Gözlenen sözler adjunctionambusherchain armourplaygrip
Paýlaşyň
KategoriýaTürkmenEnglish
serenjamgear
serenjam sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumygear1)serenjam, 2)tizlik derejesi, 3)tizlik ryçagy

serenjam

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Hepdelik täleýnama (21-27-sentýabr)
meşgullansalar özlerine serenjam berseler bähbitli bolarlar. Öňümizdäki hepde mizanlara ýaşaýyş jaýlarynda tämizlik
www.atavatan-turkmenistan.com
Owadan Sünbüleler kimler
üçin ulanýan serenjam beriji serişdelerine üns bermek gerek. Halaýan ýurtlary Ýaponiýa, Çehiýa, Germaniýa, Koreýa,
www.atavatan-turkmenistan.com
Hepdelik täleýnama (2-8 awgust)
meşgullansalar, özüne serenjam berseler has bähbitli bolar. Ýaşaýyş jaýynda hem iş ýerlerinde
www.atavatan-turkmenistan.com
«Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň birinji mejlisi
ýetiriler. Öý haýwanlaryna serenjam beriş otagynyň gapdalynda suw gyzdyryjysy bolan suwa düşüriş otaglar
www.atavatan-turkmenistan.com
Ynam, göreş, soň üstünlik
töweregindäki  baglara  serenjam  bererdim, suwarardym.  Işlerden elim  boşaşan soň,   sähel  wagtam  bolsa,

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!