Gözlenen sözler accompliceacrossaddition
Paýlaşyň
interpellation sözi Inlisçe Türkmençe tapylan netije
TürkmenEnglishTürkçe(test)
mejlisiň hökümete sorag bermegiinterpellationgensoru
interpellation sözi içinde geçen Türkmençe Inlisçe tapylan netije
TürkmenEnglishTürkçe(test)
internatboardingyatılı okul
bitin sanintegertamsayı
integralintegralintegral
birikdirmekintegratebirleştirmek
integrirlenenintegratedbirleşik
integrasiýaintegrationentegrasyon
1)bitewilik, 2)ar-namys, 3)halallyk integrity1) bütünlük 2) doğruluk 3) helallık
1)akyl-paýhas, 2)aň, 3)paýhas, 4)zehin intellect1) akıl 2) zihin gücü 3) idrak kabiliyeti 4) zeki
1)akyldar, 2)intellektualintellectual1) entelektüel 2) aydın
1)zehin, 2)aňtawçy, 3)habar, 4)akyl 5)aňintelligence1) zeka 2) akıl 3) bilgi 4) haberalma 5)istihbarat
1)düşündirişli, 2)intelligent, 3)akylly intelligent1) akıllı 2) zeki 3) yetenekli 4) kabiliyetli
1)hyýallanmak, 2)niýetlemek intend1) niyet etmek 2) hedeflemek
1)gyzgalaňly, 2)dartgynly intense1) yoğun 2) etkiliyeci
1)güýçlendirme, 2)güýjeme intensification1) yoğunlaştırma 2) kuvvetlendirme
1)güýçlendirmek, 2)gyzdyrmak, 3)güýjemek intensify1) yoğunlaştırmak 2) kuvvetlendirmek 3) pekiştirmek
1)gyzgynlyk, 2)depginlilik, 3)gyzgalaň, 4)gyzgynlyk intensity1) yoğunluk 2) şiddet 3) güç 4) gerilim
gyzgalaňlyintensiveyoğun
niýetintentniyet
kararly bolmakintent on
1)matlap, 2)hyýal, 3)niýet, 4)päl, 5)pygyl, 6)meýil, 7)maksatintention1) niyet 2) amaç 3) kasıt 4) maksat 5) hedef 6) gaye 7)plan
1)bilgeşleýin, 2)bilkastlaýynintentional1) kasten 2) bilerek ve isteyerek
bikastlaýyn şikesintentional trauma
aralyk sowadyjy(turbaly ýel beriji)inter cooler
sag adamlaryň arasyndaky hereketinter vivossağlararası tasarruf
täsirleşmekinteractetkileşim
täsirleşmeinteractionetkileşim
ikitaraplaýyninteractiveinteraktif
gabatlamakinterceptkarşı karşıya gelmek
1)çalşyk, 2)çalyşma, 3)alyş-çalyşinterchange1) değiş tokuş 2) takas 3) değiştirmek
çalşylýaninterchangeabledeğiştirilebilir
şäheraraintercityşehirlerarası
aragatnaşyk sistemasyintercomdahili telefon
gatnaşykintercourseilişki
1)gadagan etmek, 2)öňüne geçmek interdict1) yasaklamak 2) tedbir almak
1)meýil, 2)gyzyklandyrmak, 3)bähbit, 4)göterim, 5)gyzyklanma, 6)prosent interest1) faiz 2) ilgi 3) çıkar 4) pay 5) ilgilenme 6) merak 7) hisse
göterimsizinterest-freefaizsiz
1)gyzykly, 2)hezil, 3)täsirliinteresting1) ilginç 2) ilgi çekici 3) enteresan
milletarainterethnicırklar arası
goşulmakinterferekarışmak
ara girmekinterfere with
tele-radio päsgelçiliklerinterference1) bir hakka müdahele 2) tele ve radyo engelleri
hökümetaraintergovernmentalhükümetler arası
wagtlaýyninterimara, geçici
kazyýetiň aralyk çözgüdiinterim decisionmahkemenin ara kararı
pudagarainterindustrysektörler arası
içeriinterior
ümlükinterjectionünlem
araçyintermediaryaracı
1)ara, 2)orta intermediate1) orta düzey 2) ara
aýbaşy aralygyndaky agyryintermenstrual pain
jaýlamaintermentdefin
arakesmeintermissionara
predmetleriň bir birine garyşmagyintermixture of goodsmalların birbirine karışması
praktikantinternstajyer
1)iç, 2)içerki internal1) iç 2) dahili
içeri işlerinternal affairsiçişleri
içki deňizinternal seaiç deniz
içerki goşunlarinternal troopsiç birlikler
içerdeninternallydahili olarak
1)milletara, 2)halkarainternational1) uluslararası 2) milletlerarası
Halkara Arbitraž Kazyýetiinternational Arbitration Courtuluslararası Tahkim Mahkemesi
halkara ýaryşinternational racing
halkara gatnaşyklarinternational relationsUluslararası ilişkiler
halkara ýaryşyinternational tournament
Internetinternetinternet
praktikainternmenttecrübe
mejlisiň hökümete sorag bermegiinterpellationgensoru
terjime etmekinterpretçevirmek
terjimeinterpretationtercüme etmek
interpretatiwinterpretativeyorumlayıcı
1)düşündiriji, 2)terjimeçiinterpreter1) çevirmen 2) tercüman
arabaglanşyklyinterrelatedbirbiriyle ilişkili
baglanyşykinterrelationkarşılıklı ilişki
sorag etmekinterrogatesorgulamak
soraginterrogationsorgulama
sorag çalyşmasyinterrogative pronounsoru zamiri
sülçiinterrogatorsorgulayıcı
kesmekinterruptkesmek
arakesmeinterruptionara, fasıla
kesişmekintersectkesişmek
1)kesişme, 2)çatryk intersection1) kavşak 2) kesişim
döwletarainterstatedevletler arası
döwletara hukukInterstate lawdevletlerarası hukuk
şäherarainterurbanşehirlerarası
1)arakesme, 2)ara, 3)interwal, 3)aralyk interval1) aralık 2) ara 3) mesafe 4) süre
1)garyşmak, 2)goşulmakintervene1) karışmak 2) araya girmek
ýüze çykan sebäpintervening causeortaya çıkan sebep
çykyş edýän üçinji tarapintervenormüdahale eden üçüncü şahıs
1)interwensiýa, 2)ara girmek, 3)goşulyşma intervention1) müdahale 2) araya girme 3) karışma
1)interwýu (n), 2)söhbetdeşlik (n), 3)söhbetdeşlik geçirmek (v), 4)interwýu almak (v)interview1) röportaj 2) görüşme 3) mülakat 4) söyleşi 5) röportaj yapmak
eýesiz galan mirasintestacysahipsiz miras
mirasy goýman aradan çykan adamintestatemiras bırakmadan vefat etmek
içegeintestinebağırsak
onlaýnonlineinternet üzerinden, online
internet salgysyweb addressinternet adresi
websaýtwebsiteinternet sitesi
Intellektual eýeçiligi guramasyWIPODünya Fikri Mülkiyet Örgütü

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com
Siziň bellikleriňiz<
Siziň bellikleriňiz
Bize ýazmak isleýäňizmi?Baş üstüne...
Indiki
Email salgyňyz
Yza
Iberiň
Sagboluň!