“Makul Sözlük” sanly we sesli sözlük taslamasy Türkmen we Iňlis dilindäki sözlük taslamasy bolup, 15 müňden gowrak esasy sözi özünde jemleýär. Makul Sözlükden sinonimleri hem hasaba alanyňda jemi 25 müňden gowrak Türkmen dilinden Iňlis diline, şeýle hem Iňlis dilinden Türkmen diline sözleri tapyp bilersiňiz. Sanly we Sesli sözlük – Makul Sözlük “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna we Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlap durmuşa geçirýän taslamasydyr.
Biz sözlügimizde “Makul Hyzmat” terjime merkeziniň rugsat bermegi bilen bu merkeziň nyşanyny ulandyk. “Makul Sözlükden” peýdalanmak isleýän bolsaňyz, onda, Sizi www.makulsozluk.com saýtyna çagyrýarys. Aşakdaky linkleri ulanyp Playmarket-den biziň applikasiýalarymyzy mugt göçürip ulanyp bilersiňiz.