Irregular verbs

Infinitive (v1) Simple Past(v2) Past Participle(v3)
arise peýda bolmak, ýüze çykmak arose peýda boldy, ýüze çykdy arisen peýda bolan, ýüze çykan
awake ukudan oýanmak, oýarmak awakened / awoke oýandy,oýardy awakened / awoken oýanan, oýaran
be bolmak, bar bolmak was (birl.), were (köpl.) boldy been bolan, bolup gören
bear götermek, çaga dogurmak, bore göterdi born / borne göteren, doglan
beat urmak beat urdy beaten / beat uran
become bolmak became boldy become bolan
begin başlamak, başlanmak began başlady, başlandy begun başlan, başlanan
bend egmek, gyşartmak bent egdi, gyşardy. bent egen, gyşaran
bet jedel etmek, jedelleşmek bet jedel etdi, jedelleşdi bet jedel eden, jedelleşilen
bid (geleşikde) baha teklip etmek bid baha teklip etdi bid baha teklip edilen
bind daňmak, baglamak, borçly etmek bound daňdy, baglady,borçly etdi bound daňan, baglanan, baglan,borçly eden,
bite dişlemek bit dişledi bitten dişlän
bleed gan akmak, ganamak, ganjarmak bled ganady, gan akdy,ganjardy bled ganan, gan akan, ganjaran
bless ýalkamak, minnetdarlyk bildirmek blessed ýalkady, minnet-darlyk bildirdi blest ýalkan, minnetdarlyk bildiren
blow üflemek, (ýel, şemal) ösmek blew üfledi, (ýel, şemal) ösdi blown üflenen, (ýel, şemal) ösen
break döwmek broke döwdi broken döwlen
breed ösdürip ýetişdirmek, kemala getirmek bred ösdürip ýetişdiril-di, kemala getirdi bred ösdürip ýetişdiren, kemala getiren
bring getirmek brought getirdi brought getiren
broadcast ýaýratmak; giňden ýaýratmak, radio-telewidenýie ýaýlymy arkaly maglumatlary ýaýratmak broadcast / broadcasted ýaýratdy; giňden ýaýratdy; radio-telewidenýie ýaýly-my arkaly maglumatlary ýaýratdy broadcast / broadcasted ýaýran; giňden ýaýradan, radio-telewidenýie ýaýlymy arkaly maglumatlary ýaýradan
build (jaý we ş.m.) gurmak, bina etmek, salmak built (jaý we ş.m.) gur-dy, bina etdi, saldy built (jaý we ş.m.) guran, bina eden, salan
burn ýanmak, ýakmak burned / burnt ýandy, ýakdy burned / burnt ýanan, ýakan
buy satyn almak bought satyn aldy bought satyn alan
can başarmak, oňarmak, edip bilmek could başardy, oňardy, edip bildi could başaran, oňaran, edip bilen
cast taşlamak, zyňmak, zyňyp goýbermek cast taşlady, zyňdy, zyňyp goýberdi cast taşlan, zyňan, zyňyp goýberen
catch tutmak, almak, ýetişmek, caught tutdy, aldy, ýetişdi, caught tutan, alan, ýetişen
choose saýlamak, saýlap almak chose saýlady, saýlap aldy chosen saýlan, saýlap alan
come gelmek came geldi come gelen
cost gymmaty bolmak, bahasy bolmak, bahada durmak cost gymmaty boldy, bahasy boldy, bahada durdy cost gymmaty bolan, bahasy bolan, bahada duran
creep süýşmek, emedeklemek, süýrenmek crept süýşdi, emedekle-di, süýrendi crept süýşen, emedeklän, süýrenen
cut kesmek, bölmek, bahasyny düşürmek, aýyrmak cut kesdi, böldi, bahasyny düşürdi, aýyrdy cut kesen, bönen, bahasy düşen, aýran
deal iş salyşmak, işleşmek, söwda edişmek, dellallyk etmek dealt iş salyşdy, işledi, söwda etdi, dellallyk etdi dealt iş salyşan, işlän, söwda eden, dellallyk eden
do etmek, ýerine ýetirmek, berjaý etmek, amal etmek did etdi, ýerine ýetirdi, berjaý etdi, amal etdi done eden, ýerine ýetiren, berjaý eden, amal eden
draw süýremek, galam bilen surat çekmek, drew süýredi, galam bilen surat çekdi, drawn süýrän, galam bilen surat çeken
dream arzuw etmek, hyýala çümmek dreamed arzuw etdi, hyýala çümdi dreamt arzuw eden, hyýala çümen
drink (suw we ş.m.) içmek drank (suw we ş.m.) içdi drunk (suw we ş.m.) içen
drive (awtoulagy) dolandyrmak, sürmek drove (awtoulagy) dolandyrdy, sürdi driven (awtoulagy) dolandyran, süren
eat iýmek, naharlanmak ate iýdi, naharlandy eaten iýen, naharlanan
fall ýykylmak, dökülmek, gaçmak, fell ýykdy, dökdi, gaçdy fallen ýykylan, dökülen, gaçan,
feed naharlamak, emdirmek fed naharlady, emdirdi fed naharlan, emdiren
feel duýmak, syzmak, aňlmak, felt duýdy, syzdy, aňlady felt duýan, syzan, aňan,aňlan
fight uruşmak, söweşmek, göreşmek fought uruşdy, söweşdi, göreşdi fought uruşan, söweşen, göreşen
find tapmak, agtaryp tapmak, ýüze çykarmak found tapdy, agtaryp tapdy, ýüze çykardy found tapan, agtaryp tapan,ýüze çykaran
fit (talap, ölçeg we ş.m. boýunça) laýyk gelmek fit (talap, ölçeg we ş.m. boýunça) laýyk geldi fit (talap, ölçeg we ş.m. boýunça) laýyk gelen
fly uçmak flew uçdy flown uçan
forgive günäsini ötmek, günäsini geçmek forgave günäsini ötdi, günäsini geçdi forgiven günäsini öten, günäsinigeçen
get almak, edinmek, (bir ýere) barmak, baryp ýetmek got aldy, edindi, (bir ýere) bardy, ýetdi got, gotten (amer.) alan, edinen, (bir ýere) baran, baryp ýeten
gild altyn çaýmak, altyn bilen bezemek gilt, gilded altyn çaýdy, altyn bilen bezedi gilt, gilded altyn çaýlan, altyn bilen bezelen
give bermek gave berdi given beren
go gitmek went gitdi gone giden
grind üwemek, döwmek, owratmak ground üwedi, döwdi, owratdy ground üwän, döwen, owradan
grow ösdürmek, ösdürip ýetişdirmek grew ösdürdi, ösdürip ýetişdirdi grown ösdüren, ösdürip ýetişdiren
have bolmak, bar bolmak, edinmek, eýe bolmak, eýeçilik etmek had boldy, bar boldy, edindi, eýe boldy, eýeçilik etdi had bolan, bar bolan, edinen, eýe bolan, eýeçilik eden
hear eşitmek heard eşitdi heard eşiden
hide bukulmak, gizlenmek hid bukdy, gizledi hidden bukan, gizlän
hit urmak, kakmak, (duşmany) ýeňmek, üstün çykmak hit urdy, kakdy, (duşmany) ýeňdi, üstün çykdy hit uran, kakan, (duşmany) ýeňen, üstün çykan
hold saklamak, berkitmek, (ýygnak) geçirmek held saklady, berkitdi, (ýygnak) geçirdi held saklan, berkiden, (ýygnak) geçiren
hurt ýaralamak, ynjytmak, agyrtmak, zeper ýetirmek hurt ýaralady, ynjytdy, agyrtdy, zeper ýetirdi hurt ýaralan, ynjan, agyran, zeper ýeten
keep saklamak, goramak, gorap saklamak kept saklady, gorady, gorap saklady kept saklan, goran, gorap saklan
know bilmek, tanamak, düşünjesi bolmak knew bildi, tanady, düşünjsi boldy known bilen, tanan, düşünjesi bolan
lay ýazyp goýmak, ýazgyn goýmak laid ýazyp goýdy, ýazgyn goýdy laid ýazyp goýan, ýazgyn goýan
lead dolandyrmak, ýolbaşçylyk etmek led dolandyrdy, ýolbaşçylyk etdi led dolandyran, ýolbaşçylyk eden
leap towusmak, böküp geçmek leapt towusdy, böküp geçdi leaped towsan, böküp geçen
learn öwrenmek, ýat tutmak learnt / learned öwrendi, ýat tutdy learnt / learned öwrenen, ýat tutan
leave taşlap gitmek, goýup gitmek, goýmak left taşlap gitdi, goýup gitdi, goýdy left taşlap giden, goýup giden, goýan
lend karz bermek lent karz berdi lent karz beren
let rugsat bermek, rugsat etmek let rugsat berdi, rugsat etdi let rugsat beren, rugsat eden
lie (ýüzün düşüp) ýatmak, durmak, ýerleşmek, bolmak lay (ýüzün düşüp) ýatdy, ýerleşdi, boldy lain (ýüzün düşüp) ýatan, duran, ýerleşen, bolan
lose ýitirmek, ýitmek, azaşmak, utulmak lost ýitirdi, ýitdi, azaşdy, utuldy lost ýitiren, ýiten, azaşanutulan
make etmek, döretmek, öndürmek, ýasamak made etdi, döretdi, öndürdi, ýasady made eden, döreden, öndüren,ýasan, ýasalan
mean aňlatmak, manyny bermek, göz öňüne tutmak meant aňlatdy, manyberdi, göz öňüne tutdy meant aňladan, many beren, göz öňüne tutan
meet duşmak, duşuşmak, tanyşmak, gabat gelmek, görüşmek met duşdy, duşuşdy, tanyşdy, gabat geldi, görüşdi met duşan, duşuşan, tanyşan, gabat gelen, görüşen
pay tölemek, töleg geçirmek paid töledi, töleg geçi-rdi paid tölän, töleg geçiren
put goýmak, ýerleşdirmek put goýdy, ýerleşdirdi put goýan, ýerleşdiren
read (kitap we ş.m.) okamak read (kitap we ş.m.) okady read (kitap we ş.m.) okan
rid (bir zatdan) boşatmak, dyndarmak, dynmak, azat etmek, ýüz döndermek rid (bir zatdan) boşatdy, dyndardy,dyndy, azat etdi, ýüz dönderdi rid (bir zatdan) boşadan, dyndaran,dynan, azat eden, ýüz dönderen
ride atlanmak, awtoulagdan başga zatlary sürmek rode atlandy, awtoulag-dan başga zatlary sürdi ridden atlanan, awtoulagdan başga zatlary süren
ring jyňňyrdamak, jaň kakamak, halklamak, halka gurşamak rang jyňňyrdady, jaň kakdy, halkalady, halka gurşady rung jyňňyrdan, jaň kakan,halkalan, halka gurşan
rise galdyrmak, götermek rose galdyrdy, göterdi risen galdyran, göteren
run ylgamak ran ylgady run ylgan
say aýtmak, diýmek said aýtdy, diýdi said aýdan, diýen
see görmek saw gördi seen görnen
sell satmak sold satdy sold satan
send ibermek, ugratmak sent iberdi, ugratdy sent iberen, ugradan
set gurnamak set gurnamak set gurnamak
shake silkelemek, silkmek,çaýkamak shook silkeledi, silkedi çaýkady shaken silkelenen, silkän,çaýkan
shine şöhle saçmak, ýagty saçmak shined / shone şöhle saçdy, ýagty saçdy shined / shone şöhle saçan, ýagty saçan
shoot atmak, tüpeňlemek, film düşürmek shot atdy, tüpeňledi, film düşürdi shot atan, tüpeňlän, film düşüren
show görkezmek showed görkezdi shown / showed görkezen
sing aýdym aýtmak sang aýdym aýdy sung aýdym aýdan
sit oturmak, ýerleşmek sat oturdy, ýerleşdi sat oturan, ýerleşen
sleep ýatmak, uklmak slept ýatmak, uklmak slept ýatmak, uklmak
speak gürlemek, geplemek spoke gürledi, gepledi spoken gürlän, geplän
swim ýüzmek swam ýüzdi swum ýüzen
take almak took aldy taken alan
teach okatmak, bilim bermek taught okatdy, bilim berdi taught okadan, bilim beren
tear köki-damary bilen goparmak tore köki-damary bilen gopardy torn köki-damary bilen goparan
tell gürrüň bermek told gürrüň berdi told gürrüň beren
think pikir etmek, oýlanmak thought pikir etdi, oýlandy thought pikir eden, oýlanan
throw Zyňmak, taşlamak threw zyňdy, taşldy thrown zyňan, taşlan
wake oýarmak, oýanmak woke /waked oýardy, oýandy woken / waked oýaran, oýanan
wear geýmek wore geýdi worn geýnen
weave dokamak, örmek, işmek wove dokady, ördi, işdi woven dokan, ören, işen
win utmak, ýeňiş gazanmak won utdy, ýeňiş gazan-dy won utan, ýeňiş gazanan
write hat ýazmak wrote hat ýazdy written hat ýazan
Biz sözlügimizde “Makul Hyzmat” terjime merkeziniň rugsat bermegi bilen bu merkeziň nyşanyny ulandyk. “Makul Sözlükden” peýdalanmak isleýän bolsaňyz, onda, Sizi www.makulsozluk.com saýtyna çagyrýarys. Aşakdaky linkleri ulanyp Playmarket-den biziň applikasiýalarymyzy mugt göçürip ulanyp bilersiňiz.