MIWELER WE GÖK BAKJAHAÝWANLARIÝMITLERTEBIGATESPABLARULAGLARIŞLIKLERADAM ORGANLARYANTONIMLERÖÝSANLAR WE ŞEKILERHÜNÄRLERBINALARDÖWÜRLER WE REŇKLERSYPATLARAPPLIKASIÝASY

Bus stop

Türkmen dilinde : Awtobus Duralgasy
Where is the bus station?
Awtobus duralgasy nirede?
BINALAR

Theater

Türkmen dilinde : Teatr
Vepa is going to the theater with his mother and father (parents?)
Wepa ejesi we kakasy bilen teatra gitmekçi
BINALAR

Museum

Türkmen dilinde : Muzeý
The museum is a collection of historical artifacts
Muzeý taryhy eserleriň ýygyndysydyr
BINALAR

Stadium

Türkmen dilinde : Stadion
The stadium was crowded with fans
Stadion janköýerler bilen doldy
BINALAR

Barber

Türkmen dilinde : Dellekhana
Jeren's father went to the barber
Jereniň kakasy dellekhana gitdi
BINALAR

Bazaar

Türkmen dilinde : Bazar
Where is the bazaar located?
Bazar nirede ýerleşýär?
BINALAR

Bridge

Türkmen dilinde : Köpri
The bridge connects the two cities
Köpri iki şäheri birikdirýär
BINALAR

Kindergarten

Türkmen dilinde : Çagalar Bagy
BINALAR

Hospital

Türkmen dilinde : Hassahana
My mother is a doctor in a hospital
Meniň ejem hassahanada lukman bolup işleýär
BINALAR

Library

Türkmen dilinde : Kitaphana
Libraries are an important part of the world culture
Kitaphana dünýä medeniýetiniň möhüm bölegidir
BINALAR

Pharmacy

Türkmen dilinde : Dermanhana
Medical plants are sold in pharmacies
Dermanlyk ösümlikler dermanhanada satylýar
BINALAR

School

Türkmen dilinde : Mekdep
We learn lessons at school
Biz mekdepde sapaklary öwrenýäris
BINALAR

Home

Türkmen dilinde : Öý
Dovlet lives in a multistory house
Döwlet köp gatly öýde ýaşaýar
BINALAR

Supermarket

Türkmen dilinde : Söwda Merkezi
We can buy anything from the supermarket
Biz söwda merkezinden islendik zat satyn alyp bileris
BINALAR

Shop

Türkmen dilinde : Dükan
Dovran's brother loves going to a shop
Döwranyň dogany dükana gitmegi halaýar
BINALAR

Restaurant

Türkmen dilinde : Restoran
Today as a family we are going to the restaurant for dinner
Şu gün biz maşgalamyz bolup restorana agşamlyk naharyna gitmekçi
BINALAR

Street

Türkmen dilinde : Köçe
Pedestrians must carefully cross the street
Pyýadalar köçäni seresaplyk bilen geçmeli
BINALAR

Hotel

Türkmen dilinde : Myhmanhana
Do you know a cheap hotel nearby?
Ýakynda arzan myhmanhana bilýärsiňizmi?
BINALAR

Sea port

Türkmen dilinde : Deňiz Menzili
The ship leaves the seaport
Gämi deňiz menzilinden ugraýar
BINALAR

Train station

Türkmen dilinde : Demirýol Menzili
The train stopped at the train station
Otly demir ýol menzilinde saklandy
BINALAR

Airport

Türkmen dilinde : Howa Menzili
John should arrive to the airport at 6 p.m.
John sagat 6-a howa menziline barmaly
BINALAR

Factory

Türkmen dilinde : Zawod
The factory produces various metal products
Zawod dürli metallary öndürýär
BINALAR

Swimming pool

Türkmen dilinde : Howuz
In summer children swim in the pool
Tomusda çagalar howuzda suwa düşýärler
BINALAR

Canal

Türkmen dilinde : Kanal
The canal flows through the edge of our village
Kanal obamyzyň gyrasyndan akyp gecýär
BINALAR
Biz sözlügimizde “Makul Hyzmat” terjime merkeziniň rugsat bermegi bilen bu merkeziň nyşanyny ulandyk. “Makul Sözlükden” peýdalanmak isleýän bolsaňyz, onda, Sizi www.makulsozluk.com saýtyna çagyrýarys. Aşakdaky linkleri ulanyp Playmarket-den biziň applikasiýalarymyzy mugt göçürip ulanyp bilersiňiz.