Gözlenen sözler beigeab initiodisplaced persongreedymalaria
Paýlaşyň
bent sözi gözleg netijesi
TürkmenEnglishTürkçe
beýtstrophebent
egribenteğri
egdi, gyşardy.benteğrildi
egen, gyşaranbenteğen
TürkmenEnglishTürkçe
beýtstrophebent
bentsubparagraphalt paragraf
bentbreakwaterdalgakıran
bentcoupletbeyit
bentjettyrıhtım
bent pieriskele
bent quayengel
bentstanzakıta
bent sözi içinde geçen sözler
TürkmenEnglishTürkçe(test)
egribenteğri
egribent; crookedeğri
bentbreakwaterdalgakıran
bentcoupletbeyit
bent (n)dambaraj
bentjettyrıhtım
bent pieriskele
bent quayengel
bentstanzakıta
beýtstrophebent

bent

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Enäniñ perzendine bolan söýgüsi- iñ beýik söýgüdir
täsirlenip, bir bent goşgy bilen  hekaýatymy tamamlasym gelýär: Enä hormat, Enä tagzym, Arkadagdan uly
www.atavatan-turkmenistan.com
“Garagum ýalkymy : Wideo we Foto Habar
kilometr daşlykda, Ýer bent obasyndan, takmynan, 90 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Bu ýerde türkmen alymlary
www.atavatan-turkmenistan.com
Döwlet ýer kadastrynyň maglumatlaryny bermegiň Tertibi
bölegiň 1-5-nji bentlerinde görkezilen resminamalaryň asyl nusgalary yzyna gaýtarylmalydyr.      
www.atavatan-turkmenistan.com
Daşary ýurtlardan ulag serişdeleriniň wagtlaýyn getiriliş möhletleri
we 3-nji bentlerine laýyklykda bellenilen möhletlerde ulag serişdesiniň yzyna alnyp gidilmegi mümkin
www.atavatan-turkmenistan.com
Hakyky söýgi we onuň döremegine sebäp bolýan zatlar
degişli bir bent öz goşgy setirlerim bilen jemlemegi makul bildim. Söýgi, Umyt, Gorky

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!