MIWELER WE GÖK BAKJAHAÝWANLARIÝMITLERTEBIGATESPABLARULAGLARIŞLIKLERADAM ORGANLARYANTONIMLERÖÝSANLAR WE ŞEKILERHÜNÄRLERBINALARDÖWÜRLER WE REŇKLERSYPATLARAPPLIKASIÝASY

Flag

Türkmen dilinde : Baýdak
Our flag's colour is green.
Biziň baýdagymyzyň reňki ýaşyl.
ESPABLAR

Ruler

Türkmen dilinde : Çyzgyç
They need To bring ruler grom to geometry class
Olar goemteriýa dersinden çyzgyç getirmeli
ESPABLAR

Notebook

Türkmen dilinde : Depder
There are a lot of marks In Jemal's notebook
Jemalyň depderinde köp baha bar
ESPABLAR

Pencil

Türkmen dilinde : Galam
Can I borrow your pencil?
Men seniň galamyňy alyp bilerinmi?
ESPABLAR

Scissors

Türkmen dilinde : Gaýçy
Children use scissors in the labor class
Çagalar zähmet dersinde gaýçy ulanýarlar
ESPABLAR

Paper

Türkmen dilinde : Kagyz
The first paper was produced in China
Ilkinji kagyz Hytaýda öndürildi
ESPABLAR

Book

Türkmen dilinde : Kitap
The book is the best friend of people
Kitap adamyň iň gowy dosty
ESPABLAR

Axe

Türkmen dilinde : Palta
Do they have an axe?
Olarda palta barmy?
ESPABLAR

Ticket

Türkmen dilinde : Petek
You need to buy a ticket for any transport
Sen islendik trasnportda petek satyn almalysyň
ESPABLAR

Money

Türkmen dilinde : Pul
Do you need money?
Saňa pul gerekmi?
ESPABLAR

Knife

Türkmen dilinde : Pyçak
My mother bought a sharp knife from the market
Meniň ejem bazardan ýiti pyçak saty aldy
ESPABLAR

Pen

Türkmen dilinde : Ruçka
The pen was manufactured in the 1940s
1940-njy ýyllarda ruçka öndürildi
ESPABLAR

Glass

Türkmen dilinde : Bulgur
Myrat would like a glass of water
Myrat bir bulgur suw içmek isleýär
ESPABLAR

Bag

Türkmen dilinde : Sumka
Did you see a bag here?
Sen bärde sumka gördüňmi?
ESPABLAR

Television

Türkmen dilinde : Telewizor
My brother watches TV every day
Meniň doganym her gün telewizor görýärNowadays almost every home has one or two televisions
Häzirki günlerde her öýde bir we iki telewizor bar
ESPABLAR

Fork

Türkmen dilinde : Çarşak
How many forks do we need?
Bize näçe sany çarşak gerek?
ESPABLAR

Glue

Türkmen dilinde : Ýelim
I need a glue to stick papers
Maňa kagyz ýelmemek üçin ýelim gerek
ESPABLAR

Eraser

Türkmen dilinde : Pozguç
Can you give your eraser?
Sen maňa pozgujyňy berip bilersiňmi?
ESPABLAR

Newspaper

Türkmen dilinde : Gazet
The first newspaper was published in Germany
Ilkinji gazet Germaniýada çap edildi
ESPABLAR

Magazine

Türkmen dilinde : Žurnal
My grandmother likes reading magazines
Meniň enem žurnal okamagy halaýar
ESPABLAR

Smart board

Türkmen dilinde : Akylly tagta
ESPABLAR

Calendar

Türkmen dilinde : Senename
Berdi hung calendar on the wall
Berdi senenamany diwara asdy
ESPABLAR

Spade

Türkmen dilinde : Pil
The spade is the most important tool for kicking digging? the ground
Ýer depmek üçin pil iň möhüm guraldyr
ESPABLAR

Hammer

Türkmen dilinde : Çekiç
My father keeps his hammer in the toolbox
Meniň kakam çekiç guralyny gurallar gutusynda saklaýar
ESPABLAR

Bottle

Türkmen dilinde : Çüýşe
He wants to buy a bottle of milk
Ol bir çüýşe süýt satyn almak isleýär
ESPABLAR
Biz sözlügimizde “Makul Hyzmat” terjime merkeziniň rugsat bermegi bilen bu merkeziň nyşanyny ulandyk. “Makul Sözlükden” peýdalanmak isleýän bolsaňyz, onda, Sizi www.makulsozluk.com saýtyna çagyrýarys. Aşakdaky linkleri ulanyp Playmarket-den biziň applikasiýalarymyzy mugt göçürip ulanyp bilersiňiz.