Comments Off on “Windows” üçin Sözlük: “Makul Sözlük”

“Windows” üçin Sözlük: “Makul Sözlük”

Iňlis dilinde: Ýükläp almak üçin Internete birikmezden kompýuterlerde sözlük ulanmak isleýänler üçin täze programma işlenip düzüldi. Makul Sözlük Platformy tarapyndan “Windows” üçin sözlük-“Makul Sözlük” taýýarlandy. Mälim bolşy…
Comments Off on Idiomalar: Diller dünýäsiniň ajaýyp bir bölegi

Idiomalar: Diller dünýäsiniň ajaýyp bir bölegi

Iňlis dilinde: Iňlis dilini öwrenýän mekdep okuwçysy “cat” sözüni gözüni gyrpman “pişik”  diýip terjime etjekdigi gürrüňsizdir. Emma “dog my cats” diýen idiomany  – “it meniň pişiklerim”, meniň pişiklerim it??, it pişiklerim??  görnüşinde terjime…
Comments Off on Prefiksler we Suffiksler : Makul Sözlük hödürleýär!

Prefiksler we Suffiksler : Makul Sözlük hödürleýär!

Iňlis dilinde: Iňlis dili söz düzümi boýunça dünýäde iň baý dilleriň biri hasaplanýar.  Bu diliň sözlük gory düýp sözlere – atlara, işliklere, sypatlara … söz ýasaýyjy goşulmalaryň,…
Comments Off on Ýetilen sepgit 16 000 : Maksat 20 000

Ýetilen sepgit 16 000 : Maksat 20 000

Iňlis dilinde: Iňlis dilini suwara bilmek üçin 16000 söz ýeterlik kabul edilýär. Makul Sözlük platformy (www.makulsozluk.com)  öz ulanyjylarynyň Iňlis we Türkmen diline bolan gyzyklanmalaryny hasaba alyp öz bazasyna jemi…
Comments Off on Iňlis dilindäki nädogry işlikleri özleşdirmegiň usullary

Iňlis dilindäki nädogry işlikleri özleşdirmegiň usullary

Iňlis dilinde: Nädogry işlikler (irregular verbs) – iňlis dilinde iň bir giňden, hatda durnukly söz düzümlerinden-de ulanlylýan sözlere degişlidir. Olaryň sany – könelişenlerini we ulanyşdan galanlary hasaba…
Comments Off on Phrasal verbs ýa-da Durnukly Söz düzümleri

Phrasal verbs ýa-da Durnukly Söz düzümleri

Iňlis dilinde: Iňlis dilini aňsat we gyzykly öwrenmäge mümkinçilik döredýän Makul Sözlük Platformy ýene bir hyzmaty ýola goýýar. Iňlis dilinde iň köp ulanylýan 200 sany Phrasal  verbs (frazalogizmler) ýagny…
Comments Off on Täze Oýun: Makul Sözi Tap!

Täze Oýun: Makul Sözi Tap!

Iňlis dilinde: Iňlis dilini gyzykly öwrenmek üçin öz mümkinçiliklerini giňeldýän Makul Sözlük, ýene bir oýny hödürleýär: “Makul Sözi Tap”! Makul Sözi Tap oýnamak üçin  şu ýere basyň !…
Comments Off on Çagalar üçin sözlük indi “offline” hem işleýär

Çagalar üçin sözlük indi “offline” hem işleýär

Iňlis dilinde: “Makul sözlük” Applikasiýasy täzelendi. Siz indi täzelenen Applikasiýada Çagalar üçin ýörite taýýarlanan “Suratly sözlük” we “Oýunly sözlük” bölümlerini “offline” görnüşde hem ulanyp bilersiňiz. Mundan beýläk…
Comments Off on Çagalar Iňlis dilini Makul Sözlemler bilen aňsat öwrenýär!

Çagalar Iňlis dilini Makul Sözlemler bilen aňsat öwrenýär!

Iňlis dilinde: Çagalar indi Iňlis dilini has aňsat we gyzykly öwrenýär!  Makul Sözlük öz mümkinçiliklerini artdyrýar we täze bölümleriň üsti bilen Iňlis dilini öwrenmek isleýänler üçin goşmaça…
Comments Off on Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli ýa-da näçe wagt gerek?

Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli ýa-da näçe wagt gerek?

Iňlis dilinde: Iňlis dilini bilmek üçin näçe söz öwrenmeli soragynyň jogaby köpleri gyzyklandyrýan bolsa gerek! Şeýle hem Iňlis dilini öwrenmek üçin näçe sagat wagtymyzy dil öwrenmek üçin…
Biz sözlügimizde “Makul Hyzmat” terjime merkeziniň rugsat bermegi bilen bu merkeziň nyşanyny ulandyk. “Makul Sözlükden” peýdalanmak isleýän bolsaňyz, onda, Sizi www.makulsozluk.com saýtyna çagyrýarys. Aşakdaky linkleri ulanyp Playmarket-den biziň applikasiýalarymyzy mugt göçürip ulanyp bilersiňiz.