Gözlenen sözler archaelogistabductmorninghutraven
Siziň gözleg eden sözüňiz bazamyzda tapylmady. Iň gysga wagtda sözlük bazamyza goşarys. Eger sözlük bazamyza goşant goşup, gözleýän sözüňizi we beýleki sözleri teklip edýän bolsaňyz şu ýere basyň!
ad sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumy wristwatchgoşar sagady
umumyab intestatoemlägini goýman aradan çykan
umumyabbey1) monastyr 2) ybadathana
umumyabnormaladaty däl
umumyabnormallyadatdan daşary ýagdaýda
umumyaboriginal1)ilkidurmuş (adj), 2)ýerli, 3)ýerli adam (n)
umumyaborigine1)aborigen (n), 2)ýerli (adj)
umumyabout1)barada (p), 2)degre-daş (adv), 3)hakynda (p), 4)takmyn (adv), 5)golay (p), 6)üstaşyr (p)
umumyabove1)ýokarlygyna (adv), 2)ýokarsyna (p), 3)ýokary (adv), 4)ýokaryk (adv), 5)ýokarda (adv).
umumyabroaddaşary ýurt
umumyabuse, marketsöwdada hyýanatçylykdan peýdalanmak
umumyabuse, substancemaddy zatlardan hyýanatçylykly peýdalanmak
umumyacademicakademiki
umumyacademic writingsakademik ýazuw
umumyacademyakademiýa
umumyaccess pointygtyýar nokady
umumyaccident reportýol ulag hadysady hasabaty, protokoly
umumyaccusative1) aýyrgyç (adj), 2) ýeňiş düşüm (n), 3) günäkärlenýän
umumyacid1) kislota (n), 2) turşy (adj), 3) turşulyk (n)
umumyacquaintance1)beletçilik, 2)tanyş-biliş, 3)tanyşlyk, 4)arkadaş
umumyacquis communautaireýeketäk hukuk maglumat binýady
umumyacquisition of illicit proceedsgadagan girdeýjiden peýdalanma
umumyact of GodADÝ Adatdan daşary ýagdaýlar
umumyaction related to property rightmaddy hukyga degişli hereketler
umumyad hocýörite
umumyad valorembahasyna laýyk
umumyad valorem taxbahasyna görä salgyt
umumyadamanttutanýerli
umumyadapt1) adatlanmak, 2)uýgunlaşdyrmak, 3)uýgunlaşmak
umumyadaptableuýgunlaşýan
umumyadaptation1)werdiş, 2)uýgunlaşma, 3)öwrenşme
umumyadapter1)adaptor, 2)sazlaşdyryjy, 3)elektrik troýnigi
umumyadd1)gatmak, 2)gatlamak, 3)goşmak
add upgoşmak
umumyadderalahöwren
umumyaddict1)endik etmek (v), 2) narkoman (n)
umumyaddiction1)endik 2)neşekeşlik
umumyadditiongoşmaça
umumyadditionalgoşmaça
umumyadditional chargegoşmaça töleg
umumyadditivegoşmaça madda
umumyaddress1)adres (n), 2)ýüzlenme, 3)ýüzlenmek (v), 4)ýüztutma (n), 5)adres ýazmak (v)
umumyaddress for servicehyzmat üçin salgylar
umumyaddresseesalgylar
umumyadduce evidencedelil berme (subutnama berme)
umumyadeptussat
umumyadequate1)maksadalaýyk, 2)laýyk
adhere togoldamak
umumyadherentýaran
umumyadhesiveýelmeşdiriji
umumyadjacent1)ýakyn, 2)duldegşir, 3)ýanaşyk
umumyadjectivesypat
umumyadjective lawresmi hukuk
umumyadjoininggarşy
umumyadjourn1)arakesme bermek 2)yza süýşürmek
umumyadjournmentarakesme
umumyadjudicationkazyýetiň karary
umumyadjunctiongoşmaça
umumyadjust1)düzetmek, 2)sazlamak
umumyadjustablesazlap bolýan
umumyadjustersazlaýjy
umumyadjustmentsazlama
umumyadministerdolandyrmak
umumyadminister oathýolbaşçy kasamy
umumyadministration1)ýolbaşçylyk, 2) dolandyrma, 3)dolandyryş, 4)hökümet
umumyadministration of estateýer eýeçiliginden peýdalanma
umumyadministration of justicekazyýet ýolbaşçylygy
umumyadministration of justice, offenses againsthukukdan peýdalanma
umumyadministrativedolandyryş
umumyadministrative actmenejment
umumyadministrative actionbaştutanlaryň karary
umumyadministrative courtAdministratiw kazyýet
umumyadministrative lawAdministratiw hukuk
umumyAdministrative Law ChamberAdministratiw hukuk palatasy
umumyadministrative lawsuitadministratiw kazyýet işi
umumyAdministrative Procedure Actadministratiw düzgüneriniň akty
umumyadministrative regulationsadministratiw düzgünler
umumyadministrative sanctionadministratiw sanksiýa
umumyadministratordolandyryjy
Hukukadminsration chargeadminstratiw töleg
Hukukadminstration orderadminstratiw buýruk
umumyadmirablehaýran galdyryjy
umumyadmiraladmiral
umumyadmiralitydeňiz hukugy
umumyadmirationhaýran galyş
umumyadmirehaýran galmak
umumyadmissibilitymümkinçilik
umumyadmissiblemakul
umumyadmission1)kabul edilme, 2)boýun alma, 3)giriş
umumyadmission into professionhünäre giriş
umumyadmit1)boýun almak, 2)ygtyýar bermek, 3)kabul etmek
umumyadmittancekabul ediliş
umumyadmixture1)garyndy, 2)garnuw
umumyadmonishmaslahat bermek, öňüni almak
umumyadmonishmentduýduryş
umumyadmonition1)töwella, 2)pent
umumyadolescence1)ýetginjeklik, 2)juwanlyk, 3)ýigitlik
umumyadolescentýetginjek
umumyadopt1)ogullyk almak, 2)kabul etmek
umumyadopt resolutionkarar kabul etmek
umumyadopted1)öweý, 2)ogulluk, 2)ogulluk alnan
umumyadopted childogullyk
umumyadopteeogullyk alynýan
umumyadopterogullyk alýan adam
umumyadoption1)çaga alma, 2)gyzlyga alnan, 3)ogullyga alnan
umumyadorableenaýy
umumyadoresöýmek
umumyadornbezemek
umumyadornedbezelen
umumyadornment1)haşam, 2)bezeg
umumyadrift1)ykmanda (adv), 2) boş (adj) 3)akym bilen ýüzmek
umumyadrogationogulluk almak
umumyadult1)uly ýaşlylar üçin (adj), 2)ýetişen (adj), 3)uly (n), 4)kämillik ýaşyna ýeten (adj)
umumyadulterationýasama
umumyadultery1)biwepalylyk 2)zyna
umumyadvance1)çozmak (v), 2)öňegidişlik (n), 3)öňe sürmek (v), 4)ýöremek (v), 5)ösüş (n), 6) öňe gitmek (v)
umumyadvance paymenthak ujy
umumyadvanced1)ösen, 2)kämil
umumyadvanced caseötüşen ýagdaý
umumyadvancementöňegidişlik
umumyadvantage1)artykmaçlyk, 2)nebis
umumyadvantageous1)amatly, 2)artykmaç
umumyadvantageousnessamatlylyk
umumyadventitioustötänden
umumyadventurebaşdangeçirme
umumyadventurerbaşdangeçiriji
umumyadverb1)hal, 2)ahwalat
umumyadverbial participlehal işligi
umumyadversary1)garşydaş, 2)bäsdeş
umumyadverseters
umumyadvertisemahabatlandyrmak
umumyadvertisement1)reklama, 2)mahabat
umumyadvertisingmazamlama
umumyadvice1)geňeş, 2)nesihat, 3)maslahat, 4)sala, 5)sowet, 5)habardar, 6)öwüt-ündew, 7)öwüt, 8)öwüt-nesihat, 9)pent
umumyadvisabilitymaksada laýyk
umumyadvisablemakul
umumyadvise1)ündemek, 2)maslahat bermek
umumyadvisementmaslahatlaşmak
umumyadvisermaslahatçy
umumyadvisingmaslahat berme
umumyadvising bankmaslahat beriji bank
umumyadvisor1)geňeşdar, 2)maslahatçy
umumyadvisorsöwüt-nesihat
umumyadvisorymaslahat berilen
umumyadvisory opiniongeneşçiniň karary
Hukukadvocacyaklamak
umumyadvocatetarapyny tutmak
umumyaerosolhowada gaýýan
umumyafternoon1)öýle (n), 2)öýle (adv), 3)öýlän (adv)
umumyagain1)täzeden, 2)ýene, 3)gaýtadan, 4)ikilenç
umumyagistormal bakmak üçin kärendä berýän adam
umumyagnostic1)agnostik (adj), 2)müňkir (n)
umumyahead1)öňde (adj), 2)öňe (adv)
air conditioner1) howa sowadyjy, 2) kondisioner
umumyair waybillhowa ýükleri üçin nakladnoy
umumyairheadedýeňilkelle
umumyalarming1)howsalaly, 2)alada goýýan
umumyalert1)synçy (n), 2)hüşgär (adj), 3)howsala (n), 4)ünsli (adj), 5)duýdurmak (v), 6)duýduryş (n)
umumyalias1) lakam, 2)gysga ady
umumyalieneeemlägi adyna geçirilýän adam
umumyalienoremlägi alýan adam
umumyalkaline1) aşgar (n), 2)aşgarly (adj)
umumyall1)tutuş (adj), 2)ähli (adj), 3)hemme (adv), 4)hemmesi (n), 5)bütin (n), 6) hemme (adv), 7)bary (adv)
umumyalmondbadam
umumyalone1)ýeke (adv), 2)ýeke-täk (adj), 3)täk (adj), 4)ýalňyz (adj)
umumyalreadyeýýäm
umumyalternate1)gezekleşmek (v), 2)gezekleşýän (adj)
umumyamateur1)öwrenje (n), 2)höwesjeň (adj), 3)gögele (n)
umumyambassadorilçi
umumyambassador extraordinary and plenipotentiaryadatdan daşary we doly ygtyýarly ilçi
umumyamenable tobir zadyň öňündäki jogapkärçilik
umumyammunition1)ok-dari, 2)zarýadi, 3)enjam, 4)ok-däri
umumyancient1)gadym (adj), 2)gadymy (adj), 3)gojaman (adj), 4)goja (n)
umumyancient settlementgadymy şäher harabaçylygy
umumyanew1)gaýtadan, 2)täzeçe, 3)ýamaşgan, 4)ýýamaşgandan, 5)täzeden
umumyanimate1)janly (adj), 2)janlandyrmak (v)
umumyanniversary1)ýyllyk (adj), 2)ýubileý
annual leaveýyllyk zähmet rugsady
umumyannual leave with payýyllyk tölegli zähmet rugsady
umumyantenuptialnikadan öňki
umumyantenuptial contractnikadan öňki ylalaşyk
umumyanthraxgaradalak
umumyanthropogenic influenceadam täsir etmesi
umumyanthropologyadamy öwreniş
umumyanthroposphereadam ýaýrawy
umumyantiquegadymy
umumyantiquity1)gadymy (adj), 2)gadymylyk (n), 3)gadymyýet (n)
umumyanxiety1)howatyr, 2)ünji, 3)alada
umumyanxious1)rahatsyzlanmak, 2)aladaly
umumyany1)islän (adj), 2)hiç (adv), 3)kes (adv), 4)islendik (pro), 5)kes (adj)
umumyanyhowhernädip
umumyappeal, addressjarnama
umumyappreciategadryny bilmek
umumyappreciation1)alkyş, 2)gadyr
umumyappropriation1)adyna geçirme, 2)eýe çykma
umumyarchaic1)köne (adj), 2)könelen (adj), 3)gadymky (adj), 4)arhaik (n)
umumyaround1)degre-daş (pro), 2)töwerekde (adv), 3)töwereginde (adv)
umumyarresteetussag edilen adam
umumyArsonistýangyny döreden adam
umumyarticle1)madda, 2)makala, 3)önüm
umumyartistic1)çeper (adj), 2)ussat (n), 4)sungat (n)
umumyascertainadyňa geçirmek
umumyasportationözgäniň zadyny alma
umumyassets, intangiblemaddy däl aktiwler
umumyassets, tangiblemaddy aktiwler
umumyassignorygtyýar berýän adam
umumyat parnominal bahadan
umumyattestortassyklaýan adam
umumyattorneyadwokat
umumyauditory broadcastingaudit habarlary
umumyauthorized delegateynanylan adam
umumyauthorized representativeynanylan adam
umumyavoid1)ýadyrgamak, 2)gaça durmak
umumyback1)geriş (n), 2)sagry (n), 3)ýagyrny (n), 4)syrtky (adj), 5) arka (n), 6)yzky (adj)
umumyback heelbadak
umumyBackwater1) batga, 2) deryanyn suw hereket etmeýan bölegi; 3) täze pikirleri açyk bolmadyk ýer
umumybad1)erbet, 2)myrtar, 3)pis 4)ugursyz, 5)ýaman, 6)ýaramaz
umumyBad behaviorerbet hereket
umumybad debtbatan bergiler
umumybad faithynsapsyzlyk
umumybad luckbetbagt
umumybad, difficultkötek
umumybad, poormyrtar
umumybad, sufferingpis
umumybadgenyşan
umumyBadge of fraudýalany tassyklaýan görkezme
umumybadger1)torsuk, 2)sakartorsuk
umumybadness1)betlik, 2)erbetlik, 3)betlik
umumyban1)gadaganlyk (n), 2)gadagan etmek (v), 3)gadagan etme (n)
umumybane1)gadagan 2)nälet 3)gargyş
umumybannedgadagan edilen
umumybar1)zolak (n), 2)bar (n), 3)meýhana (n), 4)armatur (n), 5)gözenek (n), 6)gadagan etmek (v), 7)ýapmak (v).
umumybar associationAdwokatlar Jemgyýeti
umumybarredgadagan edilen
umumybarricade barrikada
umumybarringgadagan etme
umumybarristeradwokat
umumybase courtýurisdiksiýasy bolmadyk sud
umumybattle1)söweş (n), 2)söweşjeň (adj)
umumybeadmonjuk
umumybeads1)hünji, 2)monjuk
umumybeautiful1)gelşikli, 2)owadan, 3)näzenin, 4)gözel,
umumybeautiful womanowadan aýal
umumybeauty1)gelşik, 2)görk, 3)gözellik, 5)owadanlyk, 6)hüýr
umumybest1)zyýada, 2) iň gowy
umumybetrotheadaglamak
umumybetrothedadagly
umumybetter1)zyýada, 1)gowrak
umumybill of ladingkepilligi
umumybirth certificatedogluş şahadatnamasy
umumyblack mariatussadlary daşaýan wagon
umumyblackheaddüwürtik
umumybladder1)siýdikhalta, 2)peşewhalta
umumyblade1)tyg, 2)gylaw, 3)pyçak, 4)orak
umumyblank1)propusk (n), 2)boş (adj)
umumybleakýelden ýagyşdan goralmadyk
umumybleeding1)gan akma (n), 2)ganama (adj)
block off1) öňüni almak, 2) gadagan etmek
umumyblockade1)blokada, 2)gabaw
umumyblood moneyölen adamyň yzyndakylara berilýän pul
umumyblunt1)dürtme gursak (n), 2)tünt (n), 3)küteltmek (v), 4)kütek (adj)
umumyboiler1)gyzdyrgyç, 2)gaýnadyjy
umumyboot1)ädik, 2)üste, 3)üsteine, 4)mesi, 5)botinka
umumyborder gateserhet girelgesi, barlag goýberiş nokady
umumybrace1)arkadaýanç (n), 2)direg (n), 3)diremek (v)
umumybranch railroaddemir ýol
umumybread1)çörek, 2)nan
umumybread and saltduz-çörek
umumybreadthinli
umumybreadwinnerekleýji
umumybreak1)tormoz (n), 2)döwmek (v), 3)maýrylmak (v), 4)mynjyramak (v), 5)böwüsmek (v), 6)arakesme (n) 7)döwülmek (v), 8)omurmak (v), 9)haraplamak (v), 10)gätmek (v), 11)döwük (adj), 12)böwüsme (n)
umumybridesmaidgelniň şaýady
umumybrief1)maglumat bermek (v), 2)maglumatlandyrma (n), 3)gysga (adj)
umumybrigadebrigada
umumybrilliant1)lowurdawuk (adj), 2)ýalpyldawk (adj), 3)röwşen (adj), 4)ýalpyldap duran (adj), 5)göwher (n), 6)genial (n)
umumybriskly1)çalasyn (adj), 2)çalt (adj), 3)çalasynlyk bilen (adv), 4)tiz (adv)
umumybroadgiňiş
umumybroadcast1)tolkun (n), 2)tolkun goýbermek (v)
umumybroadcastingefir
umumybroadclothbegres
umumybroadengiňeltmek
umumybrown algaedadran
umumybrutality1)adamkärçiliksizlik, 2)wagşylyk
umumyburial ground1)gadymy mazarçylyk, 2)mazar ýeri
burst intobir zada bogulmak
umumybusines nameiş ady
umumybutton1)ilik, 2)knopka, 3)sadap, 4)düwme
umumycadastralkadastr boýunça
umumycadastral plankarta, kadastr
umumycadastrekadastr
umumycadaver1)meýit, 2)jeset
umumycaddyçäýnek
umumycadetkursant
umumycadgedilenip ýörmek, dilegçilik etmek
umumycadgerdilegçi
umumycalm1)haý-küş etmek (v), 2)köşeşmek (v), 3)asuda (adj), 4)höre-köşe etmek (v), 5)rahatlanmak (v), 6)ynjalmak (v), 7)rahat (adj), 8)ýuwaş (adj), 9)asuda bolmak (v)
umumyCanadaKanada
umumycannibaladam iýiji
umumycannibalismadamiýijilik
umumycare1)gözeg, 2)alada, 3)ideg, 4)şöwür, 5)ätiýaç
umumycarefree1)biagyry, 2)aladasyz
umumycareless1)biagyry, 2)biparh, 3)hapysa, 4)aladasyz, 5)geleňsiz
umumycartridge1)zarýadi, 2)peşeň, 3)patron
umumycase1)tahyl, 3)hadysa, 4)ýagdaý, 5)guty, 6)iş
umumycaseloadlukmanyň hassalarynyň sany
umumycast1)jadylamak (v), 2)sallamak (v), 3)guýmak (v), 4)oýunçylar (n)
umumycast a spelljadylamak
umumycategory1)kategoriýa, 2)razrýad, 3)bölüm, 4)görnüş, 5)kategoria
umumyCentral Trade Registry SystemMerkezi Söwda Hasaba alyş ulgamy
umumycertificate1)şahadatnama, 2)güwä geçme, 3)şaýatnama, 4)kepilnama, 4)rugsatnama, 5)sertifikat
umumycertificate of birthdogluş şahadatnamasy
umumycessýerli salgyt (Angliýada)
umumychambersadwokatlaryň jaýy
umumycharge1)oklamak (v), 2)günäkärlemek (v), 3)günärleme (n), 4)aýyplamak (v), 5)zarýadlamak (v), 6)salgyt (n), 7)bahasyny alma (n), 8)zarýad (n), 9)bahasyny almak (v), 10)tabşyrmak (v)
umumycheck, drawalynan zadyň çegi
umumycheckpoint1)barlag-geçiriş nokady, 2)barlag nokady
umumychess1)küşt, 2)sadranç
umumychill1)ýoň (adj), 2)üşütme (n), 3)çigrek
umumychinese yambadat
umumychocolateŞokolad
umumycircle1)aýlaw (n), 2)sirkul (n), 3)syramak (v), 4)töwerek (v), 5)tegelek (adj), 6)aýlanmak (v)
umumycitadelgala
umumycladdingçaýma
umumyclass1)synp, 2)razrýad, 3)klas, 4)görnüş, 5)kysym,
umumyclausemadda
umumyclear1)düşnükli (adj), 2)arassalamak (v), 3)durlamak (v), 4)dury (adj)
umumyclose1)ýakyn (adj), 2)ýapmak (v), 3)ýummak (v), 4)golaý (adj)
umumycode1)şifr, 2)şiflemek, 3)kodeks, 4)kada-kanun, 5)kod
umumycohabitantbile ýaşaýan adam
umumycommendgadryny bilmek
umumycomplainantzyýan çeken adam
umumycomplete1)şalpy-şaraň (adj), 2)hyryn-dykyn (adj), 3)tamamlanmak (v), 4)tümmek (n), 5)torsuk (n), 6)aýyrmak (v), 7)aýyrmak (v), 8)soňlamak (v), 9)ýerine ýetirmek (v), 10)komplektlemek (v), 11)komplekt (adj), 12)tamamlamak (v), 13)toplumlamak (v), 14)doly (adj)
umumycomplex1)çylşyrymly (adj), 2)toplum (n), 3)kompleks (n)
umumycomradeýoldaş
umumycomradeshipýoldaşlyk
umumyconcern1)mesele (n), 2)degirmek (v), 3)alada (n), 4)degişlilik (n)
umumycontact1)degme (n), 2)aragatnaşyk (n), 3)galtaşma (n), 4)habarlaşylýan adam (n), 5)habarlaşmak (v), 6)gatnaşyk (n)
umumycontemnorkazyýetiň kararlaryny ýerine ýetirmeýän adam
umumycontraband goodsgadagan edilen harytlar
umumycontract actionsşertnamadan ýüzen çykan jedellerde ygtyýarlyk
umumycontract, discharge ofşertnamadan ýüze çykýan karz gatnaşyklarynyň tamamlanmagy
umumycontracting partyşertnamada taraplaryň biri
umumycontradict1)gapma-garşy bolmak, 2)çapraz düşmek
umumycontradictiongapma-garşylyk
umumycontradictorygapma-garşy
umumycool1)sowatmak (v), 2)salkyn (adj), 3)biperwaý (adj), 4)arkaýyn (adj), 5)sowamak (v), 6)sowukganly (adj)
umumycorporeal propertymaddy emläk
umumycorrect1)dürs, 2)adalatly, 3)hak, 4)mamla, 5)jaý, 6)dogry
umumycorrespondence, obstruction ofadamlaryň arasynda ýazmaça habarlaşmagyň päsgel berilmezligi günäsi
umumycost, insurance and freightsatyjyň harydyň bahasyny ätiýaçlandyryş tölegini we logistiki çykdajylaryny töleýändigini aňladýar
umumycosts follow the eventkazyýäet çykdajylarynyň garşysyna höküm kabul edilen tarapdan alynmagy kadasy
umumycouncil1)geňeş, 2)maslahat, 3)ybadathana
umumycounterfeit1)galp (adj), 2)galplyk (adj), 3)galplyk etmek (v)
umumycourt, administrativeadministratiw kazyýet
umumycovenanteeşertnamadaky çäklendirme özüne söz berilen
umumycovenantorşertnamadaky çäklendirmäni kepillendirýär
umumycradlesallançak
umumycreamy1)gaýmakly (adj), 2)agaran
umumycreator1)dörediji, 2)ýaradan, 3)ýaradyjy, 4)perwerdigär
umumycredence tablesadaka ýeri
umumycriminal1)jenaýatçylyk (n), 2)jenaýatçylykly (adj), 3)jenaýatçy (n), 4)jenaýatkär (n)
umumycrossroadsçatryk
umumycrusadehaçly ýöriş
umumycunning1)hile (adj), 2)sap (adj) , 3)şeýtanlyk (n), 4)hilegärlik (n), 5)hokga (n), 6)mekirlik (adj)
umumycurfewkomendant sagady
umumycurl1)buýrak (adj), 2)çukutmak (v), 3)burugsamak (v)
umumycurrent1)akym (n), 2)häzirki (adj)
umumycurve1)gyşyk (adj), 2)epmek (v), 3)epilmek (v), 4)eplenmek (v), 5)egrilik (n)
umumycustodial parentçaga howandarlyk etýän adam
umumycustody disputekämillik ýaşyna ýetmedik adama degişli kazyýet işi
umumycustom1)urp-adat, 2)adat, 3)dessur, 4)däp-dessur, 5)ýörelge
umumycustomaryadaty
umumyCustoms and Tradegümrük we söwda
umumycut1)kesmek (v), 2)biçim (n), 3)kertik (n), 4)gyrkmak (v), 5)dogramak (v), 6)kertmek (v), 7)ýyrtmak (v), 8)dilik (n), 9)biçmek (v), 10)peseldiş (n), 11)peselme (n), 12)kesik (adj)
umumydad1)kaka, 2)däde
umumydaily1)gündizki (adj), 2)günsaýyn (adv), 3)ýatymlaýyn (adv), 4)gündelik (n)
umumydamage feasantbir adama degişli jandaryň başga biriniň gozgalmaýan emlägine zyýan ýetirmegi
umumydamages, non-pecuniarymaddy däl öwez töleg
umumydamages, pecuniarymaddy öwez töleg
umumydark1)garaňky (n), 2)garaýagyz (adj), 3)bugdaý reňk (n)
umumydead1)öli, 2)maslyk, 3)jansyz, 4)meýit, 5)wepat
umumydead bodymaslyk
umumydead letterhereketi könelişen kanun
umumydead seaÖli deňiz
umumydeadlyölüm howply
umumydear1)eziz (n), 2)gadyrly (adj), 3)mähriban (n)
umumydebt, badalyp bolmajak batyk bergiler
umumydecade1)onýyllyk, 3)dekada
umumydeceased1)wepat bolan (adj), 2)merhum (n), 3)wepat (n)
umumydeduction from the penaltyjezadan aýyrmak, boşatmak
umumydeed pollbir adamyň bir taraplaýyn beýanyny kesgitleýän resminama
umumydefamation of the memory of deceased personadamyň hatyrasyna hormatzyslyk
umumydefinitely1)hökman (adv), 2)kesgitli (adj), 3)anyk (adj)
umumydegradationzaýalanma
umumydegradingkemsidiji
umumydegrading treatmentkemsitmek
umumydegree1)dereje, 2)gradus
umumydepositaryynanylan adam
umumydepreciatedarzanladylan
umumydetained persontussag astyna alnan adam
umumydeviseewesýetnama bilen özüne gozgalmaýan emläk goýulan adam
umumydevisorwesýet eden adam
umumydickRiçard adynyň gysga görnüşi
umumydie1)ölmek, 2)aradan çykmak, 3)dünýäden ötmek, 4)wepat bolmak, 5)ýykylmak
umumydirty1)hapa (adj), 2)kirletmek (v), 3)hapalamak (v), 4)kirli (adj)
umumydisability, person undermaýyplygy bolan adam
umumydisability, temporarywagtlaýyn maýyplygy bolan adam
umumydisadvantage1)gelşiksizlik, 2)kemçilik
umumydisadvantageousgelşiksiz
umumydisbaradwokatlykdan çykarmak
umumydisbarmentadwokatlykdan çykarylmak
umumydischarge1)aklama (n), 2)çykym (n), 3)okdan boşatmak (v), 4)azaltma (n), 5)akdyrma (n), 6)dökülme (n), 7)çykarmak (v), 8)boşatmak (v), 9)boşadylyş (n)
umumydisciplinary incarcerationadministratiw tussag
umumydiscrimination, prohibition ofkemsitmegiň gadagan edilmegi
umumydishonest1)binamys (adj), 2)haram (n)
umumydispatch1)ekspedisiýa, 2)ugradyş
umumydisplaced personwatansyz adam
umumydissident1)dissident (n), 2)ylalaşmaýan adam (adj)
umumydistribution1)ýaýradyş, 2)bölüniş, 3)ýerleşme, 4)paýlaşdyrma, 5)paýlama
umumydock identificaitonkazyýetde şaýadyň tanamagy
umumydomestic1)öý (n), 2)eldeki (adj)
umumydonatio inter vivossagdyn adamlaryň organ donarlygy
doodadsnäbelli zat
umumydouble1)ikuçly (adj), 2)jübüt (n)
umumydownload1)düşürmek, 2)ýüklemek
umumydraft evaderharby gulluga ýarawsyz
umumydraw1)deňme-deň (adj), 2)çekmek (v), 3)çyzmak (v)
umumydreadfulelhenç
umumydried1)guradylan (adj), 2)kişde (n), 3)kak (n)
umumydriversürüjilik şahadatnamasy
umumydriving licencesürüjilik şahadatnamasy
umumydriving under the influencemaddalaryň täsiri astynda ulagy dolandyrmak
umumydriving under the influence of drink or drugsmaddalaryň täsiri astynda ulagy dolandyrmak
umumydrug addictnarkoman, neşekeş
umumydrug addictionneşekeşlik
umumydrug treatment orderneşekeşik saglyk edarasyndaky bejergisi baradaky kazyýet karary
umumydrunk1)pyýan (n), 2)serhoş (n), 3)içgili (adj)
umumydry1)gury (adj), 2)guramak (v), 3)çalykmak (v), 4)kakatmak (v), 5)ürgün (n), 6)kepemek (v), 7)guratmak (v), 8)kakamak (v)
umumydryerguradyjy
umumydull1)kütek (adj), 2)küteltmek (v), 3)kütelmek (v), 4)öçgün (adj), 5)öçügsi (adj)
umumydusk1)iňrik (n), 2)alagaraňky (adj)
umumyduty1)borç, 2)karz, 3)nesýe, 4)narýad, 5)parz, 6)paç, 7)salgyt
umumyduty lawyeradwokatlar jemgiýetiniň bellän adwokaty
umumydyslexisokamakda kynçylyk çekýän adam
umumyeager1)yhlasly (adj), 2)bürgüt (n)
umumyearly1)ir (adj), 2)ikindi (n), 3)irgözin (adv), 4)alabahar (n), 5)irki (adj), 6)ilkiagşam (n), 7)alaýaz (n)
umumyeasy1)aňsat (adj), 2)ýönekeý
umumyeconomicykdysady
umumyeconomic well-beingykdysady gülläp ösüş
umumyeconomic zoneykdysady zolak
umumyeconomicsykdysadyýet
umumyeconomist1)ykdysatçy, 2)ykdysadyýetçi
umumyeconomy1)tygşyt, 2)ykdysadyýet, 3)hojalyk, 4)tygşytlylyk
umumyeggplantbadamjan
umumyelder1)ýaşuly (n), 2)kethuda (n), 3)uly (adj)
umumyelegance1)nepislik, 2)owadanlyk, 3)nepislik
umumyeliminate1)ýok etmek, 2)aradan aýyrmak
umumyelse1)dagy (adv), 2)başga (n)
umumyembargogadaganlyk, gadagan etme
umumyemergency powersadatdan daşary ýagdaý ygtyýarlyklary
umumyemergency, state ofadatdan daşary ýagdaý düzgüni
umumyeminent1)genial (n), 2)görnükli (adj)
umumyenergetic1)gujurly, 2)ýagawsyz, 3)galadaw, 4)söweşjeň, 5)işeňňir
umumyenforcement courtadministratiw kazyýet
umumyenforcement of judgementadministratiw karar
umumyenforcement officeadministratiw kazyýet
umumyengagement1)adaglanma, 2)goşulyşma
umumyenvious1)bahyllyk (n), 2)görip (adj), 3)içigara (adj)
umumyequal1)barabar (n), 2)deň (adj), 3)endigan (n)
umumyequitableadalatly
umumyequity1)adalat, 2)adalatlylyk, 3)deňlik
umumyerror in quantitatemukadarda ýalňyşlyk
umumyerror of factmaddy ýalňyşlyk
umumyevadegutulmak
umumyeven1)hatda (adv), 2)jübüt (adj)
umumyevent1)hadysa, 2)waka, 3)çäre, 4)hadysa
umumyevery1)her (adj), 2)aýba-aý (n), 3)günaşa, 4)hersi, 5)hemme, 6)kes
umumyevil1)hyrsyz (adj), 2)hyýanat (n), 3)içigaralyk (n), 4)içigara (adj), 5)şum (n)
umumyexactly1)nokatma-nokat (adv), 2)edil (n), 3)gyradeň (n), 4)takyk (n)
umumyexaminatesynag edilýän adam
umumyexceptionkadadan çykma
umumyexcess1)artykmaç (adj), 2)artykmaçlyk (n)
umumyexclusive1)aýratyn, 2)hasaba alynmadyk
umumyexecutorwesýeti ýerine ýetiriji adam
umumyexempt1)boşadylan (adj), 2)boşadylmak (v)
umumyexemptionboşadylma
umumyexhumationölen adamy guburandan çykarmak
umumyexpatriatewatanyny terk eden adam
umumyexpedient1)amatly (adj), 2)maksadalaýyk (n)
umumyexpert1)habarly (adj), 2)ussat (n), 3)edenli (adj), 4)hünärmen (n), 5)ekspert (n), 6)bilermen (n)
umumyexplosive materialpartlaýjy madda
umumyextensive1)çuňalmak (v), 2)giň (adj)
umumyexterior1)daş (adj), 2)mysala (n), 3)daşarky (adj)
umumyextra1)artyk (adj), 2)artykmaç (n), 3)goşmaça (n)
umumyextraditejenaýatkäri paş etmek
umumyextraditionjenaýatkäri paş etme
umumyextraordinaryadatdan daşary
umumyextraordinary resolutionadatdan daşary kararnama
umumyextrapolation1)bilinýän bir zadyň esasynda çaklama, 2)çen tutma, 3)ekstrapolýasiýa
umumyfactual impossibilitymaddy mümkünliliksizlik
umumyfad1)pişe, 2)güýmenje
umumyfadablesolak
umumyfade1)pyssarmak (v), 2)solmak (v), 3)sönmek, 4)süllermek
umumyfaded1)solgun, 2)myssyk
umumyfading1)solma, 2)ýitýän
umumyfair1)adalatly (adj), 2)adyl (n), 3)ugurdaş (n), 4)ynsaply (adj), 5)oňat (adj), 6)ýarmaka (n), 7)park (n)
umumyfair trialadyl kazyýet
umumyfair, justadalatly
umumyfairly1)adalatly, 2)ep-esli
umumyfairnessadalat
umumyfairy1)erteki, 2)jadygöý
umumyfake1)galp (n), 2)ýasama (adj), 3)galplyk (n), 4)galplyk etmek (v)
umumyfallow1)tarp (adj), 2)maral (n)
umumyfamily manmaşgalaly adam
umumyfamily namemaşgala ady
umumyfarmer1)babadaýhan, 2)maldar, 3)ekerançy, 4)mülkdar, 5)fermer
umumyfast1)tiz (adj), 2)oraza (n), 3)agyz beklemek (v), 4)çalt (adj)
umumyfat1)semiz (adj), 2)inedördül (n)
umumyfatal accidentölümli hadysa
umumyfather1)kaka, 2)peder, 3)däde
umumyfatigueýadawlyk
umumyfianceadagly
umumyfibre1)süýüm (n), 2)süýümli (adj)
umumyfiduciaryynanylan adam
umumyfilial1)perzende degişli (adj), 2)şahamça (n)
umumyfinal1)final (n), 2)gutarnykly (adj), 3)jemleýji (adj), 4)soňky (adj), 5)ahyrky (adj), 6)ahyryn (n)
umumyfinancial1)maddy (adj), 2)maliýe (n)
umumyfine1)iri (adj), 2)jerime (n), 3)telper (n), 4)uşak (adj), 5)jerime salmak (v), 6)nesip (adj), 7)oňat (adj), 8)iri (adj)
umumyfirm1)berk (adj), 2)firma (n), 3)durnukly (adj), 4)gaýym (adj), 5)pert (adj), 6)pugta (adj), 7)töwekgel (adj), 8)üzül-kesil (adj)
umumyflash1)çalt (adj), 2)ýyldramak (v), 3)ýylpyldy (n), 4)uçgun
umumyflatmatebir öýde goňşy bolup ýaşaýan adam
umumyfondnessgadyr
umumyfool1)paňkelle (n), 2)samsyk (adj), 3)akmak (adj)
umumyfootpathpyýadalar üçin ýoda
umumyfootstepädim
umumyforbidgadagan etmek
umumyforbidden1)gadagan, 2)haram, 3)rugsat edilmeýän
umumyforehead1)alyn, 2)maňlaý
umumyforeign1)ýat (adj), 2)daşary ýurt dili (n), 3)daşary
umumyforever1)düýpgöter (n), 2)ömürbaky (adv), 3)düýpleýin (adv), 4)müdimi (adv), 5)elmydama (adv)
umumyformation1) nyzam, 2)bir zadyň emele gelişi
umumyformer1)öňki (adj), 2)hemişe (n)
umumyfortgadymy şäher harabaçylygy
umumyforward1)gaýdyp (n), 2)ilerki (n), 3)öňe (adv)
umumyfracture1)gädik, 2)döwük, 3)jaýryk
umumyfree1)azat (adj), 2)mugt (adj), 3)boş (adj), 4)erkana (adj), 5)erkin (adj), 6)halas bolma (n), 7)azat etme
umumyfreezing pointdoňma nokady
umumyfriend1)dost, 2)jora 3)ýoldaş, 4)boýdaş, 5)arkadaş
umumyfrom the beginningbirbada
umumyfrom the firstilkibada
umumyfront1)öň (adj), 2)ýönelmek (v)
umumyfull of somethingbir zadyň bolçylygy
umumyfuse1)partladyjy, 2)predohranitel, 3)goraýjy
umumygad-flybökelek
umumygadflygögeýin
umumygall-bladderöt haltasy
umumygamingawçylary göz astyna saklaýan adam
umumygeneral1)ählumumy, 2)umumy, 3)adaty
umumygeneral partnershipadaty hyzmatdaşlyk
umumygiant1)gigant 2)äpet uly 3)deşli adam 4)döw
umumyglad1)begençli, 2)keýipli
umumygladdenbegendirmek
umumygladiolusýylangül
umumygladlyhöwesjeň
umumygladnessýagtylyk
umumyglamorjady
umumyglamorousjadyly
umumygood1)ýagşy (adj), 2)oňat (adj), 3)gowy (adj), 4)oňly (adj), 5)haryt (n), 6)uz (adj), 7)ýaramly (adj), 8)hoş (adj), 9)gowulyk (n)
umumygood faithgöze ýakymly, owadan
umumygrace1)alyhezret, 2)owadanlyk, 3)nepislik
umumygraceful1)owadan, 2)nesip
umumygradationgezekleşme
umumygrade1)baha (n), 2)hil (n), 3)dereje (n), 4)dereje almak (v)
umumygradually1)dura-bara, 2)gitdigiçe, 3)kem-kemden, 4)dura-bara
umumygraduate1)aspirant, 2)okuwy gutarmak
umumygraduationuçurym bolma
umumygrenadegranat
umumygullibility1)ynanjaňlyk, 2)sadalyk
umumyhabit1)endik, 2)gylyk, 3)urup-adat
umumyhabitualadaty
umumyhadbolupdy
umumyhalf1)ýarpy (n), 2)ýarty (adj), 3)ýary (n), 4)ýarym (n)
umumyhalf-deadçalajan
umumyhallowmukaddesleşdirmek
umumyhallowedmukaddes
umumyhandmadehünärmentçilik
umumyhandmade riflehyrly
umumyhatch1)saman (n), 2)lýuk (n), 3)ýumurtgadan çykmak (v)
umumyhazardous substancehowply madda, ýük
umumyhead1)baş (n), 2)ýönelmek (v), 3)kelle (n), 4)müdir (n), 5)başlyk (n), 6)baştutan (n), 7)reýis (n)
umumyhead forýönelmek
umumyhead of nationmilletbaşy
umumyhead of statedöwlet baştutany
head offbir ýere gitmek
umumyheadachekelleagyry
umumyheadingugur görkeziji
umumyheadlightöňki çyra
umumyheadlinebaş habar
umumyheadquarters1)ştab, 2)merkez
umumyheadquarters of companykompaniýanyň merkezi edarasy
umumyheadsetgarnitura
umumyheater1)küre, 2)ýyladyjy
umumyheatingýyladyş
umumyhick1)gödeň (adj), 2)synçgyrmak (v), 3)gödek (adj), 4)gulak (n), 5)synçgylawuk tutmak (v)
umumyhilfortgadymy şäher harabaçylygy
umumyhill1)alaň (n), 2)baýyr (n), 3)söbük (n), 4)depe (n), 5)tümmek (adj)
umumyhiss1)jazyrdy (adj), 2)şuwwuldy (n), 3)şyglamak (v), 4)jazyrdamak (v), 5)jazyrdy
umumyholinessmukaddeslik
umumyhollow1)pürsýçöketlik (adj), 2)puç (adj), 3)gorp (adj), 4)oýluk (n)
umumyholy1)mukaddes, 2)öwlat
umumyhomemade1)öýde ýasalan, 2)öýde bişirilen, 3)öýde taýýarlanan
umumyhonour1)abraý, 2)sarpa, 3)namys, 4)gadyr-gymmat, 5)gadyr, 6)hatyra, 7)ygtybar, 8)sylag
umumyHouse of CommonsIkinji palada
umumyhow1)nädip, 2)nähili, 3)neneň
umumyhuman1)ynsan, 2)adam
umumyhuman beingadam
umumyhuman dignityadam mertebesi
umumyhuman organadamzadyň bedeni
umumyhuman race1)adamzat nesli, 2)adamzat
umumyhuman rightsadam hukuklary
umumyhuman traffickingadam söwdasy
umumyhumanenessadamkärçilik
umumyhumanity1)adamzat, 2)ynsanperwerlik, 3)adamkärçilik, 4)ynsanyýet
umumyhumankindadamzat
umumyhurt1)öýkeli (adj), 2)agyrmak (v), 3)agyrtmak (v), 4)ynjytmak
umumyhusband1)är, 2)adamsy
umumyhuskgabyk, bir zadyň daşy
umumyIDşahsyýeti tassyklaýan şahadatnama
umumyignorance1)çalasowatlyk, 2)jahyllyk, 3)nadanlyk, 4)nätanyşlyk
umumyignorant1)gapyl, 2)jahyl, 3)nadan, 4)çalasowat, 5)
umumyillegal entrantbikanun ýollar bilen ýurda giren adam
umumyimmediate1)nobatdaky, 2)nobatky, 3)bada-bat
umumyimmediately1)bada-bat, 2)zöwwe, 3)badyna
umumyimperfection1)kämil dällik (adj), 2)kemlilik (n)
umumyimpetusbadalga
umumyimprove1)kämilleşdirmek, 2)gowulandyrmak, 3)kämilleşmek, 4)abadanlaşdyrmak, 5)gowulaşmak
umumyimprovement1)guratlyk, 2)abadançylyk, 3)gowlaşma
umumyimpunityjezadan boşatmak, günasini aklamak
umumyin addition to goşmaça
umumyin loco parentishowandarlyk hukugy berilen adam
umumyin nomineadyna
umumyin personamadam bilen bagly
umumyin the pre-dawnaladaňdan
umumyinaccurate1)nädogry, 2)tertipsiz
umumyinadequatelaýyk däl
umumyinadmissibilitykabul edip bolmazlyk
umumyinadvertentlybilmezlikden
umumyinchoate offensetamamlanmadyk jenaýat
umumyincommunicadogöz asty tussaglygy
umumyincomplete1)tamamlanmadyk, 2)doly däl
umumyincorporeal propertymaddy däl emläk
umumyincorrect1)nädogry, 2)ters
umumyindefatigableýadawsyz
umumyindividual1)şahs (n), 2)adam (n), 3)şahsyýet (n), 4)şahsy (adj)
umumyinfectious1)ýokançly (adj), 2)ýokanç (n)
umumyinfirmary1)hassahana, 2)midisina nokady
umumyinformantarz şikaýet eden adam, şikaýetçi
umumyingratitudegadyrsyzlyk
umumyinhumanadamçylyksyz
umumyinhumanityadamkärçiliksizlik
umumyinitial1)ilkinji (adj), 2)ilki (adj), 3)başlangyç (adj), 4)başlamak (v)
umumyinitially1)bada, 2)ilkibada
umumyinjunctiongadagan etme
umumyinjusticeadalatsyzlyk
umumyinstant1)maý (adj), 2)salymlyk (adj), 3)pursatlyk (adj), 4)pursat (n)
umumyinstead of1)deregine, 2)derek
umumyinsult1)kine (n), 2)nadyllyk (n), 3)kine etmek
umumyintact1)abat (adj), 2)sazlamak (v), 3)saz (n)
umumyintangible assetsmaddy däl aktiwler
umumyinter vivossag adamlaryň arasyndaky hereket
umumyinterdict1)gadagan etmek, 2)öňüne geçmek
umumyinterferencetele-radio päsgelçilikler
umumyintestatemirasy goýman aradan çykan adam
umumyinvade1)zabt etmek, 2)basyp almak
umumyinvaderbasybalyjy
umumyinvestormaýadar
iron outkemçilikleri aradan aýyrmak
umumyIslamabadYslamabat
umumyislandada
umumyislanderadaly
umumyisleada
umumyitem1)madda, 2)punkt, 3)närse
umumyjoint1)baglanyşyk (n), 2)tikin (adj), 3)goşlan (adj), 4)bogun (n), 5)sepgit (n)
umumyjoker1)degişgen (adj), 2)wäşi (n)
umumyjolly1)şadyýan, 2)şatlykly
umumyjudge advocateharby adwokat
umumyjudicial economykazyýet ykdysadyýeti
umumyjudicial recesskazyýet rugsady
umumyjudicial trusteeynanylan adamyň bellenilmegi
umumyjura in remähli adamlara garşy beýan edip bolýan hukuklar
umumyjuridical entitykanuny adam
umumyjurisdiction clauseşertnamada ygtyýarlyk şerti
umumyjustice1)adalatlylyk, 2)adalat, 3)ynsap
umumykeypadklawiatura
umumykidnapadam alyp gaçmak
umumykidnappingadam alyp gaçmak
umumykin1)asyl (adj), 2)nesil (n)
umumykind1)sort (n), 2)hoşamaý (adj), 3)hoşgylaw (adj), 4)mylaýym (adj), 5)görnüş (n)
umumykneadmynçgamak
umumyknock-out agreementauksiýanda baha artdyrmazlyk barada gizlin şertnama
umumyknow-how1)ussatlyk, 2)bir işiň ediliş ugry barada maglumat
umumylack1)kemlik (adj), 2)köst (n), 3)ätiýaç (n), 4)ýetmezçilik (adj)
umumylack of somethingbir zadyň ýetmezçiligi
umumylackadaisical1)ysgynsyz, 2)mejalsyz
umumyladdermerdiwan
umumyladlegüýgüç
umumylady1)zenan, 2)hanym, 3)aýal
umumyladybirdsüýtleňňiç
umumyladybugokaraň getir süýt bereýin
umumylame1)agsak (adj), 2)çolak (n), 3)çonak (n)
umumylaminariadadran
umumylampshadeabažur
umumyland registryýer kadastry
umumyland-locked countrysuwa çykalgasy bolmadyk ýurt
umumylandladymülküni kärendesine berýän aýal
umumylandlordmülküni kärendesine berýän adam
umumylavish1)adyl, 2)jomart
umumylaw1)kanun, 2)kada-kanun, 3)hukuk
umumylawyeradwokat
umumylaxative1)rahatlandyryjy, 2)gowşadyjy
umumylead1)başlyklyk etmek, 2)alyp barmak, 3)ugrukdyrmak, 4)öňüni çekmek, 5)öňde barmak
umumyleader1)serdar, 2)ýolbaşçy, 3)öňbaşçy, 4)öňdebarjy, 5)lider
umumyleadership1)başlyklyk, 2)ýolbaşçylyk, 3)baştutanlyk, 4)öňdebarjylyk, 5)liderlik
umumyleading1)öňdebaryjy, 2)abraýly
umumylegal advicehukuk maslahaty
umumylegal adviserhukuk maslahatçysy
umumylegal assistanceadwokat kömegi
umumylegal nameady we familiýasy
umumylegal professional privilegeadwokatyň gizlin görüşmek hukugy
umumylemonadelimonad
umumylens1)linza (n), 2)obýektiw (adj)
umumylevel1)dereje (n), 2)endiganlamak (v), 3)düz (adj), 4)tekiz (adj)
umumylex domiciliibir adamyň ýaşaýan ýurdunyň kanuny
umumylicenseelisenziýasy bar adam
umumylicensorlisenziýany berýän adam
umumylieneetöleg geçirilmänligi üçin emlägi saklanan adam
umumylienoremlägi sakmaga hukugy bolan adam
umumylipstickpomada
umumyliteral1)harma-harp (n), 2)edebi (adj)
umumylive1)ýaşamak (v), 2)diri (adj), 3)janly (adj)
umumyllamaAmerikadaky tropikal bir agaç görnüşi
umumyload1)oklamak (v), 2)ýük (n), 3)ýüklemek (v)
umumyloadedýükli
umumyloaderýükçi
umumyloadingýüklemek
umumyloamy1)toýunsow (adj), 2)toýundan
umumylocal administrationýerli häkimýet
umumylong1)ösgün (adj), 2)birçak (adj), 3)uzyn (adj), 4)küýsemek (v), 5)uzak (adj), 6)häli (adj), 7)köpden (adj), 8)ymtylmak (v)
umumyloss leader ýitginiň lideri
umumylot1)takdyr (n), 2)ülüş täleý (n), 3)kysmat (n), 4)toplum (n), 5)köp (adj), 6)bije (n)
umumylovely1)söýgüli, 2)enaýyja, 3)owadanja, 4)gözel, 5)mähriban, 6)eziz
umumylower1)aşaky (adj), 2)aşaklamak (v), 3)pesräk (adj), 4)peseltmek (v), 5)azaltmak (v), 6)peski (n)
umumylubricant1)ýag, 2)ýaglaýjy madda
umumylucid intervalakyly kemçiligi bolan adamyň garşylyk protest bildirmek möhleti
umumymad1)guduz, 2)telbe, 3)däli
umumymadamhanym
umumymadderçöpboýa
umumymadnesshuşsuzlyk
umumymadrassamedresse
umumymagic1)jady (n), 2)jadyly (adj)
umumymagician1)jadygöý, 2)gözbagçy
umumymagistrateGünbatarda sud edarasynyň ady
umumymailman1)poçtalýon, 2)hatgatnadyjy
umumymain roaduly köçe
umumymaladministrationpes dolandyryş
umumymalfeasancewezipäňden nädogry peýdalanmak
umumymalice aforethoughtadam öldürmek jenaýatyny taslamak
umumyman1)erkek, 2)edebiýatçy, 3)adam
umumyman of strawhukuk gatnaşygynda esasy böleginiň gizlin galmagy bilen hereket edýän adam
umumymankindadamzat
umumymarinesdeňiz pyýada goşunlary
umumymaritime trade lawdeňiz söwda hukugy
umumymarqueeçadyr
umumymarriage certificatenika şahadatnamasy
umumymarriage licensenika şahadatnamasy
umumymasculine1)grammatikada erkek jynsy, 2)erkek
umumymasquerademaskarad
umumymass1)köpçülik, 2)gyrgyn, 3)massa, 4)jisim, 5)agyrlyk, 6)liturgiýa, 7)ybadat, 8)köpçülikleýin
umumymatch1)duşuşyk (n), 2)otluçöp (n), 3)kükürt (n), 4)taý (adj), 5)deň (adj), 6)oýun (n), 7)ýaryş (n), 8)taý gelmek (v), 9)gabat gelmek (v)
umumymaterial1)maddy (adj), 2)material (n)
umumymaterial concurrencemaddy utgaşma (maddy ylalaşyk)
umumymaterial factmaddy hakykat
umumymaterial valuesmaddy gymmatlyklar
umumymaternity leaveçaga dogrum rugsady
umumymatronmaşgalada aýal
umumymatter1)iş, 2)jisim, 3)madda, 4)materiýa
umumymature1)önmek (v), 2)ýetişen (adj)
umumymeadow1)otluk, 2)sonar, 3)ýaýla, 4)çemenlik
umumymean1)ýakymsyz (adj), 2)nejis (adj), 3)aňlatmak (v), 4)many bermek (v), 5)gysganç
umumymeddlemanmeşgul adam
umumymedium1)medium (adj), 2)orta (adj), 3)serişde (n)
umumymelting pointereýiş nokady
umumymembrane1)perde, 2)barada, 3)membrana
umumymemorandum of understandingözara düşünişmek barada ähtnama
umumymemorial1)aýat, 2)ýadygärlik
umumymemory1)hakyda, 2)ýadygär, 3)ýatlama, 4)ýat
umumymereýönekeý, sada
umumymerriment1)şadyýanlyk, 2)şagalaň
umumymerry1)bälçik (n), 2)sapaly (adj), 3)şadyýan (adj), 4)şüweleň (n), 5)hoşwagt (n), 6)şagalaňly (adj), 7)şatlykly (adj)
umumymetabolismmaddalaryň çalyşmasy
umumymilitary1)harby (adj), 2)goşunçylyk (n), 3)harby güýçler (n)
umumymilitary leadergoşunbaşy
umumymining leasemagdan käniniň iş rugsady
umumymisadventurebilkastlaýyn däl
umumymisleadingýalňyşdyryjy
umumymisleading pricesarp edijini ýalňyşdyrýan baha
umumymistake of factmaddy ýalňyşlyk
umumymobile1)öýjükli (n), 2)hereket edýän (n), 3)ykjam (adj)
umumymonumentýadygärlik
umumymoral1)moral (adj), 2)ahlak (n), 3)ahlakly (adj)
umumymorning breezebady-saba
umumymoron1)akyl taýdan ösmedik adam, 2)waňk, 3)akylsyz
umumymortgageegoyum arkaly bergisi bolan adam
umumymortgagorbergili adam
umumymotivated1)höwesli (adj), 2)delillendirilen (n)
umumymovablegymyldadyp bolýan
umumymutually advantageousözara bähbitli
name afteradyny bermek
umumynamedadyndaky
umumynauseous1)ýürekbulanç (adj), 2)ýüregi bulanýan (n)
umumynegotiate1)wadalaşmak, 2)gepleşik geçirmek
umumynemine contradicentebiragyzdan
umumynet1)setka (n), 2)tor (n), 3)arassa (adj)
umumynet costözüne düşýän gymmady
umumynice1)görkana, 2)ýakymly, 3)gözel, 4)mylaýym, 5)görmegeý, 6)owadan
umumyno-fly zoneuçmaga gadagan edilan ýer
Hukuknol prossjenaýat yzarlamasy gerek däldigi barada çözgüt
umumynomadçarwalar, göçüp-gonup ýören halk
umumynomadicçarwa
umumynon-adultkämillik ýaşyna ýetmedik
umumynon-distinctivetapawutlandyrylmadyk
umumynormkada
umumynormal1)adatça, 2)normal, 3)kadaly, 4)adaty
umumynormalisekadalaşdyrmak
umumynormalitykadalylyk
umumynormallyadatça
umumynot badganymat
umumynotepadbellik depderi
umumynotorious1)betnam, 2)ýakasyny tanadan
umumynowadaysşu günler
umumynuclear1)ýadro, 2)atom
umumynuclear warýadro urşy
umumyoath1)ant, 2)wada, 3)kasam, 4)lebiz
umumyobjective1)obýektiw (adj), 2)maksat (n)
umumyobjects clausefirmanyň maksatlaryny görkezýän madda
umumyobligeeborjy bolan adam
umumyobliterationwesýetnamadaky ýazgylary pozmak
umumyoccurrence1)waka, 2)ýaýraýyş, 3)hadysa
umumyoffence1)nadyllyk, 2)öýke, 3)nadyllyk 4) jenaýat 5)düzgüni bozma
umumyoffended1)kineli, 2)nadyl
Hukukoffereeýüz tutulýan adam
umumyoffering1)haýyr-yhsan, 2)sadaka
umumyofferorýüz tutýan adam
umumyoil refinerynebiti gaýtadan işleýän zawod
umumyolympiadolimpiada
umumyombudsman1) adalatçy 2)ombudsmen 3)adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil
umumyonomasticat bilimi, adam atlarynyň gelip çykyşy
umumyopen-minded persondünýä garaýşy giň adam
umumyorder1)emir (n), 2)buýruk (n), 3)düzgün-tertip (n), 4)höküm (n), 5)sargyt (n), 6)narýad (n), 7)orden (n), 8)tertip (n), 9)zakaz (n), 10)buýurmak (v), 11)sargamak (v), 12)buýurma (n), 11)tabşyryk (n), 12)sargama (n)
umumyordinary1)ýönekeý, 2)adaty
umumyouster ordermaşgalasyna zorluk ulanýan adamyň öýden daşlaşdyrylmagy
umumyoutstanding1)satylmadyk, 2)tölemeli, 3)ajaýyp, 4)röwşen, 5)göze dürtülýän, 6)meşhur
umumyoverloadartykmaç ýüklemek
umumyown1)elin (adj), 2)süýtdeş (adj), 3)eýe bolmak (v), 4)öz (adj)
umumypaddle1)kürek (n), 2)küreklemek (v)
umumyparade1)ýöriş, 2)parad
umumyparadise1)erem bagy, 2)jennet, 3)behişt, 4)uçmah
umumypast1)öň (adj), 2)geçmiş (n), 3)geçen (adj), 4)öňki (adj), 5)ýanyndan (adj), 6)soňra (adj)
umumypatenteepatenty bolan adam
umumypatient1)sabyrly (adj), 2)keselli (adj), 3)çydamly (adj), 4)näsag (n)
umumypavement1)ýanýoda, 2)pyýadalar ýoly 3)trotuar
umumypawnpyýada
umumypayeepuly alýan adam
umumypecuniary advantagemaddy peýda
umumypedestrianpyýada
umumypendente liteişiň tamamlanmadyk wagtynda
umumypeninsula1)ýarymada, 2)ýarym ada
umumypeople1)halk, 2)il, 3)il-gün, 4)ildeşler, 5)adamalar
umumyper capitadüzgün boýunça ses berme, deň derejede, bir adama bir ses
umumyperpetratorjenaýaty ýerine ýetiren adam
umumyperplexedaljyraňňy, aladaly
umumyperson1)şahsyýet, 2)şahs, 3)adam, 4)kişi
umumyperson of the same descentarkadaş
umumyperson who reads at the libraryokyjy
umumypersonatejanladyrmak, tymsaly bolmak, şahsyýet
umumypersuade1)göwnetmek, 2)yrmak, 3)ynandyrmak
umumyphenomenonhadysa
umumyphilanthropist1)filantrop, 2)adamsöýüji
umumyphilanthropyadamkärçilik
umumypicturesquegörkana, ajaýyp, gözel, kaşan, owadan
umumyplatform1)perron, 2)münber, 3)platforma, 4)estrada, 5)tribuna, 6)nowa, 7)sahna
umumyplead1)özelenmek, 2)arz etmek
umumyplead guiltyözüňi günälemek
umumypleaderadwokat
umumypleadinggoramak, adwokat
umumyplenty1)bereket (n), 2)gana (adj), 3)bolelinlik (n),
umumypoint of impactgabatlaşyk nokady
umumypolite way of addressing elder peopleaga
umumypolitical economysyýasy ykdysadyýet
umumypommel of saddleeýeriň gaşy
umumypopularizationýaýradyş
umumyport of departureugradylýan port
umumyport of loadingýükleme porty
umumyportion1)paý (n), 2)porşen (n), 3)gatanç (adj), 4)döwüm (adj), 5)parça (adj), 6)bölek
umumyprayer1)doga, 2)dileg, 3)namaz, 4)ybadat
umumypremaritalnikadan öňki
umumyprenuptial agreementnikadan öň emläk şertnamasy
umumypreoccupiedaladaly
umumypresent1)hödürlemek (v), 2)häzirki (adj), 3)delillendirmek (v), 4)şindiki (adj), 5)bar (adj), 6)sowgat (n)
umumyprimary1)ilkinjilik (n), 2)başlangyç (n), 3)ilkinji (adj), 4)ilki
umumyprimitive1)ilkidurmuş, 2)ýasalmadyk
umumyprinceşazada
umumyprincessşazada gyz
umumyprincipalityşazada mülki
umumyprivate personhususy adam
umumyprobatewesýetnamanyň hakykatdygy baradaky subutnama
umumyprocedure1)prosedura, 2)düzgün, 3)tertip, 4)usul, 5)kada
umumyprocess1)proses (n), 2)ösüşiň barşy (n), 3)işläp bejermek (v), 4)gaýtadan işlemek (v)
umumyprohibitgadagan etmek
umumyprohibited1)gadagan, 2)haram, 3)gadagan edilen
umumyprohibitiongadaganlyk
umumypromenade1)gezelenç, 2)seýil
umumypromise1)lebiz (n), 2)wada (n), 3)äht (n), 4)söz berme (n), 5)söz bermek (v), 6)wada bermek (v)
umumypromiseesöz berilýän adam
umumypromisorsöz berýän adam
umumyproper1)maksadalaýyk, 2)hakyky, 3)çyn
umumyprophecyhadys
umumyproscribegadagan etmek
umumyproscribedgadagan edilen
umumyprosperity1)gülläp ösme, 2)döwletlilik, 3)bolçulyk, 4)dokçulyk, 5)abadançylyk, 6)üpjünçilik, 7)eşret, 8)oňluk, 9)baýlyk, 10)üstünlik
umumyprosperous1)abadan, 2)baý, 3)döwletli
umumyproxyynanylan adam
umumypumpkinkädi
umumyquadragenariankyrk ýaşlaryndaky adam
quadrangledörtburçluk
umumyquadrantkwadrant
umumyquadrilateraldörtburçluk
umumyquadruplicate4 nusga etmek
umumyquads1) dördem çaga, 2) inedördül meýdan
umumyquench1)suwsuzlygy gandyrmk, 2)badyny ýatyrmak, 3)sesini goýdurmak, 4)geplemez ýaly etmek
umumyquiet1)domma, 2)ýuwaş, 3)imi-sala, 4)rahat, 5)arkaýynlaşmaklyk, 6)abadan, 7)assa, 8)domma
umumyradarradar
umumyradianceparlak
umumyradiantröwşen
umumyradiateparlamak
umumyradiation1)şöhlelenme, 2)radiasiýa
umumyradiator1)radiator, 2)gyzdyryjy
umumyradical1)radikal, 2)düýpli
umumyradio1)radio, 2)radiouzel, 3)radist, 4)radiostantsiýa
umumyradio-announcerdiktor
umumyradioactiveradioaktiw
umumyradish1)rediska, 2)trup
umumyradiumradiý
umumyradiusradius
umumyrail roaddemir ýoly
umumyrailroad1)ätişgir, 2)demir ýoly
umumyrapporteurdokladçy
umumyrazor bladealmaz
umumyreadokamak
umumyreadableokap bolýan
umumyreaderokyjy
umumyreadinesstaýýarlyk
umumyreading1)hat-sowat, 2)okaýyş
umumyreading and writinghat-sowat
umumyreadjustgaýtadan sazlamak
umumyready1)taýýar, 2)taýyn, 3)häzir
umumyready moneytaýýar pul
umumyreal actionmaddy arza
umumyreal rightsmaddy hukuk
umumyreappeargaýtadan peýda bolmak
umumyrear1)arka (n), 2)tyl (n), 3)ýeňçe (n), 4)yz (n), 5)aladalanmak (v), 6)ýetişdirmek (v)
umumyrearrangegaýtadan düzmek
umumyrebuildgaýtadan gurmak
umumyrebutgünäden boýun gaçyrma
Hukukrecaptionbir zada bolan hukugy kanuna laýyk ýollar bilen yzyna almak
umumyrecapturegaýtadan tutmak
umumyrecently1)arada, 2)ýaňy ýalynda, 3)ýakynda
umumyreceptionistnobatçy administrator
umumyrecidivatejenaýaty gaýtadan etmek
umumyrecollectionýadygär
umumyrecyclegaýtadan işlemek
umumyrefinedowadan
umumyreflectiveaýnadan
umumyrefoulementbosgunyň gelen ýurduna ugradylmak
umumyrefrigerator1)holodilnik, 2)sowadyjy
umumyregaingaýtadan gazanmak
umumyregarding1)hakynda, 2)barada
umumyregular1)kadaly, 2)tertipli
umumyregular electionadaty saýlaw
umumyregular meetingadaty maslahat
umumyregularity1)tertiplilik, 2)kadalylyk
umumyregularyadaty
umumyregulate1)sazlamak, 2)düzgünleşdirmek, 3)kadalaşdyrmak
umumyregulatory lawadministratiw hukuk
umumyreiterate1)gaýtalamak, 2)gaýtadan agzap geçmek
umumyrejoingaýtadan goşulmak
umumyrelating1)barada, 2)hakynda
umumyremittance1)geçirme, 2)poçtadan pul iberme
umumyremittorpul ugradyjy
umumyreoffendgaýtadan jenaýat etmek
umumyreoffendergaýtadan jenaýat edýän
umumyrepleadtäzeden seretmek
umumyrepublicationwesýetnamanyň soňradan güýje girmegi
umumyrespect1)gadyr (n), 2)sarpa (n), 3)jäht (n), 4)gadyr-gymmat (n), 5)hezzet-hormat (n), 6)hatyra (n), 7)sylag (n), 8)yzzat (n), 9)hormatlamak (v), 10)sarpa goýmak (v), 11)sylamak (v)
umumyrespondentjogap berýän adam
umumyretraingaýtadan türgenleşmek
umumyretraininggaýtadan türgenleşme
umumyretrialişiň gaýtadan diňlenmesi
umumyreusegaýtadan ulanmak
umumyrewritegaýtadan ýazmak
umumyriding academymaner
umumyright1)hak (n), 2)hak-hukuk (n), 3)hukuk (n), 4)mamla (adj), 5)dogry (adj), 6)göni (adj)
umumyringleaderöňbaşçy
umumyroadýol
umumyroad checkpost barlagy
umumyroad taxýol salgydy
umumyroad-workerýolçy
umumyroadlessýolsuz
umumyroadlessnessýolsuzlyk
umumyroadsideýolýaka
umumyrocky1)daşly (adj), 2)daş (n)
umumyrule1)dolandyrmak (v), 2)agalyk sürmek (v), 3)agalyk (n), 4)düzgün (n), 5)kada (n), 6)häkimýet (n), 7)höküm etmek (v)
umumysacredmukaddes
umumysacred dutymukaddes borç
umumysacrednessmukaddeslik
umumysacrifice1)gurban etmek (n), 2)sadaka (n), 3)bagyşlamak (v)
umumysad1)gamgyn, 2)gamly, 3)gaýgyly, 4)tukat, 5)zaryn
umumysaddle1)gaňňa (n), 2)eýer (n), 3)eýelemek (v)
umumysaddle strapseýer gaýyşy
umumysadness1)gaýgy, 2)gam
umumysafe1)goramak (v), 2)arkaýyn (adj), 3)abadan (adj)
umumysaint1)öwlat, 2)mukaddes
umumysaladsalat
umumysavage1)ýabany adam (n), 2)ýabany (adj)
umumyscandal1)haýýarlyk, 2)nadaralyk, 3)şer, 4)goh, 5)dawa
umumyscandalous1)haýýar, 2)nadara
umumyscriptureInjildäki mukaddes ýazgylar
umumysearch upon arresttutulan adamyň üst barlagy
umumysecond1)ikinji (adj), 2)sekud (n)
umumysecret1)assyryn (adj), 2)syrly (adj), 3)ogryn (adj), 4)syr (n), 5)tilsim (n), 6)gizlin (adj), 7)ýaşyryn (n)
umumysedative1)ukladýan, 2)köşeşdiriji
umumyseparate1)üzňe (adj), 2)izolirlemek (v), 3)bölmek (v), 4)aýry (n), 5)aýyrmak (v)
umumyservice1)gulluk,2)hyzmat, 3)kömek, 4)ybadat
umumyset1)durnukly (adj), 2)döw (n), 3)düzgnleşdirmek (v), 4)ugratmak (v), 5)düzetmek (v), 6)germek (v), 7)gurmak (v), 8)ugrukdyrmak (v), 9)çaşyrmak (v), 10)köplük (n), 11)perde (n)
umumysettlement1)wadalaşyk, 2)ýerleşdirme, 3)üzlüşme, 4)ilatly ýer, 5)hasaplaşma
umumyshade1)kölege, 2)öwüşgin
umumyshadowkölege
umumyshadykölegeli
umumyshaking1)sandyrawuk (adj), 2)sarsgyn (n)
umumyshard1)jäjek (n), 2)gyýçak (adj)
umumyshoe1)uçgur (adj), 2)aýakgap (n)
umumyshoemaker1)ädikçi, 2)köwüşçi
umumyshoulderbladepilçe
umumyshrinemukaddes ýer
umumyshunýadyrgamak
umumysick1)hassa (n), 2)keselli (adj), 3)kesel (n), 4)näsag (n), 5)ýarawsyz (adj)
umumysidewalk1)trotuar, 2)pyýada ýol
umumysideways1)ýan, 2)gapdal, 3)gyra, 4)gyradan
umumysimple1)sada, 2)ýönekeý, 3)ýeňil
umumysimple-heartedness1)göwnaçyklyk, 2)sadalyk
umumysimplicitysadalyk
umumysince1)bäri, 2)köneden, 3)aradan, 4)sebäbi
umumysince thenaradan
umumysincere1)dogruçyl, 2)sada, 3)akýürekli
umumysingle1)bir gezek, 2)ýeke, 3)maşgalasyz, 4)durmuşa çykmadyk
umumyski1)lyža (n), 2)lyžada typmak (v)
umumyslander of titleady garalamak
umumysleepyheadukuçyl
umumyslippery1)taýga (n), 2)taýgançak (adj), 3)typançak (adj), 4)sürçek (adj)
umumyslow1)haýal (adj), 2)ýuwaş (adj), 3)tesmek (v), 4)haýallamak (v), 5)assa (adj)
umumysmileyadamyň keýpini görkezýän kiçijik surat
umumysmooth1)tekiz (adj), 2)ýumarlamak (v), 3)mawut (adj), 4)ýylmanak (adj), 5)sypalamak (v), 6)tekizlemek (v)
umumysnapshotkadr
umumysofa1)diwan (n), 2)tultuk (adj), 3)siňňitli (adj), 4)ýumşak (adj), 5)myssyk (adj)
umumysolicitor1)adwokat 2)aklawçy
umumysolvent abuseuçujy madda baglylygy
umumysoporificukladýan
umumysour1)uýamak (v), 2)turşy (adj)
umumysouvenir1)ýadygärlik, 2)suwenir
umumyspadepil
umumyspecial administrationýörite dolandyryş
umumyspecial businessadatdan daşary ýygnagyň meseleleri
umumyspectacularowadan
umumyspell1)konkretleşdirmek (v), 2)jady (n), 3)harplamak (v)
umumysporadicwagtal-wagtal
umumyspread1)çalmak, 2)çaşyrmak, 3)möwç almak, 4)çogmak, 5)çyrşamak, 6)düşemek, 7)sermek, 8)tapawut, 9)ýaýramak
umumysquadroneskadron
umumysquare1)kwadrat 2)meýdan 3)dörtburçluk
umumysquashkädi
umumystadiumstadion
umumystakeholder1)dahylly, 2)bähbidi bar adam
umumystandardize1)kadalaşdyrmak, 2)standartlaşdyrmak
umumysteadfast1)çiňe, 2)gyşarnyksyz, 3)mizemez
umumysteadfastnessberdaşlylyk
umumysteadydurnukly
umumystep1)ädim (n), 2)basgançak (n), 3)gadam (n), 4)ädimlemek (v), 5)ätlemek (v), 6)ädim ätmek (v)
umumystimulus1)badalga, 2)gyjyndyryjy, 3)höweslendirme
umumystinkporsy (adj), porsamak (v)
umumystomach1)aşgazan, 2)garyn, 3)mäde
umumystone1)daş (n), 2)şänik (n), 3)daşlamak (v), 4)serhoş (adj), 5)şaň (adj)
umumystraw1)sypal (n), 2)mele (adj), 3)saman (n), 4)turbajyk (n)
umumystroller1)gezende, 2)entäp ýören adam
umumysubstance1)madda, 2)serişde
umumysubstantive lawmaddy hukuk
umumysubtitlekiçi adalga
umumysummary proceedingssada kazyýet işi
umumysuspect1)şübheli adam (n), 2)şübhelenmek (v), 3)şübheli (n), 4)şübhelenýän (n)
umumysuspensealada
umumyswaddling clothesgundag
umumysweet potatoesbadat
umumytable of oblationsadaka ýeri
umumytacit lawadat hukugy
umumytake advantagepeýdalanmak
umumytake care of1)seretmek, 2)ideg etmek, 3)aladasyny etmek
umumytangiblemaddy
umumytangible assetsmaddy aktiwler
umumytaste1)dadyrmak (v), 2)datmak (v), 3)tagam (n)
umumytax basesalgyt binýady
umumytemple1)çekge, 2)ybadathana, 3)ýaňak
umumytemporal1)çekge süňki (n), 2)dünýewi (adj)
umumytense1)dartgynly (adj), 2)zaman (n), 3)işlik zaman (n)
umumytent1)çadyr, 2)palatka
umumyterm1)adalga, 2)möhlet, 3)termin, 4)ýarymýyllyk, 5)okuw möwsümi
umumyterminology1)adalgaşynaslyk, 2)terminologiýa
umumytestator1)wesýet goýan adam, 2)synagçy
umumythanklessgadyrbilmez
umumythin1)hor (adj), 2)ýekelemek (v), 3)igli (adj), 4)inçe (adj), 5)ýuka (adj)
umumythough1)sada, 2)garamazdan, 3)seretmezden
umumythread1)düzmek (v), 2)sapmak (v), 3)ötürmek (v), 4)sapak (n), 5)ýüp (n)
umumytillerbabadaýhan, ýer agdarýan gural
umumytire1)şina (n), 2)ejizlemek (v), 3)ýadatmak (v), 4)ysgynsyzlanmak (v), 5)ýaltanmak (v)
umumytired1)argyn, 2)ýadaw
umumyto be beautifiedowadanlanmak
umumyto be made ofedilmek
umumyto be tiredýadaw bolmak, ýadamak
umumyto betrotheadaglamak
umumyto care foralada
umumyto cast a spelljadylamak
umumyto diearadan çykmak
umumyto fadesolmak
umumyto gladdenbegendirmek
umumyto go badpislemek
umumyto invadezabt
umumyto make beautifulowadanlamak
umumyto radiateparlamak
umumyto spread outsermek
umumyto talk; chattermadyrdamak
umumyto taste1)dadyrmak, 2)datmak
umumyto thread a needlesapmak
umumytoadstoolýylankömelek
umumytoadyýaranjaň
umumytonsilbadam şekilli mäz
umumytornadotüweleý
umumytrade1)hünär (n), 2)senet (n), 3)söwda (n), 4)aluw-satuw (n), 5)kär (n), 6)söwda etmek (v)
umumytrade disputesöwda jedeli
umumytrade namesöwda ady
umumytrade showsöwda sergisi
umumytrade uniontelekeçiler birleşmesi
umumytrademarktäjirçilik markasy
umumytradersöwdagär
umumytradesmantelekeçi
umumytradition1)däp-dessur, 2)ýörelge
umumytraditional1)adaty, 2)däp bolan
umumyTraffic rulesýol hereketiniň kadalary
umumytransmitter1)ýokuşdyryjy, 2)tolkun ýaýradyjy
umumytransplantationperesadka
umumytreatment1)bejeriş, 2)gaýtadan işleýiş, 3)bejergi
umumytreaty1)şertnama, 2)wadalaşyk
umumytrouble1)azar, 2)ünji, 3)alada, 4)azar, 5)bozgaklyk
umumytroubled1)aladaly, 2)läbik, 3)gowgaly, 4)aladaly
umumytrustee1)ynanylan adam, 2)hossar
umumytype of breadýerçörek
umumytypical1)tipik, 2)tirleýin, 3)adaty
umumyunaccomplishedtamamlanmadyk
umumyunbrokendöwülmedik, bozulmadyk
umumyuncategorizedbölümlere aýrylmadyk
umumyuncle1)daýy, 2)däde, 3)aga, 4)akga
umumyuncommonadaty däl
umumyunconsidered1)gümürtik 2)göz öňünde tutulmadyk
umumyuncoordinated utgaşdyrylmadyk
umumyundiscovered1)bilinmeýän 2)üsti açylmadyk
umumyunfair1)ynsapsyz, 2)adalatsyz
umumyunfair competitionadyl bolmadyk bäsleşik
umumyunfinishedsoňlanmadyk
umumyungratefulgadyrbilmez
umumyunidentifiedanyklanylmadyk
umumyuninhabitedadam barmadyk
umumyunjust1)ynsapsyz, 2)adalatsyz
umumyunload1)boşatmak, 2)okdan boşatmak (v), 3)ýeňletmek, 4)ýük düşürmek, 5)düşürmek
umumyunlovedgadyrsyz
umumyunmarried1)durmuşa çykmadyk, 2)maşgalasyz
umumyunregisteredhasaba alynmadyk
umumyunsaturated1)doýurylmadyk, 2)doýmadyk
umumyunsoldsatylmadyk
umumyunthriftykdysady däl
umumyunwrittenýazylmadyk
umumyuploadýüklemek
umumyusernameulanyjy ady
umumyusualadaty
umumyusually1)köplenç, 2)adatça
umumyvalue-added taxgoşulan baha üçin salgyt
umumyvandalismrehimsizlik, nadanlyk, medeniýetsizlik
umumyvariation1)üýtgeme, 2)pytradylyş, 3)üýtgeşme
umumyveto1)gadagan ediş, 2)gadagan etme
umumywadding1)pamyk 2)ýumşak material
umumywaddlemoýmuldamak, aýagyňy süýräp almak
umumywalkingpyýada ýöreýiş
warehousesklad
umumywarm1)gyzyşmak (v), 2)ýylatmak (v), 3)çoýmak (v), 4)maýyllyk (adj), 5)maýyl (adj), 6)mylaýym (adj), 7)ýyly (adj), 8)mähirli (adj), 9)maýlamak (v), 10)ýylynmak (v)
warrantnarýad
umumywayleaveýol rugsady
umumywealth1)gurplulyk, 2)baýlyk, 3)döwletlilik, 4)döwletli, 5)adyl, 6)baý
umumyweb addressinternet salgysy
umumywell-being1)abadançylyk, 2)gülläp ösme, 3)eşret, 4)oňluk, 5)rähnet
umumywhatevernäme bolsada
umumywhistle blowingbikanun işleri ygtyýarly adamlara habar bermek
umumywidespread1)ýaýbaň, 2)giň ýaýran
umumywitchjadygöý
umumywitchcraftjadygöýlük
umumywithout breadthinsiz
umumywizardjadygöý
umumywool threaderiş
umumyworried1)ünjüli, 2)aladaly
umumyworry1)darykmak (v), 2)gaýgy etmek (v), 3)zowzuldamak (v), 4)ynjalyksyzlanmak (v), 5)aladalanmak (v), 6)gaýgy (n), 7)ünji (n)
umumyworship1)baş egmek, 2)tagzym etmek, 3)ybadat etmek
umumywrong1)bimamla, 2)çöwre, 3)nädogry, 4)keçje, 5)bimamla
umumyzebra crossingpyýada geçelge

ad

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Awtoulagy ulgamy: Açylyş dabarasy
işini utgaşdyrmak maks ady bilen, ýokarda agzalan taraplaryň paýly gatnaşmagynda döredilendir. Mälim bolşy ýaly,
www.atavatan-turkmenistan.com
“Gallup”: Türkmenistan iň howpsuz ýurt
düzdi. Bu bar ada “Watan” habarlar gepleşiginde hem habar berildi. Şeýlelik bilen, Türkmenistanyň bitarap
www.atavatan-turkmenistan.com
Bahar Annaýewa: Aýdym-saz durmuşymyň bir bölegi
üçin bolsa adam mydama gözlegde we hereketde bolýar. Şeýle hereketleri we öz
www.atavatan-turkmenistan.com
Timur Kasymowiç Zülfükarow: Rudakiniň mawzoleýinde
Maksim Gorkiý adyndaky Edebiýat institutyny gutaran we 20 sany romanyň ýüzlerçe edebi
www.atavatan-turkmenistan.com
Türkmenistanyň halkara howa gatnawlarynyň we daşary ýurt raýatlarynyň gelmeginiň möhleti
öňüni almak maks ady bilen Türkmenistanyň döwlet serhetlerinden ýurduň raýatlarynyň, daşary ýurt raýatlarynyň

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!