MIWELER WE GÖK BAKJAHAÝWANLARIÝMITLERTEBIGATESPABLARULAGLARIŞLIKLERADAM ORGANLARYANTONIMLERÖÝSANLAR WE ŞEKILERHÜNÄRLERBINALARDÖWÜRLER WE REŇKLERSYPATLARAPPLIKASIÝASY

To cry

Türkmen dilinde : Aglamak
Sohbet began to cry again
Söhbet ýene aglap başlady
IŞLIKLER

Walk

Türkmen dilinde : Ýöremek
I walk to school every day
Men her gün mekdebe ýöräp gidýärin
IŞLIKLER

Run

Türkmen dilinde : Ylgamak
First of all you need to learn to walk, in order to learn to run
Ilki bilen ylgamak üçin ýöremegi öwrenmeli
IŞLIKLER

Write

Türkmen dilinde : Ýazmak
My sister wants to wrtie a roman
Gyz doganym roman ýazmak isleýär
IŞLIKLER

To think

Türkmen dilinde : Pikirlenmek
Before you cheat in exam, you need to think about it
Synagy göçürmezden ozal bu hakda pikirlenmeli
IŞLIKLER

Sit

Türkmen dilinde : Oturmak
Chary drank your water while you were sitting
Sen oturan Çary seniň suwyňy içdi
IŞLIKLER

Read

Türkmen dilinde : Okamak
Children like reading fairy tales
Çagalar erteki okamagy halaýarlar
IŞLIKLER

To exercise

Türkmen dilinde : Maşk Etmek
Myrat wake up early to do his exercises
Myrat maşklaryny ýerine ýetirmek üçin ir turýar
IŞLIKLER

To laugh

Türkmen dilinde : Gülmek
People learn to laugh naturally
Adamlar gülmegi tebigy öwrenýärler
IŞLIKLER

Wash

Türkmen dilinde : Ýuwmak
I taught my children to wash their hands before meal
Çagalarymy nahardan öň ellerini ýuwmagy öwretdim
IŞLIKLER

Give

Türkmen dilinde : Bermek
I want to give my money to my brother
Men pulumy doganyma bermek isleýärin
IŞLIKLER

To clean

Türkmen dilinde : Arassalamak
Children need to learn to clean their room every day
Çagalar her gün otagyny arassalamagy öwrenmeli
IŞLIKLER

To eat

Türkmen dilinde : Nahar iýmek
I want to eat pasta
Men makaron iýmek isleýärin
IŞLIKLER

Cook

Türkmen dilinde : Bişirmek
Girls need to learn to cook from their mother
Gyzlar ejesinden nahar bişirmegi öwrenmeli
IŞLIKLER

To drink

Türkmen dilinde : Içmek
You need to drink coffee to be energetic
Hyjuwly bolmak üçin kofe içmeli
IŞLIKLER

Hear

Türkmen dilinde : Diňlemek
Do you hear me?
Sen meni diňleýärsiňmi?
IŞLIKLER

To stand up

Türkmen dilinde : Turmak
Stand up please!
Ýeriňizden turuň
IŞLIKLER

Sleep

Türkmen dilinde : Ýatmak
I always sleep at 9 o'clock
Men hemişe sagat 9-a ýatýaryn
IŞLIKLER

Sing

Türkmen dilinde : Aýdym aýtmak
They like singing classic musics
Olar klassiki aýdymlary aýtmagy gowu görýärler
IŞLIKLER

Swim

Türkmen dilinde : Ýüzmek
My father like to swim in swimmyng pool
Meniň kakam suw toplumynda ýüzmegi halaýar
IŞLIKLER

Call

Türkmen dilinde : Jaň etmek
In time of emergency you need to call the emergency center
Adatdan daşary ýagdaýlarda gyssagly kömek merkezine jaň etmeli
IŞLIKLER

Jump

Türkmen dilinde : Bökmek
My little brother likes to jump over pools
Meniň kiçi jigim suwlardan bökmegi halaýar
IŞLIKLER

Tell

Türkmen dilinde : Aýtmak
I want to tell you about myself
Men özim hakda size aýdyp beresim gelýär
IŞLIKLER

Take

Türkmen dilinde : Almak
You need to take permission before you leave the class
Sapakdan gitmezden ozal sen hökman rugsat almaly
IŞLIKLER

Play

Türkmen dilinde : Oýnamak
Oraz likes playing piano
Oraz pianino çalmagy halaýar
IŞLIKLER
Biz sözlügimizde “Makul Hyzmat” terjime merkeziniň rugsat bermegi bilen bu merkeziň nyşanyny ulandyk. “Makul Sözlükden” peýdalanmak isleýän bolsaňyz, onda, Sizi www.makulsozluk.com saýtyna çagyrýarys. Aşakdaky linkleri ulanyp Playmarket-den biziň applikasiýalarymyzy mugt göçürip ulanyp bilersiňiz.