umumyknowledgeabledüşünjeli
umumylabel1)belgi, 2)etiketka
umumylabial consonantdodak çekimsizi
umumylabializationdodaklanma
umumylabiodental consonantdiş-dodak çekimsizi
umumylabor1)zähmet, 2)sanjy, 3)tow, 4)iş
umumylabor courtiş hukugy
umumylabor forceişçi güýji
umumylabor lawişçi hukugy
umumylaboratory1)laboratoriýa, 2)laborant
umumylaborergara işçi
umumylabourzähmet
umumylabyrinthlabirint
umumylampshadeabažur
umumyland certificateýer kitaby
umumylaughablegülkünç
umumylaw-abidingkanuny sylaýan
umumylayaboutsergezdan
umumyleading1)öňdebaryjy, 2)abraýly
umumylean1)ýanamak (v), 2)ýaplanmak (v), 3)ýassanmak (v), 4)abanmak (v), 5)hor (n), 6)söýmek (v), 7)söýemek (v), 8)ýaplamak (v), 9)egilmek (v)
umumylegal disabilitykanuny ýetmezçilik
umumylegal uncertaintyhukuky näbelliklik
umumyleges posteriores priores contrarias abrogantsoňky kanunlar öňki kanunlary ýatyrýar
umumyliability1)bergi, 2)borç
umumyliability without faultkemçiliksiz jogapkärçilik
umumyliable1)borçly, 2)bergili
umumylibel1)myjabat (n), 2)töhmet (n), 3)töhmet atmak (v)
Log inHasaba girmek
Look forwardÖňe seretmek, bir zada sabyrsyzlyk bilen garyşmak
umumylook forward tosabyrsyzlyk bilen garaşmak
umumylovable1)eýjejik, 2)mähriban
umumylullabyhüwdi
umumymainprisekazynyň tabşyrygy
umumymajority1)aglaba, 2)köpçülik, 3)köplük
umumymanageabledolandyryp bolýan
umumymandamusýokary kazyýetden tabşyryk
umumymandatetabşyryk bermek
umumymandatortabşyryk beriji
umumymanual laborel zähmeti
umumymanual laborerel işçisi
umumyMaritime Labor ActDeňiz Zähmet Kanuny
umumymarket abusemanipulasiýa
umumymarketableýörgünli
umumymass mediahabar beriş serişdeleri
umumymatch1)duşuşyk (n), 2)otluçöp (n), 3)kükürt (n), 4)taý (adj), 5)deň (adj), 6)oýun (n), 7)ýaryş (n), 8)taý gelmek (v), 9)gabat gelmek (v)
umumymatching1)deň, 2)gabat gelýän
umumymaternity hospitalbäbekhana
umumymeasure1)gabara (n), 2)çäre (n), 3)çak (n), 4)ölçeg (n), 5)çen (n), 6)ölçemek (v), 7)gez (n), 8)ülňi (n), 9)ölçeme (n), 10)ülňülemek (v)
umumymelodiouslabyzly
umumymelodiousnesslabyz
umumymelody1)labyz, 2)mukam, 3)heň, 4)owaz, 5)saz, 6)labyz
umumymessage1)tabşyryk, 2)sargyt, 3)habar
umumymessenger1)çapar, 2)habarçy
umumymetabolismmaddalaryň çalyşmasy
umumymihrabmährap
umumymining districtmagdan etraby
umumymiserable1)görgüli, 2)perişan
umumymisinformedbihabar
umumymission1)wezipe, 2)tabşyryk, 3)missiýa, 4)wekilhana
umumymoney orderpul hasaby
umumymonosyllabicbirbogunly
umumymopşwabra
umumymorning1)ertir, 2)irden, 3)saba, 4)säher
umumymorning breezebady-saba
umumymovablegymyldadyp bolýan
umumymovable propertygysga döwürli aktiwler
umumymovable stressdürli orunly basym
umumymovablesşahsy emläk
umumymuck1)läbik, 2)kir, 3)çor, 4)gäz
umumymud1)kir, 2)palçyk, 3)batga, 4)çyrşak, 5)lüýk, 6)pagsa, 7)läbik, 8)laý
umumymulti-colored1)reňbe-reň, 2)ala, 3)alabeder
umumynaturalizationraýatlygy kabul etmek
umumynature, personal naturetabigat
umumynavigabilityugur bilmek
umumynavigableugur bellemek
umumynegotiablerazylaşyp bolýan
umumyneuterkäbir dillerde orta jyns
umumynews1)täzelikler, 2)habar, 3)habarlar, 4)hat-habar, 5)täzelik
umumynews agencyhabarlar gullugy
umumynexus1)gatnaşyk 2)baglanşyk 3)arabaglanyşyk
umumynightmaregarabasma
umumynolo contenderegünä bildirilýäniň jezalandyrmagy kabul edýän beýany
umumynon-acceptancegarşy tarapyň kabul etmezligi
umumynon-predicativehabar bolup bilmeýän
umumynonabilityukypsyzlyk, başarnyksyzlyk, emelsizlik
umumynotableagzalmana laýyk
umumynote1)agzamak (v), 2)bellik (n), 3)dil haty (n), 4)bellemek (v), 5)habar (n), 6)hat, 7)banknot (n), 8)nota (n), 9)bellik etmek (v)
umumynotice periodhabar bermek möhleti
umumynoticeable1)belli, 2)göze görnüp duran
umumynotification1)duýdurma, 2)duýduryş, 3)habardar
umumyNovembernoýabr
umumyobtainableelýeterli
umumyoccupation1)okkupasiýa, 2)hünär, 3)senet, 4)basybalyş, 5)zabt ediş
umumyOctoberoktýabr
umumyoften1)aglaba, 2)ýygy-ýygydan, 3)ýygy
umumyoil canýag gaby
umumyon1)boýunça, 2)bir, 3)babatda, 4)üstünde
umumyon the part ofbabatda
umumyopen syllableaçyk bogun
umumyorder1)emir (n), 2)buýruk (n), 3)düzgün-tertip (n), 4)höküm (n), 5)sargyt (n), 6)narýad (n), 7)orden (n), 8)tertip (n), 9)zakaz (n), 10)buýurmak (v), 11)sargamak (v), 12)buýurma (n), 11)tabşyryk (n), 12)sargama (n)
umumyout1)ýabany, 2)elýeter, 3)ýele, 4)daşaryk
umumyoverstitchýabşyrmak
own upkabul etmek
umumypantaba
umumyparagraph1)abzas, 2)paragraf
umumyparent languagebaba dil
umumyparing1)gabygyny arassalamak, 2)artmak
umumypass-bookbank hasap kitaby
umumypassabilitygeçer ýalylyk
umumypatentabilitypatenlilik
umumypatentable inventionpatentlik açyş
umumypatience1)çydam, 2)kanagat, 3)sabyr, 4)sabyrlylyk, 5)takat, 6)karar, 7)kanagat
umumypatient1)sabyrly (adj), 2)keselli (adj), 3)çydamly (adj), 4)näsag (n)
umumypayabletölenmeli
umumypeaceableparahatçylyk mümkinçiligi
umumypedestal1)daban, 2)binýat
umumypeel1)paçak (n), 2)sypyrmak (v), 3)arassalamak (v), 4)artmak (v), 5)gabyk (n)
umumypendencynäbellilik ýagdaýy
umumyperceivekabul etmek, düşünmek
umumypersonablehukukly
umumyphrase bookgepleşik kitaby
umumypill1)tabletka, 2)derman
umumypitiablegözgyny
umumyplant1)ekmek (v), 2)oturtmak (v), 3)ösümlik (n), 4)fabrik (n)
umumyplatetabak
umumyplattertabak
umumypliabilitymaýyşgaklyk
umumypochardalmabaş
umumypoint of impactgabatlaşyk nokady
umumypolysyllabicköpbogunly
umumypoppy1)läle, 2)läbik, 3)gülälek
umumyport of deliverykabul edilýän port
umumyportableykjam
umumypraise1)magtanç (n), 2)öwgi (n), 3)taryp (n), 4)öwmek (v), 5)magtamak (v), 6)taryplamak (v), 7)taryplama (n), 8)mahabat (n)
umumypredecessorata-baba
umumypredicatehabar
umumypredictabilityçaklama
umumypredictableçaklap bolýan
umumypreferable1)artyk, 2)ileri
umumyprescribe1)derman ýazmak, 2)tabşyrmak
umumyprescriptiontabşyryk
umumypresentablehödürläp bolýan
umumyprestige1)sylag, 2)abraý, 3)mertebe
umumyprestigiousabraýly
umumyprobabilityähtimallyk
umumyprobableähtimal
umumyprobably1)ähtimal, 2)çemeli
umumyprofitable1)peýdaly, 2)düşewüntli, 3)gazançly, 4)girdejili
umumyproperly1)talabalaýyk, 2)bolmalysy ýaly, 3)düzüw
umumypropositusata babasy
umumyprosperity1)gülläp ösme, 2)döwletlilik, 3)bolçulyk, 4)dokçulyk, 5)abadançylyk, 6)üpjünçilik, 7)eşret, 8)oňluk, 9)baýlyk, 10)üstünlik
umumyprosperous1)abadan, 2)baý, 3)döwletli
umumypunishablejeza berilmeli
umumypupil1)okuwçy, 2)göreç, 3)bäbenek
umumyquestionablebelli däl
umumyquestionable alibişübheli tutaryk
umumyquiet1)domma, 2)ýuwaş, 3)imi-sala, 4)rahat, 5)arkaýynlaşmaklyk, 6)abadan, 7)assa, 8)domma
umumyrabbiýewreý ruhanysy
umumyrabbittowşan
umumyrabidguduz
umumyrabies1)guduzlyk, 2)guduzlama
umumyratablebahalandyrylýan
umumyreadableokap bolýan
umumyreasonable1)parasatly, 2)pähimli, 3)paýhasly, 4)sebäpli, 5)makul
umumyreasonable caremakul ätiýaçlyk
umumyreceiverkabul ediji
umumyreceivershipkabul edijilik
umumyreceivingkabul etmek
umumyreception1)kabul ediş, 2)kabulhana
umumyreceptorkabul ediji
umumyregistrar1)bellige alyjy, 2)hasaba alyjy
umumyregistration1)bellige almaklyk, 2)hasaba alyş, 3)bellige alma, 4)ýazylma
umumyrehabilitationjenaýatçynyň jemgyýete gazandyrylmagy
umumyrelationship1)garyndaşlyk, 2)baglanşyşyk, 3)arabaglanşyk, 4)gatnaşyk, 5)howandarlyk
umumyrelatorkazyýete habar beriji
umumyreliabilityygtybarlylyk
umumyreliable1)ynamly, 2)ygtybarly, 3)ynamdar
umumyremarkableaýdylmaly
umumyremarkably1)bellärlikli, 2)görnükli
umumyremediabledüzedip bolýan
umumyremovableaýryp bolýan
umumyrender habitablegoş-golam edinmek
umumyrepair1)bejermek (v), 2)ýamamak (v), 3)düzetmek (v), 4)abatlaýyş (n), 5)bejeriş (n), 6)oňarmak (v), 7)abatlamak (v), 8)remont (n), 8)düzediş geçirme (n)
umumyreparation1)öwezini dolma, 2)abatlaýyş
umumyreport1)bildirmek (v), 2)hasabat (n), 3)hasabat bermnek (v)
umumyreportedlyhabar berilmegine görä
umumyreporterhabarçy
umumyrepugnancygabat gelmezlik
umumyreputation1)abraý, 2)at-abaraý
umumyresourceful1)ekabyr, 2)ugurtapyjy
umumyrespectablehormata mynasyp
umumyrevocableýatyryp bolýan
umumyruin1)zaýalamak (v), 2)harabaçylyk (n), 3)dargama (n)
umumyruins1)haraba, 2)harabaçylyk
rule out1) düzgünden daşary 2) kabul etmezlik
umumyrusekabul etmek
umumysabergylyç
umumysablesamyr
umumysabotage1)zelelkeşlik, 2)zyýankeşlik, 3)diwersiýa, 4)bozgaklyk
umumysabregylyç
umumysafe1)goramak (v), 2)arkaýyn (adj), 3)abadan (adj)
umumysaleableýörgünli
umumysapwoodagajyň bedeniniň ortasy bilen gabygynyň arasyndaky janly bölegi
umumysavage1)ýabany adam (n), 2)ýabany (adj)
umumyscabýara kesmegi
umumyscabbardgyn
umumyscabiesgotur
umumyscale1)gapan, 2)masştab, 3)gerim
umumyscan1)gözlemek, 2)skabirlemek
umumyscansionlabyzly aýtma
umumyscarabtomzak
umumyschedule1)raspisaniýe, 2)tablisa, 3)tertipnama
umumyscope1)gerim, 2)gabara
umumyscurvytabaga
umumyseabeddeňiz düýbi
umumyseparablebölünýän
umumySeptembersentýabr
Set aboutÝaýratmak, bir işe başlamak, hüjim etmek
umumyseverablebölekleýin
umumysew1)syramak, 2)ýabşyrmak, 3)çatmak, 4)gaýmalamak, 5)tikmek, 6)ekmek
umumyshame1)biabraýlyk, 2)ejap, 3)masgaraçylyk, 4)utanç, 5)uýat, 6)ýüzigaralyk, 7)namys
umumyshameful1)biabraý, 2)masgara, 3)wejera, 4)utandyryjy
umumyshare bookpaý hasaby
umumyshell1)gabyk, 2)örtük
umumyship1)gämi (n), 2)korabl (n), 3)daşamak (v)
umumyshoed horsenallanan ýaby
umumyshuttergabsa
umumysiegegabaw
sign awayýerini tabşyrmak
sign inhasaba durmak
umumysince1)bäri, 2)köneden, 3)aradan, 4)sebäbi
umumysizablegöwrümli
umumysize1)format, 2)ölçeg, 3)ululyk, 4)gabara, 5)möçber
umumyskilled1)çeper, 2)senetçi, 3)ökde, 4)türgen, 5)ezber, 6)ekabyr
umumyskillful1)ezber, 2)türgen, 3)çeper, 4)ökde, 5)ekabyr
umumyslabplita
umumysledgehammerýekedaban
umumysmssms-habarnamasy
umumysnap1)şyrkyldy (n), 2)jabjynmak (v), 3)pitiklemek (v), 4)şyrkyldamak
umumysoapsabyn
umumysociablealçak
umumysole1)bitewi, 2)oltaň, 3)daban
umumysolemnitydabaraly
umumysolvent abuseuçujy madda baglylygy
umumysome1)käbiri, 2)birnäçe, 3)telim, 4)kä
umumyspateçabga
umumyspontaneous1)öz-özünden, 2)gabatgeldi
umumystab1)naýzalamak, 2)sançmak, 3)pyçaklamak
umumystab woundsanjylan ýara
umumystabilitydurnuklylyk
umumystabilize1)pugtalandurmak, 2)durnuklaşdyrmak
umumystabilizersazlaýjy
umumystable1)at ýatak, 2)baldak, 3)durnukly, 3)athana, 4)seýishana
umumystandingabraý
umumystockingszenan joraby
umumystrict liabilityçäkli borç
umumystudy1)kabinet (n), 1)okamak (v), 3)iş otagy (n), 4)öwrenme (n)
umumysuablejogap bermek hukugy
umumysubject1)tema (n), 2)ders (n), 3)mowzuk (n), 4)tabyn (n), 5)sapak (n), 6)boýun egdirmek (v)
umumysubmissiontabynlyk
umumysubordinate1)garaşly, 2)tabyn, 3)golasty
umumysubordination1)eýertme, 2)tabynlyk
umumysubscribe1)ýazylmak, 2)abuna ýazylmak
umumysubscriberabunaçy
umumysubscription1)abuna (n), 2)ýazylyşyk (n), 3)ýazylmak (v)
umumysuitable1)ýaramly, 2)laýyk
umumysweet1)nabat, 2)şirin, 3)süýji, 4)söýgüli, 5)lezzetli
umumysyllabationbogna bölüniş
umumysyllablebogun
umumysyllable-boundarybogun çägi
umumytabpanel
umumytable1)stol, 2)tablisa
umumytable cloth1)desterhan, 2)stoluň örtügi
umumytable of oblationsadaka ýeri
umumytable saltnahar duzy
umumytablespoonnahar çemçesi
umumytablet1)tabletka (n), 2)tagta (n), 3)tagta ýazmak (v)
umumytackle1)gural (n), 2)abzal (n), 3)göreşmek (v), 4)gapjamak (v), 5)tutmak (v), 6)tutluşmak (v), 7)uruşmak (v), 8)enjam (n)
umumytake1)almak, 2)kabul etmek, 3)girmek
umumytask1)tabşyryk, 2)mesele, 3)wezipe, 4)ýumuş
umumytaxablesalgyt salynýan
umumytemporary disabilitywagtlaýyn ukypsyzlyk
umumytermitetagtabiti
umumytextbookokuw kitaby
Think aboutBir zat barada pikirlenmek, oýlanmak
umumytie1)baglanyşyk (n), 2)arabaglanşyk (n), 3)aragatnaşyk (n),4)güýlmek (v), 5)çitmek (v), 6)guşamak (v), 7)daňy (n), 8)bogmak (v), 9)daňmak (v), 10)örklemek (v), 11)saramak (v), 12)galstuk (n)
umumytillerbabadaýhan, ýer agdarýan gural
umumytime-sheettabel
umumytimetablewagt tertibi
umumyto be jealous ofgabanmak
umumyto blaze1)lowlamak, 2)labyrdamak
umumyto callousgabarmak
umumyto celebratedabaralanmak
umumyto coincidegabat
umumyto diminishsabamak
umumyto encirclegabamak
umumyto find out aboutsalgy
umumyto gabgygyrmak
umumyto grabgysymlamak
umumyto interceptgabatlamak
umumyto invadezabt
umumyto jabberjedirdemek
umumyto snap atjabjynmak
umumyto wash with soapsabynlamak
umumytolerableoňşarlyk
umumytolerate1)oňuşmak, 2)sabyr etmek
umumytool1)abzal, 2)esbap, 3)gural
umumytotal disabilitydoly ukypsyzlyk
umumytransferorberýän, tabşyrýan
umumytrap1)araba, 2)gapan
umumytray1)tabak, 2)podnos
umumytriumph1)ýeňiş, 2)dabaralanma
umumytriumphantlydabaraly
umumytroubled1)aladaly, 2)läbik, 3)gowgaly, 4)aladaly
umumyunalienable rightsgeçirip bolmaýan haklar
umumyunanswerablejogapsyz
umumyunavoidabilityalaçsyzlyk
umumyunavoidableöňüni alyp bolmaýan
umumyunawarehabarsyz
umumyunbearableçydap bolmaýan
umumyunbelievableynanyp bolmaýan
umumyuncertain1)alasarmyk, 2)aljyraňňy, 3)näbelli
umumyuncertaintynäbellilik
umumyuncomfortable1)amatsyz, 2)bijaý, 3)çemesiz, 4)rahatsyz
umumyunconscionability1)aşa peýdalanmak 2)akla sygmajak
umumyunconscionablenaýynsap
umumyuncontrollable1)barlanmaýan, 2)dolandyryp bolmaýan
umumyunderstandabledüşnükli
umumyundertakergabyrçy
umumyundesirableislenmeýän
umumyunexceptionablegarşy çykyp bolmaýan
umumyunfamiliar1)näbelet, 2)nätanyş, 3)del
umumyunfamiliarity1)näbeletçilik, 2)näbeletlik
umumyunfavorableoňaýsyz
umumyunforgettableýatdan çykmajak
umumyunforgivablebagyşlap bolmajak
umumyunharmed1)abat 2)zyýan ýetmedik
umumyunimaginableoýuňa getirip bolmajak
umumyuninhabitedadam barmadyk
umumyUnited StatesABŞ
umumyunjustifiablenähak
umumyunknowablenäbileýin
umumyunknown1)näbelli, 2)nämälim, 3)nätanyş, 4)näbelet
umumyunquestionable1)soragsyz, 2)jedelsiz
umumyunquestionable alibişeksiz tutaryk
umumyunquestionablyşeksiz
umumyunreasonable1)sebäpsiz, 2)makul däl
umumyunregisteredhasaba alynmadyk
umumyunreliabilityähtibarsyzlyk
umumyunshakablemizemez
umumyunsociabilityoňşuksyzlyk
umumyunsociable1)ýekemen, 2)garasöýmez
umumyunstabledurnuksyz
umumyunsubscribeabuna ýazylmagy ýatyrmak
umumyunsuitable1)ýetmezçilik, 2)nälaýyk
umumyunthinkableküýüňe getirip bolmajak
umumyuntouchablesarsmaz
umumyunweildygaba
umumyUSAABŞ
umumyvagabond1)segezdan, 2)ykmanda
umumyvaluable1)gymmatly, 2)hümmetli
umumyvalue receivedkabul edildi ýazgysy
umumyvariableüýtgeýän ululyk
umumyvassaltabyn
umumyvaunt1)öwünjeňlik (n), 2)öwmek (v), 3)öwünmek (v), 4)mahabatlandyrmak (v)
umumyvegetable1)gök önüm, 2)bakja önümi, 3)ir-iýmiş
umumyvegetable growinggökçülik
umumyvehicle1)araba, 2)ulag
umumyverification1)barlag, 2)bir habaryň teoriýanyň ýa-da maglumatyň dogrulygyny barlamaklyk
umumyviabilitynetijeli
umumyvocabularysöz baýlygy
umumyvoidableýatyryp bolýan
umumyvulnerablegoragsyz, gowşak, gowşak goralýan
umumywagon1)araba, 2)wagon
umumywarrant1)kepillik, 2)tabşyryk, 3)tassyknama, 4)rugsat
umumywash1)ýuwmak, 2)köwmek, 3)ýuwunmak, 3)sabynlamak, 4)ýuwundyrmak
umumywashableýuwulýan
umumywater of lifeaby-zemzem
umumywell-being1)abadançylyk, 2)gülläp ösme, 3)eşret, 4)oňluk, 5)rähnet
umumywhistle blowingbikanun işleri ygtyýarly adamlara habar bermek
umumywild1)ýabany, 2)wagşy, 3)ýabany ösýän, 4)hyrawa
umumywild landýabany toprak
umumyworkablederkar
umumywreck1)düňderme 2)agdarma 3)harabaçylyk

ab

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
«Türkmen Sähra - 2020» maglumat portaly açyldy
aýdyň şöhlelendirýän h abarlaryň giň toplumyny beýan edýändir. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan milli ulag
www.atavatan-turkmenistan.com
Awtoulagy ulgamy: Açylyş dabarasy
Gurbanguly Bergimuhamedow «Aşg abat-Daşoguz» awtomobil ýolunyň ugrunda gurlan Awtoulag kärhanalar toplumynyň we Awtomobil
www.atavatan-turkmenistan.com
“Gallup”: Türkmenistan iň howpsuz ýurt
barada “Watan” h abarlar gepleşiginde hem habar berildi. Şeýlelik bilen, Türkmenistanyň bitarap hukuk derejesi
www.atavatan-turkmenistan.com
Bahar Annaýewa: Aýdym-saz durmuşymyň bir bölegi
edilen şahsy kit abyňdaky iň gymmatly sahypalardyr. Gymmatly we mazmunly sahypalaryň köp bolmagy
www.atavatan-turkmenistan.com
Timur Kasymowiç Zülfükarow: Rudakiniň mawzoleýinde
iň gowy kit aby”2005, “Hartli-Merill” Golliwudyň iň gowy senariýasy, Mundan başga- da dünýä edebiýatynyň baýraklarynyň

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!