Gözlenen sözler heredityerkinadjustment
Paýlaşyň
ejiz sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçeРусский
ejiz feeblezayıfслабый
ejiz helplessacizбеспомощный
TürkmenEnglishTürkçeРусский
ejiz feeblezayıfслабый
ejiz helplessacizбеспомощный
ejiz sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçeРусский
ejizlemekailhalsizlenmekбольной
ejiz feeblezayıfслабый
ejiz helplessacizбеспомощный
ejizlemek (v)tirezayıflamakшина, ослабленный
ejizlemek to tireusanmakуставать, обессилеть

ejiz

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Ýalan söýgä ýanan söýgi
bilen gutarmalydy,ýöne ejizlemeýän asla.Onda hiç hili günä ýok.Günä mende,ony çenden geçip söýenligim.Ýöne
www.atavatan-turkmenistan.com
Bir gülüň yşgynda
aýdara dilim ejiz. Megerem, dünýäniň iň gymmat lagly-merjenini daksaňam, oňa beýle täsin
www.atavatan-turkmenistan.com
Iki men
söýgimiziň garşysynda ejizlär. Özüniň bu duýgulardan mahrum galanyna siziň söýgiňiz bilen düşüner.
www.atavatan-turkmenistan.com
Enäniñ perzendine bolan söýgüsi- iñ beýik söýgüdir
görkezýär. Ýöne ejiz naçaryñ güýji bilen erkek kişiniñ  güýji deñ gelmeýär.  Doganlary
www.atavatan-turkmenistan.com
Pişijek bilen gyzjagazyň gürrüňi
Ýadawlykdan ýaňa ejizläp, gaharlanýan saňa... Şunlukda, ejesi gyzyny bagryna basýar. Gyzjagazyň gözi ýaşa

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!