Gözlenen sözler falselyadadarchaelogistabduct
Paýlaşyň
old sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyold1)garry, 2)köne
Türkçe: 1) eski 2) yaşlı
oldgarry
oldköne
old sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyabbetingresmi şekilde goldamak
umumyabetting1)öjükdirmek 2)resmi şekilde goldamak 3)höweslendirmek 4)kömek etmek (erbet işlerde)
umumyaccessory1)enjam, 2)goldavjy gurluş
umumyaccompanimentýoldaşlyk
umumyaccompanyýoldaş bolmak
umumyaccount holderhasaby göteriji, eýesi
adhere togoldamak
umumyaggregatedolduryjy
agree with1) ylalaşmak, 2) goldamak
umumyaid1)ýardam (n), 2)goldaw (n), 3)haraý (n), 4)hemaýat (n), 5)goldamak (v), 6) kömek (n), 7) kömek etmek (v)
umumyally1)ýoldaş, 2)soýuzdaş
umumyamendskompensasiýa, öwezi doldurma
umumyannexationgoşulma, doldurma
umumyapostate1)dilden çykan, 2)ýoldan çykan
umumyassassinatepul üçin öldürmek
umumyassassinationöldürme
umumyassistinggoldamak
umumyassisting an offenderjenaýatkäri goldamak
umumyatonementöwezini doldurma
back upgoldamak
umumyBackinggoldaw
umumybarrac1) garşylygyny bildirmek üçin gygyrmak; 2) goldamak üçin gygyrmak; 3) gykylyk, gaty ses
umumybe toldaýdylmak
umumybiocidejandarlary öldüriji
umumyblack goldgara altyn
umumyblindfoldgözdaňy
umumybold1)ýürekli, 2)mert, 3)batyr
umumyboldness1)batyrlyk, 2)ýüreklilik
umumybrother-in-law1)ýüwürji, 2)gaýynaga, 3)giýew, 4)baldyzynyň ýoldaşy, 5)baja, 6)gaýyn ini
umumycold1)sowuk, 2)düwme, 3)sowuklyk, 4)ýoň, 5)sowklama, 6)ýoňlama, 7)çigrek
umumycold-bloodednesssowukganlylyk
umumycompanion1)şärik, 2)ýoldaş, 3)işdeş
umumycompany1)rota, 2)kompaniýa, 3)ýoldaş. 4)dost-ýar, 5)firma
umumycomradeýoldaş
umumycomradeshipýoldaşlyk
umumydirect objectgöni doldurgyç
umumydoldrums1)keýpsizlik, 2)sussypeslik
umumydrainage manifoldzeýakaba
umumyendorse1)goldamak, 2)gol çekmek
umumyendorsement1)tabşyryş ýazgysy, 2)goldaw, 3)gol çekme
umumyexecution1)amala aşyryş, 2)öldürme, 3)ýörediş
umumyfatalöldüriji
umumyfatality1)ölüm-ýitim, 2)öldürijilik
umumyfavor1)goldaw (n), 2)goldamak (v)
umumyfellow1)hemra, 2)ýoldaş, 3)ýigit
umumyfellowship1)ýoldaşlyk, 2)dostluk
umumyfill1)doldurmak, 2)ganmak, 3)gömmek, 4)bitirmek, 5)gandyrmak, 6)gapgarmak
fill outboş ýeri doldurmak
umumyfill updoldurmak
umumyfillerdolduryjy
umumyfillingdoldurmak
umumyfive-year-old sheepmaňramaz
umumyfold1)epin (n), 2)sepmek (v), 3)epmek (v), 4)eplemek (v), 5)eplenmek (v), 6)çöken ýer (n)
umumyfoldedegrelmek
umumyfolder1)papka, 2)bukja
umumyfriend1)dost, 2)jora 3)ýoldaş, 4)boýdaş, 5)arkadaş
umumyfriendly meetingýoldaşlyk duşuşygy
umumygoldaltyn
umumygold clausealtyn şert
umumygold currencygyzyl pul
umumygold, goldentylla
umumygolden1)tylla, 2)altyn
umumygolden agealtyn asry
umumygolden eaglebürgüt
umumygoldfinchalatogan
umumygoldfishaltyn balyk
umumygoldsmithzergär
umumyguidance1)ýoldaşlyk, 2)gollanma
umumyguide1)gollanma (n), 2)ýolbelet (n), 3)gid (n), 4)ýoldaş bolmak (v)
umumyhold1)jylawlamak, 2)ýapyşmak, 3)saklamak, 4)guramak, 5)tutmak
hold ongaraşmak
umumyhold upsaklamak
umumyholder1)saklaýjy, 2)tutawaç
umumyholding cellkapasa
umumyholding companyholding kompaniýasy
umumyholdings1)emläk, 2)eýeçilik, 3)mülk
umumyholdover tenantlizinkde harydy yzyna tabşyrylmaýan emläk
umumyhomicideöldürme
umumyhousehold1)hojalyk, 2)maşgala
umumyhouseholderöý eýesi
umumyimbuetümmeklemek, doýurmak, doýýança iýdirmek, gerk-gäbe naharlamak, doldurmak
umumyindirect objectgytak doldurgyç
umumyindispensable1)möhüm, 2)ýerini dolduryp bolmaýan, 3)çalşyp bolmaýan
umumyinfanticidedoglan çagany öldürme
umumyinsertion1)dolduryş, 2)sokma
umumykill1)öldürmek, 2)gyrmak
umumylethal1)öldüriji, 2)ölüm howply
umumymake up for smthöwezini doldurmak
umumymalice aforethoughtadam öldürmek jenaýatyny taslamak
umumymoldy1)zeňli, 2)zeňlän
umumymurder1)ýok etme (n), 2)öldürmek
umumyold1)garry, 2)köne
umumyold agegarrylyk
umumyOld Girlgarrygyz
umumyold manaksakal
umumyOld TestamentKöne Äht
umumyold womankempir
umumyolderuly, ulurak
umumyone-foldbir gezek
umumypartner1)hyzmatdaş, 2)ýoldaş, 3)işdeş
umumypatronizehossarlyk etmek, howandarlyk etmek, goldamak, hemaýat etmek, ýaranlyk etmek
umumypolicyholderätiýaçlandyryş etdiren
umumyrecover1)gutulmak, 2)öwezini doldurmak, 3)sagalmak
umumyredressöwezini doldurmak
umumyrefilldoldurmak
umumyscold1)käýemek, 2)sögmek
umumyshareholder1)paýçy, 2)paýdar
umumyslayöldürmek
umumysmotherbogup öldürmek
umumysoldergalaýylamak
umumysolderinggalaýylama
umumysoldieresger
umumysoldierhoodsoldatlyk
umumyspacerdolduryjy
umumyspouseýanýoldaş
umumystakeholder1)dahylly, 2)bähbidi bar adam
umumystockholderpaýdar
umumystranglebogup öldürmek
umumysuicideözüni öldürme
umumysupport1)daýanç (n), 2)goldaw (n), 3)söýget (n), 4)tekge (n), 5)goldamak (v), 6)goltgy (n), 7)direg (n), 8)medet (n)
umumythresholdbosaga
umumyto be stuffeddoldurmak
umumyto catch a coldsowuklamak
umumyto fill1)doldurmak, 2)gapgarmak, 3)gandyrmak
umumyto fold1)eplemek, 2)eplenmek
umumyto give someone a coldsowuklatmak
umumyto holdtutmak
umumyto hold in handideklemek
umumyto make oldgarratmak
umumyto support1)gollamak, 2)goldamak
umumytwo-year-old camelkeşer
umumytwo-year-old sheep1)işşek, 2)öweç
umumyunfolddüzlemek
umumyunsoldsatylmadyk
umumyupholdtassyklamak
umumyvouch1)goldamak, 2)tassyklaýjy resminama bermek

old

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
“Gallup”: Türkmenistan iň howpsuz ýurt
bilen üçünji b oldy. Dünýäniň iň howpsuz ýurtlarynyň ilkinji onlugynda Islandiýa, Kuweýt, Norwegiýa,
www.atavatan-turkmenistan.com
Bahar Annaýewa: Aýdym-saz durmuşymyň bir bölegi
bilen söhbetdeş b olduk we bu söhbetdeşligi  «Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com    saýtynyň 
www.atavatan-turkmenistan.com
Türkmen-türk gatnaşyklary: ýokary derejedäki sapar we duşuşyklar
tüýs ýürekden g oldaýandygyny belledi. Ilçi öz makalasynda: “Iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar birek-birege hormat
www.atavatan-turkmenistan.com
“Apple” kompaniýasynyň girdejisi
dollara barabar b oldy. Şol bir wagtda kompaniýanyň ýyllyk girdejisini hem yglan etdiler.
www.atavatan-turkmenistan.com
Diego Maradona – 60 ýaşady
geçiren oýunçysy b oldy we topar bilen Italiýanyň kubogyny, Italiýanyň Super kubogyny we

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!