Gözlenen sözler commamalariaaccompliceankletacrobat
Siziň gözleg eden sözüňiz bazamyzda tapylmady. Iň gysga wagtda sözlük bazamyza goşarys. Eger sözlük bazamyza goşant goşup, gözleýän sözüňizi we beýleki sözleri teklip edýän bolsaňyz şu ýere basyň!

Emma Makul Sözlük şu aşakdaky meňzeş sözleri gözläp tapdy.

ad sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçe(test)
adaty dälabnormal1) anormal, 2) olağandışı
adatdan daşary ýagdaýdaabnormallyacil durumlar
ADÝ Adatdan daşary ýagdaýlaract of God1) Tanrının hareketi, 2) doğal afet
ýöritead hoc1) özel, 2) özel bir amaç için kurulmuş
bahasyna laýykad valoremfiyatına uygun
bahasyna görä salgytad valorem taxfiyatına göre vergi
tutanýerliadamantkararlı
1) adatlanmak, 2)uýgunlaşdyrmak, 3)uýgunlaşmakadapt1) adaptasyon, 2) uyum, 3) adapte olmak
uýgunlaşýanadaptableuyarlanabilir
1)werdiş, 2)uýgunlaşma, 3)öwrenşmeadaptation1) adaptasyon 2) uygunluk 3) uyum

ad

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Awtoulagy ulgamy: Açylyş dabarasy
işini utgaşdyrmak maks ady bilen, ýokarda agzalan taraplaryň paýly gatnaşmagynda döredilendir. Mälim bolşy ýaly,
www.atavatan-turkmenistan.com
“Gallup”: Türkmenistan iň howpsuz ýurt
düzdi. Bu bar ada “Watan” habarlar gepleşiginde hem habar berildi. Şeýlelik bilen, Türkmenistanyň bitarap
www.atavatan-turkmenistan.com
Bahar Annaýewa: Aýdym-saz durmuşymyň bir bölegi
üçin bolsa adam mydama gözlegde we hereketde bolýar. Şeýle hereketleri we öz
www.atavatan-turkmenistan.com
Timur Kasymowiç Zülfükarow: Rudakiniň mawzoleýinde
Maksim Gorkiý adyndaky Edebiýat institutyny gutaran we 20 sany romanyň ýüzlerçe edebi
www.atavatan-turkmenistan.com
Türkmenistanyň halkara howa gatnawlarynyň we daşary ýurt raýatlarynyň gelmeginiň möhleti
öňüni almak maks ady bilen Türkmenistanyň döwlet serhetlerinden ýurduň raýatlarynyň, daşary ýurt raýatlarynyň

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!