Gözlenen sözler ab initioabilityabandonmentabandonmentability
Paýlaşyň
bent sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumybentegri
KategoriýaTürkmenEnglish
umumybentsubparagraph
umumybentbreakwater
umumybentcouplet
bentjetty
bent pier
bent quay
bentstanza
bent sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
KategoriýaEnglishTürkmen
umumyabsorbent cottonpamyk
umumybentegri
umumybent; crookedegri
umumyblank cartridgepagtabent peşeň
umumybreakwaterbent
umumycouplet1)bent, 2)iki setirli gazal
umumydam1)bent (n), 2)bentlemek (v), 3)böwet (n), 4)gatla (n)
umumyincumbent1)häzirki, 2)hereket edýän, 3)wezipäni eýeleýän
umumyjetty1)bent, 2)gaçy
umumypier1)pristan, 2)gaçy, 3)bent
quaybent
umumystanza1)beýt, 2)bent, 3)kuplet
umumysubparagraphbent
umumyto be bentegrelmek
umumyto dam upbentlemek
umumyverse1)bent, 2)şygyr, 3)goşgy

bent

sözüniň ulanylyş mysallary
www.atavatan-turkmenistan.com
Enäniñ perzendine bolan söýgüsi- iñ beýik söýgüdir
täsirlenip, bir bent goşgy bilen  hekaýatymy tamamlasym gelýär: Enä hormat, Enä tagzym, Arkadagdan uly
www.atavatan-turkmenistan.com
“Garagum ýalkymy : Wideo we Foto Habar
kilometr daşlykda, Ýer bent obasyndan, takmynan, 90 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Bu ýerde türkmen alymlary
www.atavatan-turkmenistan.com
Döwlet ýer kadastrynyň maglumatlaryny bermegiň Tertibi
bölegiň 1-5-nji bentlerinde görkezilen resminamalaryň asyl nusgalary yzyna gaýtarylmalydyr.      
www.atavatan-turkmenistan.com
Daşary ýurtlardan ulag serişdeleriniň wagtlaýyn getiriliş möhletleri
we 3-nji bentlerine laýyklykda bellenilen möhletlerde ulag serişdesiniň yzyna alnyp gidilmegi mümkin
www.atavatan-turkmenistan.com
Hakyky söýgi we onuň döremegine sebäp bolýan zatlar
degişli bir bent öz goşgy setirlerim bilen jemlemegi makul bildim. Söýgi, Umyt, Gorky

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!